LOVE FOR KSF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVE FOR KSF . 1. . 2."

Transkript

1 LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder samt bevarelse af fiskevandene og ophjælpning af fiskebestanden.. 3. Foreningen er tilsluttet * Danmarks Sportsfiskerforbund *..4 Foreningens medlemstal er begrænset og fastsættes for det efterfølgende år på den årlige generalforsamling, idet der tages stilling til efter råd fra bestyrelsen om foreningens fiskevande kan bære en yderligere tilgang af medlemmer. Optagelse som medlem kan ske efter bestyrelsens skøn. For at blive optaget som seniormedlem skal man være fyldt 18 år. Juniormedlemmer kan optages når de er 10 år. Børn under 10 år kan af seniormedlemmer medtages uden betaling. Medlemmer, der opfylder krav til pensionistmedlemsskab, betaler reduceret kontingent. Aldersgrænsen for pensionistmedlemmer øges med 3 år, 1 år ad gangen over 3 år fra 2014 til 2016, således at pensionistmedlemsskab fremover kan opnås af medlemmer, der er fyldt - 63 år den 1. januar 2014, - 64 år den 1. januar 2015, - 65 år den 1. januar Medlemmer, der allerede har pensionistmedlemskab, fortsætter uændret som sådan. Medlemmers samlever kan optages i foreningen uden indskud. Frikort kan i særlige tilfælde udstedes efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen. Formanden og kassereren kan i særlige tilfælde udstede gæstekort gældende alle foreningens fiskevande til dagkortspris, gæst og medlem skal vise gyldig fiskelicens. Endvidere har formanden og kassereren ret til i særlige tilfælde at tilbyde nye medlemmer optagelse til reduceret pris for en reduceret periode. Ikke medlemmer kan fiske i Tryggevælde Å ved køb af fiskekort, hvis pris fastsættes af bestyrelsen.. 5. Kontingent skal betales senest 1. februar, og gælder for perioden 1/3 til den 1/3 det kommende. Er kontingentet ikke indgået senest 1. februar eller den af bestyrelsen fastsatte dato, slettes medlemmet og kan kun optages som medlem igen mod nyt indskud.

2 Fisketegn og den obligatoriske fiskelicens er strengt personligt og skal altid medbringes på fisketure. Disse kan fordres fremvist af ethvert medlem. Udeblivelse eller for sen afmelding fra ture betales med et gebyr, fastsat af bestyrelsen. Tilmelding til ture er bindende og der hæftes personligt for betaling.. 6 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt ordstyrer. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækninger eller, hvis blot eet medlem ønsker det, ved skriftlig afstemning. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i sidste halvdel af januar måned, og indkaldelse sker fra bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel til hvert enkelt medlem via eller post. Ønskes indkaldelse per post, skal dette meddeles bestyrelsen ved indmeldelse. Dagsordenen fastsættes af bestyrelsen og skal meddeles medlemmerne samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Dagsordenen skal indeholde: 1) Beretninger, 2) Regnskab (herunder bemærkninger fra den kritiske revisor), 3) Indkomne forslag. 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen, revisorer og suppleanter. 5) Kontingent og indskud for den kommende sæson. 6) Fastsættelse af medlemstal 7) Præmieuddeling. 8) Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indgivet til formanden senest 1. november inden generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres samtidig med indkaldelsen. Ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes med 8 dages varsel til hvert enkelt medlem, afholdes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst ¼ af medlemmerne fremsætter begæring herom med angivelse af forhandlingsemne. Når en sådan begæring indgives, skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage efter begæringens modtagelse.. 7 Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer med gyldigt medlemskort. Dog er bestyrelsen berettiget til at indbyde ikke-medlemmer til generalforsamlingen, f.eks. hvor det ved vigtige beslutninger skønnes ønskeligt at have en sagkyndig tilstede under behandlingen af spørgsmålet. Beslutninger tages af generalforsamlingen ved simpel majoritet blandt de fremmødte medlemmer over 15 år, (medlemmer under 15 år kan give deres stemme til deres forældre/værge) med

3 undtagelse af de i 8 og 19 nævnte tilfælde (lovændringer). Der føres en protokol over forhandlingerne. Protokollen underskrives af ordstyreren og sekretæren..8 Ændringer i lovene kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. Afstemninger ved fuldmagt kan ikke finde sted (bortset fra det i 7 nævnte tilfælde, dvs. medlemmer under 15 år). Dette gælder dog ikke. 19, der ikke kan ændres. Foreningens love udleveres ved generalforsamlinger. Alle medlemmer kan rekvirere foreningens love hos kassereren mod fremsendelse af frankeret svarkuvert eller pr. E.mail.. 9. Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år ad gangen, således at formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulig år. Kasserer og 1 bestyrelses medlem er på valg i lige år. Genvalg kan finde sted. Den valgte bestyrelse skal sammensættes således at flertallet har bopæl i foreningens hjemstedskommune. Desuden vælges 2 revisorer, heraf 1 kritisk revisor. Den ene revisor vælges i lige år og den anden revisor i ulige år. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen og 2 suppleanter til revisionen. Revisiorer og suppleanter vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen udpeger de fiskeriopsynsmænd, som den skønner nødvendigt, og som kan opnås tilladelse til fra Fiskeriministeriet. Bestyrelsen leder foreningens virksomhed og administration overensstemmende med lovene og under ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen afgør sagerne ved simpelt stemmeflertal. Er stemmerne lige er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fører ved sekretæren en forhandlingsprotokol Juniorafdelingen ledes i overensstemmelse med de love, der er vedtaget på seniorernes generalforsamling. Juniorerne nyder de samme rettigheder som seniorerne. De deltager således i pokaluddelingen.. 11 Foreningens regnskab føres af kassereren, der drager omsorg for, at foreningens midler indsættes i anerkendt bank. Kassereren må ikke have mere end 5000 kr. femtusinde 00/100 kroner i kontante penge i kassen. Udbetalinger fra foreningens konti foretages af kassereren. På hvert ordinære bestyrelsesmøde, dog minimum 1 gang hver 2. måned, skal formanden (i hans forfald af næstformanden) attestere bilag og kontoudtog. Regningskrav fra formanden skal fra formanden attesteres af næstformanden.

4 Kassereren er pligtig til at forelægge foreningens regnskaber og bilag for bestyrelsen og revisorerne, så ofte det forlanges. Regnskaberne må ikke offentliggøres i dagspressen eller udsendes til medlemmerne. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december Regnskabets revision foretages af de på generalforsamlingen for 2 -(to)- år ad gangen valgte revisorer, der er pligtige til at foretage revision og påtegne regnskabet inden foreningens generalforsamling. Revisorerne skal gennemgå foreningens regnskab talmæssigt samt forvisse sig om, at de opgivne aktiver er tilstede Der må i foreningens fiskevande fiskes på enhver sportsmæssig måde med 3 fiskeliner eller med 3 krebsebrikker ad gangen. Bestyrelsen har tilladelse til at fange skidtfisk med ellers forbudte fangstmidler. Ethvert hensyn til fugle- og hårvildt skal tages. Færdsel til og fra fiskevandet skal foregå ad de til vandet førende veje og stier. Træffer man en smugfisker ved vore vande, skal der forlanges dobbelt dagkortspris. Indberetning om det passerede skal snarest muligt gives til bestyrelsen med oplysninger om navn og adresse, i mangel af dette evt. bil eller motorcykel nr. For at få oversigt over de fisk, der fanges i foreningens fiskevande, henstilles det til medlemmerne at føre en fangstjournal så udførligt som muligt, så materialet kan bruges til statistisk bearbejdning. Følgende er forbudt: 1. Fiskeri fra båd i foreningens fiskevand i Tryggevælde Å. 2. Overtrædelse af Vallø Stifts ordensregler. 3. Fiskeri med faste liner og kroge. 4. At medtage løse hunde. 5. At beskadige afgrøder, indhegninger og rørbevoksninger. 6. At efterlade kroge eller andet fiskegrej, fordi sådanne kan forvolde stor skade på kreaturer og legende børn. 7. Fra Prambroen til vejen, der fører over slusen, at fiske andre steder end på den østlige side af åen. Overholdes love og bestemmelser ikke, eller skades foreningens virke på anden vis, kan bestyrelsen enten give vedkommende karantæne eller ekskludere ham. Denne afgørelse kan indankes for en generalforsamling.. 14.

5 Foreningens medlemmer må ikke ved overbud eller på anden måde erhverve sig eller søge at erhverve fiskevand lejet af vor forening eller anden forening stående under *Danmarks Sportsfiskerforbund*. Overtrædelse kan, om kræves, medføre eksklusion (om ønskes dog afhængig af voldgiftskendelse). Ved fortolkning af foreningens love og Danmarks Sportsfiskerforbunds love vil den strengeste paragraf altid være den afgørende Bestyrelsen kan nedsætte de arbejdsudvalg, som den finder nødvendig. Disse arbejdsudvalg kan om nødvendigt suppleres med menige medlemmer. Udvalgene er rådgivende overfor bestyrelsen At opretholde almindelig ro og orden, og ellers følge de for området gældende regler Fisk, der er fanget i vande, hvor Køge Sportsfiskerforening har fiskeret, samt i Køge Å's nedre løb fra Ringvejsbroen og Køge havneområde samt langs kysten, fra udløbet af Skensved Å til og med Strandegårds Dyrehave, og endvidere fisk, der er fanget på foreningens ture kan præmieres. Fisk, der er fanget på privat arrangerede bådture, kan ikke komme i betragtning ved foreningens præmieringer.. 18 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst 1 yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.. 19 Foreningens ophævelse: Når 4/5 af samtlige tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling stemmer for, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse skal ske med min. 3 ugers varsel skriftligt til samtlige medlemmer. På den ekstraordinære generalforsamling skal 4/5 af samtlige tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer godkende ophævelsen, samt bestemme, hvordan foreningens midler anvendes. De må dog kun anvendes til sportsfiskeriets fremme.. 20 Foranstående love træder i kraft den 31. januar 2013 og afløser tidligere vedtagne love.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere