Forslag. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 137 Folketinget Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej 1. Transportministeren bemyndiges til at udbygge hovedlandevej 344, Brande Omfartsvej, til motorvej. Stk. 2. Strækningen, der omfattes af udbygningen, fremgår af bilag Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Transportmin., j.nr BL000284

2 2 Udbygning af Brande Omfartsvej Bilag 1

3 3 Indholdsfortegnelse: Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets hovedindhold og baggrund 2. VVM-undersøgelse og høring 3. Lovforslagets indhold 4. Beskrivelse af vejanlægget 4.1 Funktion og kvalitet 4.2 Tværprofil 4.3 Tilslutninger 4.4 Sideanlæg 4.5 Lokalvejnet og stier 4.6 Faunapassager og hegning 4.7 Erstatningsnatur 4.8 Støjafskærmning 4.9 Vejudstyr og beplantning 4.10 Vejafvanding 4.11 Naboarealer 5. Trafikale konsekvenser 6. Trafiksikkerhed 7. Plan- og beskyttelsesforhold 8. Miljømæssige konsekvenser 8.1 Arealindgreb og barrierevirkning 8.2 Støj, luft og klima 8.3 Natur, landskab og fortidsminder 8.4 Friluftsliv 8.5 Overfladevand og grundvand 8.6 Ressourceforbrug 8.7 Forurenet jord 9. Alternativer 10. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 10.1 Anlægs- og samfundsøkonomi 10.2 Konsekvenser for Vejdirektoratet 11. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 12. Administrative konsekvenser for borgerne 13. Forholdet til EU-retten 14. Høring over lovforslaget 15. Sammenfattende skema 1. Lovforslagets hovedindhold og baggrund Lovforslaget indeholder en bemyndigelse til transportministeren til at udbygge den ca. 7 km lange motortrafikvej Brande Omfartsvej til motorvej. Forslaget er et led i udmøntningen af aftalen af 2. december 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om Bedre veje mv. Brande Omfartsvej er anlagt som 2-sporet motortrafikvej, jf. lov nr. 408 af 22. maj 1996, og vejen åbnede i Omfartsvejen indgår i vejforbindelsen mellem Østjyske Motorvej og Nordvestjylland (rute 18). Motorvejen forventes ibrugtaget i Der vil herefter være motorvej på hele strækningen mellem Vejle og Herning. 2. VVM-undersøgelse og høring VVM-undersøgelsen for Brande Omfartsvej er gennemført i i henhold til aftalen af 5. november

4 mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om investeringer på trafikområdet. Brande Omfartsvej er beliggende i Ikast-Brande Kommune, og kommunen har deltaget i undersøgelsesarbejdet. VVM-processen blev indledt med en offentlighedsfase, hvor der blev afholdt borgermøde, og borgerne blev opfordret til at indsende idéer og forslag til undersøgelsen. Resultatet af undersøgelserne er beskrevet i Vejdirektoratets VVM-redegørelse, som omfatter følgende 3 rapporter: Brande Omfartsvej Udbygning til motorvej VVM-redegørelse Sammenfattende rapport-rapport 343 Vejdirektoratet 2009 Brande Omfartsvej Udbygning til motorvej VVM-redegørelse Miljøvurdering, rapport 344 Vejdirektoratet 2009 Brande Omfartsvej Udbygning til motorvej VVM-redegørelse Arealanvendelsesanalyse 345 Vejdirektoratet 2009 Rapporterne kan læses på brande-omfartsvej. Rapporterne er sendt til Trafikudvalget den 10. juni 2009 (Trafikudvalget alm. del bilag 516). I VVM-redegørelsen er præsenteret et hovedforslag og et alternativ til udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej. I hovedforslaget udbygges omfartsvejen til motorvej på den indvendige (vestlige) side. Det betyder, at den nuværende omfartsvej bliver den nordgående kørebane på motorvejen. I alternativet sker udvidelse på den udvendige side (østlige) mellem Dørslundvej og Vejlevej. På den nordlige strækning af omfartsvejen skal udvidelsen dog ske på den indvendige side for at kunne tilsluttes den nuværende motorvej til Herning. VVM-redegørelsen var fremlagt til offentlig høring fra 2. juni til 10. august 2009, og der blev afholdt borgermøde i Brande, hvor ca. 80 borgere deltog. VVM-redegørelsen er endvidere sendt til en række myndigheder, interesseorganisationer og foreninger samt ca. 600 husstande i undersøgelsesområdet. Vejdirektoratet modtog syv skriftlige høringssvar, heraf tre fra offentlige myndigheder. Alle henvendelser er besvaret individuelt. Resultatet af høringen er beskrevet i Vejdirektoratets notat Brande Omfartsvej. Udbygning til motorvej. Høringsnotat om VVM-undersøgelsen fra september 2009, der kan læses på Ikast-Brande Kommune gav i deres høringssvar udtryk for, at de ønsker alternativet, hvor udbygning til motorvej sker på den udvendige side af omfartsvejen. Af høringssvaret fremgår endvidere, at byrådet gerne ser tilslutningsanlæggene udført således, at de kan betjene modulvogntog, og at der ved den endelige udformning af vejanlægget (herunder broer) tages hensyn til afviklingen af trafik med særtransporter (vindmøller). Kulturarvsstyrelsen har ingen præferencer for, hvilket udbygningsforslag der vælges. By- og Landskabsstyrelsen foretrækker, at hovedforslaget med udbygning på den indvendige side vælges af hensyn til varetagelsen af de overordnede naturbeskyttelsesinteresser. Et flertal af borgerne tilkendegav, at de foretrækker alternativet, da denne udbygning giver størst afstand til motorvejen. En enkelt lodsejer tilkendegav at foretrække hovedforslaget, som for ham giver mindst støjgener og indgreb i den nuværende beplantning langs omfartsvejen. Vejdirektoratet har efter høringen af borgere og myndigheder anbefalet, at VVM-redegørelsens alternativ lægges til grund for udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej. 3. Lovforslagets indhold På baggrund af en samlet vurdering af de gennemførte undersøgelser og høring af borgere og myndigheder samt den politiske aftale af 2. december 2009 om Bedre veje mv. foreslås, at transportministeren bemyndiges til at udbygge den ca. 7 km lange strækning af Brande Omfartsvej til motorvej. Udbygningsstrækningen fremgår af bilag 1. Udbygningen sker svarende til det af Vejdirektoratet udarbejdede alternative forslag, hvor udbygningen gennemføres på den østlige side af den nuværende omfartsvej. Den udbyggede strækning forventes ibrugtaget i Med anlæg af motorvej på Brande Omfartsvej vil der være motorvej på hele strækningen af rute 18 mellem Herning og Vejle. 4. Beskrivelse af vejanlægget 4.1 Funktion og kvalitet Brande Omfartsvej udbygges til 4-sporet motorvej. Vejen indpasses i det omgivende miljø og landskab på en æstetisk og miljømæssig afbalanceret måde og med høj trafiksikkerhedsmæssig standard. Motorvejen forventes at få en tilladt hastighed på 130 km/t.

5 5 Processen, der løber fra projekteringen og arealerhvervelsen via udbud i licitation til det egentlige anlægsarbejde, gennemføres på en måde hvor projektets forløb er dokumenteret og efterfølgende evalueret. Under og efter anlægsperioden (2-3 år) evalueres anlæggets effekt på trafikafvikling, trafiksikkerhed og miljø. 4.2 Tværprofil Motorvejen anlægges som 4-sporet motorvej med to kørebaner á 8,5 m afstribet med 2 kørespor á 3,75 m og 2 kantbaner á 0,5 m og adskilt af en 2 m bred ubelagt midterrabat med autoværn og 1 m brede befæstede nødrabatter samt med 3 m brede nødspor inkl. kantopsamling og 0,5 m brede yderrabatter. Motorvejens tværprofil udgør i alt 28 m. 4.3 Tilslutninger De to hankeanlæg ved Ejstrupholmvej og Thyregodvej ombygges til ruderanlæg. Den endelige udformning af det lokale vejnet omkring tilslutningerne vil ske i detailprojekteringsfasen og ved Ekspropriationskommissionens behandling. 4.4 Sideanlæg Der etableres så vidt muligt samkørselspladser ved begge tilslutningsanlæg. Der etableres ingen sideanlæg (rastepladser) på strækningen. 4.5 Lokalvejnet og stier De nuværende veje og stier opretholdes, men der vil ske mindre omlægninger i forbindelse med udbygningen til motorvej. Endelig fastlæggelse af ændringer i det lokale vejnet vil ske i detailprojekteringsfasen og ved Ekspropriationskommissionens behandling. 4.6 Faunapassager og hegning Den nuværende faunapassage ved Goldbækken og de underføringer, som fungerer som faunapassager ved Højmarksvej (kombineret med vej), Gormosen (kombineret med sti) og den sydlige indføring af jernbanen, vil alle blive opretholdt. Der vil yderligere blive etableret 4 ekstra faunarør, hvor motorvejen ligger på dæmningsstrækninger, og i forbindelse med forlægning af mindre vandløb. Der opsættes vildt- og paddehegn omkring faunapassager og paddelevesteder. Hvor der kan være en trafiksikkerhedsmæssig risiko ved påkørsel af dyr, herunder ved beplantning tæt ved motorvejen, opsættes vildthegn. 4.7 Erstatningsnatur De fredskovområder, der bliver inddraget ved anlæg af vejen, bliver erstattet andetsteds efter nærmere aftale med Skov- og Naturstyrelsen. Erstatningsskoven skal som udgangspunkt være mindst 110 % og højst 200 % af det areal, den skal erstatte. For at kompensere for vejens barrierevirkning og for de vandhuller, der forsvinder ved anlæg af motorvejen, etableres nye vandhuller efter nærmere aftale med Byog Landskabsstyrelsen. Vandhullerne skal have en størrelse, udformning og placering, som sikrer opretholdelse af den økologiske funktionalitet for de dyrearter, som findes i området og er listet på EU-habitatdirektivets bilag IV, og som EUlandene har en særlig forpligtelse til at sikre levesteder for. I det omfang der skal flyttes paddeyngel/ægsnore o.l. fra nuværende vandhuller til fremtidige erstatningsvandhuller, vil der blive søgt om tilladelse hertil, jf. artsfredningsbekendtgørelsen. 4.8 Støjafskærmning Brande Omfartsvej vil blive anlagt med støjreducerende vejbelægning. Der etableres støjskærm på en ca. 1,4 km lang strækning langs den vestlige side af motorvejen mellem Ejstrupholmvej og den sydlige underføring af jernbanen. Skærmen vil være 3 m høj, og den nærmere udformning vil blive fastlagt i detailprojekteringen. I forbindelse med detailprojekteringen vil støjforholdene blive nærmere undersøgt, og Vejdirektoratet vil forsøge at minimere støjgenerne ved at yde tilskud til facadeisolering til især enkeltliggende ejendomme. Tilskuddets størrelse afhænger af støjbelastningen. Ved boliger med en støjbelastning på mere end 73 db ydes tilskud på 90 %, mens der ved et støjniveau på db ydes tilskud på 75 %, og et støjniveau på db ydes tilskud på 50 %. Det maksimale beløb er dog pr. 1. januar 2009 fastsat til kr. inkl. moms (byggereguleringsindeks 121,2.) 4.9 Vejudstyr og beplantning Motorvejen udstyres med vejtavler, autoværn, kantpæle, nødtelefoner, trafikregistrerings- og vintervarslingsudstyr. Afmærkning på kørebanen vil blive udført med reflekterende afmærkning. Der etableres vejbelysning i rundkørsler og langs stier i eget tracé. Tilslutningsanlæg og afmærkning vil blive udformet således, at risikoen for spøgelsesbilister formindskes mest muligt.

6 6 Der etableres beplantning langs vejen bestående af hjemmehørende arter, og midterrabatten tilsås med græs. Skråningerne beplantes med hjemmehørende arter, og ved tilslutningsanlæggene tilplantes med hjemmehørende blandingsskovarter. Beplantningen vil ske på en måde, der sikrer, at skråningerne og arealerne langs vejen også kan fungere som levesteder for lys- og varmekrævende dyrearter Vejafvanding Der etableres kantopsamling af vejvand i vejsiderne, og vejvandet ledes i et lukket opsamlingssystem til regnvandsbassiner. I bassinerne kan urenheder bundfældes og afstrømningen reguleres, inden vandet ledes til de nærliggende vandløb. Der etableres afløbsbygværk med olieudskillerfunktion. Regnvandsbassinerne er desuden med til at sikre vandløb og søer mod forurening i forbindelse med uheld på motorvejen, idet bassinerne er forsynet med lukkemekanisme. Endelig placering og udformning af bassinerne fastlægges i forbindelse med detailprojekteringen Naboarealer Brande Omfartsvej forløber øst om byen, og størstedelen af arealerne vest for omfartsvejen er udlagt til erhverv. Byen er rykket tættere på vejen, og store arealer på østsiden er allerede udlagt til eller planlægges udnyttet til erhvervsformål. Generelt fastlægges en udvidelsesbyggelinje i begge vejsider med en afstand på 50 m fra motorvejens midtline og 25 m fra rampernes yderste kørebanekanter. Byggelinjerne tinglyses på ejendommene i forbindelse med ekspropriationerne i overensstemmelse med vejlovens 34. For at gennemføre anlægsarbejderne er det nødvendigt at disponere over arbejdsarealer. Disse afleveres efter endt brug til ejerne. Behovet for arbejdsarealer vil blive fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen. 5. Trafikale konsekvenser Med udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej vil der være motorvej på hele strækningen af rute 18 mellem Vejle og Herning. De trafikale konsekvenser af at udbygge Brande Omfartsvej til motorvej er vurderet under forudsætning af, at der er anlagt motorvej på strækningen mellem Brande og Vejle, mellem Bording og Funder samt motortrafikvej mellem Bredsten og Vandel. Konsekvenserne er beregnet med en trafikmodel med udgangspunkt i en beregning for basisåret Motorvejen forventes at få en årsdøgntrafik i 2015 på biler pr. døgn nord for Ejstrupholmvej og biler pr. døgn syd for Ejstrupholmvej. Udbygning af omfartsvejen til motorvej vil medføre en begrænset overflytning til den nye motorvej på 200 biler pr. døgn. Når trafikken vil stige med ca. 40 % frem til 2015, skyldes det primært den generelle trafikvækst og overflytning fra andre veje som følge af, at motorvejen mellem Brande og Vejle vil blive åbnet. 6. Trafiksikkerhed Udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej vil give en mindre forbedring af trafiksikkerheden. Det er beregnet, at antallet af ulykker med personskade vil blive reduceret med mindre end én om året. Trafiksikkerheden forbedres primært som følge af, at de to kørselsretninger adskilles, og at hankeanlæggene ombygges til ruderanlæg. 7. Plan- og beskyttelsesforhold Motorvejen berører ikke den vigtige naturlokalitet Gormosen, men hedearealet mellem mosen og vejen bliver reduceret. Det vil kunne medføre en påvirkning af levesteder for spidssnudet frø og odder i Gormosen. EU-habitatdirektivet forpligter Danmark til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de arter, der er listet på direktivets bilag IV, også uden for de egentlige habitatområder. Beskyttelsen betyder bl.a. forbud mod beskadigelse eller ødelæggelse af arternes udbredelsesområder. De bilag IV-arter, der kan blive påvirket af udbygning af Brande Omfartsvej, er vandflagermus, sydflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø og grøn kølleguldsmed. Der indgår en række afværgeforanstaltninger i projektet, som vil sikre, at den økologiske funktionalitet af yngle- og rastepladser bliver opretholdt for de nævnte arter. By- og Landskabsstyrelsen har meddelt sin principgodkendelse af projektet i henhold til 20 i naturbeskyttelsesloven. De konkrete tilladelser og dispensationer, der er nødvendige for anlæggets gennemførelse, vil blive søgt løbende i forbindelse med projekteringen af anlægget. Ikast-Brande Kommune har meddelt, at kommunen er indstillet på at give de nødvendige tilladelser i medfør af naturbeskyttelsesloven til at gennemføre projektet.

7 7 8. Miljømæssige konsekvenser I VVM-redegørelsen har Vejdirektoratet redegjort for de forventede miljømæssige konsekvenser af vejanlægget. Konsekvenserne er resumeret nedenfor. 8.1 Arealindgreb og barrierevirkning Udbygning af Brande Omfartsvej vurderes at medføre permanent arealerhvervelse på ca. 20 ha til vejanlægget, hvoraf 2 ha er fredskovsareal. Udbygningen vil berøre ejendomme. Der forventes ikke totaleksproprieret nogen ejendomme til vejanlægget. For at gennemføre anlægsarbejderne er det nødvendigt at disponere over arbejdsarealer. Disse afleveres efter endt brug til ejerne. Behovet for arbejdsarealer vil blive fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen. Omfanget af ekspropriationer vil blive fastlagt endeligt af den ekspropriationskommission, der skal godkende projektet ved en besigtigelsesforretning. Ekspropriationerne sker med hjemmel i vejlovens 43 og efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. november Støj, luft og klima Udbygningen vil samlet set medføre, at støjgenerne langs omfartsvejen bliver mindre. Der vil blive anvendt støjreducerende belægning på motorvejen og blive opsat en ca. 1,4 km lang støjskærm, jf. afsnit 4.8. Det betyder, at der kun vil være ganske få boliger langs motorvejen, som vil blive belastet med støj over 58 db og ingen i sammenhængende boligområder. Der vil dog være enkeltliggende ejendomme langs vejen, som vil få støj over den vejledende grænseværdi. De ejendomme, som vil få støj over 63 db fra motorvejen, vil blive tilbudt tilskud til facadeisolering, som kan forbedre det indendørs støjniveau. I anlægsfasen vil der være støj fra entreprenørmaskinerne. Der vil blive stillet krav til entreprenøren om, at anlægsarbejdet tilrettelægges på en sådan måde, at naboerne til omfartsvejen generes mindst muligt. Udbygningen af Brande Omfartsvej vil indebære en lille stigning i såvel trafikarbejdet som energiforbruget og emissionen af luftforurenende stoffer. For NO x, CO og partikler er stigningen i de samlede emissioner 0,1-1 %. Der vil ske en relativ beskeden stigning i CO 2 -udslippet på tons pr. år, hvilket svarer til 0,2 % i forhold til, hvis omfartsvejen ikke udbygges til motorvej. Da stigningen primært sker i landområder med god spredning, vil udbygning af omfartsvejen ikke give anledning til, at luftkvaliteten forringes. 8.3 Natur, landskab og fortidsminder Der er ingen internationale naturbeskyttelsesområder i selve undersøgelsesområdet for motorvejen. Habitatområde nr. 61, Skjern Å, ligger 5 km nedstrøms Brande og modtager i dag vejvand fra omfartsvejen. Det er vurderet, at vejvandet fra motorvejen vil blive renset og fortyndet på en sådan måde, at der ikke vil kunne ske en negativ påvirkning af habitatområdet. Udbygningen vil medføre, at hedearealet mellem omfartsvejen og Gormosen bliver reduceret. Området har betydning for spidssnudet frø og rummer i øvrigt naturinteresser. Brande Omfartsvej forløber øst om byen, og landskabet er præget af omfartsvejen, som ligger højt på en dæmning, hvor den krydser jernbanen to steder. Omfartsvejen krydser Skjern Å på en større dalbro, der tillader fri passage for dyrelivet. Goldbækken er ført under omfartsvejen i en tunnel, som efter udvidelse bliver længere og dermed vil være mindre attraktiv for især hjorte at passere. Goldbækken støder op til Brande Plantage, som rummer nogle mindre hedeområder, der er under tilgroning på den udvendige side og udlagt til erhvervsområde på den indvendige side. På den indvendige side er der nogle mindre moser langs Goldbækken. Der lever nogle få flagermus i Brande Plantage og langs Goldbækken. Udbygning til motorvej vil inddrage en begrænset del af skovens areal. Det er især tilslutningsanlægget ved Ejstrupholmvej, der vil optage plads. Gormosen er en større tørvemose med en sø i midten. Der er et rigt fugleliv og mange planter, som er karakteristiske for næringsfattige moser. Der lever odder og vandflagermus i Gormosen. Desuden har den spidssnudede frø en kernebestand omkring mosen i de mindre afsnørede vandhuller i mosefladerne. Brande Badesø og Hundesøen (en mindre sø syd for Badesøen) ligger umiddelbart syd for Brande Plantage og er blevet dannet i forbindelse med råstofindtag til anlæg af omfartsvejen. Klinkhøj Bæk og Sædbæk er to mindre vandløb, der krydser omfartsvejen. Der bliver udledt vejvand til begge vandløb. I forbindelse med udbygningen vil begge vandløb blive forlagt. Ved Nørre Askær er der en del nåleparceller, som udgør et varieret landskab af betydning for vildt, hvor der blandt andet lever kronhjort. Samlet set vil udbygning af omfartsvejen til motorvej med de planlagte afværgeforanstaltninger ikke true bestande af særlige arter, herunder arterne på EU s habitatdirektiv, bilag IV.

8 8 Udbygning af omfartsvejen vil berøre beskyttelseslinjen omkring en fredet gravhøj ved Kronborg og et stenog jorddige i Brande Plantage. Det særlige kulturarvsareal ved Grarup vil også blive påvirket af udbygningen. De konkrete dispensationer skal søges hos Ikast-Brande Kommune efter henholdsvis naturbeskyttelsesloven og museumsloven. 8.4 Friluftsliv Udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej vil ikke betyde nogen væsentlig ændring for friluftslivet, da cykelstierne opretholdes. I områderne ved Gormosen og Skjern Å vil der som følge af udbygningen til motorvej kunne opleves mere støj. Ved Brande Badesø vil den planlagte støjskærm beskytte det rekreative område mod støjgener. 8.5 Overfladevand og grundvand Der er almindelige drikkevandsinteresser i området omkring Brande Omfartsvej. I størstedelen af kommunen er der store regionale dybtliggende grundvandsmagasiner. Langs omfartsvejen er der stor beskyttelse mod påvirkning fra overfladen, da der er flere tykke overliggende lerlag. Følgende vandløb vil skulle modtage vejvand: Skjern Å, Goldbækken, Sædbæk og Klinkhøj Bæk. Der etableres et helt nyt afvandingssystem for motorvejen, jf. afsnit Afvandingssystemet sikrer, at der under normale omstændigheder ikke vil være nogen risiko for indvirkning på kvaliteten i vandløb, vådområder og grundvand. Hvis der sker spild på vejen, lukkes bassinernes afløb, og forureningen samles op. Vejvandet opsamles og føres via lukkede ledninger og grøfter til regnvandsbassiner, hvor urenheder bundfældes, og afstrømningen reguleres, inden vandet føres videre til det nærmeste vandløb. 8.6 Ressourceforbrug Forbrug af råstoffer er opgjort på baggrund af skitseprojektet for vej, bro og afvanding. Hertil kommer en mindre mængde af diverse materialer til afstribning, autoværn, skiltning. Forbruget af asfalt omfatter ca t (heraf udgør genbrug ca t) og ca m 3 stabilgrus og bundsikring (heraf udgør genbrug ca m 3 ). Lokalt er forbruget relativt stort, men det forventes, at de nødvendige materialer kan skaffes indenfor regionen, så transport over større afstande kan undgås. Det forventes, at der så vidt muligt anvendes genanvendelige materialer ved anlægsprojektet, herunder forurenet jord og restprodukter i det omfang, de ikke udgør nogen fare for grundvandet eller jorden ved siden af vejen. Affald og genanvendeligt materiale skal håndteres i henhold til myndighedernes anvisninger. 8.7 Forurenet jord Ved udbygning til motorvej vil der skulle foretages arbejder i jord tæt på omfartsvejen. Det øverste jordlag af vejjorden er klassificeret som potentielt forurenet og vil som udgangspunkt indgå i vejanlæggets dæmninger og tilslutningsanlæg. Det sker efter myndighedernes anvisning/tilladelse efter mere detaljeret undersøgelser som grundlag for den konkrete jordhåndtering i projektet. Der vil under gravearbejderne blive taget særlige hensyn til det allerede indbyggede forurenede jord og flyveaske i vejdæmningen på omfartsvejen, så der ikke sker skade på den membran, der omkapsler den forurenede jord og flyveasken. 9. Alternativer Som led i VVM-undersøgelse er der undersøgt et hovedforslag og et alternativ: I hovedforslaget udbygges omfartsvejen til motorvej på den indvendige (vestlige) side. Det betyder, at den nuværende omfartsvej bliver den nordgående kørebane på motorvejen. I alternativet udbygges på den udvendige (østlige) side mellem Dørslundvej og Vejlevej. På den nordlige strækning af omfartsvejen skal udvidelsen ske på den indvendige side for at kunne tilsluttes den nuværende motorvej til Herning. Da Brande Omfartsvej blev anlagt, blev det planlagt, at en eventuel udbygning til motorvej skulle ske på den indvendige side af omfartsvejen. I VVM-undersøgelsen er en udbygning på den udvendige side af omfartsvejen blevet undersøgt, da der lokalt var et ønske om at medtage dette alternativ. Da forskellen teknisk og økonomisk set mellem hovedforslaget og alternativet er begrænset, har Vejdirektoratet anbefalet, at omfartsvejen udbygges svarende til det i VVM-redegørelsen beskrevne alternativ. 10. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 10.1 Anlægs- og samfundsøkonomi Anlægsoverslaget for udbygning af Brande Omfartsvej er udarbejdet efter Transportministeriets retningslinjer for ny budgettering af anlægsprojekter på vej- og baneområdet.

9 9 Anlægsoverslaget er opgjort på 4 niveauer: Fysikoverslag, basisoverslag, ankerbudget (projektbevilling) og samlet anlægsbudget. Fysikoverslaget er udarbejdet ved hjælp af Vejdirektoratets overslagssystem. Det vil sige, at det er baseret på teoretiske mængder fra det foreliggende skitseprojekt og enhedspriser og erfaringer fra de seneste sammenlignelige anlægsarbejder. Fysikoverslaget er behæftet med usikkerhed, da udgifter til bl.a. ekspropriationer, jordarbejder og asfaltarbejder ikke kan beregnes præcist på forhånd. Projektets detaljerede udformning, mængder m.v. kendes først på et senere tidspunkt, ligesom udviklingen i priserne på ejendomsmarkedet og konjunktur- og konkurrencesituationen på licitationstidspunktet er af væsentlig betydning for anlægsudgifternes endelige størrelse. I henhold til principperne for ny anlægsbudgettering har det eksterne rådgiverfirma Capacent for Transportministeriet gennemført en ekstern kvalitetssikring, som har omfattet en vurdering af Vejdirektoratets økonomiske overslag, risikostyring og samfundsøkonomiske analyse samt projektorganisering og udbudsstrategi. Den eksterne kvalitetssikring har ikke afdækket væsentlige fejl eller mangler i Vejdirektoratets beregninger og metode for opgørelse af anlægsoverslag m.m. Der er på den baggrund beregnet et basisoverslag for udbygning af Brande Omfartsvej på 357,3 mio. kr. i 2010-priser (vejindeks 180,8). I overslaget indgår udgifter til etablering af anlægget, arealerhvervelse, projektering, tilsyn og administration, men ikke moms. I henhold til retningslinjerne for ny anlægsbudgettering vil projektbevillingen på finansloven (ankerbudgettet) være basisoverslaget tillagt 10 %, dvs. 393,1 mio. kr. Ved indbudgettering på finansloven afsættes yderligere en central reserve på 20 % i Transportministeriet. Det samlede anlægsbudget vil således udgøre basisoverslaget + 30 %, dvs. 464,5 mio. kr. i 2010 priser (vejindeks 180,8) Tabel 1. Basisoverslag, ankerbudget og samlet anlægsbudget i 2010-priser og vejindeks 180,8 Basisoverslag Ankerbudget (basisoverslag + 10 %) Samlet anlægsbudget (basisoverslag + 30 %) 357,3 mio. kr. 393,1 mio. kr. 464,5 mio. kr. Projektets omkostninger og fordele for samfundet er opgjort i henhold til Transportministeriets manual for samfundsøkonomisk analyse. På baggrund af disse opgørelser er beregnet en intern rente for projektet. Den interne rente er den rente, som opnås med den investerede kapital, når alle fordele og omkostninger opgøres over den samlede projektperiode. Den interne rente skal mindst svare til den samfundsøkonomiske kalkulationsrente på 5 %, for at projektet har et positivt samfundsøkonomisk afkast. Det bemærkes, at en række miljøeffekter, herunder barrierevirkning, tab af naturværdier og støj i naturområder samt arealindgreb ved anlægsprojekter ikke værdisættes i den samfundsøkonomiske analyse. Den interne rente for projektet er beregnet til 5,1 %. Udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej vil kunne gennemføres efter følgende tidsplan: : Detailprojektering og udbud : Besigtigelse og ekspropriation : Anlæg (én etape) 2014: Motorvejen åbnes Bevillingerne i 2010-priser forventes at fordele sig som det fremgår af nedstående tabel. Tabel 2. Årsfordelt anlægsbudget År Ankerbudget projektbevilling mio. kr. Samlet anlægsbudget mio. kr ,7 15, ,3 42, ,8 127, ,6 146, ,7 114, ,5 12, ,5 6,5 I alt 393,1 464,5

10 Konsekvenser for Vejdirektoratet Arbejdet forestås af Vejdirektoratet og har således primært økonomiske og administrative konsekvenser for Vejdirektoratet i forbindelse med anlæg og drift. Arbejdet med at beskrive anlægget i et detailprojekt, som kan danne baggrund for udbud, udføres af Vejdirektoratet i samarbejde med eksterne rådgivningsfirmaer. Rådgivningsopgaver og anlægsarbejder udbydes efter gældende regler herfor. Vejdirektoratet og dets bygherrerådgivere fører tilsyn med entreprenørernes arbejde for at sikre, at arbejdet leveres i overensstemmelse med den aftalte kvalitet, tidsplan og pris. Herudover skal projektforløbet styres, kontrolleres, dokumenteres og evalueres, og den nødvendige information formidles til trafikanter og naboer. Trafikafviklingen skal overvåges, og trafiksikkerhedsmæssige indsatser skal gennemføres. Vejdirektoratet vil løbende undersøge og afprøve mulighederne for anvendelse af nye metoder og ny teknologi med henblik på at optimere projektet trafiksikkerhedsmæssigt, miljømæssigt og økonomisk. Af den samlede udgift er der til projektering, tilsyn og administration budgetteret med 18 % for udbygning af omfartsvejen. De 18 % er forudsat fordelt med 4,6 % til lønninger til Vejdirektoratets eget personale, ca. 8,4 % til eksterne rådgivere og ca. 5 % til øvrige driftsudgifter. Vejdirektoratets projektbevilling til udbygning af Brande Omfartsvej på 393,1 mio. kr. optages på finanslovens Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.). Den centrale reserve på 71,4 mio. kr. svarende til 20 % af basisoverslaget optages på finanslovens Anlægsreserve (Anlægsbev.). 11. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet En udbygning af rute 18 til motorvej mellem Herning og Vejle forventes at få en positiv effekt for erhvervslivet i Midt- og Vestjylland. Motorvejen vil give bedre muligheder for et tættere samarbejde mellem de større byer og for et øget samspil mellem Herning-regionen og Trekantsområdet, som vil kunne bidrage til øget vækst, til at fastholde eksisterende virksomheder i Midt- og Vestjylland og til lettere at kunne tiltrække nye medarbejdere. Udbygning af Brande Omfartsvej er den sidste strækning, som udbygges til motorvej mellem Herning og Vejle. Det vil forbedre fremkommeligheden og herved reducere transportudgifterne for erhvervslivet. I anlægsfasen skønnes der at være en direkte og indirekte beskæftigelse på ca. 730 mandår. De afledte økonomiske konsekvenser vil i øvrigt primært være sparet tid og øgede kørselsomkostninger. Den sparede tid har en værdi i størrelsesordenen12 mio. kr. (prisniveau 2010) i 2014 og herefter stigende i takt med væksten i trafikken. En del af tidsbesparelsen tilfalder erhvervslivet i form af reducerede transportomkostninger. De øgede kørselsomkostninger som følge af trafikanternes ændrede rutevalg efter en udbygning af motorvejen vurderes at blive ca. 0,4 mio. kr. (prisniveau 2010) i For så vidt angår de strukturelle økonomiske virkninger for erhvervslivet kan nævnes, at en forbedret fremkommelighed normalt forventes at give positive effekter for erhvervslivet. I den forbindelse er det af væsentlig betydning, at den del af tidsbesparelserne, der ikke direkte kan henføres til erhvervstrafik og dermed er afledt økonomisk effekt, primært kan henføres til trafik mellem bolig og arbejdssted, som giver erhvervslivet en positiv effekt i form af fordele for de ansatte. 12. Administrative konsekvenser for borgerne Det færdige anlæg vil samlet set forbedre trafik- og miljøforholdene for borgerne i området. Anlægget berører direkte og indirekte en del mennesker bl.a. pga. ekspropriationer og gener under anlægsarbejdets udførelse. I det videre forløb i anlægsprocessen vil ejere og brugere af de berørte ejendomme blive orienteret direkte dels ved breve fra Vejdirektoratet og ekspropriationsmyndighederne om anlægsarbejdernes tidsplan og fremdrift, dels ved personlig kontakt til ejere og brugere og ved afholdelse af møder med grundejerforeninger m.v. Borgerne har endvidere mulighed for at holde sig løbende orienteret om anlægsarbejdet på Forholdet til EU-retten De gennemførte miljøundersøgelser og høringer opfylder kravene i Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet med senere ændringer (VVM-direktivet) (EF-Tidende 1985 nr. L 175, side 40) samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/ EF af 26. maj 2003 om mulighed for deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse (EF- Tidende 2003 nr. L 156, side 17). fuglebeskyttelses- eller habitatområder (Natura 2000 områder) i henhold til Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle med senere

11 11 ændringer (Fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1) og Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer (Habitatdirektivet) (EF-Tidende 1995 nr. L 1, side 135) vil blive direkte eller indirekte berørt af projektet. Lovforslaget har været i høring hos Ikast-Brande Kommune, Region Midtjylland, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, DI Transport og Forenede Danske Motorejere (FDM). Høringssvarene vil blive sendt til Trafikudvalget ledsaget af de kommentarer, som udtalelserne måtte give anledning til. 14. Høring over lovforslaget 15. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Positive konsekvenser/ mindreudgifter Mindreudgifter for stat, regioner og kommuner som følge af forbedring af trafiksikkerheden. Forbedring af fremkommeligheden på rute 18 forventes at medføre reducerede transportudgifter. Forøgelse af beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren i anlægsperioden. De samlede støjgener langs omfartsvejen reduceres. Negative konsekvenser/ merudgifter Udgift for staten på 464,5 mio. kr. (2010-priser inkl. tillæg på 30 %) samt merudgifter til drift og vedligeholdelse. Meradministration for Vejdirektoratet i anlægsfasen Mindre forøgelse af luftforurening og CO 2 -udledning. Begrænsede indgreb i rekreative områder De gennemførte miljøundersøgelser og høringer opfylder kravene i EU-retten. fuglebeskyttelses- eller habitatområder (Natura 2000-områder) i henhold til Rådets direktiver bliver hverken direkte eller indirekte berørt af vejanlægget. Det vil gennem afværgeforanstaltninger og kompenserende tiltag blive sikret, at de arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, ikke påvirkes negativt af vejanlægget Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til 1 Den foreslåede bestemmelse indeholder en bemyndigelse til transportministeren til at udbygge den ca. 7. km. lange motortrafikvej Brande Omfartsvej til motorvej. Der henvises til de almindelige bemærkninger og bilag 1. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, således at transportministeren hurtigst muligt kan påbegynde gennemførelsen af projektet.

Forslag. til. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej

Forslag. til. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 188 Offentligt 1 Transportministeriet Udkast 25. januar 2010 Forslag til Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej 1. Transportministeren bemyndiges til

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Holstebromotorvejen

Forslag. Lov om anlæg af Holstebromotorvejen Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om anlæg af Holstebromotorvejen 1. Transportministeren bemyndiges til at anlægge

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4

Forslag. Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4 1 Transport- og Energiministeriet Udkast 1. februar 2006 Forslag til Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4 1. Transport- og energiministeren bemyndiges til:

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup 2014/1 LSF 133 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 4. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. til. Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest

Forslag. til. Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest Transport- og Energiministeriet Udkast 8. februar 2006 end. Forslag til Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest 1. Transport- og energiministeren bemyndiges til at udbygge Holbækmotorvejen

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 34 Offentligt Transportministeriet 6. november 2014 UDKAST Forslag til Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup 1. Transportministeren bemyndiges til 1) at anlægge

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej mellem Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm til motorvej (rute 18)

Forslag. Lov om anlæg af motorvej mellem Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm til motorvej (rute 18) 1 Transport- og Energiministeriet Udkast 3. februar 2006 Forslag til Lov om anlæg af motorvej mellem Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm til motorvej (rute 18) 1. Transport-

Læs mere

2009/1 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Forslag 1. 2. 3.

2009/1 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Forslag 1. 2. 3. 2009/1 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 400-13 Fremsat den 7. oktober 2009 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 Knud Thor Larsen Arvad Møllevej 3 7330 Brande 14. marts 2013 Landzonetilladelse til etablering af et overdækket privat svømmebassin - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande Teknik- og miljøudvalget har den 5. marts

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND PROGRAM for borgermødet den 17. maj 2010 Kl. 19.00 Kl. 19.05 Kl. 19.15 Kl. 20.15 Kl. 20.35 Velkomst

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20 Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen By- Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Park og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Motorvejen Vodskov Jyske Ås. Oktober 1999

Motorvejen Vodskov Jyske Ås. Oktober 1999 Motorvejen Vodskov Jyske Ås Oktober 1999 Motorvejen Vodskov - Jyske Ås Forord Motorvejen fra Vodskov til Jyske Ås åbnes for trafik den 17. oktober 1999. Motorvejen er et led i forbindelsen fra Vodskov

Læs mere

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED KRYDSNING AF SUSÅEN PÅ EN HØJBRO SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Henning Jensen, Næstved Kommune Introduktion Planlægningschef

Læs mere

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 1. november 2013 Landzonetilladelse til opførsel af kedelhus til

Læs mere

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Landzonetilladelse til lovliggørelse af skur - Skyggevej 21 A, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger 1 INDLEDNING. af Ringsted Femern Banen.

Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger 1 INDLEDNING. af Ringsted Femern Banen. Ringsted Femern Banen Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger af Ringsted Femern Banen. 1 INDLEDNING Der er gennemført konsekvensvurderinger i henhold

Læs mere

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE 1 MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE DERFOR HAR VI BYGGET Motorvejsstrækningen mellem Riis og Vejle er en del af Midtjyske Motorvej mellem Herning og Vejle, mens motorvejsstrækningen mellem Hornstrup og

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af notat om sommerhuse, doknr. 7101/13 udarbejdet af Linda

Læs mere

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013 Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm 5. september 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ny carport med redskabsrum, Engvej 7, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har behandlet

Læs mere

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.dk 13. maj 2014 Landzonetilladelse

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Flagermus og Vindmøller

Flagermus og Vindmøller Flagermus og Vindmøller Baggrund: Habitatdirektivet Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

www.ikast-brande.dk Niels Egon Nielsen Markvænget 14C 7441 Bording 5. september 2012

www.ikast-brande.dk Niels Egon Nielsen Markvænget 14C 7441 Bording 5. september 2012 Niels Egon Nielsen Markvænget 14C 7441 Bording 5. september 2012 Lovliggørende landzonetilladelse til opførelse af en pavillon og to brænde-/redskabsskure på frijord i naturområde, matr. nr. 4an, Bording

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Landzonetilladelse til udvidelse af en maskinhal og lovliggørelse af et brændeskur, Floritsvej 4, 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg. 28. november 2012

Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg. 28. november 2012 Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg 28. november 2012 Landzonetilladelse til lovliggørelse af et opført redskabsskur i tilknytning til jagthytte - Toftlundvej 15 B, 7430 Ikast Ikast-Brande

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 37,80 40,00 Ørrevej til Sindinggårdvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 37,80 40,00 Ørrevej til Sindinggårdvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 37,80 40,00 Ørrevej til Sindinggårdvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST-130-00419) Basis oplysninger

Læs mere

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016 Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording 13. januar 2016 Landzonetilladelse til etablerede jordvolde, plads til oplagring og nedknusning af beton samt en ny ridebane på matr. nr. 3d, Stubkær By, Bording,

Læs mere

Anmeldeskema. Selve neddelingen vil forgå på et mindre areal med adressen Løhdesvej 6D, men hele virksomheden hænger sammen.

Anmeldeskema. Selve neddelingen vil forgå på et mindre areal med adressen Løhdesvej 6D, men hele virksomheden hænger sammen. Anmeldeskema Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse (kan vedlægges) Miljøgodkendelse af biaktivitet på virksomheden STEA A/S til neddeling af udtjente træpaller. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane.

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane. VVM-screening af: Benniksgaard Golf Cource Aps v/jens Enemark Bakkegårdsvej 29 6340 Kruså Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard

Læs mere

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014 BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk 15. august 2014 Lovliggørende landzonetilladelse til opdeling af et enfamiliehus til to lejligheder (med to lejemål)

Læs mere

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et nyt enfamiliehus og garage med redskabsrum på matr. nr. 6s, Brandlund

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016 Landzonetilladelse til toiletbygning - Herningvej

Læs mere

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema Screening - sådan: Vil den nye lokalplan medføre ændring / påvirkning på screeningsskemaets parametre? Og i hvor stor grad? Sammenlign altid med en situation hvor planen ikke gennemføres: 0-alternativet!

Læs mere

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 Landzonetilladelse til genopførelse af et sommerhus på matr. nr. 4b, Lundfod By, Brande, beliggende ved Ejstrupholmvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et skur på matr. nr. 2l, Stensbjerg, Ikast, beliggende ved Hagelskærvej 42B, 7430

Læs mere

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Landzonetilladelse til opførelse af et skur med solceller - Højgårdsvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 Landzonetilladelse til etablering af et nyt stuehus på matr. nr. 2c, Borup By, Brande, beliggende ved Sandfeldvej 23, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune

Læs mere

MILJØSCREENING OPGRADERING AF FÆRGE- VEJS FORLÆNGELSE (B1)

MILJØSCREENING OPGRADERING AF FÆRGE- VEJS FORLÆNGELSE (B1) MILJØSCREENING OPGRADERING AF FÆRGE- VEJS FORLÆNGELSE (B1) Projekt Femern Early Works Kunde RAT Dato 26-05-2014 Rev. dato 29-09-2014 Til Fra Mette West-Petersen Ole Michaelsen Kristine Kjørup Rasmussen

Læs mere

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen. Den21. december 2015. Dispensation til indgreb i beskyttet eng

Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen. Den21. december 2015. Dispensation til indgreb i beskyttet eng Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen Den21. december 2015 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 12. november 2015 om dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Slagelse Omfartsvej, 2. etape

Forslag. Lov om anlæg af Slagelse Omfartsvej, 2. etape 2010/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportministeriet Fremsat den 6. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt)

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 041, Mejerigårdsvej i Lyngerup Dato: August 2011 Sagsbehandler: prybo J.nr.: 018561-2010 Dok.

Læs mere

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema Aarhus Fysisk planlægning og VVM VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema J. nr. NST-130-00140 Juni 2012 A Bilag A Skema til brug

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Kommune Att.: Dorthe Sandholm Overgaard doove@ikast-brande.dk 5. februar 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Kommune Att.: Dorthe Sandholm Overgaard doove@ikast-brande.dk 5. februar 2015 Ikast-Brande Kommune Att.: Dorthe Sandholm Overgaard doove@ikast-brande.dk 5. februar 2015 Landzonetilladelse til etablering af en teknikbane til mountainbike i Skelhøje plantage - Skelhøjevej 6, 7430

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft (sydlig omfartsvej ved Randers) Lovforslag nr. L 138 Folketinget

Forslag. Lov om anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft (sydlig omfartsvej ved Randers) Lovforslag nr. L 138 Folketinget Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft (sydlig omfartsvej

Læs mere

Naturgasledning mellem Ørum og Bjerringbro

Naturgasledning mellem Ørum og Bjerringbro Tillæg nr. 79 til Regionplan 2000-2012 Naturgasledning mellem Ørum og Bjerringbro Viborg Amtsråd Januar 2005 VIBORG AMT - Miljø & Teknik J.nr. 8-52-6-2-10-03 Tillæg nr.79 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 270571 Brevid. 2142760 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger til indledende høring af VVM for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mia Ravn Hovedgaden 30 7362 Hampen 5. december 2014

www.ikast-brande.dk Mia Ravn Hovedgaden 30 7362 Hampen 5. december 2014 Mia Ravn Hovedgaden 30 7362 Hampen 5. december 2014 Landzonetilladelse til opførelse af en stald, fire primitive læskure, sadelrum og hal med ridebane og foderopbevaring på ca. 1.386 m2 - Hovedgaden 30,

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015 Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm 8. september 2015 Landzonetilladelse til udskiftning af en cryotank til oxygen på matr. nr. 10ba, Hallundbæk Gde., Ejstrup, beliggende

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter 2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Plannavn Formål Rugballegård Ridecenter Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering

Læs mere

VVM-tilladelse. Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg. 12. april 2016

VVM-tilladelse. Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg. 12. april 2016 VVM-tilladelse Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg 12. april 2016 1 Indhold Indhold... 2 1 VVM-tilladelse til Indsæt projektnavn... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Beskrivelse af projektet... 3 2 Vilkår for

Læs mere

Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej sydvest for Karup i Viborg Kommune er ikke VVM-pligtig

Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej sydvest for Karup i Viborg Kommune er ikke VVM-pligtig Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K. vd@vd.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00281 Ref. fleka Den 18. marts 2014 Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

5. Midlertidig omlægning af Møllebækken på en ca. 20-25 meter strækning i forbindelse med etableringen af den midlertidige bro (øst for motorvejen).

5. Midlertidig omlægning af Møllebækken på en ca. 20-25 meter strækning i forbindelse med etableringen af den midlertidige bro (øst for motorvejen). Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet Gladsaxe Ringvej 51 2730 Herlev Att.: Michael Kenneth Quist vd@vd.dk, ptp@vd.dk; mq@vd.dk; umj@vd.dk; bjer@vd.dk; Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3

Læs mere

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2 Løgumkloster TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Marts 2016 Indhold Formalia... 3 Baggrund... 3 Sammenfattende redegørelse... 4 2 VVM-redegørelse

Læs mere

Vand og Natur Lotte Rye Vind Telefon 7256 5941 LORV@fredensborg.dk. Til-Tops ApS Att. Line Keefe Sendt som e-post. Sagsnr. 15/33696 12.

Vand og Natur Lotte Rye Vind Telefon 7256 5941 LORV@fredensborg.dk. Til-Tops ApS Att. Line Keefe Sendt som e-post. Sagsnr. 15/33696 12. Til-Tops ApS Att. Line Keefe Sendt som e-post Vand og Natur Lotte Rye Vind Telefon 7256 5941 LORV@fredensborg.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og 16 til etablering af 2 trætopklatrebaner,

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HOLSTEBROMOTORVEJEN LINJEBESIGTIGELSE 27. JANUAR 2014 HOLSTEBRO N - AULUM

HOLSTEBROMOTORVEJEN LINJEBESIGTIGELSE 27. JANUAR 2014 HOLSTEBRO N - AULUM HOLSTEBROMOTORVEJEN LINJEBESIGTIGELSE 27. JANUAR 2014 HOLSTEBRO N - AULUM PROGRAM 18.30 Velkomst ved Kommissarius Mette Plejdrup Nielsen Tidsplan og proces Projektgennemgang PAUSE - med kaffe Spørgsmål

Læs mere

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Birgit Dupont Thorlundvej 30A 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Landzonetilladelse til etablering af Bed & Breakfast og lokaleudlejning - Thorlundvej

Læs mere

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Gennemgang af mulige vejadgange til byudviklingsområde mellem Vejlevej 2 og Hald Ege (Teglgårdsvej/Nonbo Enge) Generelt Alle 3 forslag skal krydse

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved 1. Transportministeren bemyndiges

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. oktober 2012 12/06462 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3694 BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN 1.

Læs mere

Diff. hastigheder 10 strækninger

Diff. hastigheder 10 strækninger Forelæggelse til godkendelse Diff. hastigheder 10 strækninger Ind Ud Id-nr.: 107188 Sagsnr: Frist: Indstilling Sagsfremstilling Besked til sagsstyringsenheden Vedlagte dokumenter: Differentierede hastigheder

Læs mere

Eksempelsamling Menneskepassager

Eksempelsamling Menneskepassager Eksempelsamling Menneskepassager Grøn passage, stitunnel Placering: Flynderupsvej i Egebæksvang, Skotterup syd for Helsingør Banestr.: Kystbanen Dimensioner: Længde: 20 m, diameter: 3,7 m, største frihøjde:

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt)

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Slagelse Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af støjvold i fredsskovsarealet mellem motorvejen

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou Aalborg Kommune, Park og Natur Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Marianne Hegelund Thomsen Gadekærsvej 2 9280 Storvorde 07-09-2015 Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød 1. Udvalgsarbejdet

Læs mere

Vejdirektoratet. Juni 2015

Vejdirektoratet. Juni 2015 Vejdirektoratet Juni 2015 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Debatoplæg November 2007 Borgermøde Mandag den 26. november 2007 kl. 19.00 Festsalen på Frederikssund Gymnasium, Odinsvej 6, Frederikssund Ny fjordforbindelse ved

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring.

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet har 27. februar 2014 sendt forslag om

Læs mere