1,2 VLK af 9. januar 2009, nr. B , 13. afd. Indledning af gældssanering trods tidsbegrænset ansættelsesforhold for ene ansøger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1,2 VLK af 9. januar 2009, nr. B-2266-2267-08, 13. afd. Indledning af gældssanering trods tidsbegrænset ansættelsesforhold for ene ansøger."

Transkript

1 stk stk. 1,1 VLK af 2. februar 2009, nr. B , 13. afd. Gældssaneringskendelse trods intet eller meget lille rådighedsbeløb for ansøger. Under kreditormødet i en gældssaneringssag oplyste ansøger bl.a., at han ikke havde andre indtægter end sin pension, at han kommer fra en kultur, hvor der er tradition for at man hjælper hinanden, at han har en meget stor familie, der bor lige i nærheden, at de hjælper ham med mad, at hans mor og bror også hjælper ham økonomisk, hvis han f.eks manglede kr. til at betale sin telefonregning, at der ikke er tale om lån, som han skal betale tilbage, og at han ikke havde stiftet gæld siden Skifteretten nægtede skifteretten gældssanering og anførte bl.a.:»efter gældssaneringsforslaget er ansøgers rådighedsbeløb 490 kr. pr. måned, men som følge af det månedlige afdrag på 500 kr. på boligsikringsgælden på de nu ca kr. er ansøgers rådighedsbeløb negativt indtil marts 2009, hvor det som følge af, at det ældste barn fylder 18 år i februar 2009, forøges med ca kr. Når boligsikringsgælden er afdraget, og når det næstældste barn i april 2011 fylder 18 år, vil rådighedsbeløbet komme op på ca kr. Uanset ansøgers oplysning om, at han ikke siden 1999 har stiftet gæld, er det skifterettens opfattelse, at gældssanering ikke vil føre til varig forbedring af ansøgers økonomiske forhold, idet der med de nævnte rådighedsbeløb vil være risiko for, at ansøger igen stifter gæld. Betingelserne i konkurslovens 197, stk. 1, in fine er derfor ikke opfyldt.«landsretten anførte:»efter det oplyste lægges det til grund, at [ansøger] ikke har stiftet gæld siden 2000, og at han således har kunnet leve af førtidspension og hjælp fra familien. Under de omstændigheder finder landsretten, at en gældssanering vil føre til en varig forbedring af [ansøgers] økonomiske forhold. Da [ansøgers] forslag til gældssanering i øvrigt opfylder betingelserne i konkursloven, ophæver landsretten skifterettens kendelse og hjemviser sagen med henblik på afsigelse af kendelse i overensstemmelse med [ansøgers] forslag.«1,2 VLK af 9. januar 2009, nr. B , 13. afd. Indledning af gældssanering trods tidsbegrænset ansættelsesforhold for ene ansøger. På indledende møde i en gældssaneringssag blev det oplyst, at den ene ansøger af et par havde søgt et phd.- stipendium. Det var ikke afklaret om hun fik det. Såfremt dette ikke skete, ville hun fortsætte som dagplejemor på en mindre dansk ø. Her var hun ansat i perioden 1. november 2008 til 31. oktober Det blev af ansøgerne oplyst, at kommune ikke fastansætter dagplejere på øen, på grund af den vekslende mængde af små børn. En tilkendegivelse fra kommunen om, at ansættelseskontrakten under visse omstændigheder kunne forlænges, mente ansøger kunne fremskaffes. Skifteretten nægtede at indlede på grund af ansøgers uafklarede økonomiske forhold, jf. konkurslovens 197, stk. 2, nr. 1. Landsretten ophævede skifterettens kendelse og hjemviste sagerne til skifteretten til fortsat behandling. Landsretten anførte:»den usikkerhed, der foreligger om varigheden af [ansøgers] ansættelse som dagplejemor på [en mindre dansk ø],er ikke af en sådan karakter, at der er grundlag for at nægte indledning af gældssaneringssag...«. U V Gave i forbindelse med overdragelse af hus til nærstående af så begrænset størrelse, at den ikke kunne omstødes. Østre Landsret FM Gældssaneringsansøger boede med samlever i dennes ejerlejlighed. samlevers rentefradrag skulle ikke indgå i beregningen af gældssaneringsforslag.

2 FM ,3 ØLK af 17. august 2009, B , 17. afd. Konkurs- og anden insolvensret 4.2 Gældssaneringsansøger boede med samlever i dennes ejerlejlighed. samlevers rentefradrag skulle ikke indgå i beregningen af gældssaneringsforslag. Skifteretten afsagde kendelse om gældssanering med følgende kendelse: "Efter det oplyste om gældens størrelse sammenholdt med ansøgerens indtægtsmuligheder og økonomiske forhold i øvrigt finder skifteretten det godtgjort, at ansøger ikke er i stand til og inden for de nærmeste år ingen udsigt har til at kunne opfylde sine gældsforpligtelser. Skifteretten lægger til grund, at ejerlejligheden blev købt af samleveren [...] forud for, at han flyttede sammen med ansøgeren. Herefter, og da [samleverens] indtægt ikke indgår i gældssaneringen, finder skifteretten ikke grundlag for, at [samleverens] rentefradrag skal indgå. Da oplysningerne om ansøgerens forhold og omstændighederne i øvrigt tager for en betingelserne i konkurslovens 197 er opfyldt, tages forslaget til følge." gældssanering, og Afgørelsen blev kæret med påstand om, at sagen hjemvistes til skifteretten til fornyet behandling med henblik på forhøjelsen af dividenden. Kærende anførte til støtte for sin påstand, at boligudgiften var opgjort til halvdelen af bruttoydelsen, og at der udelukkende kunne fradrages halvdelen af boligens nettoydelse. Kærende henviste til gældssaneringsbekendtgørelsens 3, stk. 1, nr. 1, jf. 5 og Vestre Landsrets afgørelse i sagen B Landsretten stadfæstede kendelsen iht. grundene. FM Skyldner havde ret til at fratrække udgifter til bil i gældssaneringsforslag, da ansøger ifølge rejseplanen.dk med offentlig transport skulle bruge ca. 2 timer hver vej i transporttid til arbejde, jf. gældssaneringsbekendtgørelsens 4. 1,4 FM ØLK af 11. august 2009, B , 16. afd. Konkurs- og anden insolvensret 4.2 Skyldner havde ret til at fratrække udgifter til bil i gældssaneringsforslag, da ansøger ifølge rejseplanen.dk med offentlig transport skulle bruge ca. 2 timer hver vej i transporttid til arbejde, jf. gældssaneringsbekendtgørelsens 4. Skifteretten afsagde kendelse om gældssanering, som kreditor kærede med påstand om, at sagen hjemvistes til skifteretten med henblik på fastsættelse af højere dividende. Til støtte herfor gjorde kærende gældende, at ansøger kun boede 3,8 km fra busstoppestedet, og transporttiden med bus udgør 1 time og 1 minut hver vej, hvorefter der er 5 minutters gang til arbejdspladsen. Landsretten stadfæstede skifterettens kendelse og bemærkede: "[Ansøger] bor ca. 20 km fra sin arbejdsplads. Såfremt [ansøger] skal anvende offentlig transport, vil han ifølge Rejseplanen.dk skulle bruge ca. 2 timer hver vej i transporttid til sit arbejde. Henset hertil, og at udgifterne til bil ikke anses for urimelige sammenholdt med det samlede gældssaneringsforslag, tiltræder landsretten, at udgifterne til bil anses for rimelige udgifter ved erhvervelsen af indkomsten, jf. gældssaneringsbekendtgørelsen 4, stk. 4, nr. 3. Det forhold at transporttiden formentlig vil kunne reduceres med ca. ½ time, såfremt [ansøger] cykler de ca. 4 km til den første bus, kan ikke føre til et andet resultat."

3 FM Transportfradrag i henhold til gældssaneringsbekendtgørelsens 4 skal fradrages, når skyldner får tilladelse til at kunne benytte køretøj. 1,5 FM ØLK af 18. juni 2009, B , 17. afd. Konkurs- og anden insolvensret 4.2 Transportfradrag i henhold til gældssaneringsbekendtgørelsens 4 skal fradrages, når skyldner får tilladelse til at kunne benytte køretøj. Skifteretten afsagde kendelse om gældssanering, der blev kæret med påstand om, at sagen hjemvistes til skifteretten til fornyet behandling med henblik på fastsættelse af højere dividendeprocent. Landsretten ophævede skifterettens kendelse og hjemviste sagen til fornyet behandling med bemærkningerne: "... Efter gældssaneringsbekendtgørelsens 4, stk. 4, nr. 3 udgør nettoindkomsten indkomsten som anført i stk. 2-3 med fradrag af blandt andet rimelige udgifter ved erhvervelsen af indkomsten, herunder udgifter ud over 630 kr. pr. måned til offentlig transport eller under særlige omstændigheder forventede og forudsete udgifter til løbende drift og vedligeholdelse af motorkøretøj. Af betænkning 1449/2004 om gældssanering, side 164 fremgår blandt andet: "Transportudgifter skal som udgangspunkt dækkes af rådighedsbeløbet, inden for hvilket der er afsat et beløb svarende til et normalt månedskort til den offentlige transport. Yderligere udgifter til transport bør dog kunne medtages som en særskilt post i budgettet, hvis skyldneren kan dokumentere et konkret og særligt behov for at benytte motorkøretøj til erhvervelse af sin indkomst. Det er herved forudsat, at transporten ikke (uden meget væsentlig ulempe) kan foretages i offentlige transportmidler, hvilket er i overensstemmelse med nugældende praksis. Det samme må gælde, hvis skyldnerens udgifter til offentlig transport i forbindelse med erhvervelse af indkomst overstiger prisen på et månedskort til den regionale offentlige transport." Når henses til at det er en undtagelse, at der kan benyttes motorkøretøj, og at der ikke ses at være rimelig grund til, på kreditorernes bekostning at stille skyldneren bedre i den situation, hvor udgangspunktet om benyttelse af offentlig transport ikke anvendes, finder landsretten, at bekendtgørelsens 4, stk. 4, litra 3 må forstås således, at der også skal ske fradrag af det regulerede beløb - på pt. 630 kr. - når skyldneren får tilladelse til at kunne benytte motorkøretøj." Resultat af søgningen 1 Gældssanering Gældssanering nægtet på grund af udgifter til både lejlighed, campingvogn ved arbejdsplads og transport. Skifterettens kendelse om gældssanering blev kæret af kreditor Landsretten nægtede gældssanering og anførte: Der er i gældssaneringsforslaget medtaget udgifter til både en lejlighed i

4 og en campingvogn ved arbejdspladsen. Fradrag for udgifter til bolig bør omfatte husstandens faste bolig, og landsretten finder ikke grundlag for også at medtage fradrag for udgiften til campingvognen. Endvidere finder landsretten, at transportudgifterne i forhold til den valgte boligløsning må anses for at være for høje. Boligudgiften og transportudgiften kan herefter ikke anses som rimelige, jf. bekendtgørelse om gældssanering 3, stk. 1, nr. 1, jf. 5, 2. punktum og 4, stk. 4, nr. 3. Ansøger nægtes som følge heraf gældssanering på de foreslåede vilkår. VLK af 30. oktober 2008, nr. B , 13. afd. 2 Gældssanering Ophævelse af gældssaneringskendelse på grund af grov tilsidesættelse af skyldners forpligtelser i henhold til gældssaneringskendelsen. Kendelse om gældssanering blev afsagt i Kort efter var skyldner udsat for et overfald, der betød at han i en periode modtog sygedagpenge og dagpenge. Skifteretten lagde til grund, at skyldner var uden skyld i denne lønnedgang og at den manglende dividendebetaling i denne periode ikke kunne bebrejdes skylder. Efterfølgende drev skyldner selvstændig virksomhed fra 2003 til 2005, som ikke resulterede i gældsstiftelse. Fra 2005 drev skyldner anden selvstændig virksomhed, som resulterede i en gæld til det offentlige på over kr. samt gældsstiftelse til familie og venner på grund af en bruttoindkomst på ca kr Skifteretten ophævede kendelsen om gældssanering og anførte bl.a., at skyldner findes på denne baggrund at have påtaget sig yderligere gældsforpligtelser af ikke ubetydelig størrelse samtidigt med, at han ikke har udnyttet sine muligheder for at skaffe sig et mere sikkert indtægtsgrundlag end den selvstændige virksomhed med den meget begrænsede indtjening. Herefter, og efter en samlet vurdering af de øvrige oplysninger i sagen finder skifteretten, at skyldners manglende betalinger i de seneste år må betragtes som grov tilsidesættelse af skyldners forpligtelser i henhold til gældssaneringskendelsen som anført i konkurslovens 229, stk. 1, nr. 2. Landsretten stadfæstede. 3 Gældssanering Gældssaneringsansøger var direktør i selskab efter indledning af gældssaneringssag uden at meddele skifteretten eller skifterettens medhjælper herom. Gældssanering nægtet. På kreditormøder forklarede ansøger bl.a. at han var direktør for et selskab fra dette blev stiftet 27. maj 2008 til 1. august Selskabet havde

5 adresse hos ham. Den nuværende direktør bad ham være direktør indtil han kom til Danmark, hvilket skete i august Som direktør har han fået samme løn, som han hele tiden havde fået. Han er nu ansat i selskabet. Skifteretten nægtede gældssanering og anførte, at da ansøger har været direktør i et selskab under gældssaneringen uden at give hverken skifteretten eller skifterettens medhjælper meddelelse herom, findes ansøger ikke loyalt at have medvirket til sagens oplysning, og skifteretten skal derfor nægte gældssanering for ansøgeren i medfør af konkurslovens 212, stk. 1, nr. 2. Landsretten stadfæstede. VLK af 14. november 2008, nr. B , 13. afd. FM Gældssanering nægtet, da skyldner havde handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender, jf. konkurslovens 197, stk. 2, nr FM VLK'er af 3. april 2009, nr. B og B , 13. afd. Gældssanering nægtet i henhold til konkurslovens 231 a, stk. 4, for ansøger, hvis ægtefælle var under uddannelse. Skifteretten anførte bl.a., at for gældssanering efter konkurslovens kapitel er det en betingelse, at ansøgers økonomiske forhold er afklarede i henhold til konkurslovens 197, stk. 2, nr. 1. Dette gælder ikke for gældssanering efter kapitel 29, jf. konkurslovens 231 a, stk. 2. Baggrunden for dette er, at ansøgere, der er berørt af et virksomhedskollaps, og som på tidspunktet for ansøgning om gældssanering befinder sig i en økonomisk overgangsperiode, har mulighed for at opnå gældssanering. Skifteretten anførte videre: "Ifølge konkurslovens 231 a, stk. 4 kan skifteretten uanset 231 a, stk. 2 nægte ansøger gældssanering, såfremt der foreligger andre omstændigheder, som taler afgørende imod gældssanering. Ansøgers ægtefælle er under uddannelse som jordemoder. Uddannelsen er påbegyndt den 1. februar 2008 og forventes afsluttet den 20. juni Ansøgers ægtefælles fremtidige økonomiske forhold er dermed ikke afklarede og kan forventes væsentligt forbedret efter den 20. juni Ansøgers ægtefælles valg om ikke at udnytte sin erhvervsevne er ikke affødt af ansøgers konkurs. Derfor er det skifterettens opfattelse, at der foreligger sådanne andre omstændigheder, at ansøger nægtes gældssanering i henhold til konkurslovens 231 a, stk. 4." Landsretten stadfæstede af de af skifteretten anførte grunde.

6 5 FM VLK af 3. april 2009, nr. B , 13. afd. Skifterettens kendelse om nægtelse af kendelse om gældssanering hjemvist af landsretten, der fandt det dokumenteret, at udgifter i forbindelse med kroniske og invaliderende sygdomme var tilstrækkeligt dokumenteret. Ifølge erklæring fra praktiserende læge led ansøger af svær astma og allergi, følger af operation for diskusprolaps i halsregionen, whip-lash læsion, posttraumatisk stresssyndrom, kronisk smertetilstand, kronisk tyktarmskatar, kronisk blærebetændelse, og hun var senest behandlet for kræft i endetarmen i Skifteretten anførte: "I ansøgers forslag til kendelse om gældssanering er medtaget en udgift på kr. til køb af diverse vitaminer m.v., en udgift til 4 akupunkturbehandlinger pr. måned på i alt kr. og en udgift til 2 fysioterapibehandlinger pr. uge, i alt kr. pr. måned. Skifteretten lægger ved afgørelsen til grund, at de anførte "diverse vitaminer m. v. " ikke vedrører præparater, der er omfattet af de lægeordinerede medicinpræparater, der fremgår af erklæringen af 16. januar 2008 fra ansøgers egen læge,... Skifteretten finder ikke, at de fremlagte lægeerklæringer, herunder erklæringerne fra praktiserende læge [...] og læge [...] i tilstrækkeligt omfang dokumenterer, at de forholdsvis høje udgifter til diverse vitaminer m. v., akupunktur og fysioterapi er nødvendige til behandling af ansøgerens kroniske lidelser. Det bemærkes endvidere, at der ikke er fremlagt dokumentation for størrelsen af udgiften til "diverse vitaminer m. v." og for nødvendigheden af 4 månedlige akupunkturbehandlinger og 2 ugentlige fysioterapibehandlinger. Endelig er der ikke fremlagt oplysninger om størrelsen af den udgift til lægeordineret medicin efter fradrag af eventuelt tilskud, som ansøgeren eventuelt ville have haft, hvis hun ikke havde valgt alternativ behandling. Da udgifterne til diverse vitaminer m. v., akupunktur og fysioterapi ikke på det foreliggende grundlag kan fratrækkes ved beregningen af det månedlige afdrag til kreditorerne, tages ansøgerens forslag til gældssanering ikke til følge." Landsretten ophævede skifterettens kendelse og hjemviste sagen til skifteretten til fortsat behandling. Landsretten anførte bl.a.: "[Ansøger] har ved de fremlagte lægeerklæringer dokumenteret, at hun på grund af sine kroniske og invaliderende sygdomme har et særligt behov for kørsel i taxa, akupunkturbehandlinger, fysioterapi og medicin. Under hensyn hertil og til arten, omfanget og karakteren af de kroniske lidelser, finder landsretten det tilstrækkelig dokumenteret, at [ansøger] har en række nødvendige udgifter til transport, akupunktur, fysioterapi og medicin, jf. gældssaneringsbekendtgørelsens 9 og udgifter til bl.a. kosttilskud, jf. 10, af en sådan størrelse, at hun ikke er i stand til at tilbyde kreditorerne at afdrage på gælden. Landsretten ophæver herefter skifterettens kendelse og hjemviser sagen med henblik på afsigelse af kendelse om gældssanering i overensstemmelse med [ansøgers] forslag."

7 6 FM VLK af 20. februar 2009, nr. B afd. Mere end 10 år gammel gæld fra strafbart forhold var til hinder for indledning af gældssanering. Oplyst at ansøgers gæld var på ca. 38 mio. kr. Skifteretten nægtede at indlede gældssanering med bemærkningerne: "86 % af ansøgers gæld er stiftet ved et strafbart forhold i form af smugleri. Den samlede gæld fra det strafbare forhold er isoleret set betragteligt. Det er skifterettens opfattelse, at det forhold, at gælden er mere end 10 år gammel ikke kan føre til, at der kan afsiges kendelse om gældssanering, idet der henset til gældens størrelse er tale om økonomisk kriminalitet af betydelig omfang, jf. konkurslovens 197, stk. 2, nr. 3." Landsretten stadfæstede af de grunde, som skifteretten havde anført. 7 FM VLK af 2. februar 2009, nr. B , 13. afd. Gældssaneringskendelse trods intet eller meget lille rådighedsbeløb for ansøger. Under kreditormødet i en gældssaneringssag oplyste ansøger bl.a., at han ikke havde andre indtægter end sin pension, at han kommer fra en kultur, hvor der er tradition for at man hjælper hinanden, at han har en meget stor familie, der bor lige i nærheden, at de hjælper ham med mad, at hans mor og bror også hjælper ham økonomisk, hvis han f.eks manglede kr. til at betale sin telefonregning, at der ikke er tale om lån, som han skal betale tilbage, og at han ikke havde stiftet gæld siden Skifteretten nægtede skifteretten gældssanering og anførte bl.a.:»efter gældssaneringsforslaget er ansøgers rådighedsbeløb 490 kr. pr. måned, men som følge af det månedlige afdrag på 500 kr. på boligsikringsgælden på de nu ca kr. er ansøgers rådighedsbeløb negativt indtil marts 2009, hvor det som følge af, at det ældste barn fylder 18 år i februar 2009, forøges med ca kr. Når boligsikringsgælden er afdraget, og når det næstældste barn i april 2011 fylder 18 år, vil rådighedsbeløbet komme op på ca kr. Uanset ansøgers oplysning om, at han ikke siden 1999 har stiftet gæld, er det skifterettens opfattelse, at gældssanering ikke vil føre til varig forbedring af ansøgers økonomiske forhold, idet der med de nævnte rådighedsbeløb vil være risiko for, at ansøger igen stifter gæld. Betingelserne i konkurslovens 197, stk. 1, in fine er derfor ikke opfyldt.«landsretten anførte:»efter det oplyste lægges det til grund, at [ansøger] ikke har stiftet gæld siden 2000, og at han således har kunnet leve af førtidspension og hjælp fra familien. Under de omstændigheder finder landsretten, at en gældssanering vil føre til en varig forbedring af [ansøgers] økonomiske forhold. Da [ansøgers] forslag til gældssanering i øvrigt opfylder betingelserne i

8 konkursloven, ophæver landsretten skifterettens kendelse og hjemviser sagen med henblik på afsigelse af kendelse i overensstemmelse med [ansøgers] forslag.«8 FM VLK af 2. februar nr. B , 13. afd. Gældssanering nægtet med boligudgift på kr. Skifteretten nægtede at indlede gældssaneringssag for ansøger og afsagde kendelse:»skifteretten finder, at en samlet boligudgift på kr. - også under hensyn til, at husstanden omfatter en familie med 3, snart 2, hjemmeboende børn - er for høj. Allerede af den grund nægtes gældssaneringssag indledt.«landsretten stadfæstede i henhold til skifterettens grunde. 9 FM VLK af 9. januar 2009, nr. B , 13. afd. Indledning af gældssanering trods tidsbegrænset ansættelsesforhold for ene ansøger. På indledende møde i en gældssaneringssag blev det oplyst, at den ene ansøger af et par havde søgt et phd.-stipendium. Det var ikke afklaret om hun fik det. Såfremt dette ikke skete, ville hun fortsætte som dagplejemor på en mindre dansk ø. Her var hun ansat i perioden 1. november 2008 til 31. oktober Det blev af ansøgerne oplyst, at kommune ikke fastansætter dagplejere på øen, på grund af den vekslende mængde af små børn. En tilkendegivelse fra kommunen om, at ansættelseskontrakten under visse omstændigheder kunne forlænges, mente ansøger kunne fremskaffes. Skifteretten nægtede at indlede på grund af ansøgers uafklarede økonomiske forhold, jf. konkurslovens 197, stk. 2, nr. 1. Landsretten ophævede skifterettens kendelse og hjemviste sagerne til skifteretten til fortsat behandling. Landsretten anførte:»den usikkerhed, der foreligger om varigheden af [ansøgers] ansættelse som dagplejemor på [en mindre dansk ø],er ikke af en sådan karakter, at der er grundlag for at nægte indledning af gældssaneringssag...«.

9 13.

10 stk. Resultat af søgningen 10 Gældssanering Hjemvisning af gældssaneringssag da kendelse blev afsagt efter skifteretten havde modtaget oplysninger fra SKAT og uden ansøger havde haft lejlighed for at udtale sig om SKAT s redegørelse

11 På møde i skifteretten forklarede ansøger, at hans gæld til det offentlige stort set var en følge af skønsmæssige ansættelser i to på hinanden følgende år. Skifteretten udsatte sagen på overvejelse af, om gældssaneringssag skulle indledes, herunder om der skulle indhentes yderligere oplysninger om ansøgers gæld til det offentlige. SKAT redegjorde efter henvendelse fra skifteretten om ansøgers gæld til det offentlige. Heraf fremgik, at han har været skønsmæssigt ansat i 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002 og Skifteretten afsagde kendelse om nægtelse af at indlede gældssaneringssag, uden ansøger var blevet gjort bekendt med indholdet af SKAT s redegørelse, og uden han havde haft lejlighed til at udtale sig herom. Landsretten ophævede kendelsen og hjemviste sagen til fornyet behandling. VLK af 1. oktober 2008, nr. B Gældssanering Hjemvisning af gældssaneringer da kreditor og skyldnerne ikke havde haft lejlighed til at udtale sig om et nyt forslag til gældssaneringskendelse i skifteretten. På kreditormøde protesterede kreditor mod gældssanering da ansøgerne efter kreditors opfattelse havde mulighed for at betale gælden og således ikke opfyldte betingelsen om at være håbløst forgældet. Kreditor anførte, at efter realisation af en aktiepost ville gælden være ca kr. som med en husstandsindtægt på kr. ikke var umulig at afvikle. Skifteretten udsatte sagen på, at der blev udarbejdes nyt budget, hvor der var fratrukket en indtægt, som familien ikke længere havde. Det blev aftalt, at nyt budget skulle fremsendes til skyldnerne og kreditor, hvorefter skifteretten ville tage stilling på det foreliggende grundlag Skifteretten afsagde kendelse om gældssanering på et møde hvor ingen var indkaldt eller mødt. Landsretten ophævede kendelsen og hjemviste sagerne til fortsat behandling ved skifteretten. Landsretten anførte, at efter karakteren af indsigelserne skal såvel ansøgerne som kreditor have mulighed for at udtale sig om det nye forslag i skifteretten, således at er er mulighed for at stille spørgsmål derom til ansøgerne. VLK af 17. september 2008, nr. B og B

12 12 Gældssanering Gældssanering nægtet, da skyldners månedlige rådighedsbeløb lå væsentligt under gældssaneringsbekendtgørelsens anførte rådighedsbeløb Skifteretten afsagde kendelse om gældssanering. Landsretten ophævede kendelsen og anførte: Det fremgår af (navn-skyldners) ansøgning om gældssanering, at hans månedlige rådighedsbeløb ligger væsentligt under det i gældssaneringsbekendtgørelsens 11 anførte rådighedsbeløb, som er fastsat med udgangspunkt i, hvilket beløb der er nødvendigt for at opretholde en beskeden levefod. Herefter og under hensyn til, at ansøger i årene 2006 og 2007 har oparbejdet en betydelig gæld til skattevæsenet, må det antages, at en gældssanering ikke vil føre til en varig forbedring af (navn-skyldners) økonomiske forhold. Landsretten finder derfor, at gældssanering er udelukket for tiden, jf. konkurslovens 212, stk. 1, nr. 1, jf. 197, stk. 1. ØLK af 31. oktober 2008 nr. B , 15. afd. 13 Gældssanering Landsretten nægtede gældssanering da ansøger ikke arbejdede på fuld tid. Skifteretten afsagde kendelse om gældssanering, hvor det blev bestemt, at ansøgers gæld bortfaldt Landsretten nægtede gældssanering, da ansøger ikke havde dokumenteret, at hun ikke kunne opnå fuldtidsbeskæftigelse, eller at ansættelse på fuld tid ikke vil medføre en højere indtægt. VLK af 15. oktober 2008, nr. B Gældssanering Manglende dokumentation for udnyttelse af den fulde erhvervsevne. Skyldnerens samlede gæld udgjorde ca kr., hvoraf de ca kr. stammede fra investering i K/S-anparter. Hun arbejde 32 timer om ugen som afspændingspædagog og havde forklaret, at det var ganske sædvanligt inden for hendes fagområde

13 Skifteretten afsagde kendelse om gældssanering og anførte blandt andet, at det henset til skyldnerens uddannelse og arbejdsområdets stillingsstruktur, var det forhold, at skyldneren arbejde 32 timer om ugen ikke udtryk for, at skyldneren ikke udnyttede sin erhvervsevne fuldt ud. Landsretten nægtede gældssanering og anførte, at skyldneren ikke alene ved sin forklaring havde dokumenteret, at hun ikke havde mulighed for at opnå fuldtidsbeskæftigelse inden for sit arbejdsområde. Herefter, og da skyldnerens studielån var stiftet frem til 2007, var betingelserne for at afsige kendelse om gældssanering ikke opfyldt. VLK af 8. august 2008, nr. B , 13. afd. 15 Gældssanering Arveafkald. Skyldneren havde modtaget kontanthjælp i 15 år, men havde netop afsluttet arbejdsprøvning, hvorefter hun kunne bestride et fleksjob på 20 timer ugentlig Skyldneren gav i februar 2005 arveafkald efter sine forældre, der døde i henholdsvis 1993 og Dette medførte, at arven på ca kr. gik til skyldnerens søster. Skifteretten nægtede at indlede gældssaneringssag, allerede fordi skyldneren i 2005 gav arveafkald vedrørende et betydeligt beløb på et tidspunkt, hvor alle hendes gældsforpligtelser eksisterede, og da skyldneren ikke vil kunne tilbyde kreditorerne en dividende. Landsretten stadfæstede skifterettens afgørelse i henhold til grundene. ØLK af 11. august 2008, nr. B , 16. afd. 16 Gældssanering Systematisk oparbejdet gæld til det offentlige og uafklarede forhold. Skyldneren havde en gæld til SKAT på ca kr. vedrørende moms, skat og underholdsbidrag for Herudover var der en gæld på kr. til et forsikringsselskab. Skyldneren bestred denne post. Al gæld var af erhvervsmæssig karakter

