Kendskabs- og læserundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendskabs- og læserundersøgelse"

Transkript

1 Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november,

2 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført for Rødovre Kommune med det formål at afdække kendskabet til og læsningsgraden af Magasinet Sammen om Rødovre. Magasinet Sammen om Rødovre er et magasin, hvori man kan læse om tilbud, services og initiativer samt generelle nyheder om Rødovre Kommune. Magasinet uddeles til alle hustande i Rødovre Kommune, og udkommer 10 gange årligt. Magasinet udkom første gang i september Målgruppen for undersøgelsen er efter aftale med Rødovre Kommune fastsat til personer i alderen 18 år eller derover og som bor i Rødovre Kommune. Undersøgelsen blev gennemført som telefoninterview i perioden d. 16. til 21. november Der er gennemført 503 brugbare interview, hvilket er et passende antal interview til at give tilstrækkelig statistisk sikkerhed for de opnåede resultater. 2

3 Om undersøgelsen I nærværende rapport, vil der blive kommenteret på, om der er signifikante forskelle i resultaterne i forhold til diverse baggrundsvariable såsom alder, køn og hvor længe man har boet i Rødovre Kommune. Forskelle er kommenteret ved et 95%-signifikansniveau. Dette betyder, at en observeret forskel kun er kommenteret, når forskellen ligger uden for det konfidensinterval i normalfordelingen, der med en sikkerhed på 95% indeholder forskellen. 95%-niveauet er en alment accepteret standard i både kommerciel og videnskabelig sammenhæng. I kommenteringen kan der være +/- 1% til forskel i sammenlægningen af resultater i forhold til tal, der står i parentes, hvilket skyldes afrundinger. Ved enkelte spørgsmål er der en stor del af de adspurgte, der har svaret ved ikke. For at give et retvisende billede er ved ikke -besvarelserne udeladt fra analysen i de tilfælde, hvor andelen er på 10% eller derover. Da undersøgelsen er en nulpunktsmåling, dvs. at der ikke er foretaget en tilsvarende undersøgelse tidligere, kan resultaterne ikke sammenlignes med tidligere resultater, og der er ikke på forhånd opstillet specifikke målsætninger. I rapporten tages der derfor ikke stilling til konkrete målsætninger i kommenteringen af resultaterne. MEGAFON vil ved ikke kommercielle undersøgelser ofte anbefale en målsætning om en samlet tilfredshed på 70% positive tilkendegivelser. Heraf skal minimum 20% have angivet den højeste tilfredshedsscore, samtidig med at der maksimalt må være en utilfredshedsscore på 10%. Denne anbefaling kan Rødovre Kommune overveje i vurderingen af denne undersøgelses resultater samt i fremtidige undersøgelser. MEGAFON anbefaler, at Rødovre Kommune bruger resultaterne fra denne nulpunktsmåling som udgangspunkt for at opsætte konkrete målsætninger til brug ved opfølgende undersøgelser. 3

4 Overordnede resultater Stor tilfredshed med informationen fra kommunen: Størstedelen (70%) af de adspurgte er enten meget tilfredse eller tilfredse med den information, de modtager fra Rødovre Kommune. Magasinet er blandt de vigtigste informationskanaler: De fire informationskanaler, som flest benytter til at få generelle informationer om Rødovre Kommune er annoncer i Rødovre Lokal Nyt (66%), hjemmesiden rk.dk (48%), Magasinet Sammen om Rødovre (39%) og Digitale skærme ved Jyllingevej og Tårnvej (31%). Mange kender magasinet: Størstedelen af de adspurgte (64%) kender eller har hørt om magasinet (hhv. 52% og 12%). Megafon vurderer dette resultat som tilfredsstillende i betragtning af, at magasinet blot har været publiceret i lidt over et år. Den primære årsag til ikke at have kendskab til magasinet er, at nogle altid smider reklamer og kommunal information ud (45%). Mange læser eller skimmer ofte magasinet: Blandt de, der kender magasinet, skimmer eller læser næsten 3 ud af 4 (73%) magasinet hver gang eller næsten hver gang. Blandt de, der har modtaget den seneste udgave af magasinet (75%) er der ligeledes en stor andel, der har læst i eller skimmet det (68%). Godt formidlet sprog og layout, og tilpas artikellængde: Størstedelen af de respondenter, som har kendskab til magasinet er enige eller meget enige i, at magasinet er skrevet i et let og forståeligt sprog (86%), at magasinet er layoutmæssigt godt formidlet (83%), og at artiklernes længde er tilpas (92%). Magasinet giver relevant og ny information: Over halvdelen af de respondenter, som har kendskab til magasinet er enige eller meget enige i, at magasinet giver dem relevant information (68%), og at det viser dem nye, ukendte sider af Rødovre (64%). Magasinets emner: Der er generelt en stor interesse for alle emner i magasinet. De emner med størst andel interesserede er byudvikling (79%), kultur og arrangementer (76%) samt historier om Rødovre i gamle dage (61%). Blandt respondenter med kendskab til magasinet, er der 15% som angiver emneområder de savner eller gerne vil læse mere om. Det er især mere information om Rødovre i gamle dage, kommunalpolitik, arrangementer i kommunen og idræt/sport i kommunen, der bliver efterspurgt. 4

5 Anbefalinger Det er MEGAFONs vurdering, at Magasinet Sammen om Rødovre på kort tid har opnået gode resultater. Blot lidt over et år efter, at Magasinet første gang blev publiceret, indgår det i borgernes bevidsthed, som en af de vigtigste informationskanaler til at få generelle informationer om Rødovre. Sprog, layout og artikellængde vurderes generelt højt, mens relevansen af information og vurderingen af, at Magasinet viser nye sider af Rødovre, vurderes en anelse lavere. Magasinet vurderes at have en tilfredsstillende kendskabsgrad i betragtning af, at det blot har været udgivet i ét år. Rødovre Kommune kan dog efter MEGAFONs vurdering med fordel sætte sig den målsætning, at kendskabsgraden til Magasinet på sigt skal øges til 80%. MEGAFON anbefaler Rødovre Kommune, at få udarbejdet en mere dybdegående kvalitativ undersøgelse af Magasinet med henblik på at afdække: Hvordan kan Magasinet få en bedre Stopeffekt og skille sig ud fra mængden af reklamer? Hvad skal der til for at motivere en endnu højere læsefrekvens blandt borgerne? Hvilke emner, illustrationer og overskrifter på forsiden vil få flere borgere til at åbne og læse i bladet Hvordan kan oplevelsen af informationens relevans forbedres? Hvordan kan indholdet af Magasinet vinkles, så borgerne får oplevelsen af, at blive præsenteret for nye, ukendte sider af Rødovre? Hvordan kan interesseområderne, byudvikling, kultur og arrangementer, historier om Rødovre i gamle dage, Sundhed mv. vinkles og kommunikeres for, at borgerne finder dem mest muligt appellerende? Den kvalitative undersøgelse skal sikre, at Magasinet har den bedst tænkelige Stopeffekt og derved når ud til de borgere, der altid smider reklamer ud, eller ikke vurderer at bladet ser interessant ud eller kun læser eller skimmer nogle få udgaver af magasinet. Vi anbefaler derudover Rødovre Kommune, at gennemføre en opfølgende måling om 1-2 år, får at afdække kendskabs- og læsningsgraden på ny. 5

6 Information om og fra Rødovre Kommune Spørgsmål 1-3 6

7 Tilfredshed med information fra kommunen 01. Er du generelt tilfreds eller utilfreds med den information du modtager fra Rødovre Kommune? Langt størstedelen af respondenterne (70%) er enten meget tilfredse (19%) eller tilfredse (51%) med den information, de modtager fra Rødovre Kommune. 16% er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 9% er enten utilfredse (7%) eller meget utilfredse (2%). En tilfredshedsandel på 70% må anses som et tilfredsstillende resultat. Særligt blandt kvinder er tilfredsheden med informationen høj. Flere kvinder (74%) end mænd (65%) er tilfredse/meget tilfredse, mens flere mænd (13%) end kvinder (6%) er utilfredse/meget utilfredse. Det ses også, at tilfredsheden stiger sammen med respondenternes alder. Mens 56% af de årige er tilfredse/meget tilfredse, så er andelen hele 84% blandt respondenter på 70 år eller derover. Der er dog ikke nogen signifikant sammenhæng, når man ser på andelen, der er utilfredse. Forskellene i tilfredshedsandelen hænger derimod primært sammen med, at unge i højere grad end ældre er hverken tilfredse eller utilfredse denne andel er 25% blandt de årige, mens den kun er 6% blandt respondenter på 70 år eller derover. 19% 51% 16% 7% 2% 5% 503 respondenter 7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/husker ikke/kan ikke vurdere

8 Informationskanaler 02. Hvilke af følgende informationskanaler benytter du i dag til at få helt generelle informationer om Rødovre Kommune? 03. Hvilke informationskanaler er de to vigtigste? Den mest anvendte kanal til information om Rødovre Kommune er Annoncer i Rødovre Lokal Nyt, som 66% af respondenterne angiver. Andre udbredte informationskanaler er hjemmesiden rk.dk (48%) Magasinet Sammen om Rødovre (39%) og digitale skærme ved Jyllingevej og Tårnvej (31%). Der er også en vis andel af borgerne, der benytter sociale medier (25%) og plakater (21%), mens relativt få svarer annoncespots i lokalradioen Copenhagen FM (7%) samt kommunens app (6%). 7% angiver ingen af de nævnte kanaler. Ser man kun på de informationskanaler, som borgerne nævner blandt de vigtigste to, tegner der sig et tilsvarende billede, hvor 60% nævner Rødovre Lokal Nyt, 31% svarer rk.dk, mens 21% svarer Magasinet Sammen om Rødovre. De øvrige kanaler nævnes af mindre end 15% af respondenterne. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Annoncer i Rødovre Lokal Nyt (den lokale avis) Rk.dk (den kommunale hjemmeside) Magasinet sammen om Rødovre (kommunens magasin) Digitale skærme ved Jyllingevej og Tårnvej Sociale medier (Facebook) Plakater ved skoler, institutioner og idrætsanlæg Rødovre Kommunes app Annoncespots i lokalradioen Copenhagen FM Bruger ingen af de nævnte informationskanaler til at få informationer om kommunen 503 respondenter, 1250 besvarelser Ved ikke/husker ikke 6% 5% 7% 1% 21% 25% 31% 39% 48% 66% 8

9 Informationskanaler 02. Hvilke af følgende informationskanaler benytter du i dag til at få helt generelle informationer om Rødovre Kommune? 03. Hvilke informationskanaler er de to vigtigste? Ser man på respondenternes køn, er der den forskel, at flere kvinder (72%) end mænd (60%) benytter Rødovre Lokal Nyt som informationskanal, ligesom flere kvinder (42%) end mænd (35%) også nævner Magasinet Sammen om Rødovre. Ser man på respondenternes alder er der flere klare sammenhænge i forhold til brugen af informationskanaler. Det ses tydeligt, at brugen af Rødovre Lokal Nyt som informationskanal er stigende med alderen således nævner 39% af de årige dette, mens det gælder 88% af respondenterne på 70 år eller derover. En tilsvarende sammenhæng ses ved informationskanalerne Magasinet Sammen om Rødovre (8% mod 59%), mens den omvendte sammenhæng ses ved informationskanalerne digitale skærme ved Jyllingevej og Tårnvej (47% mod 15%) og sociale medier (43% mod 13%). Ved informationskanalen rk.dk ses det, at den særligt benyttes af respondenter i alderen år (61%), mens det i mindre grad benyttes af de årige (32%) samt de, der er 70 år eller derover (23%). Desuden adskiller de årige sig generelt ved, at flere ikke bruger nogen af de nævnte informationskanaler (18%) sammenlignet med gennemsnittet (7%). Ser man på, hvor længe respondenterne har boet i Rødovre er der den sammenhæng, at jo længere man har boet i Rødovre, desto mere benyttes Rødovre Lokal Nyt som informationskanal 40% blandt de, der har boet der i mindre end 3 år, mod 73% blandt de, der har boet der over 10 år. Dog skyldes denne sammenhæng sandsynligvis, at der er en tendens til, at respondenter, der har boet i Rødovre længe, også er ældre. 9

10 10 Kendskab og læsefrekvens Spørgsmål 4-6

11 Kendskab til magasinet 04. Kender du Magasinet Sammen om Rødovre eller har du hørt om magasinet? Størstedelen (64%) af de adspurgte kender eller har hørt om magasinet (hhv. 52% og 12%), mens 35% ikke kender og ikke har hørt om. 31% kender enten meget godt (12%) eller godt (19%), 10% kender nogenlunde, mens 12% kender lidt. 12% angiver, at de ikke kender, men har hørt om Magasinet. Megafon vurderer dette resultat som tilfredsstillende i betragtning af, at magasinet blot har været publiceret i lidt over et år. Kendskabet er højere blandt kvinder end mænd. Flere kvinder (36%) end mænd (26%) kender magasinet godt/meget godt, mens flere mænd (41%) end kvinder (30%) hverken kender eller har hørt om det. Kendskabet til magasinet er stigende med alderen således kender flere på 70+ år (50%) end årige (5%) magasinet godt/meget godt, mens færre 70+ årige (14%) end årige (68%) ikke kender eller har hørt om det. Igen er der en sammenhæng, når man ser på, hvor længe respondenterne har boet i kommunen, som modsvarer sammenhængen, der ses ved alder. 12% 19% 10% 12% 12% 35% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% respondenter Kender meget godt Kender nogenlunde Har hørt om, men kender ikke Ved ikke Kender godt Kender lidt Kender ikke og har ikke hørt om før nu

12 Årsag til manglende kendskab 05. Magasinet sendes ud til samtlige husstande i Rødovre Kommune. Hvad tror du årsagen er til, at du ikke har fået kendskab til Magasinet Sammen om Rødovre? De respondenter, som i spørgsmål 4 angav, at de ikke kender Magasinet, er blevet spurgt, hvad de tror årsagen er til dette. 15% har svaret ved ikke og er udeladt af analysen. Af de øvrige har 45% angivet som årsag, at de altid smider reklamer ud, herunder også information fra kommunen. 21% er ikke sikker på, at de har modtaget magasinet, mens 11% ikke mente, at det så interessant ud. For uddybning af øvrige årsager henvises til tabelrapporten. Der er ingen forskelle i besvarelserne, når man ser på baggrundsvariablene. 0% 10% 20% 30% 40% 50% Smider altid reklamer ud, herunder også kommunal information 45% Jeg er ikke sikker på, at jeg har modtaget Magasinet 21% Så ikke interessant ud 11% Ved ikke/kan ikke vurdere (15%) Andre i husstanden tømmer postkassen 9% Jeg er lige flyttet til kommunen 5% Andet (notér) 9% respondenter, 257 besvarelser

13 Læsefrekvens 06. Hvor tit læser eller skimmer du Magasinet Sammen om Rødovre? Blandt de respondenter (52%), der i spørgsmål 4 angav, at de kender magasinet, læser eller skimmer langt størstedelen (73%) magasinet hver gang eller næsten hver gang, hvilket må anses som et meget positivt resultat. 4% gør det ca. 3 ud af 4 gange, 7% ca. halvdelen af gangene, mens 2% gør det 1 ud af 4 gange. 9% læser eller skimmer det sjældnere end 1 ud af 4 gange, mens 5% aldrig læser eller skimmer det. Flere kvinder (78%) end mænd (66%) svarer, at de læser eller skimmer magasinet hver gang eller næsten hver gang. Ser man på respondenternes alder er der den sammenhæng, at andelen, der læser eller skimmer det hver gang, stiger med alderen. Således er det 31% af de årige, mens det gælder 80% af de 70+ årige. Dog ligger andelen allerhøjest i gruppen år, som dermed bryder en smule med denne sammenhæng. 73% 4% 7% 2% 9% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% respondenter Hver gang/næsten hver gang Ca. halvdelen af numrene Sjældnere Ved ikke/husker ikke Ca. tre ud af fire numre Ca. hvert fjerde nummer Aldrig

14 14 Indhold generelt Spørgsmål 7-14

15 Magasinets sprog 07. Magasinet er skrevet i et let og forståeligt sprog 86% af de respondenter, som har kendskab til Magasinet Sammen om Rødovre, er meget enige (36%) eller enige (50%) i, at magasinet er skrevet i et let og forståeligt sprog. 5% er hverken enige eller uenige, mens 2% er uenige (2%) eller meget uenige (1%) i, at magasinet er skrevet i et let og forståeligt sprog. Der er ingen forskelle i besvarelserne, når man ser på baggrundsvariablene. 36% 50% 5% 2% 1% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 262 respondenter Meget enig Enig Hverken/Eller Uenig Meget uenig Ved ikke 15

16 Magasinets layout 08. Magasinet er layoutmæssigt godt formidlet 10% har svaret ved ikke og udelades af analysen. Med ved ikke udeladt er 4 ud af 5 (83%) af de respondenter, som har kendskab til Magasinet Sammen om Rødovre, meget enige (28%) eller enige (55%) i, at magasinet er layoutmæssigt godt formidlet. 11% er hverken enige eller uenige, mens 6% er uenige (4%) eller meget uenige (3%) i, at magasinet er layoutmæssigt godt formidlet. Der er ingen forskelle i besvarelserne, når man ser på baggrundsvariablene. 28% 55% 11% 4% 3% Ved ikke (10%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 262 respondenter Meget enig Enig Hverken/Eller Uenig Meget uenig 16

17 Relevant information 09. Magasinet giver mig relevant information To tredjedele (68%) af de respondenter, som har kendskab til Magasinet Sammen om Rødovre, er meget enige (19%) eller enige (49%) i, at magasinet giver dem relevant information. 11% er hverken enig eller uenig, mens 13% er uenig (11%) eller meget uenig (2%). Andelen af enige eller meget enige personer i alderen år (31%) er signifikant lavere end gennemsnittet (68%). 19% 49% 11% 11% 2% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 262 respondenter Meget enig Enig Hverken/Eller Uenig Meget uenig Ved ikke 17

18 Nye sider af Rødovre 10. Magasinet viser mig sider af Rødovre, som jeg ikke kendte 10% har svaret ved ikke og udelades af analysen. Med ved ikke udeladt er knap to tredjedele (64%) af de respondenter, der har kendskab til Magasinet Sammen om Rødovre, meget enige (17%) eller enige (47%) i, at Magasinet viser dem sider af Rødovre, som de ikke kendte. 13% af respondenterne er hverken enige eller uenige, mens 23% er uenige (19%) eller meget uenige (4%) i, at magasinet viser dem sider af Rødovre, som de ikke kendte. Andelen af personer, som er uenige eller meget uenige er naturligvis større blandt personer, som har boet i Rødovre i mere end 10 år (25%) sammenlignet med uenigheden blandt personer, som har boet i Rødovre i 0-10 år (9%). 17% 47% 13% 19% 4% Ved ikke (10%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 262 respondenter Meget enig Enig Hverken/Eller Uenig Meget uenig 18

19 Længden på artiklerne 11. Vurderer du alt i alt, at længden på artiklerne i Magasinet Sammen om Rødovre er for lange, tilpas eller for korte? 15% har svaret ved ikke og udelades af analysen. Af de øvrige er det 9 ud af 10 (92%) af de respondenter, der kender Magasinet Sammen om Rødovre, som vurderer længden på artiklerne i magasinet som værende tilpas. 4% vurderer, at artiklerne er lidt for lange (3%) eller alt for lange (1%), mens 3% vurderer dem som lidt for korte (2%) eller alt for korte (1%). Der er ingen forskelle i besvarelserne, når man ser på baggrundsvariablene. 1% 3% 92% 2% 1% Ved ikke (15%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 262 respondenter Alt for lange Lidt for lange Tilpas Lidt for korte Alt for korte 19

20 Emner i Magasinet Sammen om Rødovre 12. Hvilke af følgende emner er du interesseret i at læse om i Magasinet Sammen om Rødovre Kommune? 13. Hvilke af de emner du har nævnt, er de to emner, du er mest interesseret i at læse? Af de respondenter, som har kendskab til Magasinet Sammen om Rødovre, er den største andel interesseret i byudvikling (79%) samt kultur og arrangementer (76%). Over halvdelen af respondenterne er interesseret i historier om Rødovre i gamle dage (61%), sundhed (57%), sociale projekter (56%), praktiske informationer (54%), børn og unge (52%) og ældre (51%). Knap halvdelen er også interesserede i personlige fortællinger fra Rødovre (48%) og den månedlige kalender (40%). Ser man kun på, hvilke emner respondenterne angiver blandt de to, de er mest interesserede i, er byudvikling (47%), kultur og arrangementer (34%) og ældre (25%) foretrukket. De andre emner er angivet som de to vigtigste af mindre end hver fjerde person. 0% 20% 40% 60% 80% 100% respondenter, 1515 besvarelser Byudvikling Kultur og arrangementer Historier om Rødovre i gamle dage Sundhed Sociale projekter Aktuelt vejarbejde og andre praktiske informationer Børn og unge Ældre Personlige fortællinger fra Rødovre Den månedlige kalender Ingen af ovenstående Ved ikke 2% 2% 61% 57% 56% 54% 52% 51% 48% 40% 79% 76%

21 Emner i Magasinet Sammen om Rødovre 12. Hvilke af følgende emner er du interesseret i at læse om i Magasinet Sammen om Rødovre Kommune? 13. Hvilke af de emner du har nævnt, er de to emner, du er mest interesseret i at læse? En større andel af kvinder end mænd er interesseret i at læse om sundhed (67% mod 44%), sociale projekter (61% mod 48%) og ældre (61% mod 37%). Respondenter i alderen år har en signifikant lavere interesse end gennemsnittet, når det kommer til personlige fortællinger (25% mod 48%), praktiske informationer (25% mod 54%) og informationer om ældre (19% mod 51%). Generelt er interessen for informationer om ældre klart størst blandt personer over 60 år (mellem 77% og 78%). Omvendt er andelen af personer i alderen år (83%) og år (71%), som er interesseret i information om børn og unge signifikant højere end gennemsnittet (52%). Dette stemmer overens med, at personer uden hjemmeboende børn i husstanden er signifikant mere interesserede i informationer om ældre (66%), men mindre interesserede i informationer om børn og unge (34%). Personer der har boet i Rødovre i mere end 10 år ligger også over gennemsnittet (51%), når det kommer til interessen for informationer om ældre (58%). Derimod er personer, som har boet i Rødovre i 0-10 år mere interesserede i kultur og arrangementer (86%) end personer, som har boet i Rødovre i mere end 10 år (72%). 21

22 Forslag til emneområder 14. Er der emneområder i Magasinet Sammen om Rødovre, du savner eller gerne vil læse mere om? 4 ud af 5 (79%) af de respondenter, som har kendskab til Magasinet Sammen om Rødovre, savner ikke emneområder i magasinet. Blandt de 15%, som savner emneområder efterspørges mere information om Rødovre i gamle dage, kommunalpolitik, arrangementer i kommunen og idræt/sport i kommunen. For en liste over de fritekst svar, respondenterne har angivet henvises til tabelrapporten. 6% 15% 79% 262 respondenter Ja (notér) Ved ikke Nej 22

23 23 Seneste udgave Spørgsmål 15-16

24 Seneste udgave af Magasinet Sammen om Rødovre 15. Har du modtaget det seneste nummer af Magasinet Sammen om Rødovre? 3 ud af 4 (75%) af de respondenter, som kender Magasinet Sammen om Rødovre har modtaget det seneste nummer af magasinet. 17% svarer, at de ikke har modtaget det seneste nummer af magasinet. Andelen af respondenter over 70 år, som har modtaget det seneste nummer (86%) er signifikant større end gennemsnittet (75%). Det samme gælder andelen af respondenter uden hjemmeboende børn i husstanden (81%). Der en tendens til, at jo yngre de hjemmeboende børn er, desto lavere andel angiver, at have modtaget det seneste nummer af magasinet. 17% 8% 75% 262 respondenter 24 Ja Nej Ved ikke

25 Seneste udgave af Magasinet Sammen om Rødovre 16. Har du læst i eller skimmet det seneste nummer af Magasinet Sammen om Rødovre? Blandt de, der har modtaget seneste udgave af magasinet, har ca. 2 ud af 3 (68%) læst i eller skimmet det. 30% har ikke læst i eller skimmet det seneste nummer af magasinet. Der er et signifikant personoverlap mellem de respondenter, som ofte læser eller skimmer magasinet (spørgsmål 6) og de respondenter, som har læst i eller skimmet det seneste nummer af Magasinet Sammen om Rødovre. En signifikant større andel af ældste respondenter (70+ år, 69%), har læst i eller skimmet det seneste nummer af magasinet sammenlignet med de yngste respondenter (18-29 år, 25%). Ligeledes er magasinet blevet læst i eller skimmet af en signifikant større andel af de respondenter, som har boet i Rødovre i mere end 10 år (59%). 30% 2% 68% respondenter Ja Nej Ved ikke

26 26 Baggrundsspørgsmål Spørgsmål 17-20

27 Køn 17. Hvad er dit køn? 52% kvinder og 48% mænd har deltaget i undersøgelsen. Fordelingen svarer til kønsfordelingen i Rødovre Kommune. 48% 52% 503 respondenter Kvinde Mand 27

28 Alder 18. Hvad er din alder? Respondenterne er nogenlunde ligeligt fordel på 6 aldersgrupper. 17% af respondenterne er år, 17% er år, 18% er år, 16% er år, 14% er år, mens 17% er 70 år eller ældre. Dette stemmer overens med aldersfordelingen i Rødovre Kommune 17% 17% 18% 16% 14% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 503 respondenter år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare 28

29 Hjemmeboende børn 19. Er der nogle hjemmeboende børn i husstanden? (hvis ja) Hvad er deres alder? Alle hjemmeboende børn er talt med hver for sig, således at en respondent med et barn på 3 år og et barn på 5 år tæller som 2 besvarelser. Derfor er der flere besvarelser end respondenter. Halvdelen (50%) af respondenterne har ikke hjemmeboende børn i husstanden. 10% har børn der er mindre end 5 år gamle i husstanden, 13% har 5-9-årige børn, 14% har årige børn, 13% har børn i husstanden, som er over 14 år gamle. 10% 13% 14% 13% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 503 respondenter, 608 besvarelser 4 eller derunder 5 til 9 10 til eller derover Ingen hjemmeboende børn i husstanden 29

30 Tid i Rødovre 20. Hvor længe har du boet i Rødovre? 2 ud af 3 respondenter (66%) har boet i Rødovre i 11 år eller længere tid. 15% har boet i Rødovre i mindre end 3 år, mens 7% har boet i Rødovre i 3-5 år og 12% har boet i Rødovre i 6-10 år. Der er generelt en klar sammenhæng mellem dette spørgsmål og respondenternes alder. Andelen af respondenter i alderen år, som har boet i Rødovre i mindre end 3 år (31%) er signifikant højere end gennemsnittet (15%). Omvendt har 94% af respondenterne i alderen 70+ år boet i Rødovre i mere end 10 år. 15% 7% 12% 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 503 respondenter 2 eller derunder 3 til 5 6 til eller derover 30

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016 Kystdirektoratet Kundetilfredshedsundersøgelse juli 2016 81 respondenter 13. til 29. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen...3-5 Hovedkonklusioner... 6-8 Gennemgang af resultater - Service...

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter Lejre Kommune Bygge- og miljøundersøgelse Telefonundersøgelse foretaget november-december 2013 360 respondenter 1 Om undersøgelsen (1 af 2) Lejre Kommune har ønsket, at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelser

Læs mere

CYKLISTUNDERSØGELSE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

CYKLISTUNDERSØGELSE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE CYKLISTUNDERSØGELSE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE EN DEL AF DEN NATIONALE CYKLISTUNDERSØGELSE 2018 SAMMENFATNING AF RESULTATER S E P T E M B E R 2018 I N D H O L D 1. O M U N D E R S Ø G E L S E N S. 3 2. O

Læs mere

JOBCENTER GRIBSKOV UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDMEDJOBCENTERGRIBSKOV 168 RESPONDENTER NOVEMBER 2018

JOBCENTER GRIBSKOV UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDMEDJOBCENTERGRIBSKOV 168 RESPONDENTER NOVEMBER 2018 JOBCENTER GRIBSKOV UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDMEDJOBCENTERGRIBSKOV 168 RESPONDENTER NOVEMBER 2018 INDHOLD 1. INTRODUKTION // S. 3 2. HOVEDKONKLUSIONER // S. 5 3. 4. OM RESPONDENTERNE // S. 21 // S. 7 2

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

Læsere af Socialrådgiveren

Læsere af Socialrådgiveren Rundspørge til Læsere af Socialrådgiveren Rundspørge foretaget i perioden 3.-24. maj 2011 724 har gennemført besvarelsen Konglomeratet. Klosterport 4E, 4. sal. 8000 Århus C. Tlf. 36968719. Mobil 28877819.

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I R E S P O N D E N T E R

P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I R E S P O N D E N T E R HJEMMEPLEJEUNDERSØGELSE KØGE KOMMUNE P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I 2 0 1 7 764 R E S P O N D E N T E R P R O J E K T K O N S U L E N T E R C O N N I E F : L A R S E N, K A R I N A N Y H O

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter Århus Kommune Undersøgelse på tilsynsområdet Telefonundersøgelse foretaget 1.-7. november 2010 54 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden

Læs mere

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE GRØN OMSTILLING OG VINDMØLLER PÅ BORNHOLM T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L 2 0 1 9 P R O J E K T L E D E R E : C O N N I E F. L A R S E N

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Telefonundersøgelse foretaget 26. oktober 5. november respondenter

Gladsaxe Kommune. Telefonundersøgelse foretaget 26. oktober 5. november respondenter Miljøsamarbejdet Telefonundersøgelse foretaget 26. oktober 5. november 2009 33 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden 26. oktober

Læs mere

- El & Energi. Læserundersøgelse maj/juni El og Energi Læserundersøgelse Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 2006

- El & Energi. Læserundersøgelse maj/juni El og Energi Læserundersøgelse Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 2006 El og Energi Læserundersøgelse 200 Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 200 scharling.dk 1 1. Metode Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige besvarelser er blevet behandlet i

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE NORDRE FASANVEJ

OMRÅDEFORNYELSE NORDRE FASANVEJ OMRÅDEFORNYELSE NORDRE FASANVEJ T RACKING- UNDERSØGELSE 2 0 1 4, 2 0 1 5 OG 2018 FREDERIKSBERG KOMMUNE A P R I L 2018 I N D H O L D 1. I N T R O D U K T I O N S. 3 2. S A M M E N FAT N I N G / KO N K L

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

- Advokaten nov./dec Læseranalyse af Advokaten 2006

- Advokaten nov./dec Læseranalyse af Advokaten 2006 Læseranalyse af Advokaten 2006 Udarbejdet af Scharling Research for Advokatsamfundet, december 2006 1 scharling.dk 1. Metode Ud fra et tilfældigt udtræk fra advokatsamfundets medlemsregister er der blevet

Læs mere

Køge Kommune Trivsels- og sundhedsundersøgelse i 4 områder Tekstrapport

Køge Kommune Trivsels- og sundhedsundersøgelse i 4 områder Tekstrapport Køge Kommune Trivsels- og sundhedsundersøgelse i 4 områder Tekstrapport Maj 2016 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Om MEGAFON MEGAFON er dedikeret til at levere præcise og klare analyser,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Måling: De unge tror mest på velfærden

Måling: De unge tror mest på velfærden 1 Måling: De unge tror mest på velfærden En ny måling foretaget af Megafon for Cevea afdækker danskernes forhold til en række velfærdsinstitutioner og overførselsindkomster. Målingen viser en noget lunken

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2017 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Indhold Indledning.................... 3 Indsatsområder................... 3 Afgrænsning af strategien.............. 3 Alder det afgørende parameter..........

Læs mere

Viborg Kommune. Undersøgelse vedrørende byggesagsbehandling. Telefonundersøgelse foretaget 19. til 24. januar respondenter

Viborg Kommune. Undersøgelse vedrørende byggesagsbehandling. Telefonundersøgelse foretaget 19. til 24. januar respondenter Viborg Kommune Undersøgelse vedrørende byggesagsbehandling Telefonundersøgelse foretaget 19. til 24. januar 2012 159 respondenter 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Aldersfordeling på børn i undersøgelsen

Aldersfordeling på børn i undersøgelsen Jeg synes, det er svært at bo hos to, og jeg er tryggest hos min mor, men elsker min far men vil gerne bo fast hos min mor og bare se min far, når jeg har lyst Dette analysenotat om børn i skilsmisse baserer

Læs mere

RESULTATER FRA TRIVSELSSPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN 2017

RESULTATER FRA TRIVSELSSPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN 2017 RESULTATER FRA TRIVSELSSPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN 2017 Januar 2018 INDHOLD Hæftet er bygget op efter følgende struktur: DEL I INDLEDNING OG OPSUMMERING PÅ RESULTATER DEL II RESULTATER OG UDVIKLINGER FRA

Læs mere

Ensomhed blandt ældre

Ensomhed blandt ældre Ensomhed blandt ældre Af Nadja Hedegaard Andersen, k Dato: E-mail: 336 Side af 8 Formålet med dette analysenotat er at belyse ensomhed blandt gruppen af ældre (6+ år) i Danmark. Analysen bygger på data

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

LOKALDEMOKRATIET RAPPORT 2019

LOKALDEMOKRATIET RAPPORT 2019 LOKALDEMOKRATIET RAPPORT 2019 FREDERICIA KOMMUNE POLITIK & KOMMUNIKATION LOKALDEMOKRATIET I FREDERICIA RAPPORT 2019 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDKONKLUSIONER... 3 2. VIDEN OM LOKALDEMOKRATIET... 5 Afsnittet

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 13-06-2013 Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen... 3 2. Resumé / Konklusion...

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Forum for Skoleledelse Læseranalyse

Forum for Skoleledelse Læseranalyse Copyright 2002: Forum for Skoleledelse Læseranalyse for DG Media Maj 2002 DG MEDIA Introduktion Side 2 Denne undersøgelse er gennemført af for DG Media. DG Media har ønsket at gennemføre en læserundersøgelse

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

KONDOM POSTTEST Internetundersøgelse oktober PROJEKTKONSULENTER Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen

KONDOM POSTTEST Internetundersøgelse oktober PROJEKTKONSULENTER Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen KONDOM POSTTEST Internetundersøgelse oktober 2016 PROJEKTKONSULENTER Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen 1 05. HAR DU NOGENSINDE HAFT SAMLEJE? Der er ingen signifikante forskelle mellem målgruppen og

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

Indledning. Baggrund for undersøgelsen

Indledning. Baggrund for undersøgelsen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 2019 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen Kantar Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation

Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation Køge Kommune 15/08/2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2. OPSUMMERING 3 3. METODE

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Udgivelsesmåned: Juli 2017 Undersøgelsesmåned: Juni 2017 Rostra Research A/S Side 1 Indhold Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Formål

Læs mere

DANSKERNE OM CYKELLANDET DANMARK

DANSKERNE OM CYKELLANDET DANMARK DANSKERNE OM CYKELLANDET DANMARK J ANUAR 2019 2019 side 1 I NDHOLD I NTRODUKTION // S. 3 H OVEDKONKLUSIONER // S. 6 R ESULTATER: HOLDNINGER // S. 11 R ESULTATER: CYKELVANER OG TRANSPORTMØNSTRE // S. 20

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN

GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Hjemmepleje Side 06 Afsnit 04 Bilag Side 27 2 01.

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Magistraten

Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Magistraten Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Magistraten Service på Rådhusets kontorer (herunder Borgerservicecentret): På spørgsmål vedrørende servicen på Rådhusets kontorer er det kun de borgere, der har tilkendegivet,

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune Evaluering af Materielgården 2016 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Konklusion 3. Snerydning, saltning og asfalt 4. Fejning, bekæmpelse

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Kampagne effektmåling af

Kampagne effektmåling af Kampagne effektmåling af Se mig Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Jesper Bay-Callesen Gennemført d. 16. til 19. november, 2015 1 Baggrund og formål Citrusmedia har for Frederiksberg Kommune i løbet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet november 2015 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede

Læs mere

Solrød Kommune. Borgerundersøgelse Rapport. Rambøll

Solrød Kommune. Borgerundersøgelse Rapport. Rambøll Solrød Kommune Borgerundersøgelse 2018 Rapport Rambøll 09-05-2018 OM UNDERSØGELSEN Solrød Kommune har i foråret 2018 gennemført en borgertilfredshedsundersøgelse i samarbejde med konsulentfirmaet Rambøll.

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018 BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet Viden & Strategi 2018 1 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for femte år i træk afholdt åbent seniormøde for alle borgere som er 65 år

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer. Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik

Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer. Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 15. oktober 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000

Læs mere

Det Gode Madhus Kundeundersøgelse 2019

Det Gode Madhus Kundeundersøgelse 2019 Det Gode Madhus Kundeundersøgelse 2019 Indledning I foråret 2019 foretog Svendborg Kommune en kundeundersøgelse med fokus på borgernes opfattelse af maden fra Det Gode Madhus ud fra følgende punkter: 1.

Læs mere

Gladsaxe Kommune - Vuggestueforældres Betalingsvillighed ift. mad i børnehaverne.

Gladsaxe Kommune - Vuggestueforældres Betalingsvillighed ift. mad i børnehaverne. Gladsaxe Kommune - Vuggestueforældres Betalingsvillighed ift. mad i børnehaverne. Epinion Capacent Indhold 1 Indledning...3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Karakteristik af respondenter... 3 1.3 Centrale

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen, Januar 2013 ISBN: 978-87-92689-75-7 Januar 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive Råd Befolkningsundersøgelse af danskernes erfaringer, holdninger og viden i forhold til hæleri. Web- og telefonundersøgelse foretaget 17. november 5. januar 2015/16 2311 respondenter

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Januar Landsdækkende brugerundersøgelse blandt borgere i målgruppen for reformen af førtidspension og fleksjob

Januar Landsdækkende brugerundersøgelse blandt borgere i målgruppen for reformen af førtidspension og fleksjob Januar 18 Landsdækkende brugerundersøgelse blandt borgere i målgruppen for reformen af førtidspension og fleksjob 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. TVÆRGÅENDE KONKLUSIONER...

Læs mere

Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune

Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune Resumé Gribskov Kommune har september 2017 fået gennemført en analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i kommunen. Analysen er gennemført

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN NORDDJURS KOMMUNE 20. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

Disse 5 spørgsmål blev besvaret af 261 personer og danner et godt billede af, hvad medlemmerne synes om kommunikation fra MIF

Disse 5 spørgsmål blev besvaret af 261 personer og danner et godt billede af, hvad medlemmerne synes om kommunikation fra MIF Spørgeskemaundersøgelse 2014 evaluering Måløv Idræts Forening PR & Kommunikation I DGI spørgeskemaundersøgelse fra foråret 2014 stillede vi 5 spørgsmål vedrørende kommunikations indholdet og kommunikationsvejene

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB S E P T E M B E R 2018

NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB S E P T E M B E R 2018 NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB K UNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 S E P T E M B E R 2018 I N D H O L D 1. R E S U M É S. 4 3. B Y- OG M E T R O B U S S E R S. 1 4 4. R E G I O N A L B U S S E R S. 2 6 5.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere