1,2 VLK af 9. januar 2009, nr. B , 13. afd. Indledning af gældssanering trods tidsbegrænset ansættelsesforhold for ene ansøger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1,2 VLK af 9. januar 2009, nr. B-2266-2267-08, 13. afd. Indledning af gældssanering trods tidsbegrænset ansættelsesforhold for ene ansøger."

Transkript

1 stk stk. 1,1 VLK af 2. februar 2009, nr. B , 13. afd. Gældssaneringskendelse trods intet eller meget lille rådighedsbeløb for ansøger. Under kreditormødet i en gældssaneringssag oplyste ansøger bl.a., at han ikke havde andre indtægter end sin pension, at han kommer fra en kultur, hvor der er tradition for at man hjælper hinanden, at han har en meget stor familie, der bor lige i nærheden, at de hjælper ham med mad, at hans mor og bror også hjælper ham økonomisk, hvis han f.eks manglede kr. til at betale sin telefonregning, at der ikke er tale om lån, som han skal betale tilbage, og at han ikke havde stiftet gæld siden Skifteretten nægtede skifteretten gældssanering og anførte bl.a.:»efter gældssaneringsforslaget er ansøgers rådighedsbeløb 490 kr. pr. måned, men som følge af det månedlige afdrag på 500 kr. på boligsikringsgælden på de nu ca kr. er ansøgers rådighedsbeløb negativt indtil marts 2009, hvor det som følge af, at det ældste barn fylder 18 år i februar 2009, forøges med ca kr. Når boligsikringsgælden er afdraget, og når det næstældste barn i april 2011 fylder 18 år, vil rådighedsbeløbet komme op på ca kr. Uanset ansøgers oplysning om, at han ikke siden 1999 har stiftet gæld, er det skifterettens opfattelse, at gældssanering ikke vil føre til varig forbedring af ansøgers økonomiske forhold, idet der med de nævnte rådighedsbeløb vil være risiko for, at ansøger igen stifter gæld. Betingelserne i konkurslovens 197, stk. 1, in fine er derfor ikke opfyldt.«landsretten anførte:»efter det oplyste lægges det til grund, at [ansøger] ikke har stiftet gæld siden 2000, og at han således har kunnet leve af førtidspension og hjælp fra familien. Under de omstændigheder finder landsretten, at en gældssanering vil føre til en varig forbedring af [ansøgers] økonomiske forhold. Da [ansøgers] forslag til gældssanering i øvrigt opfylder betingelserne i konkursloven, ophæver landsretten skifterettens kendelse og hjemviser sagen med henblik på afsigelse af kendelse i overensstemmelse med [ansøgers] forslag.«1,2 VLK af 9. januar 2009, nr. B , 13. afd. Indledning af gældssanering trods tidsbegrænset ansættelsesforhold for ene ansøger. På indledende møde i en gældssaneringssag blev det oplyst, at den ene ansøger af et par havde søgt et phd.- stipendium. Det var ikke afklaret om hun fik det. Såfremt dette ikke skete, ville hun fortsætte som dagplejemor på en mindre dansk ø. Her var hun ansat i perioden 1. november 2008 til 31. oktober Det blev af ansøgerne oplyst, at kommune ikke fastansætter dagplejere på øen, på grund af den vekslende mængde af små børn. En tilkendegivelse fra kommunen om, at ansættelseskontrakten under visse omstændigheder kunne forlænges, mente ansøger kunne fremskaffes. Skifteretten nægtede at indlede på grund af ansøgers uafklarede økonomiske forhold, jf. konkurslovens 197, stk. 2, nr. 1. Landsretten ophævede skifterettens kendelse og hjemviste sagerne til skifteretten til fortsat behandling. Landsretten anførte:»den usikkerhed, der foreligger om varigheden af [ansøgers] ansættelse som dagplejemor på [en mindre dansk ø],er ikke af en sådan karakter, at der er grundlag for at nægte indledning af gældssaneringssag...«. U V Gave i forbindelse med overdragelse af hus til nærstående af så begrænset størrelse, at den ikke kunne omstødes. Østre Landsret FM Gældssaneringsansøger boede med samlever i dennes ejerlejlighed. samlevers rentefradrag skulle ikke indgå i beregningen af gældssaneringsforslag.

2 FM ,3 ØLK af 17. august 2009, B , 17. afd. Konkurs- og anden insolvensret 4.2 Gældssaneringsansøger boede med samlever i dennes ejerlejlighed. samlevers rentefradrag skulle ikke indgå i beregningen af gældssaneringsforslag. Skifteretten afsagde kendelse om gældssanering med følgende kendelse: "Efter det oplyste om gældens størrelse sammenholdt med ansøgerens indtægtsmuligheder og økonomiske forhold i øvrigt finder skifteretten det godtgjort, at ansøger ikke er i stand til og inden for de nærmeste år ingen udsigt har til at kunne opfylde sine gældsforpligtelser. Skifteretten lægger til grund, at ejerlejligheden blev købt af samleveren [...] forud for, at han flyttede sammen med ansøgeren. Herefter, og da [samleverens] indtægt ikke indgår i gældssaneringen, finder skifteretten ikke grundlag for, at [samleverens] rentefradrag skal indgå. Da oplysningerne om ansøgerens forhold og omstændighederne i øvrigt tager for en betingelserne i konkurslovens 197 er opfyldt, tages forslaget til følge." gældssanering, og Afgørelsen blev kæret med påstand om, at sagen hjemvistes til skifteretten til fornyet behandling med henblik på forhøjelsen af dividenden. Kærende anførte til støtte for sin påstand, at boligudgiften var opgjort til halvdelen af bruttoydelsen, og at der udelukkende kunne fradrages halvdelen af boligens nettoydelse. Kærende henviste til gældssaneringsbekendtgørelsens 3, stk. 1, nr. 1, jf. 5 og Vestre Landsrets afgørelse i sagen B Landsretten stadfæstede kendelsen iht. grundene. FM Skyldner havde ret til at fratrække udgifter til bil i gældssaneringsforslag, da ansøger ifølge rejseplanen.dk med offentlig transport skulle bruge ca. 2 timer hver vej i transporttid til arbejde, jf. gældssaneringsbekendtgørelsens 4. 1,4 FM ØLK af 11. august 2009, B , 16. afd. Konkurs- og anden insolvensret 4.2 Skyldner havde ret til at fratrække udgifter til bil i gældssaneringsforslag, da ansøger ifølge rejseplanen.dk med offentlig transport skulle bruge ca. 2 timer hver vej i transporttid til arbejde, jf. gældssaneringsbekendtgørelsens 4. Skifteretten afsagde kendelse om gældssanering, som kreditor kærede med påstand om, at sagen hjemvistes til skifteretten med henblik på fastsættelse af højere dividende. Til støtte herfor gjorde kærende gældende, at ansøger kun boede 3,8 km fra busstoppestedet, og transporttiden med bus udgør 1 time og 1 minut hver vej, hvorefter der er 5 minutters gang til arbejdspladsen. Landsretten stadfæstede skifterettens kendelse og bemærkede: "[Ansøger] bor ca. 20 km fra sin arbejdsplads. Såfremt [ansøger] skal anvende offentlig transport, vil han ifølge Rejseplanen.dk skulle bruge ca. 2 timer hver vej i transporttid til sit arbejde. Henset hertil, og at udgifterne til bil ikke anses for urimelige sammenholdt med det samlede gældssaneringsforslag, tiltræder landsretten, at udgifterne til bil anses for rimelige udgifter ved erhvervelsen af indkomsten, jf. gældssaneringsbekendtgørelsen 4, stk. 4, nr. 3. Det forhold at transporttiden formentlig vil kunne reduceres med ca. ½ time, såfremt [ansøger] cykler de ca. 4 km til den første bus, kan ikke føre til et andet resultat."

3 FM Transportfradrag i henhold til gældssaneringsbekendtgørelsens 4 skal fradrages, når skyldner får tilladelse til at kunne benytte køretøj. 1,5 FM ØLK af 18. juni 2009, B , 17. afd. Konkurs- og anden insolvensret 4.2 Transportfradrag i henhold til gældssaneringsbekendtgørelsens 4 skal fradrages, når skyldner får tilladelse til at kunne benytte køretøj. Skifteretten afsagde kendelse om gældssanering, der blev kæret med påstand om, at sagen hjemvistes til skifteretten til fornyet behandling med henblik på fastsættelse af højere dividendeprocent. Landsretten ophævede skifterettens kendelse og hjemviste sagen til fornyet behandling med bemærkningerne: "... Efter gældssaneringsbekendtgørelsens 4, stk. 4, nr. 3 udgør nettoindkomsten indkomsten som anført i stk. 2-3 med fradrag af blandt andet rimelige udgifter ved erhvervelsen af indkomsten, herunder udgifter ud over 630 kr. pr. måned til offentlig transport eller under særlige omstændigheder forventede og forudsete udgifter til løbende drift og vedligeholdelse af motorkøretøj. Af betænkning 1449/2004 om gældssanering, side 164 fremgår blandt andet: "Transportudgifter skal som udgangspunkt dækkes af rådighedsbeløbet, inden for hvilket der er afsat et beløb svarende til et normalt månedskort til den offentlige transport. Yderligere udgifter til transport bør dog kunne medtages som en særskilt post i budgettet, hvis skyldneren kan dokumentere et konkret og særligt behov for at benytte motorkøretøj til erhvervelse af sin indkomst. Det er herved forudsat, at transporten ikke (uden meget væsentlig ulempe) kan foretages i offentlige transportmidler, hvilket er i overensstemmelse med nugældende praksis. Det samme må gælde, hvis skyldnerens udgifter til offentlig transport i forbindelse med erhvervelse af indkomst overstiger prisen på et månedskort til den regionale offentlige transport." Når henses til at det er en undtagelse, at der kan benyttes motorkøretøj, og at der ikke ses at være rimelig grund til, på kreditorernes bekostning at stille skyldneren bedre i den situation, hvor udgangspunktet om benyttelse af offentlig transport ikke anvendes, finder landsretten, at bekendtgørelsens 4, stk. 4, litra 3 må forstås således, at der også skal ske fradrag af det regulerede beløb - på pt. 630 kr. - når skyldneren får tilladelse til at kunne benytte motorkøretøj." Resultat af søgningen 1 Gældssanering Gældssanering nægtet på grund af udgifter til både lejlighed, campingvogn ved arbejdsplads og transport. Skifterettens kendelse om gældssanering blev kæret af kreditor Landsretten nægtede gældssanering og anførte: Der er i gældssaneringsforslaget medtaget udgifter til både en lejlighed i

4 og en campingvogn ved arbejdspladsen. Fradrag for udgifter til bolig bør omfatte husstandens faste bolig, og landsretten finder ikke grundlag for også at medtage fradrag for udgiften til campingvognen. Endvidere finder landsretten, at transportudgifterne i forhold til den valgte boligløsning må anses for at være for høje. Boligudgiften og transportudgiften kan herefter ikke anses som rimelige, jf. bekendtgørelse om gældssanering 3, stk. 1, nr. 1, jf. 5, 2. punktum og 4, stk. 4, nr. 3. Ansøger nægtes som følge heraf gældssanering på de foreslåede vilkår. VLK af 30. oktober 2008, nr. B , 13. afd. 2 Gældssanering Ophævelse af gældssaneringskendelse på grund af grov tilsidesættelse af skyldners forpligtelser i henhold til gældssaneringskendelsen. Kendelse om gældssanering blev afsagt i Kort efter var skyldner udsat for et overfald, der betød at han i en periode modtog sygedagpenge og dagpenge. Skifteretten lagde til grund, at skyldner var uden skyld i denne lønnedgang og at den manglende dividendebetaling i denne periode ikke kunne bebrejdes skylder. Efterfølgende drev skyldner selvstændig virksomhed fra 2003 til 2005, som ikke resulterede i gældsstiftelse. Fra 2005 drev skyldner anden selvstændig virksomhed, som resulterede i en gæld til det offentlige på over kr. samt gældsstiftelse til familie og venner på grund af en bruttoindkomst på ca kr Skifteretten ophævede kendelsen om gældssanering og anførte bl.a., at skyldner findes på denne baggrund at have påtaget sig yderligere gældsforpligtelser af ikke ubetydelig størrelse samtidigt med, at han ikke har udnyttet sine muligheder for at skaffe sig et mere sikkert indtægtsgrundlag end den selvstændige virksomhed med den meget begrænsede indtjening. Herefter, og efter en samlet vurdering af de øvrige oplysninger i sagen finder skifteretten, at skyldners manglende betalinger i de seneste år må betragtes som grov tilsidesættelse af skyldners forpligtelser i henhold til gældssaneringskendelsen som anført i konkurslovens 229, stk. 1, nr. 2. Landsretten stadfæstede. 3 Gældssanering Gældssaneringsansøger var direktør i selskab efter indledning af gældssaneringssag uden at meddele skifteretten eller skifterettens medhjælper herom. Gældssanering nægtet. På kreditormøder forklarede ansøger bl.a. at han var direktør for et selskab fra dette blev stiftet 27. maj 2008 til 1. august Selskabet havde

5 adresse hos ham. Den nuværende direktør bad ham være direktør indtil han kom til Danmark, hvilket skete i august Som direktør har han fået samme løn, som han hele tiden havde fået. Han er nu ansat i selskabet. Skifteretten nægtede gældssanering og anførte, at da ansøger har været direktør i et selskab under gældssaneringen uden at give hverken skifteretten eller skifterettens medhjælper meddelelse herom, findes ansøger ikke loyalt at have medvirket til sagens oplysning, og skifteretten skal derfor nægte gældssanering for ansøgeren i medfør af konkurslovens 212, stk. 1, nr. 2. Landsretten stadfæstede. VLK af 14. november 2008, nr. B , 13. afd. FM Gældssanering nægtet, da skyldner havde handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender, jf. konkurslovens 197, stk. 2, nr FM VLK'er af 3. april 2009, nr. B og B , 13. afd. Gældssanering nægtet i henhold til konkurslovens 231 a, stk. 4, for ansøger, hvis ægtefælle var under uddannelse. Skifteretten anførte bl.a., at for gældssanering efter konkurslovens kapitel er det en betingelse, at ansøgers økonomiske forhold er afklarede i henhold til konkurslovens 197, stk. 2, nr. 1. Dette gælder ikke for gældssanering efter kapitel 29, jf. konkurslovens 231 a, stk. 2. Baggrunden for dette er, at ansøgere, der er berørt af et virksomhedskollaps, og som på tidspunktet for ansøgning om gældssanering befinder sig i en økonomisk overgangsperiode, har mulighed for at opnå gældssanering. Skifteretten anførte videre: "Ifølge konkurslovens 231 a, stk. 4 kan skifteretten uanset 231 a, stk. 2 nægte ansøger gældssanering, såfremt der foreligger andre omstændigheder, som taler afgørende imod gældssanering. Ansøgers ægtefælle er under uddannelse som jordemoder. Uddannelsen er påbegyndt den 1. februar 2008 og forventes afsluttet den 20. juni Ansøgers ægtefælles fremtidige økonomiske forhold er dermed ikke afklarede og kan forventes væsentligt forbedret efter den 20. juni Ansøgers ægtefælles valg om ikke at udnytte sin erhvervsevne er ikke affødt af ansøgers konkurs. Derfor er det skifterettens opfattelse, at der foreligger sådanne andre omstændigheder, at ansøger nægtes gældssanering i henhold til konkurslovens 231 a, stk. 4." Landsretten stadfæstede af de af skifteretten anførte grunde.

6 5 FM VLK af 3. april 2009, nr. B , 13. afd. Skifterettens kendelse om nægtelse af kendelse om gældssanering hjemvist af landsretten, der fandt det dokumenteret, at udgifter i forbindelse med kroniske og invaliderende sygdomme var tilstrækkeligt dokumenteret. Ifølge erklæring fra praktiserende læge led ansøger af svær astma og allergi, følger af operation for diskusprolaps i halsregionen, whip-lash læsion, posttraumatisk stresssyndrom, kronisk smertetilstand, kronisk tyktarmskatar, kronisk blærebetændelse, og hun var senest behandlet for kræft i endetarmen i Skifteretten anførte: "I ansøgers forslag til kendelse om gældssanering er medtaget en udgift på kr. til køb af diverse vitaminer m.v., en udgift til 4 akupunkturbehandlinger pr. måned på i alt kr. og en udgift til 2 fysioterapibehandlinger pr. uge, i alt kr. pr. måned. Skifteretten lægger ved afgørelsen til grund, at de anførte "diverse vitaminer m. v. " ikke vedrører præparater, der er omfattet af de lægeordinerede medicinpræparater, der fremgår af erklæringen af 16. januar 2008 fra ansøgers egen læge,... Skifteretten finder ikke, at de fremlagte lægeerklæringer, herunder erklæringerne fra praktiserende læge [...] og læge [...] i tilstrækkeligt omfang dokumenterer, at de forholdsvis høje udgifter til diverse vitaminer m. v., akupunktur og fysioterapi er nødvendige til behandling af ansøgerens kroniske lidelser. Det bemærkes endvidere, at der ikke er fremlagt dokumentation for størrelsen af udgiften til "diverse vitaminer m. v." og for nødvendigheden af 4 månedlige akupunkturbehandlinger og 2 ugentlige fysioterapibehandlinger. Endelig er der ikke fremlagt oplysninger om størrelsen af den udgift til lægeordineret medicin efter fradrag af eventuelt tilskud, som ansøgeren eventuelt ville have haft, hvis hun ikke havde valgt alternativ behandling. Da udgifterne til diverse vitaminer m. v., akupunktur og fysioterapi ikke på det foreliggende grundlag kan fratrækkes ved beregningen af det månedlige afdrag til kreditorerne, tages ansøgerens forslag til gældssanering ikke til følge." Landsretten ophævede skifterettens kendelse og hjemviste sagen til skifteretten til fortsat behandling. Landsretten anførte bl.a.: "[Ansøger] har ved de fremlagte lægeerklæringer dokumenteret, at hun på grund af sine kroniske og invaliderende sygdomme har et særligt behov for kørsel i taxa, akupunkturbehandlinger, fysioterapi og medicin. Under hensyn hertil og til arten, omfanget og karakteren af de kroniske lidelser, finder landsretten det tilstrækkelig dokumenteret, at [ansøger] har en række nødvendige udgifter til transport, akupunktur, fysioterapi og medicin, jf. gældssaneringsbekendtgørelsens 9 og udgifter til bl.a. kosttilskud, jf. 10, af en sådan størrelse, at hun ikke er i stand til at tilbyde kreditorerne at afdrage på gælden. Landsretten ophæver herefter skifterettens kendelse og hjemviser sagen med henblik på afsigelse af kendelse om gældssanering i overensstemmelse med [ansøgers] forslag."

7 6 FM VLK af 20. februar 2009, nr. B afd. Mere end 10 år gammel gæld fra strafbart forhold var til hinder for indledning af gældssanering. Oplyst at ansøgers gæld var på ca. 38 mio. kr. Skifteretten nægtede at indlede gældssanering med bemærkningerne: "86 % af ansøgers gæld er stiftet ved et strafbart forhold i form af smugleri. Den samlede gæld fra det strafbare forhold er isoleret set betragteligt. Det er skifterettens opfattelse, at det forhold, at gælden er mere end 10 år gammel ikke kan føre til, at der kan afsiges kendelse om gældssanering, idet der henset til gældens størrelse er tale om økonomisk kriminalitet af betydelig omfang, jf. konkurslovens 197, stk. 2, nr. 3." Landsretten stadfæstede af de grunde, som skifteretten havde anført. 7 FM VLK af 2. februar 2009, nr. B , 13. afd. Gældssaneringskendelse trods intet eller meget lille rådighedsbeløb for ansøger. Under kreditormødet i en gældssaneringssag oplyste ansøger bl.a., at han ikke havde andre indtægter end sin pension, at han kommer fra en kultur, hvor der er tradition for at man hjælper hinanden, at han har en meget stor familie, der bor lige i nærheden, at de hjælper ham med mad, at hans mor og bror også hjælper ham økonomisk, hvis han f.eks manglede kr. til at betale sin telefonregning, at der ikke er tale om lån, som han skal betale tilbage, og at han ikke havde stiftet gæld siden Skifteretten nægtede skifteretten gældssanering og anførte bl.a.:»efter gældssaneringsforslaget er ansøgers rådighedsbeløb 490 kr. pr. måned, men som følge af det månedlige afdrag på 500 kr. på boligsikringsgælden på de nu ca kr. er ansøgers rådighedsbeløb negativt indtil marts 2009, hvor det som følge af, at det ældste barn fylder 18 år i februar 2009, forøges med ca kr. Når boligsikringsgælden er afdraget, og når det næstældste barn i april 2011 fylder 18 år, vil rådighedsbeløbet komme op på ca kr. Uanset ansøgers oplysning om, at han ikke siden 1999 har stiftet gæld, er det skifterettens opfattelse, at gældssanering ikke vil føre til varig forbedring af ansøgers økonomiske forhold, idet der med de nævnte rådighedsbeløb vil være risiko for, at ansøger igen stifter gæld. Betingelserne i konkurslovens 197, stk. 1, in fine er derfor ikke opfyldt.«landsretten anførte:»efter det oplyste lægges det til grund, at [ansøger] ikke har stiftet gæld siden 2000, og at han således har kunnet leve af førtidspension og hjælp fra familien. Under de omstændigheder finder landsretten, at en gældssanering vil føre til en varig forbedring af [ansøgers] økonomiske forhold. Da [ansøgers] forslag til gældssanering i øvrigt opfylder betingelserne i

8 konkursloven, ophæver landsretten skifterettens kendelse og hjemviser sagen med henblik på afsigelse af kendelse i overensstemmelse med [ansøgers] forslag.«8 FM VLK af 2. februar nr. B , 13. afd. Gældssanering nægtet med boligudgift på kr. Skifteretten nægtede at indlede gældssaneringssag for ansøger og afsagde kendelse:»skifteretten finder, at en samlet boligudgift på kr. - også under hensyn til, at husstanden omfatter en familie med 3, snart 2, hjemmeboende børn - er for høj. Allerede af den grund nægtes gældssaneringssag indledt.«landsretten stadfæstede i henhold til skifterettens grunde. 9 FM VLK af 9. januar 2009, nr. B , 13. afd. Indledning af gældssanering trods tidsbegrænset ansættelsesforhold for ene ansøger. På indledende møde i en gældssaneringssag blev det oplyst, at den ene ansøger af et par havde søgt et phd.-stipendium. Det var ikke afklaret om hun fik det. Såfremt dette ikke skete, ville hun fortsætte som dagplejemor på en mindre dansk ø. Her var hun ansat i perioden 1. november 2008 til 31. oktober Det blev af ansøgerne oplyst, at kommune ikke fastansætter dagplejere på øen, på grund af den vekslende mængde af små børn. En tilkendegivelse fra kommunen om, at ansættelseskontrakten under visse omstændigheder kunne forlænges, mente ansøger kunne fremskaffes. Skifteretten nægtede at indlede på grund af ansøgers uafklarede økonomiske forhold, jf. konkurslovens 197, stk. 2, nr. 1. Landsretten ophævede skifterettens kendelse og hjemviste sagerne til skifteretten til fortsat behandling. Landsretten anførte:»den usikkerhed, der foreligger om varigheden af [ansøgers] ansættelse som dagplejemor på [en mindre dansk ø],er ikke af en sådan karakter, at der er grundlag for at nægte indledning af gældssaneringssag...«.

9 13.

10 stk. Resultat af søgningen 10 Gældssanering Hjemvisning af gældssaneringssag da kendelse blev afsagt efter skifteretten havde modtaget oplysninger fra SKAT og uden ansøger havde haft lejlighed for at udtale sig om SKAT s redegørelse

11 På møde i skifteretten forklarede ansøger, at hans gæld til det offentlige stort set var en følge af skønsmæssige ansættelser i to på hinanden følgende år. Skifteretten udsatte sagen på overvejelse af, om gældssaneringssag skulle indledes, herunder om der skulle indhentes yderligere oplysninger om ansøgers gæld til det offentlige. SKAT redegjorde efter henvendelse fra skifteretten om ansøgers gæld til det offentlige. Heraf fremgik, at han har været skønsmæssigt ansat i 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002 og Skifteretten afsagde kendelse om nægtelse af at indlede gældssaneringssag, uden ansøger var blevet gjort bekendt med indholdet af SKAT s redegørelse, og uden han havde haft lejlighed til at udtale sig herom. Landsretten ophævede kendelsen og hjemviste sagen til fornyet behandling. VLK af 1. oktober 2008, nr. B Gældssanering Hjemvisning af gældssaneringer da kreditor og skyldnerne ikke havde haft lejlighed til at udtale sig om et nyt forslag til gældssaneringskendelse i skifteretten. På kreditormøde protesterede kreditor mod gældssanering da ansøgerne efter kreditors opfattelse havde mulighed for at betale gælden og således ikke opfyldte betingelsen om at være håbløst forgældet. Kreditor anførte, at efter realisation af en aktiepost ville gælden være ca kr. som med en husstandsindtægt på kr. ikke var umulig at afvikle. Skifteretten udsatte sagen på, at der blev udarbejdes nyt budget, hvor der var fratrukket en indtægt, som familien ikke længere havde. Det blev aftalt, at nyt budget skulle fremsendes til skyldnerne og kreditor, hvorefter skifteretten ville tage stilling på det foreliggende grundlag Skifteretten afsagde kendelse om gældssanering på et møde hvor ingen var indkaldt eller mødt. Landsretten ophævede kendelsen og hjemviste sagerne til fortsat behandling ved skifteretten. Landsretten anførte, at efter karakteren af indsigelserne skal såvel ansøgerne som kreditor have mulighed for at udtale sig om det nye forslag i skifteretten, således at er er mulighed for at stille spørgsmål derom til ansøgerne. VLK af 17. september 2008, nr. B og B

12 12 Gældssanering Gældssanering nægtet, da skyldners månedlige rådighedsbeløb lå væsentligt under gældssaneringsbekendtgørelsens anførte rådighedsbeløb Skifteretten afsagde kendelse om gældssanering. Landsretten ophævede kendelsen og anførte: Det fremgår af (navn-skyldners) ansøgning om gældssanering, at hans månedlige rådighedsbeløb ligger væsentligt under det i gældssaneringsbekendtgørelsens 11 anførte rådighedsbeløb, som er fastsat med udgangspunkt i, hvilket beløb der er nødvendigt for at opretholde en beskeden levefod. Herefter og under hensyn til, at ansøger i årene 2006 og 2007 har oparbejdet en betydelig gæld til skattevæsenet, må det antages, at en gældssanering ikke vil føre til en varig forbedring af (navn-skyldners) økonomiske forhold. Landsretten finder derfor, at gældssanering er udelukket for tiden, jf. konkurslovens 212, stk. 1, nr. 1, jf. 197, stk. 1. ØLK af 31. oktober 2008 nr. B , 15. afd. 13 Gældssanering Landsretten nægtede gældssanering da ansøger ikke arbejdede på fuld tid. Skifteretten afsagde kendelse om gældssanering, hvor det blev bestemt, at ansøgers gæld bortfaldt Landsretten nægtede gældssanering, da ansøger ikke havde dokumenteret, at hun ikke kunne opnå fuldtidsbeskæftigelse, eller at ansættelse på fuld tid ikke vil medføre en højere indtægt. VLK af 15. oktober 2008, nr. B Gældssanering Manglende dokumentation for udnyttelse af den fulde erhvervsevne. Skyldnerens samlede gæld udgjorde ca kr., hvoraf de ca kr. stammede fra investering i K/S-anparter. Hun arbejde 32 timer om ugen som afspændingspædagog og havde forklaret, at det var ganske sædvanligt inden for hendes fagområde

13 Skifteretten afsagde kendelse om gældssanering og anførte blandt andet, at det henset til skyldnerens uddannelse og arbejdsområdets stillingsstruktur, var det forhold, at skyldneren arbejde 32 timer om ugen ikke udtryk for, at skyldneren ikke udnyttede sin erhvervsevne fuldt ud. Landsretten nægtede gældssanering og anførte, at skyldneren ikke alene ved sin forklaring havde dokumenteret, at hun ikke havde mulighed for at opnå fuldtidsbeskæftigelse inden for sit arbejdsområde. Herefter, og da skyldnerens studielån var stiftet frem til 2007, var betingelserne for at afsige kendelse om gældssanering ikke opfyldt. VLK af 8. august 2008, nr. B , 13. afd. 15 Gældssanering Arveafkald. Skyldneren havde modtaget kontanthjælp i 15 år, men havde netop afsluttet arbejdsprøvning, hvorefter hun kunne bestride et fleksjob på 20 timer ugentlig Skyldneren gav i februar 2005 arveafkald efter sine forældre, der døde i henholdsvis 1993 og Dette medførte, at arven på ca kr. gik til skyldnerens søster. Skifteretten nægtede at indlede gældssaneringssag, allerede fordi skyldneren i 2005 gav arveafkald vedrørende et betydeligt beløb på et tidspunkt, hvor alle hendes gældsforpligtelser eksisterede, og da skyldneren ikke vil kunne tilbyde kreditorerne en dividende. Landsretten stadfæstede skifterettens afgørelse i henhold til grundene. ØLK af 11. august 2008, nr. B , 16. afd. 16 Gældssanering Systematisk oparbejdet gæld til det offentlige og uafklarede forhold. Skyldneren havde en gæld til SKAT på ca kr. vedrørende moms, skat og underholdsbidrag for Herudover var der en gæld på kr. til et forsikringsselskab. Skyldneren bestred denne post. Al gæld var af erhvervsmæssig karakter

14 Skyldneren arbejdede som freelancer. I ansøgningen havde han anført en månedlig nettoindkomst på kr. Han boede til leje i en andelsbolig, som han skulle fraflytte indenfor to-tre måneder. Skifteretten nægtede at indlede gældssaneringssag efter reglerne i konkurslovens kap. 29, da skyldneren systematisk havde oparbejdet en gæld til det offentlige. Der var heller ikke grundlag for at indlede gældssanering efter de almindelige bestemmelser, henset til det anførte, skyldnerens alder, og da skyldneren havde uafklarede arbejds- og boligmæssige forhold. Landsretten stadfæstede skifterettens afgørelse i henhold til grundene. ØLK af 8. august 2008, nr. B , 16. afd. 17 Gældssanering Boligudgifter og ustabile indtægtsforhold medførte at indledning blev nægtet. Skyldneren boede alene i en lejlighed på 125 m 2. De månedlige boligudgifter udgjorde kr Skyldneren arbejdede som vikar. Sø- og Handelsretten nægtede at indlede gældssanering, da boligudgifterne ikke var rimelige, og da skyldneren ikke var sikret en 37 timers arbejdsuge. For Sø- og Handelsretten gjorde skyldneren gældende, at hans månedlige boligudgifter nu var på 7.469,09 kr., at han boede sammen med sin datter, der var blevet 18 år efter skifterettens afgørelse, og at han overvejede at søge og fast stilling. Landsretten stadfæstede skifterettens afgørelse i henhold til grundene, og da det af skyldneren under kæremålet anførte ikke kunne føre til et andet resultat. ØLK af 8. august 2008, nr. B , 17. afd. 18 Gældssanering

15 Boligudgift svarende til halvdelen af samleverens bruttoudgifter bevirkede, at der ikke var tale om en rimelig boligudgift. Skyldnerens gæld var i det væsentligste stiftet før samlivet med hans nuværende ægtefælle blev påbegyndt. Skyldneren havde medtaget en boligudgift på kr. pr. måned. Dette svarede til halvdelen af ægtefællens bruttoudgifter til den faste ejendom, som ægteparret boede i. Efter et 212-møde nægtede skifteretten gældssanering og anførte blandt andet, at ægtefællens rentefradrag ikke kom skyldnerens kreditorer til gode i form af en lavere husleje, og da skyldneren ikke ville kompensere kreditorerne herfor, lagde skifteretten til grund, at der ikke var tale om en rimelig husleje. Landsretten anførte, at der ikke var tale om rimelige boligudgifter, da disse var opgjort som halvdelen af ægtefællens bruttoudgifter, og stadfæstede allerede som følge heraf skifterettens afgørelse. VLK af 5. september 2008, nr. B , 13. afd. 19 Gældssanering Manglende udnyttelse af erhvervsevne ved gældssanering i forbindelse med konkurs. Skyldneren, der var 23 år, fik gældssanering i skifteretten efter reglerne i konkurslovens kap. 29. Gælden blev nedsat til ca. 0,4 %, der skulle betales over tre måneder. Det fremgik af forslaget, at skyldneren havde lønindtægt, men at han ville påbegynde et længere universitetsstudium pr. 1. september Landsretten ophævede skifterettens kendelse, da skyldneren ved at påbegynde et universitetsstudium ikke udnyttede sin erhvervsevne. 20 Gældssanering Forbrugt erhvervsevnetabserstatning medførte nægtelse af gældssanering. Ansøgeren fik i juni 2003 udbetalt ca kr. i erstatning m.v. vedrørende et færdselsuheld. Heraf udgjorde de kr. erstatning for tab af erhvervsevne

16 Ansøgeren havde brugt hele den udbetalte erstatning. Efter medhjælperens beregning skulle der som indtægt medregnes et beløb på kr. pr. måned svarende til en forholdsmæssig del af erhvervsevnetabsforsikringen. Ansøgeren havde brugt ca kr. af erstatning til at betale gæld til familie, mens de øvrige kreditorer ikke havde modtaget afdrag. Ansøgerens boligudgift udgjorde kr. pr. måned inklusiv forbrug. Skifteretten nægtede på denne baggrund gældssanering. Landsretten stadfæstede afgørelsen og lagde til grund, at der skulle medregnes et beløb på kr. pr. måned, og at der ikke kunne afsiges kendelse om gældssanering, da erhvervsevnetabsforsikringen var brugt, og da det ikke var tilstrækkeligt, at ansøgeren havde tilbudt at betale kr. yderligere pr. måned. VLK af 9. maj 2008, nr. B , 13. afd. 21 Gældssanering Nyere forbrugsgæld saneret da ansøger var psykisk syg ved gældsstiftelsen. Ansøgeren var førtidspensionist på baggrund af en psykisk lidelse. Ansøgeren omlagde nogle låneforhold og fik i den forbindelse en kassekredit på kr. i forbindelse med start af virksomhed. I juni 2006 blev ansøgeren indlagt kortvarigt som manisk. Uden erkendelse af sin sygdom forhøjede han sin kassekredit med yderligere kr. Ansøgeren kunne ikke redegøre for, hvad alle de lånte midler var brugt til

17 Skifteretten gav gældssanering, da der var dokumentation for ansøgerens sygdomsforløb i 2006, og da størstedelen af gælden var stiftet under sygdomsforløbet. Landsretten stadfæstede i henhold til grundene. VLK af 9. maj 2008, nr. B , 13. afd. 22 Forbrugsbelåning Ved manglende friværdi i andelsboliger bør det undersøges hvorfor ikke Ansøgeren købte i 1992 en andelsbolig for kr., der i dag var ca kr. værd. Hun havde løbende belånt den, således den i dag var behæftet med ca kr. Provenuet var gået til forbrug. Allerde derfor, og da hun havde udladt at afdrage på gælden, selv om hun havde haft rimelig mulighed herfor, stadfæstede landsretten skifterettens nægtelse af gældssanering, der omvendt havde været begrundet i høj nettoboligudgift (grundet belåningsgraden) ved VLK af 4. april 2008 i B , 13. afd. 23 Skyggebudget 32 timer ugentligt forhindrede konkret ikke gældssanering Skyldneren var født i Han havde følgende pensioner: 1) Kapitalpension, brutto pr. 29. november mio kr. Til udbetaling tidligst ) Ratepension, brutto pr. 14. juli mio kr. Til udbetaling tidligst ) Indekskontrakt, brutto 19. juli kr. Til udbetaling tidligst Ingen i hverken skifte- eller landsret mente, at der var sparet uforholdsmæssigt op, jf. konkurslovens 222 a, stk. 1. Skyldneren tilbød i sit forslag 28/120 af 1) og 2), selv om disse ordninger henholdsvis hverken skulle eller kunne udbetales i afdragsperioden. Men to landsdommere mente, at skyldneren efter opfyldelse af forslaget til

18 gældssanering (med et engangsbeløb) samlet set ville have så gode økonomiske forhold, at han i henhold til konkurslovens 222 a, stk. 2, burde tilbyde mere end allerede sket. Én landsdommer fandt det tilbudte rimeligt efter 222 a, stk. 2, og ville stadfæste. VLK af 4. marts 2008 i B , 13. afd. 24 Pensionsordninger Skyldneren ville få det økonomisk så godt efter gældssanering, at pensioner skulle inddrages i videre omfang end tilbudt efter konkurslovens 222 a, stk Skyldneren var født i Han havde følgende pensioner: 1) Kapitalpension, brutto pr. 29. november mio kr. Til udbetaling tidligst ) Ratepension, brutto pr. 14. juli mio kr. Til udbetaling tidligst ) Indekskontrakt, brutto 19. juli kr. Til udbetaling tidligst Ingen i hverken skifte- eller landsret mente, at der var sparet uforholdsmæssigt op, jf. konkurslovens 222 a, stk. 1. Skyldneren tilbød i sit forslag 28/120 af 1) og 2), selv om disse ordninger henholdsvis hverken skulle eller kunne udbetales i afdragsperioden. Men to landsdommere mente, at skyldneren efter opfyldelse af forslaget til gældssanering (med et engangsbeløb) samlet set ville have så gode økonomiske forhold, at han i henhold til konkurslovens 222 a, stk. 2, burde tilbyde mere end allerede sket. Én landsdommer fandt det tilbudte rimeligt efter 222 a, stk. 2, og ville stadfæste. VLK af 4. marts 2008 i B , 13. afd. 25 Pensionsordninger Pensionsordninger og ansættelse i ægtefælles virksomhed forhindrede ikke nødvendigvis gældssanering Skifteretten nægtede gældssanering efter konkurslovens 197, stk. 4, idet ansøgeren, hvis sag tidligere var blevet hjemvist af landsretten, idet kapitel 29-sanering ikke var udelukket, havde to kapitalpensioner på brutto henholdsvis kr. og kr., og da han var reel leder af ægtefællens virksomhed og derfor selv kunne fastsætte sin løn. Landsretten hjemviste. Det skulle nærmere fastlægges, om der var indbetalt uforholdsmæssige beløb inden gældens stiftelse, jf. 222 a, stk.1, ligesom indbetalingerne efter gældens stiftelse almideligvis skal indgå i forslaget til gældssanering. Uden nærmere stillingtagen til 222 a, stk. 1, kunne disse forhold ikke begrunde en nægtelse af sanering. Ægtefællens virksomhed virkede indenfor fysioterapi, og en gældssanering ville give skyldneren mulighed for at få eget ydernummer med deraf følgende mulighed for forøgede indtægter, hvilket ikke forhindrede gældssanering, idet 236 a, stk.

19 3, jf. stk. 2, kunne neutralisere denne uafklarethed. ØLK af 10. marts 2008 i B , 8. afd. 26 Sagsoplysning Mangmelfuld sagsoplysning edførte hjemvisning Ansøgerens samlever havde under gældssaneringssagens behandling forøget sin krediforeningsgæld med kr. Landsretten udtalte i den anledning: "Landsretten finder, at det vil føre til et urimeligt resultat, såfremt [ansøgerens] betalingsevne i gældssaneringssagen nedsættes som følge heraf." Da det ikke fremgik, om der i budgettet var taget højde herfor, da der savnedes oplysninger om ansøgerens jobskifte under sagens verseren, og da der var anvendt forældede takster på kreditormødet den 3. januar 2008, blev sagen hjemvist ved ØLK af 7. marts 2008 i B , 4. afd. 27 Kæretilladelse Kæretilladelse, kronikertilskud og nyere gældsstiftelse Skifteretten havde udsat sagen på indhentelse af lægeerklæring om, hvorvidt ansøgeren kunne få kronikertilskud. Da den fremkom, afsagde skifteretten uden indkaldelse den 17. december 2007 kendelse om gældens bortfald, idet kronikertilskud, der forudsætter et årligt medicinforbrug på min kr., ikke kunne opnås. Kæreskriftet blev først modtaget den 3. januar 2008, og var således for sent indgivet. Skifteretten oplyste i fremsendelsesskrivelsen, at kendelsen var bekendtgjort i Statstidende den 3. januar, og at meddelelse om kendelsen var udsendt til de kendte kreditorer, således de kunne forventes at modtage den den 21. december Derfor gav landsretten undtagelsesvist kæretilladelse, jf. konkurslovens 251, stk. 2, jf. 250, stk. 2. Størstedelen af gælden på godt kr. var erhvervsmæssig fra 1985 til Herudover var der kr. til L'easy fra 2000, kr. til SKAT fra 2004, kr. til kontaktlinser i august 2006 og en bilreparation på kr. primo Denne gældsforøgelse fandt landsretten ud fra en samlet bedømmelse af de personlige og økonomiske forhold ikke forhindrede gældssanering. Under henvisning til lægeerklæringen tiltrådte landsretten endvidere, at der var medtaget medicinudgifter. ØLK af 13. marts 2008 i B , 4. afd. 28 Boligudgift Nettoboligudgift i Hammerum rimelig trods flytning til dyrere lejemål Skyldneren, der havde to hjemmeboende børn, havde tidligere søgt gældssanering med en nettoboligudgift på kr. Denne sag kuldsejlede grundet en ny restskat fra et anpartsprojekt, og efter at have mistet sin bolig fandt hun et rækkehus i en boligforening, hvor der kun var to værelser, så

20 hun måtte sove i stuen. Desuden lå rækkehuset i en klyngebebyggelse, hvor der var mange mennesker på gaden, hvilket skyldneren havde det dårligt med grundet en social fobi. Endelig havde hun brug for mere plads for at kunne male, hvilket var godt for hendes depressionssygdom. Derfor var hun nu flyttet i et nyt privatudlejet lejemål på 120 m2 for samlet kr./md. Skifteretten godkendte den nye boligudgift under hensyn til hendes helbredstilstand og begrundelsen for fraflytningen fra rækkehuset. Da landsretten tidligere havde godkendt, at hun havde bil grundet sit helbred, men dog fundet udgifterne for høje (Falck-abonnement kunne ikke medtages), godkendte skifteretten tillige vedligeholdelsesudgifter. Landsretten stadfæstede med en tilføjelse om, at boligudgifterne var rimelige henset til husstanden og lejeniveauet i området (en forstad til Herning) ved VLK af 28. januar 2008 i B , 13. afd. 29 Boligudgift Urimelig husleje i Silkeborg Skyldneren havde boet i sin lejlighed med eget soveværelse og to børneværelser i ca. 5 år og havde sine to mindste børn boende hver anden uge. Den tredje og ældste ville også komme til at bo hos skyldner, når han var færdig på efterskolen om et halvt år. Børnene havde kammerater i området. Derfor, og da en flytning ville medføre ikke ubetydelige udgifter, fandt skifteretten en nettoboligudgift på kr./md. rimelig, hvorfor der meddeltes gældssanering uanset bankens indsigelse om, at skyldneren efter bankens undersøgelser kunne spare op imod kr./md. ved at flytte i en boligselskabslejlighe. Landsretten antog efter det oplyste, at det måtte antages, at skyldneren ville kunne finde noget passende i lokalområdet til en væsentlig lavere husleje, hvorfor han blev nægtet gældssanering på de foreslåede vilkår ved VLK af 13. februar 2008 i B , 13. afd. 30 Ganske særlige behov Udgift til transport af datter var et ganske særligt behov Skifteretten godkendte, at der i budgettet var afsat 350 kr./md. til dækning af transportudgifter vedrørende en psykisk ustabil datter, der i henhold til en lægeerklæring skulle gå på en bestemt skole, hvilket landsretten tiltrådte, jf. bekendtgørelsens 6, stk. 3, nr. 2, jf. 10. Da budgettet ikke tog højde for, at datteren i afdragsperioden ville tage afgangseksamen, og da der ikke var taget højde for værdien af rentefradragsretten, blev sagen dog hjemvist ved VLK af 13. februar 2008 i B , 13. afd. erhvervsevne Fuldtidsarbejde var ikke tilstrækkelig udnyttelse af erhvervsevnen Fuldtidsarbejde var ikke tilstrækkelig udnyttelse af erhvervsevnen.

Forord. Lilian Hindborg

Forord. Lilian Hindborg Forord Bogen er en 4. udgave af min bog om gældssanering i praksis. For at bogen ikke bliver alt for omfangsrig, har jeg valgt hovedsagelig, men ikke udelukkende, at medtage afgørelser, der er afsagt efter

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Begæring om gældssanering Kapitel 2 Afdragsperiodens længde og afdragenes størrelse Kapitel 3 Fastsættelse af den procent, hvortil fordringerne nedsættes

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005 Side 1 af 5 Den fulde tekst Lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven (Revision af reglerne om gældssanering) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord til 1. udgave 5 Forord til 2. udgave 6

Indholdsfortegnelse. Forord til 1. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Gaeldssanering.book Page 7 Wednesday, March 10, 2010 3:16 PM Forord til 1. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Kapitel 1. Indledning 1. Lovgrundlaget 13 1.1. Konkursloven 13 1.2. Anden lovgivning 16 1.2.1.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Sådan gør du: Ansøgning om gældssanering Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten. Sammen med ansøgningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Under en gældssanering skal indtægter hos skylder såvel som hos ægtefælle/samlever tages i betragtning.

Under en gældssanering skal indtægter hos skylder såvel som hos ægtefælle/samlever tages i betragtning. Gældssanering Når man rådgiver om eller overvejer muligheden for en gældssanering, er det vigtigt, at man er opmærksom på en række væsentlige betingelser for at få en gældsanering samt kender de væsentligste

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring KEN nr 9377 af 16/06/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-06-2015 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 27-15 om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr. 78-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 21. november 2005 har Skat indgivet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0795006-MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 28. november 2016 kl. 10:00 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Arne Brandt, M.

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter)

1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter) 1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter) Vejledning til ansøgningsskema Ansøgning om gældssanering på Domstolsstyrelsens hjemmeside følger ikke bekendtgørelsen er ikke et

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 29. oktober 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Alex Puggaard, Malou Kragh

Læs mere

Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning

Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning Finanstilsynet 4. februar 2013 Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning 1. Baggrund Penge- og Pensionspanelet har i maj 2011 offentliggjort en rapport om initiativer for gældsatte.

Læs mere

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse KEN nr 10483 af 22/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-4035-17791 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion 30. juni 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere lovgivning og retspraksis om insolvensretlige emner. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 6-16 om uddannelseshjælp - kontanthjælp - integrationsydelse - formue - kassekredit - fast ejendom

Ankestyrelsens principafgørelse 6-16 om uddannelseshjælp - kontanthjælp - integrationsydelse - formue - kassekredit - fast ejendom KEN nr 9217 af 17/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-4024-36419 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B3409000- HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 10. marts 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere fungerede landsdommerne Katja Høegh, Linde Jensen og

Læs mere

Insolvensrettens Dag -7. april 2011

Insolvensrettens Dag -7. april 2011 VALDAL ADVOKATFIRMA, Øst ter Allé 33, 2100 København Ø, Telefon: 35 38 50 00 Fax: 35 38 68 00, E-mail: valdal Insolvensrettens Dag -7. april 2011 De danske regler for gældssanering VALDAL ADVOKATFIRMA,

Læs mere

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager?

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Jørgen Juel Hansen Forfatter til bogen Vejen til gældssanering Hørsholm Kongevej 5 2970 Hørsholm Telefon 45 76

Læs mere

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Gældssanering Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 2 Baggrund for den nye betænkning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt J.nr. jj.nr. Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.141, 142, 143, 144 og 145 af 15. januar 2007 (Alm. del).

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod B1749001- MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. oktober 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Michael Kistrup, Carsten

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion 9. november 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens &

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER Med virkning pr. den 1. januar 2007 trådte en ny lov om, hvordan ægtefællers pensionsrettigheder skal behandles, når ægtefæller bliver separeret, skilt eller

Læs mere

- 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas

- 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas - 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas Finne Andersen. Der foretoges: K 812/14-L A/B Duegården CVR 30792734 For A/B Duegården i likvidation mødte

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar Den Sociale Retshjælps Fond Stiftet i 2007 som forening 2014 som fond Kontorer

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således: Kendelse af 14. december 1998. 98-122.531. Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Flyttehjælp efter bistandslovens 47

Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at

Læs mere

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget Den 20. august 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af ny lovgivning samt nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning KEN nr 9299 af 02/05/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 10 07 2013 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 Sag 194/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 22. december

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 10 - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-711-0004 Dok.: PFN40057 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 28. februar 2005 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen.

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen. Ratten i Holbæk Udskrift af dombogen BOM Afsagt den 1. april 2014 i sag nr, BS SKSæ-JNffpØlt: 4300 Holbæk mod 4300 Holbæk Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Early Warning. Uddannelsesdag 27. februar 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Uddannelsesdag 27. februar 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Uddannelsesdag 27. februar 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Side 2 Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin! Side 3 - og løsninger

Læs mere

Early Warning insolvensdag. 21. november 2016 Gert Nissen LETT Advokatpartnerselskab

Early Warning insolvensdag. 21. november 2016 Gert Nissen LETT Advokatpartnerselskab Early Warning insolvensdag 21. november 2016 Gert Nissen LETT Advokatpartnerselskab Tema den personlige relation Indledende om baggrunden for valg af tema i forhold til EW Rådgivningssituationen for EW

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr K E N D E L S E

Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr K E N D E L S E Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr. 02-0402-01-0341 K E N D E L S E Under denne sag har landsdommer A, klaget over indklagede. Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med varetagelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013 4. september 2013 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere