Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning"

Transkript

1 Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Januar 2015 VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Team viden og studiekompetence 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Opgavens layout Format Omfang Titelblad Resumé Forkortelser Referencer Referencer i tekster Citering Referenceliste og valg af referencesystem Bøger med en eller flere forfattere Bøger uden forfatter eller redaktør Artikler i bøger eller kapitler med personlig forfatter Tidsskriftartikler Internetkilder Lovmateriale Andet Bilag og bilagsfortegnelse... 8 Bilag 1: Skabelon til titelblad... 1 Bilag 2: Teksteksempel med citation og referenceliste i Vancouver-style. 1 Bilag 3: Teksteksempel med citation og referenceliste i Harvard-style... 3 Bilag 4: Teksteksempel med citation og referenceliste i APA-style

3 1. Indledning Hensigten med Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning ved VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus er at gøre opgaver overskuelige og læsevenlige samt at sikre, at opgaverne lever op til generelle publikationskrav og opgavekriterierne ved Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. 2. Opgavens layout 2.1. Format Skriftlige opgaver afleveres i følgende format: Venstre margin: 5 cm, højre margin: 2 cm, topmargin: 3 cm, bundmargin: 2 cm. Linieafstand: 1,5. Opgaver skal skrives med skrifttype Times New Roman 12 pkt. eller Franklin Gothic Book 11 pkt. Dette dokument anvender sidstnævnte skrifttype. Indholdsfortegnelsen skal omfatte samtlige hovedafsnit og underafsnit, referenceliste og bilagsfortegnelse. Ved pairudgaver skrives der kun på den ene side. Ved elektronisk aflevering af opgaver navngives filen således: opgavetype_ studienummer (numre). Eksempel: pædagogisk plejeplan_141611_141622_ Eksamensopgaver afleveres i WISEflow, hvor der udfyldes elektronisk skema i forbindelse med upload af opgaven Omfang Opgavers omfang beregnes i antal tegn, som er opgivet i opgavekriterierne. Mellemrum tæller med som tegn. Fodnoter, illustrationer og lignende tæller kun som antal tegn i det omfang, at de indeholder tekst. Forside, resumé, indholdsfortegnelse, referenceliste, bilagsfortegnelse og bilag tæller ikke med som antal tegn. 3

4 2.3. Titelblad Opgavers forside er identisk med titelblad, som skal indeholde titel, modul og/eller fag, opgaveløser(e), studienummer (numre), holdnummer, dato, vejleder og antal tegn. Eksempel på titelblad i bilag Resumé Hvor kriterier kræver et resumé, skal dette placeres først i opgaven. Et resumé må maksimalt fylde tegn. Resume tæller ikke med i antal tegn, jævnfør punkt Forkortelser Forkortelser benyttes i begrænset omfang, da for mange og måske delvist ukendte forkortelser vanskeliggør læsningen. Der må anvendes forkortelser på institutioner, foreninger m.v., hvis navnet skrives fuldt ud første gang, f.eks. Dansk Sygeplejeråd (DSR). 3. Referencer 3.1. Referencer i tekster Der skal altid loyalt henvises til de kilder, der anvendes i opgaver. Dette gælder også for bilag, citater, illustrationer samt uskrevne kilder (f.eks. udtalelser og taler). Det gøres ved i parentes at skrive henvisning til kilden eventuelt efterfulgt af de sider, man specifikt refererer til. Der findes forskellige standarder(referencing Styles) til håndtering af referencer f.eks. Vancouver, Harvard og APA. Ved at bruge sådanne standarder kan man sikre, at referencerne bliver entydige og lette at læse. I bilag 1, 2 og 3 er der vist eksempler på referencer i tekster og referencelister i de tre nævnte reference styles. Et elektronisk referencehåndteringsprogram kan være en hjælp til håndtering af referencer i tekster og opstilling af referencelister. På VIA University College er der indkøbt licens til referencehåndteringssystemet RefWorks. Derudover anvendes freeware programmet Zotero. I dette dokument er der i eksemplerne anvendt Harvard som standard/reference style. 4

5 Eksempler: Henvisning til side i en bog: (Rienecker, Jørgensen 2005 s. 128). Henvisning til internetkilde: (Sundhedsstyrelsen 2005). Henvisning til flere kilder på samme sted i opgaveteksten: (Rienecker, Jørgensen 2005 s , Bjerrum 2005 s. 5) Citering Citering betyder at gengive noget ordret på det sprog, der er anvendt i kilden. Citater indrammes med citationstegn, og hvis citatet er på over to linier indrykkes det på siden og skrives med enkelt linieafstand. Hvis dele af citatet udelades, markeres dette med ( ). Hvis der i opgaver citeres fra kilde, hvor forfatteren henviser til eller bygger på en anden kilde, er det den anvendte kilde, der henvises til. Eksempel: Ifølge Kristoffersen definerer Orem egenomsorg som: "Egenomsorg er de handlinger, som et menneske tager initiativ til og udfører på egne vegne for at opretholde liv, sundhed og velvære. Omsorg for andre er et voksent menneskes bidrag til sundhed og velvære for afhængige medlemmer af den voksne sociale gruppe" (Kristoffersen 1998 s. 379) Referenceliste og valg af referencesystem Hensigten med referencelisten er, at læseren tydeligt kan identificere de anvendte kilder. Referencelisten angiver alle kilder (bøger, artikler, video, internetkilder, udtalelser m.v.), der er anvendt i opgaven. Referencelisten placeres efter opgaveteksten. Der henvises i referencelisten minimum til en hel artikel eller et helt kapitel i en publikation. Hvis der i opgaver forekommer flere kilder af den samme forfatter fra det samme år adskilles kilderne ved efter årstallet at angive lille bogstav f.eks. 2005a, 2005b. Referencelisten opstilles i overensstemmelse med den valgte referencestandardreference Bøger med en eller flere forfattere Referencen skal indeholde oplysninger om navn på forfatter/forfattere, årstal for udgivelsen, titel, udgave, forlagets navn, forlagets hjemsted. Eksempler: 5

6 Bjerrum, M. 2005, Fra problem til færdig opgave, 1. udgave, Akademisk Forlag, København. Rienecker, L. & Jørgensen, P.S. 2005, Den gode opgave: håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, 3. udgave, Samfundslitteratur, Frederiksberg. Ved flere forfattere anføres det antal, som den valgte referencestandard angiver. I Harvard skrives alle forfattere, hvis der er to eller tre. Hvis der er fire forfattere eller flere angives den første efterfulgt af: et al. 1. Se eksempel i afsnit Tidsskriftartikler Bøger med en eller flere redaktører Referencen skal indeholde oplysninger om navn på redaktør/redaktører, årstal for udgivelsen, titel, udgave, forlagets navn, forlagets hjemsted. Eksempel: Kamper-Jørgensen, F. & Almind, G. (red.) 2009, Forebyggende sundhedsarbejde, 5. udgave, Munksgaard Danmark, København Bøger uden forfatter eller redaktør Referencen skal indeholde oplysninger om navn på udgiver, årstal for udgivelsen, titel, udgave, forlagets navn, forlagets hjemsted. Eksempel: Sundhedsstyrelsen 2003, Børnevaccinationsprogrammet i Danmark, 3. udgave, Sundhedsstyrelsen, København Artikler i bøger eller kapitler med personlig forfatter Referencen skal indeholde oplysninger om navn på artiklens/kapitlets forfatter, årstal for udgivelsen, artiklens/kapitlets titel, bogens redaktør/redaktører, bogens titel, udgave, forlagets navn, forlagets hjemsted. Eksempel: Pedersen, K.M. 2005, Randomised controlled trials in drug policies: can the best be the enemy of the good? I: Kristiansen, I.S. & Mooney, G. (ed.), Evidence-based medicine: in its place, Routledge, Oxford, s , et al. er en forkortelse af "et alii", som på latin betyder "med flere" 6

7 Tidsskriftartikler Referencen skal indeholde oplysninger om navn på artiklens forfatter, årstal, artiklens titel, tidsskriftets navn, årstal, volume eller årgang, nummer og sidetal. Eksempler: Østergaard, E. & Jakobsen, S.R. 2001, Aflyste operationer giver frustrationer, Sygeplejersken, årg. 101, nr. 36, s Stevens, B. et al. 2006, Economics of home vs. hospital breastfeeding support for newborns, Journal of Advanced Nursing, vol. 53, nr. 2, s Tidsskriftsartikler kan findes i PDF-format og/eller i HTML-format. Når tidsskriftsartikler hentes i HTML-format kan der være problemer med, at sidetallene ikke er identiske med sideangivelse i PDF-formatet. Det er sidetallene i i PDF-formatet som skal anvendes (er de originale) Internetkilder Referencen skal så vidt muligt indeholde oplysninger om navn på internetkildens forfatter og/eller udbyder, årstal for sidste opdatering, kildens titel. Derudover angives internetsidens adresse (Uniform Resource Locator - URL) samt dato for, hvornår søgningen er foretaget. Eksempel: Sykepleiernes Samarbeid i Norden 2003, Ethical Guidelines for Nursing Research in the Nordic Countries, rev. utgave, Sykepleiernes Samarbeid i Norden, Oslo. Lokaliseret på: jer.pdf Da læsere af opgaver, f.eks. eksaminatorer og censorer, kan have svært ved at indhente flygtige internetkilder i den angivne udgave, skal de om nødvendigt kunne få materialet hos opgaveskriveren Lovmateriale Referencen skal indeholde oplysninger om myndighed, årstal, titel, nummer og dato. Eksempel: Undervisningsministeriet 2008, Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, BEK nr. 29 af 24/01/

8 Andet Bruges andre typer kilder end her nævnt, anvendes samme princip. Så vidt muligt oplyses: forfatter, udgivelsesår, titel, udgavebetegnelse, udgiver, udgivelsessted eller det, der svarer til. 4. Bilag og bilagsfortegnelse Materiale, der ikke er umiddelbart nødvendigt for forståelse af opgaveteksten, men som er uddybende eller dokumenterende i forhold til teksten, kan placeres som bilag. Alle bilag nummereres. Bilag opføres i kronologisk rækkefølge i en bilagsfortegnelse, som indsættes i opgaven efter referencelisten og foran bilag. Bilagsfortegnelsen sidenummereres i forlængelse af den forudgående tekst og indgår i indholdsfortegnelsen. Hvis de enkelte bilag sidenummereres, skal hvert bilag sidenummereres for sig. Bilagene skal ikke indgå i opgavens indholdsfortegnelse. 8

9 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Skabelon til titelblad Bilag 2: Teksteksempel med citation og referenceliste i Vancouver-style Bilag 3: Teksteksempel med citation og referenceliste i Harvard-style Bilag 4: Teksteksempel med citation og referenceliste i APA-style 9

10 Bilag 1: Skabelon til titelblad Opgaveløser(e): Klasse/gruppenummer Modul: Opgavetype/fag: Antal tegn: Vejleder(e): Afleveringsdato: Titel på opgave VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Hedeager Århus N 1

11 Bilag 2: Teksteksempel med citation og referenceliste i Vancouver-style At være studiekompetent omfatter bl.a. at kunne håndtere det skriftlige produkts referencer eller kilder, d.v.s. udfærdige rigtige citationer i teksten og en korrekt referenceliste. Man kan læse om dette i forskellige bøger om opgaveskrivning (RW.ERROR - Unable to find reference:241)anvendelse af et referencehåndteringssystem giver mulighed for: - at gemme og skabe overblik over udvalgte kilder fundet ved f.eks. søgning - på en enkel og sikker måde at indsætte kilderne som citationer i teksten - ved et enkelt klik at generere referencelisten i præcis den referencestandard man ønsker. Mange sygeplejestuderende vælger Vancouverformatet fordi det bruger færrest antal tegn. Men vær opmærksom på at Vancouver standarden ikke tillader angivelse af sidetal i teksten. Så hvis du anvender et referencehåndteringsprogram medtages sidetal ikke i den kodede parentes. Hvis du vil nævne et sidetal skal det gøres manuelt i en efterfølgende ny parentes. VIA Bibliotekerne har købt adgang til referencehåndteringssystemet RefWorks, og udleverer gruppekode til systemet. På VIA Bibliotekernes hjemmeside ligger vejledning til RefWorks Skal man kun opgive et enkelt kapitel i en bog eller en artikel fra en antologi kan man importere antologien fra f.eks. bibliotek.dk, ændre referencetypen fra Book, whole til Book, section (eller uddrag af bog). Derved ændres skabelonen og giver mulighed for at skrive kapitlets eller artiklens titel samt forfatter ind. Se f.eks. følgende titler (3,4). Det er også muligt at lægge andre materialetyper ind, f.eks. dvd-video (5), eller en lovbekendtgørelse (6), (7). Referenceliste (1) Lloyd A. Information literacy: Different contexts, different concepts, different truths? J Libr Inf Sci 2005 JUN;37(2): (2) Bawden D. The shifting terminologies of information. Aslib Proc 2001 MAR;53(3): (3) Yates C, Partridge H, Bruce C. Learning wellness: how ageing Australians experience health information literacy. Aust Libr J 2009 AUG;58(3):

12 (4) Bruce C. The Teaching Library: Approaches to Assessing Information Literacy Instruction. Aust Libr J 2010 FEB-MAY;59(1-2): (5) Bruce C. The teaching library: approaches to assessing information literacy instruction. Aust Libr J 2009 AUG;58(3): (6) Bawden D, Robinson L. Promoting literacy in a digital age: approaches to training for information literacy. Learn Publ 2002 OCT;15(4): (7) Bruce C. The seven faces of information literacy. Adelaide: Auslib Press;

13 Bilag 3: Teksteksempel med citation og referenceliste i Harvard-style At være studiekompetent omfatter bl.a. at kunne håndtere det skriftlige produkts referencer eller kilder, d.v.s. udfærdige rigtige citationer i teksten og en korrekt referenceliste. Man kan læse om dette i forskellige bøger om opgaveskrivning (RW.ERROR - Unable to find reference:241). Anvendelse af et referencehåndteringssystem giver mulighed for: - at gemme og skabe overblik over udvalgte kilder fundet ved f.eks. søgning - på en enkel og sikker måde at indsætte kilderne som citationer i teksten - ved et enkelt klik at generere referencelisten i præcis den outputstyle (forskellige standarter for citationer/referencelister), man ønsker. Forudsætninger for at kunne anvende et referencehåndteringssystem optimalt er, at man kan udfærdige søgninger, udvælge relevant kilder af søgeresultatet og eksportere disse kilder til et referencehåndteringssystem. Der findes megen information om informationssøgning på hjemmesider fra forskellige universiteter (2). Bibliotekerne på VIA University College har købt adgang til referencehåndteringssystemet RefWorks. Systemet er tilgængeligt via gruppeadgangskode, som udleveres på ethvert VIA Bibliotek. På VIA Bibliotekernes hjemmeside ligger en RefWorks-manual udarbejdet af VIA Bibliotekerne. Skal man kun opgive et enkelt kapitel i en bog eller en artikel fra en antologi kan man importere antologien fra f.eks. bibliotek.dk, ændre referencetypen fra Book, whole til Book, section. Derved ændres skabelonen og giver mulighed for at skrive kapitlets eller artiklens titel ind. Se f.eks. følgende titler (3,4). Det er også muligt at lægge andre datakilder ind, f.eks. data om en dvd (5), om lovbekendtgørelse (6), en elektronisk artikel fra f.eks. Sygeplejersken (RW.ERROR - Unable to find reference:239) eller en elektronisk publikation fra f.eks. Sundhedsstyrelsens hjemmeside (7). Citationerne lægger sig som koder i tuborgklammer (krøllede parenteser), men i det øjeblik referencelisten genereres forsvinder koderne fra teksten. 3

14 Når referencelisten genereres kan man vælge mellem forskellige outputstyles. Der findes et utal af outputstyles, der hver især har fordele og ulemper. Selve databasen i RefWorks er din egen og du kan rette og forbedre indførslerne (edit). Jo bedre du holder din base ved lige, og jo bedre dine indførsler er, des bedre bliver outputtet. Referenceliste Bjerrum, M. 2005, Fra problem til færdig opgave, 1. udgave, Akademisk Forlag, København. Forum for professionsbachelorernes forskningstilknytning, B!NKO: basismodul i informationskompetence, Syddansk Universitet, Odense. Lokaliseret på: Instituttet for blinde og svagsynede 2008, Når synet forsvinder: en informationsfilm om identitet, hverdag og rehabilitering som synshandicappet, København. Kristjansen, P. 2000, "Karakteristiske forhold ved kræftsygdomme" i: Behandling og pleje af patienter med kræftsygdomme, redaktørerer. L. Ankersen, C. Busch, B.A. Esbensen, H. Gamborg, H. Henriksen & B. Høj, 1. udgave, Nyt Nordisk Forlag, København, s Kristoffersen, N.J. 1998, "Teoretiske modeller i sygepleje" i: Almen sygepleje, bind 1: Fag og funktion - udvikling, værdier og viden, redaktør N.J. Kristoffersen, 1. udgave, Gad, København, s Leick, C. 2001, "Lyst til at udvikle og skabe forandringer", Sygeplejersken, vol. 101, no. 36, s. 16. Lokaliseret på: = Rienecker, L. & Jørgensen, P.S. 2005, Den gode opgave: håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, 3. udgave, Samfundslitteratur, Frederiksberg. Sundhedsstyrelsen 2009, Ilt-hjemmbesøg til patienter med svær kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Lokaliseret på: tienter_kol_net_final.pdf Undervisningsministeriet 2008, Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, BEK nr. 29 af 24/01/2008, København. Lokaliseret på: 4

15 Bilag 4: Teksteksempel med citation og referenceliste i APA-style At være studiekompetent omfatter bl.a. at kunne håndtere det skriftlige produkts referencer eller kilder, d.v.s. udfærdige rigtige citationer i teksten og en korrekt referenceliste. Man kan læse om dette i forskellige bøger om opgaveskrivning (RW.ERROR - Unable to find reference:241). Anvendelse af et referencehåndteringssystem giver mulighed for: - at gemme og skabe overblik over udvalgte kilder fundet ved f.eks. søgning - på en enkel og sikker måde at indsætte kilderne som citationer i teksten - ved et enkelt klik at generere referencelisten i præcis den outputstyle (forskellige standarter for citationer/referencelister), man ønsker. Forudsætninger for at kunne anvende et referencehåndteringssystem optimalt er, at man kan udfærdige søgninger, udvælge relevant kilder af søgeresultatet og eksportere disse kilder til et referencehåndteringssystem. Der findes megen information om informationssøgning på hjemmesider fra forskellige universiteter (2). Bibliotekerne på VIA University College har købt adgang til referencehåndteringssystemet RefWorks. Systemet er tilgængeligt via gruppeadgangskode, som udleveres på ethvert VIA Bibliotek. På VIA Bibliotekernes hjemmeside ligger en RefWorks-manual udarbejdet af VIA Bibliotekerne. Skal man kun opgive et enkelt kapitel i en bog eller en artikel fra en antologi kan man importere antologien fra f.eks. bibliotek.dk, ændre referencetypen fra Book, whole til Book, section. Derved ændres skabelonen og giver mulighed for at skrive kapitlets eller artiklens titel ind. Se f.eks. følgende titler (3,4). Det er også muligt at lægge andre datakilder ind, f.eks. data om en dvd (5), om lovbekendtgørelse (6), en elektronisk artikel fra f.eks. Sygeplejersken (RW.ERROR - Unable to find reference:239) eller en elektronisk publikation fra f.eks. Sundhedsstyrelsens hjemmeside (7). Citationerne lægger sig som koder i tuborgklammer (krøllede parenteres), men i det øjeblik referencelisten genereres forsvinder koderne fra teksten. Når referencelisten genereres kan man vælge mellem forskellige outputstyles. Der findes et utal af outputstyles, der hver især har fordele og ulemper. 1

16 Selve databasen i RefWorks er din egen og du kan rette og forbedre indførslerne (edit). Jo bedre du holder din base ved lige, og jo bedre dine indførsler er, des bedre bliver outputtet. Referenceliste Bjerrum, M. (2005). Fra problem til færdig opgave. København: Akademisk Forlag. Forum for professionsbachelorernes forskningstilknytning. (2009). B!NKO: Basismodul i informationskompetence. Lokaliseret på Når synet forsvinder: En informationsfilm om identitet, hverdag og rehabilitering som synshandicappet. (2008).[Video/DVD] København: Instituttet for blinde og svagsynede. Kristjansen, P. (2000). Karakteristiske forhold ved kræftsygdomme. I: L. Ankersen, C. Busch, B. A. Esbensen, H. Gamborg, H. Henriksen & B. Høj (Redaktører), Behandling og pleje af patienter med kræftsygdomme (s ). København: Nyt Nordisk Forlag. Kristoffersen, N. J. (1998). Teoretiske modeller i sygepleje. I: N. J. Kristoffersen (Redaktør), Almen sygepleje, bind 1: Fag og funktion - udvikling, værdier og viden (s ). København: Gad. Leick, C. (2001). Lyst til at udvikle og skabe forandringer. Sygeplejersken, 101(36), 16. Lokaliseret på: = Rienecker, L., & Jørgensen, P. S. (2005). Den gode opgave: Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser (3. udgave). Frederiksberg: Samfundslitteratur. Sundhedsstyrelsen. (2009). Ilt-hjemmebsøg til patienter med svær kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Lokaliseret på: tienter_kol_net_final.pdf Bekendtgørelse Om Uddannelsen Til Professionsbachelor i Sygepleje, BEK nr. 29 af 24/01/2008. Lokaliseret på: 2

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning November 2015 VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Team viden og studiekompetence 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opgavens layout...

Læs mere

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Maj 2013 Social- og sundhedsuddannelsen Randers Indledning Hensigten med Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning ved Randers Social- og Sundhedsskole er

Læs mere

Retningslinjer for opgaveskrivning

Retningslinjer for opgaveskrivning Sygeplejerskeuddannelsen November 2015 Professionshøjskolen UCC Retningslinjer for opgaveskrivning Sygeplejerskeuddannelsen i Nordsjælland Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 2 2. Opgavens tekniske

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

Retningslinjer for opgaveskrivning

Retningslinjer for opgaveskrivning ORIENTERING Retningslinjer for opgaveskrivning Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Juni 2014 De følgende retningslinjer gælder for alle skriftlige opgaver, der udarbejdes af studerende på Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Referencehå ndtering i Word

Referencehå ndtering i Word 1 Referencehå ndtering i Word Når du skriver opgave i de nyeste udgaver af Word kan du lave henvisninger og tilføje referencer undervejs i processen. Når du har lukket dit dokument op, klikker du på Referencer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Revideret og godkendt af Landsudvalget

Læs mere

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Dette skrift indeholder de gældende retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Retningslinjerne

Læs mere

Del 1 Navigation i RefWorks 2.0

Del 1 Navigation i RefWorks 2.0 - webbaseret referencestyringssystem Kursus for studerende, undervisere og konsulenter - efterår 2012 Del 1 Navigation i RefWorks 2.0 1) Opret din egen RefWorks-konto (via UCN-netværk) 2) Opret folders

Læs mere

Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved diplomuddannelserne, UCN act2learn

Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved diplomuddannelserne, UCN act2learn Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved diplomuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 2.1 Overskrifter... 3 2.2 Figurer og tabeller... 4 3. Serviceafsnit...

Læs mere

Litteraturhenvisninger og litteraturlister

Litteraturhenvisninger og litteraturlister Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Harvard-formatet Kilder Litteraturhenvisninger og litteraturlister hænger uhjælpeligt sammen med kilder. Derfor er det vigtigt med en klar definition af en

Læs mere

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Version 2.1 (april 2016) Redaktionen vil være taknemmelig for, om tidsskriftets artikelforfattere gør sig bekendt med og følger

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Retningslinjer for opgaveskrivning

Retningslinjer for opgaveskrivning VIA University College Dato: 11. februar 2015 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Retningslinjer for opgaveskrivning Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers Indhold 1.0 INDLEDNING... 1 2.0

Læs mere

Referencehåndtering i Word

Referencehåndtering i Word Dato: 31. august 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov og Lene Nørskov Lange, VIA Bibliotekerne Referencehåndtering i Word Når du skriver opgave i Word, kan du lave henvisninger og tilføje referencer undervejs

Læs mere

Retningslinjer for opgaveskrivning

Retningslinjer for opgaveskrivning Retningslinjer for opgaveskrivning - gældende for studerende ved September 2013 VIA University College Jens Otto Krags Plads 3 8900 Randers C Indhold 1.0 Indledning... 1 2.0 Opgavens opbygning... 2 2.1

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Harvard referencestandard

Harvard referencestandard Udarbejdet af bibliotekar på UC SYD Roald Frøsig, 17. januar 2017. Harvard referencestandard Man skal referere, hver gang man anvender en kilde i sin tekst, det gælder både når man citerer en tekst direkte,

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet. Redaktionelle retningslinier. for opgaveskrivning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet. Redaktionelle retningslinier. for opgaveskrivning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Redaktionelle retningslinier for opgaveskrivning Revideret februar 2010 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 OPGAVENS

Læs mere

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger.

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger. Akademiuddannelser Vejledning i kildehenvisninger. INDHOLD INDLEDNING... 3 KILDEHENVISNINGER... 3 SAMME KILDE LIGE EFTER HINANDEN:... 4 HENVISES DER TIL FLERE SIDER SKAL DER SKRIVES:... 4 CITATER... 4

Læs mere

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Kilder Litteraturhenvisninger og litteraturlister hænger uhjælpeligt sammen med kilder. Derfor er det vigtigt med en klar definition af en

Læs mere

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5 EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero version 5 En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word - sådan deler du referencer November

Læs mere

Redaktionelle retningslinjer. for. opgaveskrivning

Redaktionelle retningslinjer. for. opgaveskrivning Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning University College Lillebælt Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle Revideret Januar 2009/ Peder Ohrt Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word Maj 2017 Indholdsfortegnelse Tilføj/Download

Læs mere

Del 1 Navigation i Refworks

Del 1 Navigation i Refworks - webbaseret referencestyringssystem Kursus for studerende, undervisere og konsulenter - foråret 2011 Del 1 Navigation i Refworks 1) Oprette egen RefWorks-konto (via UCN-netværk og fjernadgang) 2) Oprette

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Retningslinjer for skriftlige opgaver

Retningslinjer for skriftlige opgaver Retningslinjer for skriftlige opgaver - redaktionelle retningslinjer og brug af APA referencesystem VIA University College sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Rev. januar 2012 Indhold Indledning... 1

Læs mere

Formkrav og redaktionelle retningslinjer

Formkrav og redaktionelle retningslinjer Formkrav og redaktionelle retningslinjer for skriftlige opgaver ved Sundhedsuddannelserne UCC 2/11/16/lc 1 Generelle krav Opgaver kan udarbejdes på dansk, svensk og norsk. Ønske om aflevering på andre

Læs mere

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word Juni 2016 Indholdsfortegnelse Tilføj/Download

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

Eksporter referencer til RefWorks

Eksporter referencer til RefWorks Eksporter referencer til RefWorks Indhold PubMed... 2 Cinahl... 4 Ovid databaser (Embase og PsycINFO)... 5 Web of Science... 6 Cochrane Library... 7 Bibliotek.dk... 9 Google scholar... 10 Direkte fra tidsskrifters

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Word. Strukturering, henvisninger m.m.

Word. Strukturering, henvisninger m.m. Word Strukturering, henvisninger m.m. August 2015 Strukturer dokumentet I kan tildele de forskellige dele af teksten, specielt afsnitsoverskrifter, forskellige niveauer, vha. typografi-paletten 2 Strukturer

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning

Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning 2014 Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning i Horsens VIA UC i Horsens Chr. M. Østergaards vej 4, 8700 Horsens Indhold 1. Indledning... 3 2. Opgavens opbygning... 4 2.1 Forside / titelblad...

Læs mere

- de primære funktioner

- de primære funktioner - de primære funktioner Aarhus Universitet, Business and Social Sciences ASB Bibliotek 2011 INDHOLD INTRODUKTION 2 LOGIN 3 MANUEL INDDATERING AF REFERENCER 4 EKSPORT AF REFERENCER FRA DIVERSE DATABASER

Læs mere

Eksamensvejledning. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling For diplomuddannelser indenfor Social- og sundhedsområdet Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling For diplomuddannelser indenfor Social- og sundhedsområdet Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Videreuddannelse og Kompetenceudvikling For diplomuddannelser indenfor Social- og sundhedsområdet Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning VIA University College, VOK, Social- og sundhedsområdet,

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

RefWorks. Import af referencer: - Bibliotek.dk - Cinahl - ERIC - PsycInfo. - PubMed - Google Scholar - Websider Rediger i referencerne

RefWorks. Import af referencer: - Bibliotek.dk - Cinahl - ERIC - PsycInfo. - PubMed - Google Scholar - Websider Rediger i referencerne En vejledning fra UCL Biblioteket RefWorks Import af referencer Import af referencer: - Bibliotek.dk - Cinahl - ERIC - PsycInfo - SocINDEX - PubMed - Google Scholar - Websider Rediger i referencerne Juni

Læs mere

VIA University College VIA Bibliotekerne CINAHL Plus

VIA University College VIA Bibliotekerne CINAHL Plus VIA University College VIA Bibliotekerne CINAHL Plus CINAHL Plus Indhold Om Cinahl... 2 Søgning... 2 Advanced Search... 3 Basic Search... 7 Cinahl Headings... 8 Søgehistorie... 9 Gem søgehistorien... 10

Læs mere

Del 1 Navigation i RefWorks 2.0

Del 1 Navigation i RefWorks 2.0 - webbaseret referencestyringssystem Kursus for studerende, undervisere og konsulenter - 2014 Del 1 Navigation i RefWorks 2.0 1) Opret din egen RefWorks-konto (via UCN-netværk) 2) Opret folders / tags

Læs mere

Retningslinjer for opgaveskrivning

Retningslinjer for opgaveskrivning Retningslinjer for opgaveskrivning - gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens April 2011 VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Chr. M. Østergaardsvej 4, 8700 Horsens

Læs mere

- de primære funktioner

- de primære funktioner - de primære funktioner Aarhus Universitet AU Library 2014 Indhold INDHOLD 1 INTRODUKTION 2 HVAD ER EN REFERENCE? 3 LOGIN 4 MANUEL INDDATERING AF REFERENCER 7 EKSPORT AF REFERENCER FRA DIVERSE DATABASER

Læs mere

Opgavekriterier og redaktionelle krav for afsluttende skriftlig opgave ved. Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Opgavekriterier og redaktionelle krav for afsluttende skriftlig opgave ved. Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Opgavekriterier og redaktionelle krav for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Godkendt af Landsudvalget december 2012 De Regionale Specialuddannelsesråd

Læs mere

RefWorks Workshop Medicinsk Bibliotek Aalborg Universitetshospital. Oprettelse af konto/log in... 2. RefWorks-databasen... 2

RefWorks Workshop Medicinsk Bibliotek Aalborg Universitetshospital. Oprettelse af konto/log in... 2. RefWorks-databasen... 2 RefWorks vejledning Indhold Oprettelse af konto/log in... 2 RefWorks-databasen... 2 Import af referencer... 2 Pubmed... 3 Embase/Psycinfo/Medline (Ovid)... 4 Cinahl... 5 RefGrab-it... 6 Organisering af

Læs mere

Generelle retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser Generelle retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er

Læs mere

Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.)

Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.) Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.) Bacheloropgaven er et større selvstændigt arbejde, der skal dokumentere, at den studerende kan anvende den juridiske metode i arbejdet med et bestemt

Læs mere

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 2. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2011: En opgave i en faglig problemstilling

Læs mere

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 1. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2012: En opgave i en faglig

Læs mere

Projektrapporten HTX. Niels Aarup

Projektrapporten HTX. Niels Aarup Projektrapporten på HTX August 2007 Niels Aarup 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Projektrapportens opbygning... 4 1.1 Indholdsoversigt... 4 2. Lay Out... 5 3.1 Forsiden...

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

KVIK. Kurser i Videnskabelig InformationsKompetence. Bib.ucl.dk Referencer RefWorks Grundlæggende RefWorks Udvidet Systematisk litteratursøgning

KVIK. Kurser i Videnskabelig InformationsKompetence. Bib.ucl.dk Referencer RefWorks Grundlæggende RefWorks Udvidet Systematisk litteratursøgning Forskerservice Bib.ucl.dk Referencer RefWorks Grundlæggende RefWorks Udvidet Systematisk litteratursøgning EBSCO databaser PubMed Nordiske baser Google Scholar og bibliotek.dk Systematisk review Tidsskrifter

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf 2016 Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Jeg introducerer metoderne og kilderne i den rækkefølge, de kan være logiske at anvende.

Jeg introducerer metoderne og kilderne i den rækkefølge, de kan være logiske at anvende. Litteratursøgning for diplomstuderende, der skriver afgangsopgave Februar 2010. UCC, Center for undervisningsmidler, Lise Alsted Henrichsen, lahe@ucc.dk Kursets mål Målet med dette kursus er at give dig

Læs mere

RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html)

RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html) RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html) Indhold Hvad er RefWorks... 1 Sådan finder du program og manual... 1 Forberedelse af PC en... 2 Manuel indførsel

Læs mere

REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013)

REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013) REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013) 2013 Indholdsfortegnelse 1. Refworks og Nationale Kliniske Retningslinjer... 3 2. Log ind i RefWorks...

Læs mere

VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET

VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Pia Vang Hansen Juli 2016 Vi håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero.

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 Normalside Omfang Skrifttype Opsætning Indholdsfortegnelse Opbygning En normalside er defineret som 2400

Læs mere

Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek.dk side 4. Ebsco baser side 4.

Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek.dk side 4. Ebsco baser side 4. Mendeley på PC er Ved brug af browseren Mozilla Firefox Download Mendeley side 2 Overførsel fra databaser til Mendeley side 3 Artesis side 3 Bibliotek.dk side 4 Ebsco baser side 4 Pubmed side 5 Embase

Læs mere

Søgevejledning til databasen AMED. Udgiver Health Care Information Service of the British Library

Søgevejledning til databasen AMED. Udgiver Health Care Information Service of the British Library AMED The Allied and Complementary Medicine Database Udgiver Health Care Information Service of the British Library Indhold AMED dækker udvalgte tidsskrifter indenfor områderne "alternativ" medicin, rehabilitering,

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Vejledning i Rapportskrivning

Vejledning i Rapportskrivning Vejledning i Rapportskrivning Finn Nordbjerg Rie Nielsen Professionshøjskolen University College Nordjylland Teknologi og Business: IT Uddannelserne August 2011 1 Forord Denne vejledning er rettet mod

Læs mere

Gå til zotero.org klik Download Now

Gå til zotero.org klik Download Now INSTALLÉR ZOTERO: 1. Gå til zotero.org klik Download Now Vælg mellem: 2. Download + installér. Luk din browser ned og åbn igen. A: Zotero til Firefox (vælg denne hvis du bruger Firefox B: Zotero Standalone

Læs mere

Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave December 2013

Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave December 2013 Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave December 2013 Kursisten sender elektronisk til vejleder og til uddannelseskonsulenten: En opgave inklusiv godkendelsesskema (bilag 5, findes

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven

Læs mere

Ved brug af browseren Internet Explorer. Favoritlinje på PC side 2. Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3

Ved brug af browseren Internet Explorer. Favoritlinje på PC side 2. Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3 Mendeley på PC er Ved brug af browseren Internet Explorer Favoritlinje på PC side 2 Download Mendeley side 2 Overførsel fra databaser til Mendeley side 3 Artesis side 3 Bibliotek.dk side 4 Ebsco baser

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Ved brug af browseren Google Chrome. Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek.

Ved brug af browseren Google Chrome. Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek. Mendeley på PC er Ved brug af browseren Google Chrome Download Mendeley side 2 Overførsel fra databaser til Mendeley side 3 Artesis side 3 Bibliotek.dk side 4 Ebsco baser side 4 Pubmed side 5 Embase side

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Vejledning til Word på PC

Vejledning til Word på PC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på PC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse... 2 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres... 3 Henvisninger, citater

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET INFORMATION OM OPGAVESKRIVNING

SYDDANSK UNIVERSITET INFORMATION OM OPGAVESKRIVNING SYDDANSK UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet LITTERATURVIDENSKAB 2016 INFORMATION OM OPGAVESKRIVNING Vejledning i opgaveskrivning Inden du går i gang med at skrive en opgave, så læs studieordningen igennem

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar

til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar Forord Denne pjece er tænkt som en guide til studerende ved sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark

Læs mere

RefWorks fungerer bedst sammen med browseren Internet Explorer og Microsoft Office Word.

RefWorks fungerer bedst sammen med browseren Internet Explorer og Microsoft Office Word. Bibliotekerne RefWorks manual udarbejdet af Bibliotek og Informationscenteret på VIA University College - Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Senest opdateret 4. februar 2010 Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks...

Læs mere

Vejledning til Word på MAC

Vejledning til Word på MAC Nyborg Gymnasium Oktober 2015/CN Vejledning til Word på MAC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse 1 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres 2 Henvisninger, citater

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Referencer henvisninger, citater, litteraturliste

Referencer henvisninger, citater, litteraturliste Referencer henvisninger, citater, litteraturliste Ergoterapeutuddannelsens praksis - følger APA, American Psychological Association November 2007 Formålet med referencer 1 Litteraturhenvisninger (bibliografiske

Læs mere

Skabelon til praktikopgave

Skabelon til praktikopgave Skabelon til praktikopgave De enkelte opgaveafsnit Kompetenceområderne for praktik er Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde. Eksempel fra opgave(r) Metakommunikation er markeret med GRØNT Sideantal

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Dato: 9. februar 2015 Ref.: Charlotte Qvist - VIA Bibliotekerne CINAHL Complete Indhold Om CINAHL Complete 2 Søging..2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 CINAHL Headings.8

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Studerendes video- optagelser til prøver

Studerendes video- optagelser til prøver Studerendes video- optagelser til prøver Resume Video til brug ved prøver kan optages i flere forskellige formater og lagres på forskellige medier. Hvis video optages på dvd (f.eks. 80 mm skive, der sættes

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder Institut for Sprog og Erhvervskommunikation HA - tysk Vejledning i udarbejdelse af rapport Tysk 4. semester Økonomi og markeder Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences Januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

MANUAL AF FILIP WALLBERG & RUNE MICHELSEN

MANUAL AF FILIP WALLBERG & RUNE MICHELSEN MANUAL AF FILIP WALLBERG & RUNE MICHELSEN NB! Denne manual er også fuldt ud anvendelig til arbejdet på radionyheder.dk og tvnyheder.dk, da disse sites er bygget op i nøjagtig samme system! Indhold Om

Læs mere

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren:

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: historie-opgave (HiO) i det 1. år Større skriftlig opgave (SSO) på 2. år. Begge opgaver er individuelle. HiO

Læs mere

Tekniske og etiske retningslinjer for skriftlige opgaver ved Radiografuddannelsen UC Lillebælt

Tekniske og etiske retningslinjer for skriftlige opgaver ved Radiografuddannelsen UC Lillebælt Tekniske og etiske retningslinjer for skriftlige opgaver ved Radiografuddannelsen UC Lillebælt Gældende pr. 1. februar 2012 Indhold 1 I DLED I G... 3 2 AFLEVERI G AF OPGAVER... 3 2.1 Generelt... 3 2.2

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere