Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Tirsdag kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard for Beskyttet Beskæftigelse. 5 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Den videre proces for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets kvalitetskontraktmål 9 Ændring af målgruppen for projekt håndholdt indsats vedtaget på budgetkonferencen i august Bilagsoversigt 13 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen Meddelelser Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Mulighed for uddannelse til udfaldstruede i Fraværende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 2

3 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 12/21392 Journalnr.: P20 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Status på Akutpakken. Resume Administrationen har udarbejdet en status på akutpakken. Forslag Administrationen anbefaler, at EBU tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Alle ledige dagpengemodtagere, der frem til 30. juni 2013 har mindre end et halvt år tilbage af deres dagpengeret er omfattet af akutpakken. Akutpakken består grundlæggende af et udvidet akutberedskab, der skal sikre at de borgere, der er ved at falde for dagpengeretten får tilbud om: Opkvalificeringsjob En personlig jobformidler En fast-track ordning i.f.t. godkendelse af virksomhedspraktik eller løntilskud. Jobrotation Løntilskudsansættelse eller virksomhedspraktik Akutjob Trepartssamtale mellem jobcenter, a-kasse og borger Møde med jobcentret inden 1 uge efter henvendelse Hørsholm Jobcenters indsats i.f.t akutpakken og jobberedskabet: Der er aktuelt 98 personer registreret på akutlisten i Hørsholm (akutlisten udsendes af Arbejdsmarkedsstyrelsen til jobcentret hver uge) 89 borgere har modtaget en ekstra samtale med deres sagsbehandler 41 bedt om at blive tilknyttet jobformidleren 19 har sagt nej til at få en jobformidler De resterende 9 er lige kommet på akutlisten og vil snarest blive kontaktet af jobcentret. 3 personer har ønsket en trepartssamtale, hvor både a-kassen og jobcentret samt borgeren taler sammen om den videre indsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 3

4 Endvidere har Jobcentret bl.a. igansat en jobklub for udfaldstruede dagpengemodtagere samt en phonerkampagne i samarbejde med Beskæftigelsesregionen. Derudover tilbydes de borgere der er ved at miste retten til dagpenge mulighed for at få beregnet grundlaget for om de vil være berettiget til kontanthjælp, hvis det ikke lykkes dem at komme i arbejde, inden de falder for dagpengeretten. Det er ikke muligt at kunne løse opgaverne i forbindelse med akutpakken med de nuværende ressourcer, men både Arbejdsmarkedsstyrelsen og det Lokale Beskæftigelsesråd har ydet støtte til ansættelse af ekstra midlertidigt mandskab. Seneste nyt i forbindelse med finansloven: Seniorjobordningen udvides. Sikring af forsørgelsesgrundlaget (kontanthjælpsniveau) frem til sommeren 2013 for borgere der falder for dagpengeretten og som vælger at gå i uddannelse. Jobformidler Andrè Hilaire fra Jobcentret kommer med på mødet, og fortæller om arbejdet med akutpakken. Bilag - Akutpakken Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning, idet situationen følges nøje. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker en månedlig status på arbejdet med Akut-pakken. Fraværende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 4

5 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 12/21192 Journalnr.: P23 Sagsforløb: EBU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Kvalitetsstandard for Beskyttet Beskæftigelse. Resume Administrationen udarbejdede i 2008 en kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Denne blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 24. juni Administrationen har revideret kvalitetsstandarden, der hermed sendes til fornyet godkendelse. Forslag Administrationen indstiller, at EBU overfor ØU og KB anbefaler, at kvalitetsstandard vedrørende beskyttet beskæftigelse i henhold til lov om social service 103 godkendes. Sagsfremstilling I følge servicelovens 139 kan Socialministeren fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne, i daglig tale kvalitetsstandarder, samt følge disse beslutninger op. Med kravet om kvalitetsstandarder skabes der pligt til at formulere og offentliggøre målsætninger for et nærmere afgrænset område. Standarderne skaber synlighed og sammenhæng for borgerne og generel sammenlignelighed, dels mellem kommunerne og dels i forhold til beslægtede områder. Kvalitetsstandarder adskiller sig fra almindelig serviceinformation ved, at standarden er udtryk for, hvordan et område efter kommunalbestyrelsens opfattelse bør varetages. Kommunalbestyrelsen skal gøre oplysninger om de fastsatte kvalitetsstandarder tilgængelige for borgerne, herunder på internet og standarderne skal revideres mindst hvert andet år. I følge bekendtgørelsen skal kvalitetsstandarden indeholde information om indhold, omfang og udførelse af de ydelser, der tilbydes. Herudover skal standarden indeholde en beskrivelse af: Visitationsprocedure Udarbejdelse af og opfølgning på handleplaner Klageadgang og sagsbehandling, herunder klageadgang ved kommunalbestyrelsens beslutninger om væsentlige ændringer i den indsats, som beboeren modtager Administrationen har revideret kvalitetsstandarder for beskyttet beskæftigelse i henhold til samme lovs 103. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 5

6 Revisionen omhandler ændringer i forhold til: Visitationsprocedure (Tidligere var der møder i visitationsudvalget hver 14. dag, nu er der møde i visitationsudvalget ugentlig). Hvilke borgere der kan modtage ydelsen (Der er tale om samme målgruppe som tidligere, men i forbindelse med ændring af pensionsalderen, er formuleringen i kvalitetsstandarden ændret) Konsekvensrettelser i.f.t hvilke Centre på rådhuset der har ansvaret for indsatsen etc. Bilag - Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Administrationens indstilling anbefales. Fraværende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 6

7 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 12/11120 Journalnr.: P05 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Resume Administrationen har udarbejdet et notat om udviklingen i jobcentrets målgrupper. Forslag Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper: Sygedagpenge Kontant- og starthjælp Forsikrede ledige Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Sygedagpenge: Antallet af sygedagpengesager er faldet med 5,4% fra september 2011 til september 2012, og er i september 2012 på 172 sager. Antallet af sager med en varighed på mere end 52 uger er steget med 9,1% fra september 2011 til september 2012, svarende til en stigning på 3 sager. Antallet af sager med en varighed på 0-52 uger er faldet med 10,3% fra september 2011 til september 2012, og er i 2012 på 140 sager. Den gennemsnitlige varighed er steget med 3,3 uger fra september 2011 til september 2012 for sager med en varighed på 0-52 uger. Den gennemsnitlige varighed er faldet med 3,2 uger fra september 2011 til september 2012 for sager med en varighed på mere end 52 uger. Andelen af aktiverede med høj refusion ligger over den budgetterede andel. Antallet af sager ligger under det budgetterede antal. Kontanthjælp: Antallet af personer i Team Jobsøgning (match 1) er 148 personer i perioden 1. januar 2012 til 30. september Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været faldende siden juli 2012, og er i september 2012 på 232 personer. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 7

8 Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år har været faldende i 3. kvartal 2012, og er i september 2012 på 79 personer. Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år har været stigende siden november 2011 og ligger i september 2012 på 153 personer. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i match 1 og 3 har været stabilt gennem Antallet af kontanthjælpsmodtagere i match 2 har været faldende i 3. kvartal 2012 og ligger i september 2012 på 128 personer. Andelen af aktiverede kontanthjælpsmodtagere med høj refusion ligger under det budgetterede antal. Forsikrede ledige: Antallet af forsikrede ledige har været stigende i 3. kvartal Antallet af unge forsikrede ledige har været stabilt siden april 2012 og ligger i september 2012 på 44 personer. Antallet af forsikrede ledige har været stigende i 3. kvartal 2012 og ligger i september 2012 på 332 personer. Andel af aktiverede forsikrede ledige ligger under den budgetterede andel. Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse: Antallet af borgere på revalidering er i september 2012 på 31 personer, hvilket er et fald på 13,9% i forhold til september Antallet af borgere i fleksjob har været faldende siden marts 2011 og ligger i september 2012 på 100 personer. Antallet af borgere på ledighedsydelse ligger i september 2012 på 40 personer. Bilag - Udvikling i Jobcentrets målgrupper, 3. kvartal Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. Fraværende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 8

9 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 12/22256 Journalnr.: A21 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Ida Andréa Stoltze Rasmussen Den videre proces for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets kvalitetskontraktmål Resume Kvalitetskontrakter blev indført ved lov i 2009 og efterfølgende politisk behandlet i relevante fagudvalg og indarbejdet i kommunens styring via mål- og rammeaftaler for centrene. Der er nu fremsat lovforslag om at afskaffe kvalitetskontrakter igen og lade det være frit for kommunerne selv at fastlægge, hvordan de vil arbejde med kvalitetsudvikling. Hørsholm Kommune skal nu tage stilling til, hvordan vi vil implementere denne lovændring. Forslag Administrationen foreslår, At mål for kvalitetsudvikling fremadrettet håndteres som øvrige faglige mål og indarbejdes i mål- og rammeaftaler på den måde At der fremadrettet sker en årlig forventningsafstemning om prioritering af mål og større udviklingsindsatser forud for udarbejdelse af mål- og rammeaftaler mellem udvalg og direktør samt centerchef. Sagsfremstilling Hørsholm Kommune valgte at implementere de lovbundne kvalitetskontrakter gennem dialogprocesser i relevante fagudvalg, og efterfølgende indarbejdelse i de administrative mål- og rammeaftaler, der årligt indgås mellem direktør og centerchef. Regeringen har nu fremsat lovforslag om at afskaffe kvalitetskontrakterne. At dømme efter høringskommentarer og førstebehandlingen af lovforslaget i Folketinget, er det administrationens forventning at denne lovændring må forventes gennemført. Aktuelt arbejder administrationen med indgåelse af nye mål- og rammeaftaler for Konceptet videreføres i alt væsentligt fra tidligere, idet det dog er besluttet at lade kvalitetskontrakter udgå som selvstændigt element i forventning om at lovændringen går igennem Folketinget. Den kvalitetsudvikling, som var intentionen bag kvalitetskontrakter, er tæt forbundet med den faglige udvikling, som fagudvalg og centre i øvrigt beslutter. Med den forventede lovændring får kommunerne imidlertid frihed til selv at forankre den faglige udvikling. Administrationen foreslår, at mål for kvalitetsudvikling fremadrettet håndteres som øvrige faglige mål og indarbejdes i mål- og rammeaftaler på den måde. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 9

10 Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Administrationens indstilling er godkendt. Fraværende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 10

11 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 12/22481 Journalnr.: P20 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Ændring af målgruppen for projekt håndholdt indsats vedtaget på budgetkonferencen i august 2012 Resume På budgetkonferencen i august 2012 blev projekt håndholdt indsats for unge vedtaget. Jobcentret ønsker at ændre målgruppen for projektet. Forslag Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter og beslutter om målgruppen for projekt håndholdt indsats for unge skal suppleres. Sagsfremstilling På budgetkonferencen i august 2012 blev projekt håndholdt indsats for unge under 30 år vedtaget, efter forudgående at have været behandlet i Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget. Projektet skal igangsættes fra 1. januar Projektet omfatter 20 unge kontanthjælpsmodtagere match 2 under 30 år. Jobcentret ønsker, at målgruppen udvides til også at omfatte udfaldstruede eller langtidsledige dagpengemodtagere. Dette blandt andet fordi: Arbejdet med akutpakken har tydeliggjort, at målgruppen af udfaldstruede borgere i høj grad har brug for en håndholdt indsats, hvis det skal lykkes at få dem i arbejde eller relevant aktivering. Målgruppen af udfaldstruede / langtidsledige dagpengemodtagere har ofte problemer udover ledighed, der i en vis grad ligner de samme problemer, som de unge match 2 kontanthjælpsmodtagere, har. Behovet for en mere virksomhedsrettet indsats overfor både kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige kan med stor fordel koordineres med den håndholdte indsats og dermed også være med til at øge kontakten med virksomhederne Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 11

12 Udgiftsniveauet på forsørgelsesudgifterne på dagpengeområdet er generelt højere end på kontanthjælpsområdet. Besparelsespotentialet i forhold til at få dagpengemodtagere i arbejde vil derfor også være enten højere eller det samme som for kontanthjælpsgruppen. Nedenfor angives de gennemsnitlige satser på h.h.v. dagpenge og kontanthjælp Forsikrede ledige: Dagpengemodtager: kr. Dimittend: kr. Kontanthjælp: Forsørgere: kr. Ikke forsørgere: kr. Unge under 25 år: Hjemmeboende: kr. Udeboende: kr. Jobcentret foreslår at målgruppen for projekt håndholdt indsats suppleres, og således kommer til at omfatte følgende: Unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år samt udfaldstruede eller langtidsledige dagpengemodtagere (uanset alder) Succesmålene for projektet forventes uændrede. Bilag - Projekt Håndholdt Indsats for unge - vedtaget budgetkonferencen Projekt Håndholdt Indsats for unge - vedtaget budgetkonferencen 2012.DOC Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at målgruppen udvides til også at omfatte udfaldstruede dagpengemodtagere, idet aldersgrænsen unge under 30 år fastholdes. Fraværende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 12

13 Bilagsoversigt Pkt. Tilgang Titel nr. Refnr. 2 Åben Akutpakken Åben Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse Åben Udvikling i Jobcentrets målgrupper, 3. kvartal Åben Projekt Håndholdt Indsats for unge - vedtaget budgetkonferencen Projekt Håndholdt Indsats for unge - vedtaget budgetkonferencen 2012.DOC Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 13

14 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Henrik Klitgaard (B) Formand Henrik Peulicke (C) Næstformand Marianne Preis Balser (C) Medlem Mette Graah (V) Medlem Medlem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Side 14

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 31.10.2011 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Takster

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 30. august Mandag 30.08.2010 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Tirsdag 18.12.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Evaluering af ungerådet 3 Høring om forebyggelsespakker

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 8. juni 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanne Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Afdelingsleder Jytte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere