BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I SVENDBORG KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I SVENDBORG KOMMUNE"

Transkript

1 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I SVENDBORG KOMMUNE November 2009

2 2

3 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I SVENDBORG KOMMUNE November INDLEDNING Krisestab Indkaldelse af krisestaben Krisestabens opgaver Hvornår iværksættes krisestabens arbejde Hvordan iværksættes krisestabens arbejde Logbog HANDLEPLANER Information af forbrugere Overskridelse af mikrobiologiske parametre - driftsforstyrrelse Overskridelse af mikrobiologiske parametre Truet forsyning Permanent nødforbindelse Nødforsyning med tanke Nødforsyning med midlertidige slanger Længerevarende strømsvigt Trusler/mistanke om sabotage eller terror Genetablering af normal forsyning BILAG Paradigme for logbog Liste over almene Vandværker Liste over andre relevante kontaktpersoner Paradigmer for breve, pressemeddelelser mm Forslag til påbud om meddelelse af kogeanbefaling til xx Vandværks forbrugere Forslag til kogeanbefaling Pressemeddelelse om kogeanbefaling Pressemeddelse om at ophæve kogeanbefaling Brev fra xx vandværk til forbrugere om at kogeanbefaling er ophævet Liste over følsomme forbrugere

4 1 INDLEDNING Denne beredskabsplan gælder for de almene vandforsyninger i Svendborg Kommune. Planen er en del af den overordnede beredskabsstyringsplan for Svendborg Kommune. I planen skelnes der mellem: Driftsforstyrrelse Mindre forurening Beredskabssituation Truet forsyning og egentlig Krise. Beredskabsplanen skal anvendes af beredskabet, Svendborg Kommune, kommunens almene vandværker, Sundhedsstyrelsen, politiet og andre involverede parter, ved løsning af beredskabsmæssige opgaver i forbindelse med vandforsyning - ved såvel varslede som uvarslede situationer. Svendborg Kommune forudsætter, at de almene vandforsyninger selv udarbejder en beredskabsplan med mere detaljerede og tekniske oplysninger om de enkelte vandværker. Planen er udarbejdet iht. Beredskabsloven (lovbekendtgørelse nr. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009), Miljøstyrelsens vejledning nr. 8, 2002 Planlægning af beredskab for vandforsyningen samt Beredskabsstyrelsens vejledning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Der er desuden hentet inspiration fra Beredskabsstyrelsens publikation Akutte drikkevandsforureninger en praktisk guide. 1.1 Krisestab. Det praktiske arbejde i forbindelse med en beredskabssituation ( Truet forsyning eller Krise ) varetages af en krisestab, der består af: Beredskabschef eller stedfortræder En repræsentant fra det/de berørte vandværk(er) En repræsentant for Svendborg Kommune, Miljø og Teknik typisk tilsynsmedarbejderen. Uden for normal arbejdstid kontaktes Miljøvagten på Fyn. Sundhedsstyrelsen (Embedslægerne) Svendborg Kommunes kommunikationschef Efter behov kan gruppen suppleres med andre medlemmer, f.eks. politiet (v. hærværk og uheld) og repræsentanter for laboratorier og lign. Rollefordeling: Beredskabschefen for Svendborg Redningsberedskab ved Svendborg Beredskabsafdeling har det overordnede ansvar og er dermed formelt leder af gruppen. (Ved mindre forurening er det dog vandværket, der leder indsatsgruppen - se alarmeringsplan). Det enkelte vandværks indsats ledes og koordineres af vandværkets repræsentant i krisestaben. Vandværkets repræsentant skal iværksætte egentlige handlinger til udbedring af skader så som: reparationer, desinfektion, rensning og lignende, så vandforsyningen igen kan vende tilbage til sædvanlig produktion. 4

5 Miljø og Tekniks repræsentant fører tilsyn og vejleder om diverse forhold. Embedslægen vurderer forhold vedrørende sundhedsrisiko og rådgiver om forholdsregler. Krisestaben udpeger en person, der er ansvarlig for information. Delområder indenfor information kan uddelegeres til relevante fagpersoner (Embedslægen, Vandværkets repræsentant, Miljø og Tekniks repræsentant osv.). Ved Beredskabssituationer er Svendborg Kommunes kommunikationschef medlem af gruppen. Der henvises i øvrigt til Svendborg Kommunes overordnede beredskabsplan; afsnit for håndtering af information og kommunikation. 1.2 Indkaldelse af krisestaben. Krisestaben kan indkaldes efter beslutning truffet af Beredskabschefen, Svendborg Kommune og/eller Sundhedsstyrelsen (Embedslægerne). 1.3 Krisestabens opgaver. De opgaver krisestaben vil blive stillet overfor, er opgaver, der ikke kan løses via den enkelte vandforsynings egen beredskabsplan. Det vil typisk være: Beskyttelse mod og afhjælpning af skader på vandværker og ledningsnet. Beskyttelse af vandforsyningen mod kemiske, bakteriologiske eller radioaktive forureninger. Etablering af nød-drikkevandsforsyning ved opstilling af transportable beholdere eller tankvogne eller ved udlægning af midlertidige forbindelsesledninger til nabovandværker. Udstedelse af kogeanbefaling. 1.4 Hvornår iværksættes krisestabens arbejde Krisestabens arbejde iværksættes, når der sker hændelser, der kan kategoriseres under Truet forsyning eller Krise. F.eks. når der i prøver udtaget på afgangen fra vandværket findes: 1 eller flere E. coli/100 ml, eller overskridelser af andre mikrobiologiske parametre. Andre beredskabsmæssige situationer, hvor der er akut fare for borgernes sundhed. (Se i øvrigt alarmeringsplan side 5). Alarmeringsplanen viser desuden hvordan mindre forureninger håndteres. 1.5 Hvordan iværksættes krisestabens arbejde Alle informationer om krise eller tvivl/risiko herfor skal meddeles beredskabet (se liste side 25). Alarmen tilgår vagthavende indsatsleder, der kontakter beredskabschefen, eller stedfortræder. Beredskabschefen underretter og indkalder eventuelt resten af krisestaben. Beredskabschefen vurderer i samråd med krisestabens faste medlemmer, om andre aktører skal indkaldes, og hvilke af medlemmerne der i givet fald skal indkaldes. 5

6 1.6 Logbog Der skal altid føres logbog. Logbog føres af alle involverede parter med præcis tidsangivelse (dato og klokkeslæt). Logbogen skal beskrive alle vandforsyningens og/eller krisestabens aktiviteter i relation til den aktuelle hændelse. Formålet med logbogen er: At kunne dokumentere forløbet, herunder hvornår de enkelte henvendelser, informationer og handlinger er forekommet og udført. At kunne rekonstruere forløbet og opsamle viden om, hvad der eventuelt gik galt, og hvad der kan forbedres, for at en lignende hændelse ikke skal gentage sig. Grundlag for indberetning til Beredskabsstyrelsen (erfaringsopsamling). Paradigma for logbog fremgår af bilag 3.1 (kan helt eller delvist erstattes af edb/database version). 6

7 ALARMERINGSPLAN Henvendelse vedrørende unormal vandforsyning Vandforsyningens driftsvagt/administration vurderer om der er tale om en beredskabssituation. Driftsforstyrrelse Beredskabssituation Mindre forurening Truet forsyning Krise Mikrobiel forurening Vandværk: Ledningsnet: Coliforme 1-20/100 ml Kim 37 o C 5-50/ml Kim 22 o C /ml Kim 37 o C /ml Kim 22 o C /ml Øvrige hændelser Driftsalarm Misfarvning af vand Strømudfald Større brud på rør Stoppet behandlingsanlæg Mindre overskridelse af grænseværdier for kemiske stoffer Fare for underminering af veje og bygninger Mikrobiel forurening E. Coli : En eller flere pr. 100 ml. Enterokokker: En eller flere pr. 100 ml. Vandværk: Coliforme >20/100 ml Kim 37 o C >50/ml Kim 22 o C >500/ml Ledningsnet: Kim 37 o C >200/ml Kim 22 o C >2000/ml Øvrige hændelser Større sygdomsudbrud Dårlig lugt, smag eller udseende Tegn på indbrud/hærværk Tilbageløb fra virksomheder Svigt af vandforsyning i længere tid Uheld med kemikalietransporter o.l. Terror Krig Naturkatastrofer Atomar eller kemisk udslip Øvrige hændelser Sygdomstilfælde / Epidemier Alvorlige tegn på indbrud / hærværk Større eller boringsnære uheld med kemikalietransporter o.l. Fælles indsats ledes af vandværket Anmeldes til kommunen ( ) eller til Miljøvagten uden for alm. arbejdstid (112) Fælles indsats ledes af Beredskabet Ved mikrobiologisk forurening ledes indsatsen af Vandværket efter aftale med Beredskabet. Anmeldelse via 112 Driftsvagt tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes. Eksempler: -Driftsalarm -Rørbrud -Misfarvning af vand i mindre grad -Måler og installationsproblemer Der henvises til handleplaner og de enkelte vandværkers beredskabsplaner Beredskabschef / vandværk vurderer videre forløb af indsats. Der nedsættes en ad hoc gruppe. Vandværk eller beredskabschef leder indsats. Ved højt trusselniveau kan kommunens krisestab lede indsatsen. Eksempler: - Behov for kogeanbefaling. - Større sygdomsudbrud -Forurening af ledningsnet der giver generel dårlig lugt og smag. -Alarm for truende ydre påvirkning f.eks. uheld med kemikalietransport i området. Der henvises til handleplaner og de enkelte vandværkers beredskabsplaner, samt til Svendborg Kommunes Beredskabsplan. Beredskabschef leder indsats ifølge kommunens beredskabsplan. Der nedsættes en ad hoc gruppe. Ved højt trusselniveau kan kommunens krisestab lede indsatsen. Der henvises til handleplaner og de enkelte vandværkers beredskabsplane, samt til Svendborg Kommunes Beredskabsplan. 7 7

8 8

9 2 HANDLEPLANER Oversigt over handleplaner: Handleplan 1 information af forbrugere Handleplan 2 overskridelse af mikrobiologiske parametre driftsforstyrrelser Handleplan 3 overskridelse af mikrobiologiske parametre truet forsyning Handleplan 4 permanent nødforbindelse Handleplan 5 nødforsyning med tanke Handleplan 6 nødforsyning med midlertidige slanger Handleplan 7 længevarende strømsvigt Handleplan 8 trusler/mistanke om sabotage eller terror Handleplan 9 genetablering af normal forsyning 9

10 Handleplan Information af forbrugere 1. Hvornår benyttes handleplan 1 Handleplanen benyttes i større eller mindre omfang så snart nogle forbrugere er direkte berørt af en forureningshændelse eller øvrige hændelser som påvirker vandforsyningen. Ved driftsforstyrrelser, jf. handleplan 2, er der normalt ikke behov for information. 2. Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig Krisestaben er ansvarlig for planlægning af al information. Krisestaben udtaler sig til pressen Teknisk Direktør underrettes. Øvrig information udarbejdes af krisestaben og Teknisk Direktør underrettes. Ved driftsforstyrrelser, jf.handleplan 2, hvor krisestaben ikke er indkaldt, er Miljø og Teknik ansvarlig for information. 4. Hvad skal iværksættes I hvert enkelt tilfælde vurderer den ansvarlige, hvordan information af forbrugerne kan ske mest hensigtsmæssigt. Der udsendes pressemeddelelse jf. paradigma bilag 3.2 Kontakt radio- og tv-stationer så informationen hurtig når ud til alle berørte Der informeres på Svendborg Kommunes hjemmeside og på vandværkets hjemmeside Der etableres telefonlinier til behandling af henvendelser og spørgsmål. Evt. varsling med højtalervogne politiet udfører Vandværket udsender skriftlig information til samtlige berørte forbrugere jf. informationsparadigmaer bilag 3.2 Når situationen er afsluttet og der er opnået normale tilstande, udsendes information jf bilag Hvordan iværksættes Krisestaben (eller Miljø og Teknik ved driftsforstyrrelser) foranlediger at skriftlig information husstandsomdeles. Det er vandværket, der sørger for omdelingen. Skriftlig information om situationens ophør udsendes via Post Danmark eller husstandsomdeles. 6. Hvor findes materiel Svendborg Kommune 7. Tidsplan Der informeres løbende (dagligt) og husk at intet nyt også er vigtig information. 10

11 Handleplan Overskridelse af mikrobiologiske parametre - driftsforstyrrelse 1. Hvornår benyttes handleplan 2 Benyttes ved overskridelse af de mikrobiologiske parametre: Coliforme bakterier: 1-20 pr. 100 ml. Kimtal v. 37 C: 5-50 pr. ml. (afgang vandværk) Kimtal v. 37 C: pr. ml. (ledningsnettet) Kimtal v. 22 C: pr. ml (afgang vandværk) Kimtal v. 22 C: pr. ml (ledningsnettet) 2. Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig Vandværket og kommunen er ansvarlig for at iværksætte opgaven. 4. Hvad skal iværksættes Svendborg Kommune, Miljø og Teknik, skal orienteres. Der skal udtages en ny vandprøve til opfølgende analyse. Afhængigt af analyseresultaterne: Kan der fortsættes med normal forsyning, eller Udtages der prøver på strategisk udvalgte steder, for at finde kilden til forureningen. Der skal i alle tilfælde gennemføres teknisk tilsyn med anlægget. Miljøministeriets vejledning nr. 4 (2005) beskriver hvad der skal ske, når resultatet af den opfølgende prøve foreligger. 5. Hvordan iværksættes Vandværket kontakter tilsynsmyndigheden og bestiller omprøve hos akkrediteret laboratorium. Der foretages en teknisk gennemgang af vandværk, boringer m.v., hvis opfølgende analyser ikke er tilfredsstillende. 6. Hvor findes materiel - 7. Tidsplan Forventes startet den dag resultatet fra 1. prøve foreligger. 11

12 Handleplan Overskridelse af mikrobiologiske parametre Truet forsyning 1. Hvornår benyttes handleplan 3 Benyttes ved overskridelser af følgende mikrobiologiske parametre: E. Coli : En eller flere pr. 100 ml. Enterokokker: En eller flere pr. 100 ml Coliforme bakterier: >20 pr. 100 ml Kimtal v. 37 C: >50 pr. ml. (afgang vandværk) Kimtal v. 37 C: >200 pr. ml. (ledningsnettet) Kimtal v. 22 C: >500 pr. ml (afgang vandværk) Kimtal v. 22 C: >2000 pr. ml (ledningsnettet) 2. Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig Vandværket er ansvarlig for at iværksætte indsatsen. Krisestaben skal underrettes/inddrages, så den kan støtte vandværket, hvis situationen udvikler sig. 4. Hvad skal iværksættes Kogeanbefaling udstedes af Svendborg Kommune på baggrund af embedslægens anbefaling. Alle berørte forbrugere informeres jf. handleplan 1. Der udføres teknisk tilsyn og kildeopsporing. Forureningen afgrænses, hvis muligt. Der udtages opfølgende prøver. Det vurderes om der skal etableres nødvandforsyning jf. handleplan Hvordan iværksættes Vandværket kontakter i dialog med tilsynsmyndigheden krisestaben. Vandværket bestiller opfølgende prøver hos akkrediteret laboratorium. Krisestaben eller eventuelt Miljø og Teknik koordinerer arbejdet. Der foretages en teknisk gennemgang af vandværk, boringer samt kildesporing. Miljøministeriets vejledning nr. 4 (2005) beskriver hvad der skal ske når resultatet af den opfølgende prøve foreligger. 6. Hvor findes materiel - 7. Tidsplan Forventes startet umiddelbart efter at 1. prøve med overskridelser foreligger. 12

13 Handleplan Permanent nødforbindelse 1. Hvornår benyttes handleplan 4 Benyttes ved behov for nødforsyning, hvor der er etableret permanent nødforbindelse. behovet. Alternativt henvises til Handleplan 5 eller Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig Krisestaben er ansvarlig for at iværksætte opgaven Vagthavende fra de aktuelle vandværker forestår åbningen 4. Hvad skal iværksættes Der udskylles inden nødforbindelsen anvendes. 5. Hvordan iværksættes Vagthavende fra de aktuelle vandværker skyller og åbner nødforbindelsen. Jf. vandværkernes beredskabsplan 6. Hvor findes materiel Aktuelle vandværker 7. Tidsplan Forventes udført inden for 3 timer 13

14 Handleplan Nødforsyning med tanke 1. Hvornår benyttes handleplan 5 Planen benyttes, når krisestaben vurderer, at der skal ske alternativ drikkevandsforsyning. Det bør inddrages i overvejelsen af brug af nødforsyning med tankvogne, at der er stor bakteriel forureningsrisici forbundet med aftapning af vand til private beholdere. Hvis denne risici overstiger den konstaterede forurening bør man ikke anvende nødforsyning med tankvogne. 2. Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig Krisestaben er ansvarlig for at iværksætte opgaven. Vagthavende indsatsleder er ansvarlig for brug af tankvogne. 4. Hvad skal iværksættes Tankene placeres på centrale steder efter ordre fra krisestaben. Vandet skiftes efter behov afhængig af temperatur. Beholdere efterfyldes med tankvogne Der skal etableres vagt ved aftapningsstedet til kontrol og vejledning. Borgere medbringer selv dunke til påfylding. Krisestaben kontakter hjemmeværnet vedr. vagtordning. Berørte borgere informeres i henhold til Handleplan 1 5. Hvordan iværksættes Krisestaben kontakter vagthavende indsatsleder, som koordinerer nødforsyningen i samarbejde med den aktuelle vandforsyning. 6. Hvor findes materiel Beredskabet i Svendborg Kommune 7. Tidsplan Indsatsen skal være etableret i løbet af 3 timer 14

15 Handleplan Nødforsyning med midlertidige slanger 8. Hvornår benyttes handleplan 6 Benyttes ved behov for længerevarende nødforsyning, hvor det er muligt at forsyne via slanger. Krisestaben vurderer behovet. Alternativt henvises til Handleplan 4 eller Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig Krisestaben er ansvarlig for at iværksætte opgaven Vagthavende indsatsleder er ansvarlig for udlægningen i samarbejde med den aktuelle vandforsyning 11. Hvad skal iværksættes a) Udlægning af slanger b) Beredskabsstyrelsen v. længere strækninger c) Udpumpningstrykniveau mobilt trykforøgeranlæg Berørte borgere informeres i henhold til Handleplan 1, hvis krisestaben vurderer at det er nødvendigt. 12. Hvordan iværksættes Krisestaben kontakter vagthavende indsatleder, som forestår udlægning af brandslanger i samarbejde med vagthavende fra den aktuelle vandforsyning. 13. Hvor findes materiel Brandslanger findes hos Svendborg Kommunes Beredskab Brandslanger findes endvidere hos Beredskabsstyrelsen Sydjylland, Vilstrupvej 55, 6100 Haderslev, 14. Tidsplan Forventes udført indenfor 3 timer 15

16 Handleplan Længerevarende strømsvigt 1. Hvornår benyttes handleplan 7 Planen benyttes i tilfælde hvor strømsvigtet er af et omfang, hvor de tilgængelige beholderreserver ikke er tilstrækkelige til fortsat forsyning eller hvor vandværkets udpumpning er pumpestyret. 2. Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig Krisestaben er ansvarlig for at iværksætte opgaven. 4. Hvad skal iværksættes Der opsættes et mobilt nødstrømsanlæg, hvis det aktuelle vandværk ikke har et nødstrømsanlæg. Hvis strømsvigtet berører flere vandværker udarbejder krisestaben en prioritetsliste over hvilke vandværker der skal have nødstrømforsyning. Om nødvendigt oprettes der nødvandforsyning til de øvrige vandværker som beskrevet i Handleplan 1 og 2. I tilfælde af at det på grund af strømsvigtet ikke er muligt at kommunikere på normal vis samles krisestaben hos Svendborg Beredskab hurtigst muligt. Nødforsyning til ejendomme med husdyrhold jf. Handleplan 4, 5 og 6 Berørte borgere informeres i henhold til Handleplan 1, hvis krisestaben vurderer at det er nødvendigt. 5. Hvordan iværksættes Vagthavende indsatsleder koordinerer etableringen af nødstrømforsyning i samarbejde med det aktuelle vandværk. 6. Hvor findes materiel Svendborg Vand har et mobilt nødstrømsanlæg på 15 KVA 7. Tidsplan Der kan etableres nødforsyning indenfor 3 timer. 16

17 Handleplan Trusler/mistanke om sabotage eller terror 1. Hvornår benyttes handleplan 8 Handleplanen tages i brug, når der er begrundet mistanke om sabotage eller terror. 2. Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig Beredskabschefen er ansvarlig for at iværksætte opgaven 4. Hvad skal iværksættes Det aktuelle vandværk lukkes eller aktuelle boringer tages ud af drift. Påbud kan gives mundtligt, jf. 72 i Vandforsyningsloven. Der skal efterfølgende gives et skriftligt påbud. Krisestaben vurderer om berørte områder skal varsles. I så fald varsler politiet. Ledningsnettet udskylles og relevante tapsteder åbnes, så omfanget af forureningen begrænses mest mulig. Berørte borgere informeres i henhold til Handleplan 1 Når situationen er afsluttet og der er opnået normale tilstande, udsendes information i henhold til handleplan Hvordan iværksættes Truslen vurderes og tiltag på det aktuelle vandværk iværksættes i henhold til vandværkets beredskabsplan. Vagthavende indsatsleder etablerer samarbejde med politiet, og sørger for at direkte berørte bliver varslet. Krisestaben vurderer om det er nødvendigt at etablere alternativ vandforsyning i henhold til Handleplan 2, 3 og Hvor findes materiel - 7. Tidsplan Så hurtigt som muligt. 17

18 Handleplan Genetablering af normal forsyning 1. Hvornår benyttes handleplan 9 Når der efter en forureningshændelse igen er genetableret drikkevand der overholder gældende kvalitetskrav. 2. Logbog Logbog føres og afsluttes, jf. bilag Ansvarlig Vandværket er ansvarlig for at sikre, at der genetableres normal forsyning. 4. Hvad skal iværksættes Det ramte område skylles og desinficeres. Herefter udtages nye prøver til dokumentation for at vandet er rent. Der udsendes orientering til de berørte borgere om, at der kan genetableres normal forsyning jf. handleplan 1. Der foretages en hyppigere kontrol af vandkvaliteten i en efterfølgende periode, efter aftale med Vand og Miljø. 5. Hvordan iværksættes - 6. Hvor findes materiel - 7. Tidsplan - 18

19 3 BILAG 3.1 Paradigme for logbog Handling Dato Klokken Initialer 19

20 3.2 Liste over almene Vandværker Vandværk Formand Formand adresse Postnr By Formand Telefon Formand mobil Bjerreby Vandværk Bent Krøyer Vårøvej Svendborg Bøsøre Vandværk Hans Haarsløv (næstformand) Bellisvej Hesselager Gudbjerg Vandværk Karsten Larsen Skovvej Gudbjerg Gudme Vandværk Niels Peter Nøddeskou-Fink majvænget Gudme Hesselager Kirkeby Vandværk Thomas Lundgreen Skolevej Hesselager Hesselager Stationsbys Vandværk Elo Nellemann Tjørnevej Hesselager Hundstrup Vandværk Henning Skov Birkevej 3 Vester 5762 Skerninge Lundeborg Vandværk Jørgen Grønbech Momleby Hesselager Ollerup Vandværk Aksel Pedersen Stubmarken 13 Vester 5762 Skerninge Oure Vandværk Hans Georg Hansen Landevejen Oure Skårup Vandværk Frede Jensen Østergade Skårup Svendborg Vandforsyning A/S Jens Erik Hvergel Ryttermarken Svendborg Tved Vandværk Poul Sørensen Bülowsvej Svendborg Ulbølle Vandværk Steen Ladefoged Fåborgvej 121 Vester 5762 Skerninge Vester Skerninge Vandværk Mogens Find Møllemarken 9 Vester 5762 Skerninge Vindeby Vandforsyning Jacob Tjørntved Davidsen Jens Munks Vej Svendborg

21 3.3 Liste over andre relevante kontaktpersoner Navn Adresse Postnr, By Fastnet Mobil/e-post Beredskabet i Svendborg Kommune Poul Smedsvej Svendborg Beredskabschef Knud Otte Westergaard Miljøvagten Fyn (uden for normal 112 arbejdstid) Beredskabsstyrelsen Sydjylland Vilstrupvej Haderslev Embedslægerne Syddanmark Sorsigvej Ribe Svendborg Kommune, Natur og Vand Svendborgvej V. Skerninge Geolog Hans Peter Birk Hansen Svendborgvej V Skerninge Natur og Vand chef, Peter Østergaard Svendborgvej V Skerninge Kommunikationsafdelingen Svendborg Ramsherred Svendborg Kommune Kommunikationschef Kim Barren Ramsherred Svendborg TV2 Fyn Olfert Fischers Vej Odense SØ P4 Fyn Radio Diablo Voldgade 9, I 5700 Svendborg

22 3.4 Paradigmer for breve, pressemeddelelser mm Forslag til påbud om meddelelse af kogeanbefaling til xx Vandværks forbrugere Forslag til kogeanbefaling Pressemeddelelse om kogeanbefaling Pressemeddelse om at ophæve kogeanbefaling Brev fra xx vandværk til forbrugere om at kogeanbefaling er ophævet 22

23 3.4.1 Forslag til påbud om meddelelse af kogeanbefaling til xx Vandværks forbrugere. xxxxxx Vandværk xxxxxxxxxvej 1 xxxx xxxxxx Dato xx.xx.xxxx Påbud om meddelelse af kogeanbefaling til xxxxxxx Vandværks forbrugere. Svendborg Kommune påbyder hermed xxxxxxx Vandværk at underrette vandværkets forbrugere om, at myndighederne anbefaler, at al vand til drikkevandsformål skal koges. Baggrund Årsagen er, at (f.eks.en analyse udtaget på ledningsnettet har påvist, at vandet er forurenet med coliforme bakterier og kim v. 22 C.) Ved tilsyn udført den xx.xx.xxxx blev der konstateret... Kommunen har telefonisk orienteret Sundhedsstyrelsen om sagen og embedslægen vurderer, at vandværkets forbrugere skal meddeles kogeanbefaling. Afgørelse Svendborg Kommune påbyder xxxxx Vandværk straks at orientere vandværkets forbrugere skriftligt om, at myndighederne anbefaler, at al vand til drikkevandsformål koges. Forslag til orientering af vandværkets forbrugere er vedlagt dette brev. Kogeanbefalingen gælder, indtil nye analyser har påvist, at forureningen er ophørt. Alle kontrolprøver skal analyseres for E. coli, coliforme bakterier, kimtal ved 37 C og kimtal ved 22 C. Påbuddet meddeles i medfør af 62, stk. 1 i Vandforsyningsloven. I medfør af Vandforsyningslovens 74, stk. 2 er varsel af ovenstående påbud undladt. Klage over afgørelsen Afgørelsen kan inden 4 uger påklages til Miljøklagenævnet. Eventuel klage stiles til Miljøklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. og fremsendes til Svendborg Kommune, som videresender klagen til Miljøklagenævnet. Svendborg Kommune skal have modtaget klagen senest den xx.xx.xxxx. I medfør af Vandforsyningslovens 78, stk. 2 har en klage ikke opsættende virkning, dvs. at det meddelte påbud skal efterkommes uanset en eventuel klage over afgørelsen. Med venlig hilsen Kopi til: Sundhedsstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen 23

24 3.4.2 Forslag til kogeanbefaling dato xx.xx.xxxx Vigtig meddelelse fra XX Vandværk Bakteriologisk forurening Vandværket har modtaget en analyse af en vandprøve udtaget på vandværket som led i den rutinemæssige kontrol. Analysen viser, at de tilladte værdier for bakterier i drikkevand er overskredet. Der er påvist xx coliforme bakterier pr. 100 ml xx kimtal pr. ml ved 22 o C xx kimtal pr. ml ved 37 o C. Svendborg Kommune, Miljø og Teknik har drøftet vandkvaliteten med Sundhedsstyrelsen, der udtaler, at det kan være sundhedsfarligt at bruge vandet til drikkevand og til husholdning uden at koge det først. Kogeanbefaling I bør koge alt vand, der skal bruges til f.eks. drikkevand, madlavning, tandbørstning, opvask i hånden og lignende. Du skal blive ved med at koge indtil du hører fra os igen. Ved kogning forstås at vandet opvarmes til 100 o C i 2 minutter. Vandet skal spilkoge, hvorved de fleste mikroorganismer inaktiveres/dræbes. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes. En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel gives en portion vand 2 opkog med 2-5 minutters mellemrum. Vand i kaffeog temaskiner opnår sjældent en temperatur på 100 o C i 2 minutter. Varmt vand fra disse maskiner kan derfor ikke bruges. Hvad kan vandet bruges til? Madlavning: Det forurenede vand bør ikke drikkes kog vandet først og afkøl derefter. Vandet bør heller ikke bruges til at skylle salat og andre grøntsager, der spises rå. Grøntsagerne skal derfor skylles i vand, der har været kogt og derefter afkølet. Vandet kan godt bruges til kogning af kartofler m.m., da bakterierne dør efter kort tids kogning. Personlig hygiejne: Tandbørstning bør ske med afkølet kogt vand. Vandet kan godt bruges til bruse- og karbad, men vær opmærksom på, at børn ikke drikker vandet. Hænderne kan vaskes som sædvanligt, men før madlavning bør hænderne vaskes i afkølet kogt vand. Opvask/vask: Opvask i hånden/balje skal foregår med kogt vand, idet der kan ske smitte via hænder eller genstande. Man kan godt bruge ikke-kogt vand til opvask i opvaskemaskine, til tøjvask og til rengøring. Husdyr: Husdyr som kun er vant til at være indendørs f.eks. undulater eller hamstre, bør drikke kogt vand. Andre husdyr må gerne drikke vandet direkte fra hanen. 24

25 3.4.3 Pressemeddelelse om kogeanbefaling dato xx.xx.xxxx Afsender: Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej Vester Skerninge Emne: Forbrugere der får vand fra XX Vandværk anbefales at koge deres vand Ved rutinemæssig kontrol med vandet fra XX Vandværk er der konstateret XX coliforme bakterier pr. 100 ml XX kimtal pr. ml ved 22 o C XX kimtal pr. ml ved 37 o C. Svendborg Kommune, Miljø og Teknik har drøftet vandkvaliteten med Embedslægeinstitutionen. Embedslægen udtalte, at det kan være forbundet med sundhedsrisiko at bruge vandet til drikkevand og til husholdningen uden at koge det først. På baggrund heraf har Svendborg Kommune i dag givet XX Vandværk påbud om straks at orientere vandværkets forbrugere om vandets kvalitet. Vandværket er i gang med at uddele løbesedler til samtlige forbrugere med anbefaling om, at forbrugerne koger vandet før det anvendes til drikkevand og i husholdningen. Det drejer sig om forbrugere på følgende adfdresser: Vinkelvej 3-8 og Cirkelvej 1-88 Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen forklaring på forureningen. Nye vandprøver vil snarest muligt blive udtaget på vandværket og ledningsnettet for at få konstateret forureningskilden og forureningens omfang. Beredskabschefen er informeret, og han vil være i stand til at få en tankvogn med rent vand frem meget hurtigt, hvis det måtte vise sig nødvendigt. Yderligere information kan fås hos: xx Vandværk, xx på telefon nr. xx eller mobil nr. xx. Svendborg Kommune, Miljø og Teknik, Hans Peter Birk Hansen, tlf.:

26 3.4.4 Pressemeddelse om at ophæve kogeanbefaling dato xx.xx.xxxx Afsender: Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej Vester Skerninge Emne: Pressemeddelelse om at kogeanbefaling ophæves i xxxx Kogeanbefaling for xx vandværks vestlige forsyningsområde ophæves helt! Nu er der ikke mere forurening i xx vandværks ledningsnet. Derfor ophæves kogeanbefalingen nu for de sidste ejendomme. Det drejer sig om følgende ejendomme: Hjortevej nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 7 og nr. 9 Lærkesøvej nr. 1, nr. 2 og nr. 3 Stavsdalvej nr. 31, nr. 33, nr. 35, nr. 41 og lige numre I den øvrige del af det område hvor der oprindeligt blev givet kogeanbefaling, blev kogeanbefalingen ophævet den xx.xx.xxxx. Vandværket og kommunen arbejder fortsat på at forhindre, at der opstår nye forureningshændelser, og vil overvåge drikkevandskvaliteten hyppigt i et godt stykke tid. Yderligere information kan fås hos: xx Vandværk, xx på telefon nr. xx eller mobil nr. xx. Svendborg Kommune, Miljø og Teknik, Hans Peter Birk Hansen, tlf.: Afblæsning af kogeanbefaling - lad vandet løbe i 10 minutter inden det drikkes. 26

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Rev. 30.10.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse

Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk

Lillerød Andelsvandværk Beredskabsplan Januar 2013 Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Danmark Telefon: +45 39 69 02 22 Telefax: +45 39 57 22 14 Beredskabsplan Side: 1/41 0. Beredskabsplanens rammer og anvendelse... 2 0.1

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for vandforsyning august 2007 Titelblad Udarbejdet af: Rådgiver: Rapport titel: Bornholms Regionskommune Watertech a/s Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 8732

Læs mere

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Telefon og alarmeringsliste m.m.: Bilag 1 Denne beredskabsplan indeholder en beskrivelse af overordnede forhold og principper for beredskabet samt en beskrivelse af

Læs mere

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme))

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme)) Alarmering D 1 Side 1 Tjekliste til modtager af alarm (Findes som skabelon) Meddelelse vedrørende unormal vandforsyning (Hvornår og hvordan, via analyse/forbrugere/vandværk/embedslæge) Forureningens art:

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a. BEREDSKABSPLAN Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 1 af 26 sider I Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 LOVGRUNDLAG... 3 1.3 BESKRIVELSE AF FØLLE STRANDS VANDVÆRK A.M.B.A..... 3 1.4

Læs mere

Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Havnsø Vandværk a.m.b.a. Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24 Indhold BEREDSKABSPLAN 3 1.1. Generel ansvarsfordeling 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Beredskabsplan for. Tune Vandværk

Beredskabsplan for. Tune Vandværk Beredskabsplan for Tune Vandværk Senest revideret: Februar 2015 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 1.3. Hvad skal udfyldes...

Læs mere

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 3 Organisering side 4 Alarmeringsplan side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk Bonnet Vandværk Sendt på e-mail til bestyrelsen på hanneogleif4243@gmail.com britmo37@vip.cybercity.dk aasborg@city.dk jensjogmerete@privat.tdcadsl.dk langgaard-pj@adslhome.dk 22. december 2014 Tilladelse

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Beredskabsplan. Version 1.1

Beredskabsplan. Version 1.1 Beredskabsplan. Version 1.1 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 2. BEREDSKABSSITUATION... 4 2.1. Forbrugerklage vedr. dårligt

Læs mere

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk Beredskabsplan Børkop Vandværk 1 Indholdsfortegnelse Telefon- og alarmeringsliste...3 Myndigheder...3 Driftspersonale, teknikere og håndværkere...4 Følsomme forbrugere...5 Nyttige navne og adresser...6

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Svendborg Songwriter Festival

Svendborg Songwriter Festival 2008 d. 29. - 30. - 31. maj og 1. juni Sylvester Larsen Alun Parry (UK) Disa (Island) Naja Storebjerg Laura Mo Rachael Wright (UK) Brett Perkins (USA) McKinley Black (USA) Strawberry Blonde John Leo Carter

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk SOLKÆR VANDVÆRK Formand Nikolaj Nielsen Kærvej 48 8722 Hedensted Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-15 19.05.2015

Læs mere

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads...

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads... Bøsserup Vandværk a.m.b.a. Formand Rudy Ploug, mobil 42 4 95 00, formanden@bosserupvv.dk Beredskabsplan Indledning... 2 Lokal telefonliste... 4 Beredskab telefonliste... 5 Alarmeringsplan... 6 Handlingsplan

Læs mere

Senest opdateret: 20. marts 2012. Vokalensemble / professionel Øvedag: Hjemmeside: Formand Peter Ebsen 50542324 theebsen@gmail.com

Senest opdateret: 20. marts 2012. Vokalensemble / professionel Øvedag: Hjemmeside: Formand Peter Ebsen 50542324 theebsen@gmail.com Among sound Korene i Svendborg Senest opdateret: 20. marts 2012 Formand Peter Ebsen 50542324 theebsen@gmail.com Arbejdernes Sangkor Ældrekor Onsdag - færgegården Formand Rikke Bruun 62225433 rsbruun@sydfynsmail.dk

Læs mere

Tidsplan 2011-2012 SEPTEMBER 2011. Pr 26-03-2012. Hold A Hold B Hold C Ærø-holdet. 1 Startskuddet (18.30-22.00) Susanne, Hanne og Lene

Tidsplan 2011-2012 SEPTEMBER 2011. Pr 26-03-2012. Hold A Hold B Hold C Ærø-holdet. 1 Startskuddet (18.30-22.00) Susanne, Hanne og Lene Tidsplan 2011-2012 Pr 26-03-2012 Hold A Hold B Hold C Ærø-holdet SEPTEMBER 2011 1 Startskuddet (18.30-22.00) 2 3 4 5 6 Startskuddet (18.30-22.00) 7 Susanne, Hanne og Lene VUC Langeland, Havnepladsen 5,

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Rekvirent: Stjær vandværk Rådgiver: DGE A/S DGE-rapport: 0801219/1 Dato: 2008.04.07 1 FORORD 2 ALARMERINGSPLAN 3 TELEFONLISTER NØGLELISTE 4 MEDDELELSER TIL

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup. Sendt pr. e-mail

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup. Sendt pr. e-mail Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup Sendt pr. e-mail Dato Sagsbehandler J.nr. 5. marts 2012 dmikk 004624-2008 Tilladelse til ændring af vandbehandlingsanlæg hos Nybrovejens Vandværk

Læs mere

100 år med rent vand 1906-2006. 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1

100 år med rent vand 1906-2006. 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1 I/S Mammen Bys Vandværk 100 år med rent vand 1906-2006 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1 Vandets evige kredsløb Model af vandets kredsløb i naturen. Tallene angiver hvor lang tid vand befinder

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk 19. februar 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2014-30158 Søger oplag til rekvisitter vi giver tilbud om lån af Nyborgvej 4 450-2015-30497 FilmFyn A/S DFLHK - Liz

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag DDS i Københavns Energi Vand & Afløb I de sidste 100 år har adskillelse af rent og urent vand i huse, været det grundlæggende koncept for bekæmpelse

Læs mere

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 B E R E D S K A B S P L A N 2009 2012 Indsatsplaner 2008 Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 Indholdfortegnelse Indholdfortegnelse... 1 Indsatsplan

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Nye vandledninger i dit område

Nye vandledninger i dit område Nye vandledninger i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye vandrør? Mange af Kalundborg Forsynings vandledninger er gamle og lavet af støbejern. Støbejernsledningerne er ujævne indvendig, så kalk, jern

Læs mere

Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre

Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2005 Indhold INDHOLD 3 1 FORORD 5 2 INDLEDNING 7 2.1 MÅLGRUPPE 7 2.2 VANDFORSYNINGSANLÆG

Læs mere

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 Program 09.00 09.10 Velkomst ved Bjarne Normark Præsentations af Dagens Program 09.10 10.30 Præsentation af Interne beredskabsplan 10.30-11.00 Præsentation af

Læs mere

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 3 Kort instruks for havnekontor ved højvandsalarm. Side 4 Telefonliste for varsling ved 1,30 m over daglig vande.. Side 5 Telefonliste for varsling

Læs mere

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S Halsnæs Varme A/S Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Oversigt... 5 Hændelsen/indledende analyse... 6 Kategorisering af hændelsen... 7 Alarmeringsplan:...

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00 Badevandsprofil Badevandsprofil for Lundeborg Strand, Lundeborg Ansvarlig myndighed: Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00 Hvis

Læs mere