BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE"

Transkript

1 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE Udkast nr INDLEDNING Beredskabsgruppe Indkaldelse af beredskabsgruppen Beredskabsgruppens opgaver Hvornår iværksættes beredskabsgruppens arbejde Hvordan iværksættes beredskabsgruppens arbejde Logbog Alarmeringsplan HANDLEPLANER Information af forbrugere Overskridelse af mikrobiologiske parametre driftsforstyrrelse Overskridelse af mikrobiologiske parametre Truet forsyning Permanent nødforbindelse Nødforsyning med tanke Nødforsyning med midlertidige slanger Længerevarende strømsvigt Trusler/mistanke om sabotage eller terror Genetablering af normal forsyning BILAG Paradigme for logbog Liste over almene Vandværker Kontaktliste for hvert vandværk Liste over andre relevante kontaktperson Paradigmer for breve, pressemeddelelser mm Forslag til påbud om meddelelse af kogeanbefaling til xx Vandværks forbrugere Forslag til kogeanbefaling Pressemeddelelse om kogeanbefaling Pressemeddelelse om at ophæve kogeanbefaling Brev fra xx vandværk til forbrugere om at kogeanbefaling er ophævet LISTE OVER FØLSOMME FORBRUGERE Levnedsmiddelproducerende virksomheder Dagplejere Skoler Børnehaver Døgninstitutioner Plejehjem/ældrecentre Praktiserende læger Tandlæger Børnetandpleje Større kantiner, restauranter, feriecentre, campingpladser m.v.... 1

2 1 INDLEDNING Denne beredskabsplan gælder for de almene vandforsyninger i Kerteminde Kommune. Planen er en del af den overordnede beredskabsstyringsplan for Kerteminde Kommune. I planen skelnes der mellem: Driftsforstyrrelse Mindre forurening Beredskabssituation Truet forsyning og egentlig Krise. Beredskabsplanen skal anvendes af beredskabet, Kerteminde Kommune, kommunens almene vandværker, Sundhedsstyrelsen, politiet og andre involverede parter, ved løsning af beredskabsmæssige opgaver i forbindelse med vandforsyning, ved såvel varslede som uvarslede situationer. Det forudsættes, at de almene vandforsyninger selv udarbejder en beredskabsplan med mere detaljerede og tekniske oplysninger om de enkelte vandværker. Planen er udarbejdet iht. Beredskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009), Miljøstyrelsens vejledning nr. 8, 2002 Planlægning af beredskab for vandforsyningen samt Beredskabsstyrelsens vejledning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Der er desuden hentet inspiration fra Beredskabsstyrelsens publikation Akutte drikkevandsforureninger en praktisk guide. Planen er godkendt af Kerteminde Byråd den xx.xx.xxxx. 1.1 Beredskabsgruppe Det praktiske arbejde i forbindelse med en beredskabssituation ( Truet forsyning eller Krise ) varetages af en beredskabsgruppe, der består af: Beredskabschef eller stedfortræder En repræsentant fra det/de berørte vandværk(er) En repræsentant for Kerteminde Kommune, Miljø og Teknik typisk tilsynsmedarbejderen Uden for normal arbejdstid kontaktes Miljøvagten på Fyn. Sundhedsstyrelsen (Embedslægerne). Efter behov kan gruppen suppleres med andre medlemmer, f.eks. politiet (v. hærværk og uheld) og repræsentanter for laboratorier og lign. Rollefordeling: Beredskabschefen for Kerteminde Redningsberedskab ved Kerteminde Beredskabsafdeling har det overordnede ansvar og er dermed formelt leder af gruppen. (Ved mindre forurening er det dog vandværket, der leder indsatsgruppen - se alarmeringsplan). Det enkelte vandværks indsats ledes og koordineres af vandværkets repræsentant i beredskabsgruppen. Vandværkets repræsentant skal iværksætte egentlige handlinger til udbedring af skader så som: Reparationer, desinfektion, rensning og lignende, så vandforsyningen igen kan vende tilbage til sædvanlig produktion. Miljø og Tekniks repræsentant fører tilsyn og vejleder om diverse forhold. Embedslægen vurderer forhold vedrørende sundhedsrisiko og rådgiver om forholdsregler. Beredskabsgruppen udpeger en person, der er ansvarlig for information. Delområder indenfor information kan uddelegeres til relevante fagpersoner (Embedslægen, Vandværkets repræsentant, Miljø og Tekniks repræsentant osv.). Ved Beredskabssituationer er Kerteminde Kommunes Miljøafdeling medlem af gruppen. Der henvises i øvrigt til Kerteminde Kommunes overordnede beredskabsplan; afsnit for håndtering af information og kommunikation. 2

3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen Beredskabsgruppen kan indkaldes efter beslutning truffet af Beredskabschefen, Kerteminde Kommune og/eller Sundhedsstyrelsen (Embedslægerne). 1.3 Beredskabsgruppens opgaver De opgaver beredskabsgruppen vil blive stillet overfor, er opgaver, der ikke kan løses via den enkelte vandforsynings egen beredskabsplan. Det vil typisk være: Beskyttelse mod og afhjælpning af skader på vandværker og ledningsnet Beskyttelse af vandforsyningen mod kemiske, bakteriologiske eller radioaktive forureninger Etablering af nød-drikkevandsforsyning ved opstilling af transportable beholdere eller tankvogne eller ved udlægning af midlertidige forbindelsesledninger til nabovandværker. Udstedelse af kogeanbefaling. 1.4 Hvornår iværksættes beredskabsgruppens arbejde Beredskabsgruppens arbejde iværksættes, når der sker hændelser, der kan kategoriseres under Truet forsyning eller Krise. F.eks. når der i prøver udtaget på afgangen fra vandværket findes: 1 eller flere E. coli/100 ml, eller overskridelser af andre mikrobiologiske parametre. Andre beredskabsmæssige situationer, hvor der er akut fare for borgernes sundhed. (Se i øvrigt alarmeringsplan side 5 ). Alarmeringsplanen viser desuden hvordan mindre forureninger håndteres. 1.5 Hvordan iværksættes beredskabsgruppens arbejde Alle informationer om krise eller tvivl/risiko herfor skal meddeles beredskabet (se liste side 3 ). Alarmen tilgår vagthavende indsatsleder, der kontakter beredskabschefen, eller stedfortræder. Beredskabschefen underretter og indkalder eventuelt resten af beredskabsgruppen. Beredskabschefen vurderer i samråd med beredskabsgruppens faste medlemmer, om andre aktører skal indkaldes, og hvilke af medlemmerne der i givet fald skal indkaldes. 3

