Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6"

Transkript

1 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent Direkte tlf.: Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S (herefter benævnt Boxer) har ved brev af 5. juli 2013 oplyst, at man i forbindelse med ibrugtagningen af MUX 6 ultimo september 2013 planlægger en række ændringer, som Boxer vil orientere Radio- og tvnævnet om. Boxer anfører: MUX 6 vil komme til i alt at indeholde fem HD-kanaler, hvor følgende er nye: Kanal 5 og TV3 mens følgende HD-kanaler vil blive flyttet fra MUX 5: TV3 Sport, TV 2 FILM og 6 eren Samtlige HD-kanaler bliver paralleludsendt og eksisterer derfor også i MUX 3 eller MUX 4 som tv-kanaler i SD-kvalitet. Ifølge tidligere afgørelse medregnes parallelsendte tv-kanaler i hhv. SD og HD kun én gang i opgørelsen over Boxers opfyldelse af Tilladelsens vilkår, hvorfor distributionen af HDkanalerne i MUX 6 ikke har nogen betydning i forhold til Tilladelsen. Boxer planlægger desuden at påbegynde distribution af TV 2 Fri. Kanalens programindhold er varieret og vil derfor placere sig i en række forskellige programkategorier uden at påvirke Boxers opfyldelse af de gældende vilkår på området. TV 2 Fri ventes at indgå som tilvalgskanal samt i Boxer MAX og Flex8. Desuden ventes TV 2 Fri at indgå i tv-pakken Boxer TV 2 basispakken, der øges fra 5 til 6 tv-kanaler. Det skal dog bemærkes, at Boxer i skrivende stund ikke har indgået endelig aftale med TV 2 om distribution af TV 2 Fri. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 Samtidig planlægger Boxer at lade Canal 8 indgå i temapakken Boxer Sport. Disse ændringer vil øge det gennemsnitlige antal kanaler til 3,70. Både TV 2 Fri og Canal 8 ventes at komme til at indgå i Boxer MAX og Flex8 og som tilvalgskanaler. Det gør alene, at TV 2 Fri vil indgå i Boxer TV 2 basispakken, samt at Canal 8 vil indgå i Boxer Sport-pakken. Boxer MAX tæller ikke med i opgørelsen, mens Flex8 i sagens natur vil indehold et uændret antal kanaler blot med yderligere kanaler i paletten af tilbudte kanaler til Flex8, mens der allerede indgår tre tilvalgskanaler i opgørelsen. Den gennemsnitlige pris pr. kanal påvirkes af ændringen af Boxer MAX fra 27 til 29 tv-kanaler, idet denne således sænkes fra kr. 18,47 til kr. 18,28. Det gælder således, at Boxer uændret opfylder alle vilkår og krav om mangfoldighed i programfladen. Radio- og tv-nævnets vurdering: Radio- og tv-nævnet har i henhold til 23, stk. 2, og 25, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 8. november 2007 om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder behandlet Boxers ansøgning på sit møde den 21. august 2013, og skal herefter udtale: Ifølge bekendtgørelsens 23, stk. 2, og punkt 25 i Radio- og tv-nævnets tilladelse af 4. april 2008 til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder skal Boxer forudgående orientere Radio- og tv-nævnet om alle ændringer i programudbuddet, herunder ændringer i pakketering, idet alle væsentlige ændringer skal forhåndsgodkendes af nævnet. Det fremgår endvidere, at der ved væsentlige ændringer skal forstås udskiftning også i pakker af en kanal med en ny kanal i en anden hovedkategori/genre eller ophør af distribution af sådanne typer af kanaler eller programmer, som ifølge ansøgning og tilladelse forudsættes at indgå i det samlede programudbud. Desuden fremgår det af tilladelsens punkt 12, at gatekeepers udbud af programmer udover de i punkt 10 og 11 nævnte kanaler skal, i et omfang, der dækker en betydelig del af det samlede kanaludbud, indeholde et bredt udvalg af programmer inden for følgende fem programkategorier: underholdningsprogrammer, nyhedsprogrammer, musikprogrammer, populærvidenskabelige programmer og sportsprogrammer. I henhold til gatekeepers oplysninger i ansøgningen skal de fem programkategorier udgøre mere end 50 pct. af den samlede udbudte programflade, og hver kategori skal udgøre mindst 5 pct. at den samlede udbudte programflade. Gatekeeper skal i 2

3 henhold til sin ansøgning endvidere udsende 4 underkategorier inden for de føromtalte programkategorier, hver med mindst 5 pct. af den samlede udbudte programflade, og 3 nye kategorier, der ligeledes hver udgør 5 pct. af den samlede udbudte programflade. Endelig fremgår det af tilladelsens punkt 13, at gatekeeper skal udbyde kanaler og programpakker mv. af en karakter og i et omfang, der svarer til det oplyste i ansøgningen, ligesom den gennemsnitlige pris for kanalerne, der udbydes i programpakker, ikke i tilladelsesperioden må overstige den pris, der er oplyst i ansøgningen. Prisen kan dog reguleres på grundlag af udviklingen i forbrugerprisindekset. Gatekeeper har i ansøgningen oplyst at ville tilbyde: minimum 16 programpakker, en gennemsnitlig pris pr. kanal i programpakkerne på maksimalt kr. 17,12. Boxer oplyser, at distributionen af HD-kanalerne Kanal 5 og TV3 i MUX 6 samt flytning af HD-kanalerne TV3 Sport, TV 2 FILM og 6 eren fra MUX 5 til MUX 6 efter Boxers opfattelse ikke har nogen betydning i forhold til tilladelsen. Desuden oplyser Boxer, at samtlige HD-kanaler vil blive paralleludsendt og derfor også vil eksistere i MUX 3 eller MUX 4 som tv-kanaler i SDkvalitet, og at Radio- og tv-nævnet tidligere har meddelt, at paralleludsendte tv-kanaler i henholdsvis SD og HD kun medregnes én gang i opgørelsen over Boxers opfyldelse af tilladelsens vilkår. Det fremgår af Radio- og tv-nævnets afgørelse af 4. juli 2012, at der indtil videre gives Boxer tilladelse til at anvende MUX 6 til distribution af HDkanaler dog under forudsætning af, at bekendtgørelsens og tilladelsens vilkår om dækningsgrad, udbud af kanaler, programpakker mv. i MUX 3 5 overholdes. Endvidere fremgår det, at distributionen af HD-kanaler i MUX 6 ikke må udgøre en hindring for fremtidig distribution af mobil-tv efter tilladelsens vilkår. Desuden fremgår det af Radio- og tv-nævnets afgørelse af 12. september 2011, at paralleludsendte tv-kanaler i henholdsvis SD og HD kun medregnes én gang i opgørelsen over Boxers opfyldelse af kravene til programmæssig mangfoldighed m.v. Det bemærkes dog, at det er en forudsætning, at SD-kanalerne afspejles fuldstændig i HD-kanalerne, dvs. at der distribueres præcis de samme programmer i SD og i HD, hvilket Boxer i ansøgningen af 5. juli 2013 bekræfter. Det er herefter Radio- og tv-nævnets vurdering, at der med Boxers anmodning om ibrugtagningen af MUX 6 til HD-kanalerne Kanal 5, TV3, TV3 Sport, TV 2 FILM samt 6 eren, ikke foreligger en ændring, som nævnet skal 3

4 godkende i henhold til tilladelsens punkt 25, idet Radio- og tv-nævnet allerede har godkendt anvendelsen af HD-kanaler i MUX 6 samt at ændringen i øvrigt ikke påvirker hverken den gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke eller den gennemsnitlige pris pr. kanal i programpakkerne. Desuden ændrer ibrugtagningen af HD-kanalerne ikke ved Boxers pligt til at sikre, at det samlede kanaludbud indeholder et bredt udvalg af programmer inden for følgende fem programkategorier: underholdningsprogrammer, nyhedsprogrammer, musikprogrammer, populærvidenskabelige programmer og sportsprogrammer. Radio- og tv-nævnet skal dog bemærke, at Boxers tilladelse til at distribuere HD-kanaler i MUX 6 alene er midlertidig, og at forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-tv i MUX 6 fortsat består, ligesom forpligtelsen til aktivt at arbejde med udviklingen af mobil-tv eventuelt efter standarden DVB T2 Lite ligeledes består, jf. afgørelsen af 4. juli Boxer oplyser endvidere, at Boxer planlægger distributionen af TV 2 Fri, som programmæssigt vil placere sig i en række forskellige programkategorier uden dog at påvirke Boxers opfyldelse af de gældende vilkår på området. Samtidig oplyser Boxer, at TV 2 Fri forventes at indgå som tilvalgskanal samt i Boxer MAX og Flex8, og at TV 2 Fri tillige forventes at indgå i tvpakken Boxer TV 2 basispakken, der dermed øges fra 5 til 6 tv-kanaler. Desuden oplyser Boxer, at man planlægger at lade Canal 8 indgå i temapakken Boxer Sport og at det sammen med distributionen af TV 2 Fri i Boxer TV 2 basispakken vil øge det gennemsnitlige antal kanaler til 3,70 pr. pakke. Boxer bemærker dog, at eftersom Boxer MAX ikke tæller med i opgørelsen, og Flex8 dermed vil indeholde et uændret antal kanaler med yderligere kanaler i paletten af tilbudte kanaler, vil ændringen som følge af TV 2 Fri og Canal 8 i disse programpakker isoleret set ikke påvirke opgørelsen over det gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke. Endelig oplyser Boxer, at den gennemsnitlige pris pr. kanal vil blive påvirket af ændringen som følge af, at TV 2 Fri og Canal 8 vil indgå i programpakken Boxer MAX, hvor antallet af kanaler ændres fra 27 til 29, således at prisen ændres fra kr. 18,47 til kr. 18,28. Radio- og tv-nævnet har i sin afgørelse af 9. januar 2012 bemærket, at der ikke i tilladelsen er stillet et specifikt krav om det gennemsnitlige antal kanaler i programpakkerne, og at nævnet derfor efter ansøgning vil kunne godkende en mindre justering heraf. Ved sin afgørelse af 14. maj 2012 har nævnet præciseret, at nævnet har accepteret en justering af Boxers gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke fra 3,52 til 3,67 som en mindre justering. Radio- og tv-nævnet har ligeledes ved afgørelse af 1. oktober 2012 accepteret en justering af Boxers gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke 4

5 fra 3,67 til 3,76 som en mindre justering som følge af lanceringen af to nye tv-pakker. Endelig har Radio- og tv-nævnet ved afgørelse af 29. maj 2013 accepteret, at det gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke justeres fra 3,88 til 3,65 som følge af, dels at TV3 Puls kommer til at indgå i tv-pakkerne Boxer MINI, Boxer MIX samt Boxer MAX (det gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke øges dermed fra 3,76 til 3,88 kanaler pr. pakke), dels lanceringen af tre nye temapakker (det gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke ændres dermed fra 3,88 til 3,65). Det er Radio- og tv-nævnets vurdering, at der med selve Boxers orientering om distribution af TV 2 Fri, hvor der ikke er tale om en udskiftning af en kanal med en anden kanal, men om en tilføjelse af en ekstra kanal, ikke isoleret set foreligger en ændring, som nævnets skal godkende i henhold til tilladelsens punkt 25, idet selve distributionen ikke ændrer ved, at det samlede kanaludbud indeholder et bredt udvalg af programmer inden for de fem programkategorier. Imidlertid forudsætter en justering af det gennemsnitlige antal kanaler i programpakkerne en forhåndsgodkendelse fra Radio- og tv-nævnet, idet det gennemsnitlige antal programmer i pakker indgik i grundlaget ved vurderingen af tildelingen af tilladelsen til Boxer. Radio- og tv-nævnet finder, at en justering af Boxers gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke fra 3,65 til 3,70 er en mindre og en ikke væsentlig justering, som ikke strider mod de udbudsretlige principper, når der henses til, at justeringen stort set kommer til at svare til justeringen, som Radio- og tv-nævnet ved afgørelse af 14. maj 2012 har accepteret. Endvidere har Radio- og tv-nævnet ved afgørelse af 2. november 2012 godkendt principperne for en regulering af den gennemsnitlige pris pr. kanal i programpakkerne efter forbrugerprisindekset, jf. tilladelsens punkt 13, således at den gennemsnitlige pris pr. kanal i programpakkerne ændres fra kr. 17,21 til maksimalt kr. 18,96 (2011). Distributionen af TV 2 Fri samt ændringen med Canal 8 vil medføre, at den gennemsnitlige pris ifølge Boxer ændres fra kr. 18,47 pr. kanal til kr. 18,28 pr. kanal. Dette ligger således inden for det maksimum, som Radio- og tv-nævnet har godkendt som følge af princippet for regulering, ligesom et fald i den gennemsnitlige pris pr. kanal er i overensstemmelse med kriterierne ved udbuddet, hvor en lavere pris talte positivt. På baggrund af ovenstående træffer Radio- og tv-nævnet følgende 5

6 Afgørelse: Radio- og tv-nævnet tager anmodningen om ibrugtagningen af MUX 6 med fem HD-kanaler til efterretning, idet det bemærkes, at anvendelsen af HDkanaler i MUX 6 er midlertidig og at forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-tv i MUX 6 fortsat består, ligesom forpligtelsen til aktivt at arbejde med udviklingen af mobil-tv eventuelt efter standarden DVB T2 Lite ligeledes består, jf. nævnets afgørelse af 4. juli Endvidere imødekommer Radio- og tv-nævnet Boxers anmodning om distributionen af TV 2 Fri og ændringen af Canal 8 herunder en justering af Boxers gennemsnitlige kanaler pr. pakke fra 3,65 til 3,70 samt en ændret gennemsnitlig pris pr. kanal fra kr. 18,47 til kr. 18,28. Radio- og tv-nævnet bemærker, at det er en forudsætning, at Boxer fortsat overholder bekendtgørelsen og tilladelsens øvrige vilkår. Mads Bryde Andersen Formand f./ Søren F. Jensen Nævnssekretær 6

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen Radio- og tv-nævnet 3. april 2012 Sagsnr: 2011-014468 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011)

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011) RADIO- OG TV-NÆVNET 17. januar 2011 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3333 Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave

Læs mere

Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V

Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr: 2010-004537 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Distribution af tv-kanaler Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for tv-distribution og forbrugernes muligheder for selv at vælge de tv-kanaler,

Læs mere

Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet

Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Kolofon Udgivet af: Kulturministeriet, april 2007 Forside: e-types A/S Udbud af digitalt tv er udarbejdet af et embedsmandsudvalg

Læs mere

MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET

MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Kolofon Udgivet af:

Læs mere

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007 MEDIESSEKRETARIATET N O T A T Den 31. januar 2007 Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport 1. Executive Summary...2 2. Baggrund...2 3. Udvalgets kommissorium og sammensætning mv...4 4. Markedet

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand),

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), Torben Kuld Hansen, Mette Skov Larsen og de sagkyndige

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Danmarks Digital TVs DTT ansøgning

Danmarks Digital TVs DTT ansøgning Danmarks Digital TVs DTT ansøgning Danmarks Digital TVs DTT ANSØGNING - BILAG TIL SKEMAET 1. ANSØGNING I UDBUDSMATERIALET forretningsplan TELENORS ERFARING OG KOMPETENCE KONKURRENCEFREMMENDE TILTAG indleveret

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-003987 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 15. oktober 2014 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN 26-02 2014 13/04400 /MST/MMW/UHL Punkt 2: Rådsmøde den 26. februar 2014 MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Finanstilsynets foreløbige konklusioner vedrørende undersøgelsen blev drøftet med K på møder den 12. november 2004 og den 10. januar 2005.

Finanstilsynets foreløbige konklusioner vedrørende undersøgelsen blev drøftet med K på møder den 12. november 2004 og den 10. januar 2005. Kendelse af 22. juni 2006 (J.nr. 2005-0002559). Påbud om berigtigelse af realkreditlån ophævet Lov om realkreditlån og realkreditobligationer og bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/0720-0402-0232 / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-008980 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere