Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Takster budget Økonomisk oversigt på det specialiserede område, 3. kvt Rungsted Havn - oplæg til erhvervslivets repræsentation i bestyrelsen 9 Beskæftigelsesplan Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning 16 Rungsted Roklub søger om midler til opbygning af permanent indendørs rocenter samt forlængelse af lejeaftale 19 Aflysning af forslag til lokalplan 132 og tillæg 2 til Helhedsplan Spørgetid efter kommunalbestyrelsesmødet 25 Ansættelse af ny direktør for teknik, kultur og arbejdsmarked 26 Bilagsoversigt 27 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Kommunalbestyrelsen Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Kirsten Berg Meddelelser Beslutning Kommunalbestyrelsen den Ingen. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 2

3 Kommunalbestyrelsen Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 11/2169 Journalnr.: P24 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Kirsten Berg Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet Sagsfremstilling Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne. Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål. Hvornår kan du spørge? Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde. Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål. Hvem kan stille spørgsmål? Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer, Hvilke spørgsmål kan du stille? Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere. Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik. Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 3

4 Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut. Besvarelse af spørgsmål Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål. Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet. Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde. Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg. Tvivl om spørgetidsreglementet Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Ingen af de fremmødte borgere ønskede at udnytte spørgetiden. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 4

5 Kommunalbestyrelsen Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 11/11639 Journalnr.: Ø02 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Caglayan Takster budget 2012 Resume På baggrund af det vedtagne budget for har administrationen udregnet takster for året Forslag Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender taksterne for Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 10. oktober 2011 budget Administrationen har på baggrund af det vedtagne budget genberegnet taksterne for 2012 i forhold til den taksoversigt der blev fremlagt ved 1. behandlingen af budget I det følgende uddybes enkelte takster: Materielgården Materielgårdens takster og leje af cirkuspladser er steget med mere end den gennemsnitlige fremskrivningsprocent. Taksterne er blevet korrigeret og genregnet og svarer nu til Materielgårdens gennemsnitsudgifter. Renovationsafgift/affaldsgebyrer Da der forventes samme udgiftsniveau for håndtering af affald i 2012 som i 2011 lægges der op til, at taksterne for husholdnings- og erhvervsaffald fastsættes uændret i I den seneste affaldsbekendtgørelse er det specificeret at fordelingen mellem husholdninger og erhverv på genbrugspladsen skal kortlægges via en brugerundersøgelse. På baggrund af den gennemførte brugerundersøgelse forventes ny bekendtgørelse fra Miljøstyrelsen, som vil have betydning for størrelse og struktur af fremtidige takster. Dagpasning og SFO Taksterne på dagpasning og SFO er steget med mere end den gennemsnitlige fremskrivningsprocent. På SFO området skyldes stigningen primært, at der i budgetaftalen blev besluttet en gradvis stigning i taksterne. På dagpasningsområdet er årsagen tilbageførsel af besparelser fra budgetaftalen Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 5

6 ADHD-klasserne og Slusen Taksterne for disse to tilbud er faldet i sammenligning med ADHD-klasserne har stordriftsfordele da der er indskrevet flere elever i forhold til sidste år. Hvad angår Slusen, er der tale om en ny økonomis strukturering i forhold til aktiviteterne i familiehuset. Disse takster anvendes kun ved salg af pladser til andre kommuner. Bostøtte Åstedet Stigningen skyldes korrektion af for lav beregnet takst i forhold til Lokaleleje I flere år er taksterne for lokaleleje blevet prisfremskrevet. Da lejeindtægterne ikke længere dækker udgifterne, er der foretaget en ny beregning. Det betyder bl.a. at der fremadrettet opkræves ens timetakst for at leje lokalerne for første og efterfølgende timer. Byggesagsgebyrer Taksterne for byggesagsgebyrer forbliver uændret i forhold til taksterne i Bygningsreglementet er ændret pr med hensyn til mindre garager og carporte. Disse kræver ikke længere byggsagsbehandling og udgår dermed også af udgifts- og indtægtsbudgettet. Da Hørsholm borgere generelt bygger større bygninger til deres køretøjer, får ændring af reglementet ikke nævneværkig indflydelse på budget og takster. Bilag - Takstoversigt 2012 Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende taksterne for Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 6

7 Kommunalbestyrelsen Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/432 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: kb - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Vig Skoven Økonomisk oversigt på det specialiserede område, 3. kvt Resume Regeringen og KL har besluttet, at kommunerne hvert kvartal skal indberette en økonomisk oversigt over det specialiserede socialområde. Oversigten for 3. kvartal skal ligeledes fremlægges for Kommunalbestyrelsen senest den 1. november Forslag Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen tager sagen til efterretning. Sagsfremstilling Regeringen og KL Regeringen og KL har som led i økonomiaftalen for 2010 valgt det specialiserede sociale område som særligt fokusområde. Det skal blandt andet ske ved at have fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Derfor skal kommunerne hvert kvartal indberette en økonomisk oversigt til Indenrigsministeriet, og Kommunalbestyrelsen skal behandle denne økonomiske oversigt. Den økonomiske oversigt er vedlagt som bilag. Oversigten indeholder de funktioner og grupperinger i den kommunale kontoplan, der ifølge den nationale opgørelse kan henføres til det specialiserede socialområde. Indenrigsministeriet har ønsket at medtage funktioner og grupperinger, der dækker over området Pleje og omsorg (nederst i tabellen) for fuldstændighedens skyld, selvom kun en lille del af disse udgifter kan henføres til det specialiserede område. Tabellen dækker over opgaver på politikområderne 30: Institutioner for børn og unge, 34: Børn og unge med særlige behov, 41: sundhed, ældre, samt 42: Social og psykiatri. Da tabellen ikke omfatter alle opgaver på de fire områder, vil det ikke give mening at summere tabellen. Administrationen forventer på nuværende tidspunkt, at budgettet for udsatte børn og unge (politikområde 34) vil blive overholdt som følge af budgettilførslen på 9,1 mio. kr. i 2011 i budgetopfølgning 3. Der forventes endvidere et væsentligt mindreforbrug på pleje og omsorgsområdet (dele af politikområde 41), mens forbruget for udsatte voksne og handicappede forventes at blive en smule større end budgetteret. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 7

8 For yderligere oplysninger om økonomi henvises til Budgetopfølgning 3, der blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen d. 26. september Den økonomiske oversigt for 4. kvartal 2011 vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen senest d. 1. februar Bilag - Bilag: indberetningsskema for Hørsholm Kommune, 3. kvartal 2011 Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 8

9 Kommunalbestyrelsen Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 11/14832 Journalnr.: P00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Rungsted Havn - oplæg til erhvervslivets repræsentation i bestyrelsen Resume Borgmesterens forslag til ændring af udkast af til vedtægter for havneaktieselskabet, hvorefter bestyrelsens antal udvides til 9 medlemmer og Erhvervsforeningen Rungsted Havn bliver aktionær og dermed får indflydelse på valget af 5 bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen. Forslag Det foreslås, at borgmesterens forslag til vedtægtsændring indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den følgende: Borgmesteren fremsatte følgende beslutningsforslag: At kommunalbestyrelsen godkender den overordnede ramme for etablering af et aktieselskab med 2 aktieklasser som forelagt. Der tages forbehold for, at kommunens advokater kan foretage de nødvendige mindre rettelser i vedtægten, således at vedtægten er i overensstemmelse med gældende lov. Den vederlagsfri overdragelse af matr. nr. 29 A til 29 H, sker med henblik på at berigtige en fejl. Det forudsættes, at der skal ske forelæggelse for økonomiudvalget af følgende dokumenter i forbindelse med gennemførelsen af forslaget: vedtægter og stiftelse af bådpladslejerforeningen vedtægter og stiftelse af Søsportsrådet finansiering af overdragelsen af aktier til foreningerne. Endvidere foreslog borgmesteren, at der i oktober måned blev forelagt en sag for økonomiudvalg og kommunalbestyrelse til beslutning om, hvordan erhvervslivet på Rungsted Havn sikres en bestyrelsesplads i havnens bestyrelse. Samtidig foreslog borgmesteren, at forelæggelsen for Tilsyn og Kystdirektorat afventer beslutningen vedrørende erhvervslivets deltagelse i bestyrelsen for havneaktieselskabet. Borgmesterens beslutningsforslag blev sat til afstemning. For stemte 10 medlemmer bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 9

10 Imod stemte 9 medlemmer bestående af Venstre, Borgerlisten og Socialistisk Folkeparti. Borgmesterens beslutningsforslag blev vedtaget. Venstre og Borgerlisten bad om jf. kommunestyrelseslovens 13, stk. 2 at få følgende protokolleret, således at protokollatet medfølger ved fremsendelse til anden myndighed: Venstre og Borgerlisten stemmer imod forslaget som følge af forslagets ufærdige karakter og de mange uklarheder bl.a. om søsportsrådet, bådpladslejerforeningen og mindretalsaktionærerne. Vi vil fortsat i den videre proces udvise samarbejdsvilje med henblik på at nå frem til en løsning. På den baggrund foreslår borgmesteren, at Erhvervsforeningen Rungsted Havn indgår som aktieejer i aktieklasse 1 (vedtægternes 3.3) med en aktiepost på kr. Herefter består aktieklasse 1 af: 1. Foreningen af bådpladslejere kr. 2. Søsportsrådet kr. 3. Erhvervsforeningen Rungsted Kyst kr. 4. Øvrige aktionærer kr. Vedtægterne for Erhvervsforeningen Rungsted Havn forudsættes at åbne mulighed for, at alle erhvervsdrivende med CVR-numre på Rungsted Havn kan være medlemmer i foreningen og dermed få indflydelse på generalforsamlingen i havneselskabet gennem foreningens ejerskab af kr. aktier. Foreningens formål skal være at repræsentere erhvervlivet overfor Rungsted Havn A/S og udpege 1 kandidat, der skal vælges på generalforsamlingen i havneselskabet som medlem af selskabets bestyrelse. Foreningens vedægter forudsættes godkendt af økonomiudvalget i lighed med vedtægterne for foreningen for bådpladslejere og Søsportsrådet. Det forudsættes, at der indgås en ejeraftale mellem de 3 foreninger i aktieklasse 1, der fastlægger hvordan stemmeretten jf. de kr. aktier udøves på generalforsamlingen med henblik på valg af 5 bestyrelsesmedlemmer på havneselskabets generalforsamling. Det forudsættes endvidere, at den køberet for aktieklasse 2 til de kr. i tilfælde af helt eller delvis aktivering af kommunegarantien også omfatter de aktier, som overdrages til Erhvervsforeningen Rungsted Havn. Borgmesteren foreslår endvidere under 7 b), at Hørsholm Kommune (aktieklasse 2) udpeger 4 medlemmer tillige med en suppleant for hver af dem. Borgmesteren foreslår endvidere, at 7 c) udgår. Sagens tidligere behandling KB Bilag - Borgmesterens forslag til vedtægt Borgmesterens udkast til vedtægter for RH A/S Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 10

11 Beslutning Økonomiudvalget den Med stemmerne 4-3 besluttede Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende borgmesterens forslag til ændring af vedtægterne for havneaktieselskabet. For stemte A, B og C. Imod stemte V og T. F undlod at stemme. V ønskede følgende ført til protokol: Venstre stemmer imod forslaget, da løsningen er ufærdig og sammensætningen af bestyrelsen er ubalanceret. T ønskede følgende ført til protokol: Borgerlisten stemmer imod forslaget, fordi det er ufærdigt. Det indgår således i forslaget, at 17 % af aktierne skal ejes af 3 foreninger, der ikke eksisterer i dag. Vedtægterne for disse foreninger er ikke beskrevet, og i dagsordenspunktet forudsættes tillige, at der mellem de tre foreninger indgås en ejeraftale, der regulerer foreningernes adfærd på generalforsamlingen fsa. udpegning af medlemmer af bestyrelsen. Borgerlisten stiller sig desuden tvivlende overfor, om kommunen i forslaget til vedtægterne reelt har afgivet den bestemmende indflydelse, idet 12.2 indebærer, at kommunen skal godkende nogle nærmere beskrevne generalforsamlingsbeslutninger. Kommunen kan altså blokere for beslutninger, der ønskes gennemført af de øvrige aktionærer. Borgerlisten ønsker, at protokollatet følger sagen ved behandling af anden myndighed. Fraværende: Gitte Burchard (O) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Ove Petersen forlod mødet, idet han var inhabil. Per Støvring Sørensen var indkaldt som stedfortræder. Med stemmerne 10-9 besluttede Kommunalbestyrelsen at godkende Økonomiudvalgets beslutning om at godkende borgmesterens forslag til ændring af vedtægterne for havneaktieselskabet. For stemte A, B, C og O. Imod stemte F, T og V F ønskede følgende ført til protokol: SF stemmer nej til forslaget. SF ønsker en kommunalisering af havnen. Derved sikres Hørsholms borgere bedst muligt. F ønsker endvidere, at protokollatet følger sagen ved behandling af anden myndighed. T ønskede følgende ført til protokol Borgerlisten stemmer imod forslaget, fordi det er ufærdigt. Det indgår således i forslaget, at 17 % af aktierne skal ejes af 3 foreninger, hvoraf de 2 ikke eksisterer i dag. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 11

12 Vedtægterne for disse foreninger er ikke beskrevet, og i dagsordenspunktet forudsættes tillige, at der mellem de tre foreninger indgås en ejeraftale, der regulerer foreningernes adfærd på generalforsamlingen for så vidt angår udpegning af medlemmer af bestyrelsen. Både vedtægter og ejeraftale forudsættes godkendt af kommunen, som i denne henseende altså gør brug af sin bestemmende indflydelse. Borgerlisten stiller sig desuden tvivlende overfor, om kommunen i forslaget til vedtægterne reelt har afgivet den bestemmende indflydelse, idet 12.2 indebærer, at kommunen skal godkende nogle nærmere beskrevne generalforsamlingsbeslutninger. Kommunen kan altså blokere for beslutninger, der ønskes gennemført af de øvrige aktionærer. Borgerlisten ønsker, at protokollatet følger sagen ved behandling af anden myndighed. V ønskede følgende ført til protokol: Venstre stemmer imod forslaget, da løsningen er ufærdig og sammensætningen af bestyrelsen er ubalanceret. V ønsker endvidere, at protokollatet følger sagen ved behandling af anden myndighed. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 12

13 Kommunalbestyrelsen Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 11/9845 Journalnr.: P22 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Beskæftigelsesplan 2012 Resume De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplan 2012 har været behandlet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (sidste gang d. 30. august) og i det Lokale Beskæftigelsesråd (d. 18. august). Forslag Administrationen anbefaler, at den endelige udgave af Beskæftigelsesplan 2012 behandles. Sagsfremstilling Beskæftigelsesplanen er Hørsholm kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen fastsætter derfor de overordnede rammer for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hørsholm Beskæftigelsesplanen skal: Synliggøre de politiske krav til beskæftigelsesindsatsen i jobcentret (statens og kommunalbestyrelsens) Sikre kobling mellem de politiske mål og den daglige ledelse og indsats i jobcentret Sikre fokus på jobcentrets mål Synliggøre hvordan den social- og beskæftigelsespolitiske indsats spiller sammen med uddannelses- og erhvervspolitiske mål og strategier Beskæftigelsesplanen skal ifølge bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 12, som minimum indeholde: Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats Budget for beskæftigelsesindsatsen Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 13

14 Beskæftigelsesministerens udmeldinger om indsatsområder i 2012: For 2012 har beskæftigelsesministeren udmeldt de 4 følgende mål som skal indarbejdes i beskæftigelsesplanen: Mål 1: Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Mål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanente forsørgelsesydelser. Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer på permanenter forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt Mål 3: Unge skal i uddannelse eller job. Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt Mål 4: Flere indvandrere og efterkommere i job. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Udover de obligatoriske ministermål kan kommunen fastlægge supplerende lokale mål på baggrund af særlige lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer. Proces: Den endelige udgave af Beskæftigelsesplan 2012 har været behandlet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 30. august og i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 18. august. Beskæftigelsesplan 2012 skal være godkendt af Kommunalbestyrelsen senest d. 15. oktober. Sagens tidligere behandling Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Drøftet og godkendt. Planen sendes videre i høring. Beslutning det Lokale Beskæftigelsesråd den Det Lokale Beskæftigelsesråd vurderer, at Beskæftigelsesplan 2012 er god og videresender den til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. LO bad særskilt om at deres bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2012 blev vedlagt høringssvaret. Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Drøftet og godkendt. Bilag - Beskæftigelsesregionens høringssvar på udkast til beskæftigelsesplan 2012 for Hørsholm Kommune. - LO s bemærkninger til Beskæftigelsesplan Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 14

15 - Beskæftigelsesplan 2012 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende Beskæftigelsesplan Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget undersøger kommunens administrationsomkostninger sammenholdt med Rudersdal Kommunes. Fraværende: Gitte Burchard (O) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende Beskæftigelsesplan Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 15

16 Kommunalbestyrelsen Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 11/17954 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Mette Sielemann Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Resume Kommunerne har i fællesskab overtaget ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde, herunder udarbejdelsen af en årlig udviklingsstrategi og styringsaftale. Aftalen for 2012 skal godkendes i kommunalbestyrelserne i regionen senest 15. oktober Det fælleskommunale rammesekretariat, har udarbejdet rammeaftalen på det specialiserede socialområde og for specialundervisningen. KKR Hovedstaden indstiller til regionens kommunalbestyrelser at godkende udkast til udviklingsstrategi og styringsaftale, samt godkende tidsplanen for rammeaftale Forslag Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende Rammeaftalen (udviklingsstrategi og styringsaftale). Punktet forelægges også Børne- og Skoleudvalget med enslydende indstilling. Sagsfremstilling Kommunerne har med bekendtgørelse fra marts 2011 overtaget ansvaret for at udarbejde en årlig udviklingsstrategi samt en årlig styringsaftale. I hver region er etableret et fælles kommunalt rammesekretariat, som skal koordinere udarbejdelsen af rammeaftalen på det specialiserede socialområde og for specialundervisningen. Region Hovedstadens sekretariat er placeret i Frederiksberg Kommune og den overordnede indsats koordineres i KKR i embedsudvalget for Social og Uddannelsesområdet. Den sociale rammeaftale for 2012 skal godkendes i kommunalbestyrelserne senest 15. oktober Rammeaftalen indeholder udviklingsstrategi og styringsaftale. KKR Hovedstaden indstiller til regionens kommunalbestyrelser at godkende udkast til udviklingsstrategi og styringsaftale, samt godkende tidsplanen for rammeaftale Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 16

17 Udviklingsstrategien for 2012 Formålet med udviklingsstrategien er: At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer At skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgiftsudvikling At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt. Udviklingsstrategi 2012, den første udviklingsstrategi for kommunerne i Hovedstaden baserer sig på det udviklingsarbejde der har været sammen med region Hovedstaden op mod Rammeaftale 2011, om at redefinere målgrupperne i rammeaftalen. Der er krav fra socialministeren om, at enkeltmandsprojekter - dyre særforanstaltninger - skal indgå i den fremadrettede strategi. Region Hovedstaden har allerede i rammeaftalen for 2011 udpeget enkeltmandsprojekter som et særligt udviklingsområde, og konklusionen fra en undersøgelse i foråret 2011 var, at kommunerne ikke har haft vanskeligt ved at finde relevante tilbud til borgerne og, at der ikke er behov for at iværksætte fælles tiltag i form af specialteam til rådgivning af kommunerne eller et fælles akutberedskab. Undersøgelsen viste også, at 30 ud af de 52 enkeltmandsprojekter/dyre særforanstaltninger er etableret som satellitter til en moderinstitution. Dette svarer til anbefalinger fra flere sider, da det fremmer livskvalitet og udvikling hos borgeren samt et fagligt godt arbejdsmiljø for personalet. Det er aftalt at området følges tæt i Region Hovedstaden har i foråret 2011 også haft fokus på tilbud til senhjerneskadede, og anbefaler kommunerne, at udpege hjerneskadeområdet som et særligt udviklingstema for 2012 med fokus på en øget koordinering mellem den sundhedsfaglige og den socialfaglige indsats. På specialundervisningsområdet har Regionen erfaret, at der er der store forskelle på hvordan taksterne udregnet. Styregruppen for KFS (den Koordinerende Funktion for Specialundervisning) anbefaler derfor, at den samlede direktørkreds drøfter muligheden for en afklaring i forhold til en fælles fortolkning og en mere entydig takstfastsættelse for tilbud at denne karakter. Styringsaftalen for 2012 Formålet med styringsaftalen er: At være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling i det kommende år, for de omfattede tilbud i kommunerne og i regionen At øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne KKR Hovedstadens aftale om takstudviklingen i 2012, indgår i styrings-aftalen. KKR indgik i 2011 en aftale om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalen indebar 2 procent reduktion før plregulering. KKR s opfølgning i februar 2011 viste, at kommunerne samlet set har nået en reduktion i 2011, som er betydeligt højere end målet om 2 procent. Der er således sket et samlet fald på mellem 2,6 og 3,3 procent afhængigt af, om der vægtes med Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 17

18 takstgrundlaget eller antal pladser. De kommuner, som ikke nåede den fulde reduktion, blev opfordret til at arbejde for at nå målet i KKR Hovedstaden aftalte i juni 2011 følgende anbefaling for fastsættelsen af taksterne i 2012: At kommunerne i 2012 fastholder taksterne på niveauet for 2011, før pl-regulering og inden for rammerne af styringsaftalen At de kommuner, som har reduceret med mindre end 2 procent fra 2010 til 2011, arbejder videre for at nå målet i 2012 Tidsplan for social rammeaftale 2013 Rammeaftalen for 2013 skal udarbejdes med nye tidsmæssige frister. Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse anbefaler, at kommunerne i regi af KKR Hovedstaden allerede ny begynder at arbejde på den fremadrettede aftale (fra 2013 og frem) i en større proces, som også inddrager kommunale fagudvalg. Kommunikation Det foreslås at den sociale rammeaftale for 2012 efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen lægges på kommunens hjemmeside og kommunikeres til Handicaprådet. Bilag - Koordinering af det spec. soc.område og rammeaftale KKR Hovedstaden, referat fra Organisering, rammeaftale for det spec. soc.område - Styringsaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden - Udviklingsstrategi 2012 for kommunerne i Region Hovedstaden - Rammeaftale - tidsplan for 2013 Beslutning Social- og Seniorudvalget den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Sagen har været behandlet på Social- og Seniorudvalget den 26. september 2011 og Børne- og Skoleudvalget den 27. september Begge udvalget indstiller, at aftalen godkendes. Fraværende: Gitte Burchard (O) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 18

19 Kommunalbestyrelsen Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 11/16235 Journalnr.: G01 Sagsforløb: SFKU, ØU, KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Rungsted Roklub søger om midler til opbygning af permanent indendørs rocenter samt forlængelse af lejeaftale Resume Rungsted Roklub søger kr. til opbygning af et permanent indendørs rocenter i klubbens eksisterende lokaler. I denne sammenhæng søges der om forlængelse af eksisterende 30-årig lejeaftale fra 2030 til Forslag Administrationen anbefaler at Sports- fritid og kulturudvalget tager stilling til om man vil imødekomme ansøgningen helt eller delvist på baggrund af nedenstående forslag: 1) Der afsættes frie puljemidler i Ledige midler medio september 2011: kr. i pulje for primært nye og nyskabende aktiviteter. 2) Aministrationen anbefaler at udvalget drøfter og beslutter størrelsen på eventuel bevilling. Der disponeres puljemidler fra Puljemidler i alt inkl. budgetaftale 10-13: kr. 3) Etableringen / finansiering indgår i budgetforhandlinger vedr ) Ansøgningen imødekommes ikke Administrationen anbefaler, at udvalget indstiller til ØU og KB, en forlængelse af lejeaftale for matriklen beliggende Strandvejen 120, Rungsted Kyst, fra 2030 til Sagsfremstilling Rungsted Roklub ansøger Hørsholm Kommune om midler til opbygning af et permanent indendørs rocenter i klubbens eksisterende lokaler. Gennem de sidste år er indendørs roning i roergometer blevet en integreret del af rosporten. Succesen er ifølge klubben indlysende, da den indendørs roning er et supplement til roklubbernes normale aktiviteter. Det gælder både sportsligt og medlemsmæssigt, og aktiviteten har betydet, at rosport er blevet en helårssport, hvor konkurrencer og aktivitet i vinterhalvåret er rykket indendørs. Dette giver mulighed for at fastholde særligt de unge medlemmer i sporten uden risiko for afbrydelser, når vinteren Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 19

20 umuliggør roning på vandet. Det er dokumenteret at andre klubber har sportslig og medlemsmæssig succes med opbygning af et indendørs rocentre. I Rungsted Roklub har man gennem de sidste 10 år dyrket indendørs roning i en mindre midlertidigt indrettet del af den uopvarmede og uisolerede bådehal. Det har betydet, at klubben har kunnet tilbyde indendørs roning som aktivitet, og til trods for de, ifølge klubben, meget primitive forhold er det lykkedes især at opnå resultaterne på ungdomsområdet. Ungdomsroerne dyrker nu roning hver tirsdag, torsdag og lørdag hele året, hvilket har gjort det nemmere at fastholde de unge medlemmer. Dog betyder de primitive forhold om vinteren, at foreningen må tage meget hensyn til de unges helbred, da lave temperaturer eller tendens til astma ikke er forenelige med den uisolerede hal og det høje aktivitetsniveau. Derfor har Rungsted Roklub udarbejdet en plan hvor der inddrages ca. 50. kvm af den nuværende bådehal og indrettes et 60 kvm. indendørs ergometerrum med udsigt over Øresund. For at muliggøre ændringerne ombygges også omklædningsfaciliteterne på 40 kvm. Resultatet vil ifølge klubben være et indendørs rocenter, som sammen med klubbens fine romuligheder på Øresund vil kunne udgøre ideelle rammer for klubbens aktiviteter i mange år fremover. Den samlede plan inkl. byggetilladelse fremgår af vedlagte bilag. Udgiften til ændringerne samt det nødvendige idrætsmateriel vil ifølge klubben være ca kr. Klubben vedtog på sin generalforsamling primo 2011 en kontingentforhøjelse på 200 kr./år for alle medlemskategorier. Denne forhøjelse muliggør, ifølge klubben, at det nuværende realkreditlån omlægges og forhøjes, således at der opnås et nettoprovenu tilstrækkelig stort til finansiering af rocentret. Dette betyder at klubbens månedlige afdrag på gælden bliver mindre og at lånet er længere tid om at afsluttes. Med det øget kontingent hænger klubbens økonomi præcist sammen, hvorfor der ikke er råd til den daglige vedligeholdelse og drift. Rungsted Roklub ansøger derfor om maksimalt tilskud til etablering af permanent indendørs rocenter. Med et tilskud vil man kunne nedbringe gælden, og frigøre midler til daglig drift. Klubben ansøger samtidigt om en forlængelse af eksisterende lejeaftale som oprindeligt løber fra den 1. januar 1991 til den 31. december Dette er en nødvendig forudsætning for at kunne finansiere en del af byggeprojektet med 30-årig realkredit. Således ønskes lejeaftalen forlænget frem til I følge kommunens politiske administrative sekretariat (PAS) skal en ansøgning om forlængelse af grundlejekontrakten til 2043 forelægges i ØU og KB. Til orientering for udvalgene kan det pointeres at brugsretsaftale for Rungsted Kajaklub er gældende frem til år 2039, og omhandler 900 kvm. af matrikel 29h Rungsted By. Arealet og det på arealet opførte klubhus, må kun anvendes til kajakklubvirksomhed. Klubben har søgt flere fonde og har fået mange afslag. Det forventes at Rungsted Roklubs Støtteforening donerer kr. Primo 2011 er der i alt 111 aktive medlemmer i klubben, fordelt ved 36 stk. under 25 år, 7 med bopæl udenfor Hørsholm Kommune 58 stk år, 9 med bopæl udenfor Hørsholm Kommune 17 stk. 66+, 2 med bopæl udenfor Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 20

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 22-04-2014 Tirsdag 22.04.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Resultatrevision 2013 3 Nye klynger

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 18. august Torsdag 18.08.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk oversigt 3 Status over igangværende LBR-indsatsområder,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært Møde Tirsdag 21.06.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Meddelelser 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetmøde, Budget 2012-2015 3 2.

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.11.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt "Offentlige Løntilskud" 3 Hyppigere samtaler for

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 19-06-2012 Tirsdag 19.06.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Bymidte - detailhandelsundersøgelse/genudbud

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 29-05-2013 Onsdag 29.05.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lokalt Erhvervsklima 2012 3 Nyttejob

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 24. november 2016 Torsdag 24.11.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Status på boligplacering 2 Tidsplan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 9. februar Torsdag 09.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatsområder, -projekter og

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 22.september 2011

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 22.september 2011 Handicaprådet i torsdag d. 22.september Bornholms Regionskommune 2011 kl. 15.00 Mødelokale A Ullasvej 23, Rønne REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 22.september 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2014 Tirsdag 25.11.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 True North 3 Fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet 5 Fremtiden

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 18.12.2012 Tirsdag 18.12.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på akutpakken december 2012. 3 Resultatoversigt, scorecard og

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde d. 30.10.2013 Onsdag 30.10.2013 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til Lokalplan 146 (for et område

Læs mere

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 10-0325 - 20.04.2010 Kontakt: Mette Rostgaard Evald - meev@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 Kommunernes udarbejdelse af beskæftigelsesplaner

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 28.11.2012 Onsdag 28.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Sport-, Fritid-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27-03-2012 Tirsdag 27.03.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ændring af de vedtagne budgetmidler til brug for stress, angst og depressionsramte.

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ekstraordinært fællesmøde med SFKU Onsdag 23.09.2015 kl. 14:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Lokalplan for Idrætsparken 2

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Den 10. februar Torsdag 10.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af brugen af aktivering. 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 10. maj Tirsdag 22.05.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatsområder, -projekter og -aktiviteter

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 16-12-2014 Tirsdag 16.12.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling i jobcentrets målgrupper

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 28.10.2013 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering til SSU om godkendelse af botilbud 3 Status på tilbygning

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-02-2014 Tirsdag 25.02.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kontanthjælpsreform. 3 Udvikling

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Hørsholm Handicapråd

Hørsholm Handicapråd Hørsholm Handicapråd Årsberetning 2011 Medlemmer per 1. januar 2011 Udpeget af hhv. Kommunalbestyrelsen (KB), Danske Handicaporganisationer (DH) og Hørsholm Handicapgruppe (HH): Ulla Udsen (HH) m. stedfortræder

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.02.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepoter 3 Status ældre og

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere:

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere: Vedrørende Kommunalvalg 2017 Dato: 09.08.2017 Center for Politik Udvikling og Borgerservice Team Jura horsholm.dk Kommunalbestyrelsens opgaver i forbindelse med kommunalvalget den 21. november 2017 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 08.12.2014 kl. 16:15 Følgende sager behandles på mødet Side Udmøntning af budgetaftale 2015-2018 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere