Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse"

Transkript

1 Radio- og tv-nævnet 27. oktober 2015 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Dir.tlf Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse for 2014 Radio- og tv-nævnet afholdt på baggrund af bekendtgørelse nr. 5 af 5. januar 2011 om udbud af den fjerde FM-kanal med ansøgningsfrist den 28. februar 2011 udbud over den fjerde jordbaserede FM-radiokanal, FM4. Udbuddet havde form af en skønhedskonkurrence, og den ønskede kanal-profil var en nyheds- og taleradio. På baggrund af udbuddet udstedte nævnet den 10. maj 2011 tilladelse til Berlingske People A/S til i perioden 1. november 2011 til 31. oktober 2019 at udøve public service-virksomhed på FM4 under kanalnavnet Radio24syv. Efterfølgende udstedte nævnet tillæg til tilladelse den 12. september Årets redegørelse er den tredje, Radio24syv afgiver. Tilladelseskrav Opfyldelsen af tilladelsens krav var ved tilladelsesudstedelse opdelt i fire faser. Alle krav bortset fra ét ( Afsætte mindst 20 % af produktionsbudgettet til programmer fra eksterne producenter ) skulle opfyldes senest i år Radio24syv har af egen drift valgt allerede ved seneste redegørelse for 2013 at effektuere også det sidste krav om 20 % af produktionsbudgettet til programmer fra eksterne producenter, hvorfor samtlige tilladelsens krav behandles i forbindelse med indeværende redegørelse for Kravsspecifikation for Radio24syvs programtilladelse: MINIMUMSKRAV 2 timers nyhedsudsendelse pr. døgn af min. 5 min. s varighed. Fra 22. december 2014 gælder der en undtagelse fra kravet for så vidt angår uger med helligdage (påske, st. bededag, Kristi himmelfartsdag, pinse og jul) 70 min. sportsnyheder pr. uge 30 timers aktualitetsprogrammer pr. uge kl aktualitetstemaer pr. år 70 min. kulturnyheder pr. uge, udsendes kl min. satire dagligt. Fra 22. december 2014 opgøres kravet på ugebasis Satire et markant element i programprofilen 20 timers øvrige kulturprogrammer pr. uge 55 min. debatprogrammer pr. dag, udsendes kl på 6 af ugens dage 4½ times udsendelser i reportage- eller montageform pr. uge, min. et reportageprogram dagligt Bred musikprofil. De to mest spillede genrer må ikke udgøre mere end 2/3 af den udsendte musik i Jour.nr.:

2 Side 2 løbet af en måned. Kl : skal minimum 30 % af den udsendte musik være dansk må andelen af musik i programfladen maksimalt udgøre 20 % må der kun udsendes relevant begrundet musik Kl : skal minimum 30 % af den udsendte musik være dansk skal musikindholdet formidles med faglig viden må musikandelen udgøre op til 65 % Kl : må musikandelen udgøre op til 55 % Fra den 22. dec er vilkåret ændret således, at kravet om minimum 30 pct. s dansk musik blot skal opgøres på hele døgnet, dvs. ikke indenfor faste tidsrum. Selvstændig nyheds- og aktualitetsredaktion. Drives på basis af saglighed, upartiskhed og alsidighed. Kapacitet til at producere originale nyheder og aktualitetsprogrammer, der dækker hele Danmark og udlandet Kulturprogrammerne skal formidles af værter med formidlingsmæssig og faglig kompetence Genudsendelser må maksimalt udgøre 10 % af den samlede flade pr. uge. Afsætte mindst 20 % af produktionsbudgettet til programmer fra eksterne producenter. Gælder den del af budgettet, der ikke anvendes til nyhedsprogrammer. Alle udsendelser skal gøres tilgængelige på relevante platforme KRAV IFØLGE TILSAGN Bemanding af nyheds- og aktualitetsredaktion (chef, antal medarbejdere, international dækning) Hver dag kl flere programmer med markante værter med holdninger og værdier Nyhedsprogrammer ud over minimumskravet, 1140 minutters nyhedsudsendelser pr. uge og minimum 2 timer pr. døgn, der skal sendes døgnet rundt i udsendelser af minimum 5 minutters varighed. Fra 22. december 2014 gælder der en undtagelse fra kravet for så vidt angår uger med helligdage (påske, st. bededag, Kristi himmelfartsdag, pinse og jul). Website og interaktion med lytterne/lytterinvolvering Udvikling og innovation Talentudvikling Produktion af kulturprogrammer helt eller delvist uden for det traditionelle studiemiljø Debatprogrammer/debattemaer/debatredaktionschef Andel af musik kl. 6-18: 9-12 %. Vil kun blive brugt i flow og fortællemæssig sammenhæng Nyproduktion af ca. af en sang/et musikstykke hver uge (ca. 52 pr. kalenderår) ved en dansk kunstner. Der tilknyttes et musikformidlingsprogram til denne nyproduktion ca. 5 timers ugentligt. Af tilladelsens punkt i afsnittet Public service-redegørelse fremgår, at Radio24syv hvert år skal redegøre for og dokumentere det foregående års virksomhed og opfyldelse af kravene i tilladelsen. Denne redegørelse, der skal omfatte både minimumskravene i tilladelsen og tilsagnene i ansøgningen om programvirksomheden, skal senest 1. maj indsendes til Radio og tv-nævnet med henblik på nævnets vurdering. Radio24syvs redegørelse og nævnets udtalelse I samarbejde med Radio24syv er der udarbejdet et skema til dokumentation for Radio24syvs opfyldelse af tilladelsen samt bilaget Radio24syv PS-redegørelse krav. Disse dokumenter præciserer, hvordan Radio24syv skal redegøre for opfyldelsen af tilladelsens forpligtelser. Den aftalte redegørelsesform mv. er fulgt ved indeværende års redegørelse. Generelt lægger Radio- og tv-nævnet i sin gennemgang af redegørelsen vægt på: 1. Om de forhold, som ifølge tilladelsen skal indgå i redegørelsen, er medtaget og behandlet tilstrækkeligt. 2. Om taloplysninger og tabeller mv. er tilstrækkeligt detaljerede i forhold til tilladelseskravene, og om brug af begreber og kategorier svarer til gængse medie- 2

3 Side 3 faglige standarder. 3. Om der fyldestgørende og retvisende redegøres for, hvordan tilladelsen er opfyldt eller forsøgt opfyldt, og om der - hvis det ikke har været muligt at opfylde en forpligtelse - er redegjort for baggrunden herfor, og for hvorledes forpligtelsen fremover kan opfyldes. 4. Om der er kommentarer og overvejelser vedrørende andre dele af tilladelsen. Ifølge tilladelsen skal Radio24syv overordnet redegøre for public service-virksomheden med henblik på at danne et billede af, hvordan året er forløbet, særligt i forhold til programvirksomhed, men også i forhold til andre aktiviteter. Radio- og tv-nævnet har gennemgået Radio24syvs redegørelse i forhold til tilladelseskravene. Nedenfor behandles udelukkende de punkter i redegørelsen, hvor nævnet har konstateret uregelmæssigheder i stationens opfyldelse. For så vidt angår tilladelsens øvrige vilkår er der på korrekt vis redegjort herfor, ligesom vilkårene fuldt ud er overholdt. Radio- og tv-nævnet har derfor ikke fundet anledning til bemærkninger vedrørende disse øvrige punkter. Radio- og tv-nævnets bemærkninger Punkt 2.1. Nyheder "Krav og tilsagn om 1140 minutters nyheder pr. uge - dog minimum 2 timers nyheder pr. døgn i udsendelse af minimum 5 minutters varighed". Radio24syv oplyser at have sendt i gennemsnit 164 minutters nyheder pr. døgn i Minimumskravet om 120 minutters nyheder pr. døgn er dermed opfyldt. Radio24syv har i 2014 sendt i gennemsnit minutters nyheder pr. uge. Dog er der i 6 uger (ikke medregnet de korte uger 1 og 53) med helligdage sendt efter en såkaldt weekendplan og derfor sendt mindre end minutters nyheder pr. uge. Også for så vidt angår Radio24syvs public service-redegørelse 2013 var dette krav ikke opfyldt, hvilket foranledigede Radio- og tv-nævnet til at udtale følgende: Radio24syv har således opfyldt kravet om omfanget af mindst 120 minutters nyhedsudsendelser per dag, men har underopfyldt kravet om mindst minutters nyhedsudsendelse per uge i seks uger, som følge af helligdagsplanen. Nævnet bemærker, at sendetilladelsen ikke indeholder særlige regler for helligdage. Derfor skal kravene som udgangspunkt opfyldes som hverdage uafhængigt af om, der er tale om helligdage eller ej. Nævnet bemærker ligeledes, at Radio24syv ikke har anmodet om nævnets dispensation til anvendelse af helligdagssendeplan i tillæg til den indsendte anmodning om dispensation af 4. oktober Gennem en sådan ansøgning kan det afklares, om anvendelsen af helligdagsplanen kan godkendes. 3

4 Side 4 Som konsekvens heraf ansøgte Radio24syv i 2014 Radio- og tv-nævnet om dispensation for så vidt angår kravet om minutters nyhedsudsendelser pr. uge i såkaldte helligdagsuger. Den 22. december 2014 modtog radioen dispensation, og kravet blev derfor ændret til følgende: Krav og tilsagn om 1140 minutters nyheder pr. uge, dog undtaget uger med helligdage (påske, st. bededag, Kristi himmelfartsdag, pinse og jul). Nævnet kan således konstatere, at Radio24syv har opfyldt kravet om mindst 120 minutters nyhedsudsendelser pr. dag, men at man frem til dispensationen har underopfyldt kravet om mindst minutters nyhedsudsendelse pr. uge i helligdagsuger. Nævnet lægger dog til grund, at dette ikke fremover vil udgøre et problem, da der den 22. december 2014 er dispenseret fra kravet for så vidt angår helligdagsugerne. Den 25. marts 2014 traf Radio- og tv-nævnet på baggrund af en konkret klage endvidere afgørelse om, at Radio24syv i fremtiden skal sørge for, at der ikke sker systematisk brug af genudsendelse af hele nyhedsudsendelser. Nævnet udtalte i sin afgørelse, at der ved gennemgangen af fremtidige public service-redegørelser ville blive ført tilsyn med, om dette punkt blev overholdt. Radio24syv har i mail af 16. september 2015 bekræftet, at stationen har rettet ind i forhold til nævnets afgørelse vedrørende systematisk genudsendelse af hele nyhedsudsendelser. Stationen har ændret procedure i overensstemmelse hermed fra den 1. april Nævnet tager stationens redegørelse vedrørende genudsendelserne til efterretning. Punkt 2.2. Sportsnyheder 70 minutters sportsnyheder pr. uge". Radio24syv sendte minimum 110 minutters sport pr. uge i 2014 i form af det aktuelle sportsmagasin Fodbold FM og andre sportsprogrammer. Dog er der ikke sendt 110 minutters sport i uge 1, idet det er en kort uge på kun 5 sendedage startende onsdag. Foldbold FM sendes mandage. For både dette og øvrige vilkår er det nævnets praksis, at kravene ikke gælder i korte uger, dvs. uge 1 og 53, der ikke fuldt ud tæller 7 dage. Radio- og tv-nævnet anser derfor kravet for opfyldt. Punkt 2.3. Aktualitet "30 timers aktualitetsprogrammer pr. uge, der skal udsendes i tidsrummet kl. 06:00-18:00". 4

5 Side 5 Radio24syv har i gennemsnit sendt 33 timers aktualitetsprogrammer pr. uge i Uge 1 og uge 53 indgår ikke i opgørelsen, da begge uger er korte. Stationen oplyser dog, at der i uge 28 kun er sendt 29 timers aktualitetsprogrammer. Det skyldes pludselig opstået sygdom. Derved udgik et program med kort varsel uden at kunne erstattes af et tilsvarende program. Radio- og tv-nævnet noterer sig, at programmet udgik med så kort varsel, at det ikke var muligt at erstatte dette med et nyt. Nævnet tager stationens redegørelse til efterretning. Punkt 2.5. Kulturnyheder "70 minutters kulturnyheder pr. uge, der skal udsendes i tidsrummet 06:00-18:00". Radio24syv har i gennemsnit sendt 127 minutters kulturnyheder pr. uge. Uge 1 og uge 53 indgår ifølge nævnets praksis ikke i opgørelsen, da der er tale om korte uger. Radio- og tv-nævnet finder således, at kravet er opfyldt. Punkt 2.6. Satire "25 minutters satire dagligt". Radio24syv har i gennemsnit sendt 54 minutters satire dagligt. Programtilladelsen forpligter Radio24syv til at sende minimum 25 minutters satire dagligt, hvilket beregnes på dagsbasis og ikke ugebasis. Stationen oplyser i sin redegørelse, at en omlægning af sendeplanen for at sikre bedre lytning af satireprogrammerne medførte en utilsigtet overtrædelse af kravet om daglig satire. Radio24syv har i 2014 sendt satireprogrammer mandage til lørdage men ikke søndage, idet sendeplanen blev tilrettelagt således, at der på lørdage i stedet blev sendt to satireprogrammer. Radio24syv oplyser, at der i hele 2014 ikke er sendt satire på søndage, men at stationen ved en fejl først søgte om dispensation for de daglige satireudsendelser hos Radio- og tv-nævnet i november Nævnet imødekom den 22. december 2014 ansøgningen. Kravet har på dagsbasis således ikke været opfyldt frem til dispensationen, men antallet af satireminutter pr. uge har været uændret og overstiger minimumskravet. Kravet er således fremover, at Der skal sendes satireprogrammer minimum 5 af ugens dage og minimum 175 minutter pr. uge. 5

6 Side 6 Selvom det må konstateres, at Radio24syv i 2014 ikke har opfyldt kravet om mindst 25 minutters satire dagligt, foretager Radio- og tv-nævnet sig ikke yderligere i den anledning, idet der den 22. december 2014 er dispenseret fra kravet på daglig basis. Radio24syv oplyser i sin redegørelse endvidere, at der i uge 5 (30. januar) og uge 24 (14. juni) ikke er sendt et satireprogram. Dette skyldes, at stationen den 30. januar ryddede sendefladen og sendte et direkte aktualitetsprogram hele eftermiddagen og aftenen pga. SF s udtræden af regeringen og den 14. juni ligeledes ændrede sendefladen pga. Folkemødet på Bornholm. Tilladelsens vilkår om satireprogrammer er således ikke overholdt den 30. januar og 14. juni 2014, hvor stationen ikke har sendt et satireprogram. Radio- og tv-nævnet skal på denne baggrund understrege, at det er nævnets forventning, at stationen fremover kompenserer for sådanne forudsigelige eller uforudsigelige ændringer i sendefladen indenfor det nye kravs mere fleksible rammer med hensyn til udsendelsesdage. Punkt 2.7. Kulturprogrammer "20 timers øvrige kulturprogrammer pr. uge". Radio24syv har i gennemsnit sendt 21,5 timers kulturprogrammer pr. uge. Uge 1 og uge 53 indgår ikke i opgørelsen, da der er tale om korte uger. Dog er der i uge 30 og 34 kun sendt 19 timers kulturprogrammer. Stationen oplyser, at der er tale om en fejl i planlægning af sommerperioden, hvorved et ugentligt kulturprogram og deraf følgende erstatningsprogrammer beklageligvis udgik. Radio- og tv-nævnet må konstatere, at Radio24syv ikke har overholdt minimumskravet om 20 timers kulturprogrammer i uger 30 og 34. Nævnet henstiller derfor til stationen, at der foretages de nødvendige skridt til forebyggelse af, at lignende fejl opstår igen. Punkt 2.8. Debat "55 minutters debatprogrammer pr. dag, der skal udsendes i tidsrummet kl på 6 af ugens dage". Radio24syv har i 2014 sendt i gennemsnit minimum 55 minutters debatprogrammer pr. dag i tidsrummet 09: i 6 af ugens dage. Dog mangler et debatprogram i uge 49. Stationen oplyser, at programmet udgik pga. omlægning af sendeplanen. Radio- og tv-nævnet konstaterer, at vilkåret ikke er overholdt og understreger, at tilladelsens krav også gælder uger med omlægning af sendeplanen, hvorfor stationen fremover bør søge at sikre tilladelsen overholdt også i sådanne uger. 6

7 Side 7 Punkt Genudsendelser "Genudsendelser må maksimalt udgøre 10 procent af den samlede sendeflade opgjort pr. uge". Radio24syv har i dele af 2014 tolket programtilladelsens krav således, at en genudsendelsesprocent på 10,3 kan nedrundes, så den svarede til 10 pct. Radio- og tv-nævnet understregede dog ved sin afgørelse af 25. marts 2014 (dvs. i uge 13), at en nedrunding ikke er i overensstemmelse med tilladelsen. Ud af 168 timer kan stationen kun lovligt sende op til 16 timer og 48 minutters genudsendelser pr. uge. Stationen oplyser i sin redegørelse for 2014: Ved en beklagelig fejl har Radio24syv først rettet sendeplanen ind efter denne kendelse fra og med uge 38, hvorefter genudsendelsesprocenten fremover maksimalt udgør 9,82 pct. svarende til cirka 990 minutter - og dermed 18 minutter under kravet i programtilladelsen. Radio- og tv-nævnet må således konstatere, at Radio24syv i alle ugerne, med undtagelse af 5 uger, frem til justeringen i uge 38 har genudsendt mere end tilladelsens krav om maksimalt 10 pct. I stort set alle ugerne drejer det sig om 10,3 pct.s genudsendelser svarende til stationens oprindelige fortolkning. Eftersom stationen på nuværende tidspunkt har rettet ind i forhold til nævnets afgørelse og har beklaget den forsinkelse, der har været i forhold til justeringen, tager Radio- og tv-nævnet blot stationens redegørelse herom til efterretning. Punkt 3. Musik på Radio24syv Kanalen skal have en bred musikprofil og må ikke domineres af enkelte genrer. Minimum 30 procent af den udsendte musik skal være dansk i såvel tidsrummet kl som tidsrummet kl Den daglige andel af musik i programfladen må i tidsrummet kl maksimalt udgøre 20 procent. I tidsrummet kl må musikandelen udgøre op til 65 procent. I tidsrummet kl må musikandelen udgøre op til 55 procent. Kravet om bred musikprofil indebærer, at de to mest spillede genrer, jf. bekendtgørelsens bilag 2, højst må udgøre to tredjedele af musikindholdet i løbet af en måned. Radio24syv har i juni og juli måned ikke overholdt kravet om, at de to mest spillede musikgenrer højst må udgøre 2/3 (66,6 pct.) af den samlede musik pr. måned. Stationen oplyser som begrundelse for den manglende overholdelse, at den generelt udsender så lidt musik, at det er særdeles vanskeligt at opfylde kravet om maksimalt 2/3 indenfor samme af de to førende genrer. Radio24syvs ambition er at sende moderne taleradio med en primær målgruppe på år, hvorfor genrerne rock og pop er naturligt dominerende. Samtidig spiller radioen kun musik i ganske få programmer, hvorfor kravet om meget forskellige musikgenrer er i modstrid med ønsket om ensartede radioprogrammer. 7

8 Side 8 Radio24syv oplyser endvidere, at stationen i juni og juli måned ikke har overholdt vilkåret primært fordi de store musikfestivaler påvirker musikvalget i kulturprogrammerne, således at de to meget omfattende genrer rock og pop fylder uforholdsmæssigt mere i disse måneder. I tidsrummet 06:00-18:00 udgør andelen af dansk musik 29 pct. af den spillede musik, og i tidsrummet 18:00-24:00 er den tilsvarende musikprocent for dansk musik på 35. I tidsrummet 06:00-18:00 udgjorde musikprocenten 0,5. I tidsrummet 18:00-24:00 udgjorde musikprocenten 3,3. Og endelig udgjorde andelen af musik 6,4 pct. i tidsrummet 00:00-06:00. Den 22. december 2014 modtog Radio24syv nævnets dispensation i forhold til dette vilkår, således at kravet om 30 pct. s dansk musik fremover opgøres på døgnbasis i stedet for i de angivne tidsintervaller. Radio- og tv-nævnet må konstatere, at hverken kravet om musikgenrer eller andelen af dansk musik er opfyldt i På baggrund af Radio24syvs dispensation fra kravet om andelen af dansk musik, tager nævnet blot redegørelsen om dette punkt til efterretning. Radio- og tv-nævnet er dog særligt opmærksom på den manglende overholdelse af kravet om musikgenrer, idet stationen hverken har søgt dispensation herfra eller i øvrigt har redegjort for, hvordan der er taget højde for problemet fremover. Tværtimod beskriver stationen vilkårsovertrædelsen på en måde, der indikerer, at vilkåret generelt er et problem for dem. Nævnet indskærper derfor overfor Radio24syv, at vilkåret skal overholdes. Øvrige minimumskrav og tilsagn Radio- og tv-nævnet har som nævnt gennemgået hele Radio24syvs redegørelse for 2014 og tillige kontrolleret overholdelsen af de krav, som ikke nærmere er beskrevet ovenfor. Disse øvrige kravs opfyldelse har ikke givet anledning til problemer og vil derfor ikke blive behandlet yderligere. Der henvises i øvrigt til public service-redegørelsen. Radio- og tv-nævnets afgørelse Radio- og tv-nævnet konstaterer overtrædelserne som ovenfor beskrevet og gør herudover Radio24syv særligt opmærksom på følgende: Det er nævnets forventning, at stationen indenfor det nye kravs mere fleksible rammer for satireprogrammernes udsendelsesdage fremover kompenserer for 8

9 Side 9 forudsigelige eller uforudsigelige ændringer i sendefladen. Radio- og tv-nævnet henstiller til stationen, at der foretages de nødvendige skridt til forebyggelse af fejl i planlægning af kulturprogrammerne. Nævnet understreger for så vidt angår stationens overtrædelse af vilkåret om debatprogrammer, at tilladelsens krav tillige gælder uger med omlægning af sendeplanen. Stationen skal fremover således sikre tilladelsens vilkår overholdt i også sådanne uger. Endelig indskærper Radio- og tv-nævnet vedrørende stationens overtrædelse af vilkåret om maksimalt 2/3 musik indenfor de to mest dominerende musikgenrer, at vilkåret skal overholdes. Samlet set finder Radio- og tv-nævnet, at redegørelsen bærer præg af, at Radio24syv i løbet af 2014 har overtrådt en række programkrav, som stationen først opnåede dispensation fra den 22. december Nævnet finder på den baggrund anledning til at indskærpe, at Radio24syv fremover ikke må iværksætte ændringer, der påvirker opfyldelsen af tilladelsesvilkår, medmindre stationen forinden har fået dispensation hertil. Mads Bryde Andersen formand /Lill-Jana Vandmose Larsen nævnssekretær 9

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse 26. oktober 2016 Radio- og tv-nævnet Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse for 2015 Morten Stephensen mos@slks.dk +45 33 74 52 32 Jour. nr. 16/03083 Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund Radio- og tv-nævnet 23. december 2013 Christian Edelvold Berg Specialkonsulent ceb@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:3373 3330 J. nr. 2012-027649 Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse

Læs mere

Berlingske People A/S Pilestræde 34 1147 København K. Att.: Lisbeth Knudsen. Tilladelse til programvirksomhed på den fjerde jordbaserede FMradiokanal

Berlingske People A/S Pilestræde 34 1147 København K. Att.: Lisbeth Knudsen. Tilladelse til programvirksomhed på den fjerde jordbaserede FMradiokanal Berlingske People A/S Pilestræde 34 1147 København K Att.: Lisbeth Knudsen Radio- og tv-nævnet 10. maj 2011 Sagsnr.; 2011-007959 Jette Fievé chefkonsulent jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3333

Læs mere

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Som en del af den plan for driften, ansøger skal udarbejde, skal der udfærdiges et budget med tilhørende redegørelse, som underbygger/dokumenterer

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund Radio- og tv-nævnet 4. november 2014 Christian Edelvold Berg Specialkonsulent ceb@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:3373 3330 J. nr. 2012-027649 Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse

Læs mere

A) Faktiske oplysninger

A) Faktiske oplysninger BILAG 6 Scenarie c: Den folkelige radio A) Faktiske oplysninger Beskrivelse Lyttermålgruppe(-r) Forventninger til lyttertal Kanalens placering i det samlede danske radiobillede Forventes modellen at kunne

Læs mere

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 38 Offentligt

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 38 Offentligt Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 38 Offentligt Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal I medfør af 11, stk. 9, og 45, stk. 5, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ansøgning fra Radio24syv om dispensation

Ansøgning fra Radio24syv om dispensation 22. december 2014 Berlingske People A/S Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO & Chefredaktør Radio- og tv-nævnet Christian Edelvold Berg Specialkonsulent, Ph.d.

Læs mere

Scenarie b: NewsTalk-radioen

Scenarie b: NewsTalk-radioen BILAG 5 Scenarie b: NewsTalk-radioen A) Faktiske oplysninger: Beskrivelse Lyttermålgruppe(-r) Forventninger til lyttertal Kanalens placering i det samlede danske radiobillede Forventes modellen at kunne

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2 TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr. 2013-005896 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed.

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET Radio Holsted A/S Lokalradionævnet for Bramming, v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Kongensgade 70 Holsted, Vejen, Ribe og Ølgod Box 1094 Holsted

Læs mere

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V Radio- og tv-nævnet 1. maj 2013 Sagsnr.: 2013-002342 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Indledning Sky Radio A/S erhvervede ved radioauktionen den 18. juni 2003 retten til at udøve

Læs mere

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen 29. august 2014 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K Radio- og tv-nævnet Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Att: adm. Direktør

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 27. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Tilsyn med programvirksomhed og tilskudsforhold

Tilsyn med programvirksomhed og tilskudsforhold Torben Busekist Svanemøllevej 77 2900 Hellerup Radio- og tv-nævnet 31. oktober 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 74 50 33 Tilsyn med programvirksomhed

Læs mere

FKKA havde modtaget 11 ansøgninger om sendetilladelse samt 22 ansøgninger fra eksisterende stationer, som ønskede mere sendetid.

FKKA havde modtaget 11 ansøgninger om sendetilladelse samt 22 ansøgninger fra eksisterende stationer, som ønskede mere sendetid. RADIO- OG TV-NÆVNET Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdet Sekretariatet for Det Fælles Fjernsynsnævn: FKKA Gladsaxe Rådhus Rådhus Allé DK-2860 Søborg København den 19. marts 2002 Afgørelse af

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 18. december 2013 Sagsnr.: 2013-021914 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur.

Læs mere

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier.

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Øvelse A) Robinson-ekspeditionen på TV. Bemærk: I denne øvelse er vi kun interesserede førstegangsudsendelser. Ofte, når man kaster sig over et program, man gerne

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 11. marts 2013 Sagsnr.: 2012-011019 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt RADIO- OG TV-NÆVNET Danmarks Natur og Miljø TV Strandgade 73, 3 1401 København K København den 19. marts Klagesager over Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdets afslag på ansøgning fra Danmarks

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Fakta om P1 2013. Kontaktpersoner:

Fakta om P1 2013. Kontaktpersoner: P1 generelt P1 er DRs indholdsformaterede talekanal for videbegærlige og samfundsinteresserede borgere. Kanalen indeholder nyheder, debat, samfunds-, kultur- og videnskabsstof og opgaven er at behandle

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

København den 16. juni 2004

København den 16. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. juni 2004 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DR s public service redegørelse for 2003 DR har pr. 1. maj 2004 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public servicetilladelse

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S' henvendelse om kanaludskiftninger

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S' henvendelse om kanaludskiftninger Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 25. marts 2014 Sagsnr.: 2014-002802 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Bilag 6: Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal med bilag. Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal

Bilag 6: Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal med bilag. Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal Bilag 6: Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal med bilag BEK nr 5 af 05/01/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-01-2011 Kulturministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Bilag

Læs mere

Undervisning på folkehøjskoler

Undervisning på folkehøjskoler Undervisning på folkehøjskoler På folkehøjskoler er der krav til undervisningens omfang, placering og brede almene indhold. Med denne vejledning vil ministeriet tydeliggøre, hvad kravene betyder i praksis.

Læs mere

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik 1. Parter: Denne aftale er indgået mellem på den ene side KODA og på den anden side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet), som tilsammen

Læs mere

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København 8. marts 2016 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Tomas Kærup Fuldmægtig, cand.jur. tok@slks.dk www.slks.dk Klage over afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR.

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr. 2013-007591 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Notat 20. marts 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Kulturstyrelsen sendte den 27. januar 2014 et udkast til

Læs mere

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré Lokalradioforening Birkerød Bispevej 4 2400 København NV Att.: Stefan Honoré RADIO- OG TV-NÆVNET 26. marts 2010 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 25. marts 2011 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Bilag 4. Rimelig fortjeneste, tilbagebetaling ved misligholdelse af tilladelsen og claw back ved overkompensation.

Bilag 4. Rimelig fortjeneste, tilbagebetaling ved misligholdelse af tilladelsen og claw back ved overkompensation. Bilag 4. Rimelig fortjeneste, tilbagebetaling ved misligholdelse af tilladelsen og claw back ved overkompensation. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med tilladelseshaverens opfyldelse af vilkår for tilladelsen.

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt Radio- og tv-nævnet 5. juli 2011 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3347 J. nr. 2011-010543 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010 DR

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade 35 7100 Vejle Att: Claus Nielsen RADIO- OG TV-NÆVNET 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3334 Anmodning

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C København den 31. august 2007 Klage over skjult reklame for Post Danmark A/S i programmet OBS sendt på DR1 Formand

Læs mere

..." EAN: 5798000793989

... EAN: 5798000793989 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr: 2012-010999 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet den 10. december 2015.

Læs mere

DRs Public Serviceredegørelse

DRs Public Serviceredegørelse dr.dk DRs Public Serviceredegørelse 2009 Dette er DRs redegørelse for, hvordan DR i 2009 opfyldte kravene i public service-kontrakten mellem DR og kulturministeren for perioden 2007-2010 002 003 Om DRs

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Sendes pr. e-mail til star@star.dk, kfm@star.dk, asc@star.dk, mou@star.dk og sfn@star.dk. Deres ref. 2015-00002998 Den 21. april

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006.

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006. MEDIESEKRETARIATET RADIO- OG TV-NÆVNET København den 17. september 2007 Radio og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2006 De otte regionale TV 2-virksomheder

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 26. august 2011 JOURNAL NR. RA-2011-131-0004 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne. Formål & ønsket resultat. Referat (tekst) Aktion Deadline Ansvar el. Lukket Skolebestyrelsesmøde.

Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne. Formål & ønsket resultat. Referat (tekst) Aktion Deadline Ansvar el. Lukket Skolebestyrelsesmøde. Dato: 2014-02-27 Ordstyrer: Helene Til stede:, Bo, Kasper, Jytte, Rikke (8D), Tanja, Birgitte, Helene, Pernille (fra 20:45) Afbud: Aina, Rikke, Claus, Mick(8A), Fraværende: Referent: Bo SB-møderne afholdes

Læs mere

24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved. Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske

24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved. Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske 24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-00248 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD 1: NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Den selvejende institutions navn er ROSA Dansk Rock Samråd, dannet 23. august 1981, herefter kaldet ROSA. Stk.

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomsmæglerfirmaet Jan Samuelsen ApS Frederiksborgvej 4 3200 Helsinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Sendt per mail: medi@kulturstyrelsen.dk Aalborg, den 5. november 2015 Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel

Læs mere

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland.

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland. Lokalaftale nr. 11.E Redigeret 2013 Rammevilkår for kortvarige udstationeringer Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Ny eksamensbekendtgørelse for HD

Ny eksamensbekendtgørelse for HD Ny eksamensbekendtgørelse for HD Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) har i juni 2012 udstedt en ny bekendtgørelse om prøver og eksamen for erhvervsrettede

Læs mere

Litteratur og ny kompositionsmusik i radioen i perioden 1996-2006

Litteratur og ny kompositionsmusik i radioen i perioden 1996-2006 Rapport til Statens Kunstråd: (revideret version) Litteratur og ny kompositionsmusik i radioen i perioden 1996-2006 Ib Poulsen Professor, dr. phil. Institut for Kultur og Identitet, RUC 1 Formålet med

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * www.erhvervsankenaevnet.dk DEN 19. november 2013 J.NR. 2013-0035155 Kendelse Revisionsvirksomheden V v/k mod

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Indstilling. Ansættelsesformer for chefer i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 31. maj 2006.

Indstilling. Ansættelsesformer for chefer i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 31. maj 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 31. maj 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Byrådet vedtog den 26. april 2000 en indstilling om

Læs mere

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 8. marts 2016 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Att.: adm. direktør Ulf Lund Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 slke@slke.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. maj 2013 (J.nr. 2012-0032589) Revisor ikke

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

København den 22. januar 2004

København den 22. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Lokalradioforeningen Max FM 2.Storradionævnet for v/ Stig Hartvig Nielsen Kronjylland/Djursland Hovedvejen 17, Kousted Kulturel Forvaltning 8900 Randers Laksetorvet 8900 Randers København

Læs mere