Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune"

Transkript

1 Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune December 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Koordinationsgruppe for drikkevand Indkaldelse af Koordineringsgruppen for drikkevand 1.3 Koordineringsgruppens opgaver Hvornår iværksættes Koordineringsgruppens arbejde Hvordan iværksættes Koordineringsgruppens arbejde Logbog 5 2. HANDLEPLANER Information til forbrugere DRIFTSFORSTYRRELSE - Mindre overskridelse af mikrobielle parametre TRUET FORSYNING - Overskridelse af mikrobiologiske parametre TRUET FORSYNING -Eksisterende (permanent) nødforbindelse kan åbnes TRUET FORSYNING - Nødforsyning med tanke TRUET FORSYNING - Nødforsyning med midlertidige slanger TRUET FORSYNING - Længerevarende strømsvigt KRISE - Trusler/mistanke om sabotage eller terror Genetablering af normal forsyning BILAG Paradigme for logbog Liste over almene Vandværker Beredskabsliste for hvert vandværk inkl. følsomme forbrugere Liste over andre relevante kontaktpersoner Paradigmer for breve, pressemeddelelser m.m Forslag til påbud om kogeanbefaling til XX Vandværks forbrugere Information til vandværkets forbrugere om kogeanbefaling Pressemeddelelse om kogeanbefaling Pressemeddelse om at ophæve kogeanbefaling Information til vandværkets forbrugere om at kogeanbefalingen er ophævet 34 I

3 1. INDLEDNING Denne beredskabsplan gælder for de almene vandforsyninger i Kerteminde Kommune. Planen er en del af den overordnede Beredskabsplan for Kerteminde Kommune. I en beredskabssituation skelnes der i planen i mellem: Driftsforstyrrelse En større forurening Krisesituation Mindre forurening Truet forsyning Krise Beredskabsplanen anvendes af beredskabet, Kerteminde Kommune, kommunens almene vandværker, Sundhedsstyrelsen (Embedslægen) og andre involverede parter, ved løsning af beredskabsmæssige opgaver i forbindelse med vandforsyning, ved såvel varslede som uvarslede situationer. Det forudsættes, at de almene vandforsyninger selv udarbejder en beredskabsplan med mere detaljerede og tekniske oplysninger om de enkelte vandværker. Når disse foreligger, vil de blive godkendt som en del af det kommunale beredskab. Planen er udarbejdet i henhold til Beredskabsloven 1, Miljøstyrelsens vejledning nr. 8, 2002 Planlægning af beredskab for vandforsyningen samt Beredskabsstyrelsens vejledning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Der er desuden hentet inspiration fra Beredskabsstyrelsens publikation Akutte drikkevandsforureninger en praktisk guide. Planen er godkendt af Kerteminde Byråd den 16. december Koordinationsgruppe for drikkevand Det praktiske arbejde i forbindelse med en beredskabssituation varetages af en Koordinationsgruppe for drikkevand, der består af: 1 lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni

4 Beredskabschef eller stedfortræder udpeget jf. Kerteminde Kommunes generelle Beredskabsplan. En repræsentant fra det/de berørte vandværk(er) En repræsentant for Kerteminde Kommune, Miljø- og Kulturforvaltningen typisk tilsynsmedarbejderen. Uden for normal arbejdstid kontaktes Miljøvagten på Fyn. Sundhedsstyrelsen (Embedslægen). Efter behov kan gruppen suppleres med andre medlemmer. Driftsforstyrrelse: Ved mindre forurening nedsættes der ikke en koordinationsgruppen det er vandværket eller tilsynsmyndigheden, der leder indsatsen i samråd med embedslægen - se alarmeringsplan side 6). En større forurening: Kerteminde Kommunes krisestab har det overordnede ansvar for beredskabet i Kerteminde Kommune. Krisestaben uddeleger er i praksis ansvaret for indsatsen til Beredskabschefen/stedfortræder, når der er en beredskabssituation med en truet vandforsyning. Beredskabschefen er dermed formelt leder af gruppen. Det enkelte vandværks indsats ledes og koordineres af vandværkets repræsentant i Koordineringsgruppen. Vandværkets repræsentant skal iværksætte egentlige handlinger til udbedring af skader så som: Reparationer, desinfektion, rensning og lignende, så vandforsyningen igen kan vende tilbage til sædvanlig produktion. Alle udgifter i forbindelse med Koordinationsgruppens arbejde samt udgifter til beredskab, udstyr, entreprenørassistance, rådgivning, eventuelle afværgeforanstaltninger mv. afholdes af vandværket. Miljø- og Kulturforvaltningens repræsentant fører tilsyn og vejleder om diverse forhold vedr. vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven. Embedslægen vurderer forhold vedrørende sundhedsrisiko og rådgiver om forholdsregler. Koordineringsgruppen udpeger en person, der er ansvarlig for information. Delområder indenfor information kan uddelegeres til relevante fagpersoner (Embedslægen, Vandværkets repræsentant, Miljø- og Kulturforvaltningens repræsentant osv.). 3

5 Kontakten til pressen koordineres ligeledes i Koordinationsgruppen. En repræsentant fra ledelsen vil ofte have kontakten til pressen. Ledelsen holdes orienteret om, hvilken information, der sendes ud til forbrugerne. Krisesituation: I de tilfælde, hvor der er nedsat en Krisestab (ved krisesituationer) henvises der til den generelle beredskabsplan omkring indsats og information til pressen. 1.2 Indkaldelse af Koordineringsgruppen for drikkevand Koordineringsgruppen kan indkaldes efter beslutning truffet af Beredskabschefen/stedfortræderen, Kerteminde Kommune og/eller Sundhedsstyrelsen (Embedslægerne). 1.3 Koordineringsgruppens opgaver De opgaver Koordineringsgruppen for drikkevand vil blive stillet overfor, er opgaver, der ikke alene kan løses via den enkelte vandforsynings egen beredskabsplan. Det vil typisk være: Beskyttelse mod og afhjælpning af skader på vandværker og ledningsnet. Beskyttelse af vandforsyningen mod kemiske, bakteriologiske eller radioaktive forureninger. Etablering af nødvandsforsyning ved opstilling af transportable beholdere, tankvogne eller ved udlægning af midlertidige forbindelsesledninger til nabovandværker. Udstedelse af kogeanbefaling. 1.4 Hvornår iværksættes Koordineringsgruppens arbejde Koordineringsgruppens arbejde iværksættes, når der sker hændelser, der kan kategoriseres under Truet forsyning eller Krise. F.eks. når der i prøver udtaget på afgangen fra vandværket findes: 1 eller flere E. coli/100 ml, 20 eller flere coliforme bakterier/100 ml eller overskridelser af andre mikrobiologiske parametre (se alarmeringsplanen). Andre beredskabsmæssige situationer, hvor der er akut fare for borgernes sundhed. Alarmeringsplanen viser desuden hvordan mindre forureninger håndteres. 4

6 1.5 Hvordan iværksættes Koordineringsgruppens arbejde Inden for arbejdstid: Ved at vandforsyningens og kommunens tilsynsmedarbejder kontaktes. Uden for normal arbejdstid: Ved at kontakte vagten for vandværket eller miljøvagten. Ved akut beredskab ( truet forsyning eller krise ) ringes Alarmen tilgår Redningsberedskabets vagthavende indsatsleder, der kontakter beredskabschefen, eller Kerteminde Kommunes krisestab jf. den generelle Beredskabsplan. Beredskabschefen/stedfortræderen underretter Koordineringsgruppen. Beredskabschefen/stedfortræderen vurderer i samråd med Koordineringsgruppens faste medlemmer, om andre aktører skal indkaldes, og hvilke af medlemmerne, der i givet fald skal indkaldes. 1.6 Logbog Der skal altid føres logbog i forbindelse med en hændelse. Logbog føres af alle involverede parter med præcis tidsangivelse (dato og klokkeslæt). Logbogen skal beskrive alle vandforsyningens og Koordineringsgruppens aktiviteter i relation til den aktuelle hændelse. Formålet med logbogen er: At kunne dokumentere forløbet, herunder hvornår de enkelte henvendelser, informationer og handlinger er forekommet og udført. At kunne rekonstruere forløbet og opsamle viden om, hvad der eventuelt gik galt, og hvad der kan forbedres, for at en lignende hændelse ikke skal gentage sig. Grundlag for indberetning til Beredskabsstyrelsen (erfaringsopsamling). Paradigme for logbog fremgår af bilag 3.1 (Logbogen findes ligeledes elektronisk i kommunens edoc-sag: ). 5

7 ALARMERINGSPLAN Henvendelse vedrørende unormal vandforsyning Indenfor normal arbejdstid Kontaktes vandforsyningens driftsvagt/- administration og tilsynsmyndigheden ved Kommunen. Uden for normal arbejdstid kontaktes vandforsyningens driftvagt eller miljøvagten. Ved akut beredskab ringes Driftsforstyrrelse En større forurening Krisesituation Mindre forurening Mikrobiel forurening Vandværk: Vandværk: Coliforme 1-20/100 ml Kim 37 o C 5-50/ml Kim 22 o C /ml Ledningsnet: Kim 37 o C /ml Kim 22 o C /ml Øvrige hændelser Driftsalarm Misfarvning af vand Strømudfald Større brud på rør Stoppet behandlingsanlæg Mindre overskridelse af grænseværdier for kemiske stoffer Fare for underminering af veje og bygninger Truet forsyning Mikrobiel forurening E. coli : En eller flere pr. 100 ml. Enterokokker: En eller flere pr. 100 ml. Vandværk: Coliforme >20/100 ml Kim 37 o C >50/ml Kim 22 o C >500/ml Ledningsnet: Kim 37 o C >200/ml Kim 22 o C >2000/ml Øvrige hændelser Sygdomsudbrud Dårlig lugt, smag eller udseende Tegn på indbrud/hærværk Tilbageløb fra virksomheder Svigt af vandforsyning i længere tid Krise Terror Krig Naturkatastrofer Atomar eller kemisk udslip Øvrige hændelser Sygdomstilfælde / Epidemier Alvorlige tegn på indbrud / hærværk Større eller boringsnære uheld med kemikalietransporter o.l. Vandværkets driftvagt/leder tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes. Der skal endvidere ske kildeopsporing ved mikrobielle forureninger. Dette sker i samråd med Kommunens tilsynsmyndighed. Der henvises til handleplaner og de enkelte vandværkers beredskabsplaner. Koordinationsgruppen kontaktes. Koordinationsgruppen vurderer situationen og indsatsen iværksættes. Det aftales i Koordinationsgruppen, hvem der leder indsatsen. Kommunens tilsynsmyndighed leder i samråd med Embedslægen typisk indsatsen ved mindre mikrobielle overskridelser. Ved mikrobielle forureninger foretages der kildeopsporing. Kommunens krisestab nedsættes jf. den generelle Beredskabsplan Koordinationsgruppen for drikkevand kontaktes. Krisestaben leder indsatsen i følge kommunens Beredskabsplan. Politiet kan evt. etablere kommandostade (KST) 6

8 2. HANDLEPLANER Handleplan 1 for: 2.1 Information til forbrugere/pressen 1. Hvornår benyttes handleplan 1 Handleplanen benyttes i større eller mindre omfang, når forbrugere er direkte berørt af en forureningshændelse eller øvrige hændelser, som påvirker vandforsyningen. Ved driftsforstyrrelser, jf. handleplan 2, er der normalt ikke behov for information. 2. Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig Koordineringsgruppen koordinerer udsendelse af al information, herunder information til pressen. Ledelsen i Kommunen holdes orienteret om, hvilken information, der sendes ud. I de tilfælde, hvor der er nedsat en krisestab henvises der til den generelle beredskabsplan. Ved driftsforstyrrelser, jf. handleplan 2, hvor Koordineringsgruppen ikke er indkaldt, forestår Miljø- og Kulturforvaltningen koordinering af informationen. 4. Hvad skal iværksættes I hvert enkelt tilfælde vurderer den ansvarlige, hvordan information af forbrugerne kan ske mest hensigtsmæssigt. Der udsendes pressemeddelelse jf. paradigme bilag Radio- og tv-stationer kontaktes så informationen hurtig når ud til alle berørte. Der informeres på Kerteminde Kommunes hjemmeside og på vandværkets 7

9 hjemmeside. Der informeres i større forureningssager ligeledes på www. kriseinfo.dk Der etableres telefonlinier til behandling af henvendelser og spørgsmål. Evt. varsling med højtalervogne kan politiet anmodes om at udføre. Vandværket udsender skriftlig information til samtlige berørte forbrugere med udgangspunkt i det Informationsparadigme, som fremgår af bilag Når situationen er afsluttet, og der er opnået normale tilstande, udsendes information ligeledes med udgangspunkt i paradigmet i bilag Hvordan iværksættes Koordineringsgruppen (eller Miljø- og Kulturforvaltningen ved driftsforstyrrelser) fører tilsyn med at skriftlig information Husstandsomdeles. Det er vandværket, der sørger for omdelingen. Skriftlig information om situationens ophør udsendes via Post Danmark eller husstandsomdeles. 6. Hvor findes materiel Paradigmer, som der kan tages udgangspunkt i, forefindes i bilag Tidsplan Der informeres løbende og husk at intet nyt også er vigtig information. 8

10 Handleplan 2 for: 2.2 DRIFTSFORSTYRRELSE Mindre overskridelse af mikrobielle parametre 1. Hvornår benyttes handleplan 2 Benyttes ved overskridelse af de mikrobiologiske parametre: Coliforme bakterier: 1-20 pr. 100 ml. Kimtal v. 37 o C: 5-50 pr. ml. (afgang vandværk) Kimtal v. 37 o C: pr. ml. (ledningsnettet) Kimtal v. 22 o C: pr. ml (afgang vandværk) Kimtal v. 22 o C: pr. ml (ledningsnettet) 2. Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig Vandværket og kommunen er ansvarlig for at iværksætte opgaven. 4. Hvad skal iværksættes Kerteminde Kommune, Miljø- og Kulturforvaltningen, skal kontaktes. Der skal udtages en ny vandprøve til opfølgende analyse. Afhængigt af analyseresultaterne: Kan der fortsættes med normal forsyning, og/eller Udtages der prøver på strategisk udvalgte steder, for at finde kilden til forureningen. Der skal i alle tilfælde gennemføres teknisk tilsyn med anlægget. Miljøministeriets vejledning nr af 21. maj 2010 beskriver, hvad der skal ske, når resultatet af den opfølgende prøve foreligger. 5. Hvordan iværksættes Vandværket kontakter tilsynsmyndigheden og bestiller omprøve hos akkrediteret laboratorium. Der foretages en teknisk gennemgang af vandværk, boringer m.v., hvis opfølgende analyser ikke er tilfredsstillende. 9

11 6. Hvor findes materiel 7. Tidsplan Forventes startet den dag resultatet fra 1. prøve foreligger. 10

12 Handleplan 3 for: 2.3 TRUET FORSYNING Overskridelse af mikrobiologiske parametre 1. Hvornår benyttes handleplan 3 Benyttes ved overskridelser af følgende mikrobiologiske parametre: E. Coli : En eller flere pr. 100 ml. Enterokokker: En eller flere pr. 100 ml Coliforme bakterier: >20 pr. 100 ml Kimtal v. 37. C: >50 pr. ml. (afgang vandværk) Kimtal v. 37. C: >200 pr. ml. (ledningsnettet) Kimtal v. 22. C: >500 pr. ml (afgang vandværk) Kimtal v. 22. C: >2000 pr. ml (ledningsnettet) 2. Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig Vandværket er ansvarlig for at iværksætte indsatsen. Koordineringsgruppen skal underrettes/inddrages, så den kan støtte vandværket, hvis situationen udvikler sig. 4. Hvad skal iværksættes Påbud om kogeanbefaling udstedes til vandværket af Kerteminde Kommune på baggrund af Embedslægens anbefaling. Alle berørte forbrugere informeres jf. handleplan 1. Tilsynsmyndigheden udfører teknisk tilsyn på vandværket. Vandværket foretager kildeopsporing. Forureningen afgrænses, hvis muligt. Der udtages opfølgende prøver. Analyseresultatet sendes til tilsynsmyndigheden. Miljøministeriets vejledning nr af 21. maj 2010 beskriver, hvad der skal ske, når resultatet af den opfølgende prøve foreligger. 11

13 Det vurderes, om der skal etableres nødvandforsyning jf. handleplanerne Hvordan iværksættes Vandværket kontakter i dialog med tilsynsmyndigheden Koordineringsgruppen. Vandværket bestiller opfølgende prøver hos akkrediteret laboratorium. Koordineringsgruppen eller eventuelt Miljø- og Kulturforvaltningen koordinerer arbejdet. Der foretages en teknisk gennemgang af vandværk, boringer samt kildesporing. 6. Hvor findes materiel 7. Tidsplan Forventes startet umiddelbart efter at 1. prøve med overskridelser foreligger. 12

14 Handleplan 4 for: 2.4 TRUET FORSYNING Eksisterende (permanent) nødforbindelse kan åbnes 1. Hvornår benyttes handleplan 4 Benyttes ved behov for nødforsyning, hvor der er etableret permanent nødforbindelse til et andet vandværk/forsyningsselskab. Alternativt henvises til handleplan 5 eller Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig Koordineringsgruppen kan beslutte, at der skal ske åbning af nødforbindelsen. Koordineringsgruppen fører kontrol med, at vandværket udfører opgaven. Vagthavende fra de aktuelle vandværker forestår åbningen. 4. Hvad skal iværksættes Der udskylles inden nødforbindelsen anvendes. 5. Hvordan iværksættes Vagthavende fra de aktuelle vandværker skyller og åbner nødforbindelsen jf. vandværkernes beredskabsplan. 6. Hvor findes materiel Aktuelle vandværker 7. Tidsplan Forventes udført inden for få timer 13

15 Handleplan 5 for: 2.5 TRUET FORSYNING Nødforsyning med tanke 1. Hvornår benyttes handleplan 5 Planen benyttes, når Koordineringsgruppen vurderer, at der skal ske alternativ drikkevandsforsyning. Det bør inddrages i overvejelsen af brug af nødforsyning med tankvogne, at der er stor bakterielforureningsrisici forbundet med aftapning af vand til beholdere. Hvis denne risici overstiger den konstaterede forurening, bør der ikke anvendes nødforsyning med tankvogne. 2. Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig Koordineringsgruppen fører kontrol med, at vandværket får anskaffet og opstillet egnede beholdere til drikkevand i forsyningsområdet. Brug af beholdere og tankvogne til opbevaring må kun ske efter samråd med Embedslægen. Beredskabet kan evt. anmodes om at hjælp til at sikre, at der sker korrekt opstilling af tangvogne og beholdere. 4. Hvad skal iværksættes Tankene placeres på centrale steder efter retningslinier fra Koordineringsgruppen. Vandet skiftes efter behov afhængig af temperatur. Beholdere efterfyldes med vand fra tankvogne. Der skal etableres vagt ved aftapningsstedet til kontrol og vejledning. Borgere medbringer selv dunke til påfyldning. Koordineringsgruppen kontakter hjemmeværnet vedr. vagtordning. Berørte borgere informeres i henhold til Handleplan 1 5. Hvordan iværksættes Koordineringsgruppen kontakter vagthavende indsatsleder, som koordinerer nødforsyningen i samarbejde med den aktuelle vandforsyning. 6. Hvor findes materiel Beredskabet i Kerteminde Kommune råder ikke over materiel. 14

16 Vandværkerne henvises til selv at skaffe materiel ved levnedsmiddelindustrien. Beredskabsstyrelsen i Haderslev (tlf. nr ) kan evt. kontaktes for udlån af beholdere. Kapacitet ca. 1 m3. 7. Tidsplan Indsatsen skal være etableret i løbet af få timer. Følsomme forbrugere skal først sikres nødforsyning, herunder landbrug med dyrehold. 15

17 Handleplan 6 for: 2.6 TRUET FORSYNING Nødforsyning med midlertidige slanger 1. Hvornår benyttes handleplan 6 Benyttes ved behov for længerevarende nødforsyning, hvor det er muligt at forsyne via slanger. Koordineringsgruppen vurderer behovet. Alternativt henvises til Handleplan 4 eller Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig Koordineringsgruppen fører kontrol med at vandværket iværksætter opgaven. Vagthavende indsatsleder kan evt. anmodes om hjælp til, i samarbejde med vandværket, at foretage udlægning af slangerne. Brug af slanger til nødvandforsyning må kun ske efter samråd med Embedslægen. 4. Hvad skal iværksættes a) Udlægning af slanger. b) Beredskabsstyrelsen ved længere strækninger. c) Udpumpningstrykniveau mobilt trykforøgeranlæg. Berørte borgere informeres i henhold til Handleplan 1, hvis Koordineringsgruppen vurderer, at det er nødvendigt. 5. Hvordan iværksættes Koordineringsgruppen kontakter vagthavende indsatleder, som evt. kan forestår udlægning af brandslanger i samarbejde med den aktuelle vandforsyning. 6. Hvor findes materiel Beredskabet i Kerteminde Kommune råder ikke over materiel. Vandværkerne henvises til selv at skaffe slanger fra levnedsmiddelindustrien. Beredskabsstyrelsen i Haderslev (tlf. nr ) kan ligeledes kontaktes for udlån af slanger og trykforøgere. 7. Tidsplan Forventes udført indenfor få timer. 16

18 Handleplan 7 for: 2.7 TRUET FORSYNING Længerevarende strømsvigt 1. Hvornår benyttes handleplan 7 Planen benyttes i tilfælde hvor strømsvigtet er af et omfang, hvor de tilgængelige beholderreserver ikke er tilstrækkelige til fortsat forsyning, eller hvor vandværkets udpumpning er pumpestyret. 2. Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig Koordineringsgruppen sikrer, at opgaven iværksættes. 4. Hvad skal iværksættes Der anskaffes og opsættes et mobilt nødstrømsanlæg, hvis det aktuelle vandværk ikke har et nødstrømsanlæg. Hvis strømsvigtet berører flere vandværker udarbejder Koordineringsgruppen i samarbejde med vandværkerne en prioritetsliste over, hvilke vandværker, der først skal have nødstrømforsyning. I tilfælde af at det på grund af strømsvigtet ikke er muligt at kommunikere på normal vis samles Koordineringsgruppen hos Kerteminde Beredskab hurtigst muligt. Nødforsyning til følsomme forbrugere og ejendomme med husdyrhold etableres jf. Handleplan 4, 5 og 6. Berørte borgere informeres i henhold til Handleplan 1, hvis Koordineringsgruppen vurderer at det er nødvendigt. 5. Hvordan iværksættes Vagthavende indsatsleder koordinerer etableringen af nødstrømforsyning i samarbejde med det aktuelle vandværk. 6. Hvor findes materiel Kerteminde Beredskab råder ikke over nødstrømsanlæg. Der kan evt. rettes henvendelse til Kerteminde Forsyning A/S eller el-selskabet Ravdex for udlån af nødstrømsanlæg. 7. Tidsplan Der skal etableres nødforsyning indenfor få timer. 17

19 Handleplan 8 for: 2.8 KRISE Trusler/mistanke om sabotage eller terror 1. Hvornår benyttes handleplan 8 Handleplanen tages i brug, når der er begrundet mistanke om sabotage eller terror. 2. Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig Kommunens krisestab er ansvarlig for at koordinere opgaven. Vandværket er ansvarlig for at udføre opgaven. 4. Hvad skal iværksættes Det aktuelle vandværk lukkes eller aktuelle boringer tages ud af drift. Påbud kan af Kerteminde Kommune meddeles mundtligt, jf. 72 i Vandforsyningsloven. Der skal efterfølgende gives et skriftligt påbud. Koordineringsgruppen vurderer i samråd med Politiet om berørte områder skal varsles. Ledningsnettet udskylles og relevante tapsteder åbnes, så omfanget af forureningen begrænses mest mulig. Berørte borgere informeres i henhold til Handleplan 1 Når situationen er afsluttet, og der er opnået normale tilstande, udsendes information i henhold til handleplan Hvordan iværksættes Truslen vurderes og tiltag på det aktuelle vandværk iværksættes i henhold til vandværkets beredskabsplan. Vagthavende indsatsleder vurderer i samråd med politiet, om der skal varsles. Vandværket orienterer forbrugerne. Koordineringsgruppen vurderer, om det er nødvendigt at etablere alternativ vandforsyning. 18

20 6. Hvor findes materiel - 7. Tidsplan Så hurtigt som muligt. 19

21 Handleplan 9 for: 2.9 Genetablering af normal forsyning 1. Hvornår benyttes handleplan 9 Når der efter en forureningshændelse igen er genetableret drikkevand, der overholder gældende kvalitetskrav. 2. Logbog Logbog føres og afsluttes, jf. bilag Ansvarlig Vandværket er ansvarlig for at sikre, at der genetableres normal forsyning. 4. Hvad skal iværksættes Det ramte område skylles og desinficeres. Herefter udtages nye prøver til dokumentation for, at vandet er rent. Der udsendes orientering til de berørte borgere om, at der kan genetableres normal forsyning jf. handleplan 1. Der foretages en hyppigere kontrol af vandkvaliteten i en efterfølgende periode, efter aftale med tilsynsmyndigheden i Kerteminde Kommune. 5. Hvordan iværksættes - 6. Hvor findes materiel - 7. Tidsplan - 20

22 3. BILAG 3.1 Paradigme for logbog Handling Dato Klokken Initialer 21

23 3.2 Liste over almene Vandværker Tryk på vandværkernes hjemmesider for at komme til deres beredskabsplaner. Titel Hjemmeside Formand Tlf. Mobil Fyns Hoved Vandværk Niels (Forsyn.selskab) Bramming Klintegårdens Øyvind Omland Jørgen Forsyningsselskab Jensen Langø Huse Forsyningsselskab Langø Strands Forsyningsselskab Bogensø Vandværk Dalby Vandværk Martofte Vandværk Mesinge Vandværk Ole Simmelhou Per Jepsen Lars Friis Christensen John Kryger Jørgen Braad Jørgensen Teddy Pedersen 22

24 Rynkeby Vandværk DFP/Orana Langeskov Vandværk Kerteminde Forsyning A/S Mogens Jørgensen Ib Hansen (værkpasser) Keld Ib Hansen Ole Matzen Arne Krydsfeldt

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 3.3 Beredskabsliste for hvert vandværk inkl. følsomme forbrugere Xxxxxx Vandværk Beredskabsplan Vandforsyning INTERN TELEFONLISTE Dato: Telefon Kontakt Dag Aften Mobil Formand Vandværkspasser Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem VVS-mester El-installatør Entreprenør Nabovandværk 1 Nabovandværk 2 Laboratorium 24

38 Følsomme forbrugere: Adresse Telefon nr. Mobil nr. Levnedsmiddelproducerende virksomheder Landbrug med husdyrhold Større kantiner, restauranter, feriecentre, campingpladser Børneinstitution Skoler Døgninstitutioner Praktiserende læger Plejehjem/ældrecentre Dagplejere Tandlæger Børnetandpleje Ved klik på de nedenstående vandværker åbnes liste over kontaktpersoner og følsomme forbrugere: Kerteminde Forsyning A/S Langeskov Vandværk Bogensø Vandværk Martofte Vandværk Mesinge Vandværk Dalby Vandværk DFP/Orana Rynkeby Vandværk (forsyningsselskab) Fyns hoved Vandværk (forsyningsselskab) Klintegårdens Forsyningsselskab Langø Strand Forsyningsselskab Langø Huse Forsyningsselskab 25

39 3.4 Liste over andre relevante kontaktpersoner Navn Adresse Fastnet tlf. e-post Beredskab/politi Beredskabschef Søren Nørgaard Pedersen Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde Miljøvagten Fyn (uden for normal arbejdstid) Beredskabscenter Haderslev Vilstrupvej 55, 6100 Haderslev Ved akut beredskab Kemikalieberedskabsvagten Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Henrik Hansen Sorsigvej 35, 6760 Ribe (hoved nr.) (vagt) Fødevareregion Syd Kerteminde Kommune, Borgmester Sonja Rasmussen

40 Kerteminde Kommune, Formand for Miljø- og Teknikudvalget Torben Andersen Kerteminde Kommune, Kommunaldirektør Ronald Stelmer Kerteminde Kommune, direktør for Miljø- og Kulturforvaltningen, Lone Rossen Kerteminde Kommune Afdelingsleder for Natur, Miljø og Kultur Hans C. Jantzen Kerteminde Kommune Natur, Miljø og Kultur, Anne-Mette Jensen Carsten B. Olsen TV2 Fyn Olfert Fischers Vej 31, Odense SØ Radio Fyn Fyens Stiftstidende Kjerteminde Avis

41 3.5 Paradigmer for breve, pressemeddelelser m.m Forslag til påbud om kogeanbefaling til XX Vandværks forbrugere. XX Vandværk Adresse Post nr. Dato xx.xx.xxxx Påbud om meddelelse af kogeanbefaling til XX Vandværks forbrugere. Kerteminde Kommune påbyder hermed xxxxxxx Vandværk at underrette vandværkets forbrugere om, at myndighederne anbefaler, at al vand til drikkevand- og husholdningsformål skal koges. Baggrund Årsagen er, at der i forbindelse med sidste rutinemæssige kontrol på afgang fra vandværket/ledningsnettet blev påvist.xx E. coli/100 ml, XX coliforme bakterier/100 ml, Kim ect. Kommunen har telefonisk orienteret Sundhedsstyrelsen om sagen, og Embedslægen vurderer, at vandværkets forbrugere skal meddeles kogeanbefaling. Afgørelse Kerteminde Kommune påbyder XX Vandværk straks at orientere vandværkets forbrugere skriftligt om, at myndighederne anbefaler, at al vand til drikkevand- og husholdningsformål koges. Forslag til orientering af vandværkets forbrugere er vedlagt dette brev. Kogeanbefalingen gælder, indtil nye analyser har påvist, at forureningen er ophørt. Alle kontrolprøver 28

42 skal analyseres for E. coli, coliforme bakterier, kimtal ved 37 C, kimtal ved 22 C, ect. Påbuddet meddeles i medfør af 62, stk. 1 i Vandforsyningsloven. I medfør af Vandforsyningslovens 74, stk. 2 er varsel af ovenstående påbud undladt. Klage over afgørelsen Afgørelsen kan, inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev, påklages til Miljøklagenævnet. En eventuel klage stiles til Miljøklagenævnet, men fremsendes til Kerteminde Kommune, som videresender klagen til Miljøklagenævnet. I medfør af Vandforsyningslovens 78, stk. 2 har en klage ikke opsættende virkning, dvs. at det meddelte påbud skal efterkommes uanset en eventuel klage over afgørelsen. Venlig hilsen Kerteminde Kommune Bilag vedlagt:: Forslag til informationsskrivelse til forbrugerne Kopi til: Embedslægen og Naturstyrelsen 29

43 3.5.2 Information til vandværkets forbrugere om kogeanbefaling Vandforurening dato - kog vandet før du drikker det! Der er konstateret forurening af drikkevandet med xxx coliforme bakterier pr. 100 ml, i dit forsyningsområde i forbindelse med den sidste rutinemæssige kontrol af drikkevandet. Embedslægen vurderer, at der er en sundhedsrisiko og anbefaler, at du koger vandet, før du drikker det eller bruger det til husholdningsformål. Et par minutters kogning ( spilkoge ) i en gryde dræber bakterierne i vandet. Kogning i en el-kedel bør foretages af to omgange med 2-5 minutters mellemrum. Embedslægen anbefaler: Drikke: Undgå at drikke vandet direkte fra hanen. Kog det et par minutter først. Vær opmærksom på, at kaffemaskiner kun varmer vandet op til ca. 80 grader Celcius. Husdyr må godt drikke vandet, uden at det koges først. Madlavning: Brug kogt afkølet vand til skylning af salater eller andre rå grøntsager (du må bruge forurenet vand til at vande urtehaven). Vandet fra hanen kan bruges til kogning af kartofler, pasta, ris eller lignende, hvis vandet ikke lugter eller smager dårligt. Opvask: Opvaskemaskinen kan bruges, men opvask i hånden skal ske med kogt vand. Industriopvaskemaskiner med slutskyl over 80 grader Celcius kan ligeledes anvendes. Tøjvask: Vandet kan bruges til maskinvask. Personlig hygiejne: Med den hidtidige målte grad af forurening, kan vandet bruges til brusebad og karbad. Vær opmærksom på, at børn ikke drikker vandet under badning. Brug kogt afkølet vand til 30

44 tandbørstning og rengøring af tandproteser. Vask hænder som du plejer, men skyl efter med kogt afkølet vand før madlavning. Hvis du har drukket af vandet Der er kun en lille risiko for, at du bliver syg, hvis du har drukket af vandet. Der er indtil nu fundet meget små mængder af bakterier. Men kog vandet fra nu af, før du drikker det. Yderligere information Følg med i udviklingen af forureningssituationen på kommunens hjemmeside i de lokale nyhedsmedier eller på dit lokale vandværks hjemmeside. Har du spørgsmål, kan du kontakte xx vandværk eller Kerteminde Kommune på tlf. nr. xx eller på xx VANDET SKAL KOGES, INDTIL ANBEFALINGEN OPHÆVES IGEN!!!!! Formand for Vandværk samt Kerteminde Kommune 31

45 3.5.3 Pressemeddelelse om kogeanbefaling Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen dato xx.xx.xxxx PRESSEMEDDELELSE: Forbrugere, der får vand fra XX Vandværk, anbefales at koge deres vand Ved rutinemæssig kontrol med vandet fra XX Vandværk er der konstateret XX coliforme bakterier pr. 100 ml, XX Ecoli pr. 100 ml, XX kimtal pr. ml ved 22 o C, XX kimtal pr. ml ved 37 o C, ect.. Kerteminde Kommune, Miljø- og Kulturforvaltningen har drøftet vandkvaliteten med Embedslægeinstitutionen. Embedslægen finder, at det kan være forbundet med sundhedsrisiko at bruge vandet til drikkevand- og husholdningsformål uden at koge det først. På baggrund heraf har Kerteminde Kommune i dag meddelt XX Vandværk påbud om straks at orientere vandværkets forbrugere om, at myndighederne anbefaler, at vandet koges inden det anvendes til ovennævnte formål. Vandværket uddeler løbesedler til samtlige forbrugere med anbefaling om, at forbrugerne koger vandet før det anvendes til drikkevand- og husholdningsformål. Det drejer sig om forbrugere på følgende adresser: Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen forklaring på forureningen. Nye vandprøver vil snarest muligt blive udtaget på vandværket og ledningsnettet for at få konstateret forureningskilden og forureningens omfang. Yderligere information kan fås hos: Kerteminde Kommune, Miljø- og Kulturforvaltningen, tlf. nr. XX Vandværk., tlf. nr. Venlig hilsen Kerteminde Kommune 32

46 3.5.4 Pressemeddelse om at ophæve kogeanbefaling Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen dato xx.xx.xxxx PRESSEMEDDELELSE: Kogeanbefaling til forbrugere, der får vand fra xx vandværk ophæves. Kogeanbefaling for xx vandværks forsyningsområde ophæves! Nu er der ikke mere forurening i xx vandværks ledningsnet. Derfor ophæves kogeanbefalingen. Det drejer sig om følgende adresser: xxxxxxxxx Vandværket og Kommunen arbejder fortsat på at forhindre, at der opstår nye forureninger, og vil overvåge drikkevandskvaliteten hyppigt i en periode fremover. Ved ophævning af kogeanbefalingen anbefales det, at forbrugerne lader vandet løbe i 10 minutter inden det drikkes. Yderligere information kan fås hos: Kerteminde Kommune, Miljø- og Kulturforvaltningen, tlf. nr. XX Vandværk., tlf. nr. Venlig hilsen Kerteminde Kommune. 33

47 3.5.5 Information til vandværkets forbrugere om at kogeanbefalingen er ophævet xx vandværk Adresse postnr by dato xx.xx.xxxx Kogeanbefaling til forbrugere, der får vand fra xx vandværk ophæves. Kogeanbefaling for xx vandværks forsyningsområde ophæves! Nu er der ikke mere forurening i xx vandværks ledningsnet. Derfor ophæves kogeanbefalingen. Det drejer sig om følgende adresser: xxxxxxxxx Vandværket og Kommunen arbejder fortsat på at forhindre, at der opstår nye forureninger, og vil overvåge drikkevandskvaliteten hyppigt i en periode fremover. Ved ophævning af kogeanbefalingen anbefales det, at du lader vandet løbe i 10 minutter inden det drikkes. Yderligere information kan fås hos: Kerteminde Kommune, Miljø- og Kulturforvaltningen, tlf. nr. XX Vandværk., tlf. nr. Formand for Vandværk samt Kerteminde Kommune 34

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE Udkast nr. 1 15.04.10 1 INDLEDNING......2 1.1 Beredskabsgruppe...2 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen......3 1.3 Beredskabsgruppens opgaver......3

Læs mere

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015 Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune April 2012 Opdateret maj 2015 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I NORDFYNS KOMMUNE Oktober 2011 1. INDLEDNING 1 1.1 BEREDSKABSSTAB 1 1.2 INDKALDELSE AF

Læs mere

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 Formål 2 Definition af en beredskabssituation 2 Lovgivning mv. 3 Koordinationsgruppe for drikkevand 3 Vandforsyningens

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan. Vandforsyning

Beredskabsplan. Vandforsyning Beredskabsplan Vandforsyning Afsnit : Side : 1 Dato : 31-05-2010 1 Indledning Denne beredskabsplan gælder for de almene vandforsyninger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Planen er en del af den overordnede beredskabsstyringsplan

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune

Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune December 2010 Revideret september 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 1.1 Koordinationsgruppe for drikkevand 2 1.2 Indkaldelse af koordinationsgruppen

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning

Beredskabsplan for vandforsyning 1 Beredskabsplan for vandforsyning Randers Favrskov Norddjurs Syddjurs Akut aktivering 8915 1515 Akut aktivering 8964 1010 Akut aktivering 8959 1000 Akut aktivering 8753 5000 VED AKUT BEHOV FOR AKTIVERING

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune Som følge af oprettelse af Beredskab Fyn vil markerede afsnit i planen blive tilrettet i 2016

Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune Som følge af oprettelse af Beredskab Fyn vil markerede afsnit i planen blive tilrettet i 2016 Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune Som følge af oprettelse af Beredskab Fyn vil markerede afsnit i planen blive tilrettet i 2016 December 2010 Revideret december 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel.

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. 1 Indholdsfortegnelse Vandforsyningens retningslinjer... 2 Ansvar og kompetence for driften af vandværket... 4 Alarmeringsplan...

Læs mere

Støvring Vandværk A.M.B.A.

Støvring Vandværk A.M.B.A. Beredskabsplan For Støvring Vandværk A.M.B.A. Vandværk under Vandråd Randers 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.3 A. Vurdering af beredskabssituationen 4 B. Intern telefonliste 5 C.

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste til

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk BEREDSKABSPLAN for Sommersted Vest Vandværk Udgave af december 2010 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Alarmerings- og telefonliste Forholdsregler og handleplan Kortmateriale/Foto

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup 1 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2009 og sidst revideret d.07/04/09 Informationerne skal ajourføres efter

Læs mere

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk 1 of 17 Beredskabsplan for XX Vandværk 1 2 of 17 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel ansvarsfordeling... 3 3. Generel handling i beredskabssituationer... 4 4. Telefonliste - vandværkets bestyrelse, driftspersonale,

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Vejledning nr. 001 Manuelt LED SYS Internt PLN 13 Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Kilde: Beredskabsplan for vandværker ARNØJE VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN 1. januar 2017 (Træder i kraft når normaldrift af

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark 48 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 02/06 2015 og sidst revideret d. 02/06 2015 Informationerne skal

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Sidst revideret: 191115 Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej 16 5620 Glamsbjerg Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2015 og sidst revideret d. 30/03/2015 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan.

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan. Indhold Oppelstrup Vandværk Beredskabsplan 1. Beredskabsplan, Oppelstrup Vandværk... 1 2. Generel ansvarsfordeling... 2 3. Generel handling i beredskabssituationer... 2 4. Handlingsplaner i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk Beredskabsplan for I/S Asgilhøje Vandværk Indhold 1. Hvornår bruges beredskabsplanen?... 2 2. Ansvarlig... 2 3. Logbog... 2 4. Telefonliste... 3 4.1. Bestyrelse... 3 4.2. Driftspersonale... 4 4.3. Nabovandværker...

Læs mere

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015 Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej 2 5620 Glamsbjerg Planen er udarbejdet d.13/8 2009 Revideret juni 2015 Informationerne skal ajourføres efter vandværkets årlige generalforsamling

Læs mere

Beredskabsplan for Janderup Vandværk

Beredskabsplan for Janderup Vandværk Beredskabsplan for Janderup Vandværk Der er lavet actioncards som en del af Beredskabsplanen for offentlig og private vandforsyninger i Varde Kommune. Hensigten er, at actioncardet kan bruges af vandværket

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling I/S NR ASMINDRUP SOGNS VANDVÆRK Asmindrupvej 33 4572 Nørre Asmindrup Den 8. november 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen den 7. november

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Rev. 30.10.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3

Læs mere

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Sagsnr.:

Læs mere

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere,

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Lumsås Vandværk Oddenvej 97 4500 Nykøbing Sjælland Den 22. juni 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen besluttet at give Lumsås Vandværk

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK Dec. 2016 Stillinge.Strands.Vandv@mail.dk BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3-7. Alarmeringsliste 8-11. Info i forbindelse

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning i. Faxe Kommune

Beredskabsplan for vandforsyning i. Faxe Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Beredskabsplan for vandforsyning Faxe Kommune Juni 2012 Titelblad Rapport titel: Beredskabsplan for vandforsyning i Faxe Kommune Dato: Juni 2012 Nøgleord: Beredskabsplan

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Beredskabsplan for drikkevand Plan & Miljø 2015 Beredskabsplan for drikkevand Indholdsfortegnelse Indledning 3 Alarmering 4 Alarmeringsdiagram 5 Organisering 6 Koordinationsgruppen 7 Håndtering af akut

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. 2015 Eksemplar nr. 1 Tilhører Flade Vandværk 2 Indhold Side 3: Formål med beredskabsplanen Side 4: Generel handling i beredskabssituationer Action Card 1: Forurening

Læs mere

Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning.

Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning. Vores breve Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning. Det har vi i de senere år forsøgt at lave om på, og arbejdet har indtil videre resulteret i breve med

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj Lumsås Vandværk Oddenvej 182 4500 Nykøbing Sj Den 28. juni 2016 Ophævelse af kogeanbefaling Lumsås Vandværk Efter samråd med Embedslægen har Odsherred Kommune besluttet, at påbuddet om kogeanbefaling i

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening

Læs mere

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Indholdsfortegnelse Generelt ------------------------------------------------ 2 Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Akut forurening af kildeplads---------------------- 4 Forurening af forsyningsanlæg--------------------

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 2013 Verninge Vandværk Lundgårdsvej 3 5690 tommerup Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 FEJRUP STRAND VANDVÆRK A.M.B.A. BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 INDHOLD. 1. Formål. 2. Ansvar 3. Beredskabssituationer 4. Handlings procedurer Bilag: A Alarmeringsliste B Dokumentationsskema 1 FORMÅL.

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Teknik og Miljø Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Alarmering side 3 Organisering side 4 Koordinationsgruppen side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Bilag 1: Alarmeringsplan side 8 2: Lovgivning

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Vrensted Vandværk Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Sejerby Vandværk, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg. E-mail dto@kalundborg.dk, Tlf.: 5953 4400 Datablad Sejerby Vandværk Tilladelse til Gyldighedsperiode

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 29 05/2008 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget kortfattet

Læs mere

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Beredskabsplan for Stormflodsberedskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Stormflodsberedskab i Faaborg- Midtfyn Kommune Afsnit : Side : 1 Dato : 08-01-2014 FORORD Denne beredskabsplan er udarbejdet med

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Beredskabsplan. For VANDVÆRKSNAVN vandværk

Beredskabsplan. For VANDVÆRKSNAVN vandværk Beredskabsplan For VANDVÆRKSNAVN vandværk Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion af Beredskabsplanen... 3 1.1 Ansvar og opbygning af planen... 3 1.2 Godkendelse af planen... 4 2 Formål, opgaver

Læs mere

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme))

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme)) Alarmering D 1 Side 1 Tjekliste til modtager af alarm (Findes som skabelon) Meddelelse vedrørende unormal vandforsyning (Hvornår og hvordan, via analyse/forbrugere/vandværk/embedslæge) Forureningens art:

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Beredskabsplan. Andelsselskabet. Filippavej 78, Hundstrup, 5762 Vester Skerninge. 14. september 2011 Side 1 af 26

Beredskabsplan. Andelsselskabet. Filippavej 78, Hundstrup, 5762 Vester Skerninge. 14. september 2011 Side 1 af 26 Andelsselskabet 14. september 2011 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse : Side Bilag Indholdsfortegnelse: 2 Generelt: 3 Plan for brud på forsyningsledningsnet: 4 Plan for nedbrud på vandværket: 5 Plan for

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

I/S Nybøl Vandværk Beredskabsplan

I/S Nybøl Vandværk Beredskabsplan I/S Nybøl Vandværk Beredskabsplan I never drink water because of the disgusting things that fish do in it. W.C.Fields Denne plan indeholder retningslinier, for hvilke foranstaltninger der skal træffes

Læs mere

Andst Vandværk Beredskabsplan

Andst Vandværk Beredskabsplan Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet KALK RØRVIG ApS Unionkul A/S Kalkbrænderiløbskaj 4 2100 København Ø Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet Odsherred Kommune sender hermed et påbud om at forbedre

Læs mere

Beredskabsplan for Herslev Vandværk

Beredskabsplan for Herslev Vandværk Beredskabsplan for Herslev Vandværk 1 / 15 Beredskabsplan for Herslev Vandværk I henhold til Beredskabsloven (nr. 660 af 10/06/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123670) skal der

Læs mere

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN BEREDSKABSPLAN IS Assentoft Vandværk August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens godkendelse og revision... 3 1.3 Beredskabsplanens fordeling... 3 2. Organisation...

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I SVENDBORG KOMMUNE

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I SVENDBORG KOMMUNE BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I SVENDBORG KOMMUNE November 2009 2 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I SVENDBORG KOMMUNE November 2009 1 INDLEDNING...4 1.1 Krisestab...4 1.2 Indkaldelse af krisestaben....5

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune UDKAST - 2. september2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyning

Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Udarbejdet af Teknik og Miljø, Bornholms Regionskommune 1 INDHOLD 1 Formål, opgaver og ansvar... 5 1.1 Formål... 5 1.1.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Beredskabsplan for. Billund Drikkevand A/S

Beredskabsplan for. Billund Drikkevand A/S Beredskabsplan for Billund Drikkevand A/S April 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 INDLEDNING 4 Anvendelse: 4 2 Beskrivelse af Billund Drikkevand A/S 5 Anlæg og lokaler 5 Fordeling 6 2.1

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indhold side Indledning... 2 Det kommunale beredskab... 2 Embedslægen... 3 Kogeanbefaling... 3 Vandværkets beredskab... 4 Beredskabets organisering koordinationsgruppe...

Læs mere

Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af Kildeplads

Læs mere

I/S Skrydstrup Vandværk Beredskabsplan

I/S Skrydstrup Vandværk Beredskabsplan I/S Skrydstrup Vandværk Beredskabsplan I never drink water because of the disgusting things that fish do in it. W.C.Fields Denne plan indeholder retningslinjer for hvilke foranstaltninger der skal træffes

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a. BEREDSKABSPLAN Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 1 af 26 sider I Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 LOVGRUNDLAG... 3 1.3 BESKRIVELSE AF FØLLE STRANDS VANDVÆRK A.M.B.A..... 3 1.4

Læs mere

For Tved Vandværk. ŀberedskabsplan

For Tved Vandværk. ŀberedskabsplan For Tved Vandværk ŀberedskabsplan 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: splan ved forurening af kildeplads. 6: splan ved forurening

Læs mere

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 935 af 24 september 2009):

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 935 af 24 september 2009): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 26. oktober 2009 J.nr. MKN-200-00153 Afgørelse efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere