Forslag. Lov om anlæg af Holstebromotorvejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om anlæg af Holstebromotorvejen"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 27 Folketinget Fremsat den 2. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om anlæg af Holstebromotorvejen 1. Transportministeren bemyndiges til at anlægge en motorvej på strækningen fra Snejbjerg, sydvest for Herning, til Holstebro Nord og at anlægge en to-sporet landevej i forlængelse af Nordre Ringvej i Holstebro fra Mozartvej til Vilhelmsborgvej, som klassificeres til kommunevej. Endvidere nedklassificeres den nuværende hovedlandevej 422 på strækningen fra Løven Å, syd for Aulum, til Ringvejen i Holstebro til kommunevej, når motorvejen er anlagt. Stk. 2. Strækningerne, der henholdsvis anlægges og nedklassificeres, fremgår af lovens bilag Transportministeren kan i særlige tilfælde efter anmodning fra ejeren ekspropriere en ejendom, der berøres særligt indgribende af det i 1 stk. 1 nævnte projekt, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer. 3. Vejdirektoratet eller den, som Vejdirektoratet bemyndiger hertil, kan på privat ejendom foretage de arkæologiske forundersøgelser, der er nødvendige for anlægsarbejdet, jf. 1. Stk. 2. Vejdirektoratet eller den, som Vejdirektoratet bemyndiger hertil, skal mindst 28 dage før gennemførelsen af undersøgelser efter stk. 1 give besked til de berørte grundejere eller brugere. Hvis dette ikke er muligt, skal oplysning herom offentliggøres. Stk. 3. Erstatning for skade, som måtte blive påført ejeren som følge af de i stk. 1 nævnte undersøgelser, fastsættes, hvis der ikke kan indgås aftale med ejeren herom, ved taksation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. 4. Loven træder i kraft d. 1. januar Transportmin. BL000835

2 2 Bilag 1

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 1.1 Hovedindhold 2. Baggrund 2.1 VVM-undersøgelse og høring 3. Redegørelse for lovforslagets hovedpunkter 3.1 Vejanlæggets funktion og kvalitet 3.2 Linjeføring og tværprofil 3.3 Tilslutningsanlæg 3.4 Sideanlæg 3.5 Lokalvejnet og stier 3.6 Faunapassager 3.7 Erstatningsnatur 3.8 Støjreducerende foranstaltninger 3.9 Vejudstyr 3.10 Vejafvanding 3.11 Naboarealer 3.12 Plan- og beskyttelsesforhold 3.13 Fremrykket ekspropriation og adgang til arkæologiske forundersøgelser 4. Alternativer 5. Trafikale konsekvenser 5.1 Trafiksikkerhed 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 6.1 Anlægs- og samfundsøkonomi 6.2 Konsekvenser for Vejdirektoratet 7. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 8. Administrative konsekvenser for borgerne 9. De miljømæssige konsekvenser 9.1 Arealindgreb 9.2 Støj, luft og klima 9.3 Plante- og dyreliv 9.4 Landskab 9.5 Kulturarv og arkæologi 9.6 Friluftsliv 9.7 Overfladevand og grundvand 9.8 Ressourceforbrug 9.9 Forurenet jord 10. Forholdet til EU-retten 11. Hørte myndigheder m.v. 12. Sammenfattende skema 1 Indledning 1.1 Hovedindhold Lovforslaget indeholder en bemyndigelse til transportministeren til at anlægge en motorvej på en ca. 39 km lang strækning fra Rute 15 ved Snejbjerg, sydvest for Herning, til Holstebro Nord, samt at anlægge en ca. 3 km forlængelse af Nordre Ringvej i Holstebro fra Mozartvej til Vilhelmsborgvej. Lovforslaget indeholder endvidere en bemyndigelse til at nedklassificere den nuværende hovedlandevej 422 på strækningen fra Løven Å, syd for Aulum til Ringvejen i Holstebro til kommunevej, når motorvejen er anlagt. Lovforslaget er et led i udmøntningen af aftale af den 25. april 2013 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om»linjeføring for Holstebromotorvejen«. Grundlaget for lovforslaget er det anlægsprojekt, der er beskrevet med VVM-redegørelsens alternativ 4 (motorvej Herning S til Holstebro N) samt tilvalg 1 (forlængelse af

4 4 Nordre Ringvej i Holstebro), dog således at strækningen syd for Herning fra Messemotorvejen til Snejbjerg ikke udbygges til motorvej. Tilslutningsanlægget ved Snejbjerg udformes som et tilslutningsanlæg i to plan. På baggrund af en samlet vurdering af gennemførte undersøgelser, den offentlige høring og aftalen af 25. april 2013 om»linjeføring for Holstebromotorvejen«foreslås det, at transportministeren bemyndiges til at anlægge den ca. 39 km lange strækning fra rute 15 ved Snejbjerg til Holstebro Nord som en motorvej samt at anlægge den resterende del af Nordre Ringvej i Holstebro fra Mozartvej til Vilhelmborgsvej som en to-sporet landevej. Desuden foreslås det, at transportministeren bemyndiges til at nedklassificere hovedlandevej nr. 422 på strækningen fra Løven Å, syd for Aulum til Ringvejen i Holstebro til kommunevej, når motorvejen er anlagt. Det foreslås endvidere i lovforslaget, at Vejdirektoratet eller den, som Vejdirektoratet bemyndiger hertil, på privat ejendom kan foretage de arkæologiske forundersøgelser, der er nødvendige for anlægsarbejdet. Hermed kan de arkæologiske forundersøgelser gennemføres før detailprojekteringen og før anlægsarbejderne påbegyndes. Dermed undgås, at undersøgelserne belaster projektets økonomi eller tidsplan mere end nødvendigt. Uden denne hjemmel kan arkæologiske forundersøgelser kun gennemføres på baggrund af frivillige aftaler i tidsrummet frem til ekspropriationen til vejanlægget. Endelig foreslås med lovforslaget hjemmel til transportministeren til i særlige tilfælde at fremrykke ekspropriation af ejendomme, der berøres særligt indgribende af projektet. 2 Baggrund Folketinget vedtog i 1996 en projekteringslov for udbygning af rute 18 Vejle Herning Holstebro til motorvej eller motortrafikvej. Formålet hermed var at styrke den regionale tilgængelighed og koble Midt- og Vestjylland op på de overordnede motorvejsforbindelser. I 2002 blev det besluttet, at rute 18 skulle anlægges som motorvej mellem Vejle og Herning med et forløb øst om Herning og som motortrafikvej på strækningen nord om Herning til den eksisterende motortrafikvej ved Sinding. Motorvejen og motortrafikvejen ved Herning blev åbnet for trafik i 2006, og den samlede motorvej mellem Vejle og Herning forventes færdig i Med aftale om»bedre veje mv.«fra december 2009 mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev der i gennemført en forundersøgelse for en motorvej på strækningen mellem Herning og Holstebro. I forlængelse heraf blev det besluttet, at forundersøgelsen også skulle belyse, hvordan det kommende regionssygehus i Gødstrup ved Herning mest hensigtsmæssigt forbindes til motorvejen. På baggrund af forundersøgelsen besluttede parterne samt Det Radikale Venstre i 2011 at gennemføre en VVM-undersøgelse, som udgør det endelige beslutningsgrundlag for projektet. VVM-undersøgelsen omfatter et antal forskellige linjeføringer for motorvejen omkring hhv. Herning og Holstebro, en forbindelsesvej til Gødstrup samt en forlængelse af Nordre Ringvej i Holstebro. Med aftalen om»linjeføring for Holstebromotorvejen«besluttede parterne, at Holstebromotorvejen»etableres som motorvej i en linjeføring fra Holstebro N til Sinding nordvest for Herning og videre som motorvej på vejforbindelsen til Gødstrup frem til krydsningen ved rute 15. Der etableres ved krydsningen ved rute 15 en højklasset sammenkobling mellem motorvejsforbindelsen til Gødstrup og den eksisterende motortrafikvej syd om Herning. I Holstebro etableres en forlængelse af Nordre Ringvej fra Mozartvej til Vilhelmsborgvej.«Den nuværende hovedlandevejsstrækning mellem Herning og Holstebro har en relativ stor trafikbelastning, og trafikken forventes at stige i de kommende år i takt med den generelle samfundsudvikling og som konsekvens af, at motorvejen mellem Vejle og Herning færdiggøres. Der er i dag fremkommelighedsproblemer i myldretiderne på visse strækninger ved Aulum og Holstebro og for sidevejstrafikken, der skal ud på hovedlandevejen. Anlægget af motorvejen og Nordre Ringvej i Holstebro vil forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden samt reducere køretiden på de aktuelle strækninger. Endvidere vil motorvejen skabe en god vejbetjening til det nye sygehusområde ved Gødstrup, hvor der i dag ikke en nogen vejforbindelse fra nord og vest. 2.1 VVM-undersøgelse og høring VVM-undersøgelsen er gennemført i perioden fra april 2011 til august VVM-processen blev indledt med en offentlighedsfase, hvor der blev afholdt borgermøder, og borgerne blev opfordret til at indsende idéer og forslag til undersøgelsen. Arbejdet er fulgt af et teknikerudvalg med deltagelse af Holstebro Kommune, Herning Kommune samt Naturstyrelsen. Resultatet heraf fremgår af Vejdirektoratets VVM-redegørelse, som omfatter følgende 4 rapporter: Rapport 416: Rute 81 Motorvej Herning Holstebro og vejforbindelse til Gødstrup. VVM-redegørelse - Sammenfattende rapport Rapport 417: Rute 81 Motorvej Herning Holstebro og vejforbindelse til Gødstrup. VVM-redegørelse - Projektplaner Rapport 418: Rute 81 Motorvej Herning Holstebro og vejforbindelse til Gødstrup. VVM-redegørelse - Miljørapport Rapport 419: Rute 81 Motorvej Herning Holstebro og vejforbindelse til Gødstrup. VVM-redegørelse - Arealanalyse Rapporterne kan læses på VVM-redegørelsen blev den 28. juni 2012 fremsendt til Folketingets Transportudvalg (Alm. del bilag 378)

5 5 I VVM-redegørelsen er beskrevet et hovedforslag og 4 alternative linjeføringer for en motorvej fra Herning til Holstebro samt en forbindelsesvej til Gødstrup. Der indgår således motorvejslinjeføringer til hhv. Holstebro Syd og Holstebro Nord samt linjeføringer nord om Herning eller syd og vest om Herning via Gødstrup. Endvidere indgår som mulige tilvalg forlængelse af Nordre Ringvej i Holstebro samt forskellige vejstandarder for en vejforbindelse til Gødstrup. Den aftalte linjeføring er baseret på VVM-redegørelsens»alternativ 4«om en motorvej fra Holstebro Nord til Herning Syd, dog således, at strækningen syd for Herning fra Messemotorvejen til Snejbjerg ikke udbygges til motorvej. Endvidere indgår tilvalget om at anlægge en forlængelse af Nordre Ringvej i Holstebro. VVM-redegørelsen har været fremlagt i en offentlig høring fra den 25. juni til den 27. august Den sammenfattende rapport samt rapporten med projektplaner har været fremlagt til afhentning på rådhusene og biblioteker i Holstebro Kommune og Herning Kommune. Borgerne har også gratis kunnet rekvirere den sammenfattende rapport hos Schultz Distribution. Husstande i en korridor langs med vejprojektet samt en række relevante myndigheder, institutioner, interesseorganisationer og foreninger har modtaget orienteringsbreve om den afsluttende høring. Der har i høringsperioden været afholdt 2 borgermøder i hhv. Herning og Holstebro d. 14. og 15. august Der er i den afsluttende høringsperiode modtaget 31 høringssvar, heraf 4 fra offentlige myndigheder og 11 fra interesseorganisationer, virksomheder og landbrug. De resterende 16 høringssvar er fra borgere og grupper af borgere (grundejerforeninger m.v.). Størstedelen af høringssvarene fra myndigheder og interesseorganisationer vedrører valget af løsningsmulighed. Herunder har Holstebro Kommune m.fl. ønsket en linjeføring for motorvejen til Holstebro Nord, og Herning Kommune m.fl. har ønsket en linjeføring syd og vest om Herning. Holstebro Kommune og Herning Kommune har ligeledes fremført en række konkrete ønsker til ændringer af vejprojektet. Blandt de væsentligste ønsker kan nævnes, at Holstebro Kommune ønsker adgang til erhvervsområderne i Holstebro Nord fra den kommende vej, hvilket kan opnås ved at afslutte motorvejen ved Hjermvej, og anlægge de sidste ca. 700 m frem til Struer Landevej som en 4-sporet facadeløs vej. Høringssvarerne fra landbrugsvirksomheder og borgere omhandler primært konkrete ønsker om lokale ændringer af vejens linjeføring. Der er udarbejdet et høringsnotat på baggrund af de indkomne høringssvar og Vejdirektoratets bemærkninger. Høringsnotatet er også tilgængeligt på Vejdirektoratets hjemmeside. 3 Lovforslagets indhold 3.1 Vejanlæggets funktion og kvalitet Vejen anlægges som en 4-sporet motorvej og indpasses i det omgivende miljø og landskab på en æstetisk og miljømæssigt afbalanceret måde. Den trafiksikkerhedsmæssige standard vil være høj. Motorvejsstrækningen vil bestå af en ca. 8 km lang bynær strækning vest om Herning, mens den ca. 31 km lange strækning nord for Herning vil forløbe i åbent land. I projektets sydlige ende vil motorvejen blive afsluttet i et tilslutningsanlæg ved Snejbjerg (rute 15) og tilpasses forløbet af den eksisterende motortrafikvej syd om Herning. I nord vil motorvejen blive afsluttet i en rundkørsel eller et signalanlæg ved Hjermvej i Holstebro, hvorfra trafikken føres ad en ny 4-sporet facadeløs vej den sidste kilometer frem til Struer Landevej. Motorvejsstrækningen vest for Herning forventes at have en tilladt hastighed på 110 km/t, mens motorvejsstrækningen nord for Herning forventes at have en tilladt hastighed på 130 km/t, idet beslutningen om hastighedsgrænsen på strækningen efter færdselsloven fastlægges af politiet i samarbejde med vejbestyrelsen, dvs. Vejdirektoratet. Forlængelsen af Nordre Ringvej i Holstebro vil blive udformet som en 2-sporet landevej med en forventet tilladt hastighed på 80 km/t og tilsluttes Vilhelmsborgvej i en rundkørsel. Processen, der omfatter projektering, arealerhvervelse, udbud i licitation og det egentlige anlægsarbejde, gennemføres på en måde, hvor projektets forløb er dokumenteret og efterfølgende evalueret. 3.2 Linjeføring og tværprofil Den overordnede linjeføring for Holstebromotorvejen fremgår af bilag 1 til dette lovforslag. Med vejens linjeføring er der tilstræbt den bedst mulige afvejning af tilpasning i landskabet, naturmæssige forhold, begrænsning af de areal- og ejendomsmæssige konsekvenser samt anlægsøkonomiske forhold. Projektet omfatter anlæg af en 4-sporet motorvej i en 29 m bred profil i henhold til Vejdirektoratets standardtværsnit med to kørespor, nødspor, indre kantbane og yderrabat i begge kørselsretninger samt en midterrabat. På strækninger, hvor vejvand skal håndteres i et lukket system, etableres kantopsamling. Kantopsamlingen etableres ved at udvide nødsporets belagte areal og reducere yderrabattens bredde tilsvarende. Det er muligt, at der skal gennemføres mindre tilpasninger ved detailprojekteringen. På strækningen vest om Herning og fra Aulum til Holstebro Nord vil vejen blive anlagt i nyt tracé, mens strækningen fra tilslutningsanlægget ved rute 18 (lige nord for Herning) til Aulum Syd vil vejen blive anlagt som motorvej ved udbygning af den eksisterende motortrafikvej. Forlængelse af Nordre Ringvej i Holstebro vil blive anlagt som en 2-sporet vej på 11 meters bredde med 8,0 meter kørebane og 1,5 meter ydrerabat i begge sider.

6 6 3.3 Tilslutningsanlæg På den samlede motorvejsstrækning fra Snejbjerg til Holstebro N vil der blive etableret tilslutningsanlæg følgende steder: Snejbjerg/Rute 15 (motorvejsafslutningen) Gødstrup/Regionshospitalet Trehøjevej/Rute 18 Sinding Aulum Herningvej/ Tvis Syd Viborgvej Skivevej Anlægget ved Aulum vil blive udformet enten som et fuldt tilslutningsanlæg med til- og frakørsel i begge retninger eller som to enkeltrettede tilslutningsanlæg. De øvrige tilslutningsanlæg vil blive udformet som fulde tilslutningsanlæg. Den endelige udformning af tilslutningsanlæggene fastlægges på baggrund af detaljerede beregninger af trafikstrømmene i tilslutningsanlægget. Der vil ved krydsningen ved rute 15 ved Snejbjerg blive etableret en højklasset sammenkobling mellem motorvejsforbindelsen og den eksisterende motortrafikvej syd om Herning. 3.4 Sideanlæg Der vil blive etableret samkørselspladser i umiddelbar nærhed af tilslutningsanlæggene ved: Snejbjerg/ Rute 15 Trehøjevej/Rute 18 Sinding Aulum Herningvej/Tvis Syd Viborgvej Skivevej 3.5 Lokalvejnet og stier Der vil blive etableret niveaufrie krydsninger (over- eller underføringer) af stier og lokalveje på følgende lokaliteter: Nørretanderupvej, Snejbjerg (sti) Helstrupvej, nord for Snejbjerg Fonvadvej, syd for Gødstrup Sti (sammen med underføringen af jernbanen, syd for Vildbjergvej) Vildbjergvej, nord for Gødstrup Ørnhovedvej, nord for Gødstrup Schæferivej, syd for Sinding Rosmosevej, syd for Sinding Ørrevej (sti), Sinding Kroghøjvej, nord for Sinding Romvigvej, syd for Aulum Troelstrupvej, syd for Aulum Kildevej, vest for Aulum Gedbovej, øst for Tvis Lindholtvej, nordøst for Tvis Morrevej, syd for Tvis Hodsagervej, nord for Storåen Mejrup Skolevej, nord for Mejrup Mosebyvej, nordvest for Mejrup Virumvej, nordøst for Holstebro Den endelige fastlæggelse af ændringer i sti- og lokalvejnettet vil ske i forbindelse med detailprojekteringen og ekspropriationskommissionens behandling. For så vidt angår den niveaufrie skæring ved Schæferivej har høringsfasen afdækket, at der er forskellige holdninger til behovet for en niveaufri skæring. Vejdirektoratet vil på den baggrund drøfte den konkrete løsning ved Schæferivej med Herning Kommune. For så vidt angår den niveaufri underføring ved Romvigvej har Vejdirektoratets foreløbige detailprojektering vist, at der vil være betydelig risiko for, at en krydsning af motorvejen på dette sted vil være truet af oversvømmelse fra den nærtliggende Løven Å. Vejdirektoratet vil undersøge mulighederne for en niveaufri skæring ved Romvigvej nærmere, herunder om der kan findes løsninger som er teknisk og økonomisk realistiske. Der vurderes at være en betydelig sandsynlighed for at projektet ikke kan realiseres. 3.6 Faunapassager Der vil blive anlagt i alt 5 landskabsbroer på projektstrækningen, der også vil fungere som faunapassager. Broerne vil blive anlagt på følgende lokaliteter: Herningholms Å, ved Gødstrup Tvis Å Storå Savstrup Å Tilløb til Savstrup Å Der vil desuden blive anlagt en faunabro nord for Aulum samt to faunatunneller, henholdsvis nord for Løven Å og nord for Sinding. Faunabroen har dimensioner, der opfylder anbefalingerne for en krondyrspassage, mens tunnellerne har dimensioner, der opfylder anbefalingerne for rådyrpassage. Desuden vil der blive anlagt et antal mindre faunapassager i form af tørre og våde rørunderføringer på baggrund af de forekomster, der er registreret i forbindelse med miljøkortlægningen. I forbindelse med faunapassager etableres vildthegn langs vejen i fornødent omfang, således at padder og dyr ledes hen til faunapassagerne. 3.7 Erstatningsnatur Anlæg af motorvejen og forlængelsen af Nordre Ringvej i Holstebro vil påvirke følgende naturområder som er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3: 1. ca. 5,2 ha beskyttede naturtyper beskyttede søer og vandhuller beskyttede vandløb Desuden påvirkes 0,4 ha med fredskov samt 3,5 ha skov med biologisk værdi. Omfanget, udformningen og placeringen af erstatningsskov vil blive afklaret i forbindelse med detailprojekteringen efter nærmere aftale med Naturstyrelsen. Størrelsen af erstatningsskoven for vejanlægsprojekter beregnes som ud-

7 7 gangspunkt som 200 pct. af det areal, som den skal erstatte, dog mindst 110 pct. For at kompensere for de søer og vandhuller, der forsvinder ved udbygning af motorvejen, vil der blive etableret ca. 32 erstatningsvandhuller. Der vil blive anlagt ny eng på ca. 4,2 ha, ny mose på ca. 3,4 ha og ny hede på ca. 0,9 ha. Omfanget, placering og evt. naturpleje vil blive afklaret i forbindelse med detailprojekteringen efter nærmere aftale med henholdsvis Holstebro Kommune og Herning Kommune. Formålet er bl.a. at sikre, at de paddearter m.v., der lever i og omkring vandhullerne, også efter etablering af motorvejen og Nordre Ringvej kan opretholdes i levedygtige bestande. Vandhullerne skal have en størrelse, udformning og placering, som bl.a. sikrer opretholdelse af den økologiske funktionalitet for de dyrearter, der findes i området og er listet på EU-habitatdirektivets bilag IV, jf. afsnit 10 om forholdet til EU-retten, og som EU-landene har en særlig forpligtelse til at sikre levesteder for. Placeringen af vandhullerne fastlægges ved detailprojekteringen efter nærmere aftale med Naturstyrelsen. I det omfang der skal flyttes paddeyngel/æg o.l. fra nuværende vandhuller til fremtidige erstatningsvandhuller, vil der blive søgt om tilladelse hertil, jf. bekendtgørelse nr. 330 af 19. marts 2013 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt. 3.8 Støjreducerende foranstaltninger Der vil blive etableret støjafskærmning på vestsiden af motorvejen på en ca. 500 m lang strækning ved Sinding samt på østsiden af vejen på en ca m lang strækning ved Ljørring, syd for Aulum. Den præcise udstrækning og udformning af støjafskærmningen vil blive fastlagt ved detailprojekteringen. Vejdirektoratet kan yde tilskud til facadeisolering for særligt støjramte boliger. Ved boliger med en støjbelastning på mere end 73 db ydes tilskud på 90 pct. af udgifterne. Er støjniveauet mellem 68 og 73 db ydes tilskud på 75 pct., og er støjniveauet mellem 63 og 68 db ydes tilskud på 50 pct. Der er dog fastsat et maksimalt tilskudsbeløb, som pr. 4. kvartal 2012 er ca kr. inkl. moms (byggeomkostningsindeks 130,2). Udpegning af boliger, der tilbydes tilskud til støjisolering samt tilhørende tilskudsprocent, fastlægges af Vejdirektoratet. 3.9 Vejudstyr Motorvejen vil blive udstyret med vejtavler, autoværn, kantpæle, trafikregistreringsudstyr og vintervarslingsudstyr. Afmærkning på kørebanen vil blive udført med reflekterende afmærkning. Der vil blive etableret belysning af nye rundkørsler. Der vil i det videre arbejde foregå en detaljeret planlægning af beredskab og trafikafvikling med de berørte kommuner, politiet og redningstjenester Vejafvanding Vejprojektet vil medføre, at det samlede befæstede vejareal forøges, og der vil derfor ske en stigning i mængden af vejvand, der afledes til vandløbene. I områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder) og indvindingsområder ledes vejvand i lukkede systemer til regnvandsbassiner med reguleret afløb. I øvrige områder foregår vejafvanding så vidt muligt i åbne systemer. Afledningen af vejvandet til vandløb mv. kræver tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. I tilladelserne vil der blive fastlagt nærmere vilkår for afledningen. Den endelige dimensionering, udformning og placering af regnvandsbassinerne vil ske i overensstemmelse med disse vilkår Naboarealer Motorvejen og Nordre Ringvej i Holstebro forløber i åbent land og gennem plantager. Det er tilstræbt at indpasse vejen i det omgivende miljø og landskab på en æstetisk og miljømæssig afbalanceret måde. Hvor vejen forløber i åbent land, anbefales det, at der som hovedregel ikke udlægges byvækstarealer inden for 300 m fra motorvejen og tilslutningsanlæggene, medmindre der er tale om en klar afrunding af byen i forhold til vejanlægget. Generelt fastlægges en udvidelsesbyggelinje i begge vejsider med en afstand på 50 m fra motorvejens midtlinje og 35 m fra rampernes venstre kørebanekant samt 35 m fra rundkørslens yderste kørebanekant. Byggelinjerne pålægges ejendommene i henhold til 34 i lov om offentlige veje. For at gennemføre anlægsarbejderne er det nødvendigt at disponere over arbejdsarealer. Disse reetableres og afleveres efter endt brug tilbage til ejerne Plan- og beskyttelsesforhold Gennemførelse af anlægsprojektet kræver tilladelser og dispensationer i helhold til gældende lovgivning om planog beskyttelsesforhold fra de ansvarlige myndigheder (Naturstyrelsen, Herning Kommune og Holstebro Kommune). Etablering af motorvejen og forlængelsen af Nordre Ringvej vil medføre konsekvenser for beskyttede sten- og jorddiger og i et vist omfang også for fredede fortidsminder. Vejanlægget vurderes derimod ikke at have indflydelse på Natura 2000 områder. Motorvejen går gennem områder med drikkevandsinteresser og områder med særlige drikkevandsinteresser. Herning Kommune og Holstebro Kommune har tilkendegivet, at der kan forventes meddelt de nødvendige tilladelser og dispensationer til gennemførelse af vejanlægget efter planloven, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven og museumsloven. Naturstyrelsen har den 18. juni 2013 meddelt sin principgodkendelse af projektet i henhold til naturbeskyttelseslovens 20. De øvrige konkrete tilladelser og dispensationer, der er nødvendige for anlæggets gennemførelse, herunder

8 8 dispensationer fra gældende lovgivning, vil blive søgt løbende i forbindelse med projekteringen af anlægget Fremrykket ekspropriation og adgang til arkæologiske forundersøgelser De ordinære ekspropriationer til vejanlæg af denne type kan normalt forventes gennemført 1½-3 år efter vedtagelsen af en anlægslov, da ekspropriationerne først kan gennemføres, når Vejdirektoratet har udarbejdet et detailprojekt, og ekspropriationskommissionen har afholdt de nødvendige besigtigelser. Der kan forekomme situationer, hvor det efter anmodning fra ejeren vil være hensigtsmæssigt at ekspropriere en ejendom før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer. Et eksempel på en sådan situation kan være, at ejeren af en ejendom, der med stor sandsynlighed skal totaleksproprieres som følge af vejanlægget, af økonomiske eller sociale årsager, fx sygdom, alder, familieforøgelse, arbejdssituation mv. har behov for at afhænde sin ejendom. Da det kan være umuligt at sælge en ekspropriationstruet ejendom på almindelige vilkår, kan ekspropriation være nødvendigt. Et andet eksempel kan være, at fremrykket ekspropriation kan afværge væsentlige økonomiske konsekvenser for anlægsmyndigheden, eksempelvis som følge af, at en grundejer vil foretage ændringer af sin ejendom, der vil fordyre en senere ekspropriation væsentligt. Der er derfor indsat en hjemmel til ekspropriation før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer i lovforslaget. I forbindelse med projektering af nye vejanlæg eller ændringer af bestående vejanlæg gennemføres arkæologiske forundersøgelser for at få en indikation af, om der er sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i forbindelse med anlægsarbejderne. På baggrund heraf fastlægges, hvor der i givet fald skal gennemføres egentlige arkæologiske udgravninger. Hvis det vurderes, at der er behov for at foretage arkæologiske forundersøgelser, er det mest hensigtsmæssigt, at disse undersøgelser gennemføres før detailprojekteringen og før anlægsarbejderne påbegyndes, så den tid, der anvendes til forundersøgelserne, ikke belaster projektets økonomi eller tidsplan mere end nødvendigt. Arkæologiske forundersøgelser kan bestå i, at der trækkes et antal søgegrøfter på det berørte areal. Søgegrøfterne graves med en gravemaskine og lægges som regel med ca. 15 m mellemrum. Søgegrøfterne varierer fra 2-3 m i bredden og dybden er afhængig af muldlagets tykkelse. Der kan typisk afdækkes ca m 2 pr. dag. Forundersøgelser i middelalderlige kulturlag forløber anderledes, idet disse oftest vil ske i form af analyse af boreprøver, søgegrøfter og/ eller udgravning af mindre felter, der kan belyse eventuelle kulturlag. Hvis man efter de arkæologiske forundersøgelser eller anlægsmyndighedens detailundersøgelser støder på væsentlige fortidsminder, er konsekvensen, at der skal tages stilling til spørgsmålet om arkæologiske undersøgelser. Fastlæggelsen af behovet for arkæologiske forundersøgelser vil foregå i samarbejde med Kulturstyrelsen (de lokale statsanerkendte museer). De nævnte arkæologiske forundersøgelser vil kunne medføre, at f.eks. landbrugsarealer ikke vil kunne benyttes i en kortere eller længere periode. Der er derfor behov for en hjemmel til at kunne foretage disse undersøgelser, selvom de medfører ulemper for ejerne af de pågældende arealer. Henset til indgrebets omfang er det ikke sikkert, at det er muligt mod erstatning at opnå en frivillig aftale med lodsejeren om at kunne disponere over et givent område. Det skyldes navnlig, at det kan være vanskeligt at blive enige om, hvilken erstatning, der skal ydes til lodsejeren, når anlægsmyndigheden ikke har noget alternativ til en frivillig aftale. Efter den gældende ordning, kan de arkæologiske forundersøgelser - hvor der ikke kan indgås en frivillig aftale - kun gennemføres efter besigtigelsesforretningerne, der er et led i ekspropriationsprocessen. Det betyder, at de først kan foretages, når der foreligger en anlægslov med ekspropriationshjemmel for den pågældende strækning. Det foreslås derfor, at der skabes hjemmel i anlægsloven til, at anlægsmyndigheden kan få foretaget de nævnte arkæologiske forundersøgelser, således at disse kan foretages uafhængigt af ekspropriationsprocessen, men således at den private ejer af arealet, hvis der ikke kan indgås aftale med ejeren herom, får fuld erstatning efter reglerne i loven om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. De arkæologiske forundersøgelser vil søges foretaget, så de er til mindst mulig gene for de berørte grundejere. Da de arkæologiske forundersøgelser i visse tilfælde har karakter af ekspropriation, skabes der med bestemmelsen hjemmel i overensstemmelse med grundlovens 73 mulighed for at foretage ekspropriation. Det fremgår af grundlovens 73, at ejendomsretten er ukrænkelig, og at ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom uden, hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. 4 Alternativer Der er i VVM-undersøgelsen vurderet fem forskellige løsninger for en motorvej mellem Herning og Holstebro og en vejforbindelse til Gødstrup: Hovedforslag: Motorvej Herning N Holstebro S samt 2-sporet landevej til Gødstrup Alternativ 1: Motorvej Herning N Holstebro S, udbygning af Ringvejen i Holstebro og 2-sporet landevej til Gødstrup Alternativ 2: Motorvej Herning N Holstebro N samt 2- sporet landevej til Gødstrup Alternativ 3: Motorvej Herning S (via Gødstrup) Holstebro S samt udbygning af Ringvejen i Holstebro Alternativ 4: Motorvej Herning S (via Gødstrup) Holstebro N Desuden er vurderet tre mulige tilvalg:

9 9 Tilvalg 1: Forlængelse af Nordre Ringvej i Holstebro fra Mozartvej Vilhelmsborgvej Tilvalg 2: Opgradering af forbindelsesvejen til Gødstrup til motortrafikvej Tilvalg 3: Opgradering af forbindelsesvejen til Gødstrup til motorvej Af VVM-undersøgelsen fremgår, at de forskellige løsninger vil tilgodese forskellige hensyn. Den besluttede løsning (Alternativ 4 samt tilvalg 1 dog uden udbygning af strækningen fra Snejbjerg til Herning S) giver de størst mulige rejsetidsfordele for gennemkørende trafik fra området nord og vest for Holstebro mod Herning. Desuden bidrager løsningen til at aflaste trafikken gennem Holstebro på den nuværende ringvej. Endvidere giver løsningen en direkte motorvejsforbindelse til det nye sygehusområde i Gødstrup ved Herning. 5 Trafikale konsekvenser Trafikbelastningen på motorvejen syd for Sinding forventes i 2020 at være knap biler (årsdøgntrafik), mens trafikbelastning i 2020 på motorvejen ved Gødstrup forventes at være biler i døgnet. På motorvejsstrækningen øst om Holstebro forventes i 2020 en trafikbelastning på biler i døgnet. Forlængelsen af Nordre Ringvej i Holstebro fra Mozartvej til Vilhelmsborgvej forventes i 2020 at have en trafikbelastning på ca biler i døgnet. Etableringen af motorvejen og Nordre Ringvejs forlængelse vil generelt reducere køretiderne til og fra Holstebro og Nordvestjylland, og dermed også reducere rejsetiden til det kommende regionshospital i Gødstrup. Ligeledes vil vejforbindelsen aflaste Holstebro Ringvej og den nordlige del af Herningvej for gennemkørende trafik fra Holstebro Nord og Nordvestjylland. To rundkørsler på rute 18 ved Aulum medfører jævnligt forsinkelser for trafikken mellem Holstebro og Herning. Med etablering af motorvejen vil disse trængselsproblemer forventeligt blive løst. Kapacitetsudnyttelsen i 2020 på motorvejen er for en spidstime beregnet til 55 pct. på den mest trafikerede strækning, mens motorvejsstrækningen vest om Herning vil have en kapacitetsudnyttelse på 13 pct. i spidstimen. 5.1 Trafiksikkerhed Uheldsbilledet på det nuværende vejnet i området kan generelt betegnes som normalt for de vejtyper og de trafikbelastninger, der er på vejnettet. Med etablering af en motorvej vil en betydelig del af trafikken blive overflyttet fra det eksisterende vejnet, og da motorveje generelt er mere sikre, forventes det samlede antal af personskadeuheld pr. år at falde med i gennemsnit 2,6 uheld. Den positive udvikling i personskadeuheld kommer fra færre uheld på strækningen, fordi den bliver til motorvej. Endvidere vil den positive udvikling skyldes færre uheld ved kryds på den nuværende strækning, da trafikken flyttes over på motorvej, hvor der ikke er kryds. 6 Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 6.1 Anlægs- og samfundsøkonomi Anlægsoverslaget for anlæg af en motorvej mellem Herning og Holstebro og vejforbindelse til Gødstrup er udarbejdet efter Transportministeriets retningslinjer for ny budgettering af anlægsprojekter på vej- og baneområdet. Anlægsoverslaget er opgjort på 4 niveauer: Fysikoverslag, basisoverslag, ankerbudget (projektbevilling) og samlet anlægsbudget, jf. akt 16 af 24. oktober Fysikoverslaget er udarbejdet ved hjælp af Vejdirektoratets overslagssystem. Det vil sige, at det er baseret på teoretiske mængder fra det foreliggende skitseprojekt og enhedspriser og erfaringer fra de seneste sammenlignelige anlægsarbejder. Fysikoverslaget er behæftet med usikkerhed, da udgifter til bl.a. ekspropriationer, jordarbejder og asfaltarbejder ikke kan beregnes præcist på forhånd. Projektets detaljerede udformning kendes først på et senere tidspunkt, ligesom udviklingen i priserne på ejendomsmarkedet og konjunktur- og konkurrencesituationen på licitationstidspunktet er af væsentlig betydning for anlægsudgifternes endelige størrelse. I henhold til principperne for ny anlægsbudgettering er der gennemført en ekstern kvalitetssikring, som har omfattet en vurdering af Vejdirektoratets økonomiske overslag, risikostyring, samfundsøkonomiske analyse samt projektorganisering og udbudsstrategi. Den overordnede konklusion af kvalitetssikringen er, at der ingen vægtige grunde er til, at der ikke kan træffes beslutning om at gå videre med projektet på baggrund af det af Vejdirektoratet fremlagte beslutningsgrundlag. Den eksterne kvalitetssikring har dog medført, at der er gennemført nye beregninger af anlægsoverslagene, hvor prisbiblioteket er udvidet med priser fra entrepriser fra området omkring Herning fra perioden Denne justering har medført, at anlægsoverslag er reduceret med ca. 2 pct. Der er på den baggrund udarbejdet et korrigeret basisoverslag på 2965,4 mio. kr. (prisniveau 2013, indeks 183,38). I overslaget indgår udgifter til etablering af vejanlægget, arealerhvervelse, projektering, tilsyn og administration. I henhold til ny anlægsbudgettering bevilges basisoverslaget tillagt 10 pct. til Vejdirektoratets gennemførelse af projektet (ankerbudgettet). Herudover afsættes yderligere en central reserve på 20 pct. til Transportministeriet. Det samlede anlægsbudget vil således udgøre basisoverslaget + 30 pct. dvs mio. kr. i 2013-priser (indeks 183,38). I tabel 1 er angivet basisoverslag, ankerbudget og samlet anlægsbudget: Tabel 1: Basisoverslag, ankerbudget og samlet anlægsbudget for hovedforslaget i mio. kr. Prisniveau 2013 og indeks 183,38.

10 10 Basisoverslag Mio. kr. Ankerbudget (basisoverslag + 10 pct.) Mio. kr. Samlet anlægsbudget (basisoverslag + 30 pct.) Mio. kr , , ,1 Projektets omkostninger og fordele for samfundet er opgjort i henhold til Transportministeriets manual for samfundsøkonomisk analyse. På baggrund af disse opgørelser er der beregnet en intern rente for projektet. Den interne rente er den rente, som opnås med den investerede kapital, når alle omkostninger og fordele opgøres over den samlede projektperiode. Det valgte vejprojekt er ikke fuldt ud identisk med de projekter, der i VVM-undersøgelsen ligger til grund for de samfundsøkonomiske beregninger. Det aktuelle vejprojekt har dog stort sammenfald med VVM-undersøgelsens Alternativ 4 med Tilvalg 1. I det følgende er resultaterne for den samfundsøkonomiske beregning for denne løsning beskrevet. Den interne rente skal mindst svare til den samfundsøkonomiske kalkulationsrente, der på beregningstidspunktet var 5 pct., for at projektet har et positivt samfundsøkonomisk afkast. Det bemærkes at en række miljøeffekter, herunder barrierevirkning, tab af naturværdier, støj i naturområder samt arealindgreb ved anlægsprojekter, ikke værdisættes i den samfundsøkonomiske analyse. Den interne rente for det samlede projekt er beregnet til 5,3 pct. og nettonutidsværdien til 344 mio. kr. (2013-priser). Anlæg af motorvejen vil kunne gennemføres efter følgende tidsplan: : Detailprojektering : Besigtigelse og ekspropriation : Anlæg (åbning vest om Herning) : Anlæg og motorvej åben på resten af strækningen Bevillingerne til motorvejen fordeler sig over årene som det fremgår af tabel 3. Tabel 2: Årsfordelt anlægsbudget (2013-priser og indeks 183,38). Basisoverslag Mio. kr. Ankerbudget (basisoverslag + 10 pct.) Mio. kr. Samlet anlægsbudget (basisoverslag + 30 pct.) Mio. kr ,9 41,7 50, ,4 126,9 150, ,6 423,1 500, ,3 761,5 900, ,3 846,2 1000, ,0 977,9 1155, ,9 84,6 100,0 I alt 2.965, , ,1 6.2 Konsekvenser for Vejdirektoratet Arbejdet forestås af Vejdirektoratet og har således primært økonomiske og administrative konsekvenser for Vejdirektoratet i forbindelse med anlæg og drift. Arbejdet med at beskrive anlægget i et detailprojekt, som kan danne baggrund for ekspropriation og udbud, udføres af Vejdirektoratet i samarbejde med eksterne rådgiverfirmaer. Rådgivningsopgaver og anlægsarbejder udbydes efter gældende regler herfor. Vejdirektoratet og dets bygherrerådgivere fører tilsyn med entreprenørernes arbejde for at sikre, at det aftalte arbejde leveres i den aftalte kvalitet, tid og pris. Herudover skal projektforløbet styres, kontrolleres og dokumenteres. Trafikafviklingen skal overvåges og den nødvendige information formidles til trafikanter og naboer. Endelig skal trafiksikkerhedsmæssige og arbejdsmæssige indsatser gennemføres. Vejdirektoratet vil løbende undersøge og afprøve mulighederne for anvendelse af nye metoder og ny teknologi med henblik på at optimere projektet trafiksikkerhedsmæssigt, miljømæssigt, økonomisk og tidsmæssigt. Af hensyn til færdiggørelse af anlægsarbejdet indenfor den fastsatte tidsramme kan det blive nødvendigt at gennemføre anlægsarbejde udenfor den normale arbejdstid. Det vil ske i dialog med de berørte kommuner, som jf. Miljøministeriets»bekendtgørelse nr af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter«(miljøaktivitetsbekendtgørelsen) er den ansvarlige myndighed vedr. støj i forbindelse med midlertidige anlægsaktiviteter mv., med henblik på at sikre et acceptabelt støjog geneniveau for anlægsprojektets naboer. Til projektering, tilsyn og administration er budgetteret med 17,0 pct. af de samlede udgifter. Heraf fordeles ca. 3 pct. til lønninger til Vejdirektoratets eget personale, ca. 9 pct. til omkostninger til eksterne rådgivere og ca. 5,0 pct. til øvrige driftsudgifter.

11 11 Vejdirektoratets projektbevilling på 3.261,9 mio. kr. optages på finanslovens Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev. ). Projektets bidrag til den centrale reserve på 593 mio. kr. svarende til 20 pct. af basisoverslaget optages på finanslovens Anlægsreserve (Anlægsbev. ). 7 Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Etablering af motorvejen og forlængelsen af Nordre Ringvej i Holstebro vil forbedre trafikafviklingen på strækningen fra Herning Syd til Holstebro Nord samt mod Lemvig og Thyborøn og vil derved reducere transportudgifterne for erhvervslivet. I anlægsfasen skønnes der at være en direkte og indirekte beskæftigelse på i størrelsesorden mandår for hele strækningen. De afledte økonomiske virkninger vil i øvrigt primært være sparet tid og øgede kørselsomkostninger. Den sparede tid har en værdi i størrelsesordenen 4,5 mia. kr. fordelt over vejens levetid. En del af tidsbesparelsen tilfalder erhvervslivet i form af reducerede transportomkostninger. De øgede kørselsomkostninger som følge af trafikanternes ændrede rutevalg efter etablering af motorvejen vurderes at blive i alt ca. 470 mio. kr. fordelt over vejens levetid. For så vidt angår de strukturelle økonomiske virkninger for erhvervslivet kan nævnes, at en forbedret fremkommelighed normalt forventes at give positive effekter for erhvervslivet, både i form af tidsbesparelser for erhvervstrafikken og fordele for de virksomhedernes ansatte, der pendler arbejde og bopæl. Motorvejen vil desuden give mulighed for at pendle over længere afstande på samme tid, hvilket kan bidrage til at øge virksomhedernes rekrutteringsopland. 8 Administrative konsekvenser for borgerne Anlæg af Holstebromotorvejen og Nordre Ringvej i Holstebro vil ikke medføre administrative konsekvenser for borgerne. For de borgere langs motorvejen, der berøres af arealerhvervelse og ekspropriation, vil der dog være midlertidige administrative konsekvenser, så længe ekspropriationsforretningerne mv. foregår. Ejerne af de berørte ejendomme vil blive inddraget direkte ved breve fra Vejdirektoratet og ekspropriationsmyndighederne. Endvidere er der i juni 2013 afholdt informationsmøde for alle direkte berørte lodsejer. I det videre forløb vil borgere i området bl.a. på løbende kunne informere sig om vejarbejdets karakter og tidsplan. 9 Miljømæssige konsekvenser I VVM-redegørelsen har Vejdirektoratet redegjort for de forventede miljømæssige konsekvenser af vejanlægget. Konsekvenserne er resumeret nedenfor. 9.1 Arealindgreb Etablering af motorvej fra Herning Syd til Holstebro Nord og forlængelsen af Nordre Ringvej i Holstebro vil påvirke den nuværende arealanvendelse og en del ejendomme vil blive berørt enten direkte ved et arealindgreb, eller ved at motorvejen kommer til at udgøre en barriere, fordi krydsning kun bliver mulig ved over- og underføringer. Dette medfører ændrede adgangsforhold for flere ejendomme. Ulemperne for landbrugsejendomme vil blive søgt minimeret ved jordfordeling. Langt de fleste ejendomme langs strækningen vil blive berørt af både permanent arealerhvervelse og af midlertidig arealerhvervelse til brug for arbejdsarealer. Der skønnes at være behov for permanent arealerhvervelse ved ekspropriation af ca ha til vejanlægget samt midlertidig arealerhvervelse af ca ha til arbejdsarealer og udsætningsområder for deponering af jord i anlægsperioden. De midlertidigt eksproprierede arealer retableres og leveres tilbage til de berørte lodsejere efter endt brug. Vejanlægget vil medføre permanent arealerhvervelse fra ca ejendomme, og det vurderes, at af disse ejendomme skal totaleksproprieres. Omfanget af ekspropriationer vil blive fastlagt endeligt af den ekspropriationskommission, der skal godkende projektet ved en besigtigelsesforretning. Ekspropriationer sker med hjemmel i lovforslagets 3, vejlovens 43 og efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. november Med lovforslaget skabes i overensstemmelse med grundlovens 73 en lovhjemmel til tvangsmæssigt at erhverve de fornødne arealer til brug for anlæg af Holstebromotorvejen og forlængelsen af Nordre Ringvej i Holstebro. Ekspropriation kan kun ske, hvis det er nødvendigt at erhverve de pågældende arealer enten midlertidigt eller permanent for at kunne gennemføre udbygningen. Ekspropriationskommissionen foretager en tilbundsgående prøvelse af, om den enkelte ekspropriation er nødvendig. Kravet om, at ekspropriationen skal være nødvendig, er udtryk for, at det almindelige proportionalitetsprincip skal være opfyldt. Tvangsmæssig afståelse af ejendom kan således ikke gennemføres, hvis det, der tilsigtes med ekspropriationen, kan gennemføres på en for grundejeren mindre indgribende måde. Ekspropriation vil i henhold til lovforslaget ske med henblik på anlæg af motorvej og har således et formål, der har offentlig karakter og dermed ligger inden for almenvellet. Erstatningen skal være fuldstændig, det vil sige at der skal betales en erstatning, der økonomisk stiller ejeren, som denne ville være stillet, hvis ekspropriationen ikke var sket. 9.2 Støj, luft og klima Anlæg af motorvejen forventes i 2020 at medføre stort set det samme antal støjbelastede boliger som i en situation,

12 12 hvor motorvejen ikke anlægges. Samlet set vil knap boliger være belastet af vejstøj over 58 db, og heraf vil ca. 240 boliger være stærkt støjbelastede med vejstøj over 68 db. Den samlede vægtede støjbelastning af boliger (det såkaldte SBT) forventes at falde marginalt fra 315 til 313 ved anlæg af motorvejen. Trafikken på motorveje og øvrige veje i det åbne land kan være betydelig, men luftforureningsniveauerne er forholdsvis lave, fordi der typisk er gode spredningsforhold. Luftforureningen aftager hurtigt med afstanden fra vejen, og boligerne langs motorveje ligger typisk i en vis afstand fra vejen. Der er ingen overskridelse af luftkvalitetsgrænserne hverken i dagens situation eller ved en fremtidig situation. Niveauerne vil være langt under grænseværdierne. Emissionen af NOx, NO2, SO2, HC og partikler forventes at falde i byområderne som følge af vejprojektet. Tilsvarende vil der udenfor byområder være en vis stigning i udledningen af disse stoffer. Den samlede CO2. - udledning forventes at stige med ca ton/år i forhold til en situation, hvor vejen ikke anlægges. Stigningen i CO2 - udledning svarer til den gennemsnitlige årlige udledning fra ca danskere. 9.3 Plante- og dyreliv Motorvejsstrækningen passerer igennem områder med væsentlige naturmæssige værdier. De største naturmæssige værdier findes i ådalene, hvor specielt de store ådale øst for Holstebro vurderes at have stor spredningsmæssig værdi. Her findes også naturtyperne eng og mose med høje biologiske værdier. Der er fundet flere arter af særligt beskyttede dyrearter (Habitatdirektivet, bilag IV-arter) i området, herunder flere flagermusarter, samt odder, spidssnudet frø og stor vandsalamander. Ligeledes findes med stor sandsynlighed også birkemus langs flere af vandløbene. Desuden forekommer store bestande af krondyr i nærheden af motorvejens linjeføring. Der er indarbejdet afværgeforanstaltninger i såvel anlægssom driftsfasen, og der vil blive etableret erstatningsnatur for de områder, som vil blive inddraget ved anlægget af motorvejen og Nordre Ringvej i Holstebro. 9.4 Landskab Motorvejsstrækningen vest om Herning vurderes at have mindre negativ påvirkning på landskabelige interesser, da den anlægges på kanten af byvækstgrænsen og begrænser berøringen af de sårbare landskaber mod vest. På strækningen nordpå til Aulum udvides den nuværende motortrafikvej til motorvej, og den landskabelige påvirkning vurderes som mindre. Fra Aulum til Holstebro Nord vurderes passagen over hedesletten og især passagen af de markante vandløb at udgøre en væsentlig negativ påvirkning af landskabet. Ved passagerne af ådalene tages der størst mulig hensyn til de landskabelige værdier i området ved etablering af relativt lange landskabsbroer, som sikrer at både landskabelige, rekreative og naturmæssige værdier bevares bedst muligt. Indpasningen af motorvejen med tilslutningsanlæg inkl. regnvandsbassiner m.m. vil blive udført, så den landskabelige påvirkning er mindst mulig, og det nuværende landskabsudtryk bevares bedst muligt. 9.5 Kulturarv og arkæologi Området mellem Herning og Holstebro er rigt på fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger. På strækningerne i nyt tracé vil vejen ved nogle gravhøje ligge indenfor beskyttelseslinjen, og i anlægsfasen vil det være nødvendigt enten at etablere særlig beskyttelse af én gravhøj eller at underkaste denne gravhøj arkæologisk udgravning. Desuden vil adskillige sten- og jorddiger blive påvirket ved at blive afkortet eller gennembrudt af linjeføringen. Det forventes, at der især i det åbne land i motorvejens tracé kan være jordfaste fortidsminder, herunder fortidsminder, hvor der formodentlig skal gennemføres arkæologiske udgravninger. Inden anlægsarbejderne går i gang, vil Museum Midtjylland og Holstebro Museum foretage arkæologiske forundersøgelser af de berørte arealer. 9.6 Friluftsliv De friluftsmæssige potentialer og naturoplevelser, der i dag er knyttet til ådalene øst for Holstebro, vil forringes ved anlæggelse af en ny motorvej. Almen færdsel og jagtinteresser ved plantagerne nord for Tvis vurderes også at blive påvirket. Som følge af motorvejsstrækningen vest om Herning vil den rekreative benyttelse af Herningsholm Å blive påvirket, hvor aktiviteter langs og på åen vil være knap så uforstyrrede som i dagens situation. Der vil dog forsat være mulighed for at gennemføre de hidtidige friluftsaktiviteter i området. 9.7 Overfladevand og grundvand I områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder) og indvindingsområder ledes vejvand i lukkede systemer til regnvandsbassiner med reguleret afløb. I øvrige områder foregår vejafvanding så vidt muligt i åbne systemer. Der etableres regnvandsbassiner som dels forsinker afledningen til vandløb, dels sikrer en tilbageholdelse af sediment og eventuel olieforurening inden afledning til recipienten. Afvandingssystemet sikrer, at der under normale omstændigheder ikke vil være nogen risiko for indvirkning på kvaliteten i vandløb, vådområder og grundvand. Hvis der sker spild på vejen, lukkes bassinernes afløb, og forureningen samles op. Afledningen af vejvandet m.v. kræver tilladelser efter miljøbeskyttelsesloven fra pågældende kommuner. I tilladelserne vil der blive fastlagt nærmere vilkår for udledningen til de relevante vandløb og søer m.v. Risikoen for at forringe kvaliteten af drikkevandet i forhold til i dag vurderes derfor som yderst begrænset.

13 13 Den øverste del af den nuværende rabatjord langs den del af vejen, der udbygges, kan være forurenet. Ved udbygningen af strækningen til motorvejen vil den blive midlertidigt deponeret på et egnet sted og i videst muligt omfang genindbygget. Der vurderes ikke at være nogen risiko for forurening af grundvandet som følge af jorddisponeringen af rabatjord i anlægsprojektet. 9.8 Ressourceforbrug Råstof- og materialeforbruget til etablering af motorvejsudvidelsen består hovedsageligt af asfalt og grus til belægningsarbejdet samt beton og stål til konstruktioner (broer, støttevægge mv.). Forbruget omfatter ca tons asfalt, ca m 3 stabilgrus og ca m 3 bundsikringssand. Desuden skal tilføres ca m 3 råjord til opfyldning. Affald og genanvendeligt materiale håndteres i henhold til myndighedernes anvisninger. 9.9 Forurenet jord Etableringen af motorvejen medfører, at der dels vil være gravearbejder langs med den nuværende motortrafikvej, dels være anlægsarbejde i åbent land. I rabatterne kan der generelt være en diffus forurening af overfladejorden med bly, tungere olieprodukter og polyaromatiske hydrocarboner (PAH er) fra trafikken. Forurening af overfladejorden forventes at være sammenlignelig med, hvad der i en række undersøgelser er konstateret langs andre danske motorveje, hvor jorden kan betegnes som lettere forurenet. Lettere forurenet jord skal så vidt muligt genanvendes indenfor vejprojektet, f.eks. i vejanlægget, i støjvolde, på nye rabatter, tilslutningsanlæg og ved terrænreguleringer, mens bortskaffelse af forurenet jord til eksterne miljøgodkendte anlæg søges minimeret. Der er kortlagt 4 forurenede eller muligt forurenede grunde tæt på den planlagte linjeføring. Desuden er der kortlagt 13 opfyldninger langs linjeføringen, hvor det skal undersøges nærmere, om der findes forurenet jord. Ved arbejde i forurenet jord vil jorden blive bortskaffet eller indbygget i projektet i henhold til gældende lovgivning og bestemmelser. 10 Forholdet til EU-retten De gennemførte miljøundersøgelser og høringer opfylder kravene i Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet med senere ændringer (VVM-direktivet) (EF-Tidende 1985 nr. L 175, side 40) samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse (EF-Tidende 2003 nr. L 156, side 17). Ingen fuglebeskyttelses- eller habitatområder (Natura 2000-områder) i henhold til Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle med senere ændringer (Fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1) og Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer (Habitatdirektivet) (EF-Tidende 1995 nr. L 1, side 135) vil blive negativt påvirket af det samlede anlægsprojekt. 11 Hørte myndigheder mv. Lovforslaget har været i høring hos Holstebro Kommune, Herning Kommune, Region Midtjylland, Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, DI Transport, Dansk Transport og Logistik (DTL), ITD, Midttrafik, DSB, Forenede Danske Motorejere (FDM), Rådet for Sikker Trafik, Dansk Cyklistforbund, Dansk Byggeri, Dansk Ledningsejerforum, Dansk Vejforening, Rådet for Bæredygtig Trafik og Det Økologiske Råd. 12 Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Positive konsekvenser/mindreudgifter Mindre udgifter for stat og kommuner som følge af færre trafikuheld. Ingen. Reduktion af transportomkostningerne. Øget beskæftigelse i bygge- og anlægssektoren i anlægsperioden. Ingen. Ingen. Negative konsekvenser/merudgifter Udgift for staten til anlæg af motorvejen på mio. kr.(prisniveau 2013, inkl. tillæg på 30 pct.), samt merudgifter til drift og vedligeholdelse. Begrænset meradministration for Vejdirektoratet i anlægsfasen. Ingen. Ingen. Ingen, bortset fra mindre konsekvenser i forbindelse med ekspropriationer.

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup 2014/1 LSF 133 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 4. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej

Forslag. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej 1. Transportministeren

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 34 Offentligt Transportministeriet 6. november 2014 UDKAST Forslag til Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup 1. Transportministeren bemyndiges til 1) at anlægge

Læs mere

Forslag. til. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej

Forslag. til. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 188 Offentligt 1 Transportministeriet Udkast 25. januar 2010 Forslag til Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej 1. Transportministeren bemyndiges til

Læs mere

HOLSTEBROMOTORVEJEN LINJEBESIGTIGELSE 27. JANUAR 2014 HOLSTEBRO N - AULUM

HOLSTEBROMOTORVEJEN LINJEBESIGTIGELSE 27. JANUAR 2014 HOLSTEBRO N - AULUM HOLSTEBROMOTORVEJEN LINJEBESIGTIGELSE 27. JANUAR 2014 HOLSTEBRO N - AULUM PROGRAM 18.30 Velkomst ved Kommissarius Mette Plejdrup Nielsen Tidsplan og proces Projektgennemgang PAUSE - med kaffe Spørgsmål

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4

Forslag. Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4 1 Transport- og Energiministeriet Udkast 1. februar 2006 Forslag til Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4 1. Transport- og energiministeren bemyndiges til:

Læs mere

RUTE 18 HERNING - HOLSTEBRO

RUTE 18 HERNING - HOLSTEBRO - AKT 131834 - BILAG 1 - [Rute18kommissorium udkast 2011-1 ] DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. april 2011 11/01297- Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 RUTE 18 HERNING - HOLSTEBRO KOMMISSORIUM

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND PROGRAM for borgermødet den 17. maj 2010 Kl. 19.00 Kl. 19.05 Kl. 19.15 Kl. 20.15 Kl. 20.35 Velkomst

Læs mere

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 PROGRAM 12.30 Velkomst og præsentation Formål med mødet Strategi for udbud og overvejelser - ved

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

2009/1 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Forslag 1. 2. 3.

2009/1 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Forslag 1. 2. 3. 2009/1 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 400-13 Fremsat den 7. oktober 2009 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Forslag. til. Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest

Forslag. til. Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest Transport- og Energiministeriet Udkast 8. februar 2006 end. Forslag til Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest 1. Transport- og energiministeren bemyndiges til at udbygge Holbækmotorvejen

Læs mere

Holstebromotorvejen. Marts 2015

Holstebromotorvejen. Marts 2015 Holstebromotorvejen Marts 2015 Vi bygger for fremkommelighed Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Holstebro. Her ses dalbroerne ved Savstrup Å og Storå samt Hodsagervej, som føres under motorvejen.

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej mellem Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm til motorvej (rute 18)

Forslag. Lov om anlæg af motorvej mellem Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm til motorvej (rute 18) 1 Transport- og Energiministeriet Udkast 3. februar 2006 Forslag til Lov om anlæg af motorvej mellem Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm til motorvej (rute 18) 1. Transport-

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 37,80 40,00 Ørrevej til Sindinggårdvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 37,80 40,00 Ørrevej til Sindinggårdvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 37,80 40,00 Ørrevej til Sindinggårdvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST-130-00419) Basis oplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Holstebromotorvejen

Forslag. Lov om anlæg af Holstebromotorvejen 2013/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20 Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen By- Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Park og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

HOLSTEBROMOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE 27. JUNI 2013

HOLSTEBROMOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE 27. JUNI 2013 HOLSTEBROMOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE 27. JUNI 2013 PROGRAM 19.00 Velkomst og kort introduktion til motorvejsprojektet ved projektchef Søren Andersen - Hvor kommer vejen til at ligge? - Processen med erhvervelse

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget.

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget. HOVEDFORSLAGET Hovedforslaget omfatter motorvej fra Holstebro syd til Herning nord (Sundsvej) og en 2-sporet landevej vest om Herning mellem rute 18 og rute 15. Desuden udbygges Herningvej i Holstebro

Læs mere

Motorvejen Vodskov Jyske Ås. Oktober 1999

Motorvejen Vodskov Jyske Ås. Oktober 1999 Motorvejen Vodskov Jyske Ås Oktober 1999 Motorvejen Vodskov - Jyske Ås Forord Motorvejen fra Vodskov til Jyske Ås åbnes for trafik den 17. oktober 1999. Motorvejen er et led i forbindelsen fra Vodskov

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE 1 MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE DERFOR HAR VI BYGGET Motorvejsstrækningen mellem Riis og Vejle er en del af Midtjyske Motorvej mellem Herning og Vejle, mens motorvejsstrækningen mellem Hornstrup og

Læs mere

Eksempel på præsentation (borgermøde) Udvikling i præsentationer (animationer)

Eksempel på præsentation (borgermøde) Udvikling i præsentationer (animationer) Eksempler på en præsentationer ved borgermøder Eksempel på præsentation (borgermøde) Udvikling i præsentationer (animationer) Tendenser (miljø) Eksempler på en præsentationer ved borgermøder VVM-redegørelsens

Læs mere

Holstebromotorvejen Entreprise 6717.001 Sinding - Gødstrup Entreprise 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg

Holstebromotorvejen Entreprise 6717.001 Sinding - Gødstrup Entreprise 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen Entreprise 6717.001 Sinding - Gødstrup Entreprise 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Orienteringsmøde 17. sept. 2014 Program Velkomst og præsentation Gennemgang af 6717.001 Gennemgang af

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

2. KORT BESKRIVELSE AF VVM-REDEGØRELSENS HOVEDFORSLAG, ALTERNATIVER OG TILVALGSMULIGHEDER

2. KORT BESKRIVELSE AF VVM-REDEGØRELSENS HOVEDFORSLAG, ALTERNATIVER OG TILVALGSMULIGHEDER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/13336-2 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Bilag 1: Indstilling Rute 18 Herning Holstebro og vejforbindelse til Gødstrup 1. VVM-PROCESSEN

Læs mere

Silkeborg- motorvejen Juni 2015

Silkeborg- motorvejen Juni 2015 Silkeborgmotorvejen Juni 2015 Motorvejen mellem Funder og Låsby Motorvejsstrækningen mellem Funder og Låsby er en 29 kilometer lang delstrækning af motorvejen mellem Aarhus og Herning. I maj 2009 vedtog

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 270571 Brevid. 2142760 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger til indledende høring af VVM for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge

Læs mere

Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej sydvest for Karup i Viborg Kommune er ikke VVM-pligtig

Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej sydvest for Karup i Viborg Kommune er ikke VVM-pligtig Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K. vd@vd.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00281 Ref. fleka Den 18. marts 2014 Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej

Læs mere

RUTE 18 MOTORVEJ HERNING HOLSTEBRO OG VEJFORBINDELSE TIL GØDSTRUP HØRINGSNOTAT

RUTE 18 MOTORVEJ HERNING HOLSTEBRO OG VEJFORBINDELSE TIL GØDSTRUP HØRINGSNOTAT RUTE 18 MOTORVEJ HERNING HOLSTEBRO OG VEJFORBINDELSE TIL GØDSTRUP HØRINGSNOTAT INDHOLD INDLEDNING... 4 VEJPROJEKTETS BAGGRUND... 5 VVM-processen... 5 MYNDIGHEDER... 7 Region Midtjylland... 7 Ikast-Brande,

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Debatoplæg November 2007 Borgermøde Mandag den 26. november 2007 kl. 19.00 Festsalen på Frederikssund Gymnasium, Odinsvej 6, Frederikssund Ny fjordforbindelse ved

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED KRYDSNING AF SUSÅEN PÅ EN HØJBRO SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Henning Jensen, Næstved Kommune Introduktion Planlægningschef

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema Aarhus Fysisk planlægning og VVM VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema J. nr. NST-130-00140 Juni 2012 A Bilag A Skema til brug

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema Screening - sådan: Vil den nye lokalplan medføre ændring / påvirkning på screeningsskemaets parametre? Og i hvor stor grad? Sammenlign altid med en situation hvor planen ikke gennemføres: 0-alternativet!

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere

Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen. Den21. december 2015. Dispensation til indgreb i beskyttet eng

Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen. Den21. december 2015. Dispensation til indgreb i beskyttet eng Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen Den21. december 2015 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 12. november 2015 om dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Holstebromotorvejen. Juli 2016 Informationspjece

Holstebromotorvejen. Juli 2016 Informationspjece Holstebromotorvejen Juli 2016 Informationspjece Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Holstebro. Her ses dalbroerne ved Savstrup Å og Storå samt Hodsagervej, som føres under motorvejen. Storå Dalbro

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

Holstebromotorvejen. Marts 2015

Holstebromotorvejen. Marts 2015 Holstebromotorvejen Marts 2015 Vi bygger for fremkommelighed Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Holstebro. Her ses dalbroerne ved Savstrup Å og Storå samt Hodsagervej, som føres under motorvejen.

Læs mere

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev VVM-undersøgelse 26. juni 2017 Kolding Herreds Landbrugsforening Emner vi behandler i aften Generel præsentation af projektet og VVM-processen Erfaringer fra andre

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Så kom vi endelig så langt, at vi fik vores VVM tilladelse på det biomassefyrede anlæg med tilhørende transmissionsledning.

Så kom vi endelig så langt, at vi fik vores VVM tilladelse på det biomassefyrede anlæg med tilhørende transmissionsledning. Fra: Erik Vilstrup Sørensen Sendt: 19. marts 2014 09:55 Til: Niels-Peter Mohr Cc: Adam Brun; Jan Bruun; Troels Pedersen; Jørn Porsgaard Emne: BKVV Lisbjerg, anmodning om behandling af ændringsforslag nr.

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

MILJØSCREENING OPGRADERING AF FÆRGE- VEJS FORLÆNGELSE (B1)

MILJØSCREENING OPGRADERING AF FÆRGE- VEJS FORLÆNGELSE (B1) MILJØSCREENING OPGRADERING AF FÆRGE- VEJS FORLÆNGELSE (B1) Projekt Femern Early Works Kunde RAT Dato 26-05-2014 Rev. dato 29-09-2014 Til Fra Mette West-Petersen Ole Michaelsen Kristine Kjørup Rasmussen

Læs mere

Arealanvendelse og nybyggeri i transportkorridorerne skøn over effekter af arealreservationen til transportkorridorerne

Arealanvendelse og nybyggeri i transportkorridorerne skøn over effekter af arealreservationen til transportkorridorerne Bilag 4 Arealanvendelse og nybyggeri i transportkorridorerne skøn over effekter af arealreservationen til transportkorridorerne 1. Arealanvendelse De to transportkorridorer fra nord til syd og øst til

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør (projekt)

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Vejdirektoratet. Juni 2015

Vejdirektoratet. Juni 2015 Vejdirektoratet Juni 2015 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Hovedstaden Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding.

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou Aalborg Kommune, Park og Natur Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Marianne Hegelund Thomsen Gadekærsvej 2 9280 Storvorde 07-09-2015 Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr.

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter.

VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter. VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af notat om sommerhuse, doknr. 7101/13 udarbejdet af Linda

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Velkomst og indledning Baggrund og beskrivelse af VVM-processen. VVM-undersøgelse - Rute 18 Herning-Holstebro mv.

Velkomst og indledning Baggrund og beskrivelse af VVM-processen. VVM-undersøgelse - Rute 18 Herning-Holstebro mv. BORGERMØDE VVM-UNDERSØGELSE MOTORVEJ HERNING-HOLSTEBRO OG VEJFORBINDELSE TIL GØDSTRUP HERNING 14. AUGUST 2012 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00-19.05 Velkomst og indledning Udvalgsformand Finn Stengel Petersen

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Vores afgørelse Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere.

Vores afgørelse Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere. Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/15225-17 Side 1/8 Etablering af stianlæg mellem Græsted og Helsinge Jeres j. nr.: 806-0000105821 I brev

Læs mere

Arkæologi på banen. Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder

Arkæologi på banen. Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder Arkæologi på banen Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder Arkæologi på banen Hjørring Frederikshavn Thisted Aalborg På arealer hvor Banedanmark ikke tidligere har foretaget anlægsarbejder, er der

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Aulum og Snejbjerg. Delstrækning Helstrupvej til Nørretanderupvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Aulum og Snejbjerg. Delstrækning Helstrupvej til Nørretanderupvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Aulum og Snejbjerg Delstrækning 47.6 49.94 Helstrupvej til Nørretanderupvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør

Læs mere

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015 Tilslutningsanlægget ved Ødisvej Borgermøde den 24. marts 2015 Program Velkomst Udvalgsformand Knud Erik Langhoff, Kolding Kommune Projektgennemgang Projektleder Niels Koefoed, Vejdirektoratet Afdelingsleder

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen i Struer Kommune ikke er VVMpligtig

Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen i Struer Kommune ikke er VVMpligtig Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K. vd@vd.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00307 Ref. fleka Den 6. maj 2014 Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Diff. hastigheder 10 strækninger

Diff. hastigheder 10 strækninger Forelæggelse til godkendelse Diff. hastigheder 10 strækninger Ind Ud Id-nr.: 107188 Sagsnr: Frist: Indstilling Sagsfremstilling Besked til sagsstyringsenheden Vedlagte dokumenter: Differentierede hastigheder

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 Landzonetilladelse til etablering af et nyt stuehus på matr. nr. 2c, Borup By, Brande, beliggende ved Sandfeldvej 23, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 Knud Thor Larsen Arvad Møllevej 3 7330 Brande 14. marts 2013 Landzonetilladelse til etablering af et overdækket privat svømmebassin - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande Teknik- og miljøudvalget har den 5. marts

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt)

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Slagelse Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af støjvold i fredsskovsarealet mellem motorvejen

Læs mere

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune københavn-ringsted: 5. sporet faktaark

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016 Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording 13. januar 2016 Landzonetilladelse til etablerede jordvolde, plads til oplagring og nedknusning af beton samt en ny ridebane på matr. nr. 3d, Stubkær By, Bording,

Læs mere

Anmeldeskema. Selve neddelingen vil forgå på et mindre areal med adressen Løhdesvej 6D, men hele virksomheden hænger sammen.

Anmeldeskema. Selve neddelingen vil forgå på et mindre areal med adressen Løhdesvej 6D, men hele virksomheden hænger sammen. Anmeldeskema Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse (kan vedlægges) Miljøgodkendelse af biaktivitet på virksomheden STEA A/S til neddeling af udtjente træpaller. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere