Manual til markedsføring af mobile løsninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual til markedsføring af mobile løsninger"

Transkript

1 Manual til markedsføring af mobile løsninger

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan bruges manualen 2. Den interne markedsføring Målgruppe Produktets betydning for målgruppen Markedsføringsbudget Mål for markedsføring Målopfølgning Kanaler 3. Den eksterne markedsføring Målgruppe Produktets betydning for målgruppen Markedsføringsbudget Mål for markedsføringen Målopfølgning 4. Eksterne kanaler 4.1. Personas Kategorisering af Personas 4.2. Guide til Medievalg Gennemgang af medier 4.3. Forskellige medietyper Betalingskanaler Gratiskanaler Kanaler, vi gør os fortjent til 4.4. Anbefaling af kanalstrategi for den enkelte type af personas 5. Afrunding Bilag I manualen er der henvisning til følgende materiale: Beskrivelse af personas / målgrupper (bilag 1) Liste over kanaler (bilag 2) Konceptbeskrivelser (bilag 3)

3 Markedsføring af mobile løsninger 1. Indledning På de følgende sider kan man få et indblik i hvad, man bør overveje, når man skal markedsføre en mobil løsning og skal i gang med at udarbejde en markedsføringsplan for sin mobile løsning. 1.1 Introduktion til markedsføring Markedsføringen er et værktøj til at skabe synlighed og interesse for bibliotekets produkter og services med det formål at få folk i butikken. Selvom markedsføringen overordnet set rummer at utal af forskellige analyse- og eksekveringsmetoder, er denne manual tænkt som et operationelt dokument, der gør det muligt for alle uanset uddannelse og erfaring at markedsføre et givent mobilt koncept. Udgangspunktet for enhver markedsføringsaktivitet bør altid være et ønske om at påvirke en nærmere defineret gruppe af personer = målgruppen. Hvor meget vi får ud af vores begrænsede markedsføringsbudget (uanset om det er kroner eller timer) afhænger i høj grad af, hvor godt vi kan ramme vores målgruppe på baggrund af vores kendskab til den. Derfor vil vi også se nærmere på hvilke målgrupper, som henholdsvis benytter og ikke benytter biblioteket i dag samt hvilke behov og handlemønstre, der er kendetegnende ved den enkelte målgruppe. Dertil kommer, at man også skal huske at markedsføre internt og gøre sine kolleger til gode ambassadører for det, man vil markedsføre over for sin målgruppe. Det vil sige, at der skal udarbejdes en markedsføringsplan, der både dækker en intern og en ekstern markedsføring. Og nu er vi allerede begyndt at operere med nogle vigtige begreber læs mere om det i næste afsnit, 1.2 Opgaver og Begreber. 1.2 Opgaver og Begreber Før markedsføringen Der er nogle enkelte vigtige forhold og begreber, som man bør forholde sig til, før man implementerer et produkt/koncept (mobil løsning) og igangsætter sin interne markedsføring og sin eksterne markedsføring. For det første bør den mobile løsning være relateret til et behov, dvs., at man bør kende produktets/konceptets betydning for målgruppen (desuagtet, at biblioteket som institution også af og til skaber et behov ved at tilbyde nye serviceydelser). Mennesker er forskellige, og behovet er ikke ens for alle. Derfor opererer vi også med en række eksterne målgrupper, som vi kalder personas (se afsnit 2) I det øjeblik, vi har identificeret et behov hos en eller flere af vore personas, kan vi undersøge, hvorvidt vi kan opfylde behovet, dvs. udarbejde en konceptbeskrivelse af den mobile løsning. I forbindelse med markedsføringen Såfremt produktet viser sig at være teknisk og økonomisk muligt at udvikle, kan man igangsætte implementering og markedsføring af den mobile løsning.

4 Markedsføringen skal ske dels eksternt, dvs. over for vore personas, dels internt over for kolleger. I afsnit 2, Den interne Markedsføring, beskrives nærmere hvordan der sker en indsnævring af de kolleger, der udpeges som målgruppe. Derefter skal der dels fastlægges et mål for markedsføringen, dels planlægges en målopfølgning. Der udarbejdes et markedsføringsbudget samtidig med, at der med udgangspunkt i personas tages der stilling til hvilke kanaler, der skal benyttes i markedsføringen. 1.3 Hvordan bruges manualen Markedsføringsplanen disponeres ensartet for både den interne markedsføring (afsnit 2) og den eksterne markedsføring (afsnit 3). Målgrupper (interne og eksterne) Produktets betydning for målgruppen Markedsføringsbudget Mål for markedsføring Målopfølgning Kanaler Valget af kanaler i den interne markedsføring er temmelig ukompliceret i forhold til valget af kanaler i den eksterne markedsføring. I den eksterne markedsføring skal man nemlig have fokus på at vælge netop de kanaler, som henvender sig bedst til sine personas (målgruppe). Derfor er underafsnittet kanaler i Den eksterne Markedsføring placeret i et selvstændigt afsnit Eksterne Kanaler, der består at underafsnittene Kategorisering af Personas, Guide til Medievalg og Forskellige medietyper 2. Den interne Markedsføring Den interne markedsføring er mindst lige så vigtig som den eksterne og skal planlægges. Du skal overveje, hvordan du vil sælge produktet til dine kolleger. Målgruppe kolleger Er det alle på biblioteker? er det kolleger med publikumskontakt? er det voksenbibliotekarer, børnebibliotekarer eller musikbibliotekarer? eller noget helt andet, f.eks. andre biblioteker? Det anbefales, at man på hvert bibliotek har udpeget én markedsføringskoordinator for mobile løsninger. Det betyder, at skal man henvende sig til andre biblioteker, kan man kontakte markedsføringskoordinatoren, som så forestår henvendelsen til den aktuelle målgruppe. Produktets betydning for målgruppen Hvilket behov opfylder det? hvad gør det til noget særligt i forhold til andre produkter, som biblioteket har? Hvem er det særligt interessant for og i hvilke situationer? Markedsføringsbudget Før der vælges kanal, er det nødvendigt at kende budgettet! Mål for markedsføring Fastlæg målet. Skal målgruppen kunne besvare spørgsmål om produktet? skal målgruppe være med til at markedsføre produktet ekstern? Målopfølgning Når man fastlægger målet for markedsføringen, tager man samtidig stilling til hvordan, man vil måle, om målet bliver opfyldt. På den måde sikrer man sig, at målet er målbart. Tag også

5 stilling til hvordan man vil evaluere målingen, altså hvornår er resultatet dårligt, godt, eller fremragende. Kanaler Herefter skal der tages stilling til, hvilke kanaler, der skal benyttes i den interne markedsføring: , internt nyhedsbrev, intranet, opslag/plakater m.m. Disse vil være egnede til at sørge for, at hele huset er orienteret om kampagnen. Kurser, workshops, præsentationer vil være egnede til at klæde de grupper, der skal formidle produktet eksternt, ekstra godt på - f.eks. en sekvens på ½-1 time, hvor produktet præsenteres, og hvor der er tid til at prøve det selv. Den personlige introduktion, f.eks. kick-off-møder o.lign., der giver konkrete eksempler på hvordan personalet markedsføres produktet eksternt. Derudover fungerer mange af kanalerne i den eksternt rettede kampagne også internt. F.eks. vil plakater og storskærme i udlån også være en intern reminder lige så meget som ekstern reklame. Under kampagnen kan gryden holdes i kog på forskellig vis, f.eks. ved at lave plakat (på storskærm), der løbende opdateres om udvikling i brug af produktet, mails om udvikling i antal brugere eller anbefalinger fra betjeningspunktet evt. kombineret med en intern konkurrence. Efter kampagnen er det vigtigt at få samlet op internt og få orienteret de, der har været aktive i kampagnen. Nåede man målet? hvad har fungeret godt/skidt? Orienteringen kan være pr. mail eller ske på et fællesmøde, hvor kollegerne har mulighed for at komme med feedback. 3. Den Eksterne Markedsføring De indledende overvejelser er de samme som i den interne kampagne. Målgruppe personas Målgruppen er jo i bred forstand alle, der har en telefon, tablet el.lign. med adgang til internettet. Men som tidligere nævnt er mennesker forskellige, og derfor henvender de enkelte produkter sig til forskellige persontyper. Til formålet har vi defineret en række personas, som man kan vælge imellem se afsnit 4.4 samt bilag. Produktets betydning for målgruppen Her henvises til den konceptbeskrivelse, der er udarbejdet forinden beslutning om at markedsføre produktet. Markedsføringsbudget Før der vælges kanal, er det nødvendigt at kende budgettet! Mål for markedsføring Fastlæg målet husk at det skal være realistisk og målbart. Eksempel: Målet for markedsføringen af at få udbredt vores mobilapplikation til brugerne af biblioteket. Ved kampagneperiodens udgang skal vi derfor minimum have opnået 500 downloads af applikationen. Målopfølgning Når man fastlægger målet for markedsføringen, tager man samtidig stilling til hvordan, man vil måle og om målet bliver opfyldt. På den måde sikrer man sig, at målet er målbart. Tag også stilling til hvordan man vil evaluere målingen, altså hvornår er resultatet dårligt, godt, eller fremragende.

6 Eksempel: Efter kampagneperioden har vi opnået 450 downloads, hvilket kun er delvist tilfredsstillende. Den største grund til at vi ikke nåede de ønskede 500 downloads er, at kampagnen fandt sted i løbet af sommerferien, hvor der var markant færre personer på biblioteket. Dog downloadede en større andel af målgruppen end forventet applikationen, hvilket var med til at trække det samlede antal downloads op. 4. Eksterne kanaler Næste skridt vil være at overveje hvilke kanaler, der skal bruges i den eksterne markedsføring. Det vil naturligvis afhænge af målgruppe og budget. Det er naturligt at tage udgangspunkt i målgruppen og derefter tage stilling til hvilken kanal, man vil benytte. Derfor vil vi først kategorisere vore personas (afsnit 4.1) og derefter guide til et medievalg (afsnit 4.2). I afsnit 4.3 præsenteres forskellige medietyper og i afsnit 4.4 gives eksempler på hvilke medier, der er relevante ift. de enkelte personas. 4.1 Kategorisering af Personas Vi vil indlede med at se nærmere på hvilke målgrupper, som henholdsvis benytter og ikke benytter biblioteket i dag samt hvilke behov og handlemønstre, der er kendetegnende ved den enkelte målgruppe. Til at beskrive de forskellige målgrupper, tager vi udgangspunkt i beskrivelserne af Personas. Personas består af to overordnede klynger af personer; henholdsvis eksisterende brugere af biblioteket samt ikke-brugere. Under hver kategori findes en række undergrupper, som adskiller sig fra hinanden ved at have forskellige behov og handlemønstre. Og netop disse forskellige behov og handlemønstre er udgangspunktet for, hvordan vi via markedsføringen kan påvirke den enkelte målgruppe og søge at tilgodese deres respektive behov via en given mobilløsning. Nedenstående opstilling af Personas er tiltænkt som værende et redskab til at give et hurtigt overblik over hvilke typer af målgrupper der findes, således at du kan målrette din markedsføring mod en given gruppe. Har du eksempelvis et ønske om at nuværende brugere skal benytte biblioteket oftere, eller at de nuværende brugere skal blive mere selvhjulpne via en given mobil løsning, skal du finde ud af hvilke(n) målgruppe(r) under eksisterende brugere, som du vil give dig i lag med. Er dit udgangspunkt derimod at få nye brugere ind på biblioteket, skal du i stedet se hvilke(n) målgruppe(r) under ikke-brugere, som du vil koncentrere dig om. Kategorisering af personas Da Personas er blevet til på baggrund af nogle kvalitative parametre, såsom behov og handlemønstre kan det være vanskeligt at kvantificere de forskellige persongrupper uden at parre målgruppen med nogle demografiske og målbare variable som køn og alder. Derfor er der ud for hver persona angivet typisk køn og alder for målgruppen i en parentes. Disse to parametre er desuden de mest anvendte, når det kommer til indkøb af annonceplads. 1. Eksisterende brugere a. Opdrageren (typisk K, år) b. Arbejdsbien (typisk K, år) c. Videnssøgeren (typisk K, år) d. Biblioteksentusiasten (typisk M/K, 45+ år) e. Drive-in brugeren (typisk M/K, år) 2. Ikke-brugere a. Jeg har ikke tid (typisk M/K, år)

7 b. Jeg køber mit materiale (typisk M/K, år) c. Specielle behov (typisk M/K, år) d. Jeg har ikke behov (mere) (typisk M/K, 55+ år) e. Jeg læser ikke bøger (typisk M/K, år) Når du har fundet ud af hvilken målgruppe, du ønsker at kommunikere med, skal du nu træffe en beslutning om kanalstrategien altså hvilke medier, du skal benytte for at komme i kontakt med din målgruppe. 4.2 Guide til Medievalg Når det kommer til valg af kanal for markedsføringen er det vigtigt hele tiden at have fokus på målgruppen og hvordan vi får vores budskab ud til så stor en andel af målgruppen som muligt. Jo flere vi rammer i den ønskede målgruppe pr. budgetkrone, jo mere effektiv bliver vores markedsføring og desto mere får vi ud af vores budgetter. Oplysninger omkring målgruppedækning stilles oftest til rådighed af det enkelte medie i forbindelse med indkøb af betalte annoncer o.l. Lidt sværere bliver det at indhente disse oplysninger i forbindelse med annoncering via gratis - såvel egne som ikke egne - medier. Er det eksempelvis egne medier, kan vi forsøge at indhente oplysninger omkring brugerne ved at foretage analyser og undersøgelser, men er der tale om gratis medier, som vi ikke selv kontrollerer, må vi oftest basere vores estimater på skøn. At markedsføre os overfor en given målgruppe kræver altså indsigt i vores målgruppe, vores målgruppes medievaner og ikke mindst koncentrationen af vores målgruppe på det enkelte medie på den måde får vi det største udbytte af vores markedsføring. For at gøre markedsføringen og kanalstrategien mere tilgængelig for dig, har vi opstillet forslag til hvilke medier du bør benytte dig af mht. markedsføringen overfor de enkelte Personas i afsnit 4.4. På den baggrund kan du nøjes med at vælge imellem de mest relevante kanaler, når du skal markedsføre dit næste koncept. Lige præcis hvilket medie under hver kanal, som du vælger at benytte, er dog op til dig og din vurdering af målgruppen ift. mediet samt hensyn til budgettet. 4.2 Forskellige medietyper Her præsenterer vi dig for de forskellige typer af medier såvel gratis som betalte og medier vi hhv. selv kontrollerer og ikke kontrollerer. Desuden giver vi eksempler på hvad indrykning på de forskellige betalte medier koster, så du bedre kan prioritere dit markedsføringsbudget, såfremt du har et sådant til rådighed. Man kan inddele kanalerne i: kanaler, vi betaler for at få plads i (paid): Aviser, radio, TV, magasiner, online annoncer kanaler, vi selv ejer og kontrollerer (owned=gratis): Hjemmeside, plakater, storskærme, flyers, direkte salg, nyhedsbreve kanaler, vi skal gøre os fortjent til (earned): PR, anbefalinger, samarbejdspartnere, word of mouth, snak på sociale medier En kampagne kan man se som tre faser, hvor man 1. i første omgang skaber opmærksomhed 2. derefter skal opmærksomheden føre målgruppen over på egne medier, hvor brugeren henter/ser produktet 3. og endelig i sidste fase snakker om og anbefaler produktet

8 Betalingskanaler (paid) Her er nogle eksempler på hvad betalingskanaler koster: Busreklamer udvendigt og indvendigt: Eksempel: Landsdækkende kampagne på venstresiden af busserne (333) i alt) i 2 uger, pris ca kr. + produktion ca kr. Reklamer ved busstoppesteder, kiosk mv.: Eksempel: Storby-løsning dækker Kbh., Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, trekantsområde og Randers i alt ca ophæng. Pris ca. 1,1 mio kr. + ca kr. for ophæng. I alt 1,8 mio kr. + produktion. Biografreklame: Eskempel: Foyerspot i 18 biografer (100 fladskærme) i hele landet. Pris ca kr./uge + produktion. TV-spot: Eksempel: TV2s regioner 30 sek. Spot på TV2 Øst (Sjælland minus Kbh.) kl kr. pr spot + produktion. Infosystem i bus/tog: Eksempel: Kampagne i 4 uger. Pris ca kr. + produktion. Aviser: Eksempel: Banner i MetroEkspress (nationalt) 150*25 mm.: 8663 kr. + produktion. Radiospot: Eksempel: Lokalradio i Herningområdet: 120 spots á 10 sek. Fordelt på Radio M og Radio Aura kr. + produktion (ca kr.) Gratiskanaler (owned) Da markedsføringsbudgettet mange gange er meget begrænset og oftest ikke-eksisterende, er biblioteket i den situation, hvor der må satses på at skabe opmærksomhed gennem de kanaler, vi ejer eller gennem kanaler, som vi gør os fortjent til. En mulighed kan også være at investere tid i samarbejdspartnere, der kan hjælpe med at få budskabet ud. Samarbejdspartnere kan være organisationer, foreninger, netværk m.m.. Her vil det være vigtigt at identificere relevante samarbejdspartnere, der har berøring med den målgruppe, man gerne vil have fat på. Det skal også overvejes hvad, biblioteket kan gøre til gengæld. Man kan også bede en blogger om at anmelde produktet. Man kan skelne mellem to typer bloggere: Nørderne, der interesserer sig for et specifikt emne + gerne anmelder, hvis de finder produktet interessant, og bloggere, som tjener penge på at have reklamer på deres blot og derfor vil skele til, om produktet vil generere trafik til deres hjemmeside. Der tages direkte kontakt til bloggerne gerne før al anden markedsføring sættes i gang. En anden gratis mulighed er at kontakte pressen det kan være lokalt, nationalt eller mere specialiserede magasiner og tidsskrifter. Man kan sende en generel pressemeddelelse til alle og følge den op med en personlig henvendelse, eller give historien eksklusivt til et medie. Skal man kommunike til de personer, som ikke bruger biblioteket er det dog noget vanskeligere at nå disse grupper ad gratis vej. Der er dog mulighed for at benytte medier som f.eks. Youtube, Facebook og andre sociale medier for at skabe en viral effekt og nogle interessepunkter, som ikke kræver at man er bruger af biblioteket. Disse kanaler kan naturligvis også benyttes overfor folk, der allerede benytter biblioteket. Hører målgruppen til blandt de personer, der allerede benytter biblioteket, kan man bruge de medier, man selv kontrollerer, dvs. banner eller artikel på hjemmeside, kampagneside, nyhedsbreve (evt. sms og mail). Det er også væsentligt, at den mobile løsning markedsføres fysisk i rummet, dvs. der bør være plakater, storskærme, handouts m.v. med henvisning til produktet. Endelig er der det direkte salg ved bibliotekarbordet- Kollegerne skal klædes på til at vejlede brugeren.

9 Når den indledende opmærksomhed er skabt, er det vigtigt, at det er let at komme fra denne opmærksomhed til den ønskede handling: At man bruger produktet. Det kan enten være et link direkte til produktet eller til hvor produktet kan hentes. Altså den klare henvisning skal være til stede overalt, hvor produktet nævnes både digitalt og fysisk. I det fysiske PR-materiale vil det være en fordel med en QR-kode eller et kort link. Kanaler, vi gør os fortjent til (earned) Man skal skabe rammerne for at brugeren har let ved at snakke om produktet. Det skal være nemt at dele indhold på f.eks. Facebook eller gøre opmærksom på en konkurrence og Twitter og på den måde nå ud i brugerens netværk. Det kan også være deling af produktet via mail. Man kan invitere brugeren til dialog via en blog på sitet: Stille spørgsmål eller komme med forslag til forbedring af produktet eller beslægtede emner. En anden mulighed er at lave afstemninger, give mulighed for at rate produktet mm.. Den bedste reklame for produktet, vi kan få, er den personlige anbefaling. Nedenfor kan du se konkrete eksempler på medier du kan vælge imellem, når du går i gang med markedsføringen. Konkrete eksempler på medier Medierne er delt op i: Betalte medier Eksempler: o Magasiner og andre trykte medier (Tjek, Chili, Politiken etc.) o Digitale bannere på relevante websites (politiken.dk, ing.dk, femina.dk etc.) o Taxa o Outdoor o SMS-nyhedsbrev o Facebook (annoncering) o Apps Gratis medier Eksempler o Facebook o Bloggere o Storskærme o nyhedsbrev o Facebook (side) o Twitter o Youtube o Egen website o Digitale skærme o Plakater (kun produktionsomkostninger) o Flyers (kun produktionsomkostninger) Kommentarer til udvalgte medier: Da nogle medier kræver en anden tilgang end andre, findes nedenfor nogle overvejelser du bør gøre dig ift. de enkelte medier: Ad SMS-nyhedsbrev) Med hensyn til opsamling af tilladelse (permission) til at måtte kontakte folk via SMS samt den efterfølgende udsendelse af SMS er, er der en række forhold, som man skal være bekendt med:

10 Adgang til et system til håndtering af SMS er skal købes igennem en aktør på markedet for SMS er. Som oftest er der i systemet mulighed for selv at udsende SMS til hele eller dele (segmenteret udsendelse) af den samlede database. I en segmenteret udsendelse, sendes der specifik information til de personer, som har tilkendegivet at de har specielle præferencer. Det er dog i de færreste tilfælde at man vælger at opdele sine SMS-nyhedsbreve på mindre modtagergrupper da det er noget mere omstændeligt. Man skal dog være opmærksom på at for megen ikke-relevant information, som sendes ud for ofte, kan betyde at folk opfatter tjenesten som spam og derfor framelder sig igen. Opsamling: Typisk opsamles SMS-permissions ved at folk selv aktivt tilmelder sig (et lovkrav) på baggrund af et givent markedsføringsmateriale. På markedsføringsmaterialet er angivet at man ved at sende en tekst til en bestemt nummerkode, fremadrettet vil modtage nyheder via SMS. I forbindelse med markedsføringen er det en pligt at man oplysninger hvilken type information man vil få tilsendt, hvordan man afmelder sig tjenesten igen, samt om der er eventuelle omkostninger forbundet med at benytte servicen (sms-takster etc.). Eksempel på tekst til markedsføringen: Tilmeld dig bibliotekets SMS-nyhedstjeneste og få løbende information omkring kommende events. Du tilmelder dig ved at sende BIB til Du kan altid framelde dig igen ved at sende BIBSTOP til (Koster alm. SMS-takst) Udsendelse: Når du har fået opbygget en database og ønsker at sende dine modtagere et SMS-nyhedsbrev, er der også nogle ting du bør overveje. For det første er du begrænset af at skrive en relevant tekst på 160 tegn medmindre du ønsker at betale for mere end en SMS. Du kan dog supplere teksten med et link til et mobiltilpasset site, hvis du ønsker at give modtagere yderligere information. Indenfor de 160 tegn skal du desuden altid give brugeren information omkring afmelding SMS-nyhedsbrevet. Her kan du f.eks. sidst i SMS en skrive: Afm. BIBSTOP til Ad nyhedsbrev) Mange af de samme forhold går igen i s, som det gælder for SMS er. Mht. s er du dog ikke så begrænset af plads, som det gælder for SMS er. Det er dog mindst lige så vigtigt at de budskaber du medtager i dit nyhedsbrev er relevante for modtageren. Allerede under opsamlingen af modtagere af dit nyhedsbrev, kan du med fordel spørge folk, hvilke interesseområder de har, så du efterfølgende kan gruppere din udsendelser. Ad Youtube) Youtube er et godt formidlingsværktøj at gøre brug af, hvis du har noget relevant videomateriale at tilbyde interesserede. Du skal blot være opmærksom på, at så snart du har lagt noget materiale op på Youtube har du svært ved at styre, hvem der får adgang til materialet og i hvilken sammenhæng det indgår. Styrken er dog netop også at en video på Youtube kan være med til at sætte en viral effekt i gang. At få folk til at dele dine videoer, kræver dog oftest at vinklen er lidt skæv og oftest også overraskende. Kan man få folk til at trække på smilebåndet, er det også nemmere at få folk til at sprede dit budskab. Husk at tænke konceptet rigtigt igennem før snebolden ruller. Ad Flyers) Udover at benytte flyers i bibliotekets eget rum, kan mediet faktisk også være en kanal til at nå ikke-brugerne. Måske har du allerede et samarbejde med det lokale kommunekontor, den lokale læge, et eventsted eller andre, som du kan benytte i den sammenhæng? Du kan hvert fald spørge om lov til at lægge nogle flyers i nærheden af samarbejdspartnerens indgangsområde og på den måde ny en bredere målgruppe, end den du kan nå på din egen lokalitet.

11 4.4 Anbefaling af kanalstrategi for den enkelte type af Personas For hver personas er vist hvilket medie der med fordel kan benyttes. 1.a.: Opdrageren Betalte medier: Internetmedier (kvindemagasiner, fora for mødre, nyhedsmedier etc.), dameblade Gratis medier: o Vi selv kontrollerer: Bibliotekets hjemmeside, flyers, plakater o Vi ikke selv kontrollerer: Bloggere (der blogger om børn, opdragelse, moderrollen etc.), journalister (fra dameblade, fagblade omkring børn og børneopdragelse etc.) 1.b.: Arbejdsbien Betalte medier: Uddannelsesrelevante medier (eks. gratiskompendier), outdoor, biografreklamer, indvendige busreklamer, studierelevante hjemmesider, øvrige hjemmesider (AOK, Kino.dk etc) Gratis medier: o Vi selv kontrollerer: Bibliotekets hjemmeside, nyhedsbrev, plakater og flyers, Youtube, Facebook og andre sociale medier o Vi ikke selv kontrollerer: Journalister (fra trykte, måske studierelevante medier, internetmedier som f.eks. Pensum.dk etc.) 1.c.: Videnssøgeren Betalte medier: Div. fagblade, SMS-nyhedsbrev Gratis medier: o Vi selv kontrollerer: Bibliotekets hjemmeside, nyhedsbrev, plakater, flyers o Vi ikke selv kontrollerer: Flyers og plakater (eks. på den lokale skole etc.) 1.d.: Biblioteksentusiasten Betalte medier: Relevante aviser og dagblade såvel trykte som digitale Gratis medier: o Vi selv kontrollerer: Bibliotekets hjemmeside, nyhedsmails, plakater, flyers etc. o Vi ikke selv kontrollerer: Flyers (hos samarbejdspartnere lægen etc.) 1.e.: Drive-in brugeren Betalte medier: Digitale medier (Koncertkalenderen, AOK etc.), SMS-nyhedsbrev outdoor, busreklamer, TV og radio, biografreklame. Gratis medier: o Vi selv kontrollerer: Bibliotekets hjemmeside, plakater, flyers, Facebook og andre sociale medier o Vi ikke selv kontrollerer: Journalister (studie-/fagrelevante medier) 2.a.: Jeg har ikke tid Betalte medier: Dameblade og fagblade, relevante internetmedier, outdoor, tv. Gratis medier: o Vi selv kontrollerer: Facebook og andre sociale medier, Youtube o Vi ikke selv kontrollerer: Journalister (fra dame- og relevante fagblade) 2.b.: Jeg køber mit materiale Betalte medier: Relevante dagblade og aviser, TV Gratis medier: o Vi selv kontrollerer: Facebook og andre sociale medier o Vi ikke selv kontrollerer: Journalister (fra div. aviser og fagblade) flyers (hos samarbejdspartnere) 2.c.: Specielle behov

12 Betalte medier: Fagspecifikke digitale og trykte medier, TV Gratis medier: o Vi selv kontrollerer: Sociale medier o Vi ikke selv kontrollerer: Journalister (eks. Ingeniøren) 2.d.: Jeg har ikke behov (mere) Betalte medier: TV, radio Gratis medier: o Vi selv kontrollerer: Ikke relevant o Vi ikke selv kontrollerer: Ikke relevant 2.e.: Jeg læser ikke bøger Betalte medier: TV, outdoor, busreklamer, sponsorater ifm. Sportsevents Gratis medier: o Vi selv kontrollerer: Facebook og andre sociale medier o Vi ikke selv kontrollerer: Flyers hos samarbejdspartnere 5. Afrunding Markedsføringsmanualen er sammen med Markedsføringsplanen tænkt som et fælles værktøj til at markedsføre et eller flere givne koncepter. Efter at have gennemlæst markedsføringsmanualen skulle du derfor gerne på nuværende tidspunkt have en overordnet forståelse for markedsføringsdisciplinen. Markedsføringsplanen, som er det næste dokument du bør læse igennem, gør dig på et mere konkret plan (bl.a. ved hjælp af værktøjer og eksempler) klar til at føre dine markedsføringsplaner ud i livet.

13 Bilag Bilag 1 - Personas Beskrivelse af de personas vi anvender i projektet: Formidling på mobile platforme. Personas stammer fra projektet Digital Trendspotting oger kombineret med en mobil brugertype. Personas: Målgrupper Eksisterende brugere De eksisterende brugere er interessante af flere årsager: De kan fortælle os, hvad det er bibliotekerne gør godt idag, og hvilke behov bibliotekerne opfylder. Samtidig kan de også pege på hvilke behov biblioteket ikke opfylder. Kigger man på tilfredshedsundersøgelser, vil man se, at de eksisterende brugere er meget tilfredse med den service og de muligheder bibliotekerne tilbyder. Deres specifikke behov bliver altså opfyldt. Derfor kan det også være svært at spørge de eksisterende brugere direkte hvad biblioteket skal i fremtiden for det passer jo godt til dem, som det er. Hvis man spørger vil de grundlæggende svare mere af det samme. (Eksempelvis flere og bedre bøger, længere åbningstider, osv.) Det skal ikke forveksles med, at man ikke kan udarbejde nye services til disse målgrupper, for det kan man i høj grad. Statistikken over brugernes adfærd i dag viser at:»» 40-60% er under 10 min på biblioteket (afhentning/aflevering af materiale)»» 10% kommer for at læse aviser & tidsskrifter»» 14% er pc brugere og er der gennemsnitligt 1 time»» 4 ud af 5 voksne kommer alene»» hvert 2. barn kommer alene (<14) Brugerne er i høj grad selvhjulpne. De henvender sig sjældnere til bibliotekarerne for at få hjælp til at udvælge materialer. Ofte drejer spørgsmålene sig om hvor specifikke materialer er placeret. Grunden til at de er glade for selvbetjening kan forklares med, at det er hurtigt, da man er uafhængig af andre, men også at der er mange som synes det er spændende at finde frem til materialet. Brugerne er generelt også glade for de hjemmesidebaserede services, som f.eks. genlån og reservering af materialer, samt at man kan se om specifikt materiale er på hylden, inden man bevæger sig ned på biblioteket.

14 "Opdrageren" Benytter bibliotekernes tilbud i form af aktiviteter henvendt til børn, og låner af poser fyldt med børnebøger og musik. Behovet er at skabe oplevelser mellem barn/ voksen, gennem historier og underholdende læring/ udvikling - som et led i at skabe en god ramme for børnene. Hvad er det Opdrageren efterspørger? Har behov for at vælge de rigtige materialer for at givebørnene de gode oplevelser. De har et stort behov for en god søgning der giver overblik, men samtidig vil de gerne græsse og opdage nye områder og hele tiden blive inspireret. Behov for strukturering og søgning i både materialer og arrangementer. Persona Kristine som er et eksempel på denne brugergruppe.

15 "Arbejdsbien" Benytter det fysiske bibliotek som en arbejdsplads, for en kortere eller længere periode, hvor der er fokus på et specifikt emne, f.eks. studie, hobby eller arbejdsrelaterede projekter. Arbejdsbien anvender sjældent bibliotekets medarbejdere til at skaffe viden, tværtimod vil de gerne arbejde selv. De mener deres emne er så komplekst, at biblioteket ikke kan hjælpe dem, derfor vil de gerne arbejde isoleret. Behovet er arbejdsstationen, fri for distraherende elementer og med adgang til de redskaber/viden der skal bruges til deres opgaveløsning. Hvad er det Arbejdsbien efterspørger? Der søges efter en specifik viden om det ønskede område. Har brug for at det er dybdegående materiale om specifik viden. De efterspørger en guide til udvidet videnssøgning, evt. hvor de selv bliver en del af det. Måske en form for netværk med deling af kompleks viden? Persona Sherin som er et eksempel på denne brugergruppe. "Videnssøgeren" Benytter biblioteket til at søge ny viden og hente inspiration. Ofte ved de hvilket emne de går efter, og det er her de vil have deres viden udbygget. Det er ofte faglitteratur der søges efter, men det kan dog også være skønlitterære områder. Behovet er at udbygge sin viden, udvide interesseområder eller finde helt nye. Benyttes ofte i forbindelse med skole/studie, men kan også være eget interesseområde. Videnssøgeren er nysgerrig og søger relevant viden indenfor det pågældende område. Bruger biblioteket til inspiration og for at afdække området, evt. forud for køb af bog. Bibliotekets hjemmeside, søgemaskine samt reservationer bruges flittigt. Der hentes også inspiration på nettet, i kildelister og evt. hos bibliotekets personale. Hvad er det Videnssøgeren efterspørger? Søger hele tiden efter ny viden, og bygger videre påden eksisterende. Der er behov for at kunne søge inspiration, græsse og afdække interesse områder.

16 Samtidig er der også behov for hjælp til løsning af alternative behov, f.eks. hvis hun ikke er helt klar over hvilket materiele der skal vælges, men vil gerne lære noget om asiatisk madkunst, hvordan afdækkes området bedst? Persona Gudrun som er et eksempel på denne brugergruppe. "Biblioteksentusiasten" Har stort kendskab til biblioteket, og benytter mange af de tilbud, som bibliotekerne udbyder. Vil gerne have hjælp til informationssøgning og inputs til nyt materiale. Brugeren benytter ofte biblioteket og er meget åben og positivt overfor biblioteket. Behovet er at få et overblik over den viden der findes - så man ikke går glip af noget, en form for videnoptimering. Formålet kan både være specifikt eller underholdningsorienteret. Hvad er det Biblioteksentusiasten efterspørger? Der er et behov for hele tiden at blive inspireret og hele tiden at være opdateret. En stor del af de behov denne gruppe har er opfyldt allerede, men de er meget åbne for nye tiltag og vil helt sikkert være åben overfor nye muligheder. Kan de få den nødvendige inspiration af biblioteket? Eller skal den findes et helt andet sted? Skal biblioteket formidle kontakter til f.eks. Læsekreds netværk debatfora el.lign.? Persona Flemming som er et eksempel på denne brugergruppe. "Drive-in brugeren" Handler meget målrettet, og er kort tid på biblioteket. Har som regel reserveret et specifikt materiale hjemmefra, og skal bare lige samle det op. Alternativt har denne brugergruppe udvalgt sig materiale hjemmefra og skrevet en indkøbsseddel. Behovet er et så effektivt (hurtigt) forløb som muligt, at få samlet materialet op og så komme hjem. Er glad for selvbetjening, for så er man uafhængig af andre personer. Hvad er det drive-in brugeren efterspørger? Der er et behov for målrettet udvælgelse af materialer en form for udvidet søgning i kataloger.

17 Bevidsthed om hvad de vil have, men har brug for at optimere deres viden løbende. Der efterspørger muligvis en ramme for en meget effektiv videnssøgning. Persona Lene som er et eksempel på denne brugergruppe. Ikke-brugerne Det er selvfølgelig langt lettere at definere og beskrive de nuværende brugergrupper i forhold til ikkebrugerne,for det eneste vi kender til sidstnævnte er at de har fravalgt at bruge de services der tilbydes i dag. Baseret på egne interviews med ikke-brugere og et par rapporter har det været muligt at definere nogle barrierer mod at bruge bibliotekerne. Det er vigtigt at vi ikke (altid) tager udtalelser for pålydende, men prøver at gå bagom brugerne. Vi vil derfor vælge at tage udgangspunkt i de barrierer, som brugerne angiver som årsag til at de ikke benytter bibliotekerne. Vi behandler dem isoleret, men det er sjældent at brugeren kun anfører én grund til at han ikke benytter sig af en biblioteksservice. Her er altså tale om en subjektiv analyse, et kvalificeret gæt om man vil, og læseren er velkommen til at videreudvikle tankerne. Projektgruppen anvender informationen som et springbræt i vores idéudvikling, for senere at validere om koncepterne modsvarer virkeligheden. "Jeg har ikke tid" Det helt åbenlyse problem er, at brugeren føler at han ikke har tid til at bevæge sig hen til bibliotekerne. Der kan imidlertid også være tale om et prioriteringsspørgsmål, hvor bibliotekets ydelser ikke er attraktive nok for brugerne, og derfor bliver bibliotekernes serviceydelser nedprioriteret til fordel for andre formidlere af viden. Brugere i denne gruppe ville gerne benytte biblioteket, og kender overordnet til bibliotekets tilbud, men dagligdagen opsluges af andre gøremål. Her finder vi ofte de travle erhvervsfolk og børnefamilierne Hvad er det disse ikke-brugere efterspørger? TID! Biblioteket passer ikke ind i den travle hverdag? Disse brugere har brug for at mere materiale og serviceydelser gøres tilgængeligt over f.eks. nettet, eller at bibliotekerne på anden hvis bringer deres viden tættere på brugerne. Desuden skal biblioteket tilbyde services der er attraktive, i indhold og udseende, for at kunne konkurrere med andre tjenester, som er målrettet denne gruppe. Det er også vigtigt at der er overskuelighed, let og hurtigt adgang til ibrugtagelse, samt evt. elektronisk reminder m.m. ved aflevering. Persona Anne som er et eksempel på denne ikke brugergruppe.

18 "Jeg køber mit materiale" Umiddelbart er det at købe sit materiale jo et valg, som brugeren træffer. De søger ofte informationer på nettet, og køber så det, de finder interessant. Den underlæggende præmis er, at man kan få det samme på biblioteket, som man kan i en forretning, prisen til undtagelse. Hvis man opfatter biblioteket somen logistisk service, hvor man kun kan låne materiale (og altså ikke får anden hjælp/service) er det også rigtig. Hvad er det disse ikke-brugere efterspørger? For denne type bruger er en udlånsservice ikke det primære.men derfor kan biblioteket godt levere relevant vidensformidling, i form af nye serviceydelser, der kan komme brugeren til gavn, og som fokuserer på det som bibliotekerne kan gøre for folk, som arbejdslivet ikke kan. (f.eks. for rødvinssegmentet / friværdifolk på 50+) Persona Stig som er et eksempel på denne ikke brugergruppe. "Specielle behov" Disse brugere har en dyb viden om et emne eller fagområde, og føler derfor at bibliotekerne kan have svært ved at levere materiale, og/eller at bibliotekarerne ikke kan vejlede på deres område. Hvad er det de efterspørger? Måder at skabes dybere viden omkring deres område, eller kontakter til personer med samme interesser. En form for vidensnetværk, da de har stort behov for at dele og diskutere viden, f.eks. i et debatfora, - netværk af nørder, - faglige spidskompetencer. De har behov for selv at bidrage med noget. De ligger inde med meget viden, men kan hele tiden udvide. Livet er livslang læring! Persona John som er et eksempel på denne ikke brugergruppe. "Jeg har ikke behov (mere)" Denne gruppe rummer både tidligere brugere og aldrig brugere, de er på et stadie i deres liv, hvor de slet ikke tænker på biblioteket som en mulighed til videnssøgning. De føler ikke de har et behov, der skal dækkes ved at tilegne sig ny viden igennem feks. en bog.

19 De er positive overfor biblioteket, men mener ikke biblioteket henvender sig til dem i deres nuværende situation. Hvad er det disse ikke-brugere efterspørger? Services der er målrettet dem på et personligt og individuelt plan, som engagerer og optager dem, i modsætning til f.eks. det mere studierelaterede forbrug. Måske skyldes det, at disse brugere har andre interesser som de prioriterer højere? Man kan derfor overveje om det er en ny form for markedsføring, der skal til. Kunne strikkeklubben eller debataftenen være interessant for dem? Hvis de vidste den var der? Persona Kirsten som er et eksempel på denne ikke brugergruppe.

20 "Jeg læser ikke bøger" Flere brugere har udtalt at de ikke læser bøger, hvilket sikkert er rigtig nok. Men det betyder ikke, at brugerne ikke benytter sig af viden, snarere tværtimod. De anvender bare mange forskellige kilder til viden, f.eks. dokumentarfilm, billedserier, blogs, reportager, aviser... Man må så spørge Hvorfor har brugerne fravalgt bogen som medie? Svaret herpå skal ofte findes i, at en bog er flere hundrede sider lang, og kan tage flere dage at komme igennem. Det kræver en hvis forpligtigelse at opnå viden fra en bog, i skærende kontrast til massemedier som radio, tv, og Internet hvor man hurtigere kan opnå viden. Disse brugere anvender altså ikke bibliotekerne bl.a. fordi at bøger opleves som svært tilgængelige, i form af en tidskrævende relation til formålet. (Afslapning, opbygning af viden, osv.) Derfor benytter de sig af andre kommunikationsformer og leverandører der leverer lettere tilgængelig information. Hvad er det disse ikke-brugere efterspørger? Materiale der er let læseligt, må heller ikke være for langt. A la let info på nettet. Materialet skal også være let tilgængeligt! Derfor skal det ikke forventes, at denne gruppe selv tager initiativ til at gå på biblioteket og søge info. De skal have det serveret Persona Michael som er et eksempel på denne ikke brugergruppe. Personaerne kan inddeles i 4 brugertyper for mobilt internet: Type A Næsten ikke brugeren Typen har så begrænset brug af Internet, at de i realiteten næsten er ikke-brugere. Typen er blevet introduceret til Internet gennem job, uddannelse eller familie. Selv om man er nogenlunde fortrolig med computermediet og ved, at Internet sandsynligvis har meget at byde på, har det aldrig rigtig fænget i privat sammenhæng. Af nogle anvendes jævnligt, men ellers bruges Internet næsten kun, når det ikke kan undgås. Det mobile net bruges derfor ikke. Alder: Typen har ikke en fælles karakteristisk profil med hensyn til demografi eller livsstil, men kan i princippet dække over brugere, der på grund af manglende tid, kendskab eller lyst bruger Internet meget lidt i privat sammenhæng. Type af mobiltelefon: basic mobiltelefon

Personas: Målgrupper Eksisterende brugere "Opdrageren"

Personas: Målgrupper Eksisterende brugere Opdrageren Beskrivelse af de personas vi anvender i projektet: Formidling på mobile platforme. Personas stammer fra projektet Digital Trendspotting oger kombineret med en mobil brugertype. Personas: Målgrupper Eksisterende

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse Markedsføringsplan Indhold 1. Introduktion... 1 2. Markedsbeskrivelse... 1 3. Målsætning og budget... 2 4. Målgruppe... 3 5. Afklaring omkring kommunikation, budskab og virkemidler... 4 6. Medievalg og

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Koncept 1, Brugermatch.

Koncept 1, Brugermatch. Koncept 1, Brugermatch. Beskrivelse af idé: En mobilapp som hjælper bibliotekets brugere med at finde ligesindede. Grundidéen er at når en bruger har app en installeret og aktiv så vil brugeren udsende

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15 Kommunikation Kommunikationskanaler 2 Hjemmesider 3 Re-design af sanistaal.com 4 Oms 3,9b Reklamer 8 Sociale medier 14 Pressemeddelelser 15 Personalebladet 17 Intranet 18 Årsberetning og CSR 19 1 Kommunikationskanaler

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Indledning. Konkret markedsføringsplan:

Indledning. Konkret markedsføringsplan: Indledning Indledende research Bibliotekets tilbud Vesthimmerlands biblioteker har 2 mailinglister. En til at informere om voksenarrangementer og en til Ulvetimen nyhedsbrev til børnefamilier, som også

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Skab trafik Til din hjemmeside

Skab trafik Til din hjemmeside Skab trafik Til din hjemmeside Agenda 1. Er du online? 2. Hvorfor skal du være online? 3. Kommunikation på nettet Købt, ejet og tjent 4. Tre case virksomheder 5. Din online strategi Er du online? Hvad

Læs mere

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011 Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra Er du? Alder opdelt Har du hjemmeboende børn? I hvilke aldersgrupper har du hjemmeboende børn?(sæt evt. flere kryds) Alt i alt, hvor

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Ram plet med jeres markedsføring. Effektiv markedsføring af din skytteforening

Ram plet med jeres markedsføring. Effektiv markedsføring af din skytteforening Ram plet med jeres markedsføring Effektiv markedsføring af din skytteforening Skab en effektiv markedsføring og kommunikation af din skytteforening. Koncentration. Sigt. Ram plet. Kom godt i gang med markedsføring

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

» Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn«

» Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn« » Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn«bruger, Herning Bibliotekerne Velkommen til Herning Bibliotekerne 1 Bibliotekschef Pernille Schaltz byder dig velkommen til Herning

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN. 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk

BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN. 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk 2 PROJEKTET BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN 3 - årigt Kulturaftaleprojekt Kulturaftalen

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Med vores Mobile Marketing moduler kan du nemt og hurtigt lave : SMS konkurrencer SMS quiz SMS afstemninger SMS nyhedstjenester

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 1 Disposition 1. Undersøgelsens formål og metode 2. De ti målgrupper 3. Målgruppernes

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk Eniro Danmark // SMV-analyse 2015 Tabelrapport www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Tabel 1. Hvilken branche tilhører din?...1 Tabel 2. Hvilken gruppe af kunder kommer størstedelen af

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 AGENDA 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Resultater 4. Strategiske anbefalinger for segmenter BAGGRUND OG FORMÅL Undersøgelser

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 EGEDAL BIBLIOTEKERNE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 EGEDAL BIBLIOTEKERNE RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 EGEDAL BIBLIOTEKERNE INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende

Læs mere

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg PrimeTime Kommunikation A/S Onsdag 20. december 2012 Baggrund for kampagnen > Regionsrådsvalg

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede 1 TILBUDSAVISEN PLADS I DET SAMLEDE MEDIEBILLEDE Post Danmark har bedt IUM om at belyse tilbudsavisens plads i det samlede

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND MARTS 2013 BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND MARTS 2013 BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende

Læs mere

NonUsers ikke-brugere på Fyn 2012. Hovedresultater og segmenter af ikke-brugere Odense Centralbibliotek, den 21. juni 2012

NonUsers ikke-brugere på Fyn 2012. Hovedresultater og segmenter af ikke-brugere Odense Centralbibliotek, den 21. juni 2012 NonUsers ikke-brugere på Fyn 2012 Hovedresultater og segmenter af ikke-brugere Odense Centralbibliotek, den 21. juni 2012 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Fordeling af interviews på

Læs mere

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012.

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. Din vært: Ole Bach Andersen linkedin.com/in/olebachandersen Salg med LinkedIn Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg Introduktion til kurset det

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Kommunebranding handler først og fremmest om at samle kommunen omkring en fortælling, der giver mening både internt og eksternt.

Kommunebranding handler først og fremmest om at samle kommunen omkring en fortælling, der giver mening både internt og eksternt. Roskildes nye Pay off/brand Essence: Alle Tiders Roskilde skal lanceres bredt - lokalt og regionalt. Det skal sikres at udbrede brandet til også at omfavne erhvervsområderne som er vigtige i kommunen og

Læs mere

SWOT analyse af Netmusik

SWOT analyse af Netmusik S W O T Strengths / styrker Weaknesses / svagheder Opportunities / muligheder Threats / trusler Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne Lene Østergaard tlf. 97 32 07 15 Vivi Bundgaard tlf. 97 37 16 11 SWOT analyse

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Kom i gang med Adwords

Kom i gang med Adwords Kom i gang med Adwords Guide fra AdwordsForum skrevet af Jan P. Olsen Er du parat til at få del i alle de fordele Google Adwords kan give? Googles søgemaskine er i dag en af de mest besøgte websites overhovedet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1 Aktivering af netværket omkring Landsstævnet Netværksstrategi del 1 Indledning Dette dokument er første del af netværksstrategien. Her præsenteres det strategiske fundament for en mere netværksbaseret

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

Du har det sikkert på samme måde. Online marketing er en jungle og uigennemskueligt og du har helt ret.

Du har det sikkert på samme måde. Online marketing er en jungle og uigennemskueligt og du har helt ret. Indledning Jeg ved at halvdelen af mine marketingkroner er spildt jeg ved bare ikke hvilken halvdel! Du har det sikkert på samme måde. Online marketing er en jungle og uigennemskueligt og du har helt ret.

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO Notat 06.06.05 CLO De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen Den fællesoffentlige bestyrelse for digital forvaltning har taget initiativ til en fælles markedsføringskampagne for digitale offentlige selvbetjeningsløsninger.

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016

IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016 IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016 Galten Bibliotek ipad / iphone for begyndere Torsdag d. 3. marts kl. 10.00 12.00 Android tablet /smartphone for begyndere Torsdag d. 17. marts kl. 10.00 12.00 Hørning

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

I denne e-bog får du en introduktion til følgende:

I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound Marketing I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound marketing metoden Hvad der adskiller inbound marketing fra de mere traditionelle markedsføringsmetoder Hvordan du tiltrækker

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Opmærksomhed Reklame & irritation Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Reklamer i tv er ikke

Reklamer i tv er ikke salg og markedsføring // tv-reklamer Reklamer i tv er ikke Det er ikke kun de store virksomheder, der kan have glæde af tv-mediets evne til at skabe hurtige resultater. Også mindre virksomheder kan med

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Danmarks nye yndlingsværksted. også plads til dig

Danmarks nye yndlingsværksted. også plads til dig Danmarks nye yndlingsværksted har også plads til dig Vi er ikke bare mekanikere CarPeople er godt i gang med at udvide kæden i form af flere værksteder over hele landet. Derfor har vi brug for dig, så

Læs mere