Manual til markedsføring af mobile løsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual til markedsføring af mobile løsninger"

Transkript

1 Manual til markedsføring af mobile løsninger

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan bruges manualen 2. Den interne markedsføring Målgruppe Produktets betydning for målgruppen Markedsføringsbudget Mål for markedsføring Målopfølgning Kanaler 3. Den eksterne markedsføring Målgruppe Produktets betydning for målgruppen Markedsføringsbudget Mål for markedsføringen Målopfølgning 4. Eksterne kanaler 4.1. Personas Kategorisering af Personas 4.2. Guide til Medievalg Gennemgang af medier 4.3. Forskellige medietyper Betalingskanaler Gratiskanaler Kanaler, vi gør os fortjent til 4.4. Anbefaling af kanalstrategi for den enkelte type af personas 5. Afrunding Bilag I manualen er der henvisning til følgende materiale: Beskrivelse af personas / målgrupper (bilag 1) Liste over kanaler (bilag 2) Konceptbeskrivelser (bilag 3)

3 Markedsføring af mobile løsninger 1. Indledning På de følgende sider kan man få et indblik i hvad, man bør overveje, når man skal markedsføre en mobil løsning og skal i gang med at udarbejde en markedsføringsplan for sin mobile løsning. 1.1 Introduktion til markedsføring Markedsføringen er et værktøj til at skabe synlighed og interesse for bibliotekets produkter og services med det formål at få folk i butikken. Selvom markedsføringen overordnet set rummer at utal af forskellige analyse- og eksekveringsmetoder, er denne manual tænkt som et operationelt dokument, der gør det muligt for alle uanset uddannelse og erfaring at markedsføre et givent mobilt koncept. Udgangspunktet for enhver markedsføringsaktivitet bør altid være et ønske om at påvirke en nærmere defineret gruppe af personer = målgruppen. Hvor meget vi får ud af vores begrænsede markedsføringsbudget (uanset om det er kroner eller timer) afhænger i høj grad af, hvor godt vi kan ramme vores målgruppe på baggrund af vores kendskab til den. Derfor vil vi også se nærmere på hvilke målgrupper, som henholdsvis benytter og ikke benytter biblioteket i dag samt hvilke behov og handlemønstre, der er kendetegnende ved den enkelte målgruppe. Dertil kommer, at man også skal huske at markedsføre internt og gøre sine kolleger til gode ambassadører for det, man vil markedsføre over for sin målgruppe. Det vil sige, at der skal udarbejdes en markedsføringsplan, der både dækker en intern og en ekstern markedsføring. Og nu er vi allerede begyndt at operere med nogle vigtige begreber læs mere om det i næste afsnit, 1.2 Opgaver og Begreber. 1.2 Opgaver og Begreber Før markedsføringen Der er nogle enkelte vigtige forhold og begreber, som man bør forholde sig til, før man implementerer et produkt/koncept (mobil løsning) og igangsætter sin interne markedsføring og sin eksterne markedsføring. For det første bør den mobile løsning være relateret til et behov, dvs., at man bør kende produktets/konceptets betydning for målgruppen (desuagtet, at biblioteket som institution også af og til skaber et behov ved at tilbyde nye serviceydelser). Mennesker er forskellige, og behovet er ikke ens for alle. Derfor opererer vi også med en række eksterne målgrupper, som vi kalder personas (se afsnit 2) I det øjeblik, vi har identificeret et behov hos en eller flere af vore personas, kan vi undersøge, hvorvidt vi kan opfylde behovet, dvs. udarbejde en konceptbeskrivelse af den mobile løsning. I forbindelse med markedsføringen Såfremt produktet viser sig at være teknisk og økonomisk muligt at udvikle, kan man igangsætte implementering og markedsføring af den mobile løsning.

4 Markedsføringen skal ske dels eksternt, dvs. over for vore personas, dels internt over for kolleger. I afsnit 2, Den interne Markedsføring, beskrives nærmere hvordan der sker en indsnævring af de kolleger, der udpeges som målgruppe. Derefter skal der dels fastlægges et mål for markedsføringen, dels planlægges en målopfølgning. Der udarbejdes et markedsføringsbudget samtidig med, at der med udgangspunkt i personas tages der stilling til hvilke kanaler, der skal benyttes i markedsføringen. 1.3 Hvordan bruges manualen Markedsføringsplanen disponeres ensartet for både den interne markedsføring (afsnit 2) og den eksterne markedsføring (afsnit 3). Målgrupper (interne og eksterne) Produktets betydning for målgruppen Markedsføringsbudget Mål for markedsføring Målopfølgning Kanaler Valget af kanaler i den interne markedsføring er temmelig ukompliceret i forhold til valget af kanaler i den eksterne markedsføring. I den eksterne markedsføring skal man nemlig have fokus på at vælge netop de kanaler, som henvender sig bedst til sine personas (målgruppe). Derfor er underafsnittet kanaler i Den eksterne Markedsføring placeret i et selvstændigt afsnit Eksterne Kanaler, der består at underafsnittene Kategorisering af Personas, Guide til Medievalg og Forskellige medietyper 2. Den interne Markedsføring Den interne markedsføring er mindst lige så vigtig som den eksterne og skal planlægges. Du skal overveje, hvordan du vil sælge produktet til dine kolleger. Målgruppe kolleger Er det alle på biblioteker? er det kolleger med publikumskontakt? er det voksenbibliotekarer, børnebibliotekarer eller musikbibliotekarer? eller noget helt andet, f.eks. andre biblioteker? Det anbefales, at man på hvert bibliotek har udpeget én markedsføringskoordinator for mobile løsninger. Det betyder, at skal man henvende sig til andre biblioteker, kan man kontakte markedsføringskoordinatoren, som så forestår henvendelsen til den aktuelle målgruppe. Produktets betydning for målgruppen Hvilket behov opfylder det? hvad gør det til noget særligt i forhold til andre produkter, som biblioteket har? Hvem er det særligt interessant for og i hvilke situationer? Markedsføringsbudget Før der vælges kanal, er det nødvendigt at kende budgettet! Mål for markedsføring Fastlæg målet. Skal målgruppen kunne besvare spørgsmål om produktet? skal målgruppe være med til at markedsføre produktet ekstern? Målopfølgning Når man fastlægger målet for markedsføringen, tager man samtidig stilling til hvordan, man vil måle, om målet bliver opfyldt. På den måde sikrer man sig, at målet er målbart. Tag også

5 stilling til hvordan man vil evaluere målingen, altså hvornår er resultatet dårligt, godt, eller fremragende. Kanaler Herefter skal der tages stilling til, hvilke kanaler, der skal benyttes i den interne markedsføring: , internt nyhedsbrev, intranet, opslag/plakater m.m. Disse vil være egnede til at sørge for, at hele huset er orienteret om kampagnen. Kurser, workshops, præsentationer vil være egnede til at klæde de grupper, der skal formidle produktet eksternt, ekstra godt på - f.eks. en sekvens på ½-1 time, hvor produktet præsenteres, og hvor der er tid til at prøve det selv. Den personlige introduktion, f.eks. kick-off-møder o.lign., der giver konkrete eksempler på hvordan personalet markedsføres produktet eksternt. Derudover fungerer mange af kanalerne i den eksternt rettede kampagne også internt. F.eks. vil plakater og storskærme i udlån også være en intern reminder lige så meget som ekstern reklame. Under kampagnen kan gryden holdes i kog på forskellig vis, f.eks. ved at lave plakat (på storskærm), der løbende opdateres om udvikling i brug af produktet, mails om udvikling i antal brugere eller anbefalinger fra betjeningspunktet evt. kombineret med en intern konkurrence. Efter kampagnen er det vigtigt at få samlet op internt og få orienteret de, der har været aktive i kampagnen. Nåede man målet? hvad har fungeret godt/skidt? Orienteringen kan være pr. mail eller ske på et fællesmøde, hvor kollegerne har mulighed for at komme med feedback. 3. Den Eksterne Markedsføring De indledende overvejelser er de samme som i den interne kampagne. Målgruppe personas Målgruppen er jo i bred forstand alle, der har en telefon, tablet el.lign. med adgang til internettet. Men som tidligere nævnt er mennesker forskellige, og derfor henvender de enkelte produkter sig til forskellige persontyper. Til formålet har vi defineret en række personas, som man kan vælge imellem se afsnit 4.4 samt bilag. Produktets betydning for målgruppen Her henvises til den konceptbeskrivelse, der er udarbejdet forinden beslutning om at markedsføre produktet. Markedsføringsbudget Før der vælges kanal, er det nødvendigt at kende budgettet! Mål for markedsføring Fastlæg målet husk at det skal være realistisk og målbart. Eksempel: Målet for markedsføringen af at få udbredt vores mobilapplikation til brugerne af biblioteket. Ved kampagneperiodens udgang skal vi derfor minimum have opnået 500 downloads af applikationen. Målopfølgning Når man fastlægger målet for markedsføringen, tager man samtidig stilling til hvordan, man vil måle og om målet bliver opfyldt. På den måde sikrer man sig, at målet er målbart. Tag også stilling til hvordan man vil evaluere målingen, altså hvornår er resultatet dårligt, godt, eller fremragende.

6 Eksempel: Efter kampagneperioden har vi opnået 450 downloads, hvilket kun er delvist tilfredsstillende. Den største grund til at vi ikke nåede de ønskede 500 downloads er, at kampagnen fandt sted i løbet af sommerferien, hvor der var markant færre personer på biblioteket. Dog downloadede en større andel af målgruppen end forventet applikationen, hvilket var med til at trække det samlede antal downloads op. 4. Eksterne kanaler Næste skridt vil være at overveje hvilke kanaler, der skal bruges i den eksterne markedsføring. Det vil naturligvis afhænge af målgruppe og budget. Det er naturligt at tage udgangspunkt i målgruppen og derefter tage stilling til hvilken kanal, man vil benytte. Derfor vil vi først kategorisere vore personas (afsnit 4.1) og derefter guide til et medievalg (afsnit 4.2). I afsnit 4.3 præsenteres forskellige medietyper og i afsnit 4.4 gives eksempler på hvilke medier, der er relevante ift. de enkelte personas. 4.1 Kategorisering af Personas Vi vil indlede med at se nærmere på hvilke målgrupper, som henholdsvis benytter og ikke benytter biblioteket i dag samt hvilke behov og handlemønstre, der er kendetegnende ved den enkelte målgruppe. Til at beskrive de forskellige målgrupper, tager vi udgangspunkt i beskrivelserne af Personas. Personas består af to overordnede klynger af personer; henholdsvis eksisterende brugere af biblioteket samt ikke-brugere. Under hver kategori findes en række undergrupper, som adskiller sig fra hinanden ved at have forskellige behov og handlemønstre. Og netop disse forskellige behov og handlemønstre er udgangspunktet for, hvordan vi via markedsføringen kan påvirke den enkelte målgruppe og søge at tilgodese deres respektive behov via en given mobilløsning. Nedenstående opstilling af Personas er tiltænkt som værende et redskab til at give et hurtigt overblik over hvilke typer af målgrupper der findes, således at du kan målrette din markedsføring mod en given gruppe. Har du eksempelvis et ønske om at nuværende brugere skal benytte biblioteket oftere, eller at de nuværende brugere skal blive mere selvhjulpne via en given mobil løsning, skal du finde ud af hvilke(n) målgruppe(r) under eksisterende brugere, som du vil give dig i lag med. Er dit udgangspunkt derimod at få nye brugere ind på biblioteket, skal du i stedet se hvilke(n) målgruppe(r) under ikke-brugere, som du vil koncentrere dig om. Kategorisering af personas Da Personas er blevet til på baggrund af nogle kvalitative parametre, såsom behov og handlemønstre kan det være vanskeligt at kvantificere de forskellige persongrupper uden at parre målgruppen med nogle demografiske og målbare variable som køn og alder. Derfor er der ud for hver persona angivet typisk køn og alder for målgruppen i en parentes. Disse to parametre er desuden de mest anvendte, når det kommer til indkøb af annonceplads. 1. Eksisterende brugere a. Opdrageren (typisk K, år) b. Arbejdsbien (typisk K, år) c. Videnssøgeren (typisk K, år) d. Biblioteksentusiasten (typisk M/K, 45+ år) e. Drive-in brugeren (typisk M/K, år) 2. Ikke-brugere a. Jeg har ikke tid (typisk M/K, år)

7 b. Jeg køber mit materiale (typisk M/K, år) c. Specielle behov (typisk M/K, år) d. Jeg har ikke behov (mere) (typisk M/K, 55+ år) e. Jeg læser ikke bøger (typisk M/K, år) Når du har fundet ud af hvilken målgruppe, du ønsker at kommunikere med, skal du nu træffe en beslutning om kanalstrategien altså hvilke medier, du skal benytte for at komme i kontakt med din målgruppe. 4.2 Guide til Medievalg Når det kommer til valg af kanal for markedsføringen er det vigtigt hele tiden at have fokus på målgruppen og hvordan vi får vores budskab ud til så stor en andel af målgruppen som muligt. Jo flere vi rammer i den ønskede målgruppe pr. budgetkrone, jo mere effektiv bliver vores markedsføring og desto mere får vi ud af vores budgetter. Oplysninger omkring målgruppedækning stilles oftest til rådighed af det enkelte medie i forbindelse med indkøb af betalte annoncer o.l. Lidt sværere bliver det at indhente disse oplysninger i forbindelse med annoncering via gratis - såvel egne som ikke egne - medier. Er det eksempelvis egne medier, kan vi forsøge at indhente oplysninger omkring brugerne ved at foretage analyser og undersøgelser, men er der tale om gratis medier, som vi ikke selv kontrollerer, må vi oftest basere vores estimater på skøn. At markedsføre os overfor en given målgruppe kræver altså indsigt i vores målgruppe, vores målgruppes medievaner og ikke mindst koncentrationen af vores målgruppe på det enkelte medie på den måde får vi det største udbytte af vores markedsføring. For at gøre markedsføringen og kanalstrategien mere tilgængelig for dig, har vi opstillet forslag til hvilke medier du bør benytte dig af mht. markedsføringen overfor de enkelte Personas i afsnit 4.4. På den baggrund kan du nøjes med at vælge imellem de mest relevante kanaler, når du skal markedsføre dit næste koncept. Lige præcis hvilket medie under hver kanal, som du vælger at benytte, er dog op til dig og din vurdering af målgruppen ift. mediet samt hensyn til budgettet. 4.2 Forskellige medietyper Her præsenterer vi dig for de forskellige typer af medier såvel gratis som betalte og medier vi hhv. selv kontrollerer og ikke kontrollerer. Desuden giver vi eksempler på hvad indrykning på de forskellige betalte medier koster, så du bedre kan prioritere dit markedsføringsbudget, såfremt du har et sådant til rådighed. Man kan inddele kanalerne i: kanaler, vi betaler for at få plads i (paid): Aviser, radio, TV, magasiner, online annoncer kanaler, vi selv ejer og kontrollerer (owned=gratis): Hjemmeside, plakater, storskærme, flyers, direkte salg, nyhedsbreve kanaler, vi skal gøre os fortjent til (earned): PR, anbefalinger, samarbejdspartnere, word of mouth, snak på sociale medier En kampagne kan man se som tre faser, hvor man 1. i første omgang skaber opmærksomhed 2. derefter skal opmærksomheden føre målgruppen over på egne medier, hvor brugeren henter/ser produktet 3. og endelig i sidste fase snakker om og anbefaler produktet

8 Betalingskanaler (paid) Her er nogle eksempler på hvad betalingskanaler koster: Busreklamer udvendigt og indvendigt: Eksempel: Landsdækkende kampagne på venstresiden af busserne (333) i alt) i 2 uger, pris ca kr. + produktion ca kr. Reklamer ved busstoppesteder, kiosk mv.: Eksempel: Storby-løsning dækker Kbh., Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, trekantsområde og Randers i alt ca ophæng. Pris ca. 1,1 mio kr. + ca kr. for ophæng. I alt 1,8 mio kr. + produktion. Biografreklame: Eskempel: Foyerspot i 18 biografer (100 fladskærme) i hele landet. Pris ca kr./uge + produktion. TV-spot: Eksempel: TV2s regioner 30 sek. Spot på TV2 Øst (Sjælland minus Kbh.) kl kr. pr spot + produktion. Infosystem i bus/tog: Eksempel: Kampagne i 4 uger. Pris ca kr. + produktion. Aviser: Eksempel: Banner i MetroEkspress (nationalt) 150*25 mm.: 8663 kr. + produktion. Radiospot: Eksempel: Lokalradio i Herningområdet: 120 spots á 10 sek. Fordelt på Radio M og Radio Aura kr. + produktion (ca kr.) Gratiskanaler (owned) Da markedsføringsbudgettet mange gange er meget begrænset og oftest ikke-eksisterende, er biblioteket i den situation, hvor der må satses på at skabe opmærksomhed gennem de kanaler, vi ejer eller gennem kanaler, som vi gør os fortjent til. En mulighed kan også være at investere tid i samarbejdspartnere, der kan hjælpe med at få budskabet ud. Samarbejdspartnere kan være organisationer, foreninger, netværk m.m.. Her vil det være vigtigt at identificere relevante samarbejdspartnere, der har berøring med den målgruppe, man gerne vil have fat på. Det skal også overvejes hvad, biblioteket kan gøre til gengæld. Man kan også bede en blogger om at anmelde produktet. Man kan skelne mellem to typer bloggere: Nørderne, der interesserer sig for et specifikt emne + gerne anmelder, hvis de finder produktet interessant, og bloggere, som tjener penge på at have reklamer på deres blot og derfor vil skele til, om produktet vil generere trafik til deres hjemmeside. Der tages direkte kontakt til bloggerne gerne før al anden markedsføring sættes i gang. En anden gratis mulighed er at kontakte pressen det kan være lokalt, nationalt eller mere specialiserede magasiner og tidsskrifter. Man kan sende en generel pressemeddelelse til alle og følge den op med en personlig henvendelse, eller give historien eksklusivt til et medie. Skal man kommunike til de personer, som ikke bruger biblioteket er det dog noget vanskeligere at nå disse grupper ad gratis vej. Der er dog mulighed for at benytte medier som f.eks. Youtube, Facebook og andre sociale medier for at skabe en viral effekt og nogle interessepunkter, som ikke kræver at man er bruger af biblioteket. Disse kanaler kan naturligvis også benyttes overfor folk, der allerede benytter biblioteket. Hører målgruppen til blandt de personer, der allerede benytter biblioteket, kan man bruge de medier, man selv kontrollerer, dvs. banner eller artikel på hjemmeside, kampagneside, nyhedsbreve (evt. sms og mail). Det er også væsentligt, at den mobile løsning markedsføres fysisk i rummet, dvs. der bør være plakater, storskærme, handouts m.v. med henvisning til produktet. Endelig er der det direkte salg ved bibliotekarbordet- Kollegerne skal klædes på til at vejlede brugeren.

9 Når den indledende opmærksomhed er skabt, er det vigtigt, at det er let at komme fra denne opmærksomhed til den ønskede handling: At man bruger produktet. Det kan enten være et link direkte til produktet eller til hvor produktet kan hentes. Altså den klare henvisning skal være til stede overalt, hvor produktet nævnes både digitalt og fysisk. I det fysiske PR-materiale vil det være en fordel med en QR-kode eller et kort link. Kanaler, vi gør os fortjent til (earned) Man skal skabe rammerne for at brugeren har let ved at snakke om produktet. Det skal være nemt at dele indhold på f.eks. Facebook eller gøre opmærksom på en konkurrence og Twitter og på den måde nå ud i brugerens netværk. Det kan også være deling af produktet via mail. Man kan invitere brugeren til dialog via en blog på sitet: Stille spørgsmål eller komme med forslag til forbedring af produktet eller beslægtede emner. En anden mulighed er at lave afstemninger, give mulighed for at rate produktet mm.. Den bedste reklame for produktet, vi kan få, er den personlige anbefaling. Nedenfor kan du se konkrete eksempler på medier du kan vælge imellem, når du går i gang med markedsføringen. Konkrete eksempler på medier Medierne er delt op i: Betalte medier Eksempler: o Magasiner og andre trykte medier (Tjek, Chili, Politiken etc.) o Digitale bannere på relevante websites (politiken.dk, ing.dk, femina.dk etc.) o Taxa o Outdoor o SMS-nyhedsbrev o Facebook (annoncering) o Apps Gratis medier Eksempler o Facebook o Bloggere o Storskærme o nyhedsbrev o Facebook (side) o Twitter o Youtube o Egen website o Digitale skærme o Plakater (kun produktionsomkostninger) o Flyers (kun produktionsomkostninger) Kommentarer til udvalgte medier: Da nogle medier kræver en anden tilgang end andre, findes nedenfor nogle overvejelser du bør gøre dig ift. de enkelte medier: Ad SMS-nyhedsbrev) Med hensyn til opsamling af tilladelse (permission) til at måtte kontakte folk via SMS samt den efterfølgende udsendelse af SMS er, er der en række forhold, som man skal være bekendt med:

10 Adgang til et system til håndtering af SMS er skal købes igennem en aktør på markedet for SMS er. Som oftest er der i systemet mulighed for selv at udsende SMS til hele eller dele (segmenteret udsendelse) af den samlede database. I en segmenteret udsendelse, sendes der specifik information til de personer, som har tilkendegivet at de har specielle præferencer. Det er dog i de færreste tilfælde at man vælger at opdele sine SMS-nyhedsbreve på mindre modtagergrupper da det er noget mere omstændeligt. Man skal dog være opmærksom på at for megen ikke-relevant information, som sendes ud for ofte, kan betyde at folk opfatter tjenesten som spam og derfor framelder sig igen. Opsamling: Typisk opsamles SMS-permissions ved at folk selv aktivt tilmelder sig (et lovkrav) på baggrund af et givent markedsføringsmateriale. På markedsføringsmaterialet er angivet at man ved at sende en tekst til en bestemt nummerkode, fremadrettet vil modtage nyheder via SMS. I forbindelse med markedsføringen er det en pligt at man oplysninger hvilken type information man vil få tilsendt, hvordan man afmelder sig tjenesten igen, samt om der er eventuelle omkostninger forbundet med at benytte servicen (sms-takster etc.). Eksempel på tekst til markedsføringen: Tilmeld dig bibliotekets SMS-nyhedstjeneste og få løbende information omkring kommende events. Du tilmelder dig ved at sende BIB til Du kan altid framelde dig igen ved at sende BIBSTOP til (Koster alm. SMS-takst) Udsendelse: Når du har fået opbygget en database og ønsker at sende dine modtagere et SMS-nyhedsbrev, er der også nogle ting du bør overveje. For det første er du begrænset af at skrive en relevant tekst på 160 tegn medmindre du ønsker at betale for mere end en SMS. Du kan dog supplere teksten med et link til et mobiltilpasset site, hvis du ønsker at give modtagere yderligere information. Indenfor de 160 tegn skal du desuden altid give brugeren information omkring afmelding SMS-nyhedsbrevet. Her kan du f.eks. sidst i SMS en skrive: Afm. BIBSTOP til Ad nyhedsbrev) Mange af de samme forhold går igen i s, som det gælder for SMS er. Mht. s er du dog ikke så begrænset af plads, som det gælder for SMS er. Det er dog mindst lige så vigtigt at de budskaber du medtager i dit nyhedsbrev er relevante for modtageren. Allerede under opsamlingen af modtagere af dit nyhedsbrev, kan du med fordel spørge folk, hvilke interesseområder de har, så du efterfølgende kan gruppere din udsendelser. Ad Youtube) Youtube er et godt formidlingsværktøj at gøre brug af, hvis du har noget relevant videomateriale at tilbyde interesserede. Du skal blot være opmærksom på, at så snart du har lagt noget materiale op på Youtube har du svært ved at styre, hvem der får adgang til materialet og i hvilken sammenhæng det indgår. Styrken er dog netop også at en video på Youtube kan være med til at sætte en viral effekt i gang. At få folk til at dele dine videoer, kræver dog oftest at vinklen er lidt skæv og oftest også overraskende. Kan man få folk til at trække på smilebåndet, er det også nemmere at få folk til at sprede dit budskab. Husk at tænke konceptet rigtigt igennem før snebolden ruller. Ad Flyers) Udover at benytte flyers i bibliotekets eget rum, kan mediet faktisk også være en kanal til at nå ikke-brugerne. Måske har du allerede et samarbejde med det lokale kommunekontor, den lokale læge, et eventsted eller andre, som du kan benytte i den sammenhæng? Du kan hvert fald spørge om lov til at lægge nogle flyers i nærheden af samarbejdspartnerens indgangsområde og på den måde ny en bredere målgruppe, end den du kan nå på din egen lokalitet.

11 4.4 Anbefaling af kanalstrategi for den enkelte type af Personas For hver personas er vist hvilket medie der med fordel kan benyttes. 1.a.: Opdrageren Betalte medier: Internetmedier (kvindemagasiner, fora for mødre, nyhedsmedier etc.), dameblade Gratis medier: o Vi selv kontrollerer: Bibliotekets hjemmeside, flyers, plakater o Vi ikke selv kontrollerer: Bloggere (der blogger om børn, opdragelse, moderrollen etc.), journalister (fra dameblade, fagblade omkring børn og børneopdragelse etc.) 1.b.: Arbejdsbien Betalte medier: Uddannelsesrelevante medier (eks. gratiskompendier), outdoor, biografreklamer, indvendige busreklamer, studierelevante hjemmesider, øvrige hjemmesider (AOK, Kino.dk etc) Gratis medier: o Vi selv kontrollerer: Bibliotekets hjemmeside, nyhedsbrev, plakater og flyers, Youtube, Facebook og andre sociale medier o Vi ikke selv kontrollerer: Journalister (fra trykte, måske studierelevante medier, internetmedier som f.eks. Pensum.dk etc.) 1.c.: Videnssøgeren Betalte medier: Div. fagblade, SMS-nyhedsbrev Gratis medier: o Vi selv kontrollerer: Bibliotekets hjemmeside, nyhedsbrev, plakater, flyers o Vi ikke selv kontrollerer: Flyers og plakater (eks. på den lokale skole etc.) 1.d.: Biblioteksentusiasten Betalte medier: Relevante aviser og dagblade såvel trykte som digitale Gratis medier: o Vi selv kontrollerer: Bibliotekets hjemmeside, nyhedsmails, plakater, flyers etc. o Vi ikke selv kontrollerer: Flyers (hos samarbejdspartnere lægen etc.) 1.e.: Drive-in brugeren Betalte medier: Digitale medier (Koncertkalenderen, AOK etc.), SMS-nyhedsbrev outdoor, busreklamer, TV og radio, biografreklame. Gratis medier: o Vi selv kontrollerer: Bibliotekets hjemmeside, plakater, flyers, Facebook og andre sociale medier o Vi ikke selv kontrollerer: Journalister (studie-/fagrelevante medier) 2.a.: Jeg har ikke tid Betalte medier: Dameblade og fagblade, relevante internetmedier, outdoor, tv. Gratis medier: o Vi selv kontrollerer: Facebook og andre sociale medier, Youtube o Vi ikke selv kontrollerer: Journalister (fra dame- og relevante fagblade) 2.b.: Jeg køber mit materiale Betalte medier: Relevante dagblade og aviser, TV Gratis medier: o Vi selv kontrollerer: Facebook og andre sociale medier o Vi ikke selv kontrollerer: Journalister (fra div. aviser og fagblade) flyers (hos samarbejdspartnere) 2.c.: Specielle behov

12 Betalte medier: Fagspecifikke digitale og trykte medier, TV Gratis medier: o Vi selv kontrollerer: Sociale medier o Vi ikke selv kontrollerer: Journalister (eks. Ingeniøren) 2.d.: Jeg har ikke behov (mere) Betalte medier: TV, radio Gratis medier: o Vi selv kontrollerer: Ikke relevant o Vi ikke selv kontrollerer: Ikke relevant 2.e.: Jeg læser ikke bøger Betalte medier: TV, outdoor, busreklamer, sponsorater ifm. Sportsevents Gratis medier: o Vi selv kontrollerer: Facebook og andre sociale medier o Vi ikke selv kontrollerer: Flyers hos samarbejdspartnere 5. Afrunding Markedsføringsmanualen er sammen med Markedsføringsplanen tænkt som et fælles værktøj til at markedsføre et eller flere givne koncepter. Efter at have gennemlæst markedsføringsmanualen skulle du derfor gerne på nuværende tidspunkt have en overordnet forståelse for markedsføringsdisciplinen. Markedsføringsplanen, som er det næste dokument du bør læse igennem, gør dig på et mere konkret plan (bl.a. ved hjælp af værktøjer og eksempler) klar til at føre dine markedsføringsplaner ud i livet.

13 Bilag Bilag 1 - Personas Beskrivelse af de personas vi anvender i projektet: Formidling på mobile platforme. Personas stammer fra projektet Digital Trendspotting oger kombineret med en mobil brugertype. Personas: Målgrupper Eksisterende brugere De eksisterende brugere er interessante af flere årsager: De kan fortælle os, hvad det er bibliotekerne gør godt idag, og hvilke behov bibliotekerne opfylder. Samtidig kan de også pege på hvilke behov biblioteket ikke opfylder. Kigger man på tilfredshedsundersøgelser, vil man se, at de eksisterende brugere er meget tilfredse med den service og de muligheder bibliotekerne tilbyder. Deres specifikke behov bliver altså opfyldt. Derfor kan det også være svært at spørge de eksisterende brugere direkte hvad biblioteket skal i fremtiden for det passer jo godt til dem, som det er. Hvis man spørger vil de grundlæggende svare mere af det samme. (Eksempelvis flere og bedre bøger, længere åbningstider, osv.) Det skal ikke forveksles med, at man ikke kan udarbejde nye services til disse målgrupper, for det kan man i høj grad. Statistikken over brugernes adfærd i dag viser at:»» 40-60% er under 10 min på biblioteket (afhentning/aflevering af materiale)»» 10% kommer for at læse aviser & tidsskrifter»» 14% er pc brugere og er der gennemsnitligt 1 time»» 4 ud af 5 voksne kommer alene»» hvert 2. barn kommer alene (<14) Brugerne er i høj grad selvhjulpne. De henvender sig sjældnere til bibliotekarerne for at få hjælp til at udvælge materialer. Ofte drejer spørgsmålene sig om hvor specifikke materialer er placeret. Grunden til at de er glade for selvbetjening kan forklares med, at det er hurtigt, da man er uafhængig af andre, men også at der er mange som synes det er spændende at finde frem til materialet. Brugerne er generelt også glade for de hjemmesidebaserede services, som f.eks. genlån og reservering af materialer, samt at man kan se om specifikt materiale er på hylden, inden man bevæger sig ned på biblioteket.

14 "Opdrageren" Benytter bibliotekernes tilbud i form af aktiviteter henvendt til børn, og låner af poser fyldt med børnebøger og musik. Behovet er at skabe oplevelser mellem barn/ voksen, gennem historier og underholdende læring/ udvikling - som et led i at skabe en god ramme for børnene. Hvad er det Opdrageren efterspørger? Har behov for at vælge de rigtige materialer for at givebørnene de gode oplevelser. De har et stort behov for en god søgning der giver overblik, men samtidig vil de gerne græsse og opdage nye områder og hele tiden blive inspireret. Behov for strukturering og søgning i både materialer og arrangementer. Persona Kristine som er et eksempel på denne brugergruppe.

15 "Arbejdsbien" Benytter det fysiske bibliotek som en arbejdsplads, for en kortere eller længere periode, hvor der er fokus på et specifikt emne, f.eks. studie, hobby eller arbejdsrelaterede projekter. Arbejdsbien anvender sjældent bibliotekets medarbejdere til at skaffe viden, tværtimod vil de gerne arbejde selv. De mener deres emne er så komplekst, at biblioteket ikke kan hjælpe dem, derfor vil de gerne arbejde isoleret. Behovet er arbejdsstationen, fri for distraherende elementer og med adgang til de redskaber/viden der skal bruges til deres opgaveløsning. Hvad er det Arbejdsbien efterspørger? Der søges efter en specifik viden om det ønskede område. Har brug for at det er dybdegående materiale om specifik viden. De efterspørger en guide til udvidet videnssøgning, evt. hvor de selv bliver en del af det. Måske en form for netværk med deling af kompleks viden? Persona Sherin som er et eksempel på denne brugergruppe. "Videnssøgeren" Benytter biblioteket til at søge ny viden og hente inspiration. Ofte ved de hvilket emne de går efter, og det er her de vil have deres viden udbygget. Det er ofte faglitteratur der søges efter, men det kan dog også være skønlitterære områder. Behovet er at udbygge sin viden, udvide interesseområder eller finde helt nye. Benyttes ofte i forbindelse med skole/studie, men kan også være eget interesseområde. Videnssøgeren er nysgerrig og søger relevant viden indenfor det pågældende område. Bruger biblioteket til inspiration og for at afdække området, evt. forud for køb af bog. Bibliotekets hjemmeside, søgemaskine samt reservationer bruges flittigt. Der hentes også inspiration på nettet, i kildelister og evt. hos bibliotekets personale. Hvad er det Videnssøgeren efterspørger? Søger hele tiden efter ny viden, og bygger videre påden eksisterende. Der er behov for at kunne søge inspiration, græsse og afdække interesse områder.

16 Samtidig er der også behov for hjælp til løsning af alternative behov, f.eks. hvis hun ikke er helt klar over hvilket materiele der skal vælges, men vil gerne lære noget om asiatisk madkunst, hvordan afdækkes området bedst? Persona Gudrun som er et eksempel på denne brugergruppe. "Biblioteksentusiasten" Har stort kendskab til biblioteket, og benytter mange af de tilbud, som bibliotekerne udbyder. Vil gerne have hjælp til informationssøgning og inputs til nyt materiale. Brugeren benytter ofte biblioteket og er meget åben og positivt overfor biblioteket. Behovet er at få et overblik over den viden der findes - så man ikke går glip af noget, en form for videnoptimering. Formålet kan både være specifikt eller underholdningsorienteret. Hvad er det Biblioteksentusiasten efterspørger? Der er et behov for hele tiden at blive inspireret og hele tiden at være opdateret. En stor del af de behov denne gruppe har er opfyldt allerede, men de er meget åbne for nye tiltag og vil helt sikkert være åben overfor nye muligheder. Kan de få den nødvendige inspiration af biblioteket? Eller skal den findes et helt andet sted? Skal biblioteket formidle kontakter til f.eks. Læsekreds netværk debatfora el.lign.? Persona Flemming som er et eksempel på denne brugergruppe. "Drive-in brugeren" Handler meget målrettet, og er kort tid på biblioteket. Har som regel reserveret et specifikt materiale hjemmefra, og skal bare lige samle det op. Alternativt har denne brugergruppe udvalgt sig materiale hjemmefra og skrevet en indkøbsseddel. Behovet er et så effektivt (hurtigt) forløb som muligt, at få samlet materialet op og så komme hjem. Er glad for selvbetjening, for så er man uafhængig af andre personer. Hvad er det drive-in brugeren efterspørger? Der er et behov for målrettet udvælgelse af materialer en form for udvidet søgning i kataloger.

17 Bevidsthed om hvad de vil have, men har brug for at optimere deres viden løbende. Der efterspørger muligvis en ramme for en meget effektiv videnssøgning. Persona Lene som er et eksempel på denne brugergruppe. Ikke-brugerne Det er selvfølgelig langt lettere at definere og beskrive de nuværende brugergrupper i forhold til ikkebrugerne,for det eneste vi kender til sidstnævnte er at de har fravalgt at bruge de services der tilbydes i dag. Baseret på egne interviews med ikke-brugere og et par rapporter har det været muligt at definere nogle barrierer mod at bruge bibliotekerne. Det er vigtigt at vi ikke (altid) tager udtalelser for pålydende, men prøver at gå bagom brugerne. Vi vil derfor vælge at tage udgangspunkt i de barrierer, som brugerne angiver som årsag til at de ikke benytter bibliotekerne. Vi behandler dem isoleret, men det er sjældent at brugeren kun anfører én grund til at han ikke benytter sig af en biblioteksservice. Her er altså tale om en subjektiv analyse, et kvalificeret gæt om man vil, og læseren er velkommen til at videreudvikle tankerne. Projektgruppen anvender informationen som et springbræt i vores idéudvikling, for senere at validere om koncepterne modsvarer virkeligheden. "Jeg har ikke tid" Det helt åbenlyse problem er, at brugeren føler at han ikke har tid til at bevæge sig hen til bibliotekerne. Der kan imidlertid også være tale om et prioriteringsspørgsmål, hvor bibliotekets ydelser ikke er attraktive nok for brugerne, og derfor bliver bibliotekernes serviceydelser nedprioriteret til fordel for andre formidlere af viden. Brugere i denne gruppe ville gerne benytte biblioteket, og kender overordnet til bibliotekets tilbud, men dagligdagen opsluges af andre gøremål. Her finder vi ofte de travle erhvervsfolk og børnefamilierne Hvad er det disse ikke-brugere efterspørger? TID! Biblioteket passer ikke ind i den travle hverdag? Disse brugere har brug for at mere materiale og serviceydelser gøres tilgængeligt over f.eks. nettet, eller at bibliotekerne på anden hvis bringer deres viden tættere på brugerne. Desuden skal biblioteket tilbyde services der er attraktive, i indhold og udseende, for at kunne konkurrere med andre tjenester, som er målrettet denne gruppe. Det er også vigtigt at der er overskuelighed, let og hurtigt adgang til ibrugtagelse, samt evt. elektronisk reminder m.m. ved aflevering. Persona Anne som er et eksempel på denne ikke brugergruppe.

18 "Jeg køber mit materiale" Umiddelbart er det at købe sit materiale jo et valg, som brugeren træffer. De søger ofte informationer på nettet, og køber så det, de finder interessant. Den underlæggende præmis er, at man kan få det samme på biblioteket, som man kan i en forretning, prisen til undtagelse. Hvis man opfatter biblioteket somen logistisk service, hvor man kun kan låne materiale (og altså ikke får anden hjælp/service) er det også rigtig. Hvad er det disse ikke-brugere efterspørger? For denne type bruger er en udlånsservice ikke det primære.men derfor kan biblioteket godt levere relevant vidensformidling, i form af nye serviceydelser, der kan komme brugeren til gavn, og som fokuserer på det som bibliotekerne kan gøre for folk, som arbejdslivet ikke kan. (f.eks. for rødvinssegmentet / friværdifolk på 50+) Persona Stig som er et eksempel på denne ikke brugergruppe. "Specielle behov" Disse brugere har en dyb viden om et emne eller fagområde, og føler derfor at bibliotekerne kan have svært ved at levere materiale, og/eller at bibliotekarerne ikke kan vejlede på deres område. Hvad er det de efterspørger? Måder at skabes dybere viden omkring deres område, eller kontakter til personer med samme interesser. En form for vidensnetværk, da de har stort behov for at dele og diskutere viden, f.eks. i et debatfora, - netværk af nørder, - faglige spidskompetencer. De har behov for selv at bidrage med noget. De ligger inde med meget viden, men kan hele tiden udvide. Livet er livslang læring! Persona John som er et eksempel på denne ikke brugergruppe. "Jeg har ikke behov (mere)" Denne gruppe rummer både tidligere brugere og aldrig brugere, de er på et stadie i deres liv, hvor de slet ikke tænker på biblioteket som en mulighed til videnssøgning. De føler ikke de har et behov, der skal dækkes ved at tilegne sig ny viden igennem feks. en bog.

19 De er positive overfor biblioteket, men mener ikke biblioteket henvender sig til dem i deres nuværende situation. Hvad er det disse ikke-brugere efterspørger? Services der er målrettet dem på et personligt og individuelt plan, som engagerer og optager dem, i modsætning til f.eks. det mere studierelaterede forbrug. Måske skyldes det, at disse brugere har andre interesser som de prioriterer højere? Man kan derfor overveje om det er en ny form for markedsføring, der skal til. Kunne strikkeklubben eller debataftenen være interessant for dem? Hvis de vidste den var der? Persona Kirsten som er et eksempel på denne ikke brugergruppe.

20 "Jeg læser ikke bøger" Flere brugere har udtalt at de ikke læser bøger, hvilket sikkert er rigtig nok. Men det betyder ikke, at brugerne ikke benytter sig af viden, snarere tværtimod. De anvender bare mange forskellige kilder til viden, f.eks. dokumentarfilm, billedserier, blogs, reportager, aviser... Man må så spørge Hvorfor har brugerne fravalgt bogen som medie? Svaret herpå skal ofte findes i, at en bog er flere hundrede sider lang, og kan tage flere dage at komme igennem. Det kræver en hvis forpligtigelse at opnå viden fra en bog, i skærende kontrast til massemedier som radio, tv, og Internet hvor man hurtigere kan opnå viden. Disse brugere anvender altså ikke bibliotekerne bl.a. fordi at bøger opleves som svært tilgængelige, i form af en tidskrævende relation til formålet. (Afslapning, opbygning af viden, osv.) Derfor benytter de sig af andre kommunikationsformer og leverandører der leverer lettere tilgængelig information. Hvad er det disse ikke-brugere efterspørger? Materiale der er let læseligt, må heller ikke være for langt. A la let info på nettet. Materialet skal også være let tilgængeligt! Derfor skal det ikke forventes, at denne gruppe selv tager initiativ til at gå på biblioteket og søge info. De skal have det serveret Persona Michael som er et eksempel på denne ikke brugergruppe. Personaerne kan inddeles i 4 brugertyper for mobilt internet: Type A Næsten ikke brugeren Typen har så begrænset brug af Internet, at de i realiteten næsten er ikke-brugere. Typen er blevet introduceret til Internet gennem job, uddannelse eller familie. Selv om man er nogenlunde fortrolig med computermediet og ved, at Internet sandsynligvis har meget at byde på, har det aldrig rigtig fænget i privat sammenhæng. Af nogle anvendes jævnligt, men ellers bruges Internet næsten kun, når det ikke kan undgås. Det mobile net bruges derfor ikke. Alder: Typen har ikke en fælles karakteristisk profil med hensyn til demografi eller livsstil, men kan i princippet dække over brugere, der på grund af manglende tid, kendskab eller lyst bruger Internet meget lidt i privat sammenhæng. Type af mobiltelefon: basic mobiltelefon

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Digital trendspotting Konceptkatalog

Digital trendspotting Konceptkatalog Digital trendspotting Konceptkatalog _Digital Trendspotting Konceptkatalog _Digital Trendspotting Konceptkatalog 1. udgave 2010 ISBN 978-87-89860-97-8 Projekt udarbejdet af bibliotekerne i Århus, København,

Læs mere

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse Formidling på mobile platforme Komparativ analyse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visualisering af løsninger i de 4-rum... 2 Beskrivelse af 4-rumsmodel... 2 Formidlingskanaler... 4 Hvad gør de i andre

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Formidlingsrapport 02/05 Redigeret af: Christian Østergaard Madsen Gitte Stald Udarbejdet af Studerende og undervisere på projektet Mobile medier mobile unge Film & Medievidenskab

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS. Få mest muligt ud af dine annoncekroner

VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS. Få mest muligt ud af dine annoncekroner VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS Få mest muligt ud af dine annoncekroner INDHOLD Verden er blevet mere kompleks et whitepaper om markedsføring af små og mellemstore virksomheder Dette whitepaper giver inspiration

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Læs mere på www.midtjyskturisme.com

Læs mere på www.midtjyskturisme.com CONTENT MARKETING Udgivet af: Midtjysk Turisme Midtjysk Turisme er det regionale turismeudviklingsselskab i Region Midtjylland. Vores overordnede idé og målsætning er væsentligst at stimulere turisterhvervets

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting Sådan får du med PR & sociale medier René Hjetting Sådan får du succes med PR og sociale medier 2014 René Hjetting 1. udgave, 1. oplag Trykt i Danmark 2014 ISBN: 978-87-997580-0-5 (Trykt udgave) ISBN:

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

og problemformulering

og problemformulering bibliotek wiki weblog RSS Af Randi Clemmensen, University College Nordjylland & Lene Herskind, H. Lundbeck A/S Skriftlig opgave i faget web 2.0 Danmarks Biblioteksskole København, maj 2009 Underviser:

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning.

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Projektformulering... 4 Motivering... 5 Ideudvikling eller hvorfor det kan være godt at gemme sig... 6 Research... 9 Field Research... 10 1.

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER - evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER INDHOLD HVAD ER PROJEKT MOBILLÆSNING? 04 HVEM HAR DELTAGET? 04 PROJEKTETS AKTIVITETER 05 PROJEKTETS ORGANISERING 05 HVAD ER EVALUERINGEN?

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere