Forslag. Lov om anlæg af Slagelse Omfartsvej, 2. etape

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om anlæg af Slagelse Omfartsvej, 2. etape"

Transkript

1 2010/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportministeriet Fremsat den 6. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om anlæg af Slagelse Omfartsvej, 2. etape 1. Transportministeren bemyndiges til 1) at anlægge en hovedlandevej fra Skælskørvej til Slagelse Landevej som 2. etape af Slagelse Omfartsvej. 2) at nedklassificere den nuværende hovedlandevej 126 (rute 22), Næstved-Slagelse, mellem Vestmotorvejen og tilslutningen af 2. etape af Slagelse Omfartsvej ved Slagelse Landevej. Stk. 2. Strækninger, der skal henholdsvis anlægges og nedklassificeres, fremgår af lovens bilag Transportministeren kan i særlige tilfælde efter anmodning fra ejeren ekspropriere en ejendom, der berøres særligt indgribende af det i loven nævnte projekt, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer. Stk. 2. Erstatningen fastsættes af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. 3. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 1

2 Bilag 1 Linjeføring for Slagelse Omfartsvej, 2. etape. 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets hovedindhold og baggrund 1.1 Hovedindhold 1.2 Baggrund 2. VVM-screening og forundersøgelse 3. Lovforslagets indhold 4. Beskrivelse af vejanlægget 4.1 Funktion og kvalitet 4.2 Tværprofil 4.3 Linjeføring og tilslutninger 4.4 Sideanlæg 4.5. Lokalvejnet og stier 4.6. Faunapassager og hegning 4.7 Erstatningsnatur 4.8 Støjafskærmning 4.9 Vejudstyr og beplantning 4.10 Vejafvanding 4.11 Naboarealer 5. Trafikale konsekvenser 6. Trafiksikkerhed 7. Plan- og beskyttelsesforhold 8. Alternativer 9. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 9.1 Anlægs- og samfundsøkonomi 9.2 Konsekvenser for Vejdirektoratet 10. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 11. Miljømæssige konsekvenser 11.1 Arealindgreb og barrierevirkning 11.2 Støj, luft og klima 11.3 Natur, landskab og fortidsminder 11.4 Friluftsliv 11.5 Overfladevand og grundvand 11.6 Ressourceforbrug 11.7 Forurenet jord 12. Administrative konsekvenser for borgerne 13. Forholdet til EU-retten 14. Høring over lovforslaget 15. Sammenfattende skema 3

4 1. Lovforslagets hovedindhold og baggrund 1.1 Hovedindhold Lovforslaget indeholder en bemyndigelse til transportministeren til at anlægge en 3 km lang omfartsvej fra Skælskørvej til Slagelse Landevej som 2. etape af Slagelse Omfartsvej (jf. Bilag 1). Lovforslaget indeholder endvidere en bemyndigelse til at nedklassificere den nuværende hovedlandevej 126 (rute 22), Næstved-Slagelse, til kommunevej på strækningen mellem Vestmotorvejen og tilslutningen af 2. etape af Slagelse Omfartsvej ved Slagelse Landevej. Lovforslaget er et led i udmøntningen af aftalen af 2. december 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om Bedre veje mv. Anlæg af første etape af anlægsprojektet omfatter en omfartsvej vest om Slagelse fra Kalundborgvej til Skælskørvej og er tidligere besluttet og igangsat, jf. Aftale om trafik for 2007 og aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar Transportministeren har endvidere med lov nr. 310 af 30. april 2008 fået bemyndigelse til ved afslutningen af anlægsarbejdet på omfartsvejens 1. etape at nedklasscificere den eksisterende hovedlandvej 125/126 (rute 22) på strækningen mellem Kalundborgvej og Vestmotorvejen. 1.2 Baggrund Med Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 blev det besluttet, at staten som led i kommunalreformen skulle videreføre det af Vestsjællands Amt igangsatte anlægsprojekt vedrørende Slagelse Omfartsvej. Det blev samtidigt besluttet, at der skulle foretages en statslig konsolidering af det amtslige beslutningsgrundlag vedrørende projektet. Projektet blev således sat i bero med henblik på en konsolidering af anlægsøkonomi m.v. Hensigten med en omfartsvej vest om Slagelse, der forløber fra Kalundborgvej og frem til Skælskørvej, er at aflaste den eksisterende hovedlandvej (rute 22), Kalundborg Slagelse Næstved, som går igennem Slagelse by. Slagelse Omfartsvej har til formål at forbedre forholdene for den regionale trafik i området og det lokale trafikmiljø i Slagelse by. Med aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der tilført yderligere midler til projektets realisering. Projektet er igangsat med et forventet åbningsår i Projektet benævnes i dette lovforslag som 1. etape af Slagelse Omfartsvej. Som led i aftalen om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en forundersøgelse af Slagelse Omfartsvej, 2. etape, dvs. en mulig sydlig forlængelse af omfartsvejen fra den planlagte afslutning af 1. etape. En etablering af 2. etape af Slagelse Omfartsvej vil betyde, at trafikken på rute 22 mellem Kalundborg og Næstved over Slagelse ikke skal køre på og derefter af motorvejen igen efter en kort strækning men i stedet kan benytte 2. etape af omfartsvejen. Forundersøgelsen resulterede i et forslag til 2. etape som en sydlig forlængelse af omfartsvejsvejen fra Skælskørvej til Slagelse Landevej, udformet som en 2-sporet vej. Vejdirektoratet har på baggrund af forundersøgelsen vurderet, at der kan opnås en besparelse på ca. 10 mio. kr. til omkostninger i forbindelse med jordhåndtering og anlægslogistik, såfremt en 2. etape af omfartsvejen anlægges samtidig med 1. etape. Vejdirektoratet har endvidere vurderet, at projektet for en 2. etape af omfartsvejen skulle VVMscreenes af miljømyndighederne, såfremt det blev besluttet at gå videre med projektet (VVM står for»vurdering af virkninger på miljøet«). Med aftalen af 2. december 2009 om Bedre veje mv. blev det besluttet at anlægge 2. etape af Slagelse Omfartsvej, og at der inden fremsættelse af anlægslov skulle foretages en VVM-screening og konsolidering af anlægsoverslaget for projektet. 4

5 Af aftalen fremgår endvidere, at der primo 2010 skulle søges bevillingsmæssig hjemmel til at igangsætte projektforberedende aktiviteter, således at anlægsarbejdet kan samordnes med det igangværende anlægsarbejde på 1. etape af Slagelse Omfartsvej. I forlængelse af aftalen opnåedes med aktstykke nr. 96 af 11. februar 2010 Finansudvalgets tilslutning til projektforberedende aktiviteter for 2. etape. Udgiften hertil på 7,2 mio. kr. finansieres af mindreudgifter på projektbevillingen i 2010 for strækningens 1. etape. Endvidere opnåedes tilslutning til, at udgifter på i alt 0,7 mio. kr. i 2010 til en VVM-screening og konsolidering af anlægsoverslaget kunne finansieres af uforbrugte midler fra forundersøgelsen. By og Landskabsstyrelsen (Miljøministeriet) vurderer, at der ikke er behov for yderligere undersøgelser inden projektets igangsættelse. Anlægsarbejdet på 1. etape af Slagelse Omfartsvej går i gang i slutningen af 2010 og forventes at kunne stå færdig i Anlægsarbejdet på 2. etape tænkes igangsat umiddelbart efter vedtagelsen af nærværende anlægslovsforslag. 2. etape forventes ligeledes at kunne stå færdig i VVM-screening og forundersøgelse Vestsjællands Amt har forud for kommunalreformens ikrafttræden foretaget arealreservationer til Slagelse Omfartsvej, 1. etape. Der er således i Regionplanen for Vestsjællands Amt vedtaget et regionplantillæg til forlægning af landevej 125/126, som er den hovedlandevej, der går gennem Slagelse by. Arealreservationen til omfartsvejen vest for byen udgør et 200 meter bredt bælte. Der er gennemført en VVM-screening af projektet vedrørende Slagelse Omfartsvej 2. etape for nærmere at undersøge, om anlægsprojektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og der dermed vil være behov for yderligere undersøgelser. VVM-screeningen er gennemført i By og Landskabsstyrelsen har på baggrund af VVM-screeningen meddelt Vejdirektoratet, at der ikke er behov for yderligere miljøundersøgelser (dvs. en VVM-redegørelse), før projektet for omfartsvejen syd om Slagelse (2. etape) kan igangsættes. 3. Lovforslagets indhold På baggrund af den gennemførte forundersøgelse og den politiske aftale af 2. december 2009 om Bedre veje mv. foreslås, at transportministeren bemyndiges til at anlægge en ca. 3 km lang hovedlandevej fra Skælskørvej til Slagelse Landevej. Strækningen fremgår af lovens bilag 1. Vejen anlægges i hovedtræk svarende til forslaget i Vejdirektoratets forundersøgelse, dog med en mindre justering af vejens længdeprofil således at anlægsarbejdet hensigtsmæssigt kan passes sammen med det igangværende anlægsarbejde på 1. etape af Slagelse Omfartsvej. Endvidere anlægges en rundkørsel i stedet for til- og frakørselsramper ved Skælskørvej, og der sker en justering af rundkørsel og linjeføring ved Sdr. Ringgade. Endvidere foreslås en bemyndigelse af transportministeren til at nedklassificere den nuværende hovedlandevej 126 (rute 22), Næstved-Slagelse, mellem Vestmotorvejen og tilslutningen af 2. etape af Slagelse Omfartsvej ved Slagelse Landevej syd for Slagelse. Endelig foreslås en bemyndigelse af transportministeren til i særlige tilfælde at fremrykke ekspropriation af ejendomme, der berøres særligt indgribende ved anlæg af omfartsvejen. 4. Beskrivelse af vejanlægget 4.1 Funktion og kvalitet Omfartsvejen anlægges som en 2-sporet vej, som indpasses i det omgivende miljø og landskab på en æstetisk og miljømæssigt afbalanceret måde, og som har høj trafiksikkerhedsmæssig standard. Omfartsvejen forventes at få en tilladt hastighed på 80 km/t. 5

6 Processen, der løber fra projekteringen og arealerhvervelsen via udbud i licitation til det egentlige anlægsarbejde, gennemføres på en måde, hvor projektets forløb er dokumenteret og efterfølgende evalueret. 4.2 Tværprofil Omfartsvejen anlægges som en 2-sporet landevej med en bredde på 14 m. Tværprofilet består af 2 kørespor a 3,50 m, 2 kantbaner a 0,50 m samt 2 yderrabatter a 3 m. 4.3 Linjeføring og tilslutninger Den overordnede linjeføring fremgår af lovens bilag 1. Omfartsvejen tilsluttes Skælskørvej i en rundkørsel. Derefter krydser vejen Skælskør Landevej og har et forløb mod øst, hvor Sdr. Ringgade bliver til Slagelse Landevej, og hvor strækningen krydses af Slagelsevej. Tilslutningen af omfartsvejen mod øst sker ved, at den eksisterende Sdr. Ringgade forlægges til en ny rundkørsel ved omfartsvejen. Rundkørslen tilsluttes Slagelsevej, Sdr. Ringgade og Slagelse Landevej, der alle forlægges. 4.4 Sideanlæg Der etableres ingen sideanlæg (rastepladser) på strækningen. 4.5 Lokalvejnet og stier Fra Skælskørvej krydser vejen Skælskør Landevej, der overføres med en stibro. Vejanlægget krydser herefter en nedlagt jernbane. Jernbanen er overdraget til Skov- og Naturstyrelsen, der planlægger at etablere en sti. Nøddebovej forlænges og tilsluttes Slagelsevej syd for rundkørslen. Det eksisterende kryds ved Sdr. Ringgade og Slagelse Landevej nedlægges. For at sikre forholdene for cyklister etableres en ny cykelsti fra Sdr. Ringgade. I den videre detailprojekteringsfase fastlægges de endelige krydsningsforhold for cyklister ved det nedlagte jernbanetracé og Sdr. Ringgade i samarbejde med Slagelse Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. Endelig fastlæggelse af ændringer i det lokale vejnet vil ske i detailprojekteringsfasen og i forbindelse med ekspropriationskommissionens behandling. 4.6 Faunapassager og hegning Der anlægges ikke faunapassager. Der opsættes vildthegn langs vejen i de områder, hvor der er færdsel af vildt og i øvrigt, hvor der kan være en trafiksikkerhedsmæssig risiko for påkørsel af dyr. 4.7 Erstatningsnatur Vejanlægget berører ikke naturområder eller fredskovområder. 4.8 Støjafskærmning Støjforholdene er undersøgt i Vejdirektoratets forundersøgelse, og i forbindelse med detailprojekteringen vil støjforholdene blive undersøgt på ny. Omfartsvejen anlægges med en støjreducerende asfalt. Derudover vil der blive opsat støjafskærmning i form af skærme eller jordvolde på den vestligste delstrækning, hvor omfartsvejen krydser Skælskør Landevej og passerer bymæssig bebyggelse. Den endelige udformning af støjafskærmningen fastlægges i forbindelse med detailprojekteringen. Vejdirektoratet vil forsøge at minimere støjgenerne ved at yde tilskud til facadeisolering til især enkeltliggende ejendomme. Tilskuddets størrelse afhænger af støjbelastningen. Ved boliger med en støjbelastning på mere end 73 db (decibel) ydes tilskud på 90 % af omkostningen til facadeisolering, ved et støjni- 6

7 veau i størrelsesordnen db ydes tilskud på 75 %, og ved et støjniveau i størrelsesordnen db ydes tilskud på 50 %. Det maksimale beløb er pr. 1. januar 2010 fastsat til kr. inkl. moms (byggeomkostningsindeks for boliger 120,2). 4.9 Vejudstyr og beplantning Omfartsvejen udstyres med vejtavler, autoværn og kantpæle. Afmærkning på kørebanen vil blive udført med reflekterende afmærkning. Der etableres ikke vejbelysning langs vejen, da strækningen er beliggende i åbent land. Rundkørslerne, der anlægges ved Skælskørvej og Slagelsevej, belyses. Skråninger og øvrige vejarealer beplantes, hvor det findes hensigtsmæssigt i forhold til trafiksikkerhed, æstetik og naturhensyn Vejafvanding Afvanding vil ske ved trug og grøfter, som det er tilfældet på 1. etape af omfartsvejen. Regnvand, der strømmer af vejen til trug, vil via dræn ledes til brønde og herfra via sandfang til nærtliggende recipient. Hvor vejen ligger på dæmning, vil vandet strømme af vejen og opsamles i grøfter, hvorfra det nedsiver eller ledes til nærtliggende recipient. Fra Skælskørvej og ca. 500 meter mod øst ledes afvandingen via et regnvandsbassin til eksisterende afvanding af Skælskørvej, alternativt til afvandingssystemet på omfartsvejens etape 1. Vejvand fra den resterende del af omfartsvejen ledes via regnvandsbassin til nærtliggende recipient. Endelig placering og udformning af afvandingen fastlægges i forbindelse med detailprojekteringen Naboarealer Omfartsvejens 2. etape anlægges på markarealer i randområdet mellem byzone nord for omfartsvejen og landbrugszone syd for. På den vestligste del af strækningen passerer omfartsvejen nord for Slots Bjergby. For at gennemføre anlægsarbejderne er det nødvendigt at disponere over arbejdsarealer. Disse reetableres og afleveres efter endt brug tilbage til ejerne. Behovet for arbejdsarealer vil blive fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen. 5. Trafikale konsekvenser Det er ved hjælp af en trafikmodel beregnet, at der sker en aflastning af den nuværende hovedlandevej gennem Slagelse på mellem og biler i døgnet i Aflastningen er størst i den sydlige del af Slagelse by. Omfartsvejens 2. etape vil endvidere medføre, at der sker en overflytning af trafik fra den nuværende hovedlandevej gennem Slagelse til omfartsvejens 1. etape. Anlæg af omfartsvejen vil medføre tidsbesparelser for de trafikanter, der vil benytte den nye omfartsvej. Anlæg af omfartsvejen vil medføre mindre trafikarbejde gennem Slagelse by, idet trafikken på rute 22 mellem Kalundborg og Næstved via 1. etape af omfartsvejen ikke længere skal køre en omvej ved at skulle benytte motorvejen på en kort strækning og derefter dreje af og køre videre på Sdr. Ringgade, men i stedet kan benytte 2. etape af omfartsvejen. Alt i alt vil anlægget af omfartsvejen dog medføre en stigning i det samlede trafikarbejde. 6. Trafiksikkerhed Anlæg af omfartsvejen syd for Slagelse (2. etape) vil samlet set forbedre trafiksikkerheden, da den nye omfartsvej er sikrere end de eksisterende veje, som aflastes. 7

8 7. Plan- og beskyttelsesforhold Slagelse Omfartsvejs 2. etape er indarbejdet i den gældende kommuneplan, og der er udlagt arealreservation til anlægget i kommuneplanen. Den planlagte vej placeres i randområdet mellem nyudlagt byzone mod nord og landzone mod syd. Vejanlægget placeres indenfor et areal, der i kommuneplanen er udpeget som kirkeomgivelse for Slots Bjergby Kirke, og i et område, hvor der er særlige drikkevandsinteresser. Lerlaget over grundvandsmagasinet er i området tilstrækkeligt til at beskytte grundvandet mod nedsivning af forurenet vand. Der vil blive indarbejdet foranstaltninger til sikring af grundvandets kvalitet i forbindelse med detailprojekteringen. Vejanlægget berører en skovbyggelinje, hvor vejen tilsluttes Sdr. Ringgade. De konkrete tilladelser og dispensationer, der er nødvendige for anlæggets gennemførelse, vil blive søgt løbende i forbindelse med projekteringen af anlægget. Slagelse Kommune har meddelt, at kommunen er indstillet på at give de nødvendige tilladelser i medfør af planloven, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven og museumsloven til at gennemføre projektet. Miljøcenteret i Roskilde (By og Landskabsstyrelsen) har meddelt sin principgodkendelse af projektet i henhold til 20 i naturbeskyttelsesloven og truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. 8. Alternativer Der er ikke undersøgt andre løsningsforslag for linjeføring og udformning af 2. etape af omfartsvejen syd om Slagelse. 9. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 9.1 Anlægs- og samfundsøkonomi Anlægsoverslaget for anlæg af Slagelse Omfartsvej, 2. etape, er udarbejdet efter Transportministeriets retningslinjer for ny budgettering af anlægsprojekter på vej- og baneområdet. Anlægsoverslaget er opgjort på fire niveauer: Fysikoverslag, basisoverslag, ankerbudget (projektbevilling) og samlet anlægsbudget (totaludgift). Fysikoverslaget er udarbejdet ved hjælp af Vejdirektoratets overslagssystem. Det vil sige, at det er baseret på teoretiske mængder fra det foreliggende skitseprojekt og enhedspriser og erfaringer fra de seneste, sammenlignelige anlægsarbejder. Fysikoverslaget er behæftet med usikkerhed, da udgifter til bl.a. ekspropriationer, jordarbejder og asfaltarbejder ikke kan beregnes præcist på forhånd. Projektets detaljerede udformning, mængder m.v. kendes først på et senere tidspunkt, ligesom udviklingen i priserne på ejendomsmarkedet og konjunktur- og konkurrencesituationen på licitationstidspunktet er af væsentlig betydning for anlægsudgifternes endelige størrelse. Der er beregnet et basisoverslag for omfartsvejens 2. etape på 80,7 mio. kr. i 2010-priser (vejindeks 180,8). I overslaget indgår udgifter til etablering af anlægget, arealerhvervelse, projektering, tilsyn og administration, men ikke moms. I henhold til retningslinjerne for ny anlægsbudgettering vil projektbevillingen på finansloven (ankerbudgettet) være basisoverslaget tillagt 10 %, dvs. 88,8 mio. kr. Ved indbudgettering på finansloven afsættes yderligere en central reserve på 20 % i Transportministeriet. Det samlede anlægsbudget vil således være 104,9 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor. Der er heri indregnet en besparelse på 10 mio. kr. i jordhåndtering som følge af, at anlægsarbejderne gennemføres i takt med anlægsarbejderne for 1. etape af omfartsvejen. 8

9 Tabel 1: Basisoverslag, ankerbudget og samlet anlægsbudget. Prisniveau 2010 og vejindeks 180,8. Basisoverslag Mio. kr. Ankerbudget (basisoverslag + 10 pct.) Mio. kr. Samlet anlægsbudget (basisoverslag + 30 pct.) Mio. kr. 80,7 88,8 104,9 Projektets omkostninger og fordele for samfundet er opgjort i henhold til Transportministeriets manual for samfundsøkonomisk analyse. På baggrund af disse opgørelser er beregnet en intern rente for projektet. Den interne rente er den rente, som opnås med den investerede kapital, når alle fordele og omkostninger opgøres over den samlede projektperiode. Den interne rente skal mindst svare til den samfundsøkonomiske kalkulationsrente på 5 %, for at projektet har et positivt samfundsøkonomisk afkast. Det bemærkes, at en række miljøeffekter, herunder barrierevirkning, tab af naturværdier og støj i naturområder samt arealindgreb ved anlægsprojekter, ikke værdisættes i den samfundsøkonomiske analyse. Den interne rente for projektet er beregnet til 4,1 %. Anlæg af Slagelse Omfartsvej, 2. etape, vil kunne gennemføres efter følgende tidsplan: : Detailprojektering 2011: Besigtigelse og ekspropriation : Anlæg 2013: Udbygning færdig 2014: Færdiggørelsesarbejder m.v. Bevillingerne i 2010-priser (indeks 180,8) forventes at fordele sig, som anført i Tabel 2 nedenfor. Tabel 2. Årsfordelt anlægsbudget År I alt 9.2 Konsekvenser for Vejdirektoratet Ankerbudget (projektbevilling) Mio. kr. 7,2 20,9 25,1 29,6 6,0 88,8 Samlet anlægsbudget Mio. kr. 8,5 24,7 29,6 35,0 7,1 104,9 Arbejdet forestås af Vejdirektoratet og har således primært økonomiske og administrative konsekvenser for Vejdirektoratet i forbindelse med anlæg og drift. Arbejdet med at beskrive anlægget i et detailprojekt, som kan danne baggrund for udbud, udføres af Vejdirektoratet i samarbejde med eksterne rådgivningsfirmaer. Rådgivningsopgaver og anlægsarbejder udbydes efter gældende regler herfor. Vejdirektoratet og dets bygherrerådgivere fører tilsyn med entreprenørernes arbejde for at sikre, at arbejdet leveres i overensstemmelse med den aftalte kvalitet, tidsplan og pris. Herudover skal projektforløbet styres, kontrolleres, dokumenteres og evalueres, og den nødvendige information formidles til trafikanter og naboer. Trafikafviklingen skal overvåges, og trafiksikkerhedsmæssige indsatser skal gennemføres. Vejdirektoratet vil løbende undersøge og afprøve mulighederne for anvendelse af nye metoder og ny teknologi med henblik på at optimere projektet trafiksikkerhedsmæssigt, miljømæssigt og økonomisk. 9

10 Af den samlede udgift er der til projektering, tilsyn og administration budgetteret med 17 % for anlæg af omfartsvejen. De 17 % er forudsat fordelt med 4,6 % til lønninger til Vejdirektoratets eget personale, ca. 7,4 % til eksterne rådgivere og ca. 5,0 % til øvrige driftsudgifter. Vejdirektoratets projektbevilling til anlæg af Slagelse Omfartsvej, 2. etape, på 88,8 mio. kr. optages på finanslovens Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev. ), Den centrale reserve på 16,1 mio. kr., svarende til 20 % af basisoverslaget, optages på finanslovens Anlægsreserve (Anlægsbev. ). Anlæg af Slagelse Omfartsvej, 2. etape, gennemføres parallelt med etablering af 1. etape. Derfor er der i overslaget for 2. etape forudsat mindreudgifter i størrelsesordenen 10 mio. kr. til jordhåndtering og anlægslogistik på 1. etape. Besparelsen medgår til finansiering af projekteringsudgifter m.v. til strækningens 2. etape, jf. aktstykke nr. 96 af 11. februar Vejdirektoratet vil efter vedtagelse af anlægsloven sammenlægge 1. og 2. etape til ét anlægsprojekt, således at der på den følgende finanslov optages ét projekt Slagelse Omfartsvej, etape 1 og 2 med én samlet projektbevilling. 10. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Anlæg af Slagelse Omfartsvej, 2. etape vil forbedre trafikforholdene og derved reducere transportudgifterne for erhvervslivet. I anlægsfasen skønnes der at være en direkte og indirekte beskæftigelse på ca. 50 mandår. De direkte afledte økonomiske konsekvenser vil primært berøre sparet tid og sparede kørselsomkostninger. Den sparede tid for erhvervssegmentet har en værdi i størrelsesordenen 2,7 mio. kr. (prisniveau 2010) i åbningsåret 2013, som delvist modsvares af ekstra kørselsomkostninger på 0,7 mio. kr., og er herefter stigende i takt med væksten i trafikken. En del af tidsbesparelsen tilfalder erhvervslivet i form af reducerede transportomkostninger. For så vidt angår de strukturelle økonomiske virkninger for erhvervslivet kan nævnes, at en forbedret fremkommelighed normalt forventes at give positive effekter for erhvervslivet. I den forbindelse er det af væsentlig betydning, at den del af tidsbesparelserne, der ikke direkte kan henføres til erhvervstrafik og dermed som afledt økonomisk effekt, primært kan henføres til trafik mellem bolig og arbejdssted, som giver erhvervslivet en positiv effekt i form af fordele for de ansatte. 11. Miljømæssige konsekvenser I VVM-screeningen og forundersøgelsen af projektet er der redegjort for de forventede miljømæssige konsekvenser af vejanlægget. Konsekvenserne er resumeret nedenfor Arealindgreb og barrierevirkning Der forventes eksproprieret ca. 15,5 ha. til vejanlægget. 1-2 ejendomme forventes totaleksproprieret. Omfanget af ekspropriationer vil blive fastlagt endeligt af ekspropriationskommissionen, der skal godkende projektet ved en besigtigelsesforretning. Alle ekspropriationer gennemføres efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. november Støj, luft og klima I forbindelse med Vejdirektoratets forundersøgelse af 2. etape af Slagelse Omfartsvej er der foretaget beregning af støj i området. Det forudsættes i beregningen, at 1. etape af Slagelse Omfartsvej er etableret. 10

11 Der er beregnet støj for boligerne beliggende ved henholdsvis Skælskørvej, Skælskør Landevej og Sdr. Ringgade. Boligerne er i dag belastet med trafikstøj fra disse veje. Antallet af boliger med en støjbelastning over 58 db (decibel) er beregnet for omfartsvejen og det berørte vejnet. Etablering af omfartsvejens 2. etape vil samlet set medføre et fald fra til støjbelastede boliger, svarende til et fald på 74 boliger, og antallet af stærkt støjbelastede boliger vil falde med 17. I forbindelse med detailprojekteringen vil der blive foretaget nye støjberegninger. Langs omfartsvejen vil der blive opsat støjafskærmning ved bymæssig bebyggelse i form af skærme eller jordvolde på den vestligste delstrækning ved Skælskør Landevej for at mindske støjgenerne. Derudover anlægges omfartsvejen med en støjreducerende asfalt. Vejdirektoratet forventer en lille stigning i emissioner af forurenende stoffer. Etablering af 2. etape af Slagelse omfartsvej vil indebære en forøgelse af trafikarbejdet og dermed energiforbrug og emissioner. Den forventede stigning i kørehastigheden kan isoleret set også medføre stigning i emissioner, mens det vil trække i den anden retning, at hastigheden på omfartsvejen må forventes at være mere jævn end på de nuværende vejalternativer. Der forventes således mindre stigninger i de samlede emissioner men også positive effekter af, at trafikarbejde flyttes fra by til land. Det vurderes, at CO2-udledningen vil øges med ca. 400 ton pr. år. Omfartsvejen medfører samlet set en omfordeling af emissionerne, hvorved der opnås en reduktion af emissionerne i byområder, der modsvares af lidt større stigninger i det åbne land. Da omfartsvejen forløber i det åbne land med gode spredningsbetingelser, vurderer Vejdirektoratet, at luftforureningskoncentrationerne vil være langt under de vejledende grænseværdier Natur, landskab og fortidsminder Der ligger ingen internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) tæt på omfartsvejen. Anlægget af omfartsvejen vurderes hverken direkte eller indirekte at påvirke Natura 2000-områder. I området i nærheden af omfartsvejen findes tre små søer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Det kan ikke udelukkes, at den sø, der ligger tættest på omfartsvejen, kan blive påvirket i anlægsfasen, og det vil i forbindelse med detailprojekteringen blive vurderet, om søen bliver berørt. I tilfælde heraf skal der søges dispensation fra Slagelse Kommune. Det er Vejdirektoratets vurdering, at de resterende søer ikke vil blive påvirkede af vejanlægget. Der er i forbindelse med 3-registreringen ikke registreret strengt beskyttede arter efter habitatdirektivet eller rødlistede arter i søerne. Vejanlægget ligger udenfor områder, der er udpeget som landskabsområder, dvs. udenfor områder, der indeholder værdifulde naturområder, bevaringsværdige landskaber og kulturhistoriske værdier. Vejanlægget ligger indenfor et areal udpeget som kirkebeskyttelsesområde. Vejens placering i terrænet vurderes imidlertid ikke at ville forringe indsigten til kirken. Vejanlægget berører ingen kendte fund eller fortidsminder. Anlægget berører fire diger, der er beskyttet af museumsloven. Der skal søges om dispensation herfor hos Slagelse Kommune. En mindre del af omfartsvejens østligste del ved tilslutningen ved Sdr. Ringgade er beliggende indenfor skovbyggelinjen i henhold til naturbeskyttelsesloven. Da der allerede i dag er vejanlæg indenfor skovbyggelinjen, vurderes tilslutningen af omfartsvejen ikke at påvirke skovbyggelinjen væsentligt. Der vil blive søgt dispensation herfor hos Slagelse Kommune Friluftsliv Vejanlægget berører planrammeområdet den grønne ring om Slagelse, men vil ikke være til hinder for, at rammen for den grønne ring bevares, da der er tale om meget små arealer af rammeområdet, der medgår til vejanlægget. 11

12 11.5 Overfladevand og grundvand Vejvand opsamles og føres via ledninger og grøfter til regnvandsbassiner, hvor urenheder bundfældes, og afstrømningen reguleres, inden vandet føres videre til det nærmeste vandløb el lign. Vejvandet vil pga. etablering af regnvandsbassiner ikke medføre væsentlige skader i vandløbene, hverken i form af erosion eller forurening. Skulle der ske et uheld på vejen, der f.eks. medfører olieudslip, vil olien kunne opsamles fra regnvandsbassinet, inden den løber ud i vandløbet. Anlægget ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser men uden nitratfølsomme indvindingsoplande, det vil sige, hvor grundvandet er nitratbelastet, eller der er en lille geologisk beskyttelse overfor nitrat. Vejdirektoratet har på denne baggrund vurderet, at der ikke vil være væsentlig påvirkning af grundvand og drikkevandsinteresser Ressourceforbrug Forbrug af råstoffer er opgjort på baggrund af et skitseprojekt for vej, bro og afvanding. Forbruget omfatter ca t ny asfalt og m3 stabilgrus og bundsikring. Asfalt og grus fra opbrydning af de eksisterende veje genbruges i videst mulige udstrækning Forurenet jord Omfartsvejen vil ikke berøre registrerede forurenede eller potentielt forurenede grunde. Forurenet rabatjord langs de eksisterende veje, som skal fjernes ved tilslutningerne til omfartsvejen, vil som udgangspunkt indgå i vejanlægget. Håndtering af jord vil ske på en måde, så eventuelle konflikter i anlægs- og driftsfasen minimeres. Ved arbejde i forurenet jord skal jorden bortskaffes eller indbygges i projektet efter særlige regler i henhold til gældende lovgivning og bestemmelser. Der vurderes ikke at være nogen risiko for forurening af grundvand som følge af disponeringen af rabatjord i anlægsprojektet. 12. Administrative konsekvenser for borgerne Det færdige anlæg vil samlet set forbedre trafik- og miljøforholdene for borgerne i området. Anlægget berører direkte og indirekte en række mennesker bl.a. i form af ekspropriationer og gener i forbindelse med anlægsarbejderne. I det videre forløb i anlægsprocessen vil ejere og brugere af de berørte ejendomme blive orienteret direkte dels ved breve fra Vejdirektoratet og ekspropriationsmyndighederne om anlægsarbejdernes tidsplan og fremdrift, dels ved personlig kontakt til ejere og brugere og ved afholdelse af møder med grundejerforeninger m.v. Borgerne har endvidere mulighed for at holde sig løbende orienteret om anlægsarbejdet på Forholdet til EU-retten De gennemførte miljøundersøgelser og høringer opfylder kravene i Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet med senere ændringer (VVM-direktivet) (EF-Tidende 1985 nr. L 175, side 40) samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse (EF Tidende 2003 nr. L 156, side 17). Ingen fuglebeskyttelses- eller habitatområder (Natura 2000-områder) i henhold til Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle med senere ændringer (Fuglebeskyttelsesdi- 12

13 rektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1) og Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer (Habitatdirektivet) (EF-Tidende 1995 nr. L 1, side 135) vil blive direkte eller indirekte berørt af projektet. 14. Høring over lovforslaget Lovforslaget har været i høring hos Slagelse Kommune, Region Sjælland, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, DI Transport, Dansk Transport og Logistik (DTL), Movia og Forenede Danske Motorejere (FDM). Høringssvarene vil blive fremsendt til Trafikudvalget, ledsaget af de kommentarer, som udtalelsen måtte give anledning til. 15. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ mindreudgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Økonomiske konsekvenser Mindreudgifter for stat, region Udgift for staten på og kommune, som følge for stat, regioner og kommuner 104,9 mio. kr. (2010-priser af færre trafikuheld inkl. tillæg på 30 %). Merudgifter til drift og vedligeholdelse Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Meradministration for Vejdirektoratet i anlægsfasen Vejanlægget forventes at Ingen medføre reducerede transportudgifter. Forøgelse af beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren i anlægsperioden Administrative konsekvenser Ingen Ingen for erhvervslivet Administrative konsekvenser Betydelig forbedring for tra- Gennemførelse af projektet for borgerne fikanterne på omfartsvejen ogvil medføre ekspropriation fra aflastning af trafikken på alternative en række ejendomme veje Miljømæssige konsekvenser Formindskelse af støjgener Begrænsede indgreb i naturområder og mindre stigning i emissioner af luftforurenende stoffer Forholdet til EU-retten Ingen fuglebeskyttelses- eller habitatområder (Natura områder) i henhold til Rådets direktiver bliver hverken direkte eller indirekte berørt af vejanlægget. Det vil gennem afværgeforanstaltninger og kompenserende tiltag blive sikret, at de arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, ikke påvirkes negativt af vejanlægget 13

14 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Den foreslåede bestemmelse i nr. 1 indeholder en bemyndigelse af transportministeren til at anlægge en ca. 3 km lang 2. etape af Slagelse Omfartsvej. Endvidere foreslås, at transportministeren bemyndiges til at nedklassificere den nuværende hovedlandevej 126 (rute 22), Næstved-Slagelse, mellem Vestmotorvejen og tilslutningen af 2. etape af Slagelse Omfartsvej ved Slagelse Landevej. Der henvises til de almindelige bemærkninger og lovens bilag 1. I den forbindelse skal det bemærkes, at transportministeren ved lov nr. 310 af 30. april 2008 nr. L64 (Lovforslag om omklassificering af visse veje, , 2. samling) er bemyndiget til at nedklassificere den del af hovedlandvej 125/126 (rute 22), Kalundborg Slagelse Næstved, der forløber gennem Slagelse by på strækningen fra tilslutningen af omfartsvejens 1. etape på Kalundborgvej (ny hovedlandevej 127) og frem til krydset mellem Sdr. Ringgade og Vestmotorvejen. Til 2 Den foreslåede bestemmelse i stk. 1 indebærer, at transportministeren i særlige tilfælde efter anmodning fra ejeren kan ekspropriere en ejendom, der berøres særligt indgribende af projektet, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer. Endvidere foreslås i stk. 2, at erstatningen fastsættes af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. De ordinære ekspropriationer til vejanlægget vil ske med hjemmel i vejlovens 43 og efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. november Ekspropriationerne ledes af Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne. De ordinære ekspropriationer til vejanlæg af denne type kan normalt forventes gennemført 1½-3 år efter vedtagelsen af en anlægslov, da ekspropriationerne først kan gennemføres, når Vejdirektoratet har udarbejdet et detailprojekt, og ekspropriationskommissionen har afholdt de nødvendige besigtigelser og godkendt projektet. Med forslaget vil transportministeren som nævnt få hjemmel til i særlige tilfælde at fremrykke ekspropriationstidspunktet for ejendomme, der berøres særligt indgribende af projektet. Ved»særligt indgribende«sigtes almindeligvis til en situation, hvor det vurderes, at der er stor sandsynlighed for, at den pågældende ejendom vil blive totaleksproprieret i forbindelse med projektet. Selv om kravet om, at ejendommen skal berøres særligt indgribende af motorvejsplanerne, er opfyldt, skal også betingelsen om, at der skal være tale om et særligt tilfælde være opfyldt, førend transportministeren kan ekspropriere de pågældende ejendomme på et tidspunkt forud for de ordinære ekspropriationer. Som eksempler på særlige tilfælde kan nævnes, at en fremrykket ekspropriation kan afværge væsentlige økonomiske konsekvenser, eller at ejendommen ønskes overtaget af særlige personlige årsager, herunder sygdom, alder, familieforøgelse eller andre sociale forhold. Forventede ændringer i ejendomspriserne kan ikke i sig selv anses for at udgøre en væsentlig økonomisk konsekvens. Til 3 Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 14

Forslag. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej

Forslag. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej 1. Transportministeren

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Nykøbing Falster Omfartsvej

Forslag. Lov om anlæg af Nykøbing Falster Omfartsvej 2010/1 LSF 154 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Forslag. til. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej

Forslag. til. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 188 Offentligt 1 Transportministeriet Udkast 25. januar 2010 Forslag til Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej 1. Transportministeren bemyndiges til

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved 1. Transportministeren bemyndiges

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved Page 1 of 10 2010/1 LSF 155 Offentliggørelsesdato: 24-02-2011 Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft (sydlig omfartsvej ved Randers) Lovforslag nr. L 138 Folketinget

Forslag. Lov om anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft (sydlig omfartsvej ved Randers) Lovforslag nr. L 138 Folketinget Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft (sydlig omfartsvej

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup 2014/1 LSF 133 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 4. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev VVM-undersøgelse 26. juni 2017 Kolding Herreds Landbrugsforening Emner vi behandler i aften Generel præsentation af projektet og VVM-processen Erfaringer fra andre

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 34 Offentligt Transportministeriet 6. november 2014 UDKAST Forslag til Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup 1. Transportministeren bemyndiges til 1) at anlægge

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød

Forslag. Lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød 2009/1 LSF 135 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-218 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 2. december 2011 John Halkær Kristiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 2. december 2011 John Halkær Kristiansen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 John Halkær Kristiansen jhk@vd.dk 7244 3668 Bilag 1 Indstilling om Skovvejen, rute 23 syd om Regstrup Med aftalen om En grøn transportpolitik af

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved 2010/1 LSF 155 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Holstebromotorvejen

Forslag. Lov om anlæg af Holstebromotorvejen Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om anlæg af Holstebromotorvejen 1. Transportministeren bemyndiges til at anlægge

Læs mere

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Hønsinge Omfartsvej Indkaldelse af ideer og forslag November 2012 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for vurdering af visse offentlige og private anlægs

Læs mere

Forslag. Lov om omklassificering af visse veje

Forslag. Lov om omklassificering af visse veje 2007/2 LSF 64 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 400-10 Fremsat den 30. januar 2008 af Transportministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

L 135 Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød.

L 135 Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. 1 af 11 04.03.2010 10:52 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 135 Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød.

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge

Forslag. Lov om udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge 2010/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 6. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej Basis oplysninger Tekst Dok.nr. 126447/16 Projektbeskrivelse Dobbeltrettet cykelsti på 2,5 m bredde i åbent land, langs med Ringkøbing. Strækningen er ca. 3,0

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej

Forslag. Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 14 Offentligt Forslag til Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej 1. Transport- og bygningsministeren bemyndiges til: 1) at anlægge en omfartsvej vest

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord

Forslag. Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord 1. Transportministeren

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord

Forslag. Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord 2009/1 LSF 133 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-217 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4

Forslag. Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4 1 Transport- og Energiministeriet Udkast 1. februar 2006 Forslag til Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4 1. Transport- og energiministeren bemyndiges til:

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. oktober 2012 12/06462 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3694 BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN 1.

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Forslag. til. Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest

Forslag. til. Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest Transport- og Energiministeriet Udkast 8. februar 2006 end. Forslag til Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest 1. Transport- og energiministeren bemyndiges til at udbygge Holbækmotorvejen

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00239) Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00239) Basis oplysninger Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00239) Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Ombygning af kryds mellem hovedlandevejen

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST-130-00419) Basis oplysninger

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense Forslag til Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense 1. Transportministeren bemyndiges til at udbygge hovedlandevej 40, Fynske Motorvej (E20), fra Motorvejskryds Odense til ca. 2,0 km øst for

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej

Forslag. Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2016-17 Fremsat den 14. december 2016 af transport-, bygnings- og boligminister (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej 1. Transport-, bygnings-

Læs mere

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Rute 54 Næstved - Rønnede VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Program for mødet Velkomst Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Overblik over resultaterne i VVM-undersøgelsen Projektleder

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør (projekt)

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Sorg Fastlæggelse af linjeføring for Bering-Beder vejen vedtagelse

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Implementering af ny anlægsbudgettering. Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse

Implementering af ny anlægsbudgettering. Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse Implementering af ny anlægsbudgettering Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse Baggrunden for ny anlægsbudgettering Gentagende kritik af budgetteringen af større statslige anlægsprojekter.

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan

Billund Kommunes Spildevandsplan Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg nr. 4 Tillægget omfatter: Ny trykledning mellem Donslund og Stenderup-Krogager Nedlæggelse af Donslund Renseanlæg 5. marts 2015 Endelig 14/31068 1. Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart 2009/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-220 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) VVM Myndighed Basis oplysninger Sorø Kommune Nyt vejanlæg til betjening af boligområdet

Læs mere

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015 Tilslutningsanlægget ved Ødisvej Borgermøde den 24. marts 2015 Program Velkomst Udvalgsformand Knud Erik Langhoff, Kolding Kommune Projektgennemgang Projektleder Niels Koefoed, Vejdirektoratet Afdelingsleder

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart. Lovforslag nr. L 136 Folketinget

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart. Lovforslag nr. L 136 Folketinget Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart 1.

Læs mere

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Svendborgmotorvejen færdiggøres og åbnes Svendborg er nu forbundet med det øvrige motorvejsnet anlæg af 35 km motorvej fra Odense til Svendborg er afsluttet. Trafikanterne

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense 2013/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST )

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST ) Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00240) Etablering af en

Læs mere

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail:

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst: Screeningen er udført med henblik på at fastlægge, om projektet udløser VVM-pligt

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Bilag 1 INDSTILLING VEDRØRENDE RUTE 23 SKOVVEJEN MELLEM REGSTRUP OG KALUNDBORG

Bilag 1 INDSTILLING VEDRØRENDE RUTE 23 SKOVVEJEN MELLEM REGSTRUP OG KALUNDBORG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. november 2012 Bilag 1 INDSTILLING VEDRØRENDE RUTE 23 SKOVVEJEN MELLEM REGSTRUP OG KALUNDBORG Med aftalen om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev

Læs mere

VVM-tilladelse. for Hønsinge Omfartsvej. Marts 2015

VVM-tilladelse. for Hønsinge Omfartsvej. Marts 2015 VVM-tilladelse for Hønsinge Omfartsvej Marts 2015 Titel: VVM-tilladelse for Hønsinge omfartsvejvvmtilladelse Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-152639 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25570 Basis oplysninger

Læs mere

25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er. Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet

25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er. Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet 25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet 25 år med VVM Direktivet Frederikssundmotorvejen og den iterative proces Frederikssundmotorvejen Trafikale forhold SIDE

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Tekst Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse kort: 255 kw solcelleanlæg, reflekterende solcollepaneler. 1205 paneler. Opsætning

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Spejderlejren 2017 finder af sted på Kær Vestermark. Lejren vil betyde en kraftig stigning i trafikken

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Erfaringer med VVM og Natur

Erfaringer med VVM og Natur Erfaringer med VVM og Natur Hvad sker der fra VVM til færdigt projekt Anne B. Hansen, Banedanmark 14. april 2015 1 Fra VVM til virkelighedens anlægsarbejde når der skabes nye landskaber og ny natur Hvorvidt

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-147483 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25577 Basis oplysninger

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads København Ø. Att.:

Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads København Ø. Att.: Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads 15 2100 København Ø. Att.: abhs@bane.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00314 Ref. chrbe Den 23. oktober 2014 Afgørelse om at hastighedsopgradering på

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2014-15 Fremsat den 4. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup 1. Transportministeren bemyndiges til

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere