87 15 tilgodehavender hos kreditinstitutter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "87 15 tilgodehavender hos kreditinstitutter"

Transkript

1 58 Danske bank / Årsrapport 2011 Regnskab for Danske Bank Regnskab 60 Resultatopgørelse 61 Totalindkomst 62 Balance 63 Kapitalforhold 66 Pengestrømsopgørelse 67 Noter 67 1 væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger 71 2 Forretningsmodel og -segmenter 75 3 bankaktiviteter 77 4 nettorente- og handelsindtægter 78 5 Modtagne - og afgivne gebyrer 78 6 Andre indtægter 78 7 Nettopræmieindtægter 79 8 Forsikringsydelser 79 9 Udgifter til personale og adm revisionshonorar af-og nedskrivninger på aktiver Nedskrivninger på udlån Skat Kassebeholdning mv tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Handelsportefølje finansielle investeringsaktiver Udlån til amortiseret kostpris Udlån til dagsværdi mv Puljer og unit-link aktiver og forpligtelser vedr. forsikringskontrakter kapitalandele i associerede virksomheder Immaterielle aktiver Investeringsejendomme Materielle aktiver Andre aktiver Gæld til kreditinstitutter Indlån Udskudt skat Andre forpligtelser Andre udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Forventet forfaldstidspunkt

2 Danske bank / Årsrapport Løbetidsfordeling Pensionsordninger Risikovægtede aktiver Eventualforpligtelser Repo- og reverseforretning Aktiver stillet som sikkerhed Leasing Nærtstående parter Ledelsens beholdning af aktier Dagsværdi Koncernoversigt Anvendt regnskabspraksis 133 Nøgletalsdefinitioner 134 Risikostyring 134 Risikoeksponering 134 Kapitalgrundlag 135 Kreditrisiko 151 Markedsrisiko 154 Likviditetsrisiko 156 Forsikringsrisiko 160 Pensionsrisiko 161 Hoved- og nøgletal 162 Årsregnskab for Moderselskabet Danske Bank A/S Påtegninger 183 Ledelsespåtegning 184 Revisionspåtegninger Ledelseshverv 186 Bestyrelse 188 Direktion

3 60 Danske bank / koncernregnskab 2011 resultatopgørelse RESULTATOPGØRELSE danske DANSKE bank BANK koncernen Note Mio. kr Renteindtægter Renteudgifter Nettorenteindtægter Modtagne gebyrer Afgivne gebyrer Handelsindtægter Andre indtægter Nettopræmieindtægter Forsikringsydelser Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Avance ved salg af associerede og tilknyttede virksomheder Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Resultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Skat Årets resultat Fordeles på: Moderselskabet Danske Bank A/S' aktionærer Minoritetsinteresser 11 3 Årets resultat Årets resultat pr. aktie (kr.) 1,9 4,9 Årets resultat pr. aktie (udvandet) (kr.) 1,9 4,9 Foreslået udbytte pr. aktie (kr.) - - Årets resultat pr. aktie, herunder udvandet, er korrigeret med en justeringsfaktor på 1,0807 som følge af aktieudvidelsen i april DANSKE BANK KONCERNREGNSKAB

4 Danske bank / koncernregnskab totalindkomst TOTALINDKOMST danske DANSKE bank BANK koncernen Note Mio. kr Årets resultat Anden totalindkomst Omregning af udenlandske enheder Hedge af udenlandske enheder Urealiserede kursreguleringer, finansielle aktiver disponible for salg Realiserede kursreguleringer, finansielle aktiver disponible for salg Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt Årets totalindkomst Fordeles på: Moderselskabet Danske Bank A/S' aktionærer Minoritetsinteresser 11 3 Årets totalindkomst totalindkomst danske bank koncernen DANSKE BANK KONCERNREGNSKAB

5 62 Danske bank / koncernregnskab 2011 balance BALANCE danske DANSKE bank BANK koncernen Note Mio. kr AKTIVER 14 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Aktiver i handelsportefølje Finansielle investeringsaktiver Udlån til amortiseret kostpris Udlån til dagsværdi Aktiver i puljer og unit-link investeringskontrakter Aktiver vedr. forsikringskontrakter Kapitalandele i associerede virksomheder Immaterielle aktiver Investeringsejendomme Materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Aktiver i alt FORPLIGTELSER 27 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Forpligtelser i handelsportefølje Indlån Udstedte Realkredit Danmark obligationer Indlån i puljer og unit-link investeringskontrakter Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter Andre udstedte obligationer Aktuelle skatteforpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Andre forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Forpligtelser i alt EGENKAPITAL Aktiekapital Valutaomregningsreserve Reserve vedr. finansielle aktiver disponible for salg Overført overskud Foreslået udbytte - - Moderselskabet Danske Bank A/S' aktionærer Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Forpligtelser og egenkapital i alt DANSKE BANK KONCERNREGNSKAB

6 Danske bank / koncernregnskab kapitalforhold KAPITALFORHOLD danske DANSKE bank BANK koncernen Mio. kr. Ændring i egenkapital Moderselskabet Danske Bank A/S' aktionærer Valutaom- Aktiver Aktie- regnings- disponible Overført Foreslået Minoritetskapital reserve for salg overskud udbytte I alt interesser I alt Egenkapital, 1. januar Årets resultat Anden totalindkomst Omregning af udenlandske enheder Hedge af udenlandske enheder Urealiserede kursreguleringer, finansielle aktiver disponible for salg Realiserede kursreguleringer, finansielle aktiver disponible for salg Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt Årets totalindkomst Transaktioner med ejere Kapitaludvidelse Omkostninger ved kapitaludvidelse Køb af egne aktier Salg af egne aktier Aktiebaseret vederlag Tilgang af minoritetsinteresser Skat af egenkapitalbevægelser KAPITALFORHOLD DANSKE BANK Egenkapital, 31. december Egenkapital, 1. januar Årets resultat Anden totalindkomst Omregning af udenlandske enheder Hedge af udenlandske enheder Urealiserede kursreguleringer, finansielle aktiver disponible for salg Realiserede kursreguleringer, finansielle aktiver disponible for salg Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt Årets totalindkomst Transaktioner med ejere Køb af egne aktier Salg af egne aktier Aktiebaseret vederlag Tilgang af minoritetsinteresser Skat af egenkapitalbevægelser Egenkapital, 31. december Udlodning af udbytte er begrænset til maksimalt at udgøre Danske Banks A/S løbende overskud, indtil indfrielse af statslig hybrid kapital og udløb af statsgaranterede obligationsudstedelser. DANSKE BANK KONCERNREGNSKAB

7 64 Danske bank / koncernregnskab 2011 kapitalforhold KAPITALFORHOLD danske DANSKE bank BANK koncernen Mio. kr Resultat pr. aktie Årets resultat Udstedte aktier primo, stk Gennemsnitligt antal aktier i egenbeholdning, stk Gennemsnitligt antal udestående aktier før kapitaludvidelse, stk Gennemsnitligt antal udstedte aktier ved kapitaludvidelse, stk Favørelement ved kapitaludvidelse, stk Gennemsnitligt antal udestående aktier efter kapitaludvidelse, stk., justeret Antal udvandende aktier vedrørende aktiebaseret vederlag, stk. - - Gennemsnitligt antal udestående aktier efter kapitaludvidelse (udvandet), stk., justeret Årets resultat pr. aktie (kr.) 1,9 4,9 Årets resultat pr. aktie (udvandet) (kr.) 1,9 4,9 Årets resultat pr. aktie, herunder udvandet, er korrigeret med en justeringsfaktor på 1,0807 som følge af aktieudvidelsen i april Den udstedte aktiekapital er opdelt i aktier à 10 kr. Banken har kun én klasse, idet alle aktier har samme rettigheder. Udestående aktier, stk. Udstedte aktier, ultimo Koncernens beholdning af egne aktier Udestående aktier, ultimo Stk. Stk. Værdi Værdi Beholdning af egne aktier Handelsportefølje Investering på vegne af kunder I alt Investering Handels- på vegne I alt I alt portefølje af kunder Beholdning, primo Køb af egne aktier Salg af egne aktier Kursregulering Beholdning, ultimo Bestyrelsen er bemyndiget til at lade banken til eje eller pant erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 pct. af bankens aktiekapital. Ved erhvervelse til eje må købsprisen ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs med mere end 10 pct. DANSKE BANK KONCERNREGNSKAB

8 Danske bank / koncernregnskab kapitalforhold KAPITALFORHOLD danske DANSKE bank BANK koncernen Note Mio. kr Solvensopgørelse Egenkapital Omvurdering af domicilejendomme til dagsværdi Pensionsforpligtelser til dagsværdi Skattemæssig effekt Reserver pro rata konsoliderede selskaber Egenkapital efter Finanstilsynets regelsæt Forventet udbytte - - Immaterielle aktiver i bankkoncernen Udskudte skatteaktiver Udskudt skat vedrørende immaterielle aktiver Opskrivning på domicilejendomme Øvrige fradrag Kernekapital (ekskl. hybrid kernekapital) Hybrid kernekapital Forskel mellem forventet tab og regnskabsmæssige nedskrivninger - - Fradrag for forsikringsdattervirksomheder Øvrige fradrag Kernekapital KAPITALFORHOLD DANSKE BANK Efterstillede kapitalindskud (ekskl. hybrid kernekapital) Hybrid kernekapital - - Opskrivning på domicilejendomme Forskel mellem forventet tab og regnskabsmæssige nedskrivninger - - Fradrag for forsikringsdattervirksomheder Øvrige fradrag Basiskapital Risikovægtede aktiver Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) 11,8 10,1 Kernekapitalprocent 16,0 14,8 Solvensprocent 17,9 17,7 Solvens- og kernekapitalprocent er opgjort efter CRD. For opgørelse af det individuelle solvensbehov henvises til Risikostyring Risikostyring 2011 er ikke omfattet af revision. DANSKE BANK KONCERNREGNSKAB

9 66 Danske bank / koncernregnskab 2011 pengestrømsopgørelse PENGESTRØMSOPGØRELSE danske DANSKE bank BANK koncernen Mio. kr Pengestrømme fra driftsaktivitet Resultat før skat Regulering for ikke-kontante driftsposter Regulering af associerede virksomheder Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Nedskrivninger på udlån Betalt skat Andre ikke-kontante poster I alt Forskydninger i driftskapital Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Handelsportefølje Andre finansielle instrumenter til dagsværdi Udlån til amortiseret kostpris Udlån til dagsværdi Indlån Udstedte Realkredit Danmark obligationer Aktiver/forpligtelser vedr. forsikringskontrakter Andre aktiver/forpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Køb af tilknyttede virksomheder og andre enheder - - Salg af tilknyttede virksomheder og andre enheder 19 - Køb af egne aktier Salg af egne aktier Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Udvidelse af efterstillede kapitalindskud og hybrid kernekapital - - Indfrielse af efterstillede kapitalindskud og hybrid kernekapital Udbytte - - Udvidelse af aktiekapital Ændring i minoritetsinteresser Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider, primo Årets pengestrømme Likvider, ultimo Likvider, ultimo Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker med mindre end 3 mdr. forfald I alt I koncernoversigten er omtalt begrænsninger i anvendelse af pengestrømme fra tilknyttede virksomheder. DANSKE BANK KONCERNREGNSKAB

10 Danske bank / koncernregnskab NOTER noter danske DANSKE bank BANK koncernen Note 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af International Accounting Standards Board (IASB) som godkendt af EU. Den samlede beskrivelse af koncernens anvendte regnskabspraksis findes i note 45. Udarbejdelsen af koncernregnskabet forudsætter, at ledelsen foretager en række skøn og vurderinger af fremtidige forhold, der har væsentlig indflydelse på den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser. De områder, hvor kritiske skøn og vurderinger har den væsentligste effekt på regnskabet, er: dagsværdi af finansielle instrumenter værdiansættelse af udlån værdiansættelse af goodwill forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter værdiansættelse af ydelsesbaserede pensionsordninger udskudte skatteaktiver De anvendte skøn og vurderinger er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige, og uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder kan opstå, ligesom andre vil kunne komme frem til andre skøn. Dagsværdi af finansielle instrumenter For finansielle instrumenter med noterede priser på et aktivt marked, eller hvor værdiansættelsen bygger på generelt accepterede værdiansættelsesmodeller med observerbare markedsdata, er der ikke væsentlige skøn forbundet med værdiansættelsen. For finansielle instrumenter, hvor værdiansættelsen kun i mindre omfang bygger på observerbare markedsdata, er værdiansættelsen påvirket af skøn. Dette er for eksempel tilfældet for unoterede aktier og for visse obligationer, hvor der ikke er et aktivt marked. Værdiansættelsen af illikvide obligationer er påvirket af antagelsen om det relevante kreditspænd og en forøgelse af kreditspændet med 50 basispunkter vil mindske værdien med 3 mio. kr. Der henvises til afsnittet Fastsættelse af dagsværdi i note 45 samt note 43 for en nærmere beskrivelse. Finansielle instrumenter værdiansat ud fra ikke observerbare input udgør ultimo 2011 ca. 0,7 pct. af koncernens aktiver. Værdiansættelse af udlån Nedskrivninger på udlån foretages for at tage hensyn til eventuel værdiforringelse efter første indregning. Nedskrivningerne foretages som en kombination af individuelle og gruppevise nedskrivninger og er forbundet med en række skøn, herunder på hvilke udlån eller porteføljer af udlån, der er indtrådt objektiv indikation på værdiforringelse, de forventede fremtidige betalingsstrømme og værdien af sikkerheder. Nedskrivningerne bestemmes af forventningerne til debitors betalingsevne. Tilbagebetalingsevnen afhænger af en række faktorer, herunder debitors indtjeningsevne, den generelle økonomiske vækst og arbejdsløshed. Forventningerne om forringet tilbagebetalingsevne vil give sig udslag i forringet kreditkvalitet og derved lavere rating. Såfremt alle kunder nedklassificeres én ratingkategori, vil de gruppevise nedskrivninger blive forøget med 5,0 mia. kr. Er et engagement nødlidende, afhænger størrelsen af tabet blandt andet af værdien af modtagne sikkerhedsstillelser. En reduktion af sikkerhedsværdien på 10 pct. vil øge de individuelle nedskrivninger med 3,4 mia. kr. Der henvises til noterne om risikostyring for en nærmere beskrivelse af nedskrivning på udlån. Udlån udgør ca. 54 pct. af koncernens aktiver ultimo Værdiansættelse af goodwill Goodwill erhvervet i forbindelse med virksomhedskøb testes en gang årligt for værdiforringelse eller hyppigere, hvis der er indikation på værdiforringelse. Test for værdiforringelse indebærer, at ledelsen skønner over fremtidige pengestrømme fra erhvervede virksomheder. En række faktorer påvirker værdien af de fremtidige pengestrømme, herunder tilbagediskonteringssatser og øvrige forhold, der blandt andet afhænger af den realøkonomiske udvikling, kundeadfærd og konkurrencesituationen. Værdien af goodwill er særligt følsom overfor forudsætningerne om det normaliserede afkast på lang sigt. Hvis dette forudsættes 20 pct. lavere, vil det medføre en værdiforringelse på 0,3 mia. kr. Der henvises til note 23 for en nærmere redegørelse for den foretagne test for værdiforringelse og følsomhed overfor ændringer i de anvendte forudsætninger. Goodwill udgør 18,6 mia. kr., svarende til under 1 pct. af koncernens aktiver. Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter Opgørelse af forpligtelser vedr. forsikringskontrakter bygger på en række aktuarmæssige beregninger. Beregningerne anvender forudsætninger om en række variable, blandt andet dødelighed og invaliditet. Forudsætningerne for disse variable er fastsat ud fra forsikringspolicerne. Derudover er forpligtelserne påvirket af diskonteringsrenten, som fastsættes på basis af en nulkuponrentestruktur estimeret ud fra et euro swapmarked med tillæg af rentespændet mellem danske og tyske statsobligationer og et løbetidsafhængigt realkreditspænd. Ved udgangen af 2011 beregnes rentespændet som et 12 måneders glidende gennemsnit. Anvendelsen af glidende gennemsnit for rentespændet har reduceret forsikringsforpligtelserne med 2,8 mia. kr. Der henvises til følsomhedsanalysen i noterne om risikostyring. Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter udgør under 8 pct. af koncernens forpligtelser. Værdiansættelse af ydelsesbaserede pensionsordninger Opgørelse af nettoforpligtelsen bygger på aktuarmæssige beregninger foretaget af eksterne aktuarer. Heri indgår en række forudsætninger, blandt andet diskonteringsrente, dødelighed og lønstigning. Koncernen anvender korridormetoden, og regnskabsmæssige udsving som følge af ændrede aktuarmæssige forudsætninger, bortset fra planændringer, begrænses derfor. Værdiansættelsen af ydelsesbaserede pensionsordninger er særligt påvirket af den anvendte diskonteringsrente. Såfremt denne mindskes med 1 procentpoint, vil det øge nettoforpligtelsen med 2,5 mia. kr., hvoraf 2,0 mia. kr. er indenfor korridoren. De resterende 0,5 mia. kr. vil blive udgiftsført over de næste 10 år. Anvendte forudsætninger og følsomhedsanalyser fremgår af note 35 og afsnittet om pensionsrisiko under risikostyring. Nettopensionsforpligtelsen ultimo 2011 udgør under 0,01 pct. af koncernens forpligtelser. noter DANSKE BANK DANSKE BANK KONCERNREGNSKAB

11 68 Danske bank / koncernregnskab 2011 NOTER noter danske DANSKE bank BANK koncernen Note 1 Klassifikation og værdiansættelse af finansielle instrumenter samt forsikringsforpligtelser fort Dagsværdi Amortiseret kost Indregning i resultatopgørelse Sikring, Disponibel Hold-til Mia. kr. Handel Designeret renterisiko** for salg udløb Udlån Forpligtelser I alt AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Derivater Obligationer Aktier Udlån til amortiseret kostpris Udlån til dagsværdi Aktiver i puljer og unit-link investeringskontrakter Aktiver vedr. forsikringskontrakter Finansielle aktiver i alt FORPLIGTELSER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Forpligtelser i handelsportefølje Indlån Udstedte Realkredit Danmark obligationer Indlån i puljer og unit-link investeringskontrakter Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter* Andre udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Uigenkaldelige lånetilsagn og garantier Finansielle forpligtelser i alt *Forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter er optaget til nutidsværdien af de forventede forsikringsydelser. **Koncernen anvender derivater til sikring af renterisikoen på fastforrentede aktiver og forpligtelser, også kaldet fair value hedge. Tilsvarende anvendes derivater til sikring af renterisikoen på fastforrentede obligationer disponible for salg. DANSKE BANK KONCERNREGNSKAB

12 Danske bank / koncernregnskab NOTER noter danske DANSKE bank BANK koncernen Note 1 Udskudte skatteaktiver fort. Et udskudt skatteaktiv vedrørende uudnyttede skattemæssige underskud indregnes, hvis det er sandsynligt, at sådanne underskud kan udnyttes ved modregning i overskud i efterfølgende år. Indregningen af et udskudt skatteaktiv forudsætter derfor ledelsens vurdering af sandsynlighed og størrelse af fremtidige overskud i de respektive enheder, hvor der er uudnyttede underskud. Ved udgangen af 2011 er indregnet 1,4 mia. kr., svarende til 0,04 pct. af koncernens aktiver, vedrørende skattemæssige underskud, mens skatteværdien af ikke aktiverede underskud, der primært vedrører aktiviteterne i Irland, udgør 1,7 mia. kr. Der henvises til note 29 for en specifikation af udskudt skat. Finansielle instrumenter generelt Finansielle instrumenter udgør mere end 95 pct. af såvel koncernens aktiver som forpligtelser. Køb og salg af finansielle instrumenter indregnes på afviklingsdagen til dagsværdi. Klassifikation Finansielle aktiver klassificeres på indregningstidspunktet i følgende fem kategorier: handelsportefølje, som værdiansættes til dagsværdi udlån, som værdiansættes til amortiseret kostpris hold til udløb investeringer, som værdiansættes til amortiseret kostpris finansielle aktiver designeret til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen finansielle aktiver disponible for salg, som værdiansættes til dagsværdi med urealiserede kursreguleringer indregnet i anden totalindkomst. Finansielle forpligtelser klassificeres på indregningstidspunktet i følgende tre kategorier: handelsportefølje, som værdiansættes til dagsværdi finansielle forpligtelser designeret til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen øvrige finansielle forpligtelser, som værdiansættes til amortiseret kostpris. Handelsportefølje Handelsporteføljen omfatter finansielle aktiver og forpligtelser, som er anskaffet eller indgået med henblik på salg eller genkøb inden for kort sigt. Derudover indgår porteføljer af finansielle aktiver eller forpligtelser, som styres samlet og udviser et mønster af kortsigtet realisation af gevinster. Derivater, herunder udskilte indbyggede derivater, indgår i handelsporteføljen. Dagsværdioptionen - Finansielle aktiver og forpligtelser designeret til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen Udlån til dagsværdi og udstedte Realkredit Danmark obligationer Udlån ydet i henhold til dansk realkreditlovgivning er finansieret med udstedte børsnoterede realkreditobligationer med enslydende betingelser. Disse udlån kan indfries ved at levere de bagvedliggende obligationer. Koncernen køber og sælger løbende egne udstedte Realkredit Danmark obligationer, da disse er en væsentlig del af det danske pengemarked. Hvis disse udlån og udstedte obligationer værdiansættes til amortiseret kostpris, vil køb og salg af egne obligationer medføre, at der opstår en tidsmæssig forskydning i indregning af gevinster og tab i regnskabet. Derfor værdiansættes både udlånene og de udstedte obligationer til dagsværdi ved anvendelse af dagsværdioptionen i IAS 39, og der opstår ikke en gevinst eller et tab ved anskaffelse af egne obligationer. Øvrige finansielle aktiver designeret til dagsværdi Øvrige finansielle aktiver designeret til dagsværdi omfatter værdipapirer, som ikke indgår i handelsporteføljen, da der ikke er et mønster af kortsigtet realisation af gevinster, men som ikke desto mindre styres på dagsværdibasis. Til denne kategori hører finansielle aktiver vedrørende forsikringskontrakter samt obligationer noteret på et aktivt marked og aktier, som ikke indgår i handelsporteføljen. Realiserede og urealiserede kursreguleringer samt udbytter indregnes i resultatopgørelsen under Handelsindtægter. I balancen er disse finansielle aktiver præsenteret under Finansielle investeringsaktiver og Aktiver vedr. forsikringskontrakter. Finansielle aktiver disponible for salg Finansielle aktiver disponible for salg omfatter obligationer, som på anskaffelsestidspunktet handles på et aktivt marked, men hvor der hverken er en intention om salg inden for kort tid eller om at holde dem til udløb. Regnskabsmæssig sikring Koncernen anvender derivater til sikring af renterisikoen på fastforrentede aktiver og forpligtelser, som værdiansættes til amortiseret kostpris, bortset fra Hold til udløb investeringer, samt Finansielle aktiver disponible for salg. Når visse kriterier er opfyldt, behandles den sikrede risiko regnskabsmæssigt som sikring af dagsværdi. Renterisikoen på de sikrede aktiver og forpligtelser indregnes til dagsværdi som en værdiregulering af de sikrede poster med værdireguleringen indregnet i resultatopgørelsen. Dagsværdien af derivater, der anvendes til regnskabsmæssig sikring, udgør ca. 1,1 pct. af koncernens aktiver og ca. 0,4 pct. af koncernens forpligtelser ultimo noter DANSKE BANK DANSKE BANK KONCERNREGNSKAB

13 70 Danske bank / koncernregnskab 2011 NOTER noter danske DANSKE bank BANK koncernen Note 1 Såfremt kriterierne for sikring ikke længere er opfyldt, fort. amortiseres den akkumulerede værdiregulering af den sikrede post over den resterende løbetid. Kommende ændringer for finansielle instrumenter IASB har i oktober 2010 udsendt IFRS 9 benævnt Financial Instruments, som på sigt vil erstatte reglerne i IAS 39. IFRS 9 indeholder indtil videre principper for klassifikation af finansielle instrumenter og ophør af indregning, mens principperne for nedskrivninger og regnskabsmæssig sikring forventes fastlagt af IASB i løbet af 2012 eller Overgangsbestemmelserne i IFRS 9 indebærer, at standarden skal implementeres i EU har valgt ikke at godkende de enkelte dele af standarden, førend der er klarhed over indholdet af hele standarden. Det er vurderingen, at den færdiggjorte del af IFRS 9 ikke ændrer grundlæggende ved målingen af koncernens finansielle instrumenter. I december 2011 har IASB udsendt en præcisering af bestemmelserne i IAS 32 om modregning af finansielle instrumenter. Det forventes, at præciseringen vil medføre en øget modregning af positive og negative markedsværdier af derivater. IFRS 9 og præciseringen af IAS 32 er nærmere omtalt under anvendt regnskabspraksis note 45. Forsikringsaktiviteter generelt Årets resultat af forsikringsaktiviteter består af investeringsafkastet af de til Danicas egenkapital allokerede aktiver, resultatet af unit-link, syge- og ulykkesresultat samt et risikotillæg vedrørende traditionel forsikring. Risikotillægget er fastlagt i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om kontribution. Såfremt det realiserede resultat af traditionel forsikring i en given periode ikke kan rumme risikotillægget, kan indregning foretages i de kommende år, når det realiserede resultat giver mulighed herfor. Forsikringsaftaler er tilknyttet en garanti om et langsigtet afkast af en vis størrelse. Når det realiserede resultat er højere end tilskrivningen til kundekonti og risikotillægget, indregnes det overskydende resultat på bonuspotentialet, som ejes af kunderne. Bonuspotentialet virker som en risikostødpude, da der anvendes af denne, når det faktiske afkast ikke kan dække det garanterede langsigtede afkast. Såfremt tilskrivningen til kundekonti ikke kan indeholdes i det realiserede resultat og bonuspotentialet, betales den resterende del af koncernen. Som for risikotillægget vil der efterfølgende ske indtægtsførsel, når det realiserede resultat giver mulighed herfor. Livsforsikringshensættelser indregnes til nutidsværdi under Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter. Aktiver, der er allokeret til forsikringskontrakter, og hvor hovedparten af afkastet tilfalder forsikringstagerne, indregnes under Aktiver vedr. forsikringskontrakter. Hovedparten af aktiverne værdiansættes til dagsværdi. Indbetalte præmier vedrørende forsikringskontrakter indregnes under Nettopræmieindtægter. Udbetalte ydelser på forsikringskontrakter og årets ændring i forsikringsforpligtelser ud over den del, der skyldes merhensættelser som følge af ydelsesgarantier, indregnes under Forsikringsydelser. Afkastet af de allokerede aktiver er indregnet under de respektive poster i resultatopgørelsen. Tilskrivningen af afkastet til forsikringstagerne sker under Handelsindtægter, hvorunder også ændringen i merhensættelser vedrørende ydelsesgarantier indgår. Investeringskontrakter Investeringskontrakter indregnes som finansielle forpligtelser, og indskud/udbetalinger vedrørende disse indregnes derved direkte i balancen som en ændring af forpligtelsen. Indlånene indregnes til den opsparede værdi og vises i balancen under Indlån i puljer og unit-link-investeringskontrakter. Opsparingen vedrørende unit-link-investeringskontrakter indregnes til dagsværdi under Aktiver i puljer og unit-linkinvesteringskontrakter. Afkastet af aktiverne og tilskrivningen på opsparernes konti indregnes under Handelsindtægter. Aktiver allokeret til egenkapitalen Den udskilte pulje af aktiver svarende til egenkapitalens størrelse indregnes til dagsværdi og konsolideres med koncernens øvrige aktiver. Hovedtal Koncernens hovedtal afviger, som vist i note 2 om forretningssegmenter, fra opstillingerne i koncernregnskabet. Indtægter i segmentet Danske Markets indgår i resultatopgørelsen i koncernregnskabet under såvel Handelsindtægter som Nettorenteindtægter, men indgår i hovedtallene samlet under Handelsindtægter. Indtjening fra koncernens forsikringsaktiviteter vises på én separat linje i hovedtalsoversigten. Livsforsikringspolicerne opdeles i forsikrings- og investeringskontrakter. Forsikringskontrakter er kontrakter, som indeholder væsentlige forsikringsrisici eller giver forsikringstager ret til bonus. Investeringskontrakter er kontrakter med ubetydelig forsikringsrisiko og består af unit-link-kontrakter, hvor forsikringstageren bærer investeringsrisikoen. Forsikringskontrakter Forsikringskontrakterne omfatter både et investeringselement og et forsikringselement, der indregnes samlet. DANSKE BANK KONCERNREGNSKAB

14 Danske bank / koncernregnskab NOTER noter danske DANSKE bank BANK koncernen Note 2 Forretningsmodel og forretningssegmenter Danske Bank koncernen er Danmarks største finansielle koncern og en af de største i Norden. Koncernen tilbyder kunder et bredt udvalg af ydelser inden for bank, realkredit, forsikring, boligformidling, kapitalforvaltning, samt handel med renteprodukter, valuta og aktier. Danske Bank er en international retailbank med tilstedeværelse i 15 lande, med hovedvægt på Norden. Banken har en førende markedsposition i Danmark og er blandt de største aktører i Nordirland og Finland, mens koncernen har en position som udfordrer på de øvrige markeder det vil sige Sverige, Norge, Irland og Baltikum. Koncernens forsikringsvirksomhed er placeret i Danica Pension og tilbyder livs- og pensionsforsikringer. Koncernen er organiseret i en række forretningsområder og ressource- og stabsfunktioner. Forretningsområderne er opdelt ud fra forskelle i lovgivningsmæssige rammer og forskelle i produkter og serviceydelser. Bankaktiviteter omfatter Retail og Corporate & Institutional Banking (CIB). Retail betjener alle typer af privatkunder og mindre erhvervskunder samt mellemstore erhvervskunder og formuende privatkunder, der betjenes via finanscentre. Aktiviteter inden for realkreditbaseret ejendomsfinansiering udbydes i Danmark gennem Realkredit Danmark. Formidling af køb og salg af fast ejendom udbydes gennem ejendomsmæglerkæderne home, Skandia Mäklarna og Fokus Krogsveen. De samlede aktiviteter inden for ejendomsfinansiering og formidling indgår i Retail. CIB dækker de største og mest komplekse virksomheder i Norden, herunder institutionelle kunder såsom liv & pension, forsikring og en række andre finansielle virksomheder. Tilsvarende dækkes multinationale virksomheder, med væsentlige Nordiske bankforretninger. Kunderne tilbydes en bred produktpalette indenfor lån, finansielle instrumenter til risikostyring og investeringsformål, cash management, samt rådgivning vedrørende virksomhedsoverdragelser og rådgivning i forbindelse med fremskaffelse af egen- og fremmedkapital på de internationale finansielle markeder. Opdelingen i Retail og CIB er gennemført på de nordiske markeder, hvor der er lokale specialiserede CIB funktioner. Danske Markets har ansvaret for koncernens aktiviteter på de finansielle markeder. Handelsaktiviteter omfatter handel med renteprodukter, valuta og aktier. Group Treasury varetager koncernens strategiske rente-, valuta- og aktieporteføljer og fungerer som koncernens interne bank. Institutional Banking omfatter mellemværende med internationale finansielle institutioner uden for Norden. Mellemværender med tilsvarende kunder i Norden indgår under bankaktiviteterne. Danske Capital udvikler og producerer kapitalforvaltningsprodukter og -ydelser, heriblandt Wealth Management, der sælges gennem bankaktiviteterne samt direkte til virksomheder, institutionelle kunder og eksterne distributører. Danske Capital understøtter endvidere Bankaktiviteters rådgivment). Danske Capital leverer gennem Danske Bank nings- og kapitalforvaltningsaktiviteter (asset manage- International Luxembourg private banking til kunder uden for koncernens hjemmemarkeder. Danske Capital er repræsenteret i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland, Litauen og Luxembourg. Danica Pension er ansvarlig for koncernens aktiviteter inden for livs- og pensionsforsikring. Danica Pension henvender sig både til private kunder og til virksomhedskunder. Produkterne distribueres bredt gennem Danske Bank koncernen, primært gennem Bankaktiviteter og Danica Pensions egne sælgere og rådgivere. Danica sælger markedsprodukterne Danica Balance og Danica Link, hvor kunderne selv kan vælge investeringsprofil, og hvor afkastet er afhængigt af markedsafkastet. Herudover sælges Danica Traditionel, hvor kunden ikke har indflydelse på investeringsprofilen, og Danica Pension fastsætter en kontorente. Øvrige områder omfatter omkostninger til koncernstabsfunktioner samt koncernens ejendomsområde. Endvidere indgår elimineringer, herunder afkast på egne aktier. I det enkelte forretningsområde indgår en allokeret kapital på baggrund af forretningsområdets andel af koncernens gennemsnitlige risikovægtede poster opgjort før overgang til CRD. Der gælder særlige kapitaldækningsregler for forsikringsselskaber. I konsekvens heraf opgøres den kapital, der allokeres til forsikringsaktiviteterne, til lovgivningens krav. Forretningsområderne tildeles en beregnet indtægt svarende til et risikofrit afkast af den allokerede kapital. Indtægten fastlægges med udgangspunkt i den korte pengemarkedsrente. Omkostninger allokeres til forretningsområderne på markedsprisniveau. Øvrige områder leverer serviceydelser til forretningsområderne, og afregner ud fra forbrug og aktivitet til kalkulerede enhedspriser eller til markedspriser, hvis sådanne findes. Aktiver og forpligtelser er præsenteret under de forretningsområder, som benytter disse som led i driften. noter DANSKE BANK DANSKE BANK KONCERNREGNSKAB

15 72 Danske bank / koncernregnskab 2011 NOTER noter danske DANSKE bank BANK koncernen Note Mio. kr. 2 Forretningssegmenter 2011 fort. Danske Bank- Markets Danske Danica Øvrige Elimine- Reklassiaktiviteter og Treasury Capital Pension områder ringer I alt fikation Hovedtal Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Andre indtægter Nettopræmieindtægter Forsikringsydelser Indtægter fra anlægsaktier Indtjening fra forsikring Indtægter i alt Omkostninger Resultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Udlån (ekskl. reverseforretninger) Øvrige aktiver Aktiver i alt Indlån (ekskl. repoindlån) Øvrige forpligtelser Allokeret kapital Forpligtelser og egenkapital i alt Indtægter, interne Afskr. på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Tilbageførte nedskrivninger Resultat før skat i pct. af allokeret kapital (gns.) -0,6 46,1 292,6 7,7-5,0-3,3 Omkostninger i pct. af indtægter 60,2 46,4 55,2 63,4 199,7-61,5 Medarbejderantal (gns.) I koncernens hovedtal er indtægter i Danske Markets og indtjening i Danica Pension indregnet under henholdsvis Handelsindtægter og Indtjening fra forsikring. Indtjening i fuldt konsoliderede datterselskaber overtaget i forbindelse med nødlidende engagementer og som søges afhændet, indregnes i hovedtallene under Andre indtægter. I kolonnen Reklassifikation foretages sammendragning af indtjeningen i disse områder. Antal medarbejdere i koncernen omfatter ikke ca medarbejdere i fuldt konsolideret datterselskaber overtaget i forbindelse med nødlidende engagementer, og som søges afhændet. Koncernens allokering af interne indtægter og udgifter mellem de enkelte segmenter baseres på markedspriser. Den interne afregningspris bliver fastsat ud fra løbetidsfordeling af indlån og udlån, interbanksatser samt fundingspreads og afhænger af udviklingen i markedet. Interne afregningspriser på udlåns- og indlånsforretninger er ændret med virkning fra 1. januar De nye interne afregningspriser afspejler stigende omkostninger til finansiering og tager i større grad højde for løbetider på ind- og udlån. Ændringen påvirker alene fordelingen mellem segmenter og hovedtal. DANSKE BANK KONCERNREGNSKAB

16 Danske bank / koncernregnskab NOTER noter danske DANSKE bank BANK koncernen Note Mio. kr. 2 Forretningssegmenter 2010 fort. Danske Bank- Markets Danske Danica Øvrige Elimine- Reklassiaktiviteter og Treasury Capital Pension områder ringer I alt fikation Hovedtal Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Andre indtægter Nettopræmieindtægter Forsikringsydelser Indtægter fra anlægsaktier Indtjening fra forsikring Indtægter i alt Omkostninger Resultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Udlån (ekskl. reverseforretninger) Øvrige aktiver noter DANSKE BANK Aktiver i alt Indlån (ekskl. repoindlån) Øvrige forpligtelser Allokeret kapital Forpligtelser og egenkapital i alt Indtægter, interne Afskr. på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Tilbageførte nedskrivninger Resultat før skat i pct. af allokeret kapital (gns.) -2,5 93,7 281,8 37,4 2,2-6,2 Omkostninger i pct. af indtægter 63,3 39,4 55,5 31,7 59,7-57,5 Medarbejderantal (gns.) DANSKE BANK KONCERNREGNSKAB

17 74 Danske bank / koncernregnskab 2011 noter NOTER danske DANSKE bank BANK koncernen Note Mio. kr Indtægter fordelt på produkter fort. Erhvervsprodukter Boligprodukter Handelsindtægter Daglig økonomi Wealth Management Leasing Forsikring Øvrige I alt Erhvervsprodukter omfatter rente- og gebyrindtjening fra aktiviteter med erhvervskunder. Boligprodukter omfatter rente- og gebyrindtjening fra boligrelaterede produkter både på ud- og indlånssiden. Handelsindtægter omfatter rente- og valutaprodukter, herunder kurtager med videre. Daglig økonomi omfatter produkter til private kunder i form af forbrugslån, kort og indlånsprodukter. Wealth Management omfatter kapitalforvaltning via puljer og foreninger med videre. Leasing omfatter både finansiel og operationel leasing via bankens leasingselskaber. Forsikringsydelser omfatter indtægter i forretningsområdet Danica Pension samt forsikringsydelser solgt via bankaktiviteter til kunder. Som følge af krav i IFRS skal der oplyses om, hvorvidt 10 pct. eller mere af indtægterne stammer fra en enkelt kunde. Danske Bank koncernen har ingen sådanne kunder. Geografisk fordeling Indtægter fra eksterne kunder er fordelt ud fra kundernes bopælsland, bortset fra handelsindtægter, som er fordelt efter det land, hvori aktiviteten er udført. Aktiver omfatter alene immaterielle aktiver, investeringsejendomme, materielle aktiver og kapitalandele i associerede virksomheder og er fordelt på baggrund af aktivernes placering. Goodwill er henført til det land, hvori aktiviteterne udføres. Den geografiske fordeling af koncernens indtægter og aktiver oplyses som følge af krav herom i IFRS, og afspejler ikke den ledelsesmæssige opdeling af koncernen. Det er ledelsens opfattelse, at opdelingen på forretningssegmenter giver en mere meningsfyldt beskrivelse af koncernens aktiviteter. Indtægter Eksterne kunder Aktiver Danmark Finland Sverige Norge Irland Baltikum UK Tyskland Luxembourg Polen USA Øvrige I alt DANSKE BANK KONCERNREGNSKAB

18 Danske bank / koncernregnskab NOTER noter danske DANSKE bank BANK koncernen Note Mio. kr. 3 Bankaktiviteter 2011 Nord- Danmark Finland Sverige Norge irland Irland Baltikum Øvrige CIB I alt Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Omkostninger Resultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Udlån Krediteksponering Korrektivkonto Res. før nedskriv. på udlån i pct. af allok. kap. 18,0 5,5 15,1 10,2 15,2 10,6 27,9 26,2 17,3 16,0 Res. før skat i pct. af allok. kap. (ROE) 7,9 2,6 13,1 4,8-88,1-189,7 47,4 17,1 10,8-0,6 Omkostninger i pct. af indtægter 53,3 90,1 53,2 72,1 79,8 68,1 50,0 79,9 34,9 60,2 Indlånsmarginal 0,68 0,56 0,78 1,04 0,77 0,26 0,15 0,65 Udlånsmarginal 1,11 0,58 1,07 0,62 2,03 1,39 1,72 1,06 Nedskrivninger i pct. af udlån og garantier 0,44 0,12 0,11 0,27 4,21 12,52-1,35 0,73 0,56 0,82 noter DANSKE BANK Bankaktiviteter 2010 Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Omkostninger Resultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Udlån Krediteksponering Korrektivkonto Res. før nedskriv. på udlån i pct. af allok. kap. 19,8 7,6 19,3 18,2 21,9 13,0 35,9 26,3 19,6 18,9 Res. før skat i pct. af allok. kap. (ROE) -2,6 5,7 17,6 16,4-44,1-164,7 17,8 24,6 19,3-2,5 Omkostninger i pct. af indtægter 60,4 89,7 53,2 64,4 74,1 69,9 46,1 81,1 41,9 63,3 Indlånsmarginal 0,42 0,24 0,45 0,94 0,60 0,13 0,01 0,47 Udlånsmarginal 1,18 0,77 1,15 0,85 2,02 1,56 1,80 1,07 Nedskrivninger i pct. af udlån og garantier 0,77 0,06 0,06 0,07 2,46 8,11 0,96 0,12 0,02 0,83 DANSKE BANK KONCERNREGNSKAB

19 76 Danske bank / koncernregnskab 2011 NOTER noter danske DANSKE bank BANK koncernen Note Mio. kr. 3 Resultat før nedskrivninger på udlån Indeks 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal fort / Retail Danmark Retail Finland Retail Sverige Retail Norge Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Baltikum Bankaktiviteter Øvrige Corporate & Institutional Banking Bankaktiviteter i alt Danske Markets og Treasury Danske Capital Danica Pension Øvrige områder Koncernen i alt Resultat før skat Retail Danmark Retail Finland Retail Sverige Retail Norge Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Baltikum Bankaktiviteter Øvrige Corporate & Institutional Banking Bankaktiviteter i alt Danske Markets og Treasury Danske Capital Danica Pension Øvrige områder Koncernen i alt Bankens større erhvervskunder og investeringskunder er overført fra de nordiske enheder til Corporate & Institutional Banking sam - men med Corporate Finance pr. 1. januar Corporate Finance indgik tidligere i Danske Markets. Flytningen af Corporate Finance omfatter årlige indtægter og omkostninger på henholdsvis ca. 200 mio. kr. og ca. 150 mio. kr. Sammenligningstal er tilpasset. DANSKE BANK KONCERNREGNSKAB

20 Danske bank / koncernregnskab NOTER noter danske DANSKE bank BANK koncernen Note Mio. kr. 4 Nettorente- og handelsindtægter Rente- Rente- Nettorente- Handels indtægter udgifter indtægter indtægter I alt Finansielle porteføljer til amortiseret kostpris Tilgodehavender og gæld til kreditinstitutter og centralbanker Repo- og reverseforretninger Udlån og indlån Hold til udløb investeringer Andre udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Andre finansielle instrumenter I alt Finansielle porteføljer til dagsværdi Udlån til dagsværdi og udstedte Realkredit Danmark obligationer Handelsportefølje og investeringsaktiver Aktiver og indlån i puljer og unit-link investeringskontrakter Aktiver og forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter I alt Nettorente- og handelsindtægter, i alt noter DANSKE BANK Finansielle porteføljer til amortiseret kostpris Tilgodehavender og gæld til kreditinstitutter og centralbanker Repo- og reverseforretninger Udlån og indlån Hold til udløb investeringer Andre udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Andre finansielle instrumenter I alt Finansielle porteføljer til dagsværdi Udlån til dagsværdi og udstedte Realkredit Danmark obligationer Handelsportefølje og investeringsaktiver Aktiver og indlån i puljer og unit-link investeringskontrakter Aktiver og forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter I alt Nettorente- og handelsindtægter, i alt Under Handelsindtægter indgik i 2011 udbytte af aktier med mio. kr. (2010: mio. kr.) og valutakursregulering med mio. kr. (2010: mio. kr.). Under Handelsindtægter vedrørende forsikringskontrakter er indregnet afkast af aktiver mio. kr. (2010: mio. kr.), ændring af merhensættelser mio. kr. (2010: mio. kr.), ændring af kollektivt bonuspotentiale mio. kr. (2010: mio. kr.) og pensionsafkastskat mio. kr. (2010: mio. kr.). Renter på individuelt nedskrevne finansielle aktiver udgjorde mio. kr. (2010: mio. kr.). DANSKE BANK KONCERNREGNSKAB

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK / KONCERNREGNSKAB 2011 67 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 15. marts 2005 kl. 14.00 i Bella Center, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004 4 LEDELSE 6 RESUME 8 HOVEDTAL 9 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere

Delårsrapport för första kvartalet 2012

Delårsrapport för första kvartalet 2012 TILLÄGG NR 5 AV DEN 28 MAJ 2012 (DIARIE NR 12-5570) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 14 JULI 2011 (DIARIE NR 11-7080) SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Detta prospekttillägg är en del av och ska läsas

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 21. februar 2002 DIREKTIONEN Peter

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM TILLÄGG NR 1 AV DEN 19 AUGUSTI 2011 (DIARIE NR 11-8365) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 14 JULI 2011 (DIARIE NR 11-7080) SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Detta utgör ett prospekttillägg till Danske

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2011 Danske Bank 15 lande 645 filialer 21.320 medarbejdere 5.000.000 kunder Danmark irland sverige tyskland Danske Bank national irish bank danske bank Danske bank hamborg Danica

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Sydbank-koncernen aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, som godkendt af EU. Regnskabet for moderselskabet Sydbank A/S aflægges efter

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport SPAREKASSEN FAABORG A/S Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 16 Revisionspåtegninger 17 Årsregnskab: Resultatopgørelse 19 Balance 20 Egenkapitalopgørelse 21 Noter

Læs mere

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger. Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsespåtegning 10 De uafhængige revisorers erklæringer 11 12 Årsregnskab Regnskabs-

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2010 Danske bank koncernen fokus Bank sampo pankki Danske Bank Danske Bank sverige Danske Bank Bank skt. RuslanD petersborg sampo pank northern Bank DaniCa pension RealkReDiT DanmaRk nordania

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2012 31. MARTS 2012 RESULTAT s resultat før skat blev 1.788 mio. kr. mod 1.004 mio. kr. i 1.

Læs mere