14 Skyldneren arbejdede som freelancer. I ansøgningen havde han anført en månedlig nettoindkomst på kr. Han boede til leje i en andelsbolig, som han skulle fraflytte indenfor to-tre måneder. Skifteretten nægtede at indlede gældssaneringssag efter reglerne i konkurslovens kap. 29, da skyldneren systematisk havde oparbejdet en gæld til det offentlige. Der var heller ikke grundlag for at indlede gældssanering efter de almindelige bestemmelser, henset til det anførte, skyldnerens alder, og da skyldneren havde uafklarede arbejds- og boligmæssige forhold. Landsretten stadfæstede skifterettens afgørelse i henhold til grundene. ØLK af 8. august 2008, nr. B , 16. afd. 17 Gældssanering Boligudgifter og ustabile indtægtsforhold medførte at indledning blev nægtet. Skyldneren boede alene i en lejlighed på 125 m 2. De månedlige boligudgifter udgjorde kr Skyldneren arbejdede som vikar. Sø- og Handelsretten nægtede at indlede gældssanering, da boligudgifterne ikke var rimelige, og da skyldneren ikke var sikret en 37 timers arbejdsuge. For Sø- og Handelsretten gjorde skyldneren gældende, at hans månedlige boligudgifter nu var på 7.469,09 kr., at han boede sammen med sin datter, der var blevet 18 år efter skifterettens afgørelse, og at han overvejede at søge og fast stilling. Landsretten stadfæstede skifterettens afgørelse i henhold til grundene, og da det af skyldneren under kæremålet anførte ikke kunne føre til et andet resultat. ØLK af 8. august 2008, nr. B , 17. afd. 18 Gældssanering

15 Boligudgift svarende til halvdelen af samleverens bruttoudgifter bevirkede, at der ikke var tale om en rimelig boligudgift. Skyldnerens gæld var i det væsentligste stiftet før samlivet med hans nuværende ægtefælle blev påbegyndt. Skyldneren havde medtaget en boligudgift på kr. pr. måned. Dette svarede til halvdelen af ægtefællens bruttoudgifter til den faste ejendom, som ægteparret boede i. Efter et 212-møde nægtede skifteretten gældssanering og anførte blandt andet, at ægtefællens rentefradrag ikke kom skyldnerens kreditorer til gode i form af en lavere husleje, og da skyldneren ikke ville kompensere kreditorerne herfor, lagde skifteretten til grund, at der ikke var tale om en rimelig husleje. Landsretten anførte, at der ikke var tale om rimelige boligudgifter, da disse var opgjort som halvdelen af ægtefællens bruttoudgifter, og stadfæstede allerede som følge heraf skifterettens afgørelse. VLK af 5. september 2008, nr. B , 13. afd. 19 Gældssanering Manglende udnyttelse af erhvervsevne ved gældssanering i forbindelse med konkurs. Skyldneren, der var 23 år, fik gældssanering i skifteretten efter reglerne i konkurslovens kap. 29. Gælden blev nedsat til ca. 0,4 %, der skulle betales over tre måneder. Det fremgik af forslaget, at skyldneren havde lønindtægt, men at han ville påbegynde et længere universitetsstudium pr. 1. september Landsretten ophævede skifterettens kendelse, da skyldneren ved at påbegynde et universitetsstudium ikke udnyttede sin erhvervsevne. 20 Gældssanering Forbrugt erhvervsevnetabserstatning medførte nægtelse af gældssanering. Ansøgeren fik i juni 2003 udbetalt ca kr. i erstatning m.v. vedrørende et færdselsuheld. Heraf udgjorde de kr. erstatning for tab af erhvervsevne

16 Ansøgeren havde brugt hele den udbetalte erstatning. Efter medhjælperens beregning skulle der som indtægt medregnes et beløb på kr. pr. måned svarende til en forholdsmæssig del af erhvervsevnetabsforsikringen. Ansøgeren havde brugt ca kr. af erstatning til at betale gæld til familie, mens de øvrige kreditorer ikke havde modtaget afdrag. Ansøgerens boligudgift udgjorde kr. pr. måned inklusiv forbrug. Skifteretten nægtede på denne baggrund gældssanering. Landsretten stadfæstede afgørelsen og lagde til grund, at der skulle medregnes et beløb på kr. pr. måned, og at der ikke kunne afsiges kendelse om gældssanering, da erhvervsevnetabsforsikringen var brugt, og da det ikke var tilstrækkeligt, at ansøgeren havde tilbudt at betale kr. yderligere pr. måned. VLK af 9. maj 2008, nr. B , 13. afd. 21 Gældssanering Nyere forbrugsgæld saneret da ansøger var psykisk syg ved gældsstiftelsen. Ansøgeren var førtidspensionist på baggrund af en psykisk lidelse. Ansøgeren omlagde nogle låneforhold og fik i den forbindelse en kassekredit på kr. i forbindelse med start af virksomhed. I juni 2006 blev ansøgeren indlagt kortvarigt som manisk. Uden erkendelse af sin sygdom forhøjede han sin kassekredit med yderligere kr. Ansøgeren kunne ikke redegøre for, hvad alle de lånte midler var brugt til

17 Skifteretten gav gældssanering, da der var dokumentation for ansøgerens sygdomsforløb i 2006, og da størstedelen af gælden var stiftet under sygdomsforløbet. Landsretten stadfæstede i henhold til grundene. VLK af 9. maj 2008, nr. B , 13. afd. 22 Forbrugsbelåning Ved manglende friværdi i andelsboliger bør det undersøges hvorfor ikke Ansøgeren købte i 1992 en andelsbolig for kr., der i dag var ca kr. værd. Hun havde løbende belånt den, således den i dag var behæftet med ca kr. Provenuet var gået til forbrug. Allerde derfor, og da hun havde udladt at afdrage på gælden, selv om hun havde haft rimelig mulighed herfor, stadfæstede landsretten skifterettens nægtelse af gældssanering, der omvendt havde været begrundet i høj nettoboligudgift (grundet belåningsgraden) ved VLK af 4. april 2008 i B , 13. afd. 23 Skyggebudget 32 timer ugentligt forhindrede konkret ikke gældssanering Skyldneren var født i Han havde følgende pensioner: 1) Kapitalpension, brutto pr. 29. november mio kr. Til udbetaling tidligst ) Ratepension, brutto pr. 14. juli mio kr. Til udbetaling tidligst ) Indekskontrakt, brutto 19. juli kr. Til udbetaling tidligst Ingen i hverken skifte- eller landsret mente, at der var sparet uforholdsmæssigt op, jf. konkurslovens 222 a, stk. 1. Skyldneren tilbød i sit forslag 28/120 af 1) og 2), selv om disse ordninger henholdsvis hverken skulle eller kunne udbetales i afdragsperioden. Men to landsdommere mente, at skyldneren efter opfyldelse af forslaget til

18 gældssanering (med et engangsbeløb) samlet set ville have så gode økonomiske forhold, at han i henhold til konkurslovens 222 a, stk. 2, burde tilbyde mere end allerede sket. Én landsdommer fandt det tilbudte rimeligt efter 222 a, stk. 2, og ville stadfæste. VLK af 4. marts 2008 i B , 13. afd. 24 Pensionsordninger Skyldneren ville få det økonomisk så godt efter gældssanering, at pensioner skulle inddrages i videre omfang end tilbudt efter konkurslovens 222 a, stk Skyldneren var født i Han havde følgende pensioner: 1) Kapitalpension, brutto pr. 29. november mio kr. Til udbetaling tidligst ) Ratepension, brutto pr. 14. juli mio kr. Til udbetaling tidligst ) Indekskontrakt, brutto 19. juli kr. Til udbetaling tidligst Ingen i hverken skifte- eller landsret mente, at der var sparet uforholdsmæssigt op, jf. konkurslovens 222 a, stk. 1. Skyldneren tilbød i sit forslag 28/120 af 1) og 2), selv om disse ordninger henholdsvis hverken skulle eller kunne udbetales i afdragsperioden. Men to landsdommere mente, at skyldneren efter opfyldelse af forslaget til gældssanering (med et engangsbeløb) samlet set ville have så gode økonomiske forhold, at han i henhold til konkurslovens 222 a, stk. 2, burde tilbyde mere end allerede sket. Én landsdommer fandt det tilbudte rimeligt efter 222 a, stk. 2, og ville stadfæste. VLK af 4. marts 2008 i B , 13. afd. 25 Pensionsordninger Pensionsordninger og ansættelse i ægtefælles virksomhed forhindrede ikke nødvendigvis gældssanering Skifteretten nægtede gældssanering efter konkurslovens 197, stk. 4, idet ansøgeren, hvis sag tidligere var blevet hjemvist af landsretten, idet kapitel 29-sanering ikke var udelukket, havde to kapitalpensioner på brutto henholdsvis kr. og kr., og da han var reel leder af ægtefællens virksomhed og derfor selv kunne fastsætte sin løn. Landsretten hjemviste. Det skulle nærmere fastlægges, om der var indbetalt uforholdsmæssige beløb inden gældens stiftelse, jf. 222 a, stk.1, ligesom indbetalingerne efter gældens stiftelse almideligvis skal indgå i forslaget til gældssanering. Uden nærmere stillingtagen til 222 a, stk. 1, kunne disse forhold ikke begrunde en nægtelse af sanering. Ægtefællens virksomhed virkede indenfor fysioterapi, og en gældssanering ville give skyldneren mulighed for at få eget ydernummer med deraf følgende mulighed for forøgede indtægter, hvilket ikke forhindrede gældssanering, idet 236 a, stk.

19 3, jf. stk. 2, kunne neutralisere denne uafklarethed. ØLK af 10. marts 2008 i B , 8. afd. 26 Sagsoplysning Mangmelfuld sagsoplysning edførte hjemvisning Ansøgerens samlever havde under gældssaneringssagens behandling forøget sin krediforeningsgæld med kr. Landsretten udtalte i den anledning: "Landsretten finder, at det vil føre til et urimeligt resultat, såfremt [ansøgerens] betalingsevne i gældssaneringssagen nedsættes som følge heraf." Da det ikke fremgik, om der i budgettet var taget højde herfor, da der savnedes oplysninger om ansøgerens jobskifte under sagens verseren, og da der var anvendt forældede takster på kreditormødet den 3. januar 2008, blev sagen hjemvist ved ØLK af 7. marts 2008 i B , 4. afd. 27 Kæretilladelse Kæretilladelse, kronikertilskud og nyere gældsstiftelse Skifteretten havde udsat sagen på indhentelse af lægeerklæring om, hvorvidt ansøgeren kunne få kronikertilskud. Da den fremkom, afsagde skifteretten uden indkaldelse den 17. december 2007 kendelse om gældens bortfald, idet kronikertilskud, der forudsætter et årligt medicinforbrug på min kr., ikke kunne opnås. Kæreskriftet blev først modtaget den 3. januar 2008, og var således for sent indgivet. Skifteretten oplyste i fremsendelsesskrivelsen, at kendelsen var bekendtgjort i Statstidende den 3. januar, og at meddelelse om kendelsen var udsendt til de kendte kreditorer, således de kunne forventes at modtage den den 21. december Derfor gav landsretten undtagelsesvist kæretilladelse, jf. konkurslovens 251, stk. 2, jf. 250, stk. 2. Størstedelen af gælden på godt kr. var erhvervsmæssig fra 1985 til Herudover var der kr. til L'easy fra 2000, kr. til SKAT fra 2004, kr. til kontaktlinser i august 2006 og en bilreparation på kr. primo Denne gældsforøgelse fandt landsretten ud fra en samlet bedømmelse af de personlige og økonomiske forhold ikke forhindrede gældssanering. Under henvisning til lægeerklæringen tiltrådte landsretten endvidere, at der var medtaget medicinudgifter. ØLK af 13. marts 2008 i B , 4. afd. 28 Boligudgift Nettoboligudgift i Hammerum rimelig trods flytning til dyrere lejemål Skyldneren, der havde to hjemmeboende børn, havde tidligere søgt gældssanering med en nettoboligudgift på kr. Denne sag kuldsejlede grundet en ny restskat fra et anpartsprojekt, og efter at have mistet sin bolig fandt hun et rækkehus i en boligforening, hvor der kun var to værelser, så

20 hun måtte sove i stuen. Desuden lå rækkehuset i en klyngebebyggelse, hvor der var mange mennesker på gaden, hvilket skyldneren havde det dårligt med grundet en social fobi. Endelig havde hun brug for mere plads for at kunne male, hvilket var godt for hendes depressionssygdom. Derfor var hun nu flyttet i et nyt privatudlejet lejemål på 120 m2 for samlet kr./md. Skifteretten godkendte den nye boligudgift under hensyn til hendes helbredstilstand og begrundelsen for fraflytningen fra rækkehuset. Da landsretten tidligere havde godkendt, at hun havde bil grundet sit helbred, men dog fundet udgifterne for høje (Falck-abonnement kunne ikke medtages), godkendte skifteretten tillige vedligeholdelsesudgifter. Landsretten stadfæstede med en tilføjelse om, at boligudgifterne var rimelige henset til husstanden og lejeniveauet i området (en forstad til Herning) ved VLK af 28. januar 2008 i B , 13. afd. 29 Boligudgift Urimelig husleje i Silkeborg Skyldneren havde boet i sin lejlighed med eget soveværelse og to børneværelser i ca. 5 år og havde sine to mindste børn boende hver anden uge. Den tredje og ældste ville også komme til at bo hos skyldner, når han var færdig på efterskolen om et halvt år. Børnene havde kammerater i området. Derfor, og da en flytning ville medføre ikke ubetydelige udgifter, fandt skifteretten en nettoboligudgift på kr./md. rimelig, hvorfor der meddeltes gældssanering uanset bankens indsigelse om, at skyldneren efter bankens undersøgelser kunne spare op imod kr./md. ved at flytte i en boligselskabslejlighe. Landsretten antog efter det oplyste, at det måtte antages, at skyldneren ville kunne finde noget passende i lokalområdet til en væsentlig lavere husleje, hvorfor han blev nægtet gældssanering på de foreslåede vilkår ved VLK af 13. februar 2008 i B , 13. afd. 30 Ganske særlige behov Udgift til transport af datter var et ganske særligt behov Skifteretten godkendte, at der i budgettet var afsat 350 kr./md. til dækning af transportudgifter vedrørende en psykisk ustabil datter, der i henhold til en lægeerklæring skulle gå på en bestemt skole, hvilket landsretten tiltrådte, jf. bekendtgørelsens 6, stk. 3, nr. 2, jf. 10. Da budgettet ikke tog højde for, at datteren i afdragsperioden ville tage afgangseksamen, og da der ikke var taget højde for værdien af rentefradragsretten, blev sagen dog hjemvist ved VLK af 13. februar 2008 i B , 13. afd. erhvervsevne Fuldtidsarbejde var ikke tilstrækkelig udnyttelse af erhvervsevnen Fuldtidsarbejde var ikke tilstrækkelig udnyttelse af erhvervsevnen.

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Gældssanering Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 2 Baggrund for den nye betænkning

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

Early Warning. Uddannelsesdag 27. februar 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Uddannelsesdag 27. februar 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Uddannelsesdag 27. februar 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Side 2 Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin! Side 3 - og løsninger

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget Den 20. august 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af ny lovgivning samt nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager?

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Jørgen Juel Hansen Forfatter til bogen Vejen til gældssanering Hørsholm Kongevej 5 2970 Hørsholm Telefon 45 76

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar Den Sociale Retshjælps Fond Stiftet i 2007 som forening 2014 som fond Kontorer

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B3409000- HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 10. marts 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere fungerede landsdommerne Katja Høegh, Linde Jensen og

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013 4. september 2013 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

U.2006.818H Transaktioner afveg i så væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de blev tilsidesat i skatte- og

U.2006.818H Transaktioner afveg i så væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de blev tilsidesat i skatte- og Resultatliste Søgning på "gældssanering" Kaldenavn (2 dokumenter) Retspraksis (66 dokumenter) 68 dokument(er) matchede de valgte kriterier Kaldenavn Gældssanering, bkg Gældssanering Retspraksis Højesteret

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Sådan gør du (Link til vejledning): Ansøgning om gældssanering Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen.

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen. Ratten i Holbæk Udskrift af dombogen BOM Afsagt den 1. april 2014 i sag nr, BS SKSæ-JNffpØlt: 4300 Holbæk mod 4300 Holbæk Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en

Læs mere

Råd og huskeliste socialøkonomisk kriserådgivning

Råd og huskeliste socialøkonomisk kriserådgivning Råd og huskeliste socialøkonomisk kriserådgivning Områder, som man bør være opmærksom på, når man rådgiver landmænd i økonomisk krise. Listen omfatter både den situation, hvor landmanden fortsætter bedriften

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Ansøgning om gældssanering Sådan gør du (link til vejledning) Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten. Sammen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven Retsudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 28. april 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin!

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen.

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. Tandlægernes Tryghedsordninger FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. PFA Pension, 21. november 2011 Indhold 1. Spørgsmål med relevans for både ansatte og selvstændige tandlæger:...

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Konkursrådets betænkning om gældssanering, oktober 2004

Konkursrådets betænkning om gældssanering, oktober 2004 Konkursrådets betænkning om gældssanering, oktober 2004 -Bemærkninger fra DRF Justitsministeriet Lovafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K Den 16. oktober 2004 Vedr. Deres sagsnr.: 2004-711-0114

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 26. september 2014 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen, Bredgade 59, København.

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 26. september 2014 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen, Bredgade 59, København. B1320003-TSS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 26. september 2014 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Kaspar Linkis, Ole Dybdahl

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 Sag 105/2009 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for Eva Jensen, Carina Ørbæk Sørensen og Christina Bechmann Hoseassen (advokat Peter Breum) mod SKAT

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

C2JL1J~ ØSTRE LANDSRETS 19. AFDELING. Brugerneaf Gaderummet Init AMK Rådmandsgade 60 2200 København N

C2JL1J~ ØSTRE LANDSRETS 19. AFDELING. Brugerneaf Gaderummet Init AMK Rådmandsgade 60 2200 København N ØSTRE LANDSRETS 19. AFDELING Den IO. september2008 Brugerneaf Gaderummet Init AMK Rådmandsgade 60 2200 København N Vedrørende J.nr. 19. afd. B-1820-08 (Deres j.nr. ): 1) Carl-Erik Birck-Madsen 3) Den selvejende

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov Et nyt arbejdsliv Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov H vad går ord n i n gen ud på? Efter bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om udbetaling fra kapitalforsikring

Læs mere