sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk."

Transkript

1 Danak-NYT Nr. 16. April 2008 Ny lovgivning der omhandler DANAK Nedenstående love og bekendtgørelser, der refererer til DANAK, kan findes på Ref. No Titel Udgivet BEK nr Bekendtgørelse om salmonellose hos fjerkræ og 05/10/2007 Ministeriet for Familie- salmonella i slagtefjerkræ m.m. og Forbrugeranliggender DANAK s sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på BEK nr Bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed på 09/10/2007 Transport- og Energiministeriet offshoreanlæg m.v. BEK nr Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indførsel 17/10/2007 Ministeriet for Familie- af fødevarer m.v. med særlige restriktioner og Forbrugeranliggender BEK nr Bekendtgørelse om Sikkerhedsstyrelsens bemyndigelse af 22/11/2007 Økonomi- og Erhvervsministeriet kontrolinstanser til godkendelse og overvågning af kvalitetsstyringssystemer for autoriserede og godkendte virksomheder BEK nr Bekendtgørelse om dumpning af optaget havbunds- 07/12/2007 materiale (klapning). (Klapbekendtgørelsen) BEK nr Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brænde- 11/12/2007 ovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion (Brændeovnsbekendtgørelsen) BEK nr Bekendtgørelse om typegodkendelsesordning for mini- 11/12/2007 renseanlæg BEK nr Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljø- 11/12/2007 beskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen) BEK nr Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsy- 11/12/2007 ningsanlæg BEK nr Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbin- 12/12/2007 delse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen) BEK nr Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord 12/12/2007 til bygge- og anlægsarbejder (Restproduktbekendtgørelsen) BEK nr.1481 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godken- 20/08/2007 delse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen) (Standardvilkår) VEJ nr Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. 12/02/2008 Fødevareministeriet BEK nr. 159 Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af 05/03/2008 Fødevareministeriet kontrolresultater VEJ nr Vejledning om elitestatus til 3. partscertificerede virksomheder 07/03/2008 Fødevareministeriet Kursusoversigt Tid Titel Sted Min./ Sidste frist for maks. antal tilmelding Grundkursus DS/EN ISO 17025:2005 Hjalet Dette kursus er udsolgt! Vordingborg Grundkursus DS/EN ISO 15189:2007 Hjalet 18/ Vordingborg Anvendelse af EDB i akkrediterede laboratorier DANAK 18/ Skovlunde Grundkursus DS/EN ISO 17025:2005 Hjalet 18/ Vordingborg Se kursusbeskrivelser og andre oplysninger på eller kontakt Karin-Ulla Thaysen på tlf.: DANAK Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond Dyregårdsvej 5B 2740 Skovlunde Tlf.: Fax: DANAK Dansk Akkreditering tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker anerkendelse na tionalt og internationalt af deres prøvnings- og kalibreringsydelser samt certificeringsaktiviteter og inspektion. DANAK-NYT Udgiver: Danak Ansvarshavende: Jesper Høy, DANAK Redaktion: Erik Bruun Lorentzen, DANAK Grafisk og teknisk produktion: Full Circle Reklamebureau A/S Oplag: Yderligere eksemplarer af DANAK-NYT kan rekvireres hos Karin-Ulla Thaysen, tlf.: eller printes fra Certificering til energimærkning af huse Den nuværende ordning, der bygger på en statsautorisation af konsulenter, der udfører energimærkning af huse, bliver nu afløst af en ordning, hvor de virksomheder, der ønsker at foretage energimærkningen, skal være certificerede. For at kunne udføre energimærkning af bygninger skal man i dag være beskikket af Energistyrelsen, der med hjælp fra et sekretariat, FEM-sekretariatet, vurderer konsulenternes kvalifikationer, erhvervserfaring og den faglige kvalitet af deres arbejde. I 2006 trådte en ny lov om energimærkning i kraft. Derved udvidedes antallet af bygninger, som skal energimærkes, kraftigt. Dette har medført, at der ikke er nok beskikkede konsulenter til at gennemføre mærkningerne inden for de tidsfrister, som lovgivningen foreskriver. Der er nu et akut behov for flere konsulenter, specielt konsulenter som kan energimærke flerfamiliehuse, institutioner m.v. Virksomhederne, som står for energimærkningerne vurderer, at processen med at få beskikket energimærkningskonsulenter er en flaskehals i bestræbelserne på at følge med efterspørgslen, og ønsker større fleksibilitet til at inddrage nye ressourcer til løsning af opgaverne. Energistyrelsen har derfor ønsket at ændre reglerne, og har i samarbejde med energikonsulentbranchen og DANAK opstillet regler for en certificeringsordning for energikonsulentvirksomheder, der skal afløse beskikkelsesordningen. Ifølge de kommende regler skal virksomheder, som står for energimærkningerne, have et kvalitetsstyringssystem, der sikrer kompetence hos energikonsulenterne og kvaliteten i de udførte energimærkninger. Kvalitetsstyringssystemet skal opfylde DS EN/ISO 9001 og en række supplerende krav, som opstilles i en bekendtgørelse fra Energistyrelsen. Kvalitetsstyringssystemet skal være certificeret af et certificeringsorgan, der er akkrediteret hertil. Målet med ændringen er, ud over at øge kapaciteten for energimærkning, også at sikre en høj kvalitet. Det er vigtigt, at konsulenterne vedligeholder deres viden og kan trække på de nødvendige faglige ressourcer til udførelse af mærkningen. Specielt i forhold til store bygninger forudsætter energimærkningen et samspil mellem flere personer med forskellige specialer. Det er derfor en forudsætning for opretholdelsen af kvaliteten i ordningen, at udarbejdelsen af energimærkninger sker inden for rammer fastlagt i et kvalitetsstyringssystem. Det sikrer, at de nødvendige ressourcer inddrages i mærkningen, og at kvaliteten kontrolleres grundigt af den virksomhed, der er ansvarlig for udarbejdelse af mærkningerne. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at sætte fokus på konsulenternes faglige kvalifikationer, men også på den kvalitetsstyring, der skal sikre kvaliteten af mærkningerne. DANAK finder det meget positivt, at myndighederne på denne måde kan bruge akkrediteret certificering aktivt. Jesper Høy Tlf.:

2 Kalibreringsintervaller hvor store skal de være? De fleste akkrediterede laboratorier har udstyr, som skal kalibreres. Det giver tit anledning til gode drøftelser og diskussioner ved besøg på de akkrediterede laboratorier, især når debatten går på kalibreringsintervallernes længde. Der er nu inspiration og vejledning at hente i det nye ILAC-dokument ILAC G24/OIML D10:2007 Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments. Dokumentet kan hentes på adressen Dokumentet opdeler problematikken i to tilfælde. Først og fremmest er der spørgsmålet om førstegangskalibrering og fastsættelse af et kalibreringsinterval på et tidspunkt, hvor man ikke har erfaring fra det pågældende udstyr. Her kan f.eks. anbefalinger fra producent, erfaring med tilsvarende udstyr, brugssituationen og acceptgrænser for udstyrets fejlvisning tages i betragtning. Når det gælder efterfølgende kalibreringer, så er udgangspunktet for fastsættelse af kalibreringsintervaller historik. Først når man har historik, kan man se, om udstyret har den stabilitet, som man har forventet, og om man kan argumentere for længden af kalibreringsintervallerne. Det skal bemærkes, at risikoen for at miste sin historik skal tages med i betragtning. Et elektronisk udstyr har normalt flere fejlmuligheder end en materialiseret normal, hvor en defekt primært skyldes fysisk overlast (afhængigt af hvor tit normalen benyttes). Derfor findes de længste kalibreringsintervaller hos akkrediterede laboratorier normalt for materialiserede normaler med begrænset slid, mens elektronisk udstyr har kortere kalibreringsintervaller. Når et instrument har vist stor stabilitet over 5 år med etårige kalibreringsintervaller, kan man overveje at udvide intervallerne f.eks. til 15 eller 18 måneder. Hvis et laboratorium vælger at gøre dette, skal laboratoriet nøje overveje risikoen derved. Hvis en uacceptabel fejlvisning ved en rekalibrering først viser sig efter 18 måneder, kan det betyde tilbagekaldelse af arbejde 18 måneder tilbage mod ellers 12 måneder. Hvis man ønsker at øge sine kalibreringsintervaller, kan man med fordel dublere sit udstyr. Har man f.eks. 2 ens normaler, så kan man ved at lave forskudt kalibrering (9 måneder forskudt) bruge den senest kalibrerede normal til at kontrollere den anden. Dette udgør en mellemliggende kontrol, og kan medvirke til at retfærdiggøre en forlængelse af kalibreringsintervallerne. Laboratoriet må gøre op med sig selv, om man hellere vil bruge intern tid på at styre og afvikle mellemliggende kontroller frem for at kalibrere udstyret. ILAC G24 rummer i øvrigt opskrifter på forskellige kalibreringsskemaer såsom trappetrinsmodel (faste intervaller) og brugstidsbaseret kalibrering. Dokumentet er udviklet over en længere årrække i samarbejde mellem ILAC og OIML, og har faktisk ligget færdigt siden 2005 uagtet, at det først blev udgivet i Men resultatet er ikke så ringe endda, så laboratorierne opfordres til at studere det grundigt. Når det er sagt, skal det lige bemærkes, at kalibreringsintervaller i kalibreringslaboratorier fortsat skal aftales med DANAK som anført i Teknisk Forskrift nr. 6. Erik Øhlenschlæger Tlf.: Fødevarekontrol og elitevirksomheder et nyt anvendelsesområde for akkrediteret certificering Fødevareministeriet offentliggjorde i marts 2008 Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater og introducerede samtidig et nyt medlem i Smiley-familien nemlig Elite-Smiley en. Baggrunden for at indføre en Elite-Smiley var at give fødevarevirksomheder, der er autoriserede eller registrerede i medfør af Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder samt egenkontrol dvs. den gældende autorisationsbekendtgørelse, mulighed for at signalere orden i sagerne over for deres kunder. Elite-Smiley en gives som udgangspunkt, når der ved fødevareregionernes kontroller ikke har været forhold, der har givet anledning til at udstede påbud og dermed mindske smilet på Smiley en. Den nye bekendtgørelse åbner for at virksomheder, der har et certificeret kvalitetsstyringssystem, som en sidegevinst får rettigheden til at anvende Elite-Smiley en. Virksomhederne skal ansøge fødevareregionernes lokale kontrolafdelinger om at få denne status som elite-virksomhed. Der er naturligvis knyttet en række betingelser til anvendelsen af denne Elite-Smiley i forbindelse med den certificerede kvalitetsstyring: Virksomhedens kvalitetsstyringssystem skal dække alle arbejdsgange i virksomheden, der har relation til fødevareregionernes kontroller. Kvalitetsstyringssystemet skal være i overensstemmelse med en international standard. (f.eks. ISO 22000) Certificeringen skal være udført af et certificeringsorgan, der er akkrediteret af et akkrediteringsorgan, der er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Standarden, der er anvendt i forbindelse med certificeringen, skal sikre opfyldelse af relevante lovgivnings- og myndighedskrav. Status som elitevirksomhed bortfalder, hvis certificeringen bortfalder, eller hvis kvalitetsstyringssystemet ændres således, at det ikke længere opfylder lovgivnings- og myndighedskrav. Karen Jensen Tlf.: Metrologiudvalget godt i gang I efteråret 2007 nedsattes Metrologiudvalget. Det har 13 medlemmer, som kommer fra Sikkerhedsstyrelsen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, aktører inden for metrologi samt fra andre interessegrupper. Udvalgets formand er Annette Dragsdahl (Dansk Industri). Fra DANAK er direktør Jesper Høy medlem af udvalget. Udvalgets formål er at rådgive Sikkerhedsstyrelsen, Rådet for Teknologi og Innovation samt Forsknings- og Innovationsstyrelsen om spørgsmål i relation til metrologi. Udvalget er nu kommet godt i gang med sit arbejde. Det har holdt 2 møder, og har bl.a. rådgivet Forskningsog Innovationsstyrelsen vedrørende prioritering af en række ansøgninger om forprojekter, der skal styrke danske metrologiinstitutters mulighed for deltagelse i ERMP-projekter under EU s 7. rammeprogram (ERMP = European Research Metrology Programme). På kommende møder vil udvalget bl.a. se på behov for opdatering af metrologihandlingsplanerne, herunder om handlingsplanernes struktur skal ændres. Poul Claudi Johansen Tlf.: Dansk Metrologidag 2008 Dansk Metrologidag 2008 holdes i år den 19. maj hos Dansk Industri i København. Hovedtemaerne vil være: Metrologi i sport Erfaringer med Måleinstrumentdirektivet (MID) Indbydelser med endeligt program vil blive udsendt senere, men reservèr dagen i kalenderen. Poul Claudi Johansen Tlf.:

3 DANAK s database DANAK har i den seneste tid foretaget mange opdateringer i databasen for laboratorier mht. akkrediterede ydelser for kalibrering, prøvning og medicinsk undersøgelse. Kalibrering Der er indført øgede muligheder for at opgive tekniske specifikationer for målinger og lettere udfyldelse af felter i indtastningsskærmbilledet. Udover søgning via laboratorium, kan der søges på tværs på på DANAK akkrediterede laboratorier. Der overføres også data fra DANAK-databasen til org Search facility og Keyword search, så der kan søges efter udbud på kalibreringsydelser i en række lande. Prøvning Der er lavet en del ændringer på systemet for prøvningsydelser, der primært har haft til hensigt at sanere felter samt implementere internationale termer. Desuden er udfyldelsen af felter i indtastningsskærmbilledet lettet. Der kan som for kalibrering søges efter DANAK-akkrediterede ydelser på DANAK s hjemmeside på på DANAK-akkrediterede laboratorier. Ligeledes overføres data fra DANAK-databasen til org Search facility og Keyword search. Denne facilitet sættes i drift i nærmeste fremtid, så der kan søges efter udbud på prøvningsydelser i en række lande. Medicinsk undersøgelse Der er også udarbejdet et system til indlægning af data fra laboratorier inden for dette område. På længere sigt vil ydelser fra disse laboratorier blive søgbare på samme måde som øvrige laboratorieydelser. Det er DANAK s håb, at ovennævnte søgefaciliteter kan være med til at øge muligheder for at søge efter akkrediterede laboratorieydelser for myndigheder og andre interessenter. Ole Danielsen Tlf.: Årsmøder i IAF og ILAC På IAF s generalforsamling blev følgende akkrediteringsorganer godkendt som nye medunderskrivere af Multi Lateral Agreement aftalen: For ledelsessystemer (QMS): TURKAK (Tyrkiet) For miljøledelsessystemer: (EMS): NABCB (Indien), PAO (Filippinerne) For produktcertificering: SAC (Singapore), ANSI (USA), TAF (Taiwan) og KAS (Sydkorea) Desuden blev det vedtaget at udvide MLA en med personcertificering baseret på ISO/IEC 17024, når der er vedtaget guidance dokumenter for harmoniseret implementering af standarden ISO/IEC Der blev vedtaget en række forslag til styrkelse af tilliden til IAF MLA en, primært ved at få repræsentanter for slutbrugere involveret i evalueringsprocessen for derved at skabe mere gennemsigtighed og tillid til evalueringsprocessen. Drøftelserne af hvilke specifikke produktstandarder, der er omfattet af MLA en for akkrediteret produktcertificering, fortsatte i IAF MLA Komiteen, og det blev besluttet at udsende et revideret oplæg Ny EA-struktur På EA s generalforsamling i november var hovedpunktet den fortsatte drøftelse af, hvordan EA skal varetage de opgaver, som følger af Kommissionens forslag om brug af akkreditering til bedømmelse af bemyndigede organer. Til forberedelse af drøftelserne, havde EA nedsat 3 arbejdsgrupper, som havde udarbejdet oplæg om revision af EA s struktur, EA-Sekretariatets fremtidige ressourcer og opgaver, samt finansiering af EA s aktiviteter. De væsentligste elementer i forslaget om struktur var: Etablering af et Board med selvstændig kompetence på en række områder Etablering af en teknisk komité til afløsning af de nuværende 3 faglige komiteer til høring hos alle interessenter. De kritiske spørgsmål for IAF er, på hvilke certifikater akkrediterede CABs kan anvende det kombinerede akkrediteringsmærke (IAF + det nationale AB s akkrediteringsmærke), samt hvor detaljeret evalueringsprocessen skal være for at dokumentere, at et akkrediteringsorgan er kompetent til produktcertificering generelt. På ILAC s generalforsamling blev følgende akkrediteringsorganer godkendt som nye medlemmer af ILAC: ECA (Costa Rica), VLAC (Japan), DA (Albanien), CYSAB (Cypern), NCA (Kazakstan), MASM (Mongoliet), SLAB (Sri Lanka) og L-A-B (USA) Følgende akkrediteringsorganer blev godkendt som medunderskrivere af MLA en for testing: ECA (Costa Rica) og VLAC (Japan). Der er blevet underskrevet en MoU (Memory of Understanding) med OIML, som bl.a. vil danne grundlag for anerkendelse af, at akkrediteringsorganer, som er medunderskrivere af ILAC MLA en, er kompetente til at bedømme de laboratorier, som udsteder OIMLcertifikater for måleudstyr. Selvstændiggørelse af komiteen med ansvar for MLA en (Multi Lateral Agreement) Delegering af driftsopgaver til EAsekretariatet Der var en længere drøftelse af oplægget om revideret struktur, men der blev ikke enighed om rammerne for den fremtidige organisering af EA-aktiviteterne. Det kritiske spørgsmål er dels hvordan det tekniske arbejde organiseres, så der er tilstrækkelig faglig kompetence til rådighed for EA på de enkelte akkrediteringsområder, dels hvordan arbejdet koordineres på tværs af akkrediteringsområderne. De 3 arbejdsgrupper skal revidere deres oplæg på grundlag af drøftelsen på generalforsamlingen, og reviderede forslag Desuden blev der underskrevet en MoU med WADA (World Anti-Doping Agency), som bl.a. vil medføre, at WADA vil kræve, at dopinglaboratorer skal være akkrediteret. Endelig vedtog både ILAC og IAF en resolution om, at akkrediterede certificeringsorganer ikke kan certificere i henhold til standarder, som anvendes af akkrediteringsorganer, f.eks. ISO/IEC eller Dette vil bringe akkrediteringsorganerne i konflikt med i ISO/IEC (akkrediteringsorganer må ikke udbyde ydelser, som udbydes af akkrediterede virksomheder). Resolutionen betyder, at akkrediteringsorganer skal tage skridt til at suspendere akkrediteringen af certificeringsorganer, som certificerer på grundlag af akkrediterings-standarder. På årsmødet i ILAC blev det endvidere fejret, at det var 30 år siden, det første møde i ILAC blev afholdt. Mødet i 1977 blev afholdt i København, og der er flere oplysninger om ILAC s historie på hjemmesiden Vagn Andersen Tlf.: skal drøftes på en ekstraordinær generalforsamling i april 2008 med henblik på vedtagelse af forslagene på generalforsamlingen i maj Der blev vedtaget en guide for samarbejde mellem myndigheder, akkrediteringsorganer og EA. Guiden skal betragtes som et værktøj for de enkelte akkrediteringsorganer til forbedring af samarbejdet bl.a. baseret på erfaringer fra en række EA-medlemmer. Arbejdet med udvikling af guidedokumentet er et led i EA s planlægning af varetagelse af de opgaver, som følger af kommissionens forslag til forordning. Guiden kan fås hos DANAK. Vagn Andersen Tlf.:

4 EA-evaluering af DANAK Akkreditering skal styrke det indre marked Den næste internationale evaluering af DANAK foregår den maj, hvor et team på 6 personer vil gennemgå vore aktiviteter på akkrediteringsområdet. Deltagerne kommer fra akkrediteringsorganerne i Schweiz, Tyskland, Holland, Østrig, Polen og Sverige. En stor del af besøget vil foregå, ved at teammedlemmerne deltager i nogle af vore regelmæssige besøg hos kunder og overvåger bedømmelsesaktiviteterne på forskellige akkrediteringsområder. De fleste af disse besøg er nu aftalt med kunderne. Desuden vil teamet på DANAK s kontor gennemgå vores kvalitetssystem, kompetencer samt et antal sager inden for de forskellige akkrediteringsområder omfattet af MLA en. En så omfattende bedømmelse kræver en del forberedelse med planlægning af ovenstående besøg hos kunder og oversættelse af dokumenter. Desuden er der udarbejdet et større dokument med beskrivelse af DANAK s Key Performance Indicators (KPI) som grundlag for teamets bedømmelse. Allan Munck Tlf.: EU-Parlamentet vedtog den 21. februar 2008 et forslag om fælles EU-regler for de nationale akkrediteringsorganer. Forslaget har været drøftet i EU-Parlamentet og i Rådet, siden Kommissionen fremsatte sit forslag i februar 2007, og der er opnået enighed mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen om forslaget. Efterfølgende skal Rådet også vedtage forslaget. Ud over forslaget om akkreditering indeholder den vedtagne varepakke også forslag om: Fælles bestemmelser om markedskontrol kontrol af om de produkter, som findes på markedet, overholder de gældende EU-regler Fælles ramme for markedsføring af produkter som er de overordnede principper i EU-lovgivningen for produkter fremover skal opfylde Forordning om gensidig anerkendelse som indeholder regler om forbud eller begrænsning af markedsføring af produkter, som lovligt markedsføres i et andet EU-land Formålet med varepakken er både at fremme konkurrencen i det indre marked i EU og at forbedre forbrugernes og arbejdstagernes beskyttelse mod farlige produkter. Hvorfor fælles EU-regler om akkreditering? Forslaget om fælles regler for akkreditering skal ses i sammenhæng med Kommissions ønske om at harmonisere kriterierne for EU-landenes udpegning af bemyndigede organer. Gældende EU-lovgivning kræver på en lang række områder, at bemyndigede organer skal foretage prøvning af produkter eller vurdere overensstemmelse med harmoniserede standarder/væsentlige krav i direktiver. På grundlag af overensstemmelseserklæringer fra bemyndigede organer kan f.eks. fabrikanter CEmærke produkter, som derefter lovligt kan markedsføres i alle EU-landene. Derfor er medlemslandenes kriterier for udpegning af bemyndigede organer af stor betydning for at sikre, at produkter bedømmes ensartet i alle EU-landene, dvs. at kriterierne for CE-mærkning er harmoniserede. EU-landene kan i dag suverænt beslutte, hvordan bedømmelsen af bemyndigede organer skal foretages. I Danmark foretager myndighederne for ca. halvdelen af indre markedsdirektiverne selv bedømmelsen af, om bemyndigede organer er kompetente og dermed opfylder kriterierne for at blive udpeget og anmeldt til Kommissionen som bemyndigede organer. På andre området har myndighederne valgt at lægge akkreditering til grund for bedømmelsen og udpegningen af bemyndigede organer. Fremover vil akkrediteringssystemet være den anvendte metode til bedømmelse af bemyndigede organer, med mindre myndigheden kan dokumentere over for EU- Kommissionen, at myndigheden selv har den fornødne faglige kompetence til at foretage bedømmelsen. Desuden skal det dokumenteres, at der regelmæssigt bliver ført kontrol med bemyndigede organers fortsatte opfyldelse af kriterierne for udpegningen. Når Kommissionen ønsker, at det europæiske akkrediteringssystem i fremtiden skal anvendes til bedømmelse af bemyndigede organer, er det nødvendigt at have fælles EU-regler, som de nationale akkrediteringsorganer skal opfylde for at sikre, at akkrediteringsorganerne fungerer på samme vilkår i alle EU-landene, samt at de er kompetente og effektive. Hvad bliver kravene til akkrediteringsorganer? Forordningen om akkreditering indeholder en lang række specifikke krav, som de nationale akkrediteringsorganer skal opfylde. Kravene svarer stort set til kravene i ISO/IEC med hensyn til faglig kompetence, uvildighed, organisation m.v. Desuden er der en række supplerende krav såsom at: Hvert land skal udpege et nationalt akkrediteringsorgan Akkrediteringsorganets ansvarsområde skal være klart adskilt fra andre offentlige myndigheder Akkrediteringsorganerne må ikke konkurrere på tværs af landegrænserne Akkrediteringsorganet skal udøve sin virksomhed på non profit -basis Akkrediteringsorganet skal være medunderskriver af EA s aftale om gensidig anerkendelse (MLA-aftalen) og løbende evalueres af EA Hvad betyder det for DANAK? Parlamentets vedtagelse af pakken om det indre marked er af stor betydning for det europæiske akkrediteringssystem og for DANAK. De fælles regler om akkreditering er en blåstempling af det eksisterende akkrediteringssystem og EA s aftale om gensidig anerkendelse af akkrediterede rapporter og certifikater. DANAK forventer, at myndighedernes brug af akkrediterede ydelser vil stige i fremtiden, og det vil stille krav til DANAK om udbud af flere akkrediteringsydelser samt kompetence til at rådgive myndigheder om brug af akkrediteringssystemet på nye områder. For at styrke samarbejdet med myndighederne planlægger DANAK at oprette et rådgivende udvalg for bemyndigede organer. Repræsentanter for myndigheder, som administrerer EU-lovgivning, samt fra bemyndigede organer, vil blive inviteret til at deltage i udvalget. Udvalget vil få til opgave at rådgive DANAK om vurdering af de overordnede krav, som bemyndigede organer skal opfylde, samt at fungere som forum for udveksling af erfaringer mellem myndighederne og DANAK om bedømmelse af bemyndigede organer og om administration af EU-lovgivning. om indholdet af EU-parlamentets beslutning findes på Økonomi- og Erhvervsministeriets hjemmeside Vagn Andersen Tlf.:

5 Myndighederne er tilfredse med DANAK som samarbejdspartner DANAK personalia DANAK har i januar 2008 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt de personer i styrelser m.v. som DANAK har samarbejdet med i de seneste år, blandt andre Arbejdstilsynet, Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Tiltrådt: Inge Mathiassen D. 22. januar 2008 Tlf.: Inge Mathiassen er ansat som bogholder. Respondenterne skulle erklære sig uenige eller enige i en række udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 1 er meget uenig og 7 er meget enig. Generel tilfredshed Udsagnet Alt taget i betragtning er jeg tilfreds med DANAK som samarbejdspartner giver en enighed på 6,2 i gennemsnit, altså en stor tilfredshed med samarbejdet. Gennemsnittet af de øvrige svar giver et gennemsnit på 5,9, og der er således rimelig god overensstemmelse mellem det overordnede billede, og det billede som detailspørgsmålene giver. Rådgivning DANAK s rådgivning i forbindelse med etablering af ordningen har været anvendelig: 6,0 DANAK har påpeget fordelene ved at anvende akkreditering: 5,6 DANAK har redegjort for vilkårene for at anvende akkreditering: 6,1 DANAK er kommet med konstruktive forslag til brug af akkreditering: 6,3 DANAK har foreslået andre områder, hvor akkreditering kunne anvendes: 4,6 Karaktererne viser, at DANAK i stor udtrækning har givet konstruktive forslag, redegjort for vilkår, og at rådgivningen er anvendelig. DANAK er mindre tilbøjelig til at påpege fordele ved akkrediteringen og at foreslå andre områder, hvor akkreditering kunne anvendes. Svar på høringer DANAK s svar på høringerne har været anvendelig: 6,3 DANAK s svar på høringerne har været konstruktive: 6,1 DANAK s svar på høringer fra styrelser er anvendelige og konstruktive. Samarbejde DANAK fremtræder som en imødekommende samarbejdspartner: 5,8 DANAK fremtræder som en kompetent samarbejdspartner: 6,1 DANAK fremtræder som en troværdig samarbejdspartner: 6,2 Samarbejdspartnerne ser DANAK som kompetent og troværdig. Bedømmelsen af DANAK s fremtræden som en imødekommende samarbejdspartner er lidt lavere, men fortsat høj, set i forhold til at DANAK ofte skal få krav og forventninger fra myndigheder til at passe ind i de internationalt fastsatte akkrediteringskriterier. Anvendelse af akkreditering Akkreditering er anvendeligt på vores område: 6,6 Anvendelsen af akkreditering sikrer den fornødne kompetence: 6,5 DANAK s overvågning af de akkrediterede laboratorier, certificerings- og inspektionsorganer sikrer den fornødne troværdighed: 6,1 Akkreditering ses meget anvendeligt og god til at sikre den fornødne kompeten- ce. Der er stor enighed om, at DANAK s overvågning sikrer den fornødne troværdighed. Respondenter fra Arbejdstilsynet, Energistyrelsen, Fødevarestyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen anfører, at akkreditering kunne anvendes på andre opgaver i deres område. Bemærkninger til spørgsmålene Enkelte respondenter har skrevet bemærkninger til nogle af svarene: Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde med DANAK Der kunne måske være lidt mere gejst og entusiasme for at få tingene til at glide Jeg sætter stor pris på, at DANAK altid stiller op, når der er brug for rådgivning. Dialogen er god og brugbar Akkreditering er en sikkerhed for myndigheden for, at der er kvalitet bag en certificeringsordning Fødevarestyrelsen Vi ønsker mere citering af regelgrundlaget i akkrediteringsbeviset Jeg er tilfreds med hurtig respons og kompetente svar DANAK kunne godt være lidt mere åben med informationer fra hele DANAK s virksomhed Konstruktiv dialog. Stor imødekommenhed i forhold til at give os mulighed for at deltage i kurser Jesper Høy Tlf.: Inge har erfaring fra stillinger som bogholder i flere virksomheder, og har desuden i mange år drevet selvstændig virksomhed med salg af forbrugsvarer blandt andet inden for edb-området og med agenturer for udenlandske producenter af teknisk måleudstyr. Fratrådt: Mads Lindberg, som har været ansat som bogholder hos DANAK fra d. 1. november 2001, har valgt at fratræde sin stilling med udgangen af januar Udsendelse af ILACog IAF-dokumenter DANAK har tidligere normalt alene udsendt IAF-, ILAC- eller andre dokumenter, når de har været indført af EA, og dermed har fremgået af EA s hjemmeside og af publikationen EA-01/01. Det er nu i EA besluttet, at alle dokumenter udgivet af ILAC og IAF anerkendes, og det vil derfor ikke længere være nødvendigt, at EA publicerer dem. DANAK vil, som med EA-dokumenter, løbende udsende ILAC- og IAF-dokumenter til relevante kundegrupper. IAF har oprettet en ny serie af dokumenter, der er obligatoriske at bruge mandatory documents (MD). De første af disse vedrører akkreditering efter EN ISO/IEC 17021, og de er udsendt til DANAK s kunder på området certificering af ledelsessystemer. Se oversigten bagest i bladet. Allan Munck Tlf.:

6 DANAK akkreditering i Bangladesh Nye eller reviderede dokumenter fra DANAK Nedenstående dokumenter udsendes af DANAK til de relevante laboratorier, inspektions- og certificeringsorganer. Alle dokumenterne kan hentes på DANAK s hjemmeside: Ref. No Titel Udgivet Status TF 1 DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering nov Revideret RL 17 Arbejdsmiljø. Anvendelse af DS/EN IS0 IEC ved akkreditering Jan Revideret til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer AML 01 Erklæringer om validitet af medicinske undersøgelser i det klinisk biokemiske speciale nov Ny AML 02 Krav til kalibreringslaboratoriers brug af overensstemmelseserklæring nov Ny AML 03 Anvendelse af EDB i akkrediterede laboratorier nov Ny AML 04 Overgang fra DS/EN ISO 15189:2005 til DS/EN ISO 15189:2007 nov Ny AML 05 Overgang fra ILAC G13:2000 til ILAC G13:2007 Dec Ny Nye eller reviderede dokumenter fra EA (European Co-operation for Accreditation) Ingen af nedenstående dokumenter vedrører direkte akkrediterede organers udførelse af opgaver og udsendes ikke. Alle dokumenterne kan hentes på EA s hjemmeside: Ref. No Titel Udgivet Status EA-1/01 EA Publications Feb Revideret EA-1/05 Contact Persons of EA Members, Associate Members, Contracts of Co-operation and observers Feb Revideret EA-1/08 EA Multi and Bilateral Agreement Signatories (Rev. 17) Oct Revideret EA-2/02 EA Policy and Procedures for the Multilateral Agreement nov Revideret EA-2/13 EA Cross Frontier Policy for Cooperation between EA Members Dec Ny Nye eller reviderede dokumenter fra IAF (International Accreditation Forum, Inc.) Billede fra det afsluttende møde på Magnus Textile Services Ltd. Nedenstående dokumenter udsendes af DANAK til de relevante akkrediterede certificeringsorganer. Alle dokumenterne kan hentes på IAF s hjemmeside: Ref. No Titel Udgivet Status IAF MD 1:2007 Certification of Multiple Sites Based on Sampling nov Ny IAF MD 2:2007 Transfer of Accredited Certification of Management Systems Dec Ny IAF MD 3:2008 Advanced Surveillance and Recertification Procedures (ASRP) Feb Ny DANAK får fra tid til anden forespørgsler fra udlandet om mulighed for at blive bedømt af assessorer fra DANAK med henblik på at opnå akkreditering. DANAK har mulighed for at akkreditere virksomheder i udlandet, såfremt de rette betingelser er til stede. Disse betingelser kan f.eks. være, at virksomheden er datterselskab af en dansk virksomhed, har dansk ejerskab eller at det pågældende land ikke har nogen akkrediteringsorganisation, som er omfattet af EA s eller ILAC s MLA. Således blev DANAK i begyndelsen af 2007 forespurgt, om det var muligt at gennemføre en akkrediteringsproces på et laboratorium i Bangladesh. Efter et introduktionsmøde hos DANAK blev det konstateret, at betingelserne for at DANAK kunne påtage sig opgaven var til stede, og laboratoriet ansøgte midt i 2007 om akkreditering. For at kunne gennemføre processen blev det nødvendigt at anvende en teknisk assessor fra SWEDAC til at varetage bedømmelsen af den tekniske kompetence på laboratoriet, da der ikke kunne findes danske tekniske assessorer på dette område. Sagsbehandling på de lange afstande har ikke givet anledning til problemer. DA- NAK oplever en stigende kommunikation via , og det blev da også anvendt flittigt i dette tilfælde. Rejsetiden på en sådan sag er meget omkostningstung. Rejsetiden hver vej var næsten et døgn med 2 skift undervejs, så selv om man kan henlægge noget af forberedelsestiden til flyveturen, var det en væsentlig udgift i forbindelse med besøget. Alle praktiske foranstaltninger så som flybilletter, hotel og øvrig transport blev varetaget af laboratoriet, som kender de lokale forhold. Der blev aftalt akkrediteringsbesøg i november måned Besøget blev selvfølgelig afholdt på engelsk, ligesom al dokumentation foreligger på engelsk. Da laboratoriet drives efter danske principper, var der ikke meget forskel på kulturen fra et laboratorium i Danmark. Der var en konstruktiv dialog, og der blev gennemført tiltag, der skulle udføres, før akkrediteringen kunne falde helt på plads. Der blev fremsendt dokumentation for de aftalte korrigerende handlinger, og endelig akkrediteringstilsagn kunne fremsendes medio februar Ole Danielsen Tlf.: Laboratorier til fysisk prøvning og kalibrering 491 Medico Support A/S Kalibrering af volumen, temperatur, tid og frekvens NYE AKKREDITERINGER Perioden fra 29. september marts AMETEK Denmark A/S Kalibrering af temperaturmåleudstyr og tilhørende udstyr til måling af elektriske størrelser 495 Magnus Textile Services Ltd. Tekstilprøvning 496 Scanvægt Nordic A/S, Kalibreringslaboratoriet Kalibrering af ikke-automatiske vægte og kalibrering af typegodkendte vægte med henblik på reverifikation Miljøledelsessystemer 6010 Søfartsstyrelsen Certificering af miljøledelsessystemer Inspektion 9052 Brenntas Nordic A/S Trykprøvning og periodisk inspektion af transportable svejste trykflasker af stål samt sømløse aluminiumstrykflasker til kølemidler, i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april Arepa Test & Kalibrering EF-verifikation af ikke-automatiske vægte 9064 Dansk Kalibreringsteknik A/S EF-Verifikation af ikke automatiske vægte og Produktverifikation af automatiske vægte Yderligere information om de enkelte akkrediteringer kan søges på

Mere sikkerhed på det indre marked

Mere sikkerhed på det indre marked Danak-NYT Nr. 15. November 2007 Lovgivningsarbejdet med EU s store varepakke til forbedring af det indre markeds funktion er i gang. Jeg er ordfører for hele Europa-Parlamentet på den del af pakken, der

Læs mere

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012 Danak-NYT Nr. 24 - april 2012 Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering Nyt produkt verificering af miljøteknologi DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international

Læs mere

Danak-NYT. Fonden fylder rundt. Notificering til byggevareforordningen. EA evaluering af DANAK. Nr. 25 - November 2012

Danak-NYT. Fonden fylder rundt. Notificering til byggevareforordningen. EA evaluering af DANAK. Nr. 25 - November 2012 Danak-NYT Nr. 25 - November 2012 Fonden fylder rundt Notificering til byggevareforordningen EA evaluering af DANAK DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international anerkendelse

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK.

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK. Årsberetning 2008 1 2 1. Forord Både internationalt og nationalt har der i 2008 været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der taget initiativ til en ombearbejdning af Bygningsdirektivet.

Læs mere

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Kommissorium Danmarks minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansen, tog i oktober 2014 initiativ til nedsættelsen af en uformel rådgivningsgruppe

Læs mere

Direktørens beretning... 3. En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4. Søfartsstyrelsens organisering... 4

Direktørens beretning... 3. En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4. Søfartsstyrelsens organisering... 4 Videnregnskab 2001 Indhold Direktørens beretning... 3 Videnfortælling En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4 Søfartsstyrelsens organisering... 4 Søfartsstyrelsens mission Hvorfor

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 26. marts 2008 J. nr. 121-25 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65 rwo@trm.dk

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere