Forslag. Lov om anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft (sydlig omfartsvej ved Randers) Lovforslag nr. L 138 Folketinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft (sydlig omfartsvej ved Randers) Lovforslag nr. L 138 Folketinget"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 138 Folketinget Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft (sydlig omfartsvej ved Randers) 1. Transportministeren bemyndiges til 1) at anlægge en hovedlandevej som motortrafikvej mellem hovedlandevej 70, Nordjyske Motorvej (E45), ved Sdr. Borup syd for Randers og omfartsvejen syd om Assentoft og 2) at nedklassificere den nuværende hovedlandevej 459 og 415 mellem E45 og krydset Storegade/Gunnerupmosevej til kommunevej. Stk. 2. Strækninger, der skal anlægges henholdsvis nedklassificeres, fremgår af bilag Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Transportmin., j.nr BL000287

2 2 Bilag 1

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets baggrund og hovedindhold 1.1 Hovedindhold 1.2 Baggrund 2. VVM-undersøgelse og konsolidering 3. Lovforslagets indhold 4. Beskrivelse af vejanlægget 4.1 Funktion og kvalitet 4.2 Tværprofil 4.3 Linjeføring 4.4 Tilslutninger 4.5 Sideanlæg 4.6 Lokalvejnet og stier 4.7 Faunapassager og hegning 4.8 Erstatningsnatur 4.9 Støjafskærmning 4.10 Vejudstyr og beplantning 4.11 Vejafvanding 4.12 Naboarealer 5. Trafikale konsekvenser 6. Trafiksikkerhed 7. Plan- og beskyttelsesforhold 8. Miljømæssige konsekvenser 8.1 Arealindgreb og barrierevirkning 8.2 Støj, luft og klima 8.3 Natur, landskab og fortidsminder 8.4 Friluftsliv 8.5 Overfladevand og grundvand 8.6 Ressourceforbrug 8.7 Forurenet jord 9. Andre løsningsforslag 10. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 10.1 Anlægs- og samfundsøkonomi 10.2 Konsekvenser for Vejdirektoratet 11. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 12. Administrative konsekvenser for borgerne 13. Forholdet til EU-retten 14. Høring over lovforslaget 15. Sammenfattende skema 1. Lovforslagets baggrund og hovedindhold 1.1 Hovedindhold Lovforslaget indeholder en bemyndigelse til transportministeren til at anlægge en 5,2 km lang motortrafikvej mellem Nordjyske Motorvej (E45) ved Sdr. Borup og Assentoft. Lovforslaget indeholder endvidere en bemyndigelse til at nedklassificere den nuværende hovedlandevej 459 og 415 til kommunevej mellem E45 og krydset Storegade/Gunnerupmosevej. Forslaget er et led i udmøntning af aftalen af 2. december 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Fol-

4 4 keparti, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om Bedre veje mv. Vejforbindelsen indgår i det nordlige hængsel til Djursland mellem motorvej E45 og rute 16 til Grenå. Motortrafikvejen vil aflaste den nuværende hovedlandevejsstrækning igennem den sydlige del af Randers. Desuden vil en gennemførelse af projektet betyde, at det vil blive lettere at komme fra Djursland til motorvejsnettet. 1.2 Baggrund Vejdirektoratet undersøgte i 1992 muligheden for at anlægge en ny 2-sporet motortrafikvej mellem motorvej E45 ved Sdr. Borup, syd om Assentoft og videre frem til rute 21 og rute 16 ved Ebeltoftvej øst for Assentoft. Dette vejprojekt udarbejdede Vejdirektoratet VVM-redegørelse for i Vejprojektet kombinerede tidligere vejplaner for en lokal omfartsvej syd om Assentoft med en ny direkte motortrafikvejsforbindelse fra motorvej E45 ved Sdr. Borup til Assentoft omfartsvej. Formålet var bl.a. at sikre forskellige muligheder for gode forbindelser fra Djursland til Nordjyske Motorvej. Folketinget vedtog i 1994 anlægslov for en omfartsvej syd om Assentoft. Omfartsvejen blev indviet i 1996 og er anlagt som en 1. etape af en ny motortrafikvejsforbindelse. Der blev samtidigt vedtaget en projekteringslov for 2. etape fra motorvej E45 ved Sdr. Borup til Assentoft. Projekteringsloven blev i 1998 ophævet som konsekvens af vejlovsændringen i 1998, idet planerne om anlæg af 2. etape overgik til Århus Amt sammen med de overordnede vejforbindelser på Djursland. Århus Amt udarbejdede i 2001 VVM-redegørelse og tillæg til regionplan for anlæg af motortrafikvejsforbindelsen Sdr. Borup - Assentoft (2. etape). Med kommunalreformen i 2007 overtog Vejdirektoratet igen de overordnede veje på Djursland, herunder Århus Amts planer for motortrafikvejsforbindelsen Sdr. Borup - Assentoft (2. etape). 2. VVM-undersøgelse og konsolidering VVM-redegørelsen og skitseprojektering for motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft udarbejdet af det tidligere Århus Amt i 2001 omfatter en 5,2 km lang 2-sporet motortrafikvej med nødspor på dele af strækningen. Det daværende amt undersøgte henholdsvis en nordlig og sydlig linjeføring samt alternativer. Undersøgelsen resulterede i forslag til to linjeføringer, som begge blev fremlagt som alternativer i offentlighedsfasen i foråret Amtsrådet vedtog efterfølgende den 25. oktober 2001 den nordlige linjeføring. Ved valget af linjeføring blev der lagt vægt på, at den nordlige linjeføring giver bedre muligheder for landskabelig tilpasning, og at der ligger færre boliger langs vejen. Amtets projekt, der bestod af en 2-sporet motortrafikvej med nødspor, var udgangspunkt for den konsolidering, Vejdirektoratet har gennemført som led i udmøntningen af den politiske aftale af 29. januar 2009 om En grøn transportpolitik. Ved konsolideringen er der undersøgt et alternativt forslag om at etablere vejen som en 2+1-løsning uden nødspor. En 2+1-løsning består af skiftevis to spor i den ene køreretning og et spor i den modsatte retning, således at der gives mulighed for overhaling i hver retning med jævne mellemrum. Endvidere er set på nødvendigheden af at etablere rampeanlæg ved Virkevangen. På baggrund af konsolideringen har Vejdirektoratet peget på 2+1-løsningen uden nødspor, og at der etableres et rampeanlæg med vestvendte ramper ved Virkevangen. Som led i konsolideringen af miljøvurderingen blev der i sommeren 2009 gennemført flagermusundersøgelser. Det har resulteret i, at de afværgeforanstaltninger, der var foreslået i det amtslige projekt, er blevet suppleret med en række tiltag for at sikre, at den økologiske funktionalitet for flagermus opretholdes. 3. Lovforslagets indhold På baggrund af den gennemførte konsolidering og den politiske aftale af 2. december 2009 om Bedre veje mv. foreslås, at transportministeren bemyndiges til at anlægge en ca. 5,2 km lang motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft. Strækningen fremgår af bilag 1. Motortrafikvejen anlægges svarende til forslaget i Vejdirektoratets konsolidering af den tidligere VVM-undersøgelse af anlæg af motortrafikvejen, dog med den justering at vejen anlægges som en 2+1-motortrafikvej uden nødspor. Vejen forventes færdig i Endvidere foreslås en bemyndigelse til transportministeren til at nedklassificere den nuværende hovedlandevej 459 og 415 frem til krydset Storegade/Gunnerupmosevej til kommunevej på den strækning, som afløses af den nye motortrafikvej. Med anlæg af motortrafikvejen afsluttes 2. etape af etableringen af et nordligt hængsel ved Randers mellem Nordjyske Motorvej ved Sdr. Borup syd for Randers og omfartsvejen syd for Assentoft. 4. Beskrivelse af vejanlægget

5 5 4.1 Funktion og kvalitet Motortrafikvej Sdr. Borup-Assentoft anlægges som en 2+1-sporet motortrafikvej uden nødspor. Motortrafikvejen forventes at få en tilladt hastighed på 90 km/t. Vejen indpasses i det omgivende miljø og landskab på en æstetisk og miljømæssigt afbalanceret måde og med høj trafiksikkerhedsmæssig standard. Processen, der løber fra projekteringen og arealerhvervelsen via udbud i licitation til det egentlige anlægsarbejde, gennemføres på en måde, hvor projektets forløb er dokumenteret og efterfølgende evalueret. Under og efter anlægsperioden evalueres anlæggets effekt på trafikafvikling, trafiksikkerhed og miljø. 4.2 Tværprofil Motortrafikvejen anlægges som en såkaldt 2+1-vej med et tværprofil, der er udformet med 2+1 kørespor a 3,5 m, en midteradskillelse på 1 m, to kantbaner a 0,5 m samt to yderrabatter hver a 2 m. Motortrafikvejens tværprofil udgør i alt 16,5 m. 4.3 Linjeføring Den overordnede linjeføring fremgår af bilag 1. Motortrafikvejen begynder i vest ved en fordelerring ved Nordjyske Motorvej ved tilslutningsanlægget ved Sdr. Borup og forløber nordøst over den smalle dal ved Brusgård Møllebæk på en ca. 12 m høj og ca. 150 m lang landskabsbro. På strækningen mellem dalen og Kirkevadbrovej ligger vejen lavere end terrænet for at reducere de støjmæssige gener for landsbyen Stånum. Fra Kirkevadbrovej fortsætter vejen mod nordøst hen over Clausholmvej, som tilsluttes motortrafikvejen med et hankeanlæg. Herefter krydser motortrafikvejen vandløbet Hovbækken nord for moseområdet i Nørre Å. Længere mod øst krydser motortrafikvejen Gunnerupmosevej, som føres under vejen i en tunnel. Herfra passeres et mindre skovområde, og der etableres en faunapassage for at give dyrelivet mulighed for at komme på tværs af den nye vej. Lidt længere mod nordøst etableres en stitunnel, hvor motortrafikvejen krydser Gunnerupvej, idet dette er en cykelrute, hvor der er etableret stiforbindelse under den nuværende omfartsvej. Motortrafikvejen forbindes med omfartsvejen syd om Assentoft i et vestvendt trompetanlæg. Endelig etableres der vestvendte ramper ved Virkevangen på den eksisterende strækning af omfartsvejen øst for motortrafikvejen. 4.4 Tilslutninger Vejen tilsluttes en ny 6-benet fordelerring ved E45 og Sdr. Borup og afsluttes i et vestvendt trompetanlæg, der forbinder motortrafikvejen med den eksisterende omfartsvej ved Assentoft. På strækningen etableres tilslutning til Clausholmvej. Denne tilslutning udformes som et dobbelt hankeanlæg. Som en del af projektet etableres vestvendte ramper til vejen Virkevang i den østlige ende af Assentoft. 4.5 Sideanlæg Der etableres ingen sideanlæg (rastepladser) på strækningen. 4.6 Lokalvejnet og stier Ved anlæg af motortrafikvejen vil der ske mindre ændringer af det lokale vej- og stinet. Der anlægges en cykelsti fra Munkdrupvej til Stånumvej under den nye dalbro over Brusgård Møllebæk. En mindre strækning af Stånumvej omlægges. Kirkevadbrovej afbrydes af den nye vej, men videreføres som en stibro for cyklister over motortrafikvejen. Clausholmvej og Gunnerupmosevej sænkes og føres under motortrafikvejen. Den kommunale Klosterhøjvej afbrydes ved motortrafikvejen. Cykelstiforbindelsen ad Gunnerupvej til Assentoft opretholdes via en cykelstitunnel under den nye motortrafikvej. Endelig fastlæggelse af ændringer i det lokale vejnet vil ske i detailprojekteringsfasen og ved ekspropriationskommissionens behandling. 4.7 Faunapassager og hegning For at begrænse vejanlæggets barrierevirkning etableres en dalbro og tre faunapassager på strækningen. Motortrafikvejen føres over Brusgård Møllebæk ådal på en 12 m høj og 150 m lang landskabsbro. Herved sikres passage for råvildt og andre pattedyr, herunder flagermus. Der etableres en faunapassage i form af en rørunderføring, hvor vejen skal passere Hovbækken nord for moseområdet ved Nørre Å. Passagen udføres med en frihøjde på ca. 2 m og med ca. 2 m brede banketter i begge sider som faunapassage for dyr op til grævlingestørrelse. Den eksisterende rørpassage af Hovbækken under Clausholmvej udskiftes som følge af reguleringen af Clausholmvej. Rørunderføringen udskiftes med et større rør. Rørpassagen udføres med en frihøjde på ca. 2 m og udføres med ca. 2 m brede banketter i hver side. Endelig etableres en tør faunapassage i skovområdet øst for Gunnerupmosevej. Faunapassagen etableres med

6 6 dimensioner, så den kan anvendes af dyr op til rådyrstørrelse. Udover de ovennævnte faunapassager er det nødvendigt at skabe yderligere to passagemuligheder for at opretholde områdets sammenhængende økologiske funktionalitet for flagermusearter på habitatdirektivets bilag IV. Ved underføringen af motortrafikvejen i skoven mellem Stånum og Stånumgård etableres beplantningsbælter langs med underføringen som ledelinje for flagermus. Udfor det levende hegn ved Ladegårdslund vest for krydset ved Gunnerupmosevej etableres flankerende løvtræsbevoksning (hop-over) langs med vejstrækningen. Der opsættes vildthegn langs vejen i de områder, hvor der er stor færdsel af vildt og i øvrigt, hvor der kan være en trafiksikkerhedsmæssig risiko ved påkørsel af dyr. 4.8 Erstatningsnatur De fredskovområder, der bliver inddraget ved anlæg af vejen, bliver erstattet andetsteds efter nærmere aftale med Skov- og Naturstyrelsen. Erstatningsskoven skal som udgangspunkt være mindst 110 % og højst 200 % af det areal, den skal erstatte. 4.9 Støjafskærmning I forbindelse med detailprojekteringen vil støjforholdene blive nærmere undersøgt, og Vejdirektoratet vil forsøge at minimere støjgenerne ved at yde tilskud til facadeisolering til især enkeltliggende ejendomme. Tilskuddets størrelse afhænger af støjbelastningen. Ved boliger med en støjbelastning på mere end 73 db ydes tilskud på 90 % af omkostningen til facadeisolering, ved et støjniveau i størrelsesordnen db ydes tilskud på 75 %, og ved et støjniveau i størrelsesordnen db ydes tilskud på 50 %. Det maksimale beløb er pr. 1. januar 2009 dog fastsat til kr. inkl. moms (byggereguleringsindeks 121,2) Vejudstyr og beplantning Motortrafikvejen udstyres med vejtavler, autoværn, kantpæle, trafikregistrerings- og vintervarslingsudstyr. Afmærkning på kørebanen vil blive udført med reflekterende afmærkning. Der etableres ikke vejbelysning langs vejen, da strækningen er beliggende i åbent land, men rundkørslen, der anlægges ved Sdr. Borup, belyses. Skråninger og øvrige vejarealer beplantes, hvor det findes hensigtsmæssigt i forhold til trafiksikkerhed, æstetik og naturhensyn Vejafvanding Der etableres kantopsamling af vejvand i vejsiderne, og vejvandet ledes i et lukket opsamlingssystem til forsinkelsesbassiner. I bassinerne kan urenheder bundfældes, og afstrømningen reguleres, inden vandet ledes til de nærliggende vandløb. Der etableres afløbsbygværk med olieudskillerfunktion. Regnvandsbassinerne er desuden med til at sikre vandløb og søer mod forurening i forbindelse med uheld på motortrafikvejen, idet bassinerne er forsynet med lukkemekanisme. Endelig placering og udformning af bassinerne fastlægges i forbindelse med detailprojekteringen Naboarealer Motortrafikvejen forløber i landbrugsland mellem Sdr. Borup og Assentoft uden at berøre byerne. Området mellem motortrafikvejen og Clausholmvej er med i kommunens rammer som fremtidig byvækstområde med blandet bolig og erhverv. Ved Assentoft er der udlagt områder til råstofindvinding. Grænsen for råstofområdet støder op til den planlagte linje for motortrafikvejen. For at gennemføre anlægsarbejderne er det nødvendigt at disponere over arbejdsarealer. Disse afleveres efter endt brug til ejerne. Behovet for arbejdsarealer vil blive fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen. 5. Trafikale konsekvenser Anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft vil forbedre fremkommeligheden for trafik mellem Djursland og Nordjyske Motorvej og reducere trafikken på mere bynære veje i og omkring Randers. De trafikale konsekvenser ved anlæg af motortrafikvejen er vurderet ved anvendelse af en trafikmodel. Motortrafikvejen forventes at få en årsdøgntrafik på ca biler pr. årsdøgn og vil reducere den nuværende trafik på den eksisterende forbindelse via Grenåvej og Hammelvej med biler pr. årsdøgn. Anlæg af motortrafikvejen vil medføre tidsbesparelser både for de trafikanter, der vil bruge den nye hurtigere vej, og for de øvrige trafikanter i Randersområdet som følge af aflastning af veje med trængselsproblemer. Anlæg af motortrafikvejen vil samlet medføre en forøgelse af trafikarbejdet. Ruten ad den nye vej vil for trafikanter til og fra området syd for Randers være kortere end den eksisterende rute mellem Assentoft og Nordjyske Motorvej, mens den for trafikanter til og fra området nord for Randers vil være længere.

7 7 6. Trafiksikkerhed Anlæg af motortrafikvejen mellem Sdr. Borup og Assentoft vil samlet set forbedre trafiksikkerheden, fordi den nye motortrafikvej er sikrere end de eksisterende veje, som aflastes. 7. Plan- og beskyttelsesforhold Motortrafikvejen krydser spredningskorridoren langs med Brusgård Møllebæk og Hovbækken og berører fredskovsarealer ved Stånum og Gunneruplund. Der berøres ingen beskyttede naturtyper. Nærmeste Natura 2000-områder er habitatområde nr. 229, Bjerre Skov og Haslev Skov, der ligger ca. 3,5 km vest for anlægget, og habitatområde nr. 122 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord, der ligger ca. 7 km nordøst for anlægget. Anlægget af motortrafikvejen vurderes hverken direkte eller indirekte at ville medføre forringelser for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget til at beskytte. EU-habitatdirektivet forpligter Danmark til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de arter, der er listet på direktivets bilag IV, også uden for de egentlige habitatområder. Beskyttelsen betyder bl.a. forbud mod beskadigelse eller ødelæggelse af arternes udbredelsesområder. De bilag IV-arter, der kan blive påvirket af anlæg af motortrafikvejen mellem Sdr. Borup og Assentoft, er brunflagermus, dværgflagermus, pipistrelflagermus, sydflagermus, troldflagermus og vandflagermus. Endvidere er der mulighed for forekomst af odder. Der indgår en række afværgeforanstaltninger i projektet, som vil sikre, at den økologiske funktionalitet af yngleog rastepladser bliver opretholdt for de nævnte arter. Vejdirektoratet har søgt By- og Landskabsstyrelsen om principgodkendelse af projektet i henhold til 20 i Naturbeskyttelsesloven. De konkrete tilladelser og dispensationer, der er nødvendige for anlæggets gennemførelse, vil blive søgt løbende i forbindelse med projekteringen af anlægget. Randers Kommune har meddelt, at kommunen er indstillet på at give de nødvendige tilladelser i medfør af planloven, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven og museumsloven til at gennemføre projektet. 8. Miljømæssige konsekvenser I VVM-redegørelsen og konsolideringen af projektet er der redegjort for de forventede miljømæssige konsekvenser af vejanlægget. Konsekvenserne er resumeret nedenfor. 8.1 Arealindgreb og barrierevirkning Anlæg af motortrafikvejen skønnes at medføre permanent arealerhvervelse på ca. 20 ha til vejanlægget, herunder ca. 1,3 ha skov. Der forventes ikke totaleksproprieret nogen ejendomme til vejanlægget. Af hensyn til gennemførelse af anlægsarbejderne skal der ske en midlertidig ekspropriering til arbejdsarealer. Behovet for arbejdsarealer vil blive fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen. Omfanget af ekspropriationer vil blive fastlagt endeligt af ekspropriationskommissionen, der skal godkende projektet ved en besigtigelsesforretning. Alle ekspropriationer gennemføres efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. november Støj, luft og klima De støjmæssige effekter af vejanlægget er dels støj fra trafikken på selve motortrafikvejen, dels reduceret støj på det øvrige vejnet, hvor trafikken bliver reduceret som følge af motortrafikvejen. Det fremgår af beregninger af vejnettet, at anlæg af motortrafikvejen vil reducere det samlede antal boliger belastet med støj over 58 db (L den ) i forhold til den nuværende situation. Der er ingen sammenhængende boligområder, der belastes med støj over 58 db (L den ). Der er dog en enkeltliggende bolig langs med motortrafikvejen, der vil blive belastet med støj over 58 db (L den ). Der etableres derfor ingen støjafskærmning, men ejendommen vil blive tilbudt tilskud til facadeisolering, som kan forbedre det indendørs støjniveau. Etablering af en motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft vil indebære en forøgelse af trafikarbejdet og dermed energiforbrug og emissioner. Samtidigt stiger kørehastigheden ved gennemførelsen af vejprojektet, og højere hastigheder medfører oftest højere energiforbrug og emission af luftforurenende stoffer fra køretøjer. For CO og NO x er stigningen i de samlede emissioner mindre end 1 %, og der er ingen ændring i forhold til udledning af partikler. Der vil ske en mindre forøgelse i CO 2 -udledningen på tons pr. år, hvilket svarer til 0,7 % i forhold til et scenarie, hvor motortrafikvejen ikke etableres. Beregningerne er foretaget med emissionsfaktorer svarende til de beregnede gennemsnitshastigheder. Der

8 8 er således ikke taget højde for de positive CO 2 -effekter, som følge af, at kødannelser med stop and go i myldretiderne reduceres ved anlæg af motortrafikvejen. 8.3 Natur, landskab og fortidsminder Der ligger ingen internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) i selve undersøgelsesområdet for motortrafikvejen. Habitatområde nr. 122 (Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord) ligger ca. 7 km nedstrøms Brusgård Møllebæk, som vil modtage vejvand efter ophold i regnvandsbassiner. Det er vurderet, at vejvandet fra motorvejen vil blive renset og fortyndet på en sådan måde, at der ikke vil kunne ske skade af habitatområdet. På den vestlige del af vejstrækningen forløber motortrafikvejen gennem Brusgårddalen ved Stånum. Brusgårddalens skrænter er sammen med vandløbet i dalens bund et vigtigt økologisk kerneområde. Motortrafikvejen føres igennem området på en større dalbro, der indpasses landskabet og tillader fri passage for dyrelivet for at reducere barriereeffekt af vejanlægget. En smal skræntskov af bøgetræer på dalens vestlige side bliver berørt af anlægget, og et lille skovstykke syd for Stånumgård og nord for Stånum bliver delt over. Motortrafikvejen vil inddrage en begrænset del af skovenes areal. Motortrafikvejen føres på dæmning over Hovbækken nordvest for moseområdet Nørre Å. Hovbækken føres under vejen i sit naturlige trace med banketter i begge sider. Som beskrevet i punkt 4.7 etableres en faunapassage for at reducere en eventuel barrierevirkning mellem vådområderne langs Hovbækken herunder Paderup Mose, Nørre Å og Gunnerup Mose. Motortrafikvejen berører ikke naturområderne. Vest for området krydser Hovbækken Clausholmvej. For at kompensere for motortrafikvejens barrierevirkning generelt i ådalen ved Hovbækken, skabes der bedre passagemulighed under Clausholmvej ved at udskifte den eksisterende rørunderføring af Hovbækken. Motortrafikvejen passerer skovområdet Gunneruplund på en ca. 200 m lang strækning. I området forekommer råvildt. For at sikre vildtets mulighed for at krydse vejanlægget etableres en tør passage under motortrafikvejen. Udover de nævnte faunapassager indgår en række afværgeforanstaltninger for flagermus, som vil sikre at den økologiske funktionalitet af yngle- og rastepladser bliver opretholdt for de nævnte arter. Samlet set vil etablering af motortrafikvejen med de planlagte afværgeforanstaltninger ikke true bestande af særlige arter, herunder arterne på EU s habitatdirektiv, bilag IV. Etablering af motortrafikvejen vil ikke berøre fortidsmindebeskyttelseslinjen for gravhøje, samt sten- og jorddiger eller kulturmiljøer. Kulturhistorisk Museum i Randers har oplyst, at der findes kendte fortidsminder i området. Inden anlægsarbejderne går i gang, vil museet foretage en arkæologisk forundersøgelse i vejtraceet. 8.4 Friluftsliv Der er ikke væsentlige rekreative interesser i området, og der er ikke udlagt et sammenhængende rekreativt stinet. Ved etablering af motortrafikvejen etableres stibro ved Kirkevadsbro og stitunnel ved Gunnerupvej. Der vurderes ikke at være væsentlige påvirkninger af friluftslivet. 8.5 Overfladevand og grundvand Vejvandet opsamles og føres via lukkede ledninger og grøfter til regnvandsbassiner, hvor urenheder bundfældes, og afstrømningen reguleres, inden vandet føres videre til det nærmeste vandløb. Følgende vandløb vil skulle modtage vejvand: Brusgård Møllebæk og Hovbækken. Vejvandet vil pga. etablering af regnvandsbassiner ikke medføre væsentlige skader i vandløbene, hverken i form af erosion eller forurening. Skulle der ske et uheld på vejen, hvor f.eks. en tankbil vælter, vil olien kunne opsamles fra regnvandsbassinet, inden den løber ud i vandløbet. Der er udpeget et område med særlige drikkevandsinteresser i området øst for Brusgård Møllebæk frem til Paderup Mose. Vest for ådalen er området udpeget med drikkevandsinteresser. Med de ovennævnte afværgeforanstaltninger forventes der ikke påvirkninger af grundvandet. 8.6 Ressourceforbrug Forbrug af råstoffer er opgjort på baggrund af et skitseprojekt for vej, bro og afvanding. Forbruget omfatter t ny asfalt og m 3 stabilgrus og bundsikring. Forbruget vurderes ikke at være problematisk i forhold til de nationale ressourcer. Opbrudt/spildt asfalt og grus fra opbrydning af de eksisterende veje genbruges i videst mulige udstrækning. 8.7 Forurenet jord Motortrafikvejen vil ikke berøre registrerede forurenede eller potentielt forurenede grunde. Der er kendskab til en lokalitet, hvor der er foregået forurenende aktivi-

9 9 teter ca. 100 m fra vejtraceet ved Gunnerup, men området er ikke undersøgt. Håndtering af jord vil ske på en måde, så eventuelle konflikter i anlægs- og driftsfasen minimeres. Håndtering af forurenet jord og gennemførelse af afværgeforanstaltninger vil ske efter gældende regler. 9. Andre løsningsforslag Amtets projekt, der omfattede en 2-sporet motortrafikvej med nødspor, var udgangspunkt for den konsolidering, Vejdirektoratet har gennemført som led i udmøntningen af aftalen af 29. januar 2009 om en grøn transportpolitik. Ved konsolideringen er der undersøgt et alternativt forslag om at etablere vejen som en 2+1- motortrafikvej uden nødspor. Endvidere er set på nødvendigheden af at etablere rampeanlæg ved Virkevangen. På baggrund af konsolideringen er peget på, at motortrafikvejen bør anlægges som en 2+1-motortrafikvej uden nødspor, og at der etableres et rampeanlæg med vestvendte ramper ved Virkevangen. 10. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 10.1 Anlægs- og samfundsøkonomi Anlægsoverslaget for anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft er udarbejdet efter Transportministeriets retningslinjer for ny budgettering af anlægsprojekter på vej- og baneområdet. Anlægsoverslaget er opgjort på fire niveauer: Fysikoverslag, basisoverslag, ankerbudget (projektbevilling) og samlet anlægsbudget. Fysikoverslaget er udarbejdet ved hjælp af Vejdirektoratets overslagssystem. Det vil sige, at det er baseret på teoretiske mængder fra det foreliggende skitseprojekt og enhedspriser og erfaringer fra de seneste, sammenlignelige anlægsarbejder. Fysikoverslaget er behæftet med usikkerhed, da udgifter til bl.a. ekspropriationer, jordarbejder og asfaltarbejder ikke kan beregnes præcist på forhånd. Projektets detaljerede udformning, mængder m.v. kendes først på et senere tidspunkt, ligesom udviklingen i priserne på ejendomsmarkedet og konjunktur- og konkurrencesituationen på licitationstidspunktet er af væsentlig betydning for anlægsudgifternes endelige størrelse. I henhold til principperne for ny anlægsbudgettering har det eksterne rådgivningsfirma Capacent for Transportministeriet gennemført en ekstern kvalitetssikring, som har omfattet en vurdering af Vejdirektoratets økonomiske overslag, risikostyring, samfundsøkonomiske analyse samt projektorganisering og udbudsstrategi. Den eksterne kvalitetssikring har ikke afdækket væsentlige fejl eller mangler i Vejdirektoratets beregninger og metode for opgørelse af anlægsoverslag m.m., men har givet anledning til, at anlægsoverslaget vedrørende dalbroen over Brusgård Møllebæk er revurderet. Der er på den baggrund beregnet et basisoverslag for motortrafikvejen på 262,5 mio. kr. i 2010-priser (vejindeks 180,8). I overslaget indgår udgifter til etablering af anlægget, arealerhvervelse, projektering, tilsyn og administration, men ikke moms. I henhold til retningslinjerne for ny anlægsbudgettering vil projektbevillingen på finansloven (ankerbudgettet) være basisoverslaget tillagt 10 %, dvs. 288,8 mio. kr. Ved indbudgettering på finansloven afsættes yderligere en central reserve på 20 % i Transportministeriet. Det samlede anlægsbudget vil således være 341,3 mio. kr., jf. tabel 1. Tabel 1: Basisoverslag, ankerbudget og samlet anlægsbudget. Prisniveau 2010 og vejindeks 180,8. Basisoverslag Ankerbudget (basisoverslag + 10 pct.) Samlet anlægsbudget (basisoverslag + 30 pct.) 262,5 mio. kr. 288,8 mio. kr. 341,3 mio. kr. Projektets omkostninger og fordele for samfundet er opgjort i henhold til Transportministeriets manual for samfundsøkonomisk analyse. På baggrund af disse opgørelser er beregnet en intern rente for projektet. Den interne rente er den rente, som opnås med den investerede kapital, når alle fordele og omkostninger opgøres over den samlede projektperiode. Den interne rente skal mindst svare til den samfundsøkonomiske kalkulationsrente på 5 %, for at projektet har et positivt

10 10 samfundsøkonomisk afkast. Det bemærkes, at en række miljøeffekter, herunder barrierevirkning, tab af naturværdier og støj i naturområder samt arealindgreb ved anlægsprojekter, ikke værdisættes i den samfundsøkonomiske analyse. Den interne rente for projektet er beregnet til 12,4 %. Anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft vil kunne gennemføres efter følgende tidsplan: Detailprojektering og udbud: Besigtigelse og ekspropriation: Anlæg: Motortrafikvej færdig: 2014 Bevillingerne i 2010-priser forventes at fordele sig som følger: Tabel 2: Årsfordelt anlægsbudget År Ankerbudget (projektbevilling) mio. kr. Samlet anlægsbudget mio. kr. 2010: 8,7 10,3 2011: 28,9 34,1 2012: 78,0 92,2 2013: 95,3 112,7 2014: 69,2 81,8 2015: 5,8 6,8 2016: 2,9 3,4 I alt: 288,8 341, Konsekvenser for Vejdirektoratet Arbejdet forestås af Vejdirektoratet og har således primært økonomiske og administrative konsekvenser for Vejdirektoratet i forbindelse med anlæg og drift. Arbejdet med at beskrive anlægget i et detailprojekt, som kan danne baggrund for udbud, udføres af Vejdirektoratet i samarbejde med eksterne rådgivningsfirmaer. Rådgivningsopgaver og anlægsarbejder udbydes efter gældende regler herfor. Vejdirektoratet og dets bygherrerådgivere fører tilsyn med entreprenørernes arbejde for at sikre, at arbejdet leveres i overensstemmelse med den aftalte kvalitet, tidsplan og pris. Herudover skal projektforløbet styres, kontrolleres, dokumenteres og evalueres, og den nødvendige information formidles til trafikanter og naboer. Trafikafviklingen skal overvåges, og trafiksikkerhedsmæssige indsatser skal gennemføres. Vejdirektoratet vil løbende undersøge og afprøve mulighederne for anvendelse af nye metoder og ny teknologi med henblik på at optimere projektet trafiksikkerhedsmæssigt, miljømæssigt og økonomisk. Af den samlede udgift er der til projektering, tilsyn og administration budgetteret med 17 % for anlæg af motortrafikvejen. De 17 % er forudsat fordelt med 4,6 % til lønninger til Vejdirektoratets eget personale, ca. 7,4 % til eksterne rådgivere og ca. 5,0 % til øvrige driftsudgifter. Vejdirektoratets projektbevilling til anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft på 288,8 mio. kr. optages på finanslovens Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.), Den centrale reserve på 52,5 mio. kr., svarende til 20 % af basisoverslaget, optages på finanslovens Anlægsreserve (Anlægsbev.). 11. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Anlæg af motortrafikvejen vil forbedre trafikforholdene og derved reducere transportudgifterne for erhvervslivet. I anlægsfasen skønnes der at være en direkte og indirekte beskæftigelse på ca. 500 mandår. De afledte økonomiske konsekvenser vil i øvrigt primært være sparet tid og øgede kørselsomkostninger. Den sparede tid har en værdi i størrelsesordenen 65 mio. kr. (prisniveau 2010) i 2014 og herefter stigende i takt med væksten i trafikken. En del af tidsbesparelsen tilfalder erhvervslivet i form af reducerede transportomkostninger. De øgede kørselsomkostninger som følge af trafikanternes ændrede rutevalg efter anlæg af motortrafikvejen vurderes at blive ca. 5 mio. kr. (prisniveau 2010) i For så vidt angår de strukturelle økonomiske virkninger for erhvervslivet kan nævnes, at en forbedret frem-

11 11 kommelighed normalt forventes at give positive effekter for erhvervslivet. I den forbindelse er det af væsentlig betydning, at den del af tidsbesparelserne, der ikke direkte kan henføres til erhvervstrafik og dermed som afledt økonomisk effekt, primært kan henføres til trafik mellem bolig og arbejdssted, som giver erhvervslivet en positiv effekt i form af fordele for de ansatte. 12. Administrative konsekvenser for borgerne Det færdige anlæg vil samlet set forbedre trafik- og miljøforholdene for borgerne i området. Anlægget berører direkte og indirekte en del mennesker bl.a. i form af ekspropriationer og gener under anlægsarbejdets udførelse. I det videre forløb i anlægsprocessen vil ejere og brugere af de berørte ejendomme blive orienteret direkte dels ved breve fra Vejdirektoratet og ekspropriationsmyndighederne om anlægsarbejdernes tidsplan og fremdrift, dels ved personlig kontakt til ejere og brugere og ved afholdelse af møder med grundejerforeninger m.v. Borgerne har endvidere mulighed for at holde sig løbende orienteret om anlægsarbejdet på Forholdet til EU-retten De gennemførte miljøundersøgelser og høringer opfylder kravene i Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet med senere ændringer (VVM-direktivet) (EF-Tidende 1985 nr. L 175, side 40) samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/ EF af 26. maj 2003 om mulighed for deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse (EF- Tidende 2003 nr. L 156, side 17). Ingen fuglebeskyttelses- eller habitatområder (Natura 2000-områder) i henhold til Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle med senere ændringer (Fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1) og Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer (Habitatdirektivet) (EF-Tidende 1995 nr. L 1, side 135) vil blive direkte eller indirekte berørt af projektet. 14. Høring over lovforslaget Lovforslaget har været i høring hos Randers Kommune, Region Midtjylland, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, DI Transport, Forenede Danske Motorejere (FDM), Midttrafik og Kulturhistorisk Museum Randers. Høringssvarene vil blive fremsendt til Trafikudvalget, ledsaget af de kommentarer, som udtalelsen måtte give anledning til. 15. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ mindreudgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Mindreudgifter for stat, region og kommune, som følge af forbedret trafiksikkerhed Udgift for staten på 341,3 mio. kr. (2010-priser inkl. tillæg på 30 %) Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Ingen Meradministration for Vejdirektoratet i anlægsfasen Økonomiske konsekvenser for erhvervsliveventes Forbedring af fremkommelighed for- Ingen at medføre reducerede trans- portudgifter. Forøgelse af beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren i anlægsperioden Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Administrative konsekvenser for Ingen Ingen borgerne Miljømæssige konsekvenser Støjgener vil samlet set formindskes Begrænsede indgreb i naturområder. Mindre forøgelse af emissioner af luftforurenende stoffer Forholdet til EU-retten De gennemførte miljøundersøgelser og høringer opfylder kravene i EU-retten. Ingen fuglebeskyttelses- eller habitatområder (Natura 2000-områder) i

12 12 henhold til Rådets direktiver bliver hverken direkte eller indirekte berørt af vejanlægget. Det vil gennem afværgeforanstaltninger og kompenserende tiltag blive sikret, at de arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, ikke påvirkes negativt af vejanlægget Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Den foreslåede bestemmelse i nr. 1 indeholder en bemyndigelse til transportministeren til at anlægge en ca. 5,2 km lang motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft. Endvidere foreslås det i nr. 2, at transportministeren bemyndiges til at nedklassificere den nuværende hovedlandevej 459 og 415 syd for Randers mellem motorvej E45 og krydset Storegade/Gunnerupmosevej, til kommunevej. Der henvises til de almindelige bemærkninger og bilag 1. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, således at transportministeren hurtigst muligt kan påbegynde gennemførelsen af projektet.

Forslag. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej

Forslag. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej 1. Transportministeren

Læs mere

Forslag. til. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej

Forslag. til. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 188 Offentligt 1 Transportministeriet Udkast 25. januar 2010 Forslag til Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej 1. Transportministeren bemyndiges til

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Slagelse Omfartsvej, 2. etape

Forslag. Lov om anlæg af Slagelse Omfartsvej, 2. etape 2010/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportministeriet Fremsat den 6. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt)

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Nykøbing Falster Omfartsvej

Forslag. Lov om anlæg af Nykøbing Falster Omfartsvej 2010/1 LSF 154 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved 1. Transportministeren bemyndiges

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Holstebromotorvejen

Forslag. Lov om anlæg af Holstebromotorvejen Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om anlæg af Holstebromotorvejen 1. Transportministeren bemyndiges til at anlægge

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

2009/1 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Forslag 1. 2. 3.

2009/1 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Forslag 1. 2. 3. 2009/1 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 400-13 Fremsat den 7. oktober 2009 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4

Forslag. Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4 1 Transport- og Energiministeriet Udkast 1. februar 2006 Forslag til Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4 1. Transport- og energiministeren bemyndiges til:

Læs mere

Konsolidering af amtsprojekt

Konsolidering af amtsprojekt Vejdirektoratet Konsolidering af amtsprojekt Motortrafikvej Sdr. Borup - Assentoft September 2009 COWI A/S Vejdirektoratet Konsolidering af amtsprojekt Motortrafikvej Sdr. Borup - Assentoft Jens Chr. Skous

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 34 Offentligt Transportministeriet 6. november 2014 UDKAST Forslag til Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup 1. Transportministeren bemyndiges til 1) at anlægge

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup 2014/1 LSF 133 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 4. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød

Forslag. Lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød 2009/1 LSF 135 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-218 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved Page 1 of 10 2010/1 LSF 155 Offentliggørelsesdato: 24-02-2011 Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

L 135 Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød.

L 135 Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. 1 af 11 04.03.2010 10:52 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 135 Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød.

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved 2010/1 LSF 155 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge

Forslag. Lov om udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge 2010/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 6. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til

Læs mere

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3 VVm- undersøgelse RUTE 26 ÅRHUS-Søbyvad Rødkærsbro-VIBORG v DEBATOPL ÆG Borgermøder 9. - 11. november 2010 Se Side 2-3 Truust Udgivet af Vejdirektoratet, oktober 2010 TID OG DATO FOR BORGERMØDER Redaktion

Læs mere

Forslag. til. Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest

Forslag. til. Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest Transport- og Energiministeriet Udkast 8. februar 2006 end. Forslag til Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest 1. Transport- og energiministeren bemyndiges til at udbygge Holbækmotorvejen

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. oktober 2012 12/06462 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3694 BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN 1.

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej

Forslag. Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 14 Offentligt Forslag til Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej 1. Transport- og bygningsministeren bemyndiges til: 1) at anlægge en omfartsvej vest

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Implementering af ny anlægsbudgettering. Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse

Implementering af ny anlægsbudgettering. Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse Implementering af ny anlægsbudgettering Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse Baggrunden for ny anlægsbudgettering Gentagende kritik af budgetteringen af større statslige anlægsprojekter.

Læs mere

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Hønsinge Omfartsvej Indkaldelse af ideer og forslag November 2012 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for vurdering af visse offentlige og private anlægs

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED KRYDSNING AF SUSÅEN PÅ EN HØJBRO SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Henning Jensen, Næstved Kommune Introduktion Planlægningschef

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 2. december 2011 John Halkær Kristiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 2. december 2011 John Halkær Kristiansen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 John Halkær Kristiansen jhk@vd.dk 7244 3668 Bilag 1 Indstilling om Skovvejen, rute 23 syd om Regstrup Med aftalen om En grøn transportpolitik af

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Forslag. Lov om omklassificering af visse veje

Forslag. Lov om omklassificering af visse veje 2007/2 LSF 64 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 400-10 Fremsat den 30. januar 2008 af Transportministeren (Carina Christensen)

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Svendborgmotorvejen færdiggøres og åbnes Svendborg er nu forbundet med det øvrige motorvejsnet anlæg af 35 km motorvej fra Odense til Svendborg er afsluttet. Trafikanterne

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

Erfaringer med VVM og Natur

Erfaringer med VVM og Natur Erfaringer med VVM og Natur Hvad sker der fra VVM til færdigt projekt Anne B. Hansen, Banedanmark 14. april 2015 1 Fra VVM til virkelighedens anlægsarbejde når der skabes nye landskaber og ny natur Hvorvidt

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart. Lovforslag nr. L 136 Folketinget

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart. Lovforslag nr. L 136 Folketinget Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart 1.

Læs mere

Der foreligger nu et regionplanforslag samt denne opdaterede VVM-redegørelse, som bl.a. bygger på en aktuel analyse af trafikforholdene.

Der foreligger nu et regionplanforslag samt denne opdaterede VVM-redegørelse, som bl.a. bygger på en aktuel analyse af trafikforholdene. INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INDLEDNING 7 KAPITEL 1. INDLEDNING 8 KAPITEL 1. INDLEDNING 1.1 BAGGRUND Landevejen fra Randers mod Grenaa er en del af rute 16 og 21. Disse er hovedforbindelserne fra det

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart 2009/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-220 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej

Forslag. Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2016-17 Fremsat den 14. december 2016 af transport-, bygnings- og boligminister (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej 1. Transport-, bygnings-

Læs mere

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev VVM-undersøgelse 26. juni 2017 Kolding Herreds Landbrugsforening Emner vi behandler i aften Generel præsentation af projektet og VVM-processen Erfaringer fra andre

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense Forslag til Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense 1. Transportministeren bemyndiges til at udbygge hovedlandevej 40, Fynske Motorvej (E20), fra Motorvejskryds Odense til ca. 2,0 km øst for

Læs mere

Indstilling vedrørende Haderup Omfartsvej

Indstilling vedrørende Haderup Omfartsvej Dato December 2014 Sagsbehandler Niels Fejer Christiansen Mail nfc@vd.dk Telefon 7244 3694 Dokument 14/13361 Side 1/11 Indstilling vedrørende Haderup Omfartsvej Vejdirektoratet har i 2011 gennemført en

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST )

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST ) Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00240) Etablering af en

Læs mere

VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG

VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 278 Offentligt VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG PRÆSENTATION AF TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej mellem Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm til motorvej (rute 18)

Forslag. Lov om anlæg af motorvej mellem Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm til motorvej (rute 18) 1 Transport- og Energiministeriet Udkast 3. februar 2006 Forslag til Lov om anlæg af motorvej mellem Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm til motorvej (rute 18) 1. Transport-

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord

Forslag. Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord 1. Transportministeren

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord

Forslag. Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord 2009/1 LSF 133 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-217 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Rute 54 Næstved - Rønnede VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Program for mødet Velkomst Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Overblik over resultaterne i VVM-undersøgelsen Projektleder

Læs mere

25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er. Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet

25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er. Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet 25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet 25 år med VVM Direktivet Frederikssundmotorvejen og den iterative proces Frederikssundmotorvejen Trafikale forhold SIDE

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Sorg Fastlæggelse af linjeføring for Bering-Beder vejen vedtagelse

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Bilag 1 INDSTILLING VEDRØRENDE RUTE 23 SKOVVEJEN MELLEM REGSTRUP OG KALUNDBORG

Bilag 1 INDSTILLING VEDRØRENDE RUTE 23 SKOVVEJEN MELLEM REGSTRUP OG KALUNDBORG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. november 2012 Bilag 1 INDSTILLING VEDRØRENDE RUTE 23 SKOVVEJEN MELLEM REGSTRUP OG KALUNDBORG Med aftalen om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense 2013/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

Motorvejen Kliplev Sønderborg. et OPP-projekt

Motorvejen Kliplev Sønderborg. et OPP-projekt Motorvejen Kliplev Sønderborg et OPP-projekt Maj 2008 Et særligt projekt Fakta om motorvejsprojektet I februar 2006 overtog Vejdirektoratet et anlægsprojekt fra Sønderjyllands Amt en 25 km lang motorvej

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND PROGRAM for borgermødet den 17. maj 2010 Kl. 19.00 Kl. 19.05 Kl. 19.15 Kl. 20.15 Kl. 20.35 Velkomst

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST-130-00419) Basis oplysninger

Læs mere

Indstilling. Ny motorvej på Rute 54 mellem Næstved og Rønnede

Indstilling. Ny motorvej på Rute 54 mellem Næstved og Rønnede Dato 5. april 2017 Dokument 17/04785-1 Side 1/9 Indstilling Ny motorvej på Rute 54 mellem Næstved og Rønnede VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 54 mellem Næstved og Rønnede Den 24. juni 2014 indgik

Læs mere

Eksempelsamling Menneskepassager

Eksempelsamling Menneskepassager Eksempelsamling Menneskepassager Grøn passage, stitunnel Placering: Flynderupsvej i Egebæksvang, Skotterup syd for Helsingør Banestr.: Kystbanen Dimensioner: Længde: 20 m, diameter: 3,7 m, største frihøjde:

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM Forbedret vejforbindelse til Moesgård Museum Oddervej Golfbane Lokalplan nr. 76 Kommuneplanens rammeområde 320402RE Ny Moesgårdvej Nyt Moesgård Museum

Læs mere

2. KORT BESKRIVELSE AF VVM-REDEGØRELSENS HOVEDFORSLAG, ALTERNATIVER OG TILVALGSMULIGHEDER

2. KORT BESKRIVELSE AF VVM-REDEGØRELSENS HOVEDFORSLAG, ALTERNATIVER OG TILVALGSMULIGHEDER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/13336-2 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Bilag 1: Indstilling Rute 18 Herning Holstebro og vejforbindelse til Gødstrup 1. VVM-PROCESSEN

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

EU: Direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet

EU: Direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet VVM - Regelsættet EU: Direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet Direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af ovennævnte direktiv

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015.

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Randers Kommune 2016 vurdering af planer prrammer. Lov om miljøvurdering af planer prrammer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Projektets navn: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

MOTORTRAFIKVEJEN MELLEM SDR. BORUP OG ASSENTOFT VEJPROJEKTET

MOTORTRAFIKVEJEN MELLEM SDR. BORUP OG ASSENTOFT VEJPROJEKTET MOTORTRAFIKVEJEN MELLEM SDR. BORUP OG ASSENTOFT VEJPROJEKTET MOTORTRAFIKVEJEN Det primære formål med den godt 5 km lange motortrafikvej er at aflaste den nuværende hovedlandevej igennem den sydlige del af

Læs mere

Til Aalborg Kommune. Dokumenttype VVM-anmeldelse. Date Juni 2015 UDVIDELSE AF TRANHOLMEJ FRA 2 TIL 4 SPOR MED TILHØRENDE ANLÆG VVM-ANMELDELSE

Til Aalborg Kommune. Dokumenttype VVM-anmeldelse. Date Juni 2015 UDVIDELSE AF TRANHOLMEJ FRA 2 TIL 4 SPOR MED TILHØRENDE ANLÆG VVM-ANMELDELSE Til Aalborg Kommune Dokumenttype VVM-anmeldelse Date Juni 2015 UDVIDELSE AF TRANHOLMEJ FRA 2 TIL 4 SPOR MED TILHØRENDE ANLÆG VVM-ANMELDELSE VVM-ANMELDELSE Revision 01 Dato 18-06-2015 Udarbejdet af RHOL

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Holstebromotorvejen

Forslag. Lov om anlæg af Holstebromotorvejen 2013/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov

Læs mere

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN VVM- UNDERSØGELSE E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DEBATOPL ÆG DEBATOPL ÆG OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN TYSKLAND OG DANMARK HAR INDGÅET EN TRAKTAT OM

Læs mere