Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar Driftsoverenskomst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst"

Transkript

1 Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution [Navn] Jægergården Værkmestergade Aarhus C om driften af [Navn] Sagsnummer: 13/ Sagsbehandler: Julie Halkier Nilsson/Louise Rohde Telefon: Telefon direkte: Side 1 af 13

2 1 Aftalens parter Driftsoverenskomsten er indgået mellem Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution [Navn]. Institutionen er beliggende [Adresse, postnummer] i Aarhus Kommune. [Eventuelt: ]Den selvejende institution er tilknyttet foreningen [Navn]. 2 Formål, hjemmel og opgaver Den selvejende institution indgår som en del af Aarhus Kommunes tilbudsvifte på det sociale område og i den samlede opgaveløsning i forvaltningen. Den selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed med egen bestyrelse, ansvarlig for alle institutionens forhold herunder økonomi, drift, bygninger, personaleforhold og faglige kvalitet. Der samarbejdes på baggrund af værdigrundlaget i den selvejende institution og Aarhus Kommunes værdigrundlag og politikker. Det er en forudsætning for nærværende driftsoverenskomst, at der foreligger gyldig godkendelse til at drive tilbuddet fra det sociale tilsyn. Den selvejende institutions formål er at levere pladser til [målgruppebeskrivelse] Institutionens tilbud er etableret i henhold til XX i henhold til Lov om Social Service. 3 Målgruppe Den selvejende institutions målgruppe er [Beskrivelse af målgruppe indsættes.] Side 2 af 13

3 4 Antal pladser Antallet af pladser fastsættes med årsbudgettet af Aarhus Kommune. Samtlige pladser på den selvejende institution er til rådighed for Aarhus Kommune. Aarhus Kommune kan vælge at sælge pladser til andre kommuner. Efter konkret aftale kan videresalg til andre kommuner foregå via den selvejende institution. Ændringer i antallet og/eller sammensætningen af normerede pladser kræver godkendelse af Aarhus Kommune og bestyrelsen for [Navn] og kan efter godkendelse begge steder ske uden opsigelse af driftsoverenskomsten. Institutionens budget kan reguleres i løbet af året efter gældende retningslinjer i Aarhus Kommune herunder ved overbelægning eller pladsledighed jf. 11 stk Optagelse af borgere/visitation Aarhus Kommune visiterer til pladserne på den selvejende institution efter gældende retningslinjer i kommunen. [Beslutninger om optagelse træffes for 109/ 110 af forstanderen på den selvejende institution.] 6 Faglig kvalitet Ved indgåelse af driftsoverenskomsten er den selvejende institution forpligtet til at følge Aarhus Kommunes gældende politikker, fælles retningslinjer, tilgange, kvalitetsstandarder, dokumentationskoncepter og fælles faglige grundlag m.m. Side 3 af 13

4 7 Anvendelse af Aarhus Kommunes systemer Stk. 1 IT Den selvejende institution anvender Aarhus Kommunes IT systemer. En undtagelsesvis afvigelse fra denne hovedregel forudsætter Aarhus Kommunes godkendelse, som vil være betinget af følgende: at løsningen ikke medfører ekstraudgifter til IT at kommunens kravspecifikationer er opfyldt at kommunen ikke påføres ekstra udgifter til administration Tilbuddets officielle hjemmeside skal overholde de krav om tilgængelighed m.m., der stilles til kommunens egne tilbud. Stk. 2 Statistik Den selvejende institution er forpligtet til at registrere og levere data, oplysninger og statistik efter Aarhus Kommunes nærmere bestemmelse. De oplysninger institutionen modtager i forbindelse med opgavevaretagelsen skal behandles og opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning. 8 Den selvejende institutions ledelse Stk. 1 Ledelse og drift Den selvejende institutions bestyrelse har det overordnede ansvar for institutionens ledelse og drift. Stk. 2 Samarbejde med Aarhus Kommune Den selvejende institution indgår i et tæt samarbejde med den kommunale organisation. Lederen på den selvejende institution refererer Side 4 af 13

5 til bestyrelsen. Lederen på den selvejende institution er forpligtet til at indgå i et tæt samarbejde med ledelsen i Aarhus Kommune omkring opgaveløsningen. Ledelsen på den selvejende institution indgår i fælles ledelsesudvikling i Aarhus Kommune. 9 Den selvejende institutions medarbejdere Den selvejende institution er selvstændig aftale- og arbejdsgiverpart i forhold til ledere og medarbejdere, der ansættes af og er beskæftigede på den selvejende institution inden for de rammer, der er fastsat i det af kommunen fastlagte budget, jf. 11. Den selvejende institutions bestyrelse er således ansvarlig for, at alle forhold fastlagt i overenskomster, arbejdsmiljølov med videre overholdes i forhold til institutionens ansatte. Den selvejende institution er omfattet af Aarhus Kommunes til enhver tid gældende lokale MED-aftale med tilhørende bilag samt de til enhver tid gældende retningslinjer vedtaget i MED-systemet. Medarbejdere og ledere på den selvejende institution indgår i de fælles faglige initiativer og udviklingsforløb på lige vilkår med de ansatte på kommunale institutioner. 10 Lønfastsættelse og personaleadministration Løn- og andre ansættelsesvilkår for den selvejende institutions personale fastsættes i henhold til de aftaler, der er indgået mellem Kommunernes Landsforening og de for institutionens personale forhandlingsberettigede personaleorganisationer. Den selvejende institutions leder skal forinden ansættelse godkendes af Aarhus Kommune. Aflønning af såvel ledere som medarbejdere følger kommunens anviste lønbånd. Den selvejende institution varetager personaleadministration, bogholderi og regnskabsføring ved benyttelse af kommunens løn, fraværs- Side 5 af 13

6 og økonomisystem jf. 7. En afvigelse fra denne hovedregel forudsætter Aarhus Kommunes godkendelse og er betinget af de listede krav jf Økonomi Stk. 1 Budget De økonomiske rammer for budgettet udmeldes af Aarhus Kommune. Budgettet fastlægges af bestyrelsen for den selvejende institution indenfor de af kommunen fastlagte udsvingsgrænser for over og underskud. Årsbudgettet udmeldes inden 1. januar. Det udmeldte årsbudget er et nettobudget og gives under forudsætning af en given belægning eller aktivitet. Takst for anvendelse af institutionens pladser fastsættes af Aarhus Kommune efter gældende principper. Den selvejende institution er forpligtiget til at overholde Aarhus Kommunes regler om budget- og kasse-/regnskabsspørgsmål. Den selvejende institution skal overholde det udmeldte budget og foretage løbende budgetopfølgning i henhold til retningslinjer udstukket fra Aarhus Kommune. Afholdelse af udgifter ud over budgettet forudsætter, at Aarhus Kommune har givet en tillægsbevilling. Mer- eller mindreforbrug i forhold til budgettet kan blive overført mellem regnskabsårene efter retningslinjer fastsat af Aarhus Kommune. Stk. 2 Regulering af budget Den selvejende institution er omfattet af Aarhus Kommunes samlede budget og forudsætninger herfor. Aarhus Kommune kan regulere det udmeldte driftsbudget i løbet af året, eksempelvis ved pladsledighed, overbelægning eller gennemførelse af besparelser. Side 6 af 13

7 Den selvejende institution er forpligtet til at levere fornødne redegørelser og beskrivelser af eventuelle konsekvenser som følge af budgetjusteringer. Stk. 3 Regnskab og revision Den selvejende institution indsender årsregnskab til Aarhus Kommune efter gældende regler og på lige vilkår med de kommunale institutioner. Bestyrelsen for den selvejende institution indsender årsregnskabet til Aarhus Kommune senest den 1. marts det efterfølgende kalenderår. Regnskabet skal godkendes af Aarhus Kommune. Regnskabet revideres i henhold til Aarhus Kommunes retningslinjer herfor. Det reviderede regnskab skal behandles og godkendes af bestyrelsen og underskrives af bestyrelsen og lederen på den selvejende institution. Der foretages hvert år endelig afregning mellem den selvejende institution og Aarhus Kommune, når Aarhus Kommune har godkendt årsregnskabet, inden for de af Aarhus Kommune fastsatte begrænsninger for overførsel mellem årene. Regnskabet revideres af en revisor valgt af bestyrelsen og godkendt af Aarhus Kommune. Aarhus Kommune fremsender regnskabet til Aarhus Byråd med revisionsbemærkninger. Det skal fremgå af revisionspåtegningen til det underskrevne regnskab, at det er aflagt efter Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler. Stk. 4 Øvrigt vedrørende økonomi Indgåelse af leje- eller leasingforpligtigelser vedrørende bygninger, køretøjer eller andet forudsætter Aarhus Kommunes godkendelse. Den selvejende institution kan have supplerende indtægter og udgifter - salg af pladser undtaget - som udligner hinanden. Disse skal være i overensstemmelse med Aarhus Kommunes retningslinjer på området. Side 7 af 13

8 Projekter gennemført med ekstern finansiering kan alene iværksættes efter godkendelse fra Aarhus Kommune. Projektregnskabet holdes adskilt fra driftsoverenskomstregnskabet. Alle økonomiske forhold, der rækker ud over budgetåret forudsætter forudgående godkendelse fra Aarhus Kommune. 12 Tilskud udover driftsbudgettet Såfremt Aarhus Kommune yder særskilt tilskud til den selvejende institution udover driftsbudgettet til om- eller tilbygning, til ordinær eller ekstraordinær vedligeholdelse eller til anskaffelse af inventar og lignende, er tilskuddet et lån, som, med mindre andet er aftalt, skal tilbagebetales til långiver og som långiver fastsætter betingelserne for. Låneaftalen skal indeholde bestemmelser om lånets ned- eller afskrivning, pantsætning, tinglysning, rente samt om andre lånevilkår. 13 Formueretlige dispositioner I overenskomstperioden må den selvejende institution ikke uden Aarhus Kommunes forudgående samtykke afhænde, pantsætte, udlåne eller udleje institutionens faste ejendom(me) og inventar eller benytte ejendommen(e) og inventaret til andet formål end forudsat i nærværende overenskomst. Institutionen må ikke uden forudgående samtykke træffe beslutning om optagelse af lån ej heller ved mellemregning med andre institutioner eller ændringer i lånevilkår, forpligte sig ved kautioner eller anden økonomisk garanti eller foretage ændring af vilkår for eventuelle eksisterende garantiforpligtelser eller lignende. De driftsmidler, der stilles til rådighed af Aarhus Kommune, må kun anvendes i overensstemmelse med den selvejende institutions formål. Nærværende driftsoverenskomst og institutionens vedtægter kan af Aarhus Kommune kræves tinglyst servitutstiftende på institutionens eventuelle faste ejendom. Side 8 af 13

9 14 Den selvejende institutions ejendom Såfremt den selvejende institution selv ejer institutionens bygninger, afholder Aarhus Kommune udgifterne til renter, afdrag og bidrag til kreditforeningen vedrørende lån optaget til finansiering af opførelsen af ejendommen eller lån, der træder i stedet for oprindeligt lån. Det samme gælder for lån optaget til forbedring, vedligeholdelse eller udvidelse af ejendommen godkendt af Aarhus Kommune. Aarhus Kommune kan vælge at lyse pant for betalte afdrag på ejendommen, hvilket aftales nærmere med den selvejende institution, herunder evt. ned- og afskrivning af pantet. Endvidere afholdes den selvejende institutions øvrige udgifter til ejendommens drift, som fx ejendomsskatter, renovation og forsikring godkendt af Aarhus Kommune, samt ordinær vedligeholdelse. Når al prioritetsgæld i den faste ejendom er indfriet, omfatter Aarhus Kommunes betaling af udgifter til ejendommens drift alene dokumenterede udgifter ved at eje den faste ejendom, som fx ejendomsskatter, renovation og forsikring godkendt af Aarhus Kommune, samt ordinær vedligeholdelse jf. 17. Aarhus Kommune skal sikre en tilstrækkelig langsigtet vedligeholdelsesplanlægning for ejendommen. Den selvejende institution må ikke uden Aarhus Kommunes godkendelse udleje lokaler og udearealer, afhænde, pantsætte, optage lån, ændre i lånevilkår, forpligte sig ved kaution eller foretage ændringer i vilkår for eksisterende garantiforpligtelser i institutionens ejendom. Den selvejende institution har ansvaret for at sikre, at det er det korrekte navn, som er tinglyst som ejer af ejendommen og som anført i vedtægten for institutionen. 15 Lejemål Aarhus Kommune afholder udgifter til husleje for den selvejende institution i lejede lokaler på baggrund af Aarhus Kommunes huslejegodkendelse. Side 9 af 13

10 Lejeaftalen skal godkendes af Aarhus Kommune. Benytter den selvejende institution sig af lejede lokaler, kan den ikke uden Aarhus Kommunes godkendelse påtage sig økonomiske forpligtelser overfor udlejeren. I samarbejde med den selvejende institution sker administrationen af lejeforholdet af Aarhus Kommune. Den selvejende institutions bestyrelse må ikke indgå aftaler med udlejer om ændringer og arbejder i de lejede lokaler, herunder om- og tilbygning og ekstraordinær vedligeholdelse uden forudgående godkendelse hos Aarhus Kommune. Ændring af lejevilkår i form af tillæg til den eksisterende lejekontrakt skal godkendes og påtegnes af Aarhus Kommune. Hvor Aarhus Kommune er ejer af ejendommen eller er indehaver af lejerettighederne til den pågældende ejendom, skal der mellem Aarhus Kommune og den selvejende institution indgås en leje- eller fremlejeaftale om institutionens brug af lokalerne. 16 Inventar Inventar, der er finansieret af Aarhus Kommune, må ikke fjernes fra institutionen uden kommunens godkendelse. Dette gælder som udgangspunkt alt inventar, som købes inden for institutionens budget, eller som indkøbes via anlægsbevillinger i Aarhus Kommune. 17 Vedligeholdelse Udgifter til ind- og udvendig vedligeholdelse afholdes af den selvejende institution. Med mindre andet er aftalt med Aarhus Kommune, er den selvejende institution forpligtet til at følge de vedligeholdelsesplaner, der er udarbejdet sammen med Aarhus Kommune, idet det forventes, at den selvejende institutions bygninger, vedligeholdes løbende i samme omfang som Aarhus Kommunes egne bygninger. Side 10 af 13

11 18 Mangler/misligholdelse Såfremt en af parterne ikke overholder sine forpligtelser, er der tale om en misligholdelse. Bortfald eller ophør af godkendelse til at drive institutionen betragtes som en væsentlig misligholdelse, der medfører ophævelse af kontrakten med øjeblikkelig virkning. Såfremt institutionen kommer under skærpet tilsyn, er dette en misligholdelse. Aarhus Kommune vil i dette tilfælde vurdere, om omstændighederne omkring det skærpede tilsyn skal medføre, at der gøres misligholdelsesbeføjelser gældende. Manglende overholdelse af forpligtelser betragtes som misligholdelse, og kan medføre erstatningsansvar og opsigelse af driftsoverenskomsten. Væsentlig misligholdelse berettiger til at ophæve driftsoverenskomsten uden varsel. 19 Forsikrings- og indkøbsaftaler Stk. 1 Indkøbsaftaler og indkøbspolitik Den selvejende institution er omfattet af Aarhus Kommunes indkøbsaftaler og indkøbspolitik, med mindre den selvejende institution selv har indgået mere fordelagtige aftaler, den selvejende institution er i så fald ansvarlig for dokumentation herfor. Stk. 2 Forsikringsordning Den selvejende institution anvender Aarhus Kommunes forsikringsordning, hvor det er økonomisk fordelagtigt. Side 11 af 13

12 20 Opsigelse af driftsoverenskomst Overenskomsten kan opsiges af begge parter med et varsel på 12 måneder til den 1. i en måned. Umiddelbart efter en opsigelse skal der optages forhandling mellem parterne om den mest hensigtsmæssige måde at afvikle samarbejdet på i opsigelsesperioden. Her indgår hensyn til personale, brugere og økonomi. Såfremt driftsoverenskomsten ophører, og der i det endelige afviklingsregnskab er en opsparing, tilfalder opsparingen Aarhus Kommune. Der skal herunder tages stilling til Aarhus Kommunes eventuelle pant i ejendommen. Udviser afviklingsregnskabet en gæld pga. forhold, som er godkendt af Aarhus Kommune, indfries gælden af Aarhus Kommune. Gæld, som Aarhus Kommune ikke har godkendt, indfries af den selvejende institution selv. 21 Institutionens ophør Ved den selvejende institutions ophør skal anvendelse af eventuelle overskydende midler godkendes af Aarhus Kommune efter bestemmelserne i de af kommunen godkendte vedtægter. 22 Overenskomstændringer Driftsoverenskomsten kan ændres efter aftale mellem parterne uden, at opsigelse finder sted. 23 Ikrafttrædelse Side 12 af 13

13 Denne overenskomst erstatter den tidligere overenskomst af [dato]. Overenskomsten har virkning fra [dato]. 24 Institutionens vedtægter Der er for den selvejende institution oprettet vedtægt, der [dato] er godkendt af Aarhus Kommune. Vedtægten er vedlagt som Bilag 1. Eventuelle ændringer i institutionens vedtægter skal godkendes af Aarhus Kommune. 25 Underskrift af aftalens parter Dato Dato For bestyrelsen For Aarhus Kommune Side 13 af 13

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX. 01. august 2012-1 -

DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX. 01. august 2012-1 - DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX 01. august 2012-1 - Indholdsfortegnelse Overordnet formål med kontrakten... 3 Del I... 4 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod KL-Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

BEVILLINGSREGLER 193

BEVILLINGSREGLER 193 BEVILLINGSREGLER 193 Bevillingsregler Bevillingsmyndighed Som det fremgår af Lov om kommunernes styrelse er Byrådet den eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke må påbegynde foranstaltninger,

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Regulativ for økonomistyring

Regulativ for økonomistyring Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune 01-01-2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål... 7 1.1 Bilag... 7 1.2 Forretningsgange til regulativet... 7 1.3 Gyldighedsområde... 7 1.4 Ajourføring...

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie og Justitsvæsen Døgninstitutionsafdelingens vejledning i

Læs mere

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring.

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. 2012 VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Indholdsfortegnelse. Afsnit 1 GENERELT side 3 1.1 Lovgrundlag side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Bilag

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Vedtægter for A/B Lange Carl

Vedtægter for A/B Lange Carl Vedtægter for A/B Lange Carl Senest revideret på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 05. april 2011 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er A/B Lange Carl Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Bilag om tilskudsforvaltning

Bilag om tilskudsforvaltning Indhold 1. Indledning... 1 2. Krav til uddeling af tilskud fra Københavns Kommune... 2 3. Tilsagn og udbetaling af tilskud fra Københavns Kommune... 2 3.1 Risikovurdering... 2 3.2 Betingelser for tilskud...

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B

Vedtægter. Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B Vedtægter for Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B Navn, hjemsted, formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B. Dens hjemsted er Frederiksberg. Dens formål er at erhverve

Læs mere