Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr og jeres nye betingelser nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501."

Transkript

1 Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr og jeres nye betingelser nr Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel skade er det jeres nye betingelser nr. 2501, der er gældende.

2 Sammenligning Erhvervsforsikring Side 2 Afsnit Generelle bestemmelser 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 2.4 Det skal hurtigst muligt skriftligt meddeles Alm. Brand, når der sker ændring af produktion/oplagring. 2.9 Det skal hurtigst muligt skriftligt meddeles Alm. Brand, når der tegnes sideløbende forsikring i andet selskab Det skal hurtigst muligt skriftligt meddeles Alm. Brand, når der sker ændring af produktion/oplagring/ produktsortiment. Dette er en skærpelse af jeres dækning, da I nu også skal meddele, når der ændres i produktsortimentet. Dette er en forbedring af jeres dækning. 3. Anmeldelse af skade 4. Forsikringssummer efter skade Efter skade - hvor erstatningsbeløbet overstiger 10 % af forsikringsdækningen - nedsættes forsikringsdækningen med erstatningens beløb, og der ydes ikke tilbagebetaling af præmie for den resterende del af forsikringsåret. Såfremt forsikringsdækningen forhøjes, betales en tillægspræmie beregnet af forhøjelsen. Dette er en forbedring af jeres dækning. 6. Opkrævning af præmie og afgifter 6.4 Nyt punkt Alm. Brand er berettiget til at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser, taksationer og yderligere ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet. Dette er en skærpelse af jeres dækning, som sikrer, at Alm. Brand er berettiget til at opkræve evt. fremtidige gebyrer. Bestemmelsen ændrer intet i jeres kundeforhold pt. 8. Forsikringens varighed og opsigelse 8.4 Efter anmeldt skade er begge parter berettiget til - indtil 1 måned efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden - skriftligt at opsige den del af forsikringen, der er skaderamt (dog ikke bygningsbrandforsikring) med 14 dages varsel. 8.4 Fra anmeldelse af skade og indtil 1 måned efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden er begge parter berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel. Dette kan være en skærpelse/forbedring af jeres dækning, da opsigelsesmuligheden, for begge parter, fremover gælder hele forsikringen og ikke kun den skaderamte dækning. 10. Tvister vedrørende forsikringsaftalen

3 Sammenligning Erhvervsforsikring Side Ankemuligheder Forsikringstageren er berettiget til - indtil 3 uger efter at være gjort bekendt med en erstatningsansættelse - at forlange uoverensstemmelser herom endeligt afgjort ved voldgift. Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. Dette er en skærpelse af jeres dækning, da eventuelle tvister fremover vil blive domstolsbehandlet. Afsnit Fællesbestemmelser for brand, tyveri, vand og all risks 1. Geografisk område 1.2 når de beror andetsteds i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst kr. Det er en betingelse, at sikringsniveauet svarer til det niveau, som bestemmes af varegruppe- og sikringsskemaet efter varearten og -værdien jf. afsnit B. Tyverisikringsniveauer og varegrupper. 1.2 De forsikrede genstande er dækket når de beror andetsteds i Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne) med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst kr. (basis 2007). Det er en betingelse, at sikringsniveauet svarer til det niveau, som bestemmes af varegruppe- og sikringsskemaet efter varearten og -værdien samt særligt løsøre og -værdien jf. afsnit 900. da summen er forhøjet. Det er en tilføjelse i forsikringsbetingelserne, at sikringsniveauet fremover også fastsættes efter værdien af særligt løsøre. 1.2 Tyveriforsikringen dækker ikke på forsikringstagerens arbejdspladser uden for forsikringsstedet og i frihavnslagre. 1.2 Tyveridækningen gælder ikke på forsikringstagerens byggepladser uden for forsikringsstedet. da vi nu dækker tyveri fra frihavnslagre. 5. Overdækning 5.1 Nyt punkt I skadetilfælde dækkes med en forsikringssum, der er 33 1/3 % højere end den, der fremgår af policen. Dette er en forbedring af jeres dækning. Afsnit Brand, tyveri og vand 1. Hvilke genstande er omfattet

4 Sammenligning Erhvervsforsikring Side Erhvervsforsikring Dækningen omfatter - inden for forsikringssummen endvidere: Udgifter til genfremstilling af kartoteker og forretningsbøger, herunder data og specialudviklede Edbprogrammer på elektroniske medier, med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst kr Erhvervsforsikring Dækningen omfatter - inden for forsikringssummen endvidere: udgifter til genfremstilling af originalmodeller og -tegninger, herunder data og specialudviklede Edbprogrammer på elektroniske medier, med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst kr Medmindre andet fremgår af policen, omfatter dækningerne: udgifter til genfremstilling af kartoteker og forretningsbøger, herunder data og specialudviklede Edbprogrammer på elektroniske medier, med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst kr. (indeksreguleres ikke) Medmindre andet fremgår af policen, omfatter dækningerne: udgifter til genfremstilling af originalmodeller og -tegninger, herunder data og specialudviklede Edbprogrammer på elektroniske medier, med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst kr. (indeksreguleres ikke). da summen er forhøjet. da summen er forhøjet. 2. Hvilke skader er dækket Erhvervsforsikring Dækningen dækker direkte tab af og skade på det forsikrede ved nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra, skade som følge af medførte sprængstoffer Erhvervsforsikringen Dækningen dækker tillige hærværk på forsikret løsøre i forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg herpå Dækningen dækker direkte tab af og skade på det forsikrede ved nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra Dækningen omfatter med indtil kr. pr. forsikringsbegivenhed (basis 2007) hærværk på de forsikrede genstande i bygning, uden der foreligger synlige tegn på indbrudstyveri. da vi fremover ikke undtager skade som følge af medførte sprængstoffer. da hærværk forvoldt uden at det er i sammenhæng med indbrud fremover er dækket Automater. Automater med møntindkast er kun omfattet af indbrudstyveriforsikringen, når forsikringstager ved arbejdstids ophør tømmer møntskuffen og lader denne stå åben Nyt punkt Dækningen omfatter rimelige og nødvendige udgifter med indtil kr. (basis 2007) til omstilling/udskiftning af lås(e), efter at én eller flere nøgler til virksomheden er gået tabt i forbindelse med en dækningsberettiget skade under tyveridækningen eller bortkommet i forbindelse med indbrudstyveri hos én i virksomheden ansat. da I ikke tidligere har haft denne dækning. da automater fremover dækkes som løsøre uden de tidligere forudsætninger for erstatning.

5 Sammenligning Erhvervsforsikring Side 5 Afsnit Løsøre uden for forsikringsstedet 1. Geografisk område Såfremt dækningen er tegnet fremgår det af klausul i policen. Dækningen tegnes alene for DK Såfremt dækningen er tegnet fremgår det af klausul i policen. Dækningen dækker tyveri fra forsikringstagerens byggepladser. 1.1 Dækningen kan tegnes for det i policen anførte geografiske område Dækningen dækker tyveri fra forsikringstagerens byggepladser og /eller frihavnslagre. da dækningen nu kan tegnes for Skandinavien og EU. da der fremover også dækkes i frihavnslagre. Afsnit Driftstab inklusive meromkostninger (Ikke producerende) 1. Hvilket tab er dækket 1.1 (Betingelsernes afsnit 37) forsikringstagerens virksomhed - eller de bygninger, hvori virksomheden drives - på det i policen anførte forsikringssted rammes af en skade, der omfattes af brandforsikring, driftstab som følge af tørkogning, kortslutning, overspænding, induktion eller skade, som omfattes af all risks forsikring, herunder EDBforsikring - medmindre skaden har ildsvåde til følge eller er en følge af ildsvåde. 1.2 (Betingelsernes afsnit 37) det mod indbrudstyveri forsikrede løsøre rammes af en skade, der omfattes af indbrudstyveriforsikring, såfremt sådan forsikring er tegnet, 1.4. Dækningen dækker de mod el-skade forsikrede genstande rammes af en skade, der omfattes af denne polices el-skadedækning, såfremt sådan dækning er tegnet. 1.2 de mod tyveri forsikrede genstande rammes af en skade, der omfattes af tyveridækning, såfremt sådan dækning er tegnet da vi fremover dækker driftstab som følge af el-skade, såfremt elskadedækning er tegnet. da vi fremover dækker driftstab som følge af alle dækkede skadesårsager under tyveridækningen, såfremt tyveridækning er tegnet. 2. Leverandør/aftagerdækning Nyt punkt Dækningen er udvidet til, med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst kr. (indeksreguleres ikke), at dække driftstab i henhold til punkt 1.1, 1.2 og 1.3, når skaden indtræffer på de specifikt i betingelserne nævnte steder. da I ikke tidligere havde denne dækning.

6 Sammenligning Erhvervsforsikring Side 6 7. Forsikrede meromkostninger 7. Nyt Punkt I den i policen anførte dækningsperiode dækkes nødvendige, rimelige og dokumenterede meromkostninger, som virksomheden må afholde for at opretholde virksomhedens drift som følge af de dækkedes skadesårsager. da meromkostninger tidligere skulle tegnes som separat dækning. 10. Erstatningsberegning Den samlede erstatning for driftstab og meromkostninger kan ikke overstige den i policen anførte forsikringssum for driftstab. Der gøres ikke underforsikring gældende, da der er tale om en 1. risikosum. Afsnit Driftstab eksklusiv meromkostninger (Producerende) 1. Hvilket tab er dækket 1.1 (Betingelsernes afsnit 37) forsikringstagerens virksomhed - eller de bygninger, hvori virksomheden drives - på det i policen anførte forsikringssted rammes af en skade, der omfattes af brandforsikring, driftstab som følge af tørkogning, kortslutning, overspænding, induktion eller skade, som omfattes af all risks forsikring, herunder EDBforsikring - medmindre skaden har ildsvåde til følge eller er en følge af ildsvåde. 1.2 (Betingelsernes afsnit 37) det mod indbrudstyveri forsikrede løsøre rammes af en skade, der omfattes af indbrudstyveriforsikring, såfremt sådan forsikring er tegnet, 1.4. Dækningen dækker de mod el-skade forsikrede genstande rammes af en skade, der omfattes af denne polices el-skadedækning, såfremt sådan dækning er tegnet. 1.2 de mod tyveri forsikrede genstande rammes af en skade, der omfattes af tyveridækning, såfremt sådan dækning er tegnet da vi fremover dækker driftstab som følge af el-skade, såfremt elskadedækning er tegnet. da vi fremover dækker driftstab som følge af alle dækkede skadesårsager under tyveridækningen, såfremt tyveridækning er tegnet. 2. Leverandør/aftagerdækning Nye punkter Dækningen er udvidet til, med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst kr. (indeksreguleres ikke), at dække driftstab i henhold til da I ikke tidligere har haft dækningen.

7 Sammenligning Erhvervsforsikring Side 7 punkt 1.1, 1.2. og 1.3., når skaden indtræffer 2.1. på ejendomme over alt i verden, der benyttes af forsikringstagerens leverandører og/eller aftagere samt af forsikringstagerens reparatører af driftsudstyr 2.2. under transport overalt i verden direkte fra leverandører til forsikringstageren eller direkte til og fra forsikringstagerens reparatører af driftsudstyr. Ophold i forbindelse med transporten betragtes som en del af denne 2.3. driftstab som følge af manglende leverancer af elektricitet, vand, varme, gas, post, data- og telekommunikation 6. Overdækning Nyt punkt I skadetilfælde dækkes med en forsikringssum, der er 33 1/3 % højere end den, der fremgår af policen. da I ikke tidligere har haft denne dækning. Bagudregulering Dækningen kan ikke tegnes fremover Det fremgår af policen såfremt branddriftstabsforsikring med dækningsperiode på 6 eller 12 måneder er tegnet med bagudregulering af årlig præmie. Det fremgår af policen såfremt branddriftstabsforsikring med dækningsperiode på 18 eller 24 måneder er tegnet med bagudregulering af årlig præmie. Dette er en ændring af jeres dækning således, at den opkrævede præmie i fremtiden ikke bagudreguleres. Dette betyder også, at der ikke skal efterbetales differencepræmie eller omvendt vil der ikke blive godtgjort differencepræmie. Dette er en ændring af dækningen således, at den opkrævede præmie i fremtiden er en fast præmie svarende til 100% mod den tidligere forskudspræmie svarende til 75%. Dette betyder også, at der ikke skal efterbetales differencepræmie eller omvendt vil der ikke blive godtgjort differencepræmie.

8 Sammenligning Erhvervsforsikring Side 8 Afsnit 215 Lønomkostninger 1. Hvilke omkostninger er dækket Drifttabsdækning 3.2. Position II Forsikringsinteressen er den i policen anførte procent af forventet direkte løn inkl. lønafhængige omkostninger til egne medarbejdere, der ikke henhører under Funktionærloven, resp. Lærlingeloven. Den således definerede løn omfatter altid de første 12 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt I den i policen anførte dækningsperiode dækkes de lønomkostninger, som forsikringstageren afholder til egne medarbejder, der ikke er anvendelse for på grund af skaden, og som forsikringstageren kan frigøre sig fra på drifstabsdækningen. Herudover dækkes direkte løn i en eventuel opsigelsesperiode, til medarbejdere der ikke henhører under funktionær- eller lærlingeloven. da dækningen omfatter både funktionærer og ikke funktionærer. Tidligere var det kun muligt at få dækket lønomkostningerne til medarbejdere der ikke henhører under funktionær- eller lærlingeloven. Afsnit Meromkostninger 1. Forsikrede meromkostninger 1.2. at det mod indbrudstyveri forsikrede løsøre rammes af en skade, der omfattes af indbrudstyveriforsikring, såfremt sådan forsikring er tegnet de mod tyveri forsikrede genstande rammes af en skade, der omfattes af tyveridækning, såfremt sådan dækning er tegnet da vi i fremtiden dækker i forbindelse med tyveri og ikke kun i forbindelse med indbrudstyveri. Meromkostninger er automatisk meddækket med op til 1. mio. Vær dog opmærksom på, om forsikringssummen er tilstrækkelig. Afsnit El-skade 1. Hvilke genstande er omfattet 1.5 Administrative EDB-anlæg (incl. standardprogrammel) med tilhørende skærme, printere, tastaturer og data-bærende medier Radio-, video- og televisionsudstyr. 1.5 Administrative EDB-anlæg (inklusive standardprogrammel) med tilhørende skærme, printere, scannere, tastaturer, og databærende medier. 1.7 Radio-, audio-, video- og televisionsudstyr. da den fremover også omfatter scannere. da den fremover også omfatter audioudstyr.

9 Sammenligning Erhvervsforsikring Side 9 2. Hvilke skader er dækket Dækningen dækker den direkte skade på de forsikrede genstande ved kortslutning, overspænding eller induktion, der ikke er dækket af brandforsikring 2.1. skade omfattet af garanti, eller for hvilken en leverandør er ansvarlig ifølge kontrakt, Dækningen dækker den direkte skade på de forsikrede genstande ved kortslutning, overspænding eller induktion, der ikke er dækket af brandforsikring 2.2. skade som er - eller ville være omfattet af service- eller vedligeholdelsesabonnement, Dækningen dækker den direkte skade på de forsikrede genstande ved kortslutning, overspænding eller induktion, der ikke er dækket af brandforsikring 2.3. skade som følge af, at installationen eller dens anvendelse er i strid med stærkstrømsbekendtgørelsen, Den direkte skade på de forsikrede genstande ved kortslutning, overspænding eller induktion, der ikke er dækket af branddækningen. Bortset fra 2.1. skade omfattet af garanti Den direkte skade på de forsikrede genstande ved kortslutning, overspænding eller induktion, der ikke er dækket af branddækningen. Bortset fra 2.2. skade, som er omfattet af serviceeller vedligeholdelsesabonnement da vi i fremtiden ikke længere undtager skader for hvilken en leverandør er ansvarlig ifølge kontrakt. da vi fremover ikke undtager skader, som ville være omfattet af service eller vedligeholdelsesabonnement. Undtagelsen er fremover udgået, hvilket er en forbedring af jeres dækning. Afsnit Glas 1. Hvilke genstande er omfattet Dækningen omfatter de til forsikringsstedet hørende 1.1. Standardglas Dækningen omfatter de til forsikringsstedet hørende 1.2. Specialglas 1.1 I det omfang det fremgår af policen dækkes ud- og indvendige ruder, glas i døre og porte og andet bygningsglas. Såfremt dækningen er tegnet, er det en forbedring af jeres dækning, da der fremover ikke er størrelsesmæssige begrænsninger på dækningen. Det er en forbedring af jeres dækning, at der fremover dækkes glas i porte. Det er en skærpelse af jeres dækning, at der fremover ikke er dækning for skilte.

10 Sammenligning Erhvervsforsikring Side baldakiner - fastmonterede faste overdækninger (bekostet af forsikringstageren) i træ- eller metalkonstruktion med beklædningsmaterialer i metal, træ, plast eller tilsvarende bevægelige markiser af stof eller plastfolie baldakiner, faste overdækninger i træ- eller metalkonstruktion med beklædningsmaterialer i metal, træ, plast eller tilsvarende dog eksklusive bevægelige markiser af stof eller plastfolie. da det ikke længere er et krav, at genstandene er bekostet af forsikringstageren. Endvidere dækkes permanent påklæbede streamere med logo, bomærke og lignende til en værdi af højst kr pr. stk., (gældende for standardglas) samt rimelige udgifter til istandsættelse af beskadiget elektrisk tyverisikring i eller på selve ruden i forbindelse med en erstatningsberettiget skade (foliestrimler m.m.). Som glas betragtes i denne sammenhæng tillige erstatningsmaterialer for glas. Endvidere dækkes permanent påklæbede streamere med logo, bomærke og lignende samt udgifter til istandsættelse af beskadiget elektrisk tyverisikring i eller på selve ruden i forbindelse med en dækningsberettiget skade (foliestrimler m.m.). Som glas betragtes tillige erstatningsmaterialer for glas. da der fremover ikke er begrænsning på kr pr. permanent påklæbede streamere med logo, bomærke og lignende. 2. Hvilke skader er dækket Endvidere dækkes omkostninger til midlertidig afdækning af rudearealet som følge af en dækningsberettiget skade. da dette ikke tidligere var dækket. Afsnit Sanitet 2. Hvilke skader er dækket Nyt punkt Endvidere dækkes nødvendig udskiftning af fittings, tilslutningsrør og lignende som følge af en dækningsberettiget skade. Såfremt en skade på sanitet medfører udskiftning af sanitet til en anden modeltype end det beskadigede, meddækkes også omkostninger til samtidig udskiftning af blandingsbatteri eller toiletsæde, i det omfang en udskiftning er nødvendig i skadetilfælde da dette ikke tidligere var en dækket skadesårsag.

11 Sammenligning Erhvervsforsikring Side 11 Afsnit IT-udstyr 1. Hvilke genstande er omfattet 1.1. Administrative EDB-anlæg (incl. standardprogrammel) med tilhørende skærme, printere, tastaturer og databærende medier, men ikke bærbare computere Kontormaskiner (herunder telefax, kopimaskiner, telefon- og samtaleanlæg samt elektroniske kasseapparater), men ikke mobiltelefoner Stationært it-udstyr Dækningen omfatter følgende genstande beroende i bygning, når disse samtidig er omfattet af policens branddækning i afsnit 100: Stationært administrativt it-udstyr (inklusive standardsoftware), herunder computere, bogførings- og tekstbehandlingsanlæg, elektroniske kasseapparater alt med tilhørende skærme, printere, tastaturer og databærende medier. Herudover dækkes kontormaskiner som f.eks. fotokopimaskiner, telefax, samtaleanlæg, telefoncentraler, omstillingsborde samt tyverialarmanlæg. da vi i dag dækker bredere end tidligere. Fremover dækkes bærbart it-udstyr. Vær dog opmærksom på, om forsikringssummen er korrekt fastsat, da den skal kunne indeholde både stationært- og mobilt it-udstyr Bærbart it-udstyr, Nyt punkt Dækningen omfatter følgende genstande overalt i verden under brug, transport og opbevaring, når disse samtidig er omfattet af policens branddækning i afsnit 100: Bærbare pc er (inklusive standardsoftware), bærbare printere, mobiltelefoner, mobilfax, digitale kameraer, mobilt kommunikationsudstyr og ikke-fastmonteret navigationsudstyr. 2. Hvilke skader er dækket 2.2. Forsikringen dækker ikke skade som er, eller ville være omfattet af service- eller vedligeholdelsesabonnement, Dækningen dækker ikke skade, som er omfattet af service- eller vedligeholdelsesabonnement da vi fremover ikke undtager skader, som ville være omfattet af service eller vedligeholdelsesabonnement Dækningen dækker ikke skade, der skyldes mangelfuld pasning eller ikke behørig vedligeholdelse, for så vidt dette kan lægges forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere til last, 2.2. Kaskodækning for bærbart udstyr Det direkte tab af og fysisk skade på bærbart it-udstyr ved pludselige og uforudsete hændelser. da I tidligere ikke har haft dækningen. da undtagelsen ikke længere er gældende.

12 Sammenligning Erhvervsforsikring Side Dækningen dækker ikke skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved forsikringens tegning og var eller burde være forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere bekendt, da undtagelsen ikke længere er gældende. Afsnit Transport 1. Geografisk område 3. Hvilke skader er dækket Dækningen dækker fysiske skader på og tab af de forsikrede genstande under transport mellem danske indenrigske pladser, under bilens henståen eller ophold uden for forsikringsstedet samt under på- og aflæsning, op-, hen- og nedbæring i forbindelse med transporten. De forsikrede genstande er dækket i 1.1. Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne) 1.2. Norge 1.3. Sverige 1.4. Delstaterne Slesvig-Holsten og Mecklingburg-Vorpommern (Nordtyskland). da den er udvidet fra kun at dække i Danmark til at dække i Skandinavien og Nordtyskland. 6. Selvrisiko Ved enhver skade gælder en selvrisiko på kr. (basis 1. januar 2002). Dette er en ændring af jeres dækning således, at det fremover er den generelle selvrisiko på policen der er gældende. Afsnit All risks 2. Hvilke skader er dækket Dækningen dækker ikke mistede data på elektroniske databærende medier medmindre tabet er en følge af en i øvrigt dækningsberettiget skade samt følgeskader heraf Dette er en skærpelse af jeres dækning.

13 Sammenligning Erhvervsforsikring Side 13 Afsnit Retshjælp 6. Hvilke omkostninger er dækket 6.6 Omkostninger i forbindelse med selve retsmæglingen efter Retsplejelovens kapitel 27, såfremt retsmæglingen og de skønnede omkostninger forbundet hermed på forhånd er godkendt af Alm. Brand. 6.7 Sagsomkostninger ved gruppesøgsmålet efter tilmeldingsmodellen, herunder sagsomkostninger til grupperepræsentanten, som retten pålægger de tilmeldte i gruppesøgsmålet. Dette er en ændring på jeres dækning grundet ændringer i Retsplejeloven. Dette er en ændring på jeres dækning grundet ændringer i Retsplejeloven. 8. Erstatning og selvrisiko 8.2. Erstatningspligten for én forsikringsbegivenhed er begrænset til kr. inkl. moms. Selvrisikoen udgør kr. 8.2 Erstatningspligten for en forsikringsbegivenhed er begrænset til kr. (indeksreguleres ikke), jf. punkt 10. da summen fremover er forhøjet. 8.2 Såfremt sagen appelleres gælder ovennævnte maksimum på kr. for begge sager tilsammen. 8.4 Såfremt sagen appelleres, gælder ovennævnte maksimum på kr. (indeksreguleres ikke) for begge sager tilsammen Fører flere sikrede i samme eller flere selskaber sager, som har fælles oprindelse og opfylder betingelserne i Retsplejelovens kapitel 23 for kumulation, gælder bestemmelserne om maksimumdækning og om selvrisiko for hver enkelt af de sikrede, se dog punkt 8.5. og 8.6. For sikrede deltagere i gruppesøgsmålet, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, gælder samme regler som for kumulerede sager. da summen fremover er forhøjet. Dette er en ændring på jeres dækning grundet ændringer i Retsplejeloven. 11a. Særlige regler for småsager 11a.1, 11a.2, 11a.3, 11a.4 samt 11a.5 Dette er en ændring på jeres dækning grundet ændringer i Retsplejeloven, og præciserer behandlingen af småsager.

14 Sammenligning Erhvervsforsikring Side 14 Deklarationsbetingelser Dækningen kan ikke tegnes fremover 1.3. Forsikringsåret er delt i 12 (4) deklarationsperioder, hver på 1 (3) måned(er)s længde. Snarest muligt efter hver deklarationsperiodes udløb og i hvert fald inden udløbet af næste deklarationsperiode opgiver forsikringstageren skriftligt til Alm. Brand, hvor stor værdien af de genstande, som forsikringen omfatter, har været på den sidste dag i den forløbne periode. Denne værdi bliver forsikringssummen for perioden Umiddelbart efter fastsættelsen af forsikringssummen for den sidste deklarationsperiode opgøres den nøjagtige præmie som præmien af gennemsnitsforsikringssummen, der udfindes ved at sammenlægge forsikringssummerne for de forskellige deklarationsperioder og dividere denne sum med 12 (eller 4). Hvis denne nøjagtige præmie er lavere end den erlagte forskudspræmie, får forsikringstageren godtgjort differencen - dog kun indtil 75 % af forskudspræmien Fællesbestemmelser for brand, tyveri og all-risks. I skadetilfælde dækkes med en forsikringssum, der er 33 1/3 % højere end den, der fremgår af policen Overdækningen er betinget af, at forsikringssummen var korrekt fastsat ved forsikringens tegning ændringer på policen i løbet af forsikringsåret hvert efterfølgende forsikringsårs start. For at overdækningen skal være gældende, har forsikringstageren pligt til at give Alm. Brand besked om øgede forsikringsværdier i virksomheden senest 3 måneder efter forsikringsårets start. Dette er en ændring af jeres dækning således, at jeres forsikringssum i fremtiden ikke efterreguleres i løbet af forsikringsåret, men skal svare til en maksimale forsikringssum. Dette betyder, at den opkrævede præmie i fremtiden er baseret på den faktiske forsikringssum, og dermed ikke bagudreguleres. Dette betyder også, at der ikke skal efterbetales differencepræmie eller omvendt vil der ikke blive godtgjort differencepræmie. Indeksreguleringsklausul Dækningen kan ikke tegnes fremover 1.1. I skadetilfælde deltager forsikringen - inden for maksimalforsikringssummen - med en forsikringssum svarende til de forsikrede genstandes nyværdiforsikringssum ved forsikringsårets begyndelse tillagt/fradraget den i henhold til Dansk Forening for Skadesforsikrings maskinprisindeks beregnede prisændring siden forsikringsårets begyndelse samt nyværdien af de genstande, der er indgået/udgået (nettoinvesteringen) siden forsikringsårets begyndelse. 7. Generelle bestemmelser Indeksregulering sker i takt med ændringer i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor for januar kvartal. Indeksreguleringen finder sted i det efterfølgende kalenderår efter nedenstående retningslinjer, medmindre andet fremgår af policen eller betingelserne Præmien reguleres fra førstkommende forfaldsdag Forsikringssummer, erstatningsmaksimumbeløb og selvrisici reguleres Dette er en ændring af jeres dækning, således at jeres inventar og maskiner fremover indeksreguleres efter Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor mod tidligere Dansk Forening for Skadesforsikrings maskinprisindeks.

15 Sammenligning Erhvervsforsikring Side 15 fra 1. januar Den i overensstemmelse med reglerne i 1.3. udregnede nyværdi betragtes med et tillæg af 33 1/3 % som maksimalforsikringssum for det kommende år Fællesbestemmelser for brand, tyveri og all-risks. I skadetilfælde dækkes med en forsikringssum, der er 33 1/3 % højere end den, der fremgår af policen Overdækningen er betinget af, at forsikringssummen var korrekt fastsat ved forsikringens tegning ændringer på policen i løbet af forsikringsåret hvert efterfølgende forsikringsårs start. For at overdækningen skal være gældende, har forsikringstageren pligt til at give Alm. Brand besked om øgede forsikringsværdier i virksomheden senest 3 måneder efter forsikringsårets start. S Alm. Brand

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 2003 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 2003 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 2003 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Bygningerne på forsikringsstedet har hårdt tag.

Bygningerne på forsikringsstedet har hårdt tag. Generelt for forsikringen Forsikringssted Diverse Spejdergrupper Overalt I Danmark, 1 Virksomhedskategori Forudsætninger for forsikringen Selskabelig-/faglig forening Alle beløb gælder for 2014, og er

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 og de nye betingelser 4201. + viser forbedringer,

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 - løsøre og ansvar - og de nye betingelser 5601 + viser forbedringer

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 12 Tyveri Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder: 12.1 Indbrudstyveri 12.1.1 Forsikringen

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 2. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige Europa i indtil 6 måneder. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdt af den aftale, der gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Geografisk område 2.1 1.2.1. I Norden og på Grønland Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne og alle medlemslande i EU. Dækker

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser for løsøreforsikringerne

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 3. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige EU, Schweiz, Polen, Tjekkiet

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner Forsikringsbetingelser R335 13K Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Alm. betingelser for forsikring af

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring Kontaktoplysninger Hvad dækker forsikringen Hvornår træder forsikringen i kraft Forsikringstagerens oplysningspligt Hvordan beregnes præmien Hvornår

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring Forsikringsbetingelser Maskinkaskoforsikring 1. Forsikringen dækker 1.1 Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted. 1.2 Fremgår det af policen, at der er tegnet maskinkasko, dækker forsikringen

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159

Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159 Specialforsikring for erhverv Montage Forsikringsbetingelser 3167B05-159 Gælder fra juni 2015 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 5 Montageobjektet, All risks 6 Bestående maskiner og bygninger,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign.

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser af juni 2012 Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser R336 12J Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Udvidede Betingelser

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 3. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige EU, Schweiz, Polen, Tjekkiet

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Retshjælp Vilkår nr. RH-6, januar 2016

Retshjælp Vilkår nr. RH-6, januar 2016 Retshjælp Vilkår nr. RH-6, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING Meromkostningsforsikring, databærerforsikring 005-0..2005 Side nr. Hvor dækker forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 2. Edb- og svagstrømsforsikring... 2.2

Læs mere

Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009. Erhverv }rlig pris 1.846 kr. 2009 Indeks

Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009. Erhverv }rlig pris 1.846 kr. 2009 Indeks Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009 Stenhusevej 12 Eskerod 8543 Hornslet Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: Erhverv }rlig pris

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 1c Maskinkaskoforsikring inkl. Brand-,

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3 Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR KOMBINERET ERHVERVSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed GRUNDDÆKNING 0500 Fællesbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0103-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser SELVKØRENDE MASKINER 003-20.0.2006 Side nr. Forsikringens omfang... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Forsikringssum... Dækningsformer 4 Ansvarsforsikring... 5 Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring...

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Ny police til EJF TYREENGEN

Ny police til EJF TYREENGEN G0201_NEL - TT201512080065126071 - G_65127109Job162-P1-130 01 ERHM 9608925973 DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF Dansk System Ass. A/S Allegade 14 2000 Frederiksberg Ny

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Forsikringens ikrafttræden... 3 4. Forsikringstagerens oplysningspligt... 3 5. Præmiens beregning... 3 6. Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser nr. 390-10

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser nr. 390-10 Police All Risks Forsikring Dansk Automobil Sports Union Idrættens Hus 2605 Brøndby Police nr. 64623.071 2. maj 2014 All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser

Læs mere

ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE

ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE FORSIKRINGSPOLICE Side 1 ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE Policenummer 172969 Forsikringstager Ejerforeningen Bogense Strand V/Jørgen Levsen Simonsen Vestre Engvej 130 1. Tv. Ikrafttrædelse 01.01.2014 Hovedforfald

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0103-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Tak fordi du valgte et tilbud fra Gjensidige Forsikring

Tak fordi du valgte et tilbud fra Gjensidige Forsikring Byggeselskabet ApS Bygaden 31C 4736 Karrebæksminde Kundenummer 3303520495 Udskriftsdato 3. marts 2016 Tak fordi du valgte et tilbud fra Gjensidige Forsikring Vi har hermed fornøjelsen at fremsende et tilbud,

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

Vilkår for Entrepriseforsikring

Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 Vilkår for Entrepriseforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 2 Oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere