sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk."

Transkript

1 Danak-NYT Nr. 16. April 2008 Ny lovgivning der omhandler DANAK Nedenstående love og bekendtgørelser, der refererer til DANAK, kan findes på Ref. No Titel Udgivet BEK nr Bekendtgørelse om salmonellose hos fjerkræ og 05/10/2007 Ministeriet for Familie- salmonella i slagtefjerkræ m.m. og Forbrugeranliggender DANAK s sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på BEK nr Bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed på 09/10/2007 Transport- og Energiministeriet offshoreanlæg m.v. BEK nr Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indførsel 17/10/2007 Ministeriet for Familie- af fødevarer m.v. med særlige restriktioner og Forbrugeranliggender BEK nr Bekendtgørelse om Sikkerhedsstyrelsens bemyndigelse af 22/11/2007 Økonomi- og Erhvervsministeriet kontrolinstanser til godkendelse og overvågning af kvalitetsstyringssystemer for autoriserede og godkendte virksomheder BEK nr Bekendtgørelse om dumpning af optaget havbunds- 07/12/2007 materiale (klapning). (Klapbekendtgørelsen) BEK nr Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brænde- 11/12/2007 ovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion (Brændeovnsbekendtgørelsen) BEK nr Bekendtgørelse om typegodkendelsesordning for mini- 11/12/2007 renseanlæg BEK nr Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljø- 11/12/2007 beskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen) BEK nr Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsy- 11/12/2007 ningsanlæg BEK nr Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbin- 12/12/2007 delse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen) BEK nr Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord 12/12/2007 til bygge- og anlægsarbejder (Restproduktbekendtgørelsen) BEK nr.1481 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godken- 20/08/2007 delse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen) (Standardvilkår) VEJ nr Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. 12/02/2008 Fødevareministeriet BEK nr. 159 Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af 05/03/2008 Fødevareministeriet kontrolresultater VEJ nr Vejledning om elitestatus til 3. partscertificerede virksomheder 07/03/2008 Fødevareministeriet Kursusoversigt Tid Titel Sted Min./ Sidste frist for maks. antal tilmelding Grundkursus DS/EN ISO 17025:2005 Hjalet Dette kursus er udsolgt! Vordingborg Grundkursus DS/EN ISO 15189:2007 Hjalet 18/ Vordingborg Anvendelse af EDB i akkrediterede laboratorier DANAK 18/ Skovlunde Grundkursus DS/EN ISO 17025:2005 Hjalet 18/ Vordingborg Se kursusbeskrivelser og andre oplysninger på eller kontakt Karin-Ulla Thaysen på tlf.: DANAK Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond Dyregårdsvej 5B 2740 Skovlunde Tlf.: Fax: DANAK Dansk Akkreditering tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker anerkendelse na tionalt og internationalt af deres prøvnings- og kalibreringsydelser samt certificeringsaktiviteter og inspektion. DANAK-NYT Udgiver: Danak Ansvarshavende: Jesper Høy, DANAK Redaktion: Erik Bruun Lorentzen, DANAK Grafisk og teknisk produktion: Full Circle Reklamebureau A/S Oplag: Yderligere eksemplarer af DANAK-NYT kan rekvireres hos Karin-Ulla Thaysen, tlf.: eller printes fra Certificering til energimærkning af huse Den nuværende ordning, der bygger på en statsautorisation af konsulenter, der udfører energimærkning af huse, bliver nu afløst af en ordning, hvor de virksomheder, der ønsker at foretage energimærkningen, skal være certificerede. For at kunne udføre energimærkning af bygninger skal man i dag være beskikket af Energistyrelsen, der med hjælp fra et sekretariat, FEM-sekretariatet, vurderer konsulenternes kvalifikationer, erhvervserfaring og den faglige kvalitet af deres arbejde. I 2006 trådte en ny lov om energimærkning i kraft. Derved udvidedes antallet af bygninger, som skal energimærkes, kraftigt. Dette har medført, at der ikke er nok beskikkede konsulenter til at gennemføre mærkningerne inden for de tidsfrister, som lovgivningen foreskriver. Der er nu et akut behov for flere konsulenter, specielt konsulenter som kan energimærke flerfamiliehuse, institutioner m.v. Virksomhederne, som står for energimærkningerne vurderer, at processen med at få beskikket energimærkningskonsulenter er en flaskehals i bestræbelserne på at følge med efterspørgslen, og ønsker større fleksibilitet til at inddrage nye ressourcer til løsning af opgaverne. Energistyrelsen har derfor ønsket at ændre reglerne, og har i samarbejde med energikonsulentbranchen og DANAK opstillet regler for en certificeringsordning for energikonsulentvirksomheder, der skal afløse beskikkelsesordningen. Ifølge de kommende regler skal virksomheder, som står for energimærkningerne, have et kvalitetsstyringssystem, der sikrer kompetence hos energikonsulenterne og kvaliteten i de udførte energimærkninger. Kvalitetsstyringssystemet skal opfylde DS EN/ISO 9001 og en række supplerende krav, som opstilles i en bekendtgørelse fra Energistyrelsen. Kvalitetsstyringssystemet skal være certificeret af et certificeringsorgan, der er akkrediteret hertil. Målet med ændringen er, ud over at øge kapaciteten for energimærkning, også at sikre en høj kvalitet. Det er vigtigt, at konsulenterne vedligeholder deres viden og kan trække på de nødvendige faglige ressourcer til udførelse af mærkningen. Specielt i forhold til store bygninger forudsætter energimærkningen et samspil mellem flere personer med forskellige specialer. Det er derfor en forudsætning for opretholdelsen af kvaliteten i ordningen, at udarbejdelsen af energimærkninger sker inden for rammer fastlagt i et kvalitetsstyringssystem. Det sikrer, at de nødvendige ressourcer inddrages i mærkningen, og at kvaliteten kontrolleres grundigt af den virksomhed, der er ansvarlig for udarbejdelse af mærkningerne. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at sætte fokus på konsulenternes faglige kvalifikationer, men også på den kvalitetsstyring, der skal sikre kvaliteten af mærkningerne. DANAK finder det meget positivt, at myndighederne på denne måde kan bruge akkrediteret certificering aktivt. Jesper Høy Tlf.:

2 Kalibreringsintervaller hvor store skal de være? De fleste akkrediterede laboratorier har udstyr, som skal kalibreres. Det giver tit anledning til gode drøftelser og diskussioner ved besøg på de akkrediterede laboratorier, især når debatten går på kalibreringsintervallernes længde. Der er nu inspiration og vejledning at hente i det nye ILAC-dokument ILAC G24/OIML D10:2007 Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments. Dokumentet kan hentes på adressen Dokumentet opdeler problematikken i to tilfælde. Først og fremmest er der spørgsmålet om førstegangskalibrering og fastsættelse af et kalibreringsinterval på et tidspunkt, hvor man ikke har erfaring fra det pågældende udstyr. Her kan f.eks. anbefalinger fra producent, erfaring med tilsvarende udstyr, brugssituationen og acceptgrænser for udstyrets fejlvisning tages i betragtning. Når det gælder efterfølgende kalibreringer, så er udgangspunktet for fastsættelse af kalibreringsintervaller historik. Først når man har historik, kan man se, om udstyret har den stabilitet, som man har forventet, og om man kan argumentere for længden af kalibreringsintervallerne. Det skal bemærkes, at risikoen for at miste sin historik skal tages med i betragtning. Et elektronisk udstyr har normalt flere fejlmuligheder end en materialiseret normal, hvor en defekt primært skyldes fysisk overlast (afhængigt af hvor tit normalen benyttes). Derfor findes de længste kalibreringsintervaller hos akkrediterede laboratorier normalt for materialiserede normaler med begrænset slid, mens elektronisk udstyr har kortere kalibreringsintervaller. Når et instrument har vist stor stabilitet over 5 år med etårige kalibreringsintervaller, kan man overveje at udvide intervallerne f.eks. til 15 eller 18 måneder. Hvis et laboratorium vælger at gøre dette, skal laboratoriet nøje overveje risikoen derved. Hvis en uacceptabel fejlvisning ved en rekalibrering først viser sig efter 18 måneder, kan det betyde tilbagekaldelse af arbejde 18 måneder tilbage mod ellers 12 måneder. Hvis man ønsker at øge sine kalibreringsintervaller, kan man med fordel dublere sit udstyr. Har man f.eks. 2 ens normaler, så kan man ved at lave forskudt kalibrering (9 måneder forskudt) bruge den senest kalibrerede normal til at kontrollere den anden. Dette udgør en mellemliggende kontrol, og kan medvirke til at retfærdiggøre en forlængelse af kalibreringsintervallerne. Laboratoriet må gøre op med sig selv, om man hellere vil bruge intern tid på at styre og afvikle mellemliggende kontroller frem for at kalibrere udstyret. ILAC G24 rummer i øvrigt opskrifter på forskellige kalibreringsskemaer såsom trappetrinsmodel (faste intervaller) og brugstidsbaseret kalibrering. Dokumentet er udviklet over en længere årrække i samarbejde mellem ILAC og OIML, og har faktisk ligget færdigt siden 2005 uagtet, at det først blev udgivet i Men resultatet er ikke så ringe endda, så laboratorierne opfordres til at studere det grundigt. Når det er sagt, skal det lige bemærkes, at kalibreringsintervaller i kalibreringslaboratorier fortsat skal aftales med DANAK som anført i Teknisk Forskrift nr. 6. Erik Øhlenschlæger Tlf.: Fødevarekontrol og elitevirksomheder et nyt anvendelsesområde for akkrediteret certificering Fødevareministeriet offentliggjorde i marts 2008 Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater og introducerede samtidig et nyt medlem i Smiley-familien nemlig Elite-Smiley en. Baggrunden for at indføre en Elite-Smiley var at give fødevarevirksomheder, der er autoriserede eller registrerede i medfør af Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder samt egenkontrol dvs. den gældende autorisationsbekendtgørelse, mulighed for at signalere orden i sagerne over for deres kunder. Elite-Smiley en gives som udgangspunkt, når der ved fødevareregionernes kontroller ikke har været forhold, der har givet anledning til at udstede påbud og dermed mindske smilet på Smiley en. Den nye bekendtgørelse åbner for at virksomheder, der har et certificeret kvalitetsstyringssystem, som en sidegevinst får rettigheden til at anvende Elite-Smiley en. Virksomhederne skal ansøge fødevareregionernes lokale kontrolafdelinger om at få denne status som elite-virksomhed. Der er naturligvis knyttet en række betingelser til anvendelsen af denne Elite-Smiley i forbindelse med den certificerede kvalitetsstyring: Virksomhedens kvalitetsstyringssystem skal dække alle arbejdsgange i virksomheden, der har relation til fødevareregionernes kontroller. Kvalitetsstyringssystemet skal være i overensstemmelse med en international standard. (f.eks. ISO 22000) Certificeringen skal være udført af et certificeringsorgan, der er akkrediteret af et akkrediteringsorgan, der er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Standarden, der er anvendt i forbindelse med certificeringen, skal sikre opfyldelse af relevante lovgivnings- og myndighedskrav. Status som elitevirksomhed bortfalder, hvis certificeringen bortfalder, eller hvis kvalitetsstyringssystemet ændres således, at det ikke længere opfylder lovgivnings- og myndighedskrav. Karen Jensen Tlf.: Metrologiudvalget godt i gang I efteråret 2007 nedsattes Metrologiudvalget. Det har 13 medlemmer, som kommer fra Sikkerhedsstyrelsen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, aktører inden for metrologi samt fra andre interessegrupper. Udvalgets formand er Annette Dragsdahl (Dansk Industri). Fra DANAK er direktør Jesper Høy medlem af udvalget. Udvalgets formål er at rådgive Sikkerhedsstyrelsen, Rådet for Teknologi og Innovation samt Forsknings- og Innovationsstyrelsen om spørgsmål i relation til metrologi. Udvalget er nu kommet godt i gang med sit arbejde. Det har holdt 2 møder, og har bl.a. rådgivet Forskningsog Innovationsstyrelsen vedrørende prioritering af en række ansøgninger om forprojekter, der skal styrke danske metrologiinstitutters mulighed for deltagelse i ERMP-projekter under EU s 7. rammeprogram (ERMP = European Research Metrology Programme). På kommende møder vil udvalget bl.a. se på behov for opdatering af metrologihandlingsplanerne, herunder om handlingsplanernes struktur skal ændres. Poul Claudi Johansen Tlf.: Dansk Metrologidag 2008 Dansk Metrologidag 2008 holdes i år den 19. maj hos Dansk Industri i København. Hovedtemaerne vil være: Metrologi i sport Erfaringer med Måleinstrumentdirektivet (MID) Indbydelser med endeligt program vil blive udsendt senere, men reservèr dagen i kalenderen. Poul Claudi Johansen Tlf.:

3 DANAK s database DANAK har i den seneste tid foretaget mange opdateringer i databasen for laboratorier mht. akkrediterede ydelser for kalibrering, prøvning og medicinsk undersøgelse. Kalibrering Der er indført øgede muligheder for at opgive tekniske specifikationer for målinger og lettere udfyldelse af felter i indtastningsskærmbilledet. Udover søgning via laboratorium, kan der søges på tværs på på DANAK akkrediterede laboratorier. Der overføres også data fra DANAK-databasen til org Search facility og Keyword search, så der kan søges efter udbud på kalibreringsydelser i en række lande. Prøvning Der er lavet en del ændringer på systemet for prøvningsydelser, der primært har haft til hensigt at sanere felter samt implementere internationale termer. Desuden er udfyldelsen af felter i indtastningsskærmbilledet lettet. Der kan som for kalibrering søges efter DANAK-akkrediterede ydelser på DANAK s hjemmeside på på DANAK-akkrediterede laboratorier. Ligeledes overføres data fra DANAK-databasen til org Search facility og Keyword search. Denne facilitet sættes i drift i nærmeste fremtid, så der kan søges efter udbud på prøvningsydelser i en række lande. Medicinsk undersøgelse Der er også udarbejdet et system til indlægning af data fra laboratorier inden for dette område. På længere sigt vil ydelser fra disse laboratorier blive søgbare på samme måde som øvrige laboratorieydelser. Det er DANAK s håb, at ovennævnte søgefaciliteter kan være med til at øge muligheder for at søge efter akkrediterede laboratorieydelser for myndigheder og andre interessenter. Ole Danielsen Tlf.: Årsmøder i IAF og ILAC På IAF s generalforsamling blev følgende akkrediteringsorganer godkendt som nye medunderskrivere af Multi Lateral Agreement aftalen: For ledelsessystemer (QMS): TURKAK (Tyrkiet) For miljøledelsessystemer: (EMS): NABCB (Indien), PAO (Filippinerne) For produktcertificering: SAC (Singapore), ANSI (USA), TAF (Taiwan) og KAS (Sydkorea) Desuden blev det vedtaget at udvide MLA en med personcertificering baseret på ISO/IEC 17024, når der er vedtaget guidance dokumenter for harmoniseret implementering af standarden ISO/IEC Der blev vedtaget en række forslag til styrkelse af tilliden til IAF MLA en, primært ved at få repræsentanter for slutbrugere involveret i evalueringsprocessen for derved at skabe mere gennemsigtighed og tillid til evalueringsprocessen. Drøftelserne af hvilke specifikke produktstandarder, der er omfattet af MLA en for akkrediteret produktcertificering, fortsatte i IAF MLA Komiteen, og det blev besluttet at udsende et revideret oplæg Ny EA-struktur På EA s generalforsamling i november var hovedpunktet den fortsatte drøftelse af, hvordan EA skal varetage de opgaver, som følger af Kommissionens forslag om brug af akkreditering til bedømmelse af bemyndigede organer. Til forberedelse af drøftelserne, havde EA nedsat 3 arbejdsgrupper, som havde udarbejdet oplæg om revision af EA s struktur, EA-Sekretariatets fremtidige ressourcer og opgaver, samt finansiering af EA s aktiviteter. De væsentligste elementer i forslaget om struktur var: Etablering af et Board med selvstændig kompetence på en række områder Etablering af en teknisk komité til afløsning af de nuværende 3 faglige komiteer til høring hos alle interessenter. De kritiske spørgsmål for IAF er, på hvilke certifikater akkrediterede CABs kan anvende det kombinerede akkrediteringsmærke (IAF + det nationale AB s akkrediteringsmærke), samt hvor detaljeret evalueringsprocessen skal være for at dokumentere, at et akkrediteringsorgan er kompetent til produktcertificering generelt. På ILAC s generalforsamling blev følgende akkrediteringsorganer godkendt som nye medlemmer af ILAC: ECA (Costa Rica), VLAC (Japan), DA (Albanien), CYSAB (Cypern), NCA (Kazakstan), MASM (Mongoliet), SLAB (Sri Lanka) og L-A-B (USA) Følgende akkrediteringsorganer blev godkendt som medunderskrivere af MLA en for testing: ECA (Costa Rica) og VLAC (Japan). Der er blevet underskrevet en MoU (Memory of Understanding) med OIML, som bl.a. vil danne grundlag for anerkendelse af, at akkrediteringsorganer, som er medunderskrivere af ILAC MLA en, er kompetente til at bedømme de laboratorier, som udsteder OIMLcertifikater for måleudstyr. Selvstændiggørelse af komiteen med ansvar for MLA en (Multi Lateral Agreement) Delegering af driftsopgaver til EAsekretariatet Der var en længere drøftelse af oplægget om revideret struktur, men der blev ikke enighed om rammerne for den fremtidige organisering af EA-aktiviteterne. Det kritiske spørgsmål er dels hvordan det tekniske arbejde organiseres, så der er tilstrækkelig faglig kompetence til rådighed for EA på de enkelte akkrediteringsområder, dels hvordan arbejdet koordineres på tværs af akkrediteringsområderne. De 3 arbejdsgrupper skal revidere deres oplæg på grundlag af drøftelsen på generalforsamlingen, og reviderede forslag Desuden blev der underskrevet en MoU med WADA (World Anti-Doping Agency), som bl.a. vil medføre, at WADA vil kræve, at dopinglaboratorer skal være akkrediteret. Endelig vedtog både ILAC og IAF en resolution om, at akkrediterede certificeringsorganer ikke kan certificere i henhold til standarder, som anvendes af akkrediteringsorganer, f.eks. ISO/IEC eller Dette vil bringe akkrediteringsorganerne i konflikt med i ISO/IEC (akkrediteringsorganer må ikke udbyde ydelser, som udbydes af akkrediterede virksomheder). Resolutionen betyder, at akkrediteringsorganer skal tage skridt til at suspendere akkrediteringen af certificeringsorganer, som certificerer på grundlag af akkrediterings-standarder. På årsmødet i ILAC blev det endvidere fejret, at det var 30 år siden, det første møde i ILAC blev afholdt. Mødet i 1977 blev afholdt i København, og der er flere oplysninger om ILAC s historie på hjemmesiden Vagn Andersen Tlf.: skal drøftes på en ekstraordinær generalforsamling i april 2008 med henblik på vedtagelse af forslagene på generalforsamlingen i maj Der blev vedtaget en guide for samarbejde mellem myndigheder, akkrediteringsorganer og EA. Guiden skal betragtes som et værktøj for de enkelte akkrediteringsorganer til forbedring af samarbejdet bl.a. baseret på erfaringer fra en række EA-medlemmer. Arbejdet med udvikling af guidedokumentet er et led i EA s planlægning af varetagelse af de opgaver, som følger af kommissionens forslag til forordning. Guiden kan fås hos DANAK. Vagn Andersen Tlf.:

4 EA-evaluering af DANAK Akkreditering skal styrke det indre marked Den næste internationale evaluering af DANAK foregår den maj, hvor et team på 6 personer vil gennemgå vore aktiviteter på akkrediteringsområdet. Deltagerne kommer fra akkrediteringsorganerne i Schweiz, Tyskland, Holland, Østrig, Polen og Sverige. En stor del af besøget vil foregå, ved at teammedlemmerne deltager i nogle af vore regelmæssige besøg hos kunder og overvåger bedømmelsesaktiviteterne på forskellige akkrediteringsområder. De fleste af disse besøg er nu aftalt med kunderne. Desuden vil teamet på DANAK s kontor gennemgå vores kvalitetssystem, kompetencer samt et antal sager inden for de forskellige akkrediteringsområder omfattet af MLA en. En så omfattende bedømmelse kræver en del forberedelse med planlægning af ovenstående besøg hos kunder og oversættelse af dokumenter. Desuden er der udarbejdet et større dokument med beskrivelse af DANAK s Key Performance Indicators (KPI) som grundlag for teamets bedømmelse. Allan Munck Tlf.: EU-Parlamentet vedtog den 21. februar 2008 et forslag om fælles EU-regler for de nationale akkrediteringsorganer. Forslaget har været drøftet i EU-Parlamentet og i Rådet, siden Kommissionen fremsatte sit forslag i februar 2007, og der er opnået enighed mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen om forslaget. Efterfølgende skal Rådet også vedtage forslaget. Ud over forslaget om akkreditering indeholder den vedtagne varepakke også forslag om: Fælles bestemmelser om markedskontrol kontrol af om de produkter, som findes på markedet, overholder de gældende EU-regler Fælles ramme for markedsføring af produkter som er de overordnede principper i EU-lovgivningen for produkter fremover skal opfylde Forordning om gensidig anerkendelse som indeholder regler om forbud eller begrænsning af markedsføring af produkter, som lovligt markedsføres i et andet EU-land Formålet med varepakken er både at fremme konkurrencen i det indre marked i EU og at forbedre forbrugernes og arbejdstagernes beskyttelse mod farlige produkter. Hvorfor fælles EU-regler om akkreditering? Forslaget om fælles regler for akkreditering skal ses i sammenhæng med Kommissions ønske om at harmonisere kriterierne for EU-landenes udpegning af bemyndigede organer. Gældende EU-lovgivning kræver på en lang række områder, at bemyndigede organer skal foretage prøvning af produkter eller vurdere overensstemmelse med harmoniserede standarder/væsentlige krav i direktiver. På grundlag af overensstemmelseserklæringer fra bemyndigede organer kan f.eks. fabrikanter CEmærke produkter, som derefter lovligt kan markedsføres i alle EU-landene. Derfor er medlemslandenes kriterier for udpegning af bemyndigede organer af stor betydning for at sikre, at produkter bedømmes ensartet i alle EU-landene, dvs. at kriterierne for CE-mærkning er harmoniserede. EU-landene kan i dag suverænt beslutte, hvordan bedømmelsen af bemyndigede organer skal foretages. I Danmark foretager myndighederne for ca. halvdelen af indre markedsdirektiverne selv bedømmelsen af, om bemyndigede organer er kompetente og dermed opfylder kriterierne for at blive udpeget og anmeldt til Kommissionen som bemyndigede organer. På andre området har myndighederne valgt at lægge akkreditering til grund for bedømmelsen og udpegningen af bemyndigede organer. Fremover vil akkrediteringssystemet være den anvendte metode til bedømmelse af bemyndigede organer, med mindre myndigheden kan dokumentere over for EU- Kommissionen, at myndigheden selv har den fornødne faglige kompetence til at foretage bedømmelsen. Desuden skal det dokumenteres, at der regelmæssigt bliver ført kontrol med bemyndigede organers fortsatte opfyldelse af kriterierne for udpegningen. Når Kommissionen ønsker, at det europæiske akkrediteringssystem i fremtiden skal anvendes til bedømmelse af bemyndigede organer, er det nødvendigt at have fælles EU-regler, som de nationale akkrediteringsorganer skal opfylde for at sikre, at akkrediteringsorganerne fungerer på samme vilkår i alle EU-landene, samt at de er kompetente og effektive. Hvad bliver kravene til akkrediteringsorganer? Forordningen om akkreditering indeholder en lang række specifikke krav, som de nationale akkrediteringsorganer skal opfylde. Kravene svarer stort set til kravene i ISO/IEC med hensyn til faglig kompetence, uvildighed, organisation m.v. Desuden er der en række supplerende krav såsom at: Hvert land skal udpege et nationalt akkrediteringsorgan Akkrediteringsorganets ansvarsområde skal være klart adskilt fra andre offentlige myndigheder Akkrediteringsorganerne må ikke konkurrere på tværs af landegrænserne Akkrediteringsorganet skal udøve sin virksomhed på non profit -basis Akkrediteringsorganet skal være medunderskriver af EA s aftale om gensidig anerkendelse (MLA-aftalen) og løbende evalueres af EA Hvad betyder det for DANAK? Parlamentets vedtagelse af pakken om det indre marked er af stor betydning for det europæiske akkrediteringssystem og for DANAK. De fælles regler om akkreditering er en blåstempling af det eksisterende akkrediteringssystem og EA s aftale om gensidig anerkendelse af akkrediterede rapporter og certifikater. DANAK forventer, at myndighedernes brug af akkrediterede ydelser vil stige i fremtiden, og det vil stille krav til DANAK om udbud af flere akkrediteringsydelser samt kompetence til at rådgive myndigheder om brug af akkrediteringssystemet på nye områder. For at styrke samarbejdet med myndighederne planlægger DANAK at oprette et rådgivende udvalg for bemyndigede organer. Repræsentanter for myndigheder, som administrerer EU-lovgivning, samt fra bemyndigede organer, vil blive inviteret til at deltage i udvalget. Udvalget vil få til opgave at rådgive DANAK om vurdering af de overordnede krav, som bemyndigede organer skal opfylde, samt at fungere som forum for udveksling af erfaringer mellem myndighederne og DANAK om bedømmelse af bemyndigede organer og om administration af EU-lovgivning. om indholdet af EU-parlamentets beslutning findes på Økonomi- og Erhvervsministeriets hjemmeside Vagn Andersen Tlf.:

5 Myndighederne er tilfredse med DANAK som samarbejdspartner DANAK personalia DANAK har i januar 2008 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt de personer i styrelser m.v. som DANAK har samarbejdet med i de seneste år, blandt andre Arbejdstilsynet, Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Tiltrådt: Inge Mathiassen D. 22. januar 2008 Tlf.: Inge Mathiassen er ansat som bogholder. Respondenterne skulle erklære sig uenige eller enige i en række udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 1 er meget uenig og 7 er meget enig. Generel tilfredshed Udsagnet Alt taget i betragtning er jeg tilfreds med DANAK som samarbejdspartner giver en enighed på 6,2 i gennemsnit, altså en stor tilfredshed med samarbejdet. Gennemsnittet af de øvrige svar giver et gennemsnit på 5,9, og der er således rimelig god overensstemmelse mellem det overordnede billede, og det billede som detailspørgsmålene giver. Rådgivning DANAK s rådgivning i forbindelse med etablering af ordningen har været anvendelig: 6,0 DANAK har påpeget fordelene ved at anvende akkreditering: 5,6 DANAK har redegjort for vilkårene for at anvende akkreditering: 6,1 DANAK er kommet med konstruktive forslag til brug af akkreditering: 6,3 DANAK har foreslået andre områder, hvor akkreditering kunne anvendes: 4,6 Karaktererne viser, at DANAK i stor udtrækning har givet konstruktive forslag, redegjort for vilkår, og at rådgivningen er anvendelig. DANAK er mindre tilbøjelig til at påpege fordele ved akkrediteringen og at foreslå andre områder, hvor akkreditering kunne anvendes. Svar på høringer DANAK s svar på høringerne har været anvendelig: 6,3 DANAK s svar på høringerne har været konstruktive: 6,1 DANAK s svar på høringer fra styrelser er anvendelige og konstruktive. Samarbejde DANAK fremtræder som en imødekommende samarbejdspartner: 5,8 DANAK fremtræder som en kompetent samarbejdspartner: 6,1 DANAK fremtræder som en troværdig samarbejdspartner: 6,2 Samarbejdspartnerne ser DANAK som kompetent og troværdig. Bedømmelsen af DANAK s fremtræden som en imødekommende samarbejdspartner er lidt lavere, men fortsat høj, set i forhold til at DANAK ofte skal få krav og forventninger fra myndigheder til at passe ind i de internationalt fastsatte akkrediteringskriterier. Anvendelse af akkreditering Akkreditering er anvendeligt på vores område: 6,6 Anvendelsen af akkreditering sikrer den fornødne kompetence: 6,5 DANAK s overvågning af de akkrediterede laboratorier, certificerings- og inspektionsorganer sikrer den fornødne troværdighed: 6,1 Akkreditering ses meget anvendeligt og god til at sikre den fornødne kompeten- ce. Der er stor enighed om, at DANAK s overvågning sikrer den fornødne troværdighed. Respondenter fra Arbejdstilsynet, Energistyrelsen, Fødevarestyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen anfører, at akkreditering kunne anvendes på andre opgaver i deres område. Bemærkninger til spørgsmålene Enkelte respondenter har skrevet bemærkninger til nogle af svarene: Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde med DANAK Der kunne måske være lidt mere gejst og entusiasme for at få tingene til at glide Jeg sætter stor pris på, at DANAK altid stiller op, når der er brug for rådgivning. Dialogen er god og brugbar Akkreditering er en sikkerhed for myndigheden for, at der er kvalitet bag en certificeringsordning Fødevarestyrelsen Vi ønsker mere citering af regelgrundlaget i akkrediteringsbeviset Jeg er tilfreds med hurtig respons og kompetente svar DANAK kunne godt være lidt mere åben med informationer fra hele DANAK s virksomhed Konstruktiv dialog. Stor imødekommenhed i forhold til at give os mulighed for at deltage i kurser Jesper Høy Tlf.: Inge har erfaring fra stillinger som bogholder i flere virksomheder, og har desuden i mange år drevet selvstændig virksomhed med salg af forbrugsvarer blandt andet inden for edb-området og med agenturer for udenlandske producenter af teknisk måleudstyr. Fratrådt: Mads Lindberg, som har været ansat som bogholder hos DANAK fra d. 1. november 2001, har valgt at fratræde sin stilling med udgangen af januar Udsendelse af ILACog IAF-dokumenter DANAK har tidligere normalt alene udsendt IAF-, ILAC- eller andre dokumenter, når de har været indført af EA, og dermed har fremgået af EA s hjemmeside og af publikationen EA-01/01. Det er nu i EA besluttet, at alle dokumenter udgivet af ILAC og IAF anerkendes, og det vil derfor ikke længere være nødvendigt, at EA publicerer dem. DANAK vil, som med EA-dokumenter, løbende udsende ILAC- og IAF-dokumenter til relevante kundegrupper. IAF har oprettet en ny serie af dokumenter, der er obligatoriske at bruge mandatory documents (MD). De første af disse vedrører akkreditering efter EN ISO/IEC 17021, og de er udsendt til DANAK s kunder på området certificering af ledelsessystemer. Se oversigten bagest i bladet. Allan Munck Tlf.:

6 DANAK akkreditering i Bangladesh Nye eller reviderede dokumenter fra DANAK Nedenstående dokumenter udsendes af DANAK til de relevante laboratorier, inspektions- og certificeringsorganer. Alle dokumenterne kan hentes på DANAK s hjemmeside: Ref. No Titel Udgivet Status TF 1 DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering nov Revideret RL 17 Arbejdsmiljø. Anvendelse af DS/EN IS0 IEC ved akkreditering Jan Revideret til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer AML 01 Erklæringer om validitet af medicinske undersøgelser i det klinisk biokemiske speciale nov Ny AML 02 Krav til kalibreringslaboratoriers brug af overensstemmelseserklæring nov Ny AML 03 Anvendelse af EDB i akkrediterede laboratorier nov Ny AML 04 Overgang fra DS/EN ISO 15189:2005 til DS/EN ISO 15189:2007 nov Ny AML 05 Overgang fra ILAC G13:2000 til ILAC G13:2007 Dec Ny Nye eller reviderede dokumenter fra EA (European Co-operation for Accreditation) Ingen af nedenstående dokumenter vedrører direkte akkrediterede organers udførelse af opgaver og udsendes ikke. Alle dokumenterne kan hentes på EA s hjemmeside: Ref. No Titel Udgivet Status EA-1/01 EA Publications Feb Revideret EA-1/05 Contact Persons of EA Members, Associate Members, Contracts of Co-operation and observers Feb Revideret EA-1/08 EA Multi and Bilateral Agreement Signatories (Rev. 17) Oct Revideret EA-2/02 EA Policy and Procedures for the Multilateral Agreement nov Revideret EA-2/13 EA Cross Frontier Policy for Cooperation between EA Members Dec Ny Nye eller reviderede dokumenter fra IAF (International Accreditation Forum, Inc.) Billede fra det afsluttende møde på Magnus Textile Services Ltd. Nedenstående dokumenter udsendes af DANAK til de relevante akkrediterede certificeringsorganer. Alle dokumenterne kan hentes på IAF s hjemmeside: Ref. No Titel Udgivet Status IAF MD 1:2007 Certification of Multiple Sites Based on Sampling nov Ny IAF MD 2:2007 Transfer of Accredited Certification of Management Systems Dec Ny IAF MD 3:2008 Advanced Surveillance and Recertification Procedures (ASRP) Feb Ny DANAK får fra tid til anden forespørgsler fra udlandet om mulighed for at blive bedømt af assessorer fra DANAK med henblik på at opnå akkreditering. DANAK har mulighed for at akkreditere virksomheder i udlandet, såfremt de rette betingelser er til stede. Disse betingelser kan f.eks. være, at virksomheden er datterselskab af en dansk virksomhed, har dansk ejerskab eller at det pågældende land ikke har nogen akkrediteringsorganisation, som er omfattet af EA s eller ILAC s MLA. Således blev DANAK i begyndelsen af 2007 forespurgt, om det var muligt at gennemføre en akkrediteringsproces på et laboratorium i Bangladesh. Efter et introduktionsmøde hos DANAK blev det konstateret, at betingelserne for at DANAK kunne påtage sig opgaven var til stede, og laboratoriet ansøgte midt i 2007 om akkreditering. For at kunne gennemføre processen blev det nødvendigt at anvende en teknisk assessor fra SWEDAC til at varetage bedømmelsen af den tekniske kompetence på laboratoriet, da der ikke kunne findes danske tekniske assessorer på dette område. Sagsbehandling på de lange afstande har ikke givet anledning til problemer. DA- NAK oplever en stigende kommunikation via , og det blev da også anvendt flittigt i dette tilfælde. Rejsetiden på en sådan sag er meget omkostningstung. Rejsetiden hver vej var næsten et døgn med 2 skift undervejs, så selv om man kan henlægge noget af forberedelsestiden til flyveturen, var det en væsentlig udgift i forbindelse med besøget. Alle praktiske foranstaltninger så som flybilletter, hotel og øvrig transport blev varetaget af laboratoriet, som kender de lokale forhold. Der blev aftalt akkrediteringsbesøg i november måned Besøget blev selvfølgelig afholdt på engelsk, ligesom al dokumentation foreligger på engelsk. Da laboratoriet drives efter danske principper, var der ikke meget forskel på kulturen fra et laboratorium i Danmark. Der var en konstruktiv dialog, og der blev gennemført tiltag, der skulle udføres, før akkrediteringen kunne falde helt på plads. Der blev fremsendt dokumentation for de aftalte korrigerende handlinger, og endelig akkrediteringstilsagn kunne fremsendes medio februar Ole Danielsen Tlf.: Laboratorier til fysisk prøvning og kalibrering 491 Medico Support A/S Kalibrering af volumen, temperatur, tid og frekvens NYE AKKREDITERINGER Perioden fra 29. september marts AMETEK Denmark A/S Kalibrering af temperaturmåleudstyr og tilhørende udstyr til måling af elektriske størrelser 495 Magnus Textile Services Ltd. Tekstilprøvning 496 Scanvægt Nordic A/S, Kalibreringslaboratoriet Kalibrering af ikke-automatiske vægte og kalibrering af typegodkendte vægte med henblik på reverifikation Miljøledelsessystemer 6010 Søfartsstyrelsen Certificering af miljøledelsessystemer Inspektion 9052 Brenntas Nordic A/S Trykprøvning og periodisk inspektion af transportable svejste trykflasker af stål samt sømløse aluminiumstrykflasker til kølemidler, i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april Arepa Test & Kalibrering EF-verifikation af ikke-automatiske vægte 9064 Dansk Kalibreringsteknik A/S EF-Verifikation af ikke automatiske vægte og Produktverifikation af automatiske vægte Yderligere information om de enkelte akkrediteringer kan søges på

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret til certificering af referencematerialer,

Læs mere

DANAKs strategi 2015-2020

DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs mission At sikre troværdig dokumentation for overholdelse af kravspecifikationer gennem akkreditering. DANAKs vision At øge værdien af akkrediterede ydelser. Den Danske

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 FORORD Det er DANAK s politik at udbyde kurser, der henvender sig til akkrediterede laboratorier, laboratorier, der ønsker at blive akkrediteret, samt virksomheder,

Læs mere

Nyt fra DANAK. Jesper Høy, DANAK juni 2017

Nyt fra DANAK. Jesper Høy, DANAK juni 2017 Nyt fra DANAK Jesper Høy, DANAK juni 2017 1 Finanslov 2017 I finanslovsforliget, der blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 18. november blev

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

REFERAT. 10. november 2015 Sag 21-06-0025. 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering

REFERAT. 10. november 2015 Sag 21-06-0025. 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering REFERAT 10. november 2015 Sag 21-06-0025 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering Tid : 19. marts 2015, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere: Anders Mortensen

Læs mere

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller 10. juli 2007 Oplæg til fremtidig dansk Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller Baggrund Den nuværende danske godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling

Læs mere

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol BEK nr 322 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00026 Senere ændringer

Læs mere

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 27-01-2015 Sag 21-06-0001 mta Tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 10.30-14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Mandag den 10. november 2008, kl. 13.00-16.00. Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere : Kim Carneiro (KC), Dansk Fundamental Metrologi

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri Guideline - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer INDLEDNING Mange fødevarevirksomheder får besøg af certificerede auditorer og/eller kundeauditorer med henblik på kontrol af overholdelse af standarder,

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1 og 3, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udvalgets medlemmer (fremmødte) præsenterede sig og gjorde herunder rede for tilhørsforhold og kendskab til akkreditering.

Udvalgets medlemmer (fremmødte) præsenterede sig og gjorde herunder rede for tilhørsforhold og kendskab til akkreditering. Referat af 1. møde i DANAK s sektorudvalg for akkreditering til certificering Tid : 1. februar 2011, kl. 10:00 12:30 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde Deltagere : Emil Dyrelund Jakobsen EDJ (mødeleder/formand),

Læs mere

Akkreditering i medierne Roundup

Akkreditering i medierne Roundup DANAK-NYT NR. 23 - NOVEMBER 2011 Ny forordning om byggevarer Kombineret akkreditering til inspektion & prøvning Akkreditering i medierne Roundup DANAK TILBYDER AKKREDITERING TIL VIRKSOMHEDER, DER ØNSKER

Læs mere

38. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

38. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 38. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Tirsdag den 26. november 2013 kl. 10.30-14.30 03-01-2014 Sag 21-06-0001 mta Sted Deltagere Afbud Referent : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Afbud fra: Jacob Færgemann, som efter planen skulle fortælle om nye fødevareschemes.

Afbud fra: Jacob Færgemann, som efter planen skulle fortælle om nye fødevareschemes. Referat 5. møde i DANAKs sektorudvalg for Certificering Tid : 31. oktober 2013, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere : Anders Mortensen, Niels Kofod, Anette Dragsdahl,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

der fortsat giver gode rammer for dialog og samarbejde.

der fortsat giver gode rammer for dialog og samarbejde. DANAK flytter DANAK har nu eksisteret som selvstændig organisation i 1 år, eller hvis det skal være formelt i snart 2 år, da udskillelsen reelt skete med virkning fra den 1. januar 2002. Vi har i denne

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Danak Nyt. DANAK s bestyrelse. Scene of Crime. DANIAmet stifter ny organisation. Akkrediteret inspektion af ventilations- og klimaanlæg

Danak Nyt. DANAK s bestyrelse. Scene of Crime. DANIAmet stifter ny organisation. Akkrediteret inspektion af ventilations- og klimaanlæg TEST Reg.nr. XXXX Nr. 18 - Marts 2009 EXAM Reg.nr. XXXX CAL Reg.nr. XXXX DANAK s bestyrelse Scene of Crime -Findestedsundersøgelser DANIAmet stifter ny organisation Akkrediteret inspektion af ventilations-

Læs mere

Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010

Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010 Danak-NYT Nr. 21 - November 2010 Mange nye standarder på vej Østersømøde om GHG-verifikation Forenkling af akkrediteringsprocessen DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer BEK nr 1527 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-34-31-00268 Senere

Læs mere

4.1 Ændret kommissorium for udvalget. Kommissorium samt udkast til forretningsorden for udvalget var udsendt til sektorudvalget 5. november 2012.

4.1 Ændret kommissorium for udvalget. Kommissorium samt udkast til forretningsorden for udvalget var udsendt til sektorudvalget 5. november 2012. Referat af 39. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på miljøområdet Tid : Onsdag, den 14. november 2012 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde Deltagere : Anders Kjærulff Svaneborg AKS, Pia Lassen

Læs mere

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25 Thomas Bruun DS Certificering A/S Program Certificering hvad er det Certificering Værdien af certificering Elementer i en certificeringsordning Hvordan foregår certificering

Læs mere

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkrediteringsbestemmelse indeholder krav til de virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31A, stk. 1 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED:

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: AT Bekendtgørelse nr. 743 af 23.09.1999 Bilag 1 afsnit 3.1.2 Endelig sammenføjning Personalet skal være godkendt af kompetent tredjepartsorgan: - et bemyndiget organ

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 I. Anvendelsesområde Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering Krav til

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Nyt NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014

Nyt NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014 DANAK Den Danske Akkrediteringsfond Nr 28 I Juni 2014 TEST Reg.nr. XXXX NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014 ST Reg.nr. XXXX

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 30, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

Spørgsmål fra laboratorium

Spørgsmål fra laboratorium Spørgsmål fra laboratorium Samme virksomhed med akkrediterede laboratorier i flere lande har oplevet, at der er forskel i den måde som akkrediteringsorganer, såsom DANAK, tolker ISO 17025: Dette giver

Læs mere

Energistyrelsen sender hermed forslag til bekendtgørelsesændringer i høring.

Energistyrelsen sender hermed forslag til bekendtgørelsesændringer i høring. Til adressater på vedlagt høringsliste Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivisering og Global Rådgivning Dato 6. oktober 2016 Høring om ændring af bekendtgørelser om en godkendelsesordning

Læs mere

KALIBRERINGSCERTIFIKAT

KALIBRERINGSCERTIFIKAT Side 1 af 5 KALIBRERINGSCERTIFIKAT Udarbejdet i henhold til Dansk Akkrediterings ovennævnte registringsnummer 1. For: Henrik Tofteng A/S Nyager 6 265 Brøndby 2. er i overensstemmelse med DANAK's retningslinier

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. juni 2008 Sag 08/01433 jgm/mdy/ejj-ebst Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning

Læs mere

36. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

36. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 36. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Onsdag den 7. november 2012 kl. 10.30-14.30 7. december 2012 Sag 21-06-0001 mta Sted Deltagere Afbud Referent : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

Metrologi læren om måling. Billedet findes på:

Metrologi læren om måling. Billedet findes på: Metrologi læren om måling Billedet findes på: http://www.ncsli.org/misc/cubit.cfm Metrologi læren om måling Christan V af Danmark indfører i 1683 et sammenhængende system af måleenheder i hele kongeriget,

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøcertificering

En styrket arbejdsmiljøcertificering Bilag til aftale om En styrket arbejdsmiljøcertificering November 2016 Initiativ 1: Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø Virksomheder, der har et anerkendt

Læs mere

Godkendelse af husstandsmøller

Godkendelse af husstandsmøller Godkendelse af husstandsmøller Temadag om mini- og husstandsmøller Fredag den 14. september 2012 i Messe C i Fredericia Peggy Friis DTU Vindenergi Energistyrelsens Godkendelsessekretariat Energistyrelsens

Læs mere

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er eller ansøger om at blive akkrediteret til inspektion af arbejdsmiljø og/eller certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer.

Læs mere

Høringsnotat for AB 1 og AB Generelt Høringssvar DANAKs respons Bekendtgørelse om akkreditering: CPD-netværk:

Høringsnotat for AB 1 og AB Generelt Høringssvar DANAKs respons Bekendtgørelse om akkreditering: CPD-netværk: Høringsnotat for AB 1 og AB 2 2013-08-21 Generelt Høringssvar DANAKs respons Bekendtgørelse om akkreditering: CPD-netværk: DANAK har valgt ikke at have Det er netværkets opfattelse at henvisninger i AB-erne,

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011 Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011 Vi kontrollerer, om de fritbærende undertagsprodukter, du sælger eller anvender, er CE-mærkede, og om de egenskaber, der kræves i

Læs mere

Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj DS Certificering A/S. Godkendelser og certificering

Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj DS Certificering A/S. Godkendelser og certificering Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj 2007 DS Certificering A/S Godkendelser og certificering Program Godkendelser og certificering CE-mærkning Godkendelser, VA og MK Certificering

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1) BEK nr 1104 af 20/09/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Transport- og Energiministeriet,/nEnergistyrelsen, j. nr. 030203/3006-0015

Læs mere

REFERAT. Sektorudvalg for Certificering. : 10. marts 2016, kl.10.00-12.00. Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde. 31. marts 2016 21-06-0025

REFERAT. Sektorudvalg for Certificering. : 10. marts 2016, kl.10.00-12.00. Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde. 31. marts 2016 21-06-0025 Sektorudvalg for Certificering Tid Sted : 10. marts 2016, kl.10.00-12.00 : DANAK Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde 1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer 31. marts 2016 21-06-0025 Deltagere: Annette

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Vigtig dialog med myndighederne

Vigtig dialog med myndighederne Vigtig dialog med myndighederne DANAK-NYT Nr. 3. December 2001 Flere myndigheder har vist stor interesse for akkreditering og DANAK har brugt mange ressourcer på vejledning bl.a. i forbindelse med indførelsen

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

UDKAST. Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand UDKAST Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31A, stk. 1 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Danak-NYT Nr. 22 - april 2011 Ny bestyrelsesformand hos DANAK Resultatet af kundeundersøgelsen Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Tema: Teknisk Assessor DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder,

Læs mere

CERTIFICERING STYRKER ARBEJDSMILJØET. Politiet sætter aftryk på akkreditering. DANAK godkendt under MLA-aftale om CO 2

CERTIFICERING STYRKER ARBEJDSMILJØET. Politiet sætter aftryk på akkreditering. DANAK godkendt under MLA-aftale om CO 2 DANAK-NYT NR. 27 - NOVEMBER 2013 CERTIFICERING STYRKER ARBEJDSMILJØET Regler samles i ny indpakning Politiet sætter aftryk på akkreditering DANAK godkendt under MLA-aftale om CO 2 -verifikation Nye standarder

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0 SCP.05.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med retningslinjer for sårbarhedsscanning... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard PEFC Danmark standard PEFC DK 005-3 PEFC Danmarks Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer Revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg

Læs mere

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner,

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner, Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat 04-05-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til bygningsreglement 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordning

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. C E RTIFI CE RI NG SORDNIN GEN Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. I medfør af 2, stk. 4, 15 A og 30, stk. 2 og 5 i

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017 Specificering af akkrediteringsområder: Specificering af akkrediteringsområde for national lovgivning: Produkter Procedurer Specifikation Trykbærende udstyr Periodiske undersøgelser udført som egenkontrol

Læs mere

World Accreditation Day

World Accreditation Day Danak-NYT Nr. 26 - MAJ 2013 World Accreditation Day Nye regler om EA MLA Arbejdsgruppen EA WG ILC Calibration Ny ILAC politik for sporbarhed DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand 1)

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand 1) BEK nr 31 af 21/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2616/1754-0002

Læs mere

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen Hvorfor NLF? Hvad er NLF? EU-direktiver efter den nye metode er udstedt over en

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

Lovændringer per 1/1 2016

Lovændringer per 1/1 2016 BedreBolig Lovændringer per 1/1 2016 Under BedreBolig-ordningen kunne virksomheder tidligere godkendes som BedreBolig-rådgivervirksomheder til levering af tre ydelser: 1. Kortlægning af en bygnings energibesparelsesmuligheder

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 info@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Høringsbrev Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fuldmægtig Per Rathmann Hansen Mejeriingeniør Kontoret for kontrolstyring 2. Kontor Ny kontrolstrategi

Læs mere

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5 Side: 1/5 1. AFGRÆNSNING OG FORMÅL Denne retningslinje fastlægger DANAK s fortolkning af kravene til faglig kompetence, som miljøcertificeringsorganer og miljøverifikatorer skal råde over ved miljøcertificering

Læs mere