Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse"

Transkript

1 Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato: A: København K Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj Kalundborg

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Generelt Kontroldokumentation Arbejdets planlægning Undersøgelser Rengøring Generelle specifikationer Generelt Byggeplads Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Stillads Arbejdets planlægning Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Projektering Generelt Dokumentation Undersøgelser Udførelse Generelt Demontering Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Overdragelse Arbejdsmiljø Kontrol Udførelseskontrol Slutkontrol... 15

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/29 4. Bygningsdelsbeskrivelser Altaner Facader, trapperum Tilgængelighedsboliger Tagkonstruktion Bærende konstruktioner Nye dør- og vindueshuller i facade Ventilationsanlæg i tagrum Bilag 1 Udbudskontrolplan... 28

4 1. Orientering Side : 3/29 1. Orientering 1.1 Generelt Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) og tegninger/bygningsmodeller gælder frem for kapitel 3. Generelle specifikationer. Arbejdsbeskrivelser gælder frem for byggesagsbeskrivelsen. Basisbeskrivelsers udgaveangivelse fremgår af byggesagsbeskrivelsen. Projektspecifik beskrivelse gælder frem for basisbeskrivelse. Hvor der i arbejdsbeskrivelser er anvendt forkortelser for bekendtgørelser og lignende henvises til byggesagsbeskrivelsen for den fulde tekst.

5 2. Omfang Side : 4/29 2. Omfang 2.1 Generelt Arbejdet omfatter de i punkt 2.2 Bygningsdele nævnte bygningsdele og andre ydelser, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og/eller vist på tegningerne/bygningsmodellerne. Arbejdet omfatter herudover forskrifterne i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde. 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af bygningsdelene. For demontering gælder, at samtlige bygningsdele, der ikke skal sættes i depot, betragtes som eget affald. Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: 01 Altaner 02 Facader, trapperum 03 Tilgængelighedsboliger 04 Tagkonstruktion 05 Bærende konstruktioner 06 Nye dør- og vindueshuller i facade 07 Ventilationsanlæg i tagrum Følgende arbejde, der indgår i bygningsdelene, udføres under miljøsaneringsarbejderne: Asbestsanering PCB-sanering Bly-sanering 2.4 Byggeplads Ved renoveringsarbejde skal entreprenøren udarbejde en plan for beskyttende foranstaltninger. Planen skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn i ét eksemplar senest 10 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.5 Sikkerhed og sundhed Generelt Følgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer: Tagplader, asbest Tagrum, isolering, asbeststøv Vindstopplader i lette facader bag altaner, asbest Fliseklæb, asbestholdig Maling i lejligheder, blyholdig Maling i trapperum, PCB-holdig Rørisolering i kælder, asbest

6 2. Omfang Side : 5/29 Små kældervinduer, kit er PCB-holdig Disse bygningsdele identificeres og miljøsaneres dog før det egentlige nedrivnngsarbejde begynder Midlertidige påvirkninger Projektmaterialet tilgodeser funktion af bygningsdelene over for de påvirkninger, de er beregnet for i det færdige bygværk. Under udførelsen kan bygningsdelenes funktion og/eller påvirkningerne være anderledes end i det færdige bygværk afhængig af fx den valgte udførelsesrækkefølge og/eller særlig påvirkning i byggeperioden. De udførelsesmåder, der påtænkes anvendt, skal gennemtænkes, og der skal tages de fornødne forholdsregler, således at sikkerheden til stedse er sikret, og at uacceptable forhold i forbindelse med udførelsen udelukkes. Byggeledelsen kan forlange dokumentation for, at ovenstående krav vil blive overholdt Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Nedrivning af uafstivede vægge. Arbejde med tunge løft. Arbejde med bygningsdele der indeholder sundhedsskadelige stoffer som nævnt i forrige afsnit. 2.6 Omgivende miljø Generelt vedrørende nedrivning Støv- og støjgener skal begrænses mest muligt, således skal evt. støv imødegås ved vanding. Der må ikke være synligt støv i luften. Støj til omgivelserne skal overholde Miljøstyrelsens regler for støjende aktiviteter (70 db), og der må kun arbejdes i dagtimerne i tidsrummet 7:00 17:00 mandag til fredag og ej i weekenden. Beboere og naboer inden for 250 meter skal varsles 5 arbejdsdage før støjende aktiviteter, dvs. ophugning af beton og fundamenter, iværksættes. 2.7 Kvalitetsstyring Generelt Kontroldokumentation Kontroldokumentationen er følgende: Kontrolskemaer Følgesedler Kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet særlige krav Tilsvarende dokumenter, der ikke vedrører kvaliteten af det færdige arbejde. Såfremt en enkelt kontroldokumentation fylder mere end én side, skal dokumentationen være pagineret.

7 2. Omfang Side : 6/29 Krav til kontrol, for hvilke der kræves afleveret kontroldokumentation, fremgår af udbudskontrolplanen. Sådanne kontroller skal angives på kontrolskemaer, bortset fra modtagekontrol, der alternativt kan ske på følgeseddel. 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 3 projektgennemgangsmøder. Før udførelse af arbejdet påbegyndes, skal der udarbejdes fornødne arbejdsdokumenter i form af arbejdstegninger, arbejdsinstruktioner, beskrivelser, opmålinger, beregninger mv. der viser, at de i projektmaterialet angivne specifikationer vil blive overholdt under udførelsen. På anmodning skal arbejdsdokumenter leveres til gennemsyn hos byggeledelsen. Entreprenøren skal, som en del af kvalitetsplanen, udarbejde en plan over principiel fremgangsmåde for udførelse og kontrol af nedrivningsarbejderne. Følgende dokumentation skal leveres: Dokumentation for varsel af naboer jf. byggesagsbeskrivelsen. Dokumentation for forskriftsmæssig bortskaffelse af nedbrydningsmaterialer. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens godkendelse i 2 eksemplarer: Nedrivningsplan Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsen i ét eksemplar: Beboerorientering Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelse. 2.9 Undersøgelser Undersøgelser, herunder prøveudtagninger, der er gængs praksis og/eller krævet i normer og standarder, er ikke oplistet. Følgende undersøgelser skal udføres: For de enkelte bygningsdele, der skal nedrives skal de faktiske forhold undersøges og sammenholdes med udbudsmaterialet. Ved uoverensstemmelse skal byggeledelsen kontaktes. Følgende registreringer skal udføres: Ved renoveringsarbejde skal foretages en registrering af de bygningsdele, der findes i eller grænser op til det arbejdsområde, der er knyttet til arbejdet således, at eventuelle skader er registrerede og dokumenterede. Arbejdet må ikke påbegyndes før byggeledelsens bemærkninger til registreringen foreligger. Materialet skal leveres til byggeledelsen senest 10 i 1 eksemplar. Materialet, og dermed arbejdets endelige omfang, vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage Rengøring Alle synlige bygningsdele skal ved aflevering af arbejdet for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning være rengjorte.

8 3. Generelle specifikationer Side : 7/29 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt Byggeplads Beskyttende foranstaltninger Beskyttende foranstaltning dækker enhver form for afdækning, inddækning, overdækning, støvvægge og lignende interimsforanstaltninger. Materiale til beskyttende foranstaltninger skal være egnet til formålet. Beskyttende foranstaltninger skal fjernes umiddelbart inden aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning. Beskyttende foranstaltninger skal bortskaffes efter endt brug og på en sådan måde, at blivende bygningsdele ikke beskadiges. For renoveringsarbejde gælder desuden følgende: Plan for beskyttende foranstaltninger skal angive hvilke beskyttende foranstaltninger der vil blive udført, herunder: Foranstaltningstype Materialer Eventuel rengøring inden etablering af beskyttende foranstaltning Hvordan samlinger udføres herunder samlinger mod tilstødende bygningsdele Hvordan vedligehold sikres Periode for den beskyttende foranstaltning. Beskyttende foranstaltninger skal etableres inden arbejdet påbegyndes. Beskyttende foranstaltninger skal udføres således, at tilstødende bygningsdele ikke beskadiges. Det beskyttede skal om nødvendigt rengøres inden den beskyttende foranstaltning etableres. Samlinger i beskyttende foranstaltninger og mod tilstødende bygningsdele skal udføres så kravene til den beskyttede foranstaltning opfyldes. Beskyttende foranstaltninger skal løbende vedligeholdes. Der skal etableres beskyttende foranstaltninger mod: Støv i trapperum Overdækning af indgangspartier Afdækning af tag mod nedbør Type overflade, den beskyttende foranstaltning skal etableres mod: Beton

9 3. Generelle specifikationer Side : 8/ Transport og oplagring Der kan ikke i større omfang oplagres nedbrudte materialer på grunden ud over sorteringscontainere Stillads Stillads defineres som en midlertidig konstruktion, der enten kan fungere som understøtning, afstivning, fastgørelse mv. for de permanente konstruktioner indtil disse kan bære sig selv, og/eller virke som adgangsvej for personale, transport af materialer mv. og platform hvorpå og fra der udføres arbejder. Et arbejdsstillads defineres som et stillads hvis primære funktion er, at der udføres et arbejde på og/eller fra stilladset. Tekniske hjælpemidler knyttet til arbejdsstilladser er at opfatte som en del af arbejdsstilladset, hvis disse er forankret i arbejdsstilladset. Dette gælder eksempelvis i forhold til totaloverdækninger, adgangsveje, fx trappetårne, og sikringer mod nedstyrtning. Arbejdsstilladser skal indrettes på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Arbejdsstilladser skal opstilles i overensstemmelse med almindelig praksis herfor, fx som angivet i stilladsleverandørens brugsanvisning og relevante branchevejledninger. Efterfølgende gælder alene for stilladser, der fungerer som understøtning, afstivning, fastgørelse mv. for de permanente konstruktioner, indtil disse kan bære sig selv. Stilladser skal dimensioneres og dokumenteres iht. relevante Eurocodes og DS/EN Anvendte begreber for last og sikkerhed er i overensstemmelse med DS/EN 1990 og DS/EN For dimensioneringen gælder reglerne i DS 2427, anneks C. Den statiske dokumentation skal udarbejdes og være kontrolleret i henhold til bestemmelserne i DS 2427, kapitel 5.3. Der skal udarbejdes en specifikation for udførelsen af stilladserne. Specifikationen skal indeholde alle relevante informationer og kontroller for udførelsen. Byggeledelsen kan forlange den statiske dokumentation og specifikationer for udførelsen udleveret. For grunden gælder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk undersøgelsesrapport og geoteknisk projekteringsrapport.

10 3. Generelle specifikationer Side : 9/29 Ved projekteringen af det permanente bygværk er der for vindlasten anvendt følgende: Terrænkategori: II for vindretning fra syd og øst III for vindretning fra nord og vest Basisvindhastighedens grundværdi v b,0 : 24 m/s Bygningshøjde over terræn: Fælleshus: 6 m. Boligblokke: 16,5 m Formfaktorer for indvendig sug er 0,2 og tryk er 0,3 Dæk er i den permanente situation beregnet for de karakteristiske fladelaster: 2 kn/m² Arbejdets planlægning Arbejdet må ikke påbegyndes før byggeledelsens kommentarer eller erklæringer foreligger i forbindelse med et gennemsyn eller en godkendelse. 3.2 Referencer Hvor intet andet er angivet specifikt vil kommentarer eller erklæringer fra byggeledelsen foreligge senest 5 arbejdsdage fra modtagelsen Generelt Hvis basisbeskrivelser er gjort gældende for nærværende arbejde, er referencerne i disse basisbeskrivelser gældende for de dele af arbejdet, som er henført til disse basisbeskrivelser og gentages derfor ikke i nærværende beskrivelse. Referencer, der indeholder byggelovgivning, er kun medtaget i nedenstående lister, hvor det er fundet hensigtsmæssigt; oplistning af byggelovgivning er således ikke udtømmende. De i referencerne anførte vejledninger, noter, anbefalinger, råd mv. skal betragtes som krav, der kun må fraviges, hvis det er angivet i arbejdsbeskrivelsen eller på tegninger/bygningsmodeller eller er aftalt med byggeledelsen. Ved henvisning til en reference i arbejdsbeskrivelsen, anvendes ikke nødvendigvis referencens fulde titel, men ofte en forkortet titel eller anden entydig identifikation som fx publikationsnummer. Ved henvisning til en Eurocode eller standard gælder, at dette samtidig er en reference til det tilknyttede danske nationale anneks/nationale bestemmelse Referencer der er generelt gældende for arbejdet Anvisninger m.v.: Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning NMK 96 Slagelse Kommunes regulativ for erhvervsaffald rug.htm Affaldsvejviser for erhverv

11 3. Generelle specifikationer Side : 10/29 Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 15. december 1993 om byggepladsens indretning SBI-vejledning nr. 171, Nedrivning af bygnings- og anlægskonstruktioner Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 17. september 1992 om indretning af skurvogne og lignende Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 646 af 18. december 1985 om arbejdsmiljø Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 746 af 28. august 1992 om brug af personlige værnemidler Arbejdstilsynets cirkulære nr. 16/1990 om kvartsstøv på byggepladser Renovering Asbest AT-vejledning C.2.2 Juli 2008 Arbejdstilsynet. Arbejde med isoleringsmaterialer Juli 2009 BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge og Anlæg. Branchevejledning om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer Juli 2010 BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Efterfølgende er en oversigt over de referencer, der gøres brug af i arbejdsbeskrivelsen. De angivne referencer, eller dele heraf, er specifikt angivet de steder i arbejdsbeskrivelsen, som referencen vedrører. Stillads Afstivninger Ydeevnekrav og konstruktion DS/EN 12812:2008 Dansk Standard. Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN i Danmark DS 2427 EN 13670:2011 Dansk Standard. Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DS/EN 1990 Godkendt /A1 godkendt /A1/AC godkendt Dansk Standard.

12 3. Generelle specifikationer Side : 11/29 Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, Nationalt Anneks EN 1990 DK NA Godkendt Tillæg 1 godkendt Erhvervs- og Byggestyrelsen. Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner: a) Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger DS/EN Godkendt /AC godkendt b) Del 1-2: Generelle laster Brandlast DS/EN Godkendt /AC godkendt c) Del 1-3: Generelle laster Snelast DS/EN Godkendt /AC godkendt d) Del 1-4: Generelle laster Vindlast DS/EN Godkendt /A1 godkendt /AC godkendt e) Del 1-5: Generelle laster Termiske laster DS/EN Godkendt /AC godkendt f) Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse DS/EN Godkendt /AC godkendt g) Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast DS/EN Godkendt /AC godkendt Dansk Standard. Eurocode 1: Last på bygværker, Nationale Annekser: a) Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger EN DK NA , 2. udgave Tillæg 1 godkendt b) Del 1-2: Generelle laster Brandlast EN DK NA

13 3. Generelle specifikationer Side : 12/ Projektering c) Del 1-3: Generelle laster Snelast EN DK NA Godkendt d) Del 1-4: Generelle laster Vindlast EN DK NA Godkendt Tillæg 1 godkendt e) Del 1-5: Generelle laster Termiske laster EN DK NA , 2. udgave Tillæg 1 godkendt f) Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse EN DK NA , 2. udgave g) Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast EN DK NA , 2. udgave Tillæg 1 godkendt Erhvervs- og Byggestyrelsen Generelt Ved projekteringen skal BEK om projekterendes og rådgiveres pligter overholdes Dokumentation Der skal leveres et fuldt dækkende projektmateriale til byggeledelsen. Projektmaterialet skal forelægges for byggeledelsen så tidligt, at gennemsyn og eventuelle revisioner kan udføres, inden fremstilling påbegyndes. Projektmaterialet skal have en sådan form, at det kan indgå direkte eller kun med uvæsentlige redaktionelle ændringer i det materiale, der tilgår myndighederne. Projektmaterialet skal som tillæg til arbejdsbeskrivelsen indeholde de fornødne supplerende specifikationer for fremstilling og udførelse. Hvis kommentarer mv. medfører ændringer i ovennævnte projektmateriale, skal en revideret udgave fremsendes. 3.4 Undersøgelser Før nedrivning skal det sikres at projektmaterialet stemmer oven ens med de faktiske forhold. Ved eventuelle afvigelser skal byggeledelsen tilkaldes. 3.6 Udførelse Generelt Producent- og/eller leverandøranvisninger for valgte eller foreskrevne materialer og produkters korrekte anvendelse og indbygning skal følges. De i anvisningerne anførte vejledninger, noter, anbefalinger, råd mv. skal betragtes som krav, der

14 3. Generelle specifikationer Side : 13/29 kun må fraviges, hvis det er angivet i arbejdsbeskrivelsen eller på tegninger/bygningsmodeller eller er aftalt med byggeledelsen. På tegninger samt i beskrivelse kan være angivet mål til eksisterende bygningsdele. Sådanne mål skal kontrolleres på stedet. Selektiv nedrivning af bygning Der skal foretages selektiv nedrivning samt sortering af nedrivningsprodukterne med henblik på størst mulig genanvendelse og mindst mulig deponering og forbrænding. Der må ikke opstilles mobilt nedknusningsanlæg på byggepladsen. Alle materialer skal afhændes fra pladsen med henblik på størst muligt genbrug og mindst muligt til forbrænding og deponering jf. affaldsbekendtgørelsen og Slagelse Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Myndigheder Nedrivningsaktiviteten skal anmeldes til Slagelse Kommune. Der skal udfyldes og indsendes oplysningsskemaer med samtlige affaldsfraktioner med angivelse af forventet mængde (tons). Det skal aftales med kommunen, hvor stor en mængde affald, der skal køres til nedknusningsanlæg med henblik på genanvendelse. Anmeldelse af affaldet Både farligt affald og nedrivningsaffald er anmeldepligtigt efter lovgivningen. Skemaer til brug herfor kan fås ved henvendelse til Slagelse Kommune. Anmeldelse til kommunen skal ske senest 5 arbejdsdagen inden påbegyndelse af arbejdet Demontering Demontering skal ske på en sådan måde, at blivende bygningsdele samt bygningsdele, der skal sættes i depot, ikke beskadiges. Demontering af en bygningsdel omfatter tillige samtlige bygningsdelens fastgørelsesmidler, opklodsninger mv. Demonterede materialer og produkter skal løbende bortskaffes eller sættes i depot i takt med demonteringen. Demonterede bygningsdele, der sættes i depot, skal være rensede og rengjorte. Alle demonterede dele, der skal genmonteres på den oprindelige placering, skal mærkes. Ved delvis demontering forstås, at kun specificerede dele af en bygningsdel skal demonteres.

15 3. Generelle specifikationer Side : 14/29 Arbejde med demontering samt bortskaffelse af isoleringsmateriale skal ske iht. Arbejde med isoleringsmaterialer. 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt Inden arbejdet påbegyndes, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen, hvis forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til stede Forudgående arbejder Før arbejdet er eksisterende installationer afbrudt. El installationer er afbrudt ved målertavle og/eller hovedtavle under el-arbejder, entreprise 3. Vand- og varmeinstallationer til tilgængelighedsboliger er fraskåret og vand aftappet ved hovedføring i kælder under vvs-arbejder, entreprise Koordinering Andre entreprenører skal, hvor det er foreskrevet, kunne udføre deres arbejder som angivet. Byggeledelsen skal løbende holdes underrettet om de aktuelle forhold for arbejdet, således at andre entreprenører i god tid kan adviseres. Der skal koordineres med følgende arbejder: Afbrydelse af eksisterende installationer Miljøsanering Tagtømrer Overdragelse Ved nedrivning skal tilstødende overflader fremstå planer og uden fremspringende dele. Ligeledes skal alle søm, skruer og andre forankringer fjernes til en dybde på mindst 10 mm bag eksisterende overflader. 3.8 Arbejdsmiljø Hvis der under nedrivningsarbejdet træffes forurenede bygningsdele, forurenet jord eller vand i et ikke beskrevet omfang eller art, skal byggeledelsen kontaktes for aftale om særlige foranstaltninger. Alle miljø- og sundhedsskadelige stoffer regnes at være fjernet under miljøsaneringen. Altanbrystninger og lette facader bag altaner regnes dog nedtaget i hel tilstand og saneret på terræn om muligt. Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: Nedrivningsarbejder ved uafstivede konstruktioner Nedrivningsarbejder ved demontering af tunge bygningselementer Afstivning og understøtning af facadeelementer til eksisterende dækelementer

16 3. Generelle specifikationer Side : 15/ Kontrol Udførelseskontrol Generelt gælder, at der skal udføres en visuel kontrol af, hvorvidt udfaldskrav er overholdt. Hvis der er tvivl om, hvorvidt disse er overholdt, skal udfaldskrav kontrolleres ved måling. Viser måling, at udfaldskrav ikke er overholdt, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen Slutkontrol Før aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning skal der gennemføres en slutkontrol. Det skal visuelt kontrolleres, at arbejdet er korrekt udført.

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/29 Indhold 4. Bygningsdelsbeskrivelser 01 Altaner 02 Facader, trapperum 03 Tilgængelighedsboliger 04 Tagkonstruktion 05 Bærende konstruktioner 06 Nye dør- og vindueshuller i facade 07 Ventilationsanlæg i tagrum

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/29 01 Altaner 01 Altaner 4.1 Orientering 4.2 Omfang Arbejdet omfatter Nedtagning og bortskaffelse af vinduespartier foran altan. Nedtagning og bortskaffelse af sidepartier på altan. Demontering og bortskaffelse af altanbrystninger af beton. Følgende leveres og monteres under andet arbejde Etablering af interimsværn udføres under tømrerarbejder, entreprise 1. Miljøsanering udføres under andet arbejde 4.3 Lokalisering Alle altaner blok Tegningshenvisning Der henvises til tegningsfortegnelsen for ingeniør- og arkitektarbejderne. 4.5 Koordinering Arbejdet skal koordineres med tømrerarbejderne mht. interimsværn og vinduesudskiftning, entreprise 1 og miljøsaneringsarbejderne under nærværende entreprise. 4.6 Tilstødende bygningsdele 4.7 Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Fjernelse af blyholdig maling på sidepaneler. Fjernelse af blyholdig maling på bagside af altanbrystninger. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Fjernelse af facadepartier bag altaner og miljøsanering af disse. Montering af nye facadepartier. 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter 4.10 Udførelse Der kan enten udføres miljøsanering af udvendige overflader så som blyholdig maling på altanbrystning, dækplader på sidepaneler og facadeparti bag altan før nedtagning af bygningsdelene eller bygningsdelene nedtages hele og efterfølgende miljøsaneres på terræn. Efter nedrivningen skal betontværvæggene fremstå glatte og rene. Altanpladen skal være afrenset for alle fuger, belægninger mv. til ren beton undtagen evt. malede overflader Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/29 01 Altaner Der skal afleveres dokumentation på korrekt affaldssorterning i form af kvitteringer på aflevering af affald hos affaldsmodtager D&V-dokumentation 4.16 Planlægning

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/29 02 Facader, trapperum 02 Facader, trapperum 4.1 Orientering 4.2 Omfang Arbejdet omfatter Nedtagning og bortskaffelse af facadepartier foran trapperum. Følgende leveres og monteres under andet arbejde Etablering af interimsværn udføres under tømrerarbejder, entreprise 1. Miljøsanering udføres under andet arbejde 4.3 Lokalisering Alle opgange i blok Tegningshenvisning Der henvises til tegningsfortegnelsen for ingeniør- og arkitektarbejderne. 4.5 Koordinering Arbejdet skal koordineres med tømrer under entreprise 1, for montage af interimsværn og efterfølgende montage af facadepartier. 4.6 Tilstødende bygningsdele 4.7 Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Fjernelse af PCB-holdig maling på trapperumsvæggene. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Etablering af interimsværn på mellemreposer. Sikring af trapperumsvægge, entreprise 2 Montering af nye partier, entreprise Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter 4.10 Udførelse Facadeparterne skal nedtages i håndterbare stykker Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol 4.15 D&V-dokumentation 4.16 Planlægning

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/29 03 Tilgængelighedsboliger 4.1 Orientering 03 Tilgængelighedsboliger 4.2 Omfang Arbejdet omfatter Gulvbelægning Inventar Indvendige døre Badeværelserum Installationer i etager og i kælder Skillerum i kælder Ikke bærende vægge Kældergulv Følgende skal ikke udføres under dette arbejde: Arbejdet omfatter ikke betonvægge omkring badeværelser i lejligheder th. og tv. Etagedæk Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering Alle lejligheder i østgavlopgange mellem modul 11 og 16 i blok 6 7 (tilgængelighedsboligerne) samt tilhørende kældre. 4.4 Tegningshenvisning Der henvises til tegningsfortegnelsen for arkitekt- og ingeniørarbejderne samt for eksisterende forhold. Specielt henvises til nedbrydningsplanerne. 4.5 Koordinering Arbejdet skal koordineres med miljøsanerings- og betonarbejder. 4.6 Tilstødende bygningsdele 4.7 Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Miljøsanering af tilgængelighedsboligerne. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Afstivning af bærende bygningsdele og nedrivning af tunge bygningsdele. Udskiftning af udvendige døre og vinduespartier skal ikke fjernes. 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter 4.10 Udførelse Alt inventar, gulve, vægge og installationer fjernes og bortskaffes således lejlighederne og kælderrummene er ryddede indtil råhus. Gulvopbygning under badeværelse MF på huldæk skal fjernes indtil huldækoverside. Nedenstående liste er ikke nødvendigvis komplet, faktiske forhold skal registreres på stedet.

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/29 03 Tilgængelighedsboliger Gulvbelægning Gulvbelægning i beboelsesrum er parketgulv på strøer med underliggende isolering. Gulvbelægning i badeværelser er stiftmosaik på pudslag. Gulvbelægning i badeværelser MF er terrazzo hvoraf halvdelen skal regnes med en overliggende stiftmosaik. Inventar Alt efterladt inventar. Køkkenelementer Indvendige døre + karme Hårde hvide varer Badeværelserum Alt sanitetsudstyr Installationer i etager og i kælder Alle vvs-installationer inkl. radiatorer og rørføring til disse. El-installationer fjernes under andet arbejde. Skillerum i kælder Træskillerum ½-stensvæg omkring affaldsskakt Ikke bærende vægge Lette gipsvægge. Betonskalvægge (~ 65 mm) Badeværelsesvægge i lejlighed MF inkl. skaktvægge. Kældergulv Kældergulv på jord i blok 6 Selvbærende kældergulv inkl. underliggende fundamentsbjælker i blok Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol 4.15 D&V-dokumentation 4.16 Planlægning

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/29 04 Tagkonstruktion 04 Tagkonstruktion 4.1 Orientering 4.2 Omfang Arbejdet omfatter Nedskæring af eksisterende spærkonstruktion over tilgængelighedsboligerne. Etablering og vedligehold af interimsafdækning af tagflade mod vejrlig. 4.3 Lokalisering Tag blok 6 7 over tilgængelighedsboligerne. 4.4 Tegningshenvisning Der henvises til tegningsfortegnelsen for ingeniør- og arkitektarbejderne. 4.5 Koordinering Arbejdet skal koordineres med øvrige nedrivningsarbejder og tømreren. 4.6 Tilstødende bygningsdele 4.7 Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Asbestsanering i tagrummet, nærværende entreprise. Fjernelse af tagplader, entreprise 1. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Etablering af interims tagdækning, entreprise Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter 4.10 Udførelse Lægter, spærhovede og fod samt rem fjernes i de markerede områder som vist på spærplan. Interimsafdækning udføres i samarbejde med øvrige nedrivningsarbejder samt betonarbejder i tilgængelighedsboliger. Afdækningen skal kunne åbnes og lukkes i forbindelse med op- og nedhejsning af materialer og materiel i forbindelse med arbejderne i tilgængelighedsboligerne. Afdækningen skal til stadighed være tæt for nedbør under hele byggeprocessen indtil tømrerarbejderne, entreprise 1 overtager arbejdsområdet. Tagvand skal opsamles ved tagfod og afledes til terræn og afløbsbrønd der. Der skal mindst indregnes 7 ugers afdækning for hver af blokkene Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol 4.15 D&V-dokumentation 4.16 Planlægning

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.050 A1 - Projektgrundlag Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører: RÅDGIVENDE

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton A113 Publikation A113 Januar 2005 Fordeling

Læs mere

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Indhold 1 Bygningsreglementets krav til fugtsagkyndige og fugtdokumentation... 2 1.1 Formål... 2 1.2

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere