Colourbox.com. Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Colourbox.com. Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen. Vandforsyningsområdet - Drikkevand"

Transkript

1 Colourbox.com Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen Vandforsyningsområdet - Drikkevand

2 Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen Sagsnr.: Titel: Tekst: Beredskabsplan for vandforsyningsområdet - Drikkevand Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen Side 1 af 22

3 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING INTERESSENTER OVERORDNET ANSVARSFORDELING VEDLIGEHOLDELSE OG GODKENDELSE BEREDSKABSNIVEAUER BAKTERIEFORURENING ANDRE TYPER AF FORURENING/UKENDT FORURENING ALARMERING VED AKUTTE MILJØUHELD KOMMUNENS ANSVAR HERUNDER VANFORSYNINGSMYNDIGHEDEN INTERN OG EKSTERN INFORMATION I BEREDSKABSSITUATIONER VANDFORSYNINGSMYNDIGHEDENS ALARMERINGSPLAN LOGBOG (FULDT BEREDSKAB) ANSVAR - INFORMATION KOMMUNIKATION INDEN FOR KOMMUNEN AKTIVERING AF AALBORG KOMMUNES KRISESTAB VANDVÆRKETS ANSVAR INTERN OG EKSTERN INFORMATION I BEREDSKABSSITUATIONER VANDVÆRKETS ALARMERINGSPLAN INFORMATION TIL FORBRUGERNE VFL AKTIVERING AF AALBORG KOMMUNES KRISESTAB HVAD SKAL VANDVÆRKETS BEREDSKABSPLAN INDEHOLDE? ANSVARSFORDELING NÅR KRISESTABEN I AALBORG KOMMUNE AKTIVERES INFORMATION TIL OFFENTLIGHEDEN NÅR KRISESTABEN ER AKTIV - ANSVARSFORDELING BILAG 1 - FORSLAG TIL INDHOLDET AF VANDVÆRKETS BEREDSKABSPLAN INDEN BEREDSKABSSITUATIONEN OPSTÅR BEREDSKABSPLANEN EFTER BEREDSKABSHÆNDELSEN BEREDSKABSNIVEAUER - VANDVÆRKET BILAG 2 - LØBESEDDEL MED KOGEANBEFALING BILAG 3 - LØBESEDDEL MED OPHÆVELSE AF KOGEANBEFALING BILAG 4 - ANBEFALING FOR ANVENDELSE AF FORURENET DRIKKEVAND BILAG 5 - MEDLEMMER AF MILJØ- OG ENERGIUDVALGET Side 2 af 22

4 1 Indledning Beredskabsplanen er udarbejdet i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni Beredskabsloven, Miljøstyrelsens vejledning nr. 8 fra Planlægning af beredskab for vandforsyningen samt Vandforsyningsloven. I henhold til Beredskabslovens 25 skal kommunalbestyrelsen udarbejde beredskabsplaner, som også indeholder beredskabsplanlægning for vandforsyningsområdet. Denne plan omhandler kommunens beredskabsplanlægning på vandforsyningsområdet 1 og skal ses som et supplement til Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift og Beredskabsplaner for Miljø- og Energiforvaltningen, Aalborg Forsyning, Vand A/S og Kloak A/S. Planen indeholder oplysninger om vandforsyningsmyndighedens 2 ansvar i en beredskabssituation herunder snitflader til de almene 3 vandværker i Aalborg Kommune. Samtidig indeholder planen retningslinjer for vandforsyningsmyndighedens informationsansvar i en beredskabssituation, fx ved bakteriologisk eller kemisk forurening af drikkevandet, ved uheld og terror samt ved forsyningssvigt eller lignende. Myndighedens tekniske håndtering af en forureningssituation fremgår af Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningens procedure Håndtering af bakterieoverskridelser i drikkevand S-004 samt Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v.. Herudover håndteres forureningssituationer i henhold til gældende lovgivning. 1.1 Interessenter Beredskabsplanens interessenter er de private almene vandværker, alarmcentralen (Miljøvagten), Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen, Sundhedsstyrelsen (embedslægerne), og andre, der potentielt kan modtage en anmeldelse om en beredskabssituation. 1.2 Overordnet ansvarsfordeling Beredskabsplanlægning på vandforsyningsområdet varetages overordnet set af vandforsyningsmyndigheden. I henhold til Vandforsyningslovens 62, stk. 6 skal kommunen (her vandforsyningsmyndigheden) sikre, at vandværkets forbrugere informeres i tilfælde af, at kvalitetskravene overskrides. Pligten til at foretage informationen er vandværkets. Der er i Vandforsyningsplan et mål om, at almene vandværker i Aalborg Kommune skal udarbejde en beredskabsplan inden udgangen af Kommunen vil på den måde sikre et godt udgangspunkt for opfyldelse af kravet om information af forbrugerne i henhold til 1 Beredskabsplanen omfatter forureningssituationer eller lignende i forbindelse med de almene vandværker. 2 I Aalborg Kommune er Vandforsyningsmyndigheden placeret i Miljøafdelingen i Miljø- og Energiforvaltningen. 3 Med almene vandværker forstås vandværker, der forsyner mere end 9 forbrugere. Side 3 af 22

5 lovens 62, stk. 6. Vandværket har derfor ansvaret for at udarbejde en beredskabsplan, hvoraf det fremgår, hvilke indsatser der skal igangsættes i forskellige beredskabssituationer. Kapitel 3 og 4 samt bilag 1-4 skal ses som inspiration til de private almene vandværker i forbindelse med udarbejdelsen af en beredskabsplan gældende for det enkelte vandværk. Kommunen har som tidligere nævnt ansvaret for at udarbejde en beredskabsplan for vandforsyningsområdet. Samtidig har Aalborg Kommune ansvaret for at nedsætte en krisestab i vandforureningssituationer, hvor det vurderes nødvendigt. I alvorlige beredskabssituationer aktiveres Aalborg Kommunes Beredskabsplan Plan for fortsat drift og dermed Aalborg Kommunes krisestab. Når Aalborg Kommunes krisestab er aktiveret, ændres ansvarsfordelingen mellem kommunen og vandværket, jf. kapitel Vedligeholdelse og godkendelse Første udgave af Beredskabsplan for vandforsyningsområdet blev godkendt af Byrådet sideløbende med Vandforsyningsplan Beredskabsplanen for vandforsyningsområdet ajourføres løbende fx som opfølgning på en beredskabssituation eller en beredskabsøvelse. Telefonnumrene, der fremgår af alarmeringsplanerne, revideres mindst en gang årligt. Faktuelle rettelser og mindre justeringer kan løbende rettes af vandforsyningsmyndigheden. Ved større revisioner skal planen sendes i høring hos: Vandplanudvalget Beredskabscenter Aalborg, herunder den fælles miljøvagt for Aalborg, Rebild, Brønderslev og Mariagerfjord Kommuner Sundhedsstyrelsen Beredskabsplan for vandforsyningsområdet placeres på Aalborg Kommunes hjemmeside, og interessenter orienteres, når planen opdateres. Side 4 af 22

6 Forureningstype: 2 Beredskabsniveauer Dagligt beredskab Daglig rutine Ingen forurening Let forhøjet beredskab Forebyggende handlinger, der kan klares inden for normal arbejdstid Væsentligt forhøjet beredskab Giver normalt ikke anledning til farlige situationer Vandværkets beredskabsplan iværksættes Markant forhøjet beredskab Kritiske situationer, som hurtigt kan udvikle sig, hvis der ikke gribes ind Angiver: Daglige funktioner Handling: Opmærksomhed og håndtering af mindre forureningssituationer i henhold til Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v. og procedure for Håndtering af bakterieoverskridelser i drikkevand (S-004) Information: Internt i vandforsyningsmyndigheden Angiver: Unormal drift eller forureningssituationer, der normalt ikke giver anledning til farlige situationer Handling: Skærpet opmærksomhed og håndtering i henhold til Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v. og procedure for Håndtering af bakterieoverskridelser i drikkevand (S-004) Information: Som anført i denne beredskabsplan, internt i vandforsyningsmyndigheden Angiver: Kemisk/bakteriologiske forureninger. Fare for personer, anlæg eller miljø (flere borgerhenvendelser i samme forsyningsområde - oplysningerne fører til mistanke om forurening) Handling: Øjeblikkelig indgriben styret af omstændighederne herunder håndtering i henhold til Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v. og procedure for Håndtering af bakterieoverskridelser i drikkevand (S-004) Information: Som anført i denne beredskabsplan, internt i vandforsyningsmyndigheden samt sikre at vandværket informerer forbrugerne Mindre væsentlig bakteriel overskridelse (afgang vandværk/ledningsnet), jf. PS-004a Mindre væsentlig bakteriel overskridelse (afgang vandværk/ledningsnet), jf. PS-004a Væsentlig bakteriel overskridelse (afgang vandværk/ledningsnet), jf. PS-004a eller mistanke om forurening, forurening ukendt Fuldt etableret beredskab Tilstanden er ude af kontrol, fare for, eller der er sket skade på personer, anlæg eller miljø Angiver: Omfattende kemiske/bakteriologiske forureninger. Omfattende skader på tekniske anlæg. Terror (Der er ikke kontrol over situationen) Handling: Etablering af fuldt beredskab samt håndtering i henhold til Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v. og procedure for Håndtering af bakterieoverskridelser i drikkevand (S-004) Information: Som anført i denne beredskabsplan, internt i vandforsyningsmyndigheden samt sikre at vandværket informerer forbrugerne. (Krisestaben kan aktiveres) Væsentlig bakteriel overskridelse (afgang vandværk/ledningsnet), jf. PS-004a eller mistanke om forurening, forurening ukendt Side 5 af 22

7 Modellen beskriver overordnet de enkelte beredskabsniveauer og skal være med til at give et overblik over, hvordan vandforsyningsmyndigheden skal kategorisere den enkelte situation. Det er vigtigt at få kategoriseret den aktuelle beredskabssituation i pilemodellen - på den måde kan det ud fra tabellen i kapitel 4 vurderes, hvem der skal informeres om situationen. 2.1 Bakterieforurening Som det fremgår af ovenstående figur, er der meget fokus på bakterieforureninger, hvilket også er den mest almindelige beredskabssituation. Kolonnen Forureningstype henviser i forbindelse med forurening med bakterier til procedure for Håndtering af bakterieoverskridelser i drikkevand-s-004, hvoraf det fremgår, hvordan vandforsyningsmyndigheden skal ageres i den konkrete forureningssituation. 2.2 Andre typer af forurening/ukendt forurening I situationer, hvor der er tale om en forurening med pesticider, kategoriseres disse sjældent som en beredskabssituation, idet der ikke er tale om en akut sundhedsfare. I meget sjældne tilfælde kan der opstå situationer, hvor forureningstypen er ukendt. Det kan fx være situationer, hvor der kommer en række henvendelser fra borgere i samme forsyningsområde, og der på den baggrund opstår mistanke om en vandværksforurening. Disse situationer kategoriseres i første omgang som markant forhøjet beredskab, og på den baggrund anmoder vandforsyningsmyndigheden vandværket om at igangsætte en undersøgelse af, om der er tale om en forurening og evt. omfanget af forureningen. Herudover følges denne beredskabsplan, og det aftales med Sundhedsstyrelsen (embedslægerne), hvilke forholdsregler forbrugerne bør tage. I ovenstående og lignende forureningssituationer skal der inddrages viden om antallet af berørte forbrugere, vandværkets størrelse, evt. følsomme forbrugere (sygehus) samt en sundhedsmæssig vurdering, der foretages sammen med Sundhedsstyrelsen (embedslægerne). På den baggrund vurderes, hvilket beredskabsniveau der er tale om. Side 6 af 22

8 3 Alarmering ved akutte miljøuheld Ved akutte miljøuheld skal vandforsyningsmyndigheden, vandværket eller andre involverede parter kontakte Beredskabscenteret (Miljøvagten), hvis der er brug for assistance. Beredskabscenteret på tlf.: 112 Herefter kontaktes internt og eksternt efter nedenstående retningslinjer, jf. kapitel 4 (vandforsyningsmyndigheden) og 5 (Vandværket). Hvis Miljøvagten har behov for at få kontakt til vandforsyningsmyndigheden inden for og uden for normal arbejdstid, anvendes telefonlisten i kapitel 5. Miljøvagten kan finde frem til, hvor en konkret ejendom modtager sit vand fra på: Kontaktinformationer til de almene vandværker findes på: Side 7 af 22

9 4 Kommunens ansvar herunder vanforsyningsmyndigheden 4.1 Intern og ekstern information i beredskabssituationer Nedenstående tabel giver konkrete retningslinjer for, HVORNÅR, HVORDAN og TIL HVEM vandforsyningsmyndigheden skal formidle information i beredskabssituationer afhængig af det vurderede beredskabsniveau - væsentlig forhøjet, markant forhøjet eller fuldt etableret beredskab, jf. kapitel 2. Kommunens retningslinjer i forbindelse intern og ekstern information i beredskabssituationer: Målgrupper Vandværket Kommunikation indenfor kommunen, jf. afsnit 4.4 Medie Væsentlig forhøjet Markant forhøjet Fuldt beredskab - Personlig eller telefonisk henvendelse Altid Altid Altid - Personlig eller telefonisk henvendelse Vurderes Altid Altid FødevareNordjylland - Telefonisk henvendelse Vurderes Altid Altid Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord 4 - Telefonisk henvendelse Vurderes Altid Altid Direktør eller miljøchef Rådmand 5 Miljø- og Energiudvalg og Byråd Politi og beredskabscenter Øvrige ansatte hos Miljø- og Energiforvaltningen - Personlig eller telefonisk henvendelse Vurderes Altid Altid - Personlig eller telefonisk henvendelse - Personlig eller telefonisk henvendelse - Personlig eller telefonisk henvendelse Vurderes Altid Altid - Vurderes Altid - Vurderes Vurderes - Klik Vurderes Vurderes Vurderes Bred information 6 - Aalborg.dk - Vurderes Vurderes 4 Vandforsyningsmyndigheden er ansvarlig for at kontakte Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Nord og FødevareNordjylland. Hvornår disse skal kontaktes, fremgår af Miljø- og Energiforvaltningens procedure Håndtering af bakterieoverskridelser i drikkevand samt Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v.. 5 Det er som hovedregel direktøren eller miljøchefen, der orienterer rådmanden om situationen. 6 I meget alvorlige beredskabssituationer kan det være relevant at supplere vandværkets information med en bred information om situationen på Aalborg.dk. Side 8 af 22

10 4.2 Vandforsyningsmyndighedens alarmeringsplan Af nedenstående fremgår relevante kontaktinformationer indenfor og udenfor normal arbejdstid. Kommunens alarmeringsplan: Indenfor normal arbejdstid Udenfor normal arbejdstid Politi og beredskabscenter Politi Beredskabscenteret Miljøvagt ved akutte miljøuheld Døgnvagt FødevareNordjylland Aalborg afdelingen / Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitution Nord Nord Vagt Miljø- og Energiforvaltningen Direktør (Søren Gais Kjeldsen) / Miljøchef (Michael Damm) Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sekretariatsleder / / (Ole Thinggaard) Afdelingschef (Hans Chr. Mariegaard) / Kontorchef - Juridisk Kontor / (Allan Ramsgaard) Skoleforvaltningen Direktør (Martin Østergaard Christensen) Hovednummer Ældre- og Handicapforvaltningen Vagtcentral (nødnummer) (nødnummer) Direktør Jan Nielsen eller Ældrechef konstitueret (Lars Nøhr) eller Handicapchef (Alice Hagemann) eller Kommunikationskonsulent (Anders Lystrøm) eller Side 9 af 22

11 4.3 Logbog (Fuldt beredskab) Den ansvarlige sagsbehandler fører ved fuldt beredskab en logbog. I nedenstående tabel ses et eksempel på hvordan en logbog kan se ud, og hvilke oplysninger den som minimum skal indeholde. Eksempel på hvordan en logbog kan se ud: Handling Tidspunkt Ansvarlig Bemærkninger Fx første kontakt med vandværket 12. september 2013 Kl.14.45?? Der blev aftalt følgende med vandværket Opkald til embedslægerne 12. september 2013 kl ?? Der blev aftalt følgende med embedslægerne I situationer med markant forhøjet beredskab vurderes det, hvorvidt der er behov for at føre en logbog. 4.4 Ansvar - information Pligten til at informere de forbrugere, der er berørt af en beredskabssituation, ligger hos vandværket. Vandforsyningsmyndigheden skal i henhold til Vandforsyningslovens 62 sikre, at vandværket informerer forbrugerne i tilfælde af, at kvalitetskravene overskrides. Hvis ikke vandværket på eget initiativ foretager den nødvendige information, kan myndigheden påbyde vandværket at formidle informationen. Af påbuddet skal det fremgå, hvilke parametre der er overskredet, årsagen hertil, samt hvilke foranstaltninger der skal foretages som fx at koge vandet før brug, jf. bilag 2 og 4. Det er vandforsyningsmyndighedens ansvar at kontakte fødevarenordjylland og Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitution Nord og gennem kontakten til embedslægerne at få klarlagt retningslinjerne for brugen af vandet, imens forureningssituationen foregår. I samarbejde med embedslægerne vurderes det, hvorvidt der er forbrugere, der har brug for nødvand og i givet fald hvem. Vandforsyningsmyndigheden kan påbyde vandværket at etablere nødvandforsyning. 4.5 Kommunikation inden for kommunen I situationer med markant forhøjet beredskab har vandforsyningsmyndigheden ansvaret for at vurdere, hvorvidt der er behov for at informere om beredskabssituationen om internt i kommunen, mens vandforsyningsmyndigheden i en situation med fuldt etableret beredskab skal informere om beredskabssituationen internt i kommunen. Denne information omfatter kontakt til forvaltninger inden for kommunen med tilknyttede følsomme forbrugere - Skoleforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. De enkelte forvaltninger i Aalborg Kommune, der har følsomme forbrugere tilknyttet, har ansvaret for at kontakte disse og videregive konkret information omkring forureningssituationen og tilhørende forholdsregler fra myndigheden på vandforsyningsområdet. Side 10 af 22

12 Informationen skal videregives i det område, der er berørt af forureningen: Miljø- og Energiforvaltningen fremsender geografiske informationer til forvaltningerne. Skoleforvaltningen I Skoleforvaltningen skal informationen videregives til de relevante institutioner i det område, forureningen berører. Skoleforvaltningen videregiver information via en telefonisk kontakt, der følges op med en mail for at sikre, at der ikke sker misforståelser i forbindelse med overdragelsen af informationen. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen I Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen skal informationen videregives til de relevante institutioner, i det område forureningen berører, dvs. døgninstitutioner, dagtilbud, børnehaver, dagplejere og private børnepassere. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen videregiver informationerne pr. mail til det relevante ledelsesområde med instruktion i, hvem informationen skal videregives til og hvordan (primært pr. telefon for at nå ud til dagplejere). Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen opfølges telefonisk for at sikre, at mailen er læst, og at der bliver handlet på den straks. Samtidig informerer Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen de ansatte i forvaltningen om situationen på KLIK. Ældre- og Handicapforvaltningen I Ældre- og Handicapforvaltningen skal informationen videregives til plejehjem, ældreboliger og boenheder i det område, forureningen berører. Informationen omkring forureningen kommunikeres videre i forvaltningen via Ældrechefen og Handicapchefen. Ældre- og Handicapforvaltningen har ligeledes en vagtcentral, der i en forureningssituation vurderer, om der er borgere, der passes i eget hjem, der ligeledes skal kategoriseres som følsomme forbrugere og dermed skal informeres direkte om de forbehold, der skal tages i forbindelse med den aktuelle forurening. 4.6 Aktivering af Aalborg Kommunes krisestab I Aalborg Kommunes beredskabsplan Plan for fortsat drift er der mulighed for at aktivere en krisestab bestående af repræsentanter fra alle forvaltninger i Aalborg Kommune. På vandforsyningsområdet aktiveres krisestaben efter en konkret vurdering af situationens alvor, samt hvor mange mennesker der er berørt. Aktivering af krisestaben vil som udgangspunkt kun ske i forureningssituationer eller lignende på de større vandværker som Vejgaard Vandværk, Lindholm Vandværk, VSK, Klarup Vandværk og Aalborg Forsyning, Vand A/S m.fl., når der er tale om fuldt etableret beredskab (rødt niveau). Når Aalborg Kommunes krisestab aktiveres, overtager vandforsyningsmyndigheden/krisestaben dele af informationsansvaret, jf. kapitel 6. Information til vandværkets forbrugere vil stadig foregå i samarbejde med vandværket, da vandforsyningsmyndigheden som hovedregel ikke har overblikket over det enkelte vandværks forbrugere. Side 11 af 22

13 5 Vandværkets ansvar I dette kapitel fremgår vandværkets ansvar i en beredskabssituation. Ansvarsfordelingen ændrer sig, hvis krisestaben i Aalborg Kommune aktiveres, jf. kapitel Intern og ekstern information i beredskabssituationer I situationer med væsentlig forhøjet beredskab skal vandværket vurdere nødvendigheden af at kontakte vandforsyningsmyndigheden. Når beredskabssituationen vurderes at være markant forhøjet, eller beredskabet er fuldt etableret, skal vandværket kontakte vandforsyningsmyndigheden. Nedenstående tabel giver et bud på retningslinjer for, HVORNÅR, HVORDAN og TIL HVEM, vandværket skal formidle information i beredskabssituationer afhængig af det vurderede beredskabsniveau - væsentlig forhøjet, markant forhøjet eller fuldt etableret beredskab, jf. bilag 1. Vandværket skal i en beredskabssituation følge den beredskabsplan, der er udarbejdet af vandværket selv. I beredskabssituationer, der opstår uden for normal åbningstid, skal vandværket vurdere, om kontakten til myndigheden kan vente til denne møder på arbejde. Vurderes det, at der er behov for at informere myndigheden uden for normal åbningstid, går kontakten via vagten hos Aalborg Forsyning, Vand A/S, der videreformidler informationerne til myndigheden. Eksempel på hvem vandværket skal kontakte på forskellige beredskabsniveauer: Målgrupper Vandforsyningsmyndigheden (Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen) Aalborg Forsyning, Vand A/S (repræsentant for vandforsyningsmyndigheden) Vandværker, der forsynes Følsomme kunder 8 Almindelige forbrugere Medie Væsentlig forhøjet Markant forhøjet Fuldt beredskab - Telefonisk kontakt inden for normal arbejdstid Vurderes 7 Altid Altid - Telefonisk kontakt uden for normal arbejdstid Vurderes Vurderes Altid - Personlig eller telefonisk henvendelse Vurderes Altid Altid - Personlig eller telefonisk henvendelse Vurderes Altid Altid - Personlig eller telefonisk henvendelse - Løbeseddel/brev - SMS-service Vurderes Vurderes Altid - Evt. suppleres information via radio, TV m.m. 9 7 Ved overskridelse af vandkvalitetskravene skal vandforsyningsmyndigheden og andre vandværker, der forsynes med drikkevand, altid kontaktes. 8 Vandværket skal se Aalborg Kommune som en samlet følsom kunde, hvor vandforsyningsmyndigheden informerer internt i Aalborg Kommune herunder plejehjem, dagplejere, skoler og lignende. 9 Vandværket kan vælge at supplere informationen via medierne. Behovet for supplerende information afhænger af antallet af forbrugere, og må vurderes af det enkelte vandværk. Side 12 af 22

14 5.2 Vandværkets alarmeringsplan Af nedenstående tabel fremgår et forslag til et vandværks alarmeringsplan. Alarmeringsplanen bør som minimum udbygges med kontaktoplysninger til: Følsomme kunder (fx andre vandværker, lægehuse m.m.) Almindelige forbrugere Samtidig skal det fremgå, via hvilket medie de almindelige forbrugere som udgangspunkt skal kontaktes, og hvad de skal informeres om. Kontakten kan foregå personligt, telefonisk, via løbesedler eller pr. SMS og evt. suppleres med information via nyhedsmedier. Forbrugerne skal som minimum informeres om, hvilke parametre der er overskredet og årsagen hertil, samt om hvilke foranstaltninger der skal foretages som fx at koge vandet før brug, jf. bilag 2 og 4. Nedenstående er kontaktinformationer til vandforsyningsmyndigheden indenfor og udenfor normal arbejdstid. Som det fremgår af tabellen, kan der tilføjes oplysninger om følsomme kunder, laboratorier samt nyhedsmedier m.m. Eksempel på kontaktinformationer der skal fremgå af vandværkets beredskabsplan (tabellen skal udfyldes af vandværket): Indenfor normal arbejdstid Udenfor normal arbejdstid Vandforsyningsmyndigheden - Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen (indenfor normal arbejdstid) Hovednummer Aalborg Forsyning, Vand A/S er stedfortræder for vandforsyningsmyndigheden udenfor normal arbejdstid Vagt Følsomme kunder Fx andre vandværker (fx nabovandværket), det lokale lægehuse m.m. Vandværkets laboratorium Laboratorium Nyhedsmedier Kontaktinformation til lokale nyhedsmedier Nedenstående institutioner skal vandværket ikke kontakte det er kommunens ansvar: Indenfor Udenfor normal arbejdstid normal arbejdstid Vandværket skal ikke kontakte FødevareNordjylland det er kommunens ansvar Vandværket skal ikke kontakte Sundhedsstyrelsen (Embedslægerne) det er kommunens ansvar 5.3 Information til forbrugerne VFL 62 Det er vandværket, der har ansvaret for den konkrete information af brugerne. Vandforsyningsmyndigheden har i henhold til Vandforsyningslovens 62 ansvaret for at sikre, at vandværkets forbrugere informeres om forureningssituationen og kan påbyde vandværket at informere forbrugerne. Af vandforsyningsmyndighedens påbud skal det Side 13 af 22

15 fremgå, hvilke foranstaltninger der skal træffes til imødegåelse af problemerne. Foranstaltningerne er afklaret med Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitution Nord (embedslægerne). 5.4 Aktivering af Aalborg Kommunes krisestab I tilfælde af en beredskabssituation, hvor vandforsyningsmyndigheden vurderer, at der er tale om fuldt etableret beredskabs (rødt niveau), kan det ved de større vandværker (Vejgaard Vandværk, Lindholm Vandværk, VSK og Klarup Vandværk samt Aalborg Forsyning, Vand A/S m.fl.) betyde, at Aalborg Kommunes krisestab aktiveres, og vandforsyningsmyndigheden/krisestaben på den måde overtager informationsansvaret, jf. kapitel 6. Information til vandværkets forbrugere vil stadig foregå i samarbejde med vandværket, da vandforsyningsmyndigheden som hovedregel ikke har overblikket over det enkelte vandværks forbrugere. Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitution Nord (embedslægerne) bør deltage i krisestaben, når denne er kaldt sammen på baggrund af en beredskabssituation på vandforsyningsområdet. 5.5 Hvad skal vandværkets beredskabsplan indeholde? Yderligere inspiration vedrørende indholdet af et alment vandværks beredskabsplan, samt hvilke emner vandværket bør være opmærksom på, fremgår af bilag 1-4. Side 14 af 22

16 6 Ansvarsfordeling når krisestaben i Aalborg Kommune aktiveres I Aalborg Kommunes beredskabsplan Plan for fortsat drift er der mulighed for at aktivere en krisestab bestående af repræsentanter fra alle forvaltninger i Aalborg Kommune. Det er Beredskabschefen eller dennes stedfortræder, der vurderer, om krisestaben skal aktiveres. Hvorvidt en beredskabssituation på vandforsyningsområdet medfører en aktivering af Aalborg Kommunes krisestab, afhænger af en konkret vurdering af situations alvor, samt hvor mange mennesker der er berørt. Aktivering af krisestaben vil som udgangspunkt kun ske i forureningssituationer eller lignende på de større vandværker som Vejgaard Vandværk, Lindholm Vandværk, VSK, Klarup Vandværk og Aalborg Forsyning, Vand A/S m.fl. Krisestaben bør i disse beredskabssituationer omfatte en person fra Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitution Nord (embedslægerne). Hvis Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift og dermed krisestaben aktiveres, varetager Aalborg Kommunes kommunikationsgruppe den overordnede informationsindsats, mens vandforsyningsmyndigheden samt det/de berørte almene vandværker stadig varetager en del af informationsindsatsen. Ansvarsfordelingen fremgår af nedenstående tabel. 6.1 Information til offentligheden når krisestaben er aktiv - ansvarsfordeling Målgrupper Berørte kunder Berørte følsomme kunder Aalborg Forsynings servicetelefon Kontakt til nyhedsmedier, pressemeddelelser og information på Aalborg.dk Ansvarlig Vandforsyningsmyndigheden i samarbejde med vandværket Vandforsyningsmyndigheden i samarbejde med vandværket Informationsgruppen i Administrations Sekretariatet orienterer evt. på Aalborg Forsynings servicetelefon. Informationen ensrettes med den information, der fremgår af Aalborg.dk, evt. via en henvisning. Krisestabens kommunikationsgruppe Miljø- og Energiudvalget Vandforsyningsmyndigheden, jf. bilag 5 Byråd Information via KLIK FødevareNordjylland Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitution Nord (embedslægerne) Faglige/tekniske informationer til pressemeddelelser og lignede i beredskabssituationer Krisestaben Krisestabens kommunikationsgruppe Vandforsyningsmyndigheden Vandforsyningsmyndigheden Det berørte almene vandværk/vandforsyningsmyndigheden Side 15 af 22

17 Bilag 1 - Forslag til indholdet af vandværkets beredskabsplan Der stilles i Vandforsyningsplan krav om, at de almene vandværker skal udarbejde en beredskabsplan. En beredskabsplan er med til at sikre, at vandværket ved en drikkevandsforurening eller lignende handler hurtigt og effektivt. Reaktionen skal komme med det samme. Et beredskab, hvor ansvaret er fordelt, skal være klar, allerede inden situationen opstår. Der skal være et teknisk beredskab, der sikrer, at årsagen til hændelsen hurtigst muligt identificeres, så normal drift kan genetableres. Samtidig skal vandværket have en plan for, hvordan det hurtigt og effektivt kan kommunikere korrekt og forståelig information til berørte kunder, således at konsekvenserne af hændelsen kan mindskes. For eksempler på løbesedler med kogeanbefaling og ophævelse af kogeanbefaling, jf. bilag 2 og 3, af bilag 4 fremgår ligeledes anbefalinger i forbindelse med anvendelse af forurenet drikkevand. For yderligere oplysninger vedrørende beredskabsplanlægning se Miljøstyrelsens vejledning nr om planlægning af beredskab for vandforsyningen, Danvas hjemmeside samt Beredskabsstyrelsens hjemmeside Inden beredskabssituationen opstår Sideløbende med udarbejdelsen af en beredskabsplan bør vandværket forbygge eventuelle beredskabshændelser fx ved at udskifte gamle ledninger. at konstatere og udbedre fejl og mangler på boringer og rentvandstank. at vurdere, om der er andre forhold, der kan optimeres. Vandforsyningsmyndigheden anbefaler, at der afholdes beredskabsøvelser hvert eller hvert andet år, så vandværket kan få overblik over, hvilke dele af beredskabet der ikke fungerer og få fulgt op på disse forhold. Det er en god ide at henvise til vandværkets hjemmeside, når der sendes informationer ud til borgerne både i en forureningssituation, men også når forbrugere informeres om andre forhold. Det giver kunderne en bevidsthed om hjemmesiden og øger hjemmesidens anvendelighed, fx i en beredskabssituation som supplement til andre informationsmedier Beredskabsplanen I forbindelse med udarbejdelsen af en beredskabsplan skal vandværket have udtænkt hvilke mulige forureningshændelser, der vil kunne forekomme for boringer, ledningsnet, rentvandstank m.v., og hvordan der skal handles på disse. Et godt forarbejde gør den konkrete hændelse lettere at håndtere. Nedenstående er en ikke-udtømmende liste med forslag til, hvad en beredskabsplan kan indeholde. Side 16 af 22

18 Hvem skal kontaktes ved akutte miljøuheld for at standse ulykken som fx en væltet tankvogn, jf. kapitel 3 Alarmering ved akutte miljøuheld. Udarbejd alarmeringsplaner (hvem skal kontaktes hvornår) kontaktinformationerne indenfor og udenfor normal arbejdstid skal fremgå. o Overblik over kontaktoplysninger til følsomme forbrugere. Informationsstrategi hvordan informeres de almindelige forbrugere, og hvad skal de informeres om. Overblikket over de trin vandværket skal gennemgå i forbindelse med en beredskabssituation (organisering af vandværkets beredskab) o Kortlægning af mulige hændelser. o Hvordan skal der handles på de enkelte kortlagte hændelser? Overblik over muligheder for nødforsyning. Hvornår og hos hvem vandværkspasseren skal spørge om hjælp. Kildesporingsplaner opsporing af kilden. Specifik prøvetagning til afgrænsning af forureningsområdet. Forberedelse til logbog, og aftal hvem der har ansvaret for at skrive i logbogen under en beredskabssituation. Ansvarsfordeling internt o Intern fordeling af opgaver - fx skal det fremgå, hvem der informere forbrugere, laboratoriet, kommunen m.m. Link til Aalborg Kommunes beredskabsplan for vandforsyningsområdet Drikkevand Efter beredskabshændelsen En beredskabsplan bør løbende opdateres både i forhold til alarmeringsplaner, men også i forhold til evaluering af de handlinger beredskabsplanen indeholder. Vandværket skal være opmærksomt på, at en beredskabssituation bør evalueres, og beredskabsplanen opdateres derefter. Side 17 af 22

19 1.4. Beredskabsniveauer - vandværket Dagligt beredskab Daglig rutine Let forhøjet beredskab Forebyggende vedligeholdelse, der kan klares inden for normal arbejdstid Angiver: Daglige funktioner og vedligeholdelse Handling: Opmærksomhed Væsentligt forhøjet beredskab Funktionsfejl, som normalt ikke giver anledning til farlige situationer Angiver: Unormal drift eller forureningssituationer, der normalt ikke giver anledning til farlige situationer. Handling: Øjeblikkelig inspektion, reparation kan udføres inden for kort tid. Afrapportering. Underretning: Internt på vandværket Markant forhøjet beredskab Kritiske situationer, som hurtigt kan udvikle sig, hvis der ikke gribes ind Angiver: Fare for personer, anlæg eller miljø. Risiko for omfattende forsyningssvigt (sundhedsmæssigt eller teknisk). Risiko for forurening af boringer eller beholderanlæg. Handling: Øjeblikkelig indgriben styret af omstændighederne. Efterfølgende evaluering og afrapportering. Underretning: Til vandforsyningsmyndigheden samt underretning af forbrugere i henhold til vandværkets beredskabsplan. Angiver: Omfattende kemiske/bakteriologiske forureninger. Omfattende skader på tekniske anlæg. Terror. Fuldt etableret beredskab Tilstanden er ude af kontrol, fare for, eller der er sket skade på personer, anlæg eller miljø Handling: Øjeblikkelig etablering af fuldt beredskab i henhold til vandværkets beredskabsplan. Underretning: Til vandforsyningsmyndigheden samt underretning af forbrugere i henhold til vandværkets beredskabsplan (politi, beredskabscenter). Side 18 af 22

20 Bilag 2 - Løbeseddel med kogeanbefaling Løbeseddel - kogeanbefaling Drikkevandet fra XX Vandværk er forurenet med E.coli/ coliforme bakterier/ kim og kan derfor være sundhedsfarligt. Det forurenede vand skal derfor koges inden det drikkes. Vandet skal spilkoge i 2 minutter. Ved brug af elkedel skal vandet koges 2 gange med 2-5 minutters mellemrum. Det er især vigtigt, at ældre og børn ikke drikker vandet uden forudgående kogning. Kogning af drikkevandet skal ske, indtil forbrugerne får besked om, at forureningen er ophørt. Oplysning sker gennem løbesedler. Vandværket har den dato udtaget nye analyser for at lokalisere forureningen. Det tager ca. 4 dage at gennemføre analyserne. XX Vandværk - kontaktoplysninger Side 19 af 22

21 Bilag 3 - Løbeseddel med ophævelse af kogeanbefaling Løbeseddel Ophævelse af kogeanbefaling Analyserapport fra laboratorium-navn for vandprøve udtaget fra afgang vandværk/indgang til ejendom den dato viser, at vandet nu overholder grænseværdierne for indholdet af E.coli/coliforme bakterier / kim ved 22 C / kim ved 37 C. Vandforsyningsmyndigheden har xx. dato oplyst, at kogeanbefalingen kan ophæves. På denne baggrund ophæves kogeanbefalingen udstedt den dato. Vandet kan herefter anvendes uden forbehold. XX Vandværk - kontaktoplysninger Side 20 af 22

22 Bilag 4 - Anbefaling for anvendelse af forurenet drikkevand Uddrag af vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre fra Ved kogning forstås i denne vejledning opvarmning af vandet til 100 C i 1 minut. Vandet skal således»spilkoge«, hvorved de fleste mikroorganismer bortset fra enkelte virus og sporer inaktiveres/dræbes. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes. En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel gives en portion vand 2 opkog med 2-5 minutters mellemrum. Vand i kaffe- og temaskiner opnår sjældent en temperatur på 100 C i 1 minut. Vandet kan dog anvendes, såfremt vandet i disse maskiner opvarmes til min. 80 C, idet den akkumulerede drabseffekt ved opvarmning til - og nedkøling fra - 80 ºC svarer til en opvarmning af vandet til 100 ºC i 1 minut. Bilag A - Anbefalinger for anvendelse af forurenet drikkevand Formål Madlavning Personlig hygiejne Opvask Tøjvask Rengøring Vanding Bemærkninger Det forurenede drikkevand kan bruges til kogning af kartofler o. lign. (hvis vandet ikke afgiver smag, lugt mv. til fødevarerne), idet mikroorganismerne dræbes af kogningen. Det forurenede drikkevand må ikke anvendes til skylning af salat eller andre grøntsager, som skal spises rå. I stedet kan skylningen foretages med kogt vand. Det forurenede vand vil ofte kunne benyttes til bruse- og karbadning, men man skal være opmærksom på, at børn ikke drikker vandet. Anvendelse af forurenet vand til badning vil afhænge af vandets forureningsgrad. Forurenet drikkevand må ikke bruges til tandbørstning. Kogt vand kan anvendes. Proteser o. lign. kan ofte renses ved at blive lagt i kogt vand. Det forurenede drikkevand er ikke egnet til opvask i hånden, medmindre det har været kogt, idet det forurenede vand kan smitte via hænderne eller via genstande (indirekte kontaktsmitte). Det forurenede drikkevand kan anvendes til vask og maskinvask. Det forurenede vand kan bruges med almindeligt rengøringsmiddel til gulvvask o.lign., men er ikke egnet til rengøring af køkkenborde, - skabe eller lign., medmindre det har været kogt. Den anvendte rengøringsklud lægges til vask efter brug, eller der anvendes en éngangsklud, der kasseres efter brug. Grøntsager, der indtages i rå tilstand, må ikke vandes med det forurenede vand. Side 21 af 22

23 Bilag 5 - Medlemmer af Miljø- og Energiudvalget Indenfor normal arbejdstid Udenfor normal arbejdstid Lasse Puertas Navarro Olsen Anna Kirsten Olesen Tommy Eggers Jan Nymark Thaysen Lars Peter Frisk Lasse Frimand Jensen Lene Krabbe Dahl Side 22 af 22

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Sagsnr.:

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk BEREDSKABSPLAN for Sommersted Vest Vandværk Udgave af december 2010 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Alarmerings- og telefonliste Forholdsregler og handleplan Kortmateriale/Foto

Læs mere

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan.

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan. Indhold Oppelstrup Vandværk Beredskabsplan 1. Beredskabsplan, Oppelstrup Vandværk... 1 2. Generel ansvarsfordeling... 2 3. Generel handling i beredskabssituationer... 2 4. Handlingsplaner i beredskabssituationer...

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling I/S NR ASMINDRUP SOGNS VANDVÆRK Asmindrupvej 33 4572 Nørre Asmindrup Den 8. november 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen den 7. november

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Lumsås Vandværk Oddenvej 97 4500 Nykøbing Sjælland Den 22. juni 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen besluttet at give Lumsås Vandværk

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015 Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune April 2012 Opdateret maj 2015 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I NORDFYNS KOMMUNE Oktober 2011 1. INDLEDNING 1 1.1 BEREDSKABSSTAB 1 1.2 INDKALDELSE AF

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK Dec. 2016 Stillinge.Strands.Vandv@mail.dk BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3-7. Alarmeringsliste 8-11. Info i forbindelse

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 Formål 2 Definition af en beredskabssituation 2 Lovgivning mv. 3 Koordinationsgruppe for drikkevand 3 Vandforsyningens

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel.

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. 1 Indholdsfortegnelse Vandforsyningens retningslinjer... 2 Ansvar og kompetence for driften af vandværket... 4 Alarmeringsplan...

Læs mere

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 1.1 Koordinationsgruppe for drikkevand 2 1.2 Indkaldelse af Koordineringsgruppen for drikkevand 1.3

Læs mere

Støvring Vandværk A.M.B.A.

Støvring Vandværk A.M.B.A. Beredskabsplan For Støvring Vandværk A.M.B.A. Vandværk under Vandråd Randers 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.3 A. Vurdering af beredskabssituationen 4 B. Intern telefonliste 5 C.

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste til

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE Udkast nr. 1 15.04.10 1 INDLEDNING......2 1.1 Beredskabsgruppe...2 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen......3 1.3 Beredskabsgruppens opgaver......3

Læs mere

Beredskabsplan. Vandforsyning

Beredskabsplan. Vandforsyning Beredskabsplan Vandforsyning Afsnit : Side : 1 Dato : 31-05-2010 1 Indledning Denne beredskabsplan gælder for de almene vandforsyninger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Planen er en del af den overordnede beredskabsstyringsplan

Læs mere

Beredskabsplan for Herslev Vandværk

Beredskabsplan for Herslev Vandværk Beredskabsplan for Herslev Vandværk 1 / 15 Beredskabsplan for Herslev Vandværk I henhold til Beredskabsloven (nr. 660 af 10/06/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123670) skal der

Læs mere

SØNDERSØ KOMMUNE BEREDSKAB VED AKUT FORURENING AF DRIKKEVANDET I

SØNDERSØ KOMMUNE BEREDSKAB VED AKUT FORURENING AF DRIKKEVANDET I BEREDSKAB VED AKUT FORURENING AF DRIKKEVANDET I SØNDERSØ KOMMUNE 1. Handlingsplan Denne handlingsplan er udarbejdet med henblik på at afklare initiativpligt og kompetenceforhold i tilfælde af en akut drikkevandsforurening.

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk 1 of 17 Beredskabsplan for XX Vandværk 1 2 of 17 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel ansvarsfordeling... 3 3. Generel handling i beredskabssituationer... 4 4. Telefonliste - vandværkets bestyrelse, driftspersonale,

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

aftale de nærmere omstændigheder med kommunen inden kogeanbefalingen

aftale de nærmere omstændigheder med kommunen inden kogeanbefalingen I/S Egenæs Vandværk Helge Bergholt Møller Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Den 31. oktober 2014 Påbud om kogeanbefaling mv. for Egenæs Vandværk Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen besluttet

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark 48 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 02/06 2015 og sidst revideret d. 02/06 2015 Informationerne skal

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning i. Faxe Kommune

Beredskabsplan for vandforsyning i. Faxe Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Beredskabsplan for vandforsyning Faxe Kommune Juni 2012 Titelblad Rapport titel: Beredskabsplan for vandforsyning i Faxe Kommune Dato: Juni 2012 Nøgleord: Beredskabsplan

Læs mere

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Vejledning nr. 001 Manuelt LED SYS Internt PLN 13 Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Kilde: Beredskabsplan for vandværker ARNØJE VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN 1. januar 2017 (Træder i kraft når normaldrift af

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning.

Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning. Vores breve Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning. Det har vi i de senere år forsøgt at lave om på, og arbejdet har indtil videre resulteret i breve med

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer.

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer. Beredskabsplanen 1 DANVA, 13. + 14. marts 2012, Peter Nordahn Forberedt på krisen 2 Beredskabsplanlægning handler om at forberede sig på de hændelser, der ikke kan klares ved hjælp af almindelige ressourcer

Læs mere

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme))

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme)) Alarmering D 1 Side 1 Tjekliste til modtager af alarm (Findes som skabelon) Meddelelse vedrørende unormal vandforsyning (Hvornår og hvordan, via analyse/forbrugere/vandværk/embedslæge) Forureningens art:

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup 1 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2009 og sidst revideret d.07/04/09 Informationerne skal ajourføres efter

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

Orienteringsmøde. Orientering fra Miljø- og Energiforvaltningen v/ Lise Højmose

Orienteringsmøde. Orientering fra Miljø- og Energiforvaltningen v/ Lise Højmose Orienteringsmøde Orientering fra Miljø- og Energiforvaltningen v/ Lise Højmose Emner Ny hjemmeside Opfølgning på Vandforsyningsplanen Status for indsatsplanerne 25 m zonen Regulativer og takster Vandkvalitet

Læs mere

Beredskab vandforsyning Natur og Miljø 2017 d

Beredskab vandforsyning Natur og Miljø 2017 d Beredskab vandforsyning Natur og Miljø 2017 d. 08.06.17 Agenda: 1. Politik og formål 2. Kobling med Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed (ISO 22000) 3. Baggrundsviden om forsyningsstruktur og drift i Aarhus

Læs mere

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Sidst revideret: 191115 Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 FEJRUP STRAND VANDVÆRK A.M.B.A. BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 INDHOLD. 1. Formål. 2. Ansvar 3. Beredskabssituationer 4. Handlings procedurer Bilag: A Alarmeringsliste B Dokumentationsskema 1 FORMÅL.

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyning

Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Udarbejdet af Teknik og Miljø, Bornholms Regionskommune 1 INDHOLD 1 Formål, opgaver og ansvar... 5 1.1 Formål... 5 1.1.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning

Beredskabsplan for vandforsyning 1 Beredskabsplan for vandforsyning Randers Favrskov Norddjurs Syddjurs Akut aktivering 8915 1515 Akut aktivering 8964 1010 Akut aktivering 8959 1000 Akut aktivering 8753 5000 VED AKUT BEHOV FOR AKTIVERING

Læs mere

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015 Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej 2 5620 Glamsbjerg Planen er udarbejdet d.13/8 2009 Revideret juni 2015 Informationerne skal ajourføres efter vandværkets årlige generalforsamling

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet Marienborg Gods Vandværk Godskontoret Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Sendt pr. e-mail til: Birgitte.natorp@marienborg.dk Lars.haugaard@marienborg.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf.

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej 16 5620 Glamsbjerg Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2015 og sidst revideret d. 30/03/2015 Informationerne

Læs mere

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj Lumsås Vandværk Oddenvej 182 4500 Nykøbing Sj Den 28. juni 2016 Ophævelse af kogeanbefaling Lumsås Vandværk Efter samråd med Embedslægen har Odsherred Kommune besluttet, at påbuddet om kogeanbefaling i

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR. LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a

BEREDSKABSPLAN FOR. LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a BEREDSKABSPLAN FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a 1 Indholdsfortegnelse: Formål med en beredskabsplan: side 3 Lindholm Vandværk a.m.b.a organisationsplan: side 4 Forurening eller sabotage: side 5 Stort ledningsbrud

Læs mere

Bilag A - Kriterier for vurdering af vandkvaliteten i private brønde og boringer med henblik på godkendelse/accept eller myndighedsindgreb.

Bilag A - Kriterier for vurdering af vandkvaliteten i private brønde og boringer med henblik på godkendelse/accept eller myndighedsindgreb. Bilag A - Kriterier for vurdering af vandkvaliteten i private brønde og boringer med henblik på godkendelse/accept eller myndighedsindgreb. Kolonne A B C D E Parameter kendes/ accepteres Skærpet kontrol:

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan for Allerup Vandværk. Opdateret i Februar 2015. Lars Hjorth

Beredskabsplan for Allerup Vandværk. Opdateret i Februar 2015. Lars Hjorth Beredskabsplan for Allerup Vandværk Opdateret i Februar 2015 Lars Hjorth Opdateret Februar 2015 Side 1 af 5 Ved vandforsyningsproblemer kontaktes følgende: Vandværkets telefon: 27 92 11 23 FORMAND OG VANDVÆRKSPASSERE

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Sundhedsstyrelsens og Naturstyrelsens erfaringsopsamling om. Mikrobiologiske drikkevandsforureninger 2011

Sundhedsstyrelsens og Naturstyrelsens erfaringsopsamling om. Mikrobiologiske drikkevandsforureninger 2011 Sundhedsstyrelsens og Naturstyrelsens erfaringsopsamling om Mikrobiologiske drikkevandsforureninger 2011 December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Baggrund...3 3. Regelgrundlaget...3 4. Mikrobiologiske

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Rev. 30.10.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3

Læs mere

Beredskabsplan for Janderup Vandværk

Beredskabsplan for Janderup Vandværk Beredskabsplan for Janderup Vandværk Der er lavet actioncards som en del af Beredskabsplanen for offentlig og private vandforsyninger i Varde Kommune. Hensigten er, at actioncardet kan bruges af vandværket

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Indholdsfortegnelse Generelt ------------------------------------------------ 2 Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Akut forurening af kildeplads---------------------- 4 Forurening af forsyningsanlæg--------------------

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben

Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben Køge-sagen: Forurening giver opmærksomhed! 2 Med pressen i hælene 3 Hektisk aktivitet i Kommandocentralen

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Sejerby Vandværk, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg. E-mail dto@kalundborg.dk, Tlf.: 5953 4400 Datablad Sejerby Vandværk Tilladelse til Gyldighedsperiode

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR GØRLEV VANDFORSYNING. A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR GØRLEV VANDFORSYNING. A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3-4. Alarmeringsliste 5-9. Info i forbindelse med anvendelse af beredskabsplan 10. Telefon-Alarm-Liste

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indhold side Indledning... 2 Det kommunale beredskab... 2 Embedslægen... 3 Kogeanbefaling... 3 Vandværkets beredskab... 4 Beredskabets organisering koordinationsgruppe...

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Gundsømagle Vandværk Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. Fremsendt pr. mail til gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk og gugger41@gmail.

Gundsømagle Vandværk Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. Fremsendt pr. mail til gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk og gugger41@gmail. Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Fremsendt pr. mail til gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk og gugger41@gmail.com Natur og Miljø Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Teknik og Miljø Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Alarmering side 3 Organisering side 4 Koordinationsgruppen side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Bilag 1: Alarmeringsplan side 8 2: Lovgivning

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg.

Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg. Punkt 7. Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg. 2008-16762. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at det påbydes, at drikkevandskvaliteten

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 2014 og 2015

Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 2014 og 2015 Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 214 og 215 Ida Lyng og Henrik L. Hansen, Embedslægerne Syd, Styrelsen for Patientsikkerhed Embedslægeinstitutionerne har de seneste seks

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Beredskabsplan for drikkevand Plan & Miljø 2015 Beredskabsplan for drikkevand Indholdsfortegnelse Indledning 3 Alarmering 4 Alarmeringsdiagram 5 Organisering 6 Koordinationsgruppen 7 Håndtering af akut

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v.

Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v. Click her e to ente r te xt. Retningsli njer for s ags beha ndlin g på van dfor syning som råd et o g tilsyn me d van dkvalit et m.v. «edocadd resscivilc ode» Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet

Læs mere

Veflinge Vandværk. Notat

Veflinge Vandværk. Notat Veflinge Vandværk Notat Forfatter: Teknik-, Erhverv og Kultur Revideret den 23. marts 2017 Indhold 1.0 Resumé... 2 2.0 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.... 4 2.1 Om blanding/fortynding... 4 2.2 Miljøstyrelsens

Læs mere

Beredskabsplan for Serritslev Vandværk

Beredskabsplan for Serritslev Vandværk Vandværk A.m.b.a Slåenvej 2 Beredskabsplan for Vandværk Vandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Planens gyldighedsområde... 3 3. Vandværkets beredskab...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Holbæk kommunes generelle beredskabsplan, Plan for fortsat drift. UDKAST Dato for gennemgang: 051113 Planens dato: 23. oktober 2013 BRS sagsnr.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Vrensted Vandværk Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Ophævelse af påbud om kogeanbefaling, Kongepartens Vandværk

Natur, Miljø og Trafik Ophævelse af påbud om kogeanbefaling, Kongepartens Vandværk Kongepartens Vandværk Lyngvej 62 Ellinge Lyng 4560 Vig Den 23. november 2015 Natur, Miljø og Trafik Ophævelse af påbud om kogeanbefaling, Kongepartens Vandværk Efter samråd med Embedslægen den 23. november

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Orienteringsmøde 2012 - Torsdag den 9. juni 2011, kl. 19:00 21:30 - på AAU

Orienteringsmøde 2012 - Torsdag den 9. juni 2011, kl. 19:00 21:30 - på AAU Orienteringsmøde 2012 - Torsdag den 9. juni 2011, kl. 19:00 21:30 - på AAU Udkast til Dagsorden 1. Velkomst v. Rådmand Tommy Eggers 2. Orientering fra Forsyningsvirksomhederne (Lise Højmose Kristensen)

Læs mere