- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Et behov for at renovere altanrækværkerne afstedkom en

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Et behov for at renovere altanrækværkerne afstedkom en"

Transkript

1 Nr. 3 - oktober for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2008: Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO København 27. november 2008, kl Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO Gribskov 17. november 2008, kl Nyt fra afdelingerne Kastaniegården VIBO afdeling 119 Et behov for at renovere altanrækværkerne afstedkom en drøftelse om det ikke var muligt, at få lidt mere for pengene. Afdelingsbestyrelsen udarbejdede sammen med en rådgiver et idékatalog med forskellige løsninger, bl.a. udvidelse af eksisterende altaner, og etablering af altaner til de lejligheder, der alene havde franske altaner. En løsning, der Nuværende facade efter urafstemning, blev valgt, og som vil medføre en huslejestigning på ca. 6% svarende til ca. kr. 320 for en lejlighed på 81m². Den samlede udgift til etablering er ca. 4 mio. kr. Processen fra vedtagelse til igangsættelse har været temmelig lang, idet Københavns Kommunes sagsbehandling, i forbindelse med godkendelse af de statiske beregninger for de nye altaner tog lang tid. Boligforeningen VIBO Sankt Peders Stræde 49 A Postboks København K Tlf: Fax: Internet: Red.: Kaare Vestermann (ansv.) Pia Mortensen Nyhedsbrevet udsendes til VIBO s medarbejdere, selskabsog afdelingsbestyrelser. Oplag: 350 Arbejdet, der udføres af firmaet Kontech A/S, er nu i gang. Fotostat af fremtidig facade Kontech startede med at skære de gamle altaner ned, et arbejde der har medført megen støj og støvgener. Nu skal der opsættes bæringer til altanerne og til sidst skal altaner monteres. Det er planen at de nye altaner kan stå klar til jul. Den nye altan 1

2 Foreningsnyt VIBO København På bestyrelsesmøde den 25. september 2008 besluttede bestyrelsen, at vederlag til foreningsbestyrelsen reguleres i overensstemmelse med det af Dansk Statistik beregnede lønindeks for den private sektor. Reguleringen har virkning fra 1. juli Hvidovre Kommune har prækvalificeret VIBO til, sammen med 4 andre almene boligorganisationer, at afgive bud på opførelse af plejecenter med 72 almene ældreboliger. Bud skal afleveres senest 27. oktober 2008, kl VIBOs bud sker i samarbejde med Arkitema K/S, Rambøll Danmark A/S, Kuben Management A/S og Kuben Byg. Sidstnævnte indgår som totalleverandør for det samlede byggeri. VIBO Gribskov Kommune VIBO afd. 212 i Gilleleje og afd. 213 i Græsted Nogle gange går det rigtigt hurtigt og det er utroligt, at der - efter 1. spadestik på VIBO afdelingerne 212 og 213 i henholdsvis Gilleleje og Græsted i marts og april måned - kunne afholdes rejsegilde på begge afdelinger den 23. september Begge byggerier har ibrugtagning i år. VIBO afd. 214 i Græsted 1. oktober blev VIBO afd. 214 sat i drift efter en byggetid på ca. 19 måneder. Afleveringsforretningen gik fint, men idet kommunen først skal klargøre servicearealerne, sker der først indflytning i de 57 plejeboliger 1. november Der er planlagt åbent hus 1. november og indvielse sker - ca. en måned efter at beboerne er indflyttet november. 2

3 Diverse arrangementer Afdelingsbestyrelseskonference Konference for afdelingsbestyrelser blev afhold på Metalskolen Jørlunde den 3. og 4. oktober var tilmeldt konferencen, der om fredagen havde indlæg fra vicedirektør i BL, Bent Madsen, der med udgangspunkt i Velfærdsministeriets rapport Den almene boligsektors styring redegjorde for de forslag, der var angivet i rapporten. Egentligt var der ikke sket så meget nyt, siden Bent Madsen, på et temamøde i maj i VIBO regi redegjorde for virkningerne af Velfærdsministeriets rapport, men deltagerantallet på konferencen var betydeligt større end på temamødet i maj. Bent Madsens indlæg gav anledning til en livlig debat. Aftenens menu blev indtaget til et festligt team af tjenere, der kunne andet end at servere den tre retters menu. Lørdag morgen blev indledt med et indlæg fra Christina Udesen/KAB, der orienterede om et nyt arbejdsredskab, der gratis kunne benyttes til at tage pulsen på naboskabet i boligområdet/afdelingen. Redskabet, der er udviklet af KAB og Rådgivende Sociologer A/S, med støtte fra Realdania og Landsbyggefonden, vil fremover blive administreret af BL. Christina oplyste at naboskabet måler 9 temaer: Tilfredshed med boligsituationen (i almindelighed) Naboskab (om relationer i hverdagen mellem naboer) Forbindelser (til kolleger og bekendte i forbindelse med fritid og foreningsliv) Lovlydighed (om vores oplevelse af hvor meget kriminalitet, der er i boligområdet) Tillid (til naboer og andre i boligområdet) Det fysiske miljø (og hvor godt det fungerer til hverdagssamvær) Trivsel (personlig trivsel og hvordan vi synes, vi har det) Fra idé til handling (om at få ny inspiration til boligområdet) Plads til alle (om vores oplevelser af hvor stor accept vi har af beboere, der f.eks. har sociale problemer) Selvom det er gratis at benytte det koncept, der er udarbejdet, må man regne med udgifter til tryk og evt. professionel hjælp til at analysere resultaterne af en undersøgelse. Endvidere må initiativtagerne (typisk afdelingsbestyrelsen) påregne at bruge en del tid i forbindelse med planlægning, orientering og evaluering. Det blev oplyst, at VIBO afdelingerne 113 og 134 har fået gennemført en undersøgelse af naboskab og Jackie Lauritsen, formand i afd. 134, fortalte om de erfaringer, der var fra undersøgelsen i afd. 134 og kunne anbefale, at der i afdelingerne blev foretaget en sådan undersøgelse, idet der blev skabt mulighed for at prioritere indsatsen i afdelingen ud fra de resultater, der kom ud af undersøgelsen. Fra VIBOs side blev det meddelt, at såfremt man i en afdeling ønsker at iværksætte en undersøgelse af naboskab, kunne afdelingsbestyrelsen rette henvendelse til Charlotte Sommer Bjørnsgaard på mail Fortsættes på side 4 3

4 Fortsat fra side 3 Lørdagens sidste indlæg var fra konsulent Kim Tverskov, der - med udgangspunkt i den vision/mission og værdier som repræsentantskabet vedtog i fortalte om, hvordan afdelingsbestyrelserne kunne udarbejde en handleplan for egen afdeling. Til brug for afdelingsbestyrelsens arbejde blev der udleveret hjælpemidler, omfattende Pjece med VIBOs vision/mission og værdier samt en tidsplan Idékatalog Hjælpeskemaer Punktet rejste en god debat, hvor det blandt andet blev oplyst, at den proces, der nu blev igangsat i afdelingerne, ville køre parallelt med, at foreningsbestyrelsen/administrationen på selskabsniveauet arbejder med forslag, der styrker det i 2006 vedtagne program. Formandsmøder Den 21. oktober 2008 blev der afholdt formandsmøde, hvor der var en livlig debat vedrørende driften af afdelingerne, med fokus på niveau for renholdelse og vedligeholdelse. Andet punkt på dagsordenen var en kort introduktion til VIBOs intranet. Forud for mødet var til samtlige afdelingsbestyrelsesmedlemmer udsendt brugernavn og password. På mødet blev det oplyst, at der hos enkelte afdelingsbestyrelser var problemer med at logge sig på. Dette skulle efterfølgende være rettet, men såfremt der er afdelingsbestyrelser der har problemer, bedes de rette henvendelse til VIBOs edb-mand Lars Jensen på mail Der udsendes særskilt referat fra mødet. Tiltrædelser: Fratrædelser: Jubilæer: Fødselsdage: Ejendomsmesterassistent Karsten Stokholm Driftsområde Øst pr Ejendomsassistent Michael Hansen Driftsområde Midt pr Johnny W. Jensen Driftsområde Øst pr Jørgen Pedersen Driftsområde Midt Pr Dinah Stuhde Bogholderi Sankt Peders Stræde 20 år den Karsten Rieck Driftsområde Øst 20 år den Jørn Clausen Driftsområde Syd 20 år den Jeanne Bergstrøm Sekretariat Sankt Peders Stræde 15 år den Finn Flecks Driftsområde Midt 60 år den Finn Andersen Driftsområde Nivå 50 år den

5 Den sociale klumme Fondsverdenens langsommelighed Landsbyggefonden har fra 2006 haft en pulje til rådighed til sociale og forebyggende indsatser i problemramte boligafdelinger. I 2010 uddeles den sidste portion penge fra denne pulje. Ansøgninger til puljen skal dog allerede ligge på Landsbyggefondens bord 1. april Der er altså langt fra tanke til handling. Det har bl.a. afdeling 127 måttet sande. Her er der, i samarbejde med afd. 108, 142 og 147, søgt midler fra 2008/9 puljen. De forventes at komme til udbetaling i starten af Ansøgningsprocessen startede allerede i 2007, og i mellemtiden er problemerne i afdelingen ikke blevet mindre. Derfor har afdelingsbestyrelsen nu foreløbig taget sagen i egen hånd. I samarbejde med to frivillige har de, med støtte fra VI- BO, oprettet en børneklub. De har også søgt - og fået - penge fra det lokale Områdeløft til et lommepengeprojekt under navnet ren gade - ingen ballade. Begge dele for at få de unge væk fra gaden og forhindre hærværk. På den måde har afdelingsbestyrelsen og de frivillige i afdeling 127 skabt et rigtigt godt grundlag for den kommende boligsociale indsats. Denne lille historie både for at sige JA - fondsverdenen er langsommelig. Men også for at sige, at der er flere muligheder for afdelingsbestyrelserne, hvis de ønsker at sætte noget i gang hurtigt og i mindre skala. Evt. hjælp kan fås ved henvendelse til Charlotte Sommer Bjørnsgaaard (tlf mail Kig efter de små tegn i jeres afdeling - stiger vedligeholdelsesudgifterne pga. hærværk, føler beboerne sig utrygge, begynder interessen for fællesaktiviteter at sygne hen, er tilslutningen til beboerdemokratiet lidt sløjt? Måske er der behov for en forebyggende indsats. Det er vigtigt, at tage fat, før problemerne vokser sig for store. Det er nu, vi skal starte dialogen, hvis der skal søges midler i Landsbyggefonden. Ansøgningsprocessen skridt for skridt Landsbyggefonden melder støtterammer og ansøgningsfrist ud. Boligorganisationen udarbejder i samarbejde med kommunen, afdeling(er) og andre lokale interessenter en foreløbig helhedsplan. Den skal beskrive hvorfor der søges, hvad der søges til og hvor meget der søges. Helhedsplanen sendes til kommunen, der skal godkende den inden den sendes til Landsbyggefonden. På baggrund af den foreløbige helhedsplan melder Landsbyggefonden ud, om de vil støtte projektet og med hvor meget. Den foreløbige helhedsplan detaljeres og præciseres i forhold til fondens udmelding. Produktet er en endelig helhedsplan. Sendes igen til kommunen og herefter Landsbyggefonden. Landsbyggefonden melder et endeligt tilsagn ud. Altså hvor meget der støttes med og hvornår pengene er til udbetaling Processen tager ca. 2 år fra det første forarbejde til første rate er udbetalt. Jurahjørnet Der er ikke indslag i jurahjørnet, da Tina Kastberg har barselsorlov (jurafunktionen er forøget med en dreng på 3700 g og 53 cm lang) 5

6 Regnskabsafdelingen: Sekretariat, intern revision og boligsociale opgaver Erland Germer: Tlf.: Sekretariat: Jeanne Bergstrøm Tlf.: Intern revisor: Merethe Bryder Tlf.: Boligsocial projektleder: Charlotte Sommer Bjørnsgaard Tlf.: Følgende medarbejdere varetager ansvaret for de enkelte afdelinger: Brigitte Tolderlund: Afd.: 113, 225, 238, 265, 266, 267, 268, 270, 293, 350, 395, 397, 210, 211, 306 og 819 Tlf.: Yvonne Ersgaard: Afd.: 101, 102, 103, 105, 820, 940 og Tlf.: Pernille Steffensen Afd.: 106, 107, 108, 117, 123, 127, 133, 147, 155, 177 og 187. Tlf.: Dinah Stuhde: Afd.: 104, 110, 116, 119, 120, 129, 140, 153, 159, 173, 199, 812, 830, 981 og 985 Tlf.: Britt L. Petersen: Afd.: 134 og 142 Tlf.: Linda Andersen: Kreditoransvarlig Afd.: 109, 111, 112, 114, 115, 118, 122, 137, 175, 179, 802 og 810 Tlf.: Jeanie Andresen (vikar): Afd.: 121, 135 og 141 Tlf.: Drift-administration: Margit Kunze Tlf.: Pia Mortensen: Tlf.: Drift-teknik: Renovering/internet/telefoni/tv: John Christensen Tlf.: H.C. Stolten: Tlf.: Vibeke Klysner Tlf.: Juridisk afdeling: Tina Kastberg (barselsorlov): Tlf.: Edb: Driftsafdelingen: Drift-administration, nybyggeri, teknik, juridisk afdeling, edb, drift-afdelinger og udlejning Kaare Vestermann: Tlf.: Lars Jensen: Tlf.: Drift-afdelinger (Midt, Syd, Øst): Henrik Nielsen (Midt, Syd, Øst) Tlf.: Svend Olsen (Midt) Tlf.: Kåre Andresen (Syd) Tlf.: Kim Andersen (Øst) Tlf.: Sussi Høiagaard (Midt/Syd) Tlf.: Berit Mikkelsen (Syd) (Afd. 112, 114, 116, 133, 140, 153, 819) Tlf.: Alice A. Jespersen (Øst) Tlf.: Drift-afdelinger (Nord, Nivå, Vest): Søren Kjerulff (Nord, Nivå, Vest) Helle F. Jonassen (Nord) Tlf.: Stina Hallkvist Guidje (Nivå) Tlf.: Helle Guldberg Olsen (Vest) Tlf.: Udlejning: Annie Johansen: Lisa Andersen: Charlotte Nyborg: Birthe Larsson: Linda Stark: Sandie Rousing: Marianne Hansen Omstillingen 6

Afdelingens egen hjemmeside. Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Stort køkkenrenoveringsprojekt i Valby

Afdelingens egen hjemmeside. Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Stort køkkenrenoveringsprojekt i Valby Nr. 1 - marts 2008 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2008: Temamøder: Boligpolitisk emne 6. maj 2008, kl. 17.00-20.00 Formandsmøde 20. maj 2008, kl. 17.00 Kurser: Konfliktløsningskursus

Læs mere

Nyt fra afdelingerne. for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Nordsjælland har fået ny luksusghetto. Det skrev Frederiksborg Amts Avis:

Nyt fra afdelingerne. for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Nordsjælland har fået ny luksusghetto. Det skrev Frederiksborg Amts Avis: Nr. 3 - november 2012 Møder/kurser m.m. 2012: To edb-kurser Udskudt til forår 2013 Arrangementer i øvrigt: for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nyt fra afdelingerne Nordsjælland har fået ny luksusghetto

Læs mere

VIBO afdeling 129 Byggeskaderenovering

VIBO afdeling 129 Byggeskaderenovering Nr. 3 - november 2010 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser m.m. 2010: Temamøder: Hvordan kan man får beboerne til at følge sig trygge i afdelingerne 22. marts 2011 kl. 17.00-20.00 Årsgennemgang

Læs mere

Fra foreningsbestyrelsen/administrationen

Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Nr. 35 - april 2003 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Kursus- & mødekalender: Temamøder: Råderet/modernisering Tirsdag den 23. september 2003, kl. 19-21

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår fra bestyrelsen

Glædelig jul og godt nytår fra bestyrelsen Nyhedsbrev Nr. nr. 4 - december 2013 Møder/kurser m.m. 2014: Temamøder: Beboerdemokratiet samt brug af sociale medier 25. februar 2014 Solceller samt andre energibesparende tiltag 25. marts 2014 Den digitale

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

Beretning 2 013 1 Beretning 2013

Beretning 2 013 1 Beretning 2013 1 2 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 28 29 30 32 33 35 Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Indhold Der sker en del 120 boliger i Ørestad City BL nedlægger kongres Salg vedtaget som forsøg Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Indhold Almene boliger under pres Få forsøg med salg Opfordring: Vær aktiv i kredsene Intens fælleskonference

Læs mere

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / juni 2009 Nyhedsbrev til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne af Solvejg von Barm, kundechef

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

Et godt repræsentantskabsmøde

Et godt repræsentantskabsmøde Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

Er vi den nye malkeko?

Er vi den nye malkeko? Maj 2011 På job med 300 bedsteforældre Side 10 Navngiv nybyggeri og vind en købmandskurv Side 7 Fællesmøde i Humlevænget Side 8 Er vi den nye malkeko? Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere