Referat af insolvensretlig retspraksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af insolvensretlig retspraksis"

Transkript

1 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev giver anledning til bemærkninger eller uddybende spørgsmål. Afsigelse af konkursdekret Indsigelser mod kautionskrav ikke tilstrækkeligt grundlag til at nægte konkursbegæringens fremme Bank indgav konkursbegæring mod to kautionister, der hæftede for en del af skyldners gæld. Kautionisterne bestred konkursbegæringen under påstand om, at kravet ikke var tilstrækkeligt klart. Da kautionserklæringerne ikke var underlagt særlige vilkår, samt at kautionsforpligtelsen først blev bestridt efter skyldneren blev opmærksom på, at der ville blive indgivet konkursbegæring, fandt landsretten, at bankens krav var tilstrækkeligt klart og sagen blev hjemvist til fremme af behandlingen af konkursbegæringen i skifteretten (Østre Landsrets kendelse af 10. februar 2012). Ophævelse af konkursdekret, idet det skulle være anlagt ved de almindelige domstole Et konkursbo J indgav konkursbegæring mod A, idet J gjorde gældende, at en båd, overdraget fra J til A kort før konkursen, var et omstødelseskrav i medfør af konkurslovens 64. Konkursdekret blev afsagt i skifteretten, idet det antoges, at overdragelsen var sket til en underpris på kr. og idet parterne var nærtstående. Landsretten fandt, at et konkursbos krav skulle anlægges ved de almindelige domstole, medmindre parterne havde aftalt andet, jf. konkurslovens 135, jf. 242, stk. 1. Det afsagte konkursdekret blev derfor ophævet (Vestre Landsrets kendelse af 28. september 2011). Rekonstruktionsbehandling skulle fortsætte Det var ikke tilstrækkeligt grundlag for at bringe en rekonstruktionsbehandling af en andelsboligforening til ophør, at visse andelshavere anmodede herom, da både rekonstruktøren, tillidsmanden og et flertal af fordringshavere ikke fandt rekonstruktionsbehandlingen formålsløs (Østre Landsrets kendelse af 14. marts 2012).

2 Side 2 Konkursboets aktiver Ikke frigivelse af deponerede midler Et konkursbo skulle ikke tilpligtes til at frigive deponerede midler stillet til sikkerhed for en ejendomshandel førend fordringsprøvelsen (Sø- og Handelsrettens skifteret den 16. april 2012). Konkursbos salg af ejendomme kunne ske momsfrit Et bo, der før konkursen bl.a. drev udlejningsvirksomhed, var momsregistret under branchen: investeringsselskaber. Det registrerede formål var, at drive investeringsvirksomhed, herunder erhvervelse af jord, bygninger og driftsmidler med henblik på udlejning og salg. Ved Skats bindende svar blev det bekræftet, at salg af et grundstykke kunne ske momsfrit på trods af en udtrykkelig hjemmel i momslovens 13, stk. 1, nr. 9, litra b, der siden 1. januar 2011 har undtaget byggegrunde og nye bygninger med tilhørende jord fra momsfritagelsen på levering af fast ejendom. Der lægges i afgørelsen vægt på, at momspligten alene pålægges i det tilfælde, hvor der foreligger økonomisk virksomhed, jf. momslovens 3, stk. 1. Økonomisk virksomhed forstås som alle former af virksomhed, især ved udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af fortjeneste. Med henvisning til de EU-retlige sager C- 180/10 Slaby og C-181/10 Kuc, præmis 36 og 45 påpeges det, at udøvelse af ejendomsret ikke i sig selv kan betragtes som økonomisk virksomhed og at økonomisk virksomhed ligeledes forudsætter en vis varig karakter. Selskabet havde siden 2003 løbende erhvervet ejendomme, men selvom formålet med virksomheden bl.a. var salg af bygninger, havde boet før konkursen alene afhændet én byggegrund. Selskabets virksomhed havde primært været udlejning. Alle andre ejendomme er solgt på panthavers foranledning i forbindelse med konkursen. Som følge heraf fandt Skatteministeriet ikke, at salg af grundstykket og andre ejendomme var omfattet af boets erhvervsmæssige udlejningsvirksomhed, og boet kunne ikke anses for at udøve økonomisk virksomhed i form af regelmæssig køb og salg af fast ejendom. Herefter var salg af ejendommene momsfritaget (Bindende svar fra SKAT den 22. maj 2012). Panthavers køb af et konkursbos ejendom kan ske uden moms Panthaver, der erhvervede en ejendom af et konkursbo for at sikre pantet, kunne både erhverve samt afhænde ejendommen uden moms. Dette er en ændring af tidligere retstilling, hvor et sammenligneligt salg blev momsfritaget i medfør af momslovens 13, stk. 1, nr. 11, litra a (skatteretlig meddelelse af 24. april 2012).

3 Side 3 Omstødelse Overdragelse af fast ejendom ikke omstødeligt Et selskab, nu under konkurs, udstationerede i 2008 en ansat investeringschef (sagsøger) til et tysk koncernforbundet selskab. Udstationeringen var betinget af, at selskabet opkøbte en af sagsøgers faste ejendomme til samme pris, som sagsøger selv havde givet for den i Den i købsaftalen aftalte gældsovertagelse blev dog ikke berigtiget, førend selskabet gik konkurs. Aftalen blev herefter hævet den 27. november 2008 som følge af misligholdelse. Sagsøger anlagde efterfølgende erstatningssag mod konkursboet med krav om betaling af differencen mellem købs- og markedsprisen på i alt kr Konkursboet gjorde modsat gældende, at handlen var omstødelig i medfør af konkurslovens 64 og 74, da købesummen klart oversteg markedsprisen, hvorfor der forelå en betydelig vederlagsfri formuefordel på de øvrige kreditorers bekostning og var et betydeligt gavemoment. Skifteretten fandt, at kravet ikke var omstødeligt i medfør af KL 64 og 74, da købsaftalen var forbundet med udstationeringen, hvorunder sagsøger gav afkald på en række rettigheder, der forelå således ikke noget gavemoment. Herefter tilpligtedes konkursboet at anerkende det af sagsøger lidte tab på kr , som et simpelt krav i konkursboet i medfør af konkurslovens 97. Afgørelsen er anket til landsretten. Kreditorers krav Tilbageholdsret for revisors tilgodehavende Grundet manglende udarbejdelse af årsrapport var et selskab taget under tvangsopløsning. Landsretten lagde til grund, at selskabet havde erkendt at revisor havde et krav mod selskabet, hvorfor revisor også havde tilbageholdsret i anlægskartotek, edb-bogholderi og edb-balance for sit tilgodehavende (Vestre Landsrets kendelse af 1. februar 2012). Gældssanering Afgørelse om nægtelse af gældssanering tilsidesat som følge af formelle mangler Enlig mor, der ansøgte om gældssanering, var aldrig blevet behørigt indkaldt til møde i skifteretten i medfør af konkurslovens 204, stk. 1, men alene telefonisk afhørt. Dette var ikke tilstrækkeligt, hvorfor landsretten ophævede skifterettens afgørelse om nægtelse af gældssanering begrundet i skyldners samlede forhold (Vestre Landsrets kendelse af 20. december 2011).

4 Side 4 Gældssanering bevilget Henset til ansøgers sociale problemer som ordblind og i økonomisk strid med sin datter kunne ansøger få gældssanering på trods af optagelse af forbrugslån siden 2007 (Vestre Landsrets kendelse af 27. januar 2012). Kuratorsalær Nedsættelse af kuratorsalær Efter at have vundet omstødelsessag mod en af to sagsøgte, blev boet tilkendt ca. kr. 3 mio., der herefter hovedsageligt udgjorde boets beholdning. Ved boets afslutning indstillede kurator et salær på kr moms, hvoraf kr moms udgjorde vederlag for omstødelsessagen. Salæret blev godkendt af skifteretten. Landsretten nedsatte efterfølgende vederlaget til kr moms efter en nærmere beregning af de tilkendte proceduresalærer og under henvisning til omstødelsessagernes omfang (Vestre Landsrets kendelse af 13. januar 2012). Afgørelse om nedsættelse af administrationshonorar tilsidesat Fogedretten havde nedsat administrationshonorar for administration af en fast ejendom i medfør af konkurslovens 87 uden nærmere begrundelse herfor. Landsretten ophævede fogedrettens afgørelse og henviste ny afgørelse til skifteretten, jf. konkurslovens 87, fordi panthaverregnskabet udviste et overskud, hvorfor der slet ikke skulle tages stilling til administrationshonoraret (Østre Landsrets kendelse af 17. februar 2012). Nedsættelse af kuratorsalær som følge af administrationshonorar I forbindelse med boet slutning bestod boets eneste aktiv af et rekvirent- og administrationshonorar på kr ,51, hidrørende fra salg af boets faste ejendom på tvangsauktion. Da skifteretten lagde til grund, at statskassen kun dækker den del af konkursbehandlingen, der ikke overstiger de første kr., og som ikke dækkes af boets aktiver, skulle statskassen alene dække boets underskud med kr ,49, hvilket svarerede til den maksimale indeståelse på kr med fradrag af rekvirent- og administrationshonoraret, på i alt kr ,51 (Vestre Landsrets kendelse af 23. marts 2012). Indsigelse skulle fremsættes ved anke Advokats indsigelse overfor landsretten vedrørende manglende medtagelse af hans salærkrav som tilsynsadvokat i en boopgørelse blev afvist, da en sådan indsigelse skal fremsættes ved anke (Vestre Landsrets kendelse af 12. marts 2012). Rekvirentsalær skulle fastsættes efter de vejledende takster Fogedretten havde i afgørelse af 29. februar 2012 og 20. marts 2012 fraveget de vejledende takster for fastsættelse af salærtakster ved tvangsauktion for advokater. Landsretten fandt ikke, at der forelå særlige forhold forbundet med såvel det udførte arbejde som det med arbejdet forbundet ansvar, der kunne begrunde fravigelse af de almindelige takster. Kærendes påstand blev herefter taget til følge, hvorefter rekvirentsalæret fastsattes til kr kr. + moms svarende til det takstmæssige salær (Østre Landsrets kendelse af 4. juni 2012).

5 Side 5 Anne Birgitte Gammeljord Direct Mobile Lars Grøngaard Direct Mobile John Sommer Schmidt Direct Mobile Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Gorrissen Federspiel påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brugen af orienteringen.

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Gældssanering Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 2 Baggrund for den nye betænkning

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B3814000 - US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B-3814-12:

Læs mere

U.2006.818H Transaktioner afveg i så væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de blev tilsidesat i skatte- og

U.2006.818H Transaktioner afveg i så væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de blev tilsidesat i skatte- og Resultatliste Søgning på "gældssanering" Kaldenavn (2 dokumenter) Retspraksis (66 dokumenter) 68 dokument(er) matchede de valgte kriterier Kaldenavn Gældssanering, bkg Gældssanering Retspraksis Højesteret

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 J.nr.: 89 15421 BORISLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad GOD ADVOKATSKIK 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser 2011 Jakob S. Arrevad 1 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder...

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

KONKURS OG TVANGSAKKORD

KONKURS OG TVANGSAKKORD KONKURS OG TVANGSAKKORD BETÆNKNING II AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 29. JANUAR 1958 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 606 1971 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udvalgets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS NKE- OG KÆREMÅLSUDVLGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 184/2014 Tryg Forsikring /S (advokat Jean Hareskov Østergaard) mod (advokat Karsten Høj,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB NY LANDSRETSDOM OM VALUARENS ANSVAR FOR VURDERINGEN > side 2 NY PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM OVERPRIS VED KØB AF ANDELSBOLIG > side 4 NY HØJESTERETSDOM OM PRINCIPPERNE

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love L 132 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces). Fremsat den 30. marts 2005 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen

Læs mere