4 1.6 Logbog Der skal altid føres logbog. Logbog føres af alle involverede parter med præcis tidsangivelse (dato og klokkeslæt). Logbogen skal beskrive alle vandforsyningens og/eller beredskabsgruppens aktiviteter i relation til den aktuelle hændelse. Formålet med logbogen er: At kunne dokumentere forløbet, herunder hvornår de enkelte henvendelser, informationer og handlinger er forekommet og udført. At kunne rekonstruere forløbet og opsamle viden om, hvad der eventuelt gik galt, og hvad der kan forbedres, for at en lignende hændelse ikke skal gentage sig. Grundlag for indberetning til Beredskabsstyrelsen (erfaringsopsamling). Paradigma for logbog fremgår af bilag 3.1 (kan helt eller delvist erstattes af edb/database version). 4

5 ALARMERINGSPLAN Henvendelse vedrørende unormal vandforsyning Vandforsyningens driftsvagt/administration vurderer om der er tale om en driftsforstyrrelse eller en beredskabssituation. Ved beredskabssituation RING 112 Driftsforstyrrelse Beredskabssituation Mindre forurening Truet forsyning Krise Mikrobiel forurening Vandværk: Vandværk: Coliforme 1-20/100 ml Kim 37 o C 5-50/ml Kim 22 o C /ml Ledningsnet: Kim 37 o C /ml Kim 22 o C /ml Øvrige hændelser Driftsalarm Misfarvning af vand Strømudfald Større brud på rør Stoppet behandlingsanlæg Mindre overskridelse af grænseværdier for kemiske stoffer Fare for underminering af veje og bygninger Mikrobiel forurening E. Coli : En eller flere pr. 100 ml. Enterokokker: En eller flere pr. 100 ml. Vandværk: Coliforme >20/100 ml Kim 37 o C >50/ml Kim 22 o C >500/ml Ledningsnet: Kim 37 o C >200/ml Kim 22 o C >2000/ml Øvrige hændelser Større sygdomsudbrud Dårlig lugt, smag eller udseende Tegn på indbrud/hærværk Tilbageløb fra virksomheder Svigt af vandforsyning i længere tid Uheld med kemikalietransporter o.l. Terror Krig Naturkatastrofer Atomar eller kemisk udslip Øvrige hændelser Sygdomstilfælde / Epidemier Alvorlige tegn på indbrud / hærværk Større eller boringsnære uheld med kemikalietransporter o.l. Fælles indsats ledes af vandværket Kommunen kontaktes For telefonnumre - Se bilag 3.3 Fælles indsats ledes af Beredskabet Ved mikrobiologisk forurening aftaler vandværk/beredskab hvem der leder indsatsen. Kommunen kontaktes. Beredskabet orienteres. For telefonnumre - Se bilag 3.3 Driftsvagt tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes. Eksempler: -Driftsalarm -Rørbrud -Misfarvning af vand i mindre grad -Måler og installationsproblemer Der henvises til handleplaner og de enkelte vandværkers beredskabsplaner Beredskabschef/vandværk vurderer videre forløb af indsats. Der nedsættes en ad hoc gruppe. Vandværk eller beredskabschef leder indsats. (Beredskabet holdes løbende orienteret og overtager ledelsen, hvis situationen bliver uoverskuelig for vandværket) Eksempler: -Behov for kogeanbefaling -Større sygdomsudbrud -Forurening af ledningsnet der giver generel dårlig lugt og smag. -Alarm for truende ydre påvirkning-f.eks. uheld med kemikalietransport i området. Der henvises til handleplaner og de enkelte vandværkers beredskabsplaner. Beredskabschef leder indsats ifølge kommunens beredskabsplan. Der nedsættes en ad hoc gruppe. Der henvises til handleplaner og de enkelte vandværkers beredskabsplaner. 5

6 2 HANDLEPLANER Oversigt over handleplaner: Handleplan 1 Information af forbrugere Handleplan 2 Overskridelse af mikrobiologiske parametre driftsforstyrrelser Handleplan 3 Overskridelse af mikrobiologiske parametre truet forsyning Handleplan 4 Permanent nødforbindelse Handleplan 5 Nødforsyning med tanke Handleplan 6 Nødforsyning med midlertidige slanger Handleplan 7 Længerevarende strømsvigt Handleplan 8 Trusler/mistanke om sabotage eller terror Handleplan 9 Genetablering af normal forsyning 6

7 Handleplan Information af forbrugere 1. Hvornår benyttes handleplan 1 Handleplanen benyttes i større eller mindre omfang så snart nogle forbrugere er direkte berørt af en forureningshændelse eller øvrige hændelser som påvirker vandforsyningen. Ved driftsforstyrrelser, jf. handleplan 2, er der normalt ikke behov for information. 2. Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig Beredskabsgruppen er ansvarlig for planlægning af al information. Beredskabsgruppen udtaler sig til pressen Teknisk Direktør underrettes. Øvrig information udarbejdes af beredskabsgruppen og Teknisk Direktør underrettes. Ved driftsforstyrrelser, jf. handleplan 2, hvor beredskabsgruppen ikke er indkaldt, er Miljø og Teknik ansvarlig for information. 4. Hvad skal iværksættes I hvert enkelt tilfælde vurderer den ansvarlige, hvordan information af forbrugerne kan ske mest hensigtsmæssigt. Der udsendes pressemeddelelse jf. paradigma bilag 3.2 Kontakt radio- og tv-stationer så informationen hurtig når ud til alle berørte Der informeres på Kerteminde Kommunes hjemmeside og på vandværkets hjemmeside Der etableres telefonlinier til behandling af henvendelser og spørgsmål. Evt. varsling med højtalervogne politiet udfører. Vandværket udsender skriftlig information til samtlige berørte forbrugere jf. Informationsparadigmaer bilag 3.2 Når situationen er afsluttet og der er opnået normale tilstande, udsendes information jf bilag Hvordan iværksættes Beredskabsgruppen (eller Miljø og Teknik ved driftsforstyrrelser) foranlediger at skriftlig information husstandsomdeles. Det er vandværket, der sørger for omdelingen. Skriftlig information om situationens ophør udsendes via Post Danmark eller husstandsomdeles. 6. Hvor findes materiel Kerteminde Kommune 7. Tidsplan Der informeres løbende (dagligt) og husk at intet nyt også er vigtig information. 7

8 Handleplan Overskridelse af mikrobiologiske parametre - driftsforstyrrelse 1. Hvornår benyttes handleplan 2 Benyttes ved overskridelse af de mikrobiologiske parametre: Coliforme bakterier: 1-20 pr. 100 ml. Kimtal v. 37 o C: 5-50 pr. ml. (afgang vandværk) Kimtal v. 37 o C: pr. ml. (ledningsnettet) Kimtal v. 22 o C: pr. ml (afgang vandværk) Kimtal v. 22 o C: pr. ml (ledningsnettet) 2. Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig Vandværket og kommunen er ansvarlig for at iværksætte opgaven. 4. Hvad skal iværksættes Kerteminde Kommune, Miljø og Teknik, skal orienteres. Der skal udtages en ny vandprøve til opfølgende analyse. Afhængigt af analyseresultaterne: Kan der fortsættes med normal forsyning, eller Udtages der prøver på strategisk udvalgte steder, for at finde kilden til forureningen. Der skal i alle tilfælde gennemføres teknisk tilsyn med anlægget. Miljøministeriets vejledning nr. 4 (2005) beskriver hvad der skal ske, når resultatet af den opfølgende prøve foreligger. 5. Hvordan iværksættes Vandværket kontakter tilsynsmyndigheden og bestiller omprøve hos akkrediteret laboratorium. Der foretages en teknisk gennemgang af vandværk, boringer m.v., hvis opfølgende analyser ikke er tilfredsstillende. 6. Hvor findes materiel 7. Tidsplan Forventes startet den dag resultatet fra 1. prøve foreligger. 8

9 Handleplan Overskridelse af mikrobiologiske parametre Truet forsyning 1. Hvornår benyttes handleplan 3 Benyttes ved overskridelser af følgende mikrobiologiske parametre: E. Coli : En eller flere pr. 100 ml. Enterokokker: En eller flere pr. 100 ml Coliforme bakterier: >20 pr. 100 ml Kimtal v. 37. C: >50 pr. ml. (afgang vandværk) Kimtal v. 37. C: >200 pr. ml. (ledningsnettet) Kimtal v. 22. C: >500 pr. ml (afgang vandværk) Kimtal v. 22. C: >2000 pr. ml (ledningsnettet) 2. Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig Vandværket er ansvarlig for at iværksætte indsatsen. Beredskabsgruppen skal underrettes/inddrages, så den kan støtte vandværket, hvis situationen udvikler sig. 4. Hvad skal iværksættes Kogeanbefaling udstedes af Kerteminde Kommune på baggrund af embedslægens anbefaling. Alle berørte forbrugere informeres jf. handleplan 1. Der udføres teknisk tilsyn og kildeopsporing. Forureningen afgrænses, hvis muligt. Der udtages opfølgende prøver. Det vurderes om der skal etableres nødvandforsyning jf. handleplan Hvordan iværksættes Vandværket kontakter i dialog med tilsynsmyndigheden beredskabsgruppen. Vandværket bestiller opfølgende prøver hos akkrediteret laboratorium. Beredskabsgruppen eller eventuelt Miljø og Teknik koordinerer arbejdet. Der foretages en teknisk gennemgang af vandværk, boringer samt kildesporing. Miljøministeriets vejledning nr. 4 (2005) beskriver hvad der skal ske når resultatet af den opfølgende prøve foreligger. 6. Hvor findes materiel 7. Tidsplan Forventes startet umiddelbart efter at 1. prøve med overskridelser foreligger. 9

10 Handleplan Permanent nødforbindelse 1. Hvornår benyttes handleplan 4 Benyttes ved behov for nødforsyning, hvor der er etableret permanent nødforbindelse. behovet. Alternativt henvises til Handleplan 5 eller Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig Beredskabsgruppen er ansvarlig for at iværksætte opgaven Vagthavende fra de aktuelle vandværker forestår åbningen 4. Hvad skal iværksættes Der udskylles inden nødforbindelsen anvendes 5. Hvordan iværksættes Vagthavende fra de aktuelle vandværker skyller og åbner nødforbindelsen. Jf. vandværkernes beredskabsplan 6. Hvor findes materiel Aktuelle vandværker 7. Tidsplan Forventes udført inden for 3 timer 10

11 Handleplan Nødforsyning med tanke 1. Hvornår benyttes handleplan 5 Planen benyttes, når beredskabsgruppen vurderer, at der skal ske alternativ drikkevandsforsyning. Det bør inddrages i overvejelsen af brug af nødforsyning med tankvogne, at der er stor bakterielforureningsrisici forbundet med aftapning af vand til almene beholdere. Hvis denne risici overstiger den konstaterede forurening bør man ikke anvende nødforsyning med tankvogne. 2. Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig Beredskabsgruppen er ansvarlig for at iværksætte opgaven. Vagthavende indsatsleder er ansvarlig for brug af tankvogne 4. Hvad skal iværksættes Tankene placeres på centrale steder efter ordre fra beredskabsgruppen. Vandet skiftes efter behov afhængig af temperatur. Beholdere efterfyldes med tankvogne. Der skal etableres vagt ved aftapningsstedet til kontrol og vejledning. Borgere medbringer selv dunke til påfyldning. Beredskabsgruppen kontakter hjemmeværnet vedr. vagtordning. Berørte borgere informeres i henhold til Handleplan 1 5. Hvordan iværksættes Beredskabsgruppen kontakter vagthavende indsatsleder, som koordinerer nødforsyningen i samarbejde med den aktuelle vandforsyning. 6. Hvor findes materiel Beredskabet i Kerteminde Kommune 7. Tidsplan Indsatsen skal være etableret i løbet af 3 timer 11

12 Handleplan Nødforsyning med midlertidige slanger 8. Hvornår benyttes handleplan 6 Benyttes ved behov for længerevarende nødforsyning, hvor det er muligt at forsyne via slanger. Beredskabsgruppen vurderer behovet. Alternativt henvises til Handleplan 4 eller Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig Beredskabsgruppen er ansvarlig for at iværksætte opgaven Vagthavende indsatsleder er ansvarlig for udlægningen i samarbejde med den aktuelle vandforsyning 11. Hvad skal iværksættes a) Udlægning af slanger b) Beredskabsstyrelsen v. længere strækninger c) Udpumpningstrykniveau mobilt trykforøgeranlæg Berørte borgere informeres i henhold til Handleplan 1, hvis beredskabsgruppen vurderer at det er nødvendigt. 12. Hvordan iværksættes Beredskabsgruppen kontakter vagthavende indsatleder, som forestår udlægning af brandslanger i samarbejde med vagthavende fra den aktuelle vandforsyning. 13. Hvor findes materiel Brandslanger findes hos??? Brandslanger findes endvidere hos Beredskabsstyrelsen Sydjylland, Vilstrupvej 55, 6100 Haderslev. 14. Tidsplan Forventes udført indenfor 3 timer. 12

13 Handleplan Længerevarende strømsvigt 1. Hvornår benyttes handleplan 7 Planen benyttes i tilfælde hvor strømsvigtet er af et omfang, hvor de tilgængelige beholderreserver ikke er tilstrækkelige til fortsat forsyning eller hvor vandværkets udpumpning er pumpestyret. 2. Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig Beredskabsgruppen er ansvarlig for at iværksætte opgaven. 4. Hvad skal iværksættes Der opsættes et mobilt nødstrømsanlæg, hvis det aktuelle vandværk ikke har et nødstrømsanlæg. Hvis strømsvigtet berører flere vandværker udarbejder beredskabsgruppen en prioritetsliste over hvilke vandværker der skal have nødstrømforsyning. Om nødvendigt oprettes der nødvandforsyning til de øvrige vandværker som beskrevet i Handleplan 1 og 2. I tilfælde af at det på grund af strømsvigtet ikke er muligt at kommunikere på normal vis samles Beredskabsgruppen hos Kerteminde Beredskab hurtigst muligt. Nødforsyning til ejendomme med husdyrhold jf. Handleplan 4, 5 og 6 Berørte borgere informeres i henhold til Handleplan 1, hvis beredskabsgruppen vurderer at det er nødvendigt. 5. Hvordan iværksættes Vagthavende indsatsleder koordinerer etableringen af nødstrømforsyning i samarbejde med det aktuelle vandværk. 6. Hvor findes materiel 7. Tidsplan Der kan etableres nødforsyning indenfor 3 timer. 13

14 Handleplan Trusler/mistanke om sabotage eller terror 1. Hvornår benyttes handleplan 8 Handleplanen tages i brug, når der er begrundet mistanke om sabotage eller terror. 2. Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig Beredskabschefen er ansvarlig for at iværksætte opgaven 4. Hvad skal iværksættes Det aktuelle vandværk lukkes eller aktuelle boringer tages ud af drift. Påbud kan gives mundtligt, jf. 72 i Vandforsyningsloven. Der skal efterfølgende gives et skriftligt påbud. Beredskabsgruppen vurderer om berørte områder skal varsles. I så fald varsler politiet. Ledningsnettet udskylles og relevante tapsteder åbnes, så omfanget af forureningen begrænses mest mulig. Berørte borgere informeres i henhold til Handleplan 1 Når situationen er afsluttet og der er opnået normale tilstande, udsendes information i henhold til handleplan Hvordan iværksættes Truslen vurderes og tiltag på det aktuelle vandværk iværksættes i henhold til vandværkets beredskabsplan. Vagthavende indsatsleder etablerer samarbejde med politiet, og sørger for at direkte berørte bliver varslet. Beredskabsgruppen vurderer om det er nødvendigt at etablere alternativ vandforsyning i henhold til Handleplan 2, 3 og Hvor findes materiel - 7. Tidsplan Så hurtigt som muligt. 14

15 Handleplan Genetablering af normal forsyning 1. Hvornår benyttes handleplan 9 Når der efter en forureningshændelse igen er genetableret drikkevand der overholder gældende kvalitetskrav. 2. Logbog Logbog føres og afsluttes, jf. bilag Ansvarlig Vandværket er ansvarlig for at sikre at der genetableres normal forsyning. 4. Hvad skal iværksættes Det ramte område skylles og desinficeres. Herefter udtages nye prøver til dokumentation for at vandet er rent. Der udsendes orientering til de berørte borgere om, at der kan genetableres normal forsyning jf. handleplan 1. Der foretages en hyppigere kontrol af vandkvaliteten i en efterfølgende periode, efter aftale med Kerteminde Kommunes Miljøafdeling. 5. Hvordan iværksættes - 6. Hvor findes materiel - 7. Tidsplan - 15

16 3 BILAG 3.1 Paradigme for logbog Handling Dato Klokken Initialer 16

17 3.2 Liste over almene Vandværker Titel Formand Adresse Postnr. By Tlf. Mobil Fyns Hoved Forsyningsselskab Niels Bramming Sandvejen Martofte Klintegårdens Forsyningsselskab Øyvind Omland Montanagade Århus C Klintegårdens Fors. Best. medlem Jørgen Jensen Bystævnet Odense S Langø Huse Forsyningsselskab Ole Simmelhou Højvænget Odense M Langø Strands Forsyningsselskab Per Jepsen Thurøgade Odense C Bogens-Ø Vandværk Dalby Vandværk Martofte Vandværk Lars Friis Christensen Krogen John Kryger Odense NØ Sandbjergvej Dalby Jørgen Braad Jørgensen Søvej Martofte Mesinge Vandværk Teddy Pedersen Taulundvej Mesinge Rynkeby Vandværk Mogens Jørgensen Grøndalsvej Rynkeby DFP Orana Ib Hansen (værkpasser) Rynkebyvej Rynkeby Langeskov Vandværk Keld Ib Hansen Nyborgvej Langeskov Kerteminde Forsyning A/S Arne Krydsfeldt Grønlandsgade 3, Kerteminde FVD-Region Fyn FVD-Region Fyn Ove Petersen Susanne Mann Skou Jægerlunden Morud Jægerlunden Morud Afdelingsleder Hans Jantzen Miljø og Kultur 5300 Kerteminde Ingeniør Anne-Mette Jensen Miljø og Kultur 5300 Kerteminde Direktør Sekretær Ole Matzen Inge Schou Nielsen Grønlandsgade 3, Kerteminde Grønlandsgade 3, Kerteminde Opdateret /IN 17

18 3.3 Liste over andre relevante kontaktpersoner Navn Adresse Postnr., By Fastnet tlf. Mobil/e-post Beredskabet i Kerteminde Kommune Beredskabschef Miljøvagten Fyn (uden for normal arbejdstid) 112 Beredskabsstyrelsen Embedslægerne Kerteminde Kommune, Natur og Vand chef, TV2 Fyn Olfert Fischers Vej Odense SØ Radio Fyn Fyens Stiftstidende Kerteminde Avis 18

19 3.2.1 Kontaktliste for hvert vandværk Xxxxxx Vandværk INTERN TELEFONLISTE Beredskabsplan Vandforsyning Dato: Telefon Kontakt Dag Aften Mobil Formand Vandværkspasser Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem VVS-mester El-installatør Entreprenør Nabovandværk 1 Nabovandværk 2 Laboratorium Følsomme forbrugere Sygehus Plejehjem Børneinstitution 19

20 3.4 Paradigmer for breve, pressemeddelelser m.m Forslag til påbud om meddelelse af kogeanbefaling til xx Vandværks forbrugere Forslag til kogeanbefaling Pressemeddelelse om kogeanbefaling Pressemeddelelse om at ophæve kogeanbefaling Brev fra xx vandværk til forbrugere om at kogeanbefaling er ophævet 20

21 3.4.1 Forslag til påbud om meddelelse af kogeanbefaling til xx Vandværksforbrugere xxxxxx Vandværk xxxxxxxxxvej xxxx xxxxxx Dato xx.xx.xxxx Påbud om meddelelse af kogeanbefaling til xxxxx Vandværks forbrugere Kerteminde Kommune påbyder hermed xxxxxxx Vandværk at underrette vandværkets forbrugere om, at myndighederne anbefaler, at al vand til drikkevandsformål skal koges. Baggrund Årsagen er, at (f.eks.en analyse udtaget på ledningsnettet har påvist, at vandet er forurenet med coliforme bakterier og kim v. 22 C.) Ved tilsyn udført den xx.xx.xxxx blev der konstateret... Kommunen har telefonisk orienteret Sundhedsstyrelsen om sagen og embedslægen vurderer, at vandværkets forbrugere skal meddeles kogeanbefaling. Afgørelse Kerteminde Kommune påbyder xxxxx Vandværk straks at orientere vandværkets forbrugere skriftligt om, at myndighederne anbefaler, at al vand til drikkevandsformål koges. Forslag til orientering af vandværkets forbrugere er vedlagt dette brev. Kogeanbefalingen gælder, indtil nye analyser har påvist, at forureningen er ophørt. Alle kontrolprøver skal analyseres for E. coli, coliforme bakterier, kimtal ved 37 C og kimtal ved 22 Påbuddet meddeles i medfør af 62, stk. 1 i Vandforsyningsloven. I medfør af Vandforsyningslovens 74, stk. 2 er varsel af ovenstående påbud undladt. Klage over afgørelsen Afgørelsen kan inden 4 uger påklages til Miljøklagenævnet. Eventuel klage stiles til Miljøklagenævnet, Frederiksborggade 15, 360 København K. og fremsendes til Kerteminde Kommune, som videresender klagen til Miljøklagenævnet. Kerteminde Kommune skal have modtaget klagen senest den xx.xx.xxxx. I medfør af Vandforsyningslovens 78, stk. 2 har en klage ikke opsættende virkning, dvs. at det meddelte påbud skal efterkommes uanset en eventuel klage over afgørelsen. Med venlig hilsen Kopi til: Sundhedsstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen 21

22 3.4.2 Forslag til kogeanbefaling dato xx.xx.xxxx Vigtig meddelelse fra XX Vandværk Bakteriologisk forurening Vandværket har modtaget en analyse af en vandprøve udtaget på vandværket som led i den rutinemæssige kontrol. Analysen viser, at de tilladte værdier for bakterier i drikkevand er overskredet. Der er påvist xx coliforme bakterier pr. 100 ml xx kimtal pr. ml ved 22 o C xx kimtal pr. ml ved 37 o C. Kerteminde Kommune, Miljø og Teknik har drøftet vandkvaliteten med Sundhedsstyrelsen, der udtaler, at det kan være sundhedsfarligt at bruge vandet til drikkevand og til husholdning uden at koge det først. Kogeanbefaling I bør koge alt vand, der skal bruges til f.eks. drikkevand, madlavning, tandbørstning, opvask i hånden og lignende. Du skal blive ved med at koge indtil du hører fra os igen. Ved kogning forstås at vandet opvarmes til 100 o C i 2 minutter. Vandet skal spilkoge, hvorved de fleste mikroorganismer inaktiveres/dræbes. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes. En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel gives en portion vand 2 opkog med 2-5 minutters mellemrum. Vand i kaffe- og temaskiner opnår sjældent en temperatur på 100 o C i 2 minutter. Varmt vand fra disse maskiner kan derfor ikke bruges. Hvad kan vandet bruges til? Madlavning: Det forurenede vand bør ikke drikkes kog vandet først og afkøl derefter. Vandet bør heller ikke bruges til at skylle salat og andre grøntsager, der spises rå. Grøntsagerne skal derfor skylles i vand, der har været kogt og derefter afkølet. Vandet kan godt bruges til kogning af kartofler m.m., da bakterierne dør efter kort tids kogning. Personlig hygiejne: Tandbørstning bør ske med afkølet kogt vand. Vandet kan godt bruges til bruse-og karbad, men vær opærkom på, at børn ikke drikker vandet. Hænderne kan vaskes som sædvanligt, men før madlavning bør hænerne vaskes i afkølet kogt vand. Opvask/vask: Opvask i hånden/balje skal foregår med kogt vand, idet der kan ske smitte via hænder eller genstande. Man kan godt bruge ikke-kogt vand til opvask i opvaskemaskine, til tøjvask og til rengøring. Husdyr: Husdyr som kun er vant til at være indendørs f.eks. undulater eller hamstre, bør drikke kogt vand. Andre husdyr må gerne drikke vandet direkte fra hanen. 22

23 3.4.3 Pressemeddelelse om kogeanbefaling Afsender: Kerteminde Kommune Miljø og Teknik dato xx.xx.xxxx Emne: Forbrugere der får vand fra XX Vandværk anbefales at koge deres vand Ved rutinemæssig kontrol med vandet fra XX Vandværk er der konstateret XX coliforme bakterier pr. 100 ml XX kimtal pr. ml ved 22 o C XX kimtal pr. ml ved 37 o C. Kerteminde Kommune, Miljø og Teknik har drøftet vandkvaliteten med Embedslægeinstitutionen. Embedslægen udtalte, at det kan være forbundet med sundhedsrisiko at bruge vandet til drikkevand og til husholdningen uden at koge det først. På baggrund heraf har Kerteminde Kommune i dag givet XX Vandværk påbud om straks at orientere vandværkets forbrugere om vandets kvalitet. Vandværket er i gang med at uddele løbesedler til samtlige forbrugere med anbefaling om, at forbrugerne koger vandet før det anvendes til drikkevand og i husholdningen. Det drejer sig om forbrugere på følgende adresser: Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen forklaring på forureningen. Nye vandprøver vil snarest muligt blive udtaget på vandværket og ledningsnettet for at få konstateret forureningskilden og forureningens omfang. Beredskabschefen er informeret, og han vil være i stand til at få en tankvogn med rent vand frem meget hurtigt, hvis det måtte vise sig nødvendigt. Yderligere information kan fås hos: xx Vandværk, xx på telefon nr. xx eller mobil nr. xx. Kerteminde Kommune, Miljø og Teknik, 23

24 3.4.4 Pressemeddelse om at ophæve kogeanbefaling Afsender: Kerteminde Kommune Miljø og Teknik dato xx.xx.xxxx Emne: Pressemeddelelse om at kogeanbefaling ophæves i xxxx Kogeanbefaling for xx vandværks vestlige forsyningsområde ophæves helt! Nu er der ikke mere forurening i xx vandværks ledningsnet. Derfor ophæves kogeanbefalingen nu for de sidste ejendomme. Det drejer sig om følgende ejendomme: xxxxxxxxx I den øvrige del af det område hvor der oprindeligt blev givet kogeanbefaling, blev kogeanbefalingen ophævet den xx.xx.xxxx. Vandværket og kommunen arbejder fortsat på at forhindre, at der opstår nye forureningshændelser, og vil overvåge drikkevandskvaliteten hyppigt i et godt stykke tid. Yderligere information kan fås hos: xx Vandværk, xx på telefon nr. xx eller mobil nr. xx. Kerteminde Kommune, Miljø og Teknik. Afblæsning af kogeanbefaling - lad vandet løbe i 10 minutter inden det drikkes. 24

25 3.4.5 Brev fra xx vandværk til forbrugere om at kogeanbefaling er ophævet Afsender: xx vandværk Adresse postnr by dato xx.xx.xxxx Meddelelse om at kogeanbefaling ophæves i xxxx Kogeanbefaling for xx vandværks vestlige forsyningsområde ophæves helt! Nu er der ikke mere forurening i xx vandværks ledningsnet. Derfor ophæves kogeanbefalingen nu for de sidste ejendomme. Det drejer sig om følgende ejendomme: xxxxx I den øvrige del af det område hvor der oprindeligt blev givet kogeanbefaling, blev kogeanbefalingen ophævet den xx.xx.xxxx. Vandværket og kommunen arbejder fortsat på at forhindre, at der opstår nye forureningshændelser. Yderligere information kan fås hos: xx Vandværk, xx på telefon nr. xx eller mobil nr. xx. Kerteminde Kommune, Miljø og Teknik, Afblæsning af kogeanbefaling - lad vandet løbe i 10 minutter inden det drikkes. 25

26 3.5 Liste over følsomme forbrugere Levnedsmiddelproducerende virksomheder Dagplejere Skoler Børne- og handicapinstitutioner Plejehjem/ældrecentre Praktiserende læger og tandlæger Børnetandpleje Større kantiner, restauranter, feriecentre, campingpladser m.v Levnedsmiddelproducerende virksomheder. Afventer svar fra Fødevareregion Syd Dagplejere Skoler O.S.V. 26

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 1.1 Koordinationsgruppe for drikkevand 2 1.2 Indkaldelse af Koordineringsgruppen for drikkevand 1.3

Læs mere

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015 Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune April 2012 Opdateret maj 2015 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I NORDFYNS KOMMUNE Oktober 2011 1. INDLEDNING 1 1.1 BEREDSKABSSTAB 1 1.2 INDKALDELSE AF

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan. Vandforsyning

Beredskabsplan. Vandforsyning Beredskabsplan Vandforsyning Afsnit : Side : 1 Dato : 31-05-2010 1 Indledning Denne beredskabsplan gælder for de almene vandforsyninger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Planen er en del af den overordnede beredskabsstyringsplan

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 Formål 2 Definition af en beredskabssituation 2 Lovgivning mv. 3 Koordinationsgruppe for drikkevand 3 Vandforsyningens

Læs mere

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel.

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. 1 Indholdsfortegnelse Vandforsyningens retningslinjer... 2 Ansvar og kompetence for driften af vandværket... 4 Alarmeringsplan...

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune

Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune December 2010 Revideret september 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 1.1 Koordinationsgruppe for drikkevand 2 1.2 Indkaldelse af koordinationsgruppen

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk BEREDSKABSPLAN for Sommersted Vest Vandværk Udgave af december 2010 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Alarmerings- og telefonliste Forholdsregler og handleplan Kortmateriale/Foto

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste til

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Vejledning nr. 001 Manuelt LED SYS Internt PLN 13 Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Kilde: Beredskabsplan for vandværker ARNØJE VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN 1. januar 2017 (Træder i kraft når normaldrift af

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning

Beredskabsplan for vandforsyning 1 Beredskabsplan for vandforsyning Randers Favrskov Norddjurs Syddjurs Akut aktivering 8915 1515 Akut aktivering 8964 1010 Akut aktivering 8959 1000 Akut aktivering 8753 5000 VED AKUT BEHOV FOR AKTIVERING

Læs mere

Støvring Vandværk A.M.B.A.

Støvring Vandværk A.M.B.A. Beredskabsplan For Støvring Vandværk A.M.B.A. Vandværk under Vandråd Randers 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.3 A. Vurdering af beredskabssituationen 4 B. Intern telefonliste 5 C.

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup 1 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2009 og sidst revideret d.07/04/09 Informationerne skal ajourføres efter

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune Som følge af oprettelse af Beredskab Fyn vil markerede afsnit i planen blive tilrettet i 2016

Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune Som følge af oprettelse af Beredskab Fyn vil markerede afsnit i planen blive tilrettet i 2016 Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune Som følge af oprettelse af Beredskab Fyn vil markerede afsnit i planen blive tilrettet i 2016 December 2010 Revideret december 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark 48 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 02/06 2015 og sidst revideret d. 02/06 2015 Informationerne skal

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk 1 of 17 Beredskabsplan for XX Vandværk 1 2 of 17 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel ansvarsfordeling... 3 3. Generel handling i beredskabssituationer... 4 4. Telefonliste - vandværkets bestyrelse, driftspersonale,

Læs mere

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Sidst revideret: 191115 Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling I/S NR ASMINDRUP SOGNS VANDVÆRK Asmindrupvej 33 4572 Nørre Asmindrup Den 8. november 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen den 7. november

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej 16 5620 Glamsbjerg Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2015 og sidst revideret d. 30/03/2015 Informationerne

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Lumsås Vandværk Oddenvej 97 4500 Nykøbing Sjælland Den 22. juni 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen besluttet at give Lumsås Vandværk

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015 Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej 2 5620 Glamsbjerg Planen er udarbejdet d.13/8 2009 Revideret juni 2015 Informationerne skal ajourføres efter vandværkets årlige generalforsamling

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan.

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan. Indhold Oppelstrup Vandværk Beredskabsplan 1. Beredskabsplan, Oppelstrup Vandværk... 1 2. Generel ansvarsfordeling... 2 3. Generel handling i beredskabssituationer... 2 4. Handlingsplaner i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning i. Faxe Kommune

Beredskabsplan for vandforsyning i. Faxe Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Beredskabsplan for vandforsyning Faxe Kommune Juni 2012 Titelblad Rapport titel: Beredskabsplan for vandforsyning i Faxe Kommune Dato: Juni 2012 Nøgleord: Beredskabsplan

Læs mere

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk Beredskabsplan for I/S Asgilhøje Vandværk Indhold 1. Hvornår bruges beredskabsplanen?... 2 2. Ansvarlig... 2 3. Logbog... 2 4. Telefonliste... 3 4.1. Bestyrelse... 3 4.2. Driftspersonale... 4 4.3. Nabovandværker...

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for Janderup Vandværk

Beredskabsplan for Janderup Vandværk Beredskabsplan for Janderup Vandværk Der er lavet actioncards som en del af Beredskabsplanen for offentlig og private vandforsyninger i Varde Kommune. Hensigten er, at actioncardet kan bruges af vandværket

Læs mere

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Sagsnr.:

Læs mere

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere,

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Rev. 30.10.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3

Læs mere

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning.

Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning. Vores breve Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning. Det har vi i de senere år forsøgt at lave om på, og arbejdet har indtil videre resulteret i breve med

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK Dec. 2016 Stillinge.Strands.Vandv@mail.dk BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3-7. Alarmeringsliste 8-11. Info i forbindelse

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. 2015 Eksemplar nr. 1 Tilhører Flade Vandværk 2 Indhold Side 3: Formål med beredskabsplanen Side 4: Generel handling i beredskabssituationer Action Card 1: Forurening

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj Lumsås Vandværk Oddenvej 182 4500 Nykøbing Sj Den 28. juni 2016 Ophævelse af kogeanbefaling Lumsås Vandværk Efter samråd med Embedslægen har Odsherred Kommune besluttet, at påbuddet om kogeanbefaling i

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I SVENDBORG KOMMUNE

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I SVENDBORG KOMMUNE BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I SVENDBORG KOMMUNE November 2009 2 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I SVENDBORG KOMMUNE November 2009 1 INDLEDNING...4 1.1 Krisestab...4 1.2 Indkaldelse af krisestaben....5

Læs mere

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Indholdsfortegnelse Generelt ------------------------------------------------ 2 Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Akut forurening af kildeplads---------------------- 4 Forurening af forsyningsanlæg--------------------

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Sejerby Vandværk, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg. E-mail dto@kalundborg.dk, Tlf.: 5953 4400 Datablad Sejerby Vandværk Tilladelse til Gyldighedsperiode

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 2013 Verninge Vandværk Lundgårdsvej 3 5690 tommerup Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner.

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Beredskabsplan for drikkevand Plan & Miljø 2015 Beredskabsplan for drikkevand Indholdsfortegnelse Indledning 3 Alarmering 4 Alarmeringsdiagram 5 Organisering 6 Koordinationsgruppen 7 Håndtering af akut

Læs mere

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 FEJRUP STRAND VANDVÆRK A.M.B.A. BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 INDHOLD. 1. Formål. 2. Ansvar 3. Beredskabssituationer 4. Handlings procedurer Bilag: A Alarmeringsliste B Dokumentationsskema 1 FORMÅL.

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Teknik og Miljø Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Alarmering side 3 Organisering side 4 Koordinationsgruppen side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Bilag 1: Alarmeringsplan side 8 2: Lovgivning

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 29 05/2008 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget kortfattet

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indhold side Indledning... 2 Det kommunale beredskab... 2 Embedslægen... 3 Kogeanbefaling... 3 Vandværkets beredskab... 4 Beredskabets organisering koordinationsgruppe...

Læs mere

Beredskabsplan. Andelsselskabet. Filippavej 78, Hundstrup, 5762 Vester Skerninge. 14. september 2011 Side 1 af 26

Beredskabsplan. Andelsselskabet. Filippavej 78, Hundstrup, 5762 Vester Skerninge. 14. september 2011 Side 1 af 26 Andelsselskabet 14. september 2011 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse : Side Bilag Indholdsfortegnelse: 2 Generelt: 3 Plan for brud på forsyningsledningsnet: 4 Plan for nedbrud på vandværket: 5 Plan for

Læs mere

Beredskabsplan for. Billund Drikkevand A/S

Beredskabsplan for. Billund Drikkevand A/S Beredskabsplan for Billund Drikkevand A/S April 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 INDLEDNING 4 Anvendelse: 4 2 Beskrivelse af Billund Drikkevand A/S 5 Anlæg og lokaler 5 Fordeling 6 2.1

Læs mere

Beredskabsplan for Herslev Vandværk

Beredskabsplan for Herslev Vandværk Beredskabsplan for Herslev Vandværk 1 / 15 Beredskabsplan for Herslev Vandværk I henhold til Beredskabsloven (nr. 660 af 10/06/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123670) skal der

Læs mere

Beredskabsplan. Bremdal Vandværk

Beredskabsplan. Bremdal Vandværk Beredskabsplan Bremdal Vandværk Opdateret februar 2014-1 - Indholdsfortegnelse. Side Anvendelse, formål..3 Vandforsyning i Struer kommune 3 Vandværkets opgaver...4 Formål..4 Lovgrundlag.4 Organisationen

Læs mere

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme))

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme)) Alarmering D 1 Side 1 Tjekliste til modtager af alarm (Findes som skabelon) Meddelelse vedrørende unormal vandforsyning (Hvornår og hvordan, via analyse/forbrugere/vandværk/embedslæge) Forureningens art:

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a. BEREDSKABSPLAN Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 1 af 26 sider I Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 LOVGRUNDLAG... 3 1.3 BESKRIVELSE AF FØLLE STRANDS VANDVÆRK A.M.B.A..... 3 1.4

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet KALK RØRVIG ApS Unionkul A/S Kalkbrænderiløbskaj 4 2100 København Ø Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet Odsherred Kommune sender hermed et påbud om at forbedre

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Beredskabsplan for. Padborg Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for. Padborg Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan 2012 for Padborg Vandværk A.m.b.a. juni 2012 Indhold side Indledning... 3 Almindelige driftsforstyrrelser... 3 Større driftsforstyrrelser... 4 Truet forsyning... 4 Krisesituation... 4 Det

Læs mere

Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyning

Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Udarbejdet af Teknik og Miljø, Bornholms Regionskommune 1 INDHOLD 1 Formål, opgaver og ansvar... 5 1.1 Formål... 5 1.1.1 Lovgrundlag...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

For Tved Vandværk. ŀberedskabsplan

For Tved Vandværk. ŀberedskabsplan For Tved Vandværk ŀberedskabsplan 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: splan ved forurening af kildeplads. 6: splan ved forurening

Læs mere

Andst Vandværk Beredskabsplan

Andst Vandværk Beredskabsplan Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Beredskabsplan. For VANDVÆRKSNAVN vandværk

Beredskabsplan. For VANDVÆRKSNAVN vandværk Beredskabsplan For VANDVÆRKSNAVN vandværk Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion af Beredskabsplanen... 3 1.1 Ansvar og opbygning af planen... 3 1.2 Godkendelse af planen... 4 2 Formål, opgaver

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

Gundsømagle Vandværk Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. Fremsendt pr. mail til gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk og gugger41@gmail.

Gundsømagle Vandværk Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. Fremsendt pr. mail til gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk og gugger41@gmail. Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Fremsendt pr. mail til gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk og gugger41@gmail.com Natur og Miljø Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Vrensted Vandværk Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening

Læs mere

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN BEREDSKABSPLAN IS Assentoft Vandværk August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens godkendelse og revision... 3 1.3 Beredskabsplanens fordeling... 3 2. Organisation...

Læs mere

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Telefon og alarmeringsliste m.m.: Bilag 1 Denne beredskabsplan indeholder en beskrivelse af overordnede forhold og principper for beredskabet samt en beskrivelse af

Læs mere

Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af Kildeplads

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet Marienborg Gods Vandværk Godskontoret Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Sendt pr. e-mail til: Birgitte.natorp@marienborg.dk Lars.haugaard@marienborg.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf.

Læs mere