Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Takster budget Økonomisk oversigt på det specialiserede område, 3. kvt Rungsted Havn - oplæg til erhvervslivets repræsentation i bestyrelsen 9 Beskæftigelsesplan Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning 16 Rungsted Roklub søger om midler til opbygning af permanent indendørs rocenter samt forlængelse af lejeaftale 19 Aflysning af forslag til lokalplan 132 og tillæg 2 til Helhedsplan Spørgetid efter kommunalbestyrelsesmødet 25 Ansættelse af ny direktør for teknik, kultur og arbejdsmarked 26 Bilagsoversigt 27 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Kommunalbestyrelsen Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Kirsten Berg Meddelelser Beslutning Kommunalbestyrelsen den Ingen. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 2

3 Kommunalbestyrelsen Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 11/2169 Journalnr.: P24 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Kirsten Berg Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet Sagsfremstilling Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne. Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål. Hvornår kan du spørge? Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde. Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål. Hvem kan stille spørgsmål? Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer, Hvilke spørgsmål kan du stille? Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere. Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik. Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 3

4 Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut. Besvarelse af spørgsmål Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål. Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet. Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde. Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg. Tvivl om spørgetidsreglementet Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Ingen af de fremmødte borgere ønskede at udnytte spørgetiden. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 4

5 Kommunalbestyrelsen Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 11/11639 Journalnr.: Ø02 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Caglayan Takster budget 2012 Resume På baggrund af det vedtagne budget for har administrationen udregnet takster for året Forslag Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender taksterne for Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 10. oktober 2011 budget Administrationen har på baggrund af det vedtagne budget genberegnet taksterne for 2012 i forhold til den taksoversigt der blev fremlagt ved 1. behandlingen af budget I det følgende uddybes enkelte takster: Materielgården Materielgårdens takster og leje af cirkuspladser er steget med mere end den gennemsnitlige fremskrivningsprocent. Taksterne er blevet korrigeret og genregnet og svarer nu til Materielgårdens gennemsnitsudgifter. Renovationsafgift/affaldsgebyrer Da der forventes samme udgiftsniveau for håndtering af affald i 2012 som i 2011 lægges der op til, at taksterne for husholdnings- og erhvervsaffald fastsættes uændret i I den seneste affaldsbekendtgørelse er det specificeret at fordelingen mellem husholdninger og erhverv på genbrugspladsen skal kortlægges via en brugerundersøgelse. På baggrund af den gennemførte brugerundersøgelse forventes ny bekendtgørelse fra Miljøstyrelsen, som vil have betydning for størrelse og struktur af fremtidige takster. Dagpasning og SFO Taksterne på dagpasning og SFO er steget med mere end den gennemsnitlige fremskrivningsprocent. På SFO området skyldes stigningen primært, at der i budgetaftalen blev besluttet en gradvis stigning i taksterne. På dagpasningsområdet er årsagen tilbageførsel af besparelser fra budgetaftalen Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 5

6 ADHD-klasserne og Slusen Taksterne for disse to tilbud er faldet i sammenligning med ADHD-klasserne har stordriftsfordele da der er indskrevet flere elever i forhold til sidste år. Hvad angår Slusen, er der tale om en ny økonomis strukturering i forhold til aktiviteterne i familiehuset. Disse takster anvendes kun ved salg af pladser til andre kommuner. Bostøtte Åstedet Stigningen skyldes korrektion af for lav beregnet takst i forhold til Lokaleleje I flere år er taksterne for lokaleleje blevet prisfremskrevet. Da lejeindtægterne ikke længere dækker udgifterne, er der foretaget en ny beregning. Det betyder bl.a. at der fremadrettet opkræves ens timetakst for at leje lokalerne for første og efterfølgende timer. Byggesagsgebyrer Taksterne for byggesagsgebyrer forbliver uændret i forhold til taksterne i Bygningsreglementet er ændret pr med hensyn til mindre garager og carporte. Disse kræver ikke længere byggsagsbehandling og udgår dermed også af udgifts- og indtægtsbudgettet. Da Hørsholm borgere generelt bygger større bygninger til deres køretøjer, får ændring af reglementet ikke nævneværkig indflydelse på budget og takster. Bilag - Takstoversigt 2012 Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende taksterne for Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 6

7 Kommunalbestyrelsen Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/432 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: kb - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Vig Skoven Økonomisk oversigt på det specialiserede område, 3. kvt Resume Regeringen og KL har besluttet, at kommunerne hvert kvartal skal indberette en økonomisk oversigt over det specialiserede socialområde. Oversigten for 3. kvartal skal ligeledes fremlægges for Kommunalbestyrelsen senest den 1. november Forslag Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen tager sagen til efterretning. Sagsfremstilling Regeringen og KL Regeringen og KL har som led i økonomiaftalen for 2010 valgt det specialiserede sociale område som særligt fokusområde. Det skal blandt andet ske ved at have fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Derfor skal kommunerne hvert kvartal indberette en økonomisk oversigt til Indenrigsministeriet, og Kommunalbestyrelsen skal behandle denne økonomiske oversigt. Den økonomiske oversigt er vedlagt som bilag. Oversigten indeholder de funktioner og grupperinger i den kommunale kontoplan, der ifølge den nationale opgørelse kan henføres til det specialiserede socialområde. Indenrigsministeriet har ønsket at medtage funktioner og grupperinger, der dækker over området Pleje og omsorg (nederst i tabellen) for fuldstændighedens skyld, selvom kun en lille del af disse udgifter kan henføres til det specialiserede område. Tabellen dækker over opgaver på politikområderne 30: Institutioner for børn og unge, 34: Børn og unge med særlige behov, 41: sundhed, ældre, samt 42: Social og psykiatri. Da tabellen ikke omfatter alle opgaver på de fire områder, vil det ikke give mening at summere tabellen. Administrationen forventer på nuværende tidspunkt, at budgettet for udsatte børn og unge (politikområde 34) vil blive overholdt som følge af budgettilførslen på 9,1 mio. kr. i 2011 i budgetopfølgning 3. Der forventes endvidere et væsentligt mindreforbrug på pleje og omsorgsområdet (dele af politikområde 41), mens forbruget for udsatte voksne og handicappede forventes at blive en smule større end budgetteret. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 7

8 For yderligere oplysninger om økonomi henvises til Budgetopfølgning 3, der blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen d. 26. september Den økonomiske oversigt for 4. kvartal 2011 vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen senest d. 1. februar Bilag - Bilag: indberetningsskema for Hørsholm Kommune, 3. kvartal 2011 Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 8

9 Kommunalbestyrelsen Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 11/14832 Journalnr.: P00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Rungsted Havn - oplæg til erhvervslivets repræsentation i bestyrelsen Resume Borgmesterens forslag til ændring af udkast af til vedtægter for havneaktieselskabet, hvorefter bestyrelsens antal udvides til 9 medlemmer og Erhvervsforeningen Rungsted Havn bliver aktionær og dermed får indflydelse på valget af 5 bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen. Forslag Det foreslås, at borgmesterens forslag til vedtægtsændring indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den følgende: Borgmesteren fremsatte følgende beslutningsforslag: At kommunalbestyrelsen godkender den overordnede ramme for etablering af et aktieselskab med 2 aktieklasser som forelagt. Der tages forbehold for, at kommunens advokater kan foretage de nødvendige mindre rettelser i vedtægten, således at vedtægten er i overensstemmelse med gældende lov. Den vederlagsfri overdragelse af matr. nr. 29 A til 29 H, sker med henblik på at berigtige en fejl. Det forudsættes, at der skal ske forelæggelse for økonomiudvalget af følgende dokumenter i forbindelse med gennemførelsen af forslaget: vedtægter og stiftelse af bådpladslejerforeningen vedtægter og stiftelse af Søsportsrådet finansiering af overdragelsen af aktier til foreningerne. Endvidere foreslog borgmesteren, at der i oktober måned blev forelagt en sag for økonomiudvalg og kommunalbestyrelse til beslutning om, hvordan erhvervslivet på Rungsted Havn sikres en bestyrelsesplads i havnens bestyrelse. Samtidig foreslog borgmesteren, at forelæggelsen for Tilsyn og Kystdirektorat afventer beslutningen vedrørende erhvervslivets deltagelse i bestyrelsen for havneaktieselskabet. Borgmesterens beslutningsforslag blev sat til afstemning. For stemte 10 medlemmer bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 9

10 Imod stemte 9 medlemmer bestående af Venstre, Borgerlisten og Socialistisk Folkeparti. Borgmesterens beslutningsforslag blev vedtaget. Venstre og Borgerlisten bad om jf. kommunestyrelseslovens 13, stk. 2 at få følgende protokolleret, således at protokollatet medfølger ved fremsendelse til anden myndighed: Venstre og Borgerlisten stemmer imod forslaget som følge af forslagets ufærdige karakter og de mange uklarheder bl.a. om søsportsrådet, bådpladslejerforeningen og mindretalsaktionærerne. Vi vil fortsat i den videre proces udvise samarbejdsvilje med henblik på at nå frem til en løsning. På den baggrund foreslår borgmesteren, at Erhvervsforeningen Rungsted Havn indgår som aktieejer i aktieklasse 1 (vedtægternes 3.3) med en aktiepost på kr. Herefter består aktieklasse 1 af: 1. Foreningen af bådpladslejere kr. 2. Søsportsrådet kr. 3. Erhvervsforeningen Rungsted Kyst kr. 4. Øvrige aktionærer kr. Vedtægterne for Erhvervsforeningen Rungsted Havn forudsættes at åbne mulighed for, at alle erhvervsdrivende med CVR-numre på Rungsted Havn kan være medlemmer i foreningen og dermed få indflydelse på generalforsamlingen i havneselskabet gennem foreningens ejerskab af kr. aktier. Foreningens formål skal være at repræsentere erhvervlivet overfor Rungsted Havn A/S og udpege 1 kandidat, der skal vælges på generalforsamlingen i havneselskabet som medlem af selskabets bestyrelse. Foreningens vedægter forudsættes godkendt af økonomiudvalget i lighed med vedtægterne for foreningen for bådpladslejere og Søsportsrådet. Det forudsættes, at der indgås en ejeraftale mellem de 3 foreninger i aktieklasse 1, der fastlægger hvordan stemmeretten jf. de kr. aktier udøves på generalforsamlingen med henblik på valg af 5 bestyrelsesmedlemmer på havneselskabets generalforsamling. Det forudsættes endvidere, at den køberet for aktieklasse 2 til de kr. i tilfælde af helt eller delvis aktivering af kommunegarantien også omfatter de aktier, som overdrages til Erhvervsforeningen Rungsted Havn. Borgmesteren foreslår endvidere under 7 b), at Hørsholm Kommune (aktieklasse 2) udpeger 4 medlemmer tillige med en suppleant for hver af dem. Borgmesteren foreslår endvidere, at 7 c) udgår. Sagens tidligere behandling KB Bilag - Borgmesterens forslag til vedtægt Borgmesterens udkast til vedtægter for RH A/S Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 10

