Partnerskabsaftale mellem. Det selvejende dagtilbud Fyrtårnet. Svendborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Partnerskabsaftale mellem. Det selvejende dagtilbud Fyrtårnet. Svendborg Kommune"

Transkript

1 Partnerskabsaftale mellem Det selvejende dagtilbud Fyrtårnet og Svendborg Kommune Denne partnerskabsaftale er udarbejdet i samarbejde mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Fyrtårnet, 5700 Svendborg, om dagtilbuddets drift som dagtilbud for børn i alderen 3 år til skolestart/0 2 år. Der er for Fyrtårnet udarbejdet en vedtægt, der er godkendt af Svendborg Kommune. Vedtægten er sammen med netværkskontrakten grundlaget for denne partnerskabsaftale. Vedtægtsændringer for et enkelte dagtilbud skal godkendes af Svendborg Kommune og den til enhver tid gældende netværkskontrakt skal fremsendes til Svendborg Kommune. Partnerskabsaftalen ser vi som en mulighedsmaskine 1 - et fleksibelt alternativ til den tidligere driftsoverenskomst. Ifølge Dagtilbudsloven har kommunen det overordnede ansvar for dagtilbud i kommunen. De selvejende dagtilbud indgår i kommunens tilbudsstruktur og er en integreret del både af kommunens samlede generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats til børn. Svendborg Kommune har i henhold til retssikkerhedsloven og dagtilbudsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende dagtilbud. Dagtilbuddet er omfattet af bl.a. dagtilbudsloven, offentlighedsloven, forvaltningsloven og retssikkerhedsloven. I henhold til den enhver tid gældende lovgivning for dagtilbud generelt indgås følgende partnerskabsaftale: Det forpligtende netværk 1 Fyrtårnet indgår i det forpligtende netværk af selvejende dagtilbud med partnerskabsaftale med Svendborg Kommune. Der afholdes 6 årlige møder á 1½ time mellem det forpligtende netværks ledere og Svendborg Kommune. Møderne lægges som udgangspunkt den sidste torsdag i januar, marts, maj, juni, september og november. Udvalget for Børn og Unge har desuden besluttet, at der afholdes et årligt dialogmøde med bestyrelserne og netværkets ledere. 1 Niels Åkerstrøm Andersen, Partnerskabelse, side 17

2 Antal pladser 2 Antallet af pladser i dagtilbud fastsættes til bygningens maksimums kapacitet, som står til rådighed for Svendborg Kommune. Udnyttelsen af dagtilbuddets fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, som gælder for dagtilbuddet samt arbejdsmiljøloven. De gennemsnitlige børnetal fastsættes én gang årligt for det kommende år i samarbejde mellem Børn og Unge og Fyrtårnets dagtilbudsleder ud fra de prognoser, der danner grundlag for det kommende års behov for pladser. Optagelse i dagtilbud 3 Bestemmelse om optagelse i dagtilbuddet træffes af kommunen i overensstemmelse med de af kommunen fastlagte visitationsprincipper. I særlige tilfælde sker indskrivning af børn i dagtilbuddet i samarbejde med dagtilbudslederen. Fyrtårnet anvender følgende IT-systemer fra Svendborg Kommune: KMD Institution, KMD ProKap og Børneintra. I december opgøres det endelige antal børn for året, og der afregnes i op- og nedadgående retning, i forhold til det årlige aftalte antal børn, der reguleres kvartalsvis jf. resursetildeling for lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud for 0 år til skolestart i Svendborg Kommune og Administrationsgrundlaget for dagtilbud. Åbningstid 4 Kommunen fastsætter den ugentlige åbningstid. Bestyrelsen kan fastsætte den konkrete åbningstid under hensyntagen til forældrenes behov. Meddelelse om ændringer i åbningstiden skal gives forældrene med mindst 1 måneds varsel. Åbningstiden og efterfølgende ændringer skal meddeles kommunen med samme varsel. Bestyrelsen kan i ferieperioder, hvis pasningsbehovet ikke er særlig stort, vælge at lukke dagtilbuddet og indgå aftale med et andet dagtilbud om pasning. Svendborg Kommunes kriterier for lavt fremmøde er gældende. Det forpligtende netværk af selvejende dagtilbud betragtes i den sammenhæng som et område, med mulighed for at koordinere planlægning af åbningstider indenfor netværket. Dagtilbuddet er pasningsforpligtet på alle hverdage. Undtaget er den 24. december og 5. juni er lukkedage, hvor dagtilbuddet ikke er pasningsforpligtet jævnfør Dagtilbudsloven. 2

3 Lovgivning/bestyrelsen 5 Bestyrelsen skal følge de centralt fastlagte regler og er forpligtiget til at følge og holde sig orienteret om den til enhver tid gældende lovgivning på området. Selvejende dagtilbud skal endvidere følge de politiske og administrative rammer, der er gældende for Svendborg Kommunes dagtilbud. De politiske og administrative rammer der fremgår af Svendborg Kommunes hjemmeside og/eller Børneintra. Endvidere dagsorden og referater fra Byrådet og udvalgene på Svendborg Kommunes hjemmeside. Stk. 3 Bestyrelsen er forpligtiget til at sikre, at der afholdes ledelsesudviklingssamtaler. Stk. 4 Bestyrelsen skal tage initiativ til og er forpligtiget til at deltage i bestyrelseskurser. Stk. 5 Bestyrelsen forpligter sig til at gennemføre læringsmiljøvurderinger. Stk. 6 Bestyrelsen kan ikke uden kommunens forudgående samtykke træffe beslutning om optagelse eller overtagelse af lån - ej heller ved mellemregning med andre dagtilbud - eller ændringer i lånevilkår eller forpligte sig ved kaution eller anden økonomisk garanti eller foretage ændring af vilkår for eventuelle eksisterende garantiforpligtelser eller lignende. Bestyrelsen kan ikke påtage sig forpligtelser, der skal finansieres ved optagelse af lån, forinden bestyrelsen har opnået kommunens samtykke til finansiering ved lån. Den daglige ledelse 6 Dagtilbudslederen varetager under ansvar over for bestyrelsen, den daglige pædagogiske og administrative ledelse af dagtilbuddet. Ansatte ansættelse og afskedigelse 7 Dagtilbuddets bestyrelse ansætter og afskediger personale inden for det af kommunen godkendte budget, jf. Partnerskabsaftalens 8, 9 og 10 samt Resursetildeling for kommunale og selvejende dagtilbud for 0 år til skolestart i Svendborg Kommune og administrationsgrundlaget for dagtilbud. Der stilles krav om uddannelse på minimum diplomniveau, eller tilsvarende niveau, ved ansættelse af dagtilbudsleder, alternativt, at der ved ansættelsen udarbejdes en plan herfor, samt at dagtilbudslederen løbende deltager i kompetenceudvikling. Dagtilbudslederen skal være pædagogisk uddannet. 3

4 Stk. 3 Ansættelse og afskedigelse af dagtilbuddets leder sker under forbehold af kommunens godkendelse. Dagtilbuddet må ved opslag af stillingen tage forbehold herom. Ansættelse kan ikke meddeles før kommunens godkendelse foreligger. Der skal indhentes straffeattest og børneattest ved nyansættelse af alle medarbejdere. Ansatte løn og ansættelsesvilkår 8 Indgåede overenskomster og fastsatte bestemmelser, som KL har forhandlet med de forhandlingsberettigede personaleorganisationer, er gældende for dagtilbuddets personale. Løn og andre ansættelsesvilkår skal derfor fastsættes i henhold hertil. Relevante kurser kan købes eller tilbydes afhængig af finansieringen af kurserne. Det er ikke muligt at booke feriehuse via FAVSK, være medlem af Personaleforeningen eller Kunstforeningen. Dagtilbuddet er underlagt Kommunernes Lønningsnævns kompetence og løntilsyn. Selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune forhandler selv forhåndsaftaler og lokal løn med de faglige organisationer. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der er budgetmæssig dækning for sådanne aftalte lønelementer. Stk. 3 De selvejende daginstitutioner i Svendborg Kommune har eget MED- og TR-system, samt arbejdsmiljørepræsentant. Bestyrelsen er ansvarlig for eventuelle påbud fra Arbejdstilsynet. Der er aftalt en overgangsordning, således at de selvejende daginstitutioner frem til 31. december 2012 er med i MED og FTR-aftalerne for Svendborg Kommune. I henhold til Rammeaftalen for medindflydelse og medbestemmelse, gælder Svendborg Kommunes lokale MED-aftale også for de selvejende dagtilbud. De selvejendes dagtilbud skal følge de principper for samarbejdet, der er angivet i den lokale MED-aftale. Udover reglerne omkring tillidsvalgte, henvises her særligt til medindflydelse og medbestemmelse. Stk. 4 Der afholdes særskilt valg til arbejdsmiljørepræsentant på hvert af dagtilbuddene. Bestyrelsen er ansvarlig for eventuelle påbud fra Arbejdstilsynet. Dagtilbuddene skal desuden efterleve de arbejdsmiljømæssige krav, der er angivet i AMObekendtgørelsen jævnfør Arbejdsmiljøloven. Dagtilbuddene deltager i Svendborg Kommunes arbejdsmiljøarbejde via dagtilbudschefen. Der etableres et arbejdsmiljøforum for det forpligtende netværk Fyrtårnet, hvor arbejdsledere og valgte arbejdsmiljørepræsentanter samarbejder, udveksler informationer og koordinerer arbejdsmiljøanliggender af fælles betydning. I det omfang der er behov for at videreføre arbejdsmiljøanliggender i Svendborg Kommunes MED-system, sker det i forbindelse med Fyrtårnets fire kvartals møder med 4

5 Dagtilbudsafdelingen, den sidste torsdag i januar, april, august og november. I mødet deltager en udpeget dagtilbudsleder og en arbejdsmiljørepræsentant fra Fyrtårnet, dagtilbudschefen og yderligere en repræsentant for Dagtilbudsafdelingen. Der afholdes fire møder om året. Punkter til dagsorden indsendes til dagtilbudsafdelingen to uger før mødet, dagsorden udsendes en uge før mødet og beslutningsreferat udsendes en uge efter mødet. Stk. 5 Der er aftalt en prøvehandling vedrørende tillidsrepræsentantsamarbejdet i perioden 1. juli september 2015, der er beskrevet her i stk. 5. Aftalen evalueres på mødet sidste torsdag i september 2015 jævnfør 1 stk. 1. Der etableres et tillidsrepræsentantforum for det forpligtende netværk Fyrtårnet på henholdsvis BUPLs og PMFs område, hvor de valgte tillidsrepræsentanter samarbejder, udveksler informationer og koordinerer tillidsrepræsentants anliggender af fælles betydning. En af de valgte BUPL og PMF tillidsrepræsentanter fra Fyrtårnet samarbejder med de fem kommunale tillidsrepræsentanter fra henholdsvis BUPL og PMF ved at deltage i fælles tillidsrepræsentantmøder sammen med den kommunale fællestillidsrepræsentant fra henholdsvis BUPL og PMF. Tillidsrepræsentanten der repræsentere Fyrtårnet har mandat til at lave aftaler og træffe beslutninger på tillidsrepræsentantmøderne. De to kommunale fællestillidsrepræsentanter fra henholdsvis BUPL og PMF repræsenterer Fyrtårnets medlemmer i MED-systemet og samarbejder med Fyrtårnets medlemmer via den valgte BUPL og PMF tillidsrepræsentant, der repræsenterer Fyrtårnet. 8 stk. 4 og stk. 5 er under forbehold for at kunne indeholdes i den kommende Rammeaftale for medindflydelse og medbestemmelse i Svendborg Kommune, der pt. er under justering. Praktikinstitution m.v. 9 Fyrtårnet skal i samarbejde med Svendborg Kommunes øvrige dagtilbud, stille praktikpladser til rådighed for pædagogstuderende og pædagogisk assistentelever, således at Svendborg Kommune til enhver tid kan opfylde de centralt fastsatte forpligtelser jævnfør dimensioneringerne. Det forpligtende netværk får udmeldt det antal praktik- og elevpladser, de skal stille til rådighed, hvorefter de selv fordeler pladserne. Dagtilbuddet er forpligtet til at påtage sig et ansvar i forhold til arbejdsmarkedet svarende til kommunens indsats i kommunale dagtilbud. Det gælder med hensyn til rummelighed og mangfoldighed. Budget og drift 10 Bestyrelsen beslutter selv anvendelsen af årsbudgettet. Jævnfør Byrådets beslutning af 27. marts 2012 er selvejende dagtilbud, der har hjemtaget administrationen, ikke omfattet af Svendborg Kommunes indkøbspolitik Kommunen afholder dagtilbuddets udgifter til driften som dagtilbuddet til børn på grundlag af f kommunens eget årsbudget, og i henhold til retningslinjer fastsat af kommunen. Dagtilbuddet 5

6 er således omfattet af de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer, herunder Resursetildeling for lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud for 0 år til skolestart i Svendborg Kommune og administrationsgrundlaget for dagtilbud. Ændringer i forhold til kommunes eget årsbudget for dagtilbud kan kun ske efter aftale mellem Svendborg Kommune og dagtilbuddets bestyrelse. Bestyrelsen er dog altid underlagt kommunalbestyrelsens løbende beslutninger i forhold til eventuelle ændringer i årsbudgettet. Ændringer i det af kommunen udmeldte årsbudget kan ske inden for lovgivningens almindelige regler og retningslinier. Bestyrelsen skal overholde de af ministeriets fastsatte regler som omtalt i "Budget og regnskabssystem for kommuner" samt Svendborg Kommunes interne regelsæt i henhold til "Økonomihåndbogen". Eventuelle over- eller underskud følger reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Stk. 3 Bestyrelsen forpligter sig til nøje at overholde det af kommunen godkendte budget. Bestyrelsen foretager en løbende budgetkontrol fire gange årligt. Stk. 4 Udbetaling af driftstilskud sker kvartalsvis forud. Stk. 5 Hvis Fyrtårnet er lukningstruet, er bestyrelsen forpligtet til at give Svendborg Kommune de nødvendige oplysninger. Det skal ske så tidligt som muligt af hensyn til kommunens ansvar for overtagelse af pasningsansvaret. Stk. 6 Bestyrelsen kan ikke indgå løbende kontrakter med et opsigelsesvarsel på mere end seks måneder uden kommunens forudgående godkendelse. Bestyrelsen kan ikke indgå løbende kontrakter til finansiering af formål, som ikke har den fornødne bevillingsmæssige hjemmel i det af Byrådet godkendte budget. Løbende kontrakter, optagelse af lån eller indgåelse af leasingaftaler kan ikke indgås uden forudgående godkendelse af Svendborg Kommune. Administrationsbidrag 11 Dagtilbuddet får udbetalt administrationstilskud til varetagelse af alle administrative opgaver. Administrationstilskuddet til de selvejende dagtilbud er budgetlagt på en post, og udgør 2,1 % af bruttodriftsudgifterne. Regnskab 12 Dagtilbuddets bogholderi og regnskabsførelse varetages af dagtilbuddet. Når daginstitutionen selv varetager de nævnte opgaver, indsendes regnskabet for det foregående kalenderår til Svendborg Kommune senest 20. januar. Hvor bestyrelsen vælger at lade administrationen, herunder lønudbetaling, varetage af en administrator, er bestyrelsen forpligtet til at sikre, at administrator holder institutionens 6

7 driftstilskud adskilt fra andre midler herunder administrators egne midler på en særlig konto. Hvor bestyrelsen vælger at lade administrationen, herunder lønudbetaling, varetages af en administrator, er bestyrelsen forpligtet til at sikre, at administrator holder dagtilbuddets driftstilskud adskilt fra andre midler herunder administrators egne midler på en særlig konto. Når dagtilbuddet selv varetager de nævnte opgaver, er bestyrelsen ansvarlig for, at administrator indsender regnskabet for det foregående kalenderår inden en af Svendborg Kommune fastsat frist, der dog ikke kan være tidligere end 25. januar. Når Svendborg kommune har bogført regnskabet i kommunens økonomisystem og senest 20 dage efter fristen for indsendelse af det reviderede regnskab opgøres mellemregningskontoen, som afspejler mer-/mindreforbrug i forhold til kommunens udbetalte tilskud. Mer-/mindreforbruget afregnes med den selvejende dagtilbud dvs. mellemregningskontoen nulstilles, det betyder, at hvis dagtilbuddet har forbrugt mindre end tilskuddet, så indbetales differencen til kommunen (kommunen opkræver beløbet) omvendt hvis dagtilbuddet har forbrugt mere end tilskuddet, så udbetaler kommunen differencen til dagtilbuddet.. Mer-/mindreforbruget som fremgår på udvalgsregnskabet overføres jf. Svendborg Kommunes overførselsregler. Regnskabet revideres af en af Svendborg Kommune godkendt revisor. Det reviderede regnskab med bestyrelsens underskrift skal være indsendt til Svendborg Kommune inden udgangen af 1. kvartal. Heri skal indgå bestyrelsens bemærkninger til evt. afvigelse i forhold til bevilget budget. Tilsyn 13 Svendborg Kommune har i henhold til dagtilbudsloven og retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende dagtilbud. Tilsyn udføres ud fra de politisk besluttede rammer. Se tillige beskrivelse for tilsyn. Svendborg Kommune har fastsat retningslinjer og handleplan for håndtering af eventuelle klager for såvel kommunale, selvejende og private dagtilbud. Bygninger 14 Model 1: Ejendommen Rantzausmindevej 172C ejes af Svendborg Kommune og stilles til rådighed til drift af Rantzausminde Børnehave. Der indgås en brugsretsaftale mellem Svendborg Kommune og Rantzausminde Børnehave og Børnegården Byparken/Skårup Skovmølle. Ejendomsudgifter afholdes af kommunen. Rantzausminde Børnehaves og Børnegården Byparken/Skårup Skovmølles brugsret til kommunens ejendom ophører samtidig med, at denne partnerskabsaftale ophører. Særskilt varsel om brugsrettens ophør er således ikke nødvendig. 7

8 Model 2: Fyrtårnet har til huse i lejede bygninger, hvortil der er indgået en huslejekontrakt med Svendborg Andelsboligforening / med MDI. Huslejeaftaler skal altid godkendes af Svendborg Kommune. I tilfælde af varsling af huslejestigning fra udlejer skal Fyrtårnet forelægge huslejestigningen for Svendborg Kommune senest 3 uger efter modtagelse fra udlejer, med henblik på dialog om lejeforhøjelsen. 15 Bestyrelsen må ikke uden kommunens forudgående samtykke benytte ejendommen til andet formål end til dagtilbud. Jævnfør styrelsesvedtægten for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune, 13 stk. 6, er Forældrebestyrelsen forpligtet til at orientere Udvalget for Børn og Unge i forbindelse med igangsætning af processer, der vil få konsekvens for dagtilbuddets anden anvendelse af huse, som er placeret på selvstændige matrikler og som varetager en ordinær stuefunktion, ligesom sagen skal forelægges Udvalget for Børn og Unge, når forældrebestyrelsen har færdigbehandlet sagen og truffet sin beslutning, men før beslutningen effektueres. Samme bestemmelse er gældende for de selvejende dagtilbud i det forpligtende netværk i Svendborg Kommune. Selvejende dagtilbud i lejede bygninger er ikke omfattet af Aftale om udvendig vedligehold samt tekniske installationer mellem Børn & Unge og Miljø & Teknik Center for Ejendom og Teknisk Service. Selvejende dagtilbud i Svendborg Kommunes bygninger er omfattet af Aftale om udvendig vedligehold. Årligt legepladstjek skal udføres i henhold til gældende lovgivning. Legepladstjek er indeholdt i Aftale om udvendig vedligehold. Dagtilbud, der ikke er i kommunale bygninger, tilføres budget til udførelse af årligt legepladstjek. Ophør 16 Ved partnerskabsaftalens ophør sker anvendelse af en eventuel formue i henhold til bestemmelserne i den af kommunen godkendte vedtægt ( 12/13 i vedtægten). Overskud, som er tilvejebragt via kommunale driftstilskud, betragtes ikke som formue, men skal tilbageføres til kommunen ved partnerskabsaftalens ophør. Ved partnerskabsaftalens ophør tilfalder løsøre/inventar, der er finansieret over kommunens budget, Byrådet. 8

9 Opsigelse m.v. 17 Partnerskabsaftalen kan af begge parter opsiges med 9 måneders varsel til den første i en måned. Ved opsigelse af Partnerskabsaftalen skal der tages stilling til, hvorledes fastsatte retningslinjer jævnfør Partnerskabsaftalens 10 stk. 2 - f.eks. regler om overførselsadgang - skal kunne finde anvendelse i den periode, hvor opsigelsesvarslet løber. Dansk rets almindelige regler om misligholdelse i kontraktsforhold finder i øvrigt anvendelse. 18 Aftaleparterne kan anmode om genforhandling af nærværende partnerskabsaftale. stk. 2 Nærværende partnerskabsaftale henviser til bestemmelser i lovgivningen. I det omfang lovgivningen ændres, skal der tages stilling til, om partnerskabsaftalen alene skal ændres redaktionelt, eller om en ændret lovgivning giver anledning til ændringer i medfør af partnerskabsaftalens 17 stk. 1, og 18 stk. 1. stk. 3 Nærværende partnerskabsaftale udløber 1. juli juni Der påbegyndes evaluering i oktober 2013 oktober 2016 med henblik på udarbejdelse af ny partnerskabsaftale. når det nuværende udviklingsforløb mellem København, Aarhus og Svendborg Kommuner er afsluttet. I evalueringen skal indgå en tydeliggørelse af vilkår for bygninger, husleje, låntagning og bygningsdriftsudgifter. Underskrevet den: Fyrtårnet: Svendborg Kommune: (navn indskrives her) (navn indskrives her) (navn indskrives her) (navn indskrives her) (navn indskrives her) 9

10 BILAG 1 Faktaboks: Nedenstående materiale og retningslinjer indgår i Partnerskabsaftalen: De til en hver tid gældende politiske beslutninger på dagtilbudsområdet. De politiske og administrative rammer der fremgår af Svendborg Kommunes hjemmeside og/eller Børneintra. Endvidere dagsorden, referater og høringsmateriale fra Byrådet og udvalgene på fremgår af Svendborg Kommunes hjemmeside. Netværkskontrakten for det forpligtende netværk Vedtægten for Fyrtårnet Resursetildeling for kommunale og selvejende dagtilbud Administrationsgrundlag for dagtilbud i Svendborg Kommune (opdateres hvert budgetår) Beregningsgrundlag for administrationstilskud Specificering af beregningsgrundlaget til administrativt tilskud Økonomihåndbogen Formål for Skole og Dagtilbud frem mod Vision for læring og dannelse Svendborg Kommunes Sammenhængende Børn og Ungepolitik frem mod 2017 Visitationsreglerne Kriterier for lavt fremmøde Tilsyn beskrivelse vedtaget af Udvalget for Børn og Unge (link) Klagehåndtering Ovennævnte (undtaget huslejekontrakt) vil ligge på Denne oplistning er ikke fuldstændig 10

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune.

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune. Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune. Driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og institutionsbestyrelsen for Platang rden beliggende Platanvej

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Lyngen og Køge Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Lyngen og Køge Kommune Køge, den 2015 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Lyngen og Køge Kommune I henhold til 19 i dagtilbudsloven og 16 om tilsyn samt 41 om forpligtelser for bl.a. selvejende

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Novrupvej og Esbjerg Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Novrupvej og Esbjerg Kommune Driftsaftale mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Novrupvej og Esbjerg Kommune Formål Ifølge slovens kapitel 1 har Byrådet det overordnede ansvar for dagtilbuddene i Esbjerg kommune. De s elvejende

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Køge Kommune

Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Køge Kommune Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Køge Kommune I henhold til 19 i dagtilbudsloven og 16 om tilsyn samt 41 om forpligtelser for bl.a.

Læs mere

Den 26. juni 2007 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Troldehøjen og Køge Kommune

Den 26. juni 2007 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Troldehøjen og Køge Kommune Den 26. juni 2007 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Troldehøjen og Køge Kommune Driftsoverenskomst mellem Køge Kommune og bestyrelsen for Børnehaven Troldehøjen beliggende

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Blåbærhuset og Køge Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Blåbærhuset og Køge Kommune Køge, den 2015 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Blåbærhuset og Køge Kommune I henhold til 19 i dagtilbudsloven og 16 om tilsyn samt 41 om forpligtelser for bl.a. selvejende institutioner

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Det Grønne Hus og Køge kommune

Driftsoverenskomst mellem Det Grønne Hus og Køge kommune Køge september 2015 Driftsoverenskomst mellem Det Grønne Hus og Køge kommune Driftsoverenskomst mellem Køge Kommune og bestyrelsen for Det Grønne Hus om centerets drift som Agenda 21 Center for Køge Kommune.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen og.

Driftsoverenskomst mellem Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen og. Børne- og Ungdomsforvaltningen 6. december 2007 Driftsoverenskomst mellem Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen og. Driftsoverenskomst mellem Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Ølsømagle Børnegård og Køge Kommune

Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Ølsømagle Børnegård og Køge Kommune Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Ølsømagle Børnegård og Køge Kommune I henhold til 19 i dagtilbudsloven og 16 om tilsyn samt 41 om forpligtelser for bl.a. selvejende

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse Lovgivningen Ansøgningsproces Bygningsgodkendelse Depositum ved ansøgning Driftsgaranti Vedtægter Forældrebestyrelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse LOVGIVNINGEN... 3 ANSØGNINGSPROCES... 3 BYGNINGSGODKENDELSE... 3 DEPOSITUM VED ANSØGNING... 3 DRIFTSGARANTI...

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse.

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse. Driftsoverenskomst Aftale mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution, Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg om institutionens drift som døgninstitution.

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution

Læs mere

Driftsoverenskomst på dagtilbudsområdet DRIFTSOVERENSKOMST. mellem

Driftsoverenskomst på dagtilbudsområdet DRIFTSOVERENSKOMST. mellem GENTOFTE KOMMUNE Driftsoverenskomst på dagtilbudsområdet DRIFTSOVERENSKOMST mellem Gentofte Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution [navn]. Institutionen har til huse i ejendommen beliggende

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave 1 Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er Mølleløkkens private Børnehave, Mølleløkken 50, 5300 Kerteminde.

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. Aarhus Byråd. Døgncentret

DRIFTSOVERENSKOMST. Aarhus Byråd. Døgncentret DRIFTSOVERENSKOMST mellem Aarhus Byråd og Den selvejende institution Døgncentret 06.06 2012 Driftsoverenskomst Mellem Byrådet i Aarhus Kommune og den selvejende institution Døgncentret, beliggende Reykjaviksgade

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Frederikshavn Kommune og Fontænehuset Frederikshavn

Frederikshavn Kommune og Fontænehuset Frederikshavn Driftsoverenskomst mellem Frederikshavn Kommune, Center for Handicap og Psykiatri og Fontænehuset Frederikshavn September 2014 Driftsoverenskomst Frederikshavn Kommune og Fontænehuset Frederikshavn Der

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup 1 Forankring Privat institutionen Foreningen Troldehulen Bistrup er driftsherre og arbejdsgiver for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup og drives

Læs mere

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner Økonomi og Administration Sagsbehandler: Anne Lund Sagsnr. 28.09.44-G01-1-13 Dato:20.3.2014 Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner De supplerende

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 Privatinstitutioner Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 1 Lovgivning Privatinstitutioner skal leve op til gældende bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Vedtægt Bilag 03.3 Side 1 af 1 Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum

Vedtægt Bilag 03.3 Side 1 af 1 Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum Side 1 af 1 Vedtægt for den selvejende private institution Børnehaven Tryllefløjten 1. Institutionens navn Stk. 1 Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Rudersdal Kommune. Institutionen

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Røde Kors Herberg for Kvinder v/ Hovedstadens Røde Kors

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Røde Kors Herberg for Kvinder v/ Hovedstadens Røde Kors Bilag 1 - Side -1 af 4 Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Røde Kors Herberg for Kvinder v/ Hovedstadens Røde Kors Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften

Læs mere

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel.

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel. Bilag 1 Beskrivelse af de fire ansættelsesformer De forskellige ansættelsesformer Herunder følger en beskrivelse af de fire forskellige ansættelsesformer. Beskrivelserne har særligt fokus på afskedigelse.

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen.

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen. Mellem Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn - i det følgende benævnt Kommunen og Den selvejende institution Frederikshavn Produktionsskole Tuenvej 20 og

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Bestyrelsen af den selvejende institution Muhabet om drift af aktivitets- og værested

Samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Bestyrelsen af den selvejende institution Muhabet om drift af aktivitets- og værested Samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Bestyrelsen af den selvejende institution Muhabet om drift af aktivitets- og værested 1 Aftalens parter Der er indgået aftale mellem følgende parter om drift

Læs mere

Vedtægter for den integrerede privatinstitution Rønde Frie Skovbørnehave

Vedtægter for den integrerede privatinstitution Rønde Frie Skovbørnehave Vedtægter for den integrerede privatinstitution Rønde Frie Skovbørnehave 1 Forankring Rønde Frie Skovbørnehave er en privat integreret institution og drives i henhold til dagtilbudsloven. Bestyrelse for

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune

Styrelsesvedtægt. for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune 2016 Styrelsesvedtægten er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudslovens 14,15 og16 samt Vejledning om dagtilbud m.v., kap.15 - Forældreindflydelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID 2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID For at forstå, hvordan den selvejende daginstitution virker, er det nødvendigt at starte med at se på dagtilbudsloven. Landets kommuner

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet Vedtægter Side 1 af 6 Vedtægter for den private institution S/I Klatretræet 1. Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Svendborg Kommune Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Privatskolens børnehave og vuggestue

Vedtægter for Privatskolens børnehave og vuggestue Vedtægter for Privatskolens børnehave og vuggestue Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 16 1 Forankring Stk 1: I henhold til Undervisningsministeriets retningslinjer

Læs mere

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S Vedtægt for den private institution 1. Institutionens navn Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S, Nybyvej 42, 4340 Tølløse, ejes og drives af et aktieselskab. Institutionen har hjemsted i Holbæk Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Jonstrupvang-Bebyggelsen

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Jonstrupvang-Bebyggelsen Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Jonstrupvang-Bebyggelsen Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Jonstrupvang- Bebyggelsen

Læs mere

Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 20. Bilag til Vallekilde-Hørve friskoles vedtægt

Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 20. Bilag til Vallekilde-Hørve friskoles vedtægt Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 20 Bilag til Vallekilde-Hørve friskoles vedtægt Nuværende formulering 1 I henhold til 1 i Vallekilde-Hørve Friskoles vedtægter

Læs mere

MED-strukturen i Børn og Unge omfatter en række MED-udvalg, som dækker hver sin del af organisationen. Fælles for alle MED-udvalg gælder følgende:

MED-strukturen i Børn og Unge omfatter en række MED-udvalg, som dækker hver sin del af organisationen. Fælles for alle MED-udvalg gælder følgende: Indledning Denne aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Børn og Unge er indgået på grundlag af Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, der er indgået mellem de centrale overenskomst- og

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO

VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO Institutionens navn og hjemsted 1 Den selvejende institutions navn er STÆREBO. Institutionen har hjemsted i Københavns Kommune. Institutionen har to

Læs mere

Vedtægter for Skt. Klemens Private Vuggestue og Børnehave.

Vedtægter for Skt. Klemens Private Vuggestue og Børnehave. Skt. Klem Skt. Klemens Vej 99, 5260 Odense S. tlf. 66150187 www.skt-klemens-bornehave.dk Vedtægter for Skt. Klemens Private Vuggestue og Børnehave. 1. Navn. Institutionens navn er Skt. Klemens private

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Institutionsnavn Indholdsfortegnelse Stamoplysninger... 2 Overordnede rammer... 3 Vedtægter... 3 Forældreindflydelse... 4 De pædagogiske rammer...

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

AFRAPPORTERING Ovinehøj

AFRAPPORTERING Ovinehøj Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 AFRAPPORTERING Ovinehøj www.svendborg.dk Lovpligtigt anmeldt tilsyn den 6. september 2013 kl. 9.00 Deltagere i tilsynssamtalen:

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune 2006/SLU/007-001 tsi Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år i Frederiksværk-Hundested Kommune 1. Indledning Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af loven om private leverandører

Læs mere

Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C.

Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C. Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C. 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Stenurten. Stk. 2. Institutionens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

Vandtårnsvej 8 4300 Holbæk (herefter HSK) Johnny Henriksen - formand formand@swimhsk.dk 26 37 85 19

Vandtårnsvej 8 4300 Holbæk (herefter HSK) Johnny Henriksen - formand formand@swimhsk.dk 26 37 85 19 Driftskontrakt for Holbæk Svømmehal Kontraktindehaver: Navn og adresse Tegningsberettigede personer Holbæk Svømme Klub Vandtårnsvej 8 4300 Holbæk (herefter HSK) Johnny Henriksen - formand formand@swimhsk.dk

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Lyngby-Taarbæk Kommune Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Privat Børnepasning eller storordning i Lyngby Taarbæk Kommune. Hvad er Privat Børnepasning? Forældre,

Læs mere

Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød)

Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød) Ansøgning om godkendelse som privat Selvejende daginstitution i Allerød Kommune Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød) 1/9 Lovkrav LykkeLy er i lighed med øvrige dagtilbudsinstitutioner

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Driftsaftale. mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x

Driftsaftale. mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x Driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring. I den

Læs mere

Kravspecifikation. for private daginstitutioner i Brøndby Kommune

Kravspecifikation. for private daginstitutioner i Brøndby Kommune Brøndby Kommune Park Allé 160, 2605 Brøndby 4328 2828 daginstsektor@brondby.dk www.brondby.dk Kravspecifikation for private daginstitutioner i Brøndby Kommune september 2005 Indholdsfortegnelse: 1. Kravspecifikation

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

Vedtægt. Reno Djurs I/S

Vedtægt. Reno Djurs I/S Vedtægt for Reno Djurs I/S Vedtægten er tiltrådt af 8 interessenter den 1. juli 1996 I 2001 er vedtægtens 9 ændret I 2005 er vedtægtens 14 ændret I 2006 er vedtægtens 1, 2, 6, 9 og 10 ændret I 2009 er

Læs mere

Punkt nr. 1 - Rammerne for de selvejende tilbud i Den Sociale Virksomhed Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 1 - Rammerne for de selvejende tilbud i Den Sociale Virksomhed Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 1 - Rammerne for de selvejende tilbud i Den Sociale Virksomhed Bilag 1 - Side -1 af 1 Til regionsrådsmødet 11. maj 2014 Ændringsforslag til sag 1. rammerne for de selvejende tilbud i den sociale

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution Strandlyst Boliger, Lundeborg. 1. Strandlyst Boliger, Lundeborg er en selvejende institution, der drives i lejede plejeboliger og servicearealer beliggende Strandstien

Læs mere

Til brug herfor har KL-konsulenten modtaget kopi af følgende materiale:

Til brug herfor har KL-konsulenten modtaget kopi af følgende materiale: N OTAT Allerød Kommune ansøgning fra en ny institution Børnehuset Rønnehaven om ny driftsoverenskomst Allerød Kommune har anmodet KL-konsulenten om en vurdering af ansøgning af 14. november 2013 fra en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN PRIVATE DAGINSTITUTION. Sct. Knuds Børnehave

VEDTÆGTER FOR DEN PRIVATE DAGINSTITUTION. Sct. Knuds Børnehave VEDTÆGTER FOR DEN PRIVATE DAGINSTITUTION Sct. Knuds Børnehave I. DAGINSTITUTIONENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS Stk. 1. Den private institutions navn er Sct. Knuds Børnehave. Institutionen er oprettet

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

Vedtægter. VIA- DSR, VIA University College 1. - for De Studerendes Råd ved Professionshøjskolen VIA University College

Vedtægter. VIA- DSR, VIA University College 1. - for De Studerendes Råd ved Professionshøjskolen VIA University College VIA- DSR, VIA University College 1 Vedtægter - for De Studerendes Råd ved Professionshøjskolen VIA University College Navn og grundlag 1 Rådets navn er De Studerendes Råd ved Professionshøjskolen VIA University

Læs mere