Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Performance i danske aktiefonde de seneste tre år"

Transkript

1 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede investeringsforeninger (se også faktaboksen Hvordan har vi gjort ). Analysens resultater er bemærkelsesværdige. Ud af 172 fonde er det blot 46 (27%), som slår deres benchmark over en periode på tre år, mens 126 (73%) underperformer benchmark. Den gennemsnitlige merperformance (altså afkast i forhold til fondenes benchmark) for alle fonde er på -1,65%. I gennemsnit taber fondene altså 1,65% relativt til benchmark hvert år over tre år. Medianen, eller det hyppigst forekommende merafkast, er på -1,59%. Der er med andre ord tale om en betydelig pro anno underperformance for fondene set over en bred kam. Kun en enkelt forvalter optræder med positiv medperformance på alle fonde, nemlig Absalon Invest, der dog blot er repræsenteret med to fonde. Næstbedst er Carnegie Worldwide, hvor 3 ud af fire fonde slår benchmark. Disse to foreninger er de eneste, hvor et flertal af fondene kan slå deres benchmark. I den anden ende af skalaen finder vi Alm Brand Invest og Skagen Fondene, hvis aktiefonde underperformer alle som en. Der er altså her tale om en underperformance for 100% af foreningernes fonde over de seneste tre år. Målt på den gennemsnitlige merperformance er Carnegie Worldwide klart bedst med et merafkast på 2,27% per år for deres fonde, efterfulgt af Absalon med 0,45%. Disse foreninger er samtidigt de eneste, der kan præstere et positivt merafkast over de seneste tre år. Værst målt på den gennemsnitlige performance er Alm Brand Invest, Lån & Spar Invest, samt Skagen Fondene, der alle taber tæt på 4% i gennemsnit per år relativt til benchmark. Sparinvest fondene taber i gennemsnit 2,0% p.a., og 74% af fondene underperformer. Gennemsnittet skjuler dog, at samtlige af Sparinvest's aktive fonde underperformer, med et årligt tab tæt på 4%. Den samlede performance trækkes således op af deres indeksfonde, der i snit blot taber 0,51% p.a.

2 I tabellen nedenfor kan man finde et overblik over resultaterne. Antal Fonde med Fonde med Gennemsnit Median fonde overperformance underperformance %, p.a. %, p.a. Absalon 2 100% 0% 0.45% 0.45% Alm Brand Invest 3 0% 100% -4.02% -4.17% Bankinvest 10 20% 80% -0.80% -0.62% Carnegie Worldwide 4 75% 25% 2.27% 1.03% Danske Invest 39 31% 69% -1.26% -1.47% Gudme Raaschou 5 20% 80% -2.58% -2.57% Handelsinvest 8 25% 75% -1.71% -0.94% Jyske Invest 15 33% 67% -1.00% -0.72% Lån & Spar Invest 4 25% 75% -3.70% -5.27% Maj Invest 4 25% 75% -1.49% -0.96% Nordea Invest 20 25% 75% -1.49% -1.81% Nykredit 13 8% 92% -1.84% -1.81% SEB 9 22% 78% -1.74% -1.91% Skagen 3 0% 100% -3.80% -4.24% Sparinvest 21 26% 74% -2.00% -1.60% Sydinvest 12 42% 58% -1.13% -1.56% Total % 73% -1.65% -1.59% Kilde: Foreningernes egne hjemmesider, morningstar.dk, samt egne beregninger. Stor forskel på bedst og dårligst Ser vi på de enkelte fonde, og de forskellige kategorier, finder vi en betydelig forskel i performance. De tre bedste fonde er Danske Invest Danmark Fokus (+9,54% i merperformance p.a.), Nordea Invest Danmark Fokus (+9,23% p.a.), samt Carnegie Worldwide Asien (+8,29% p.a.). Disse tre fonde leverer altså en samlet merperformance over tre år i omegnen af 30%. Det er interessant at bemærke, at de to bedste fonde begge investerer i danske aktier. De tre dårligste fonde er Danske Invest Europa Small Cap (-10,64% p.a.), Sparinvest Value Europa Small Cap (-10,11% p.a.), samt Danske Invest Europa Fokus (-8.16% p.a.). Disse fonde taber altså i omegnen af 30% i forhold til benchmark over tre år. Også her er det interessant at bemærke et fællestræk, nemlig Europa og til dels small cap selskaber. Ser vi på de forskellige kategorier, er der flere forhold der træder frem. Der er 13 fonde der investerer i Nordamerika og USA, hvoraf blot to (indeks)fonde lykkes at slå benchmark. Den gennemsnitlige underperformance er -1,83%.

3 Der er ni fonde der investerer i Japan. Samtlige fonde underperformer benchmark, med et gennemsnit på -2,57% p.a.. Der er otte fonde der investerer i nordiske aktier, og blot 1 fond (12%) slår sit benchmark, hvilket interessant nok er en indeksfond (Danske Invest Norden Indeks). Den gennemsnitlige underperformance er 3,1% p.a.. Der er 24 fonde, der investerer i europæiske aktier. Hele 75% af disse underperformer deres benchmark, og den gennemsnitlige underperformance er 2,75% p.a. Kun seks fonde overperformer, og den gennemsnitlige merperformance er her blot 0,78%. Der er 20 fonde der investerer i det danske aktiemarked. 55% lykkes at slå benchmark, mens 45% underperformer. Den gennemsnitlige merperformance er +1,6% p.a., hvilket er et af undersøgelsens bedste resultater. Der er 23 fonde, der umiddelbart kan identificeres som en indeksfond. Af disse slår ni (39%) deres benchmarks, mens 61% underperformer. Den samlede merperformance er -0,38% p.a.. Dette leder til den interessante konklusion, at indeksfondene bidrager positivt til undersøgelsens samlede resultat. Hvad kan man konkludere? Vores undersøgelse dokumenterer flere forhold. For det første kan man notere sig, at et meget stort antal fonde er tilgængeligt for danske investorer, og at man ofte kan vælge mellem flere forskellige udbydere af det samme produkt, eller i det mindste samme kategori. Samtidigt viser undersøgelsen dog også, at langt størstedelen klarer sig dårligt i forhold til en målsætning om at levere et merafkast efter omkostninger. I gennemsnit taber fondene altså ca. 1,7% om året, efter omkostninger. Renser man de faste omkostninger ud, er selv det venligste resultat, at fondene kun netop kan levere et markedsafkast. Satsningen på aktivt forvaltede fonde synes derfor ikke at bære frugt, og man kunne overveje om ikke et større udbud af billige og effektive indeksfonde kunne være at foretrække set fra investorernes side. Selvom også indeksfondene i denne undersøgelse underperformer over en bred kam, så er de samtidigt med til at trække gennemsnittet op. Vores undersøgelse viser ligeledes, at de gode fonde virkelig er rigtig gode, men også at de dårlige vitterligt er meget dårlige. Her hører det med til historien at de rigtig dårlige fonde ofte lukkes eller fusioneres ind i andre (bedre) fonde, hvorfor deres historik ophører, og altså ikke nødvendigvis fremgår her. Som investor skal man altså se sig rigtig godt for, førend man vælger en investeringsforening. Dette gælder på både fondsniveau og på investeringsforeningsniveau.

4 Fra vores egen verden Vi rådgiver gerne vores kunder om valg af investeringsforeninger på et generelt plan. Samtidigt er investeringsforeninger en vigtig (halv)del af vores SaxoInvestor porteføljer. Denne undersøgelse er derfor ligeledes et godt sundhedscheck af vores egne valg. Undersøgelsens bedste fond, Danske Invest Fokus Danmark, er vores valg til kategorien danske aktier. Carnegie Worldwide, som vi anvender to fonde fra i SaxoInvestor, er undersøgelsens bedste forening. Maj Invest Value Aktier, som er nyvalgt til kategorien globale aktier, er bedste fond fra Maj Invest, og eneste fond med merperformance over tre år. Endelig er Bankinvest New Emerging Markets, som vi bruger til kategorien emerging markets/frontier, blandt de eneste to fonde fra Bankinvest, der slår benchmark. Teis Knuthsen

5 Hvordan har vi gjort? Analysen er baseret på offentlige tilgængelige data, og i videst mulige omfang fra investeringsforeningernes egne hjemmeside. Udgangspunktet for analysen er Morningsstars månedlige rangliste over danske investeringsforeninger. Ranglisten giver os et bredt udsnit af danske investeringsforeninger. Hertil har vi medtaget Carnegie Worldwide, der formelt set ikke udbyder et tilstrækkeligt stort antal fonde, for at medtages på ranglisten, men som ikke desto mindre er en betydelig aktieforvalter i Danmark, og som indgår i vores SaxoInvestor univers. Vi har valgt at fokusere alene på rene aktiefonde i denne analyse. Vi har medtaget både aktive og passive fonde. Vi har ligeledes valgt udelukkende at se på afkast og performance over en tre-årig periode. Man kan diskutere periodelængden, men tre år er en så lang periode, at man med rimelighed kan forvente, at en aktivt forvaltet fond skal kunne levere et merafkast efter omkostninger. Afkast og performance er opgjort som årlige, annualiserede afkast. Har en fond f.eks. givet 11% p.a. i afkast over tre år, har den givet et samlet afkast på 36,7% over hele perioden. Afkast er så vidt det har været muligt taget fra foreningernes egne hjemmesider. Hermed benytter vi os af data, der er offentligt tilgængelige, både hvad angår afkast men ligeledes benchmarkafkast. For Alm Brand Invest, Gudme Raaschou, Lån & Spar Invest, samt Sydinvest har dette ikke været muligt, da man ikke på egne hjemmesider opgiver benchmarkafkast. Her har vi i stedet taget såvel afkast som performance fra Der kan være en risiko for, at Morningstar har valgt et andet benchmark end fondens officielle, men vi vurderer denne risiko som værende beskeden. Generelt har vi altså søgt en metode, også private investorer kan benytte sig af. Alle afkast er vist som årlige afkast, hvilket også er den hyppigst anvendte metode på foreningernes hjemmesider. For Danske Invest, Jyske Invest og Absalon Invest er data dog vist som akkumulerede afkast, som vi efterfølgende har omregnet til årlige afkast, se f.eks. her for metode. Der ses alene på danske fondskoder, det vil sige, at udenlandske fonde tilbudt af danske investeringsforeninger ikke er medtaget. Data er indsamlet mellem den 6. maj og den 7. maj Da der er tale om et rullende tre års afkast, kan resultaterne forskydes over tid. Undtagelsen er indeksfonde fra Sparinvest, hvor data er indsamlet den 15. maj. Afkast inkluderer fondenes egne faste omkostninger, men ikke et eventuelt emmissiontillæg og indløsningsfradrag.

6 Ansvarsfraskrivelse: Dette materiale er udarbejdet af Saxo Privatbank A/S (Banken) til generel orientering for de investorer, som Banken har udleveret materialet til. Investorerne må selv fortolke materialet, og er velkomne til at kontakte Banken for nærmere redegørelse om forudsætningerne, som materialet bygger på. Banken har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne er fuldstændige og korrekte, men påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Banken påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Banken gør opmærksom på, at oplysninger, herunder eventuelle priser og kurser, kan blive eller er forældet. Såfremt en publikation forældes, er Saxo Privatbank på ingen måde forpligtet til at opdatere publikationen, informere modtagerne af publikationen eller foretage nogen anden handling. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling. Fremtidige afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. RISIKOADVARSEL Handel med de produkter og ydelser som Banken tilbyder, selv hvis handlen er gjort i overensstemmelse med en anbefaling, kan resultere i tab såvel som fortjeneste. Banken er ikke ansvarlig for tab hidrørende fra en investering, der er foretaget på baggrund af en formodet anbefaling. Ansvarsfraskrivelse I tillæg til oplysningerne i denne Disclaimer henvises til Saxo Privatbanks ansvarsfraskrivelse ansvarsfraskrivelse

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger

København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger 1 Indholdsfortegnelse Om analysen... 3 Markedsføringsprovisionen...

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Gruppe nr: 4 Hold: 7fbaa Udarbejdet af Tobias Kristensen og Christian Davids University College Nordjylland Finansbacheloruddannelsen 7FBA

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Beregning af forventet pensionsopsparing

Beregning af forventet pensionsopsparing Beregning af forventet pensionsopsparing BEDSTpensions koncept: sammenligning af forventet afkast, omkostninger og risiko for forskellige pensionsprodukter BEDSTpensions koncept er, at anbefale det mest

Læs mere

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening Institut for Finansiering Kandidatafhandling Forfatter Aslak Jakobi Kristensen Vejleder Morten Balling Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2013. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2013. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 ÅOP og ÅOK metodebeskrivelse 2013 Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 20. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overblik... 3 3 ÅOK - opsparing... 4 3.1 Direkte omkostninger...

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Forord................................................................

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww. ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.dk Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

CS-Fonde 2014 06-22. Corporate Governance

CS-Fonde 2014 06-22. Corporate Governance CS-Fonde 2014 06-22 Corporate Governance i CS-Fonde 1 Forord... 3 Risikostyrings- og kontrolnotat... 4 Fondens vedtægter, bestyrelse, herunder særlig sagkundskab, samt fuldmagtsforhold... 4 Fondenes forretningsmodel...

Læs mere