11 Beslutning Økonomiudvalget den Med stemmerne 4-3 besluttede Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende borgmesterens forslag til ændring af vedtægterne for havneaktieselskabet. For stemte A, B og C. Imod stemte V og T. F undlod at stemme. V ønskede følgende ført til protokol: Venstre stemmer imod forslaget, da løsningen er ufærdig og sammensætningen af bestyrelsen er ubalanceret. T ønskede følgende ført til protokol: Borgerlisten stemmer imod forslaget, fordi det er ufærdigt. Det indgår således i forslaget, at 17 % af aktierne skal ejes af 3 foreninger, der ikke eksisterer i dag. Vedtægterne for disse foreninger er ikke beskrevet, og i dagsordenspunktet forudsættes tillige, at der mellem de tre foreninger indgås en ejeraftale, der regulerer foreningernes adfærd på generalforsamlingen fsa. udpegning af medlemmer af bestyrelsen. Borgerlisten stiller sig desuden tvivlende overfor, om kommunen i forslaget til vedtægterne reelt har afgivet den bestemmende indflydelse, idet 12.2 indebærer, at kommunen skal godkende nogle nærmere beskrevne generalforsamlingsbeslutninger. Kommunen kan altså blokere for beslutninger, der ønskes gennemført af de øvrige aktionærer. Borgerlisten ønsker, at protokollatet følger sagen ved behandling af anden myndighed. Fraværende: Gitte Burchard (O) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Ove Petersen forlod mødet, idet han var inhabil. Per Støvring Sørensen var indkaldt som stedfortræder. Med stemmerne 10-9 besluttede Kommunalbestyrelsen at godkende Økonomiudvalgets beslutning om at godkende borgmesterens forslag til ændring af vedtægterne for havneaktieselskabet. For stemte A, B, C og O. Imod stemte F, T og V F ønskede følgende ført til protokol: SF stemmer nej til forslaget. SF ønsker en kommunalisering af havnen. Derved sikres Hørsholms borgere bedst muligt. F ønsker endvidere, at protokollatet følger sagen ved behandling af anden myndighed. T ønskede følgende ført til protokol Borgerlisten stemmer imod forslaget, fordi det er ufærdigt. Det indgår således i forslaget, at 17 % af aktierne skal ejes af 3 foreninger, hvoraf de 2 ikke eksisterer i dag. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 11

12 Vedtægterne for disse foreninger er ikke beskrevet, og i dagsordenspunktet forudsættes tillige, at der mellem de tre foreninger indgås en ejeraftale, der regulerer foreningernes adfærd på generalforsamlingen for så vidt angår udpegning af medlemmer af bestyrelsen. Både vedtægter og ejeraftale forudsættes godkendt af kommunen, som i denne henseende altså gør brug af sin bestemmende indflydelse. Borgerlisten stiller sig desuden tvivlende overfor, om kommunen i forslaget til vedtægterne reelt har afgivet den bestemmende indflydelse, idet 12.2 indebærer, at kommunen skal godkende nogle nærmere beskrevne generalforsamlingsbeslutninger. Kommunen kan altså blokere for beslutninger, der ønskes gennemført af de øvrige aktionærer. Borgerlisten ønsker, at protokollatet følger sagen ved behandling af anden myndighed. V ønskede følgende ført til protokol: Venstre stemmer imod forslaget, da løsningen er ufærdig og sammensætningen af bestyrelsen er ubalanceret. V ønsker endvidere, at protokollatet følger sagen ved behandling af anden myndighed. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 12

13 Kommunalbestyrelsen Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 11/9845 Journalnr.: P22 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Beskæftigelsesplan 2012 Resume De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplan 2012 har været behandlet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (sidste gang d. 30. august) og i det Lokale Beskæftigelsesråd (d. 18. august). Forslag Administrationen anbefaler, at den endelige udgave af Beskæftigelsesplan 2012 behandles. Sagsfremstilling Beskæftigelsesplanen er Hørsholm kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen fastsætter derfor de overordnede rammer for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hørsholm Beskæftigelsesplanen skal: Synliggøre de politiske krav til beskæftigelsesindsatsen i jobcentret (statens og kommunalbestyrelsens) Sikre kobling mellem de politiske mål og den daglige ledelse og indsats i jobcentret Sikre fokus på jobcentrets mål Synliggøre hvordan den social- og beskæftigelsespolitiske indsats spiller sammen med uddannelses- og erhvervspolitiske mål og strategier Beskæftigelsesplanen skal ifølge bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 12, som minimum indeholde: Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats Budget for beskæftigelsesindsatsen Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 13

14 Beskæftigelsesministerens udmeldinger om indsatsområder i 2012: For 2012 har beskæftigelsesministeren udmeldt de 4 følgende mål som skal indarbejdes i beskæftigelsesplanen: Mål 1: Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Mål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanente forsørgelsesydelser. Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer på permanenter forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt Mål 3: Unge skal i uddannelse eller job. Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt Mål 4: Flere indvandrere og efterkommere i job. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Udover de obligatoriske ministermål kan kommunen fastlægge supplerende lokale mål på baggrund af særlige lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer. Proces: Den endelige udgave af Beskæftigelsesplan 2012 har været behandlet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 30. august og i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 18. august. Beskæftigelsesplan 2012 skal være godkendt af Kommunalbestyrelsen senest d. 15. oktober. Sagens tidligere behandling Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Drøftet og godkendt. Planen sendes videre i høring. Beslutning det Lokale Beskæftigelsesråd den Det Lokale Beskæftigelsesråd vurderer, at Beskæftigelsesplan 2012 er god og videresender den til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. LO bad særskilt om at deres bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2012 blev vedlagt høringssvaret. Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Drøftet og godkendt. Bilag - Beskæftigelsesregionens høringssvar på udkast til beskæftigelsesplan 2012 for Hørsholm Kommune. - LO s bemærkninger til Beskæftigelsesplan Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 14

15 - Beskæftigelsesplan 2012 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende Beskæftigelsesplan Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget undersøger kommunens administrationsomkostninger sammenholdt med Rudersdal Kommunes. Fraværende: Gitte Burchard (O) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende Beskæftigelsesplan Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 15

16 Kommunalbestyrelsen Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 11/17954 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Mette Sielemann Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Resume Kommunerne har i fællesskab overtaget ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde, herunder udarbejdelsen af en årlig udviklingsstrategi og styringsaftale. Aftalen for 2012 skal godkendes i kommunalbestyrelserne i regionen senest 15. oktober Det fælleskommunale rammesekretariat, har udarbejdet rammeaftalen på det specialiserede socialområde og for specialundervisningen. KKR Hovedstaden indstiller til regionens kommunalbestyrelser at godkende udkast til udviklingsstrategi og styringsaftale, samt godkende tidsplanen for rammeaftale Forslag Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende Rammeaftalen (udviklingsstrategi og styringsaftale). Punktet forelægges også Børne- og Skoleudvalget med enslydende indstilling. Sagsfremstilling Kommunerne har med bekendtgørelse fra marts 2011 overtaget ansvaret for at udarbejde en årlig udviklingsstrategi samt en årlig styringsaftale. I hver region er etableret et fælles kommunalt rammesekretariat, som skal koordinere udarbejdelsen af rammeaftalen på det specialiserede socialområde og for specialundervisningen. Region Hovedstadens sekretariat er placeret i Frederiksberg Kommune og den overordnede indsats koordineres i KKR i embedsudvalget for Social og Uddannelsesområdet. Den sociale rammeaftale for 2012 skal godkendes i kommunalbestyrelserne senest 15. oktober Rammeaftalen indeholder udviklingsstrategi og styringsaftale. KKR Hovedstaden indstiller til regionens kommunalbestyrelser at godkende udkast til udviklingsstrategi og styringsaftale, samt godkende tidsplanen for rammeaftale Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 16

17 Udviklingsstrategien for 2012 Formålet med udviklingsstrategien er: At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer At skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgiftsudvikling At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt. Udviklingsstrategi 2012, den første udviklingsstrategi for kommunerne i Hovedstaden baserer sig på det udviklingsarbejde der har været sammen med region Hovedstaden op mod Rammeaftale 2011, om at redefinere målgrupperne i rammeaftalen. Der er krav fra socialministeren om, at enkeltmandsprojekter - dyre særforanstaltninger - skal indgå i den fremadrettede strategi. Region Hovedstaden har allerede i rammeaftalen for 2011 udpeget enkeltmandsprojekter som et særligt udviklingsområde, og konklusionen fra en undersøgelse i foråret 2011 var, at kommunerne ikke har haft vanskeligt ved at finde relevante tilbud til borgerne og, at der ikke er behov for at iværksætte fælles tiltag i form af specialteam til rådgivning af kommunerne eller et fælles akutberedskab. Undersøgelsen viste også, at 30 ud af de 52 enkeltmandsprojekter/dyre særforanstaltninger er etableret som satellitter til en moderinstitution. Dette svarer til anbefalinger fra flere sider, da det fremmer livskvalitet og udvikling hos borgeren samt et fagligt godt arbejdsmiljø for personalet. Det er aftalt at området følges tæt i Region Hovedstaden har i foråret 2011 også haft fokus på tilbud til senhjerneskadede, og anbefaler kommunerne, at udpege hjerneskadeområdet som et særligt udviklingstema for 2012 med fokus på en øget koordinering mellem den sundhedsfaglige og den socialfaglige indsats. På specialundervisningsområdet har Regionen erfaret, at der er der store forskelle på hvordan taksterne udregnet. Styregruppen for KFS (den Koordinerende Funktion for Specialundervisning) anbefaler derfor, at den samlede direktørkreds drøfter muligheden for en afklaring i forhold til en fælles fortolkning og en mere entydig takstfastsættelse for tilbud at denne karakter. Styringsaftalen for 2012 Formålet med styringsaftalen er: At være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling i det kommende år, for de omfattede tilbud i kommunerne og i regionen At øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne KKR Hovedstadens aftale om takstudviklingen i 2012, indgår i styrings-aftalen. KKR indgik i 2011 en aftale om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalen indebar 2 procent reduktion før plregulering. KKR s opfølgning i februar 2011 viste, at kommunerne samlet set har nået en reduktion i 2011, som er betydeligt højere end målet om 2 procent. Der er således sket et samlet fald på mellem 2,6 og 3,3 procent afhængigt af, om der vægtes med Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 17

18 takstgrundlaget eller antal pladser. De kommuner, som ikke nåede den fulde reduktion, blev opfordret til at arbejde for at nå målet i KKR Hovedstaden aftalte i juni 2011 følgende anbefaling for fastsættelsen af taksterne i 2012: At kommunerne i 2012 fastholder taksterne på niveauet for 2011, før pl-regulering og inden for rammerne af styringsaftalen At de kommuner, som har reduceret med mindre end 2 procent fra 2010 til 2011, arbejder videre for at nå målet i 2012 Tidsplan for social rammeaftale 2013 Rammeaftalen for 2013 skal udarbejdes med nye tidsmæssige frister. Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse anbefaler, at kommunerne i regi af KKR Hovedstaden allerede ny begynder at arbejde på den fremadrettede aftale (fra 2013 og frem) i en større proces, som også inddrager kommunale fagudvalg. Kommunikation Det foreslås at den sociale rammeaftale for 2012 efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen lægges på kommunens hjemmeside og kommunikeres til Handicaprådet. Bilag - Koordinering af det spec. soc.område og rammeaftale KKR Hovedstaden, referat fra Organisering, rammeaftale for det spec. soc.område - Styringsaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden - Udviklingsstrategi 2012 for kommunerne i Region Hovedstaden - Rammeaftale - tidsplan for 2013 Beslutning Social- og Seniorudvalget den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Sagen har været behandlet på Social- og Seniorudvalget den 26. september 2011 og Børne- og Skoleudvalget den 27. september Begge udvalget indstiller, at aftalen godkendes. Fraværende: Gitte Burchard (O) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 18

19 Kommunalbestyrelsen Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 11/16235 Journalnr.: G01 Sagsforløb: SFKU, ØU, KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Rungsted Roklub søger om midler til opbygning af permanent indendørs rocenter samt forlængelse af lejeaftale Resume Rungsted Roklub søger kr. til opbygning af et permanent indendørs rocenter i klubbens eksisterende lokaler. I denne sammenhæng søges der om forlængelse af eksisterende 30-årig lejeaftale fra 2030 til Forslag Administrationen anbefaler at Sports- fritid og kulturudvalget tager stilling til om man vil imødekomme ansøgningen helt eller delvist på baggrund af nedenstående forslag: 1) Der afsættes frie puljemidler i Ledige midler medio september 2011: kr. i pulje for primært nye og nyskabende aktiviteter. 2) Aministrationen anbefaler at udvalget drøfter og beslutter størrelsen på eventuel bevilling. Der disponeres puljemidler fra Puljemidler i alt inkl. budgetaftale 10-13: kr. 3) Etableringen / finansiering indgår i budgetforhandlinger vedr ) Ansøgningen imødekommes ikke Administrationen anbefaler, at udvalget indstiller til ØU og KB, en forlængelse af lejeaftale for matriklen beliggende Strandvejen 120, Rungsted Kyst, fra 2030 til Sagsfremstilling Rungsted Roklub ansøger Hørsholm Kommune om midler til opbygning af et permanent indendørs rocenter i klubbens eksisterende lokaler. Gennem de sidste år er indendørs roning i roergometer blevet en integreret del af rosporten. Succesen er ifølge klubben indlysende, da den indendørs roning er et supplement til roklubbernes normale aktiviteter. Det gælder både sportsligt og medlemsmæssigt, og aktiviteten har betydet, at rosport er blevet en helårssport, hvor konkurrencer og aktivitet i vinterhalvåret er rykket indendørs. Dette giver mulighed for at fastholde særligt de unge medlemmer i sporten uden risiko for afbrydelser, når vinteren Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 19

20 umuliggør roning på vandet. Det er dokumenteret at andre klubber har sportslig og medlemsmæssig succes med opbygning af et indendørs rocentre. I Rungsted Roklub har man gennem de sidste 10 år dyrket indendørs roning i en mindre midlertidigt indrettet del af den uopvarmede og uisolerede bådehal. Det har betydet, at klubben har kunnet tilbyde indendørs roning som aktivitet, og til trods for de, ifølge klubben, meget primitive forhold er det lykkedes især at opnå resultaterne på ungdomsområdet. Ungdomsroerne dyrker nu roning hver tirsdag, torsdag og lørdag hele året, hvilket har gjort det nemmere at fastholde de unge medlemmer. Dog betyder de primitive forhold om vinteren, at foreningen må tage meget hensyn til de unges helbred, da lave temperaturer eller tendens til astma ikke er forenelige med den uisolerede hal og det høje aktivitetsniveau. Derfor har Rungsted Roklub udarbejdet en plan hvor der inddrages ca. 50. kvm af den nuværende bådehal og indrettes et 60 kvm. indendørs ergometerrum med udsigt over Øresund. For at muliggøre ændringerne ombygges også omklædningsfaciliteterne på 40 kvm. Resultatet vil ifølge klubben være et indendørs rocenter, som sammen med klubbens fine romuligheder på Øresund vil kunne udgøre ideelle rammer for klubbens aktiviteter i mange år fremover. Den samlede plan inkl. byggetilladelse fremgår af vedlagte bilag. Udgiften til ændringerne samt det nødvendige idrætsmateriel vil ifølge klubben være ca kr. Klubben vedtog på sin generalforsamling primo 2011 en kontingentforhøjelse på 200 kr./år for alle medlemskategorier. Denne forhøjelse muliggør, ifølge klubben, at det nuværende realkreditlån omlægges og forhøjes, således at der opnås et nettoprovenu tilstrækkelig stort til finansiering af rocentret. Dette betyder at klubbens månedlige afdrag på gælden bliver mindre og at lånet er længere tid om at afsluttes. Med det øget kontingent hænger klubbens økonomi præcist sammen, hvorfor der ikke er råd til den daglige vedligeholdelse og drift. Rungsted Roklub ansøger derfor om maksimalt tilskud til etablering af permanent indendørs rocenter. Med et tilskud vil man kunne nedbringe gælden, og frigøre midler til daglig drift. Klubben ansøger samtidigt om en forlængelse af eksisterende lejeaftale som oprindeligt løber fra den 1. januar 1991 til den 31. december Dette er en nødvendig forudsætning for at kunne finansiere en del af byggeprojektet med 30-årig realkredit. Således ønskes lejeaftalen forlænget frem til I følge kommunens politiske administrative sekretariat (PAS) skal en ansøgning om forlængelse af grundlejekontrakten til 2043 forelægges i ØU og KB. Til orientering for udvalgene kan det pointeres at brugsretsaftale for Rungsted Kajaklub er gældende frem til år 2039, og omhandler 900 kvm. af matrikel 29h Rungsted By. Arealet og det på arealet opførte klubhus, må kun anvendes til kajakklubvirksomhed. Klubben har søgt flere fonde og har fået mange afslag. Det forventes at Rungsted Roklubs Støtteforening donerer kr. Primo 2011 er der i alt 111 aktive medlemmer i klubben, fordelt ved 36 stk. under 25 år, 7 med bopæl udenfor Hørsholm Kommune 58 stk år, 9 med bopæl udenfor Hørsholm Kommune 17 stk. 66+, 2 med bopæl udenfor Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 20

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 22.september 2011

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 22.september 2011 Handicaprådet i torsdag d. 22.september Bornholms Regionskommune 2011 kl. 15.00 Mødelokale A Ullasvej 23, Rønne REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 22.september 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 28.11.2012 Onsdag 28.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Sport-, Fritid-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Rapport. Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget nedsat til gennemførelse. af 21-05-2007 vedrørende en fondsløsning. for Rungsted Havn

Rapport. Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget nedsat til gennemførelse. af 21-05-2007 vedrørende en fondsløsning. for Rungsted Havn Rapport Til: Kommunalbestyrelsen Vedrørende: Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget vedr. en fondsløsning for Rungsted Havn Bilag: 1. Modelnotat af 13-05-2008 2. Forhåndsudtalelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag)

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag) Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 19.12.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsyn med Hørsholm Kommunes bofællesskaber 2011 3 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Hørsholm Handicapråd Mødereferat

Hørsholm Handicapråd Mødereferat Hørsholm Handicapråd Mødereferat Emne: Sted: Ordinært møde i Hørsholm Handicapråd Mødelokale D1 Dato: Torsdag d. 20. januar 2011 kl. 15.15 17.15 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Kirsten Lindof (KLI) Jerry

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 20. december 2012 Torsdag 20.12.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Høringssvar og forslag til ændret

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

4. Meddelelser Endelig vedtagelse af lokalplan 127 - Boligområde

4. Meddelelser Endelig vedtagelse af lokalplan 127 - Boligområde Mødereferat Sted: Mødelokale D2 Dato: 7. oktober 2010 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Jerry Ritz (JRI) Vinnie Brodersen (VBR) Kirsten Lindof (KLI) Thorkild Gruelund (THG) Annette Wiencken (ANW) Klaus Poulsen

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Tirsdag 18.12.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Evaluering af ungerådet 3 Høring om forebyggelsespakker

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Hørsholm Handicapråd Mødereferat

Hørsholm Handicapråd Mødereferat Hørsholm Handicapråd Mødereferat Emne: Sted: Ordinært møde i Hørsholm Handicapråd Mødelokale D1 Dato: Torsdag d. 18. august 2011 kl. 15.15 17.15 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Ulla Udsen (UU) Christel

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra åbent møde 15. december 2008 Mandag 15.12.2008 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser - åbent møde 2 Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 17.11.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ny økonomistyringsmodel for hjemmeplejen 3 Uanmeldt tilsyn med bofællesskaber

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere