REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts Kl.: Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4"

Transkript

1 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø Karen Nørskov Toke KAP-H Koncern Praksis Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Telefon: Mail: Journal nr: Dagsorden: Observatører: Jesper Lundh Michel Kjeldsen Eva Branner Flemming Skovsgaard (afbud) Heidi Mortensen Anette Sonne Nielsen Nanna Kathrine Pedersen (referent) 1) DGE fremtidig retning - Hanne Hjortkjær Petersen deltager kl. 9:00-9: ) Godkendelse af referat og dagsorden ) Status ) Opfølgning på seminar styregruppe og koordinatorteam 16/ ) Oplæg til faglige mål ) Godkendelse af regnskab ) Orientering om disponerede midler i budget ) Godkendelse af budget ) Godkendelse af budget ) Orientering om journalaudits og audits i det tværsektorielle samarbejde ) Godkendelse punkter til næste styregruppemøde ) Evt ) Implementering af opfølgende hjemmebesøg - Lars Rytter deltager kl. 10:40-10:

2 1) DGE fremtidig retning Sagsfremstilling På sidste styregruppemøde blev indsatsbeskrivelsen for DGE ikke godkendt. Efteruddannelseskoordinator Hanne Hjortkjær Petersen deltager på dette styregruppemøde kl. 9:00-9:30 for sammen at kunne afstemme den fremtidige retning for DGE. Indstilling At styregruppen drøfter og konkluderer på den fremtidige retning for DGE. Konklusion Hanne Hjortkjær Petersen orienterede om DGE s opbygning i forhold til finasiering og overenskomstfastsatte krav til indsatsen. Uddelte bilag sendes ud med referatet. Styregruppen bad koordinatorteam, DGE-koordinator og temaansvarlig i sekretariatet om at lave en model for, hvordan integration og samarbejde mellem KAP-H og DGE kan understøttes. Heri kan inddrages overvejelser om et økonomisk råderum for DGE-koordinatoren til ekstra aktiviteter. Koordinatorteamet sender forslag til mødedatoer til Hanne. Herudover igangsættes faste møder med de tre koordinatorer med henblik på gensidig sparring og inddragelse. Når den nye organisations- og mødestruktur for fremtidig integration og samarbejde er defineret, vil styregruppen gerne invitere Hanne til at deltage på endnu et styregruppemøde. Styregruppen bemærkede, at DGE kunne inviteres til at deltage i planlægningsmøde for Store Praksisdag. Styregruppen besluttede, at notatet Tilrettelæggelse af den regionale efteruddannelsesordning for almen praksis i Region Hovedstaden skal opdateres i efteråret Heri bør den nye overenskomsts fokus på systematisk efteruddannelse inddrages. 2

3 2) Godkendelse af referat og dagsorden Sagsfremstilling Indstilling At styregruppen godkender referat fra styregruppemødet 4. februar 2014 og dagsorden for dette møde. Konklusion Styregruppen godkendte referat fra styregruppemødet 4. februar 2014 og dagsorden for dette møde. Styregruppen fremsatte ønske om fremover at modtage referatet fra det sidst afholdte styregruppemøde ved udsendelse af dagsorden. 3

4 3) Status Sagsfremstilling Status for KAP-H-porteføljen fremgår af bilag A. Overblik og status for hvert projekt/indsats fremgår af bilag B. Indstilling At status for porteføljen tages til efterretning. At status for projekter/indsatser tages til efterretning. Konklusion Styregruppen tog status for porteføljen til efterretning Styregruppen tog status for projekter/indsatser til efterretning og bemærkede desuden, at formen for statusafrapportering kan ændres, hvis projektlederne finder den for tung, eller koordinatorteam og sekretariat finder det hensigtsmæssigt med en anden form. Koordinatorteamet vil drøfte dette med den faglige interessentgruppe. Status for det enkelte projekt kan offentliggøres på projektrum og hjemmeside for at understøtte vidensdeling og samarbejde mellem projekterne. Referater fra styregruppemøder kan ligeledes offentliggøres på projektrum og hjemmeside. Mht. AK-temamøder tilkendegav styregruppen, at det vil være uhensigtsmæssigt at aflyse aktiviteter trods få tilmeldinger i KAP-H s opstartsfase. Faglig koordinator Jesper Lundh orienterede om, at der vil komme en projektansøgning om praksis patientsikkerhedskultur fra patientsikkerhedstemaet. Bilag A: Porteføljeoverblik rapport Bilag B: Status projekter/indsatser 4

5 4) Opfølgning på seminar styregruppe og koordinatorteam 16/ Sagsfremstilling Styregruppe og koordinatorteam holdt seminar d. 16. januar Her følger en opfølgning på drøftede punkter. Vision På seminaret blev der arbejdet på KAP-H s vision. Det blev aftalt at koordinatorteamet skulle komme med oplæg til tekst. Koordinatorteamets oplæg er: KAP-H's vision er, at skabe synlige rammer for at almen praksis, i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, yder den bedste faglige og patientoplevede kvalitet til borgerne i Region Hovedstaden. Katalog På seminaret blev der aftalt en indsats omkring PR, herunder udsendelse af trykt katalog over KAP-H tilbud i slutningen af maj. Der er blevet udpeget en projektleder (Nanna) til katalogudarbejdelsen. Der er igangsat en proces med at definere indhold og form. Struktur for styregruppemøder På seminaret blev der aftalt, at styregruppen fremadrettet i højere grad skal arbejde strategisk og i øvrigt holdes orienteret. Organisationskonsulent Mads Crandal har foreslået, at han kan facilitere styregruppemøderne, for at hjælpe til, at der sker dette skift mod strategisk arbejde. Det ønskes at styregruppen tager stilling til, om styregruppen ønsker at prøve denne facilitering af. Sekretariatet arbejder sammen med Karen for at finde en form med kortere og skarpere sagsfremstillinger og bilag. Målepunkter 5

6 På seminaret blev der aftalt, at der skal opsættes simple målepunkter for KAP-H s udvikling af kvalitet. Der skal arbejdes med at definere meningsfulde indikatorer. Koordinatorteamet har aftalt et indledende møde med overlæge Jacob Anhøj, Rigshospitalet i marts. Jacob Anhøj har stor erfaring i at definere indikatorer. Det er koordinatorteamets tanke at køre en proces, hvor der ud fra KAP-H s formål defineres, hvilke succeskriterier der ønskes for den nuværende projektportefølje. Dernæst defineres indikatorer, der kan vise, at KAP-H påvirker i den rigtige retning. En del af processen vil være at komme frem til, hvad og hvor meget det vil være hensigtsmæssigt at måle på. De overordnede mål vil dernæst kunne give retning på, hvad de enkelte indsatser skal levere/understøtte. Projektlederseminar På seminaret blev der aftalt, at lave et projektlederseminar, hvor styregruppe og interessentgrupper deltager. Det er tanken at projekterne præsenterer, hvad der er i gang, og alle får indblik i sammenhænge. Herud over er tanken, at projektlederseminaret skal give styregruppen god føling med projekterne, og at det vil give konsulenterne nærhed til styregruppen. Der er endnu ikke arbejdet videre med projektlederseminaret. Aktivitetsdatabase For at holde rede på aktiviteterne i KAP-H (workshops, besøg m.m.) og hvilke emner der bliver behandlet under aktiviteterne, vil det være hensigtsmæssigt at registrere, hvem der benytter hvilke KAP-H tilbud. På seminaret blev det aftalt, at det skal undersøges juridisk, om KAP-H må registrere deltagelse i aktiviteter. Sekretariatet har været i telefonisk kontakt med Datatilsynet, som oplyser, at vi skal finde hjemmel i persondataloven til registrering af deltagelse i aktiviteter. Datatilsynet oplyste at deltagelse eller ikke-deltagelse i KAP-H s aktiviteter ikke skal betragtes som personfølsomme oplysninger og de derfor gerne må registreres. Oplysningerne kan højst (men skal ikke nødvendigvis) betragtes som fortrolige. Oplysninger om hvilke emner der fx er talt om på praksisbesøg skal heller ikke betragtes som personfølsomme. Datatilsynet henviste til persondatalovens 6, som omhandler behandling af oplysninger. Her fremgår det bl.a. at behandling af oplysninger må finde sted: 6

7 a) hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, eller b) hvis behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige [ ] kan forfølge en berettiget interesse og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse. Ad a) kan de ydere, der deltager i KAP-H s aktiviteter give samtykke ved tilmelding til aktivitet, men det kan ikke-deltagerne ikke. KAP-H s sekretariatet mener derfor, at der skal findes hjemmel i bestemmelsen om berettiget interesse (b). Betragtes oplysningerne som fortrolige er der anmeldelsespligt ( 43) til Datatilsynet, hvilket sker gennem en paraply-anmeldelse fra Region Hovedstaden. Sekretariatet spurgte desuden ind til muligheden for fx at samkøre data om ydelseshonorar med deltagelse i aktiviteter. Dette kunne være relevant, hvis vi fx vil evaluere på hjerte-kar-indsatsen, og se om der er forskel på udviklingen i ydelser hos gruppen, som har deltaget i KAP-H-aktiviteter vedr. hjerte-kar-forløbsprogrammet versus gruppen af ydere, der ikke har deltaget. Datatilsynet oplyser, at lægens faglige adfærd (set ud fra registrering om ydelseshonorar) ej heller skal betragtes som en personfølsom oplysning. Dog bør vi være opmærksomme på, at der skal indhentes en forudgående udtalelse fra Datatilsynet, i tilfælde hvor behandlingen omfatter sammenstilling eller samkøring af data i kontroløjemed ( 45, stk. 1,4). Det er dog sekretariatets opfattelse at en evt. samkøring af data udelukkende vil ske i evalueringsøjemed og ikke i kontroløjemed. Det ønskes, at styregruppen tager stilling til, om der skal udvikles en aktivitetsdatabase. Der er disponeret kr. som forventede udgifter til udvikling af en aktivitetsdatabase i fremlagte budget Indstilling At styregruppen godkender vision for KAP-H. At styregruppen beslutter forsøg med faciliterede styregruppemøder At styregruppen beslutter at iværksætte udvikling af database til registrering af aktiviteter Konklusion Styregruppen bad koordinatorteamet om at inkludere den organisatoriske kvalitet i visionen. Koordinatorteamet må tage stilling til, hvordan formuleringen skal være. Styregruppen besluttede, at der på nuværende tidspunkt ikke skal laves forsøg med faciliterede styregruppemøder. 7

8 Styregruppen mente ikke, at datatilsynets svar var entydigt med hensyn til registrering. Styregruppen besluttede derfor ikke at gå videre med registrering af deltagelse i aktiviteter. 8

9 5) Oplæg til faglige mål Sagsfremstilling På den faglige interessentgruppes første møde blev der nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet på et oplæg til faglige mål. Deres oplæg fremgår af vedlagte bilag. Det ønskes, at styregruppen tager stilling til, om dokumentet kan benyttes som inspiration til strategiske beslutninger på et kommende strategiseminar mellem KEU og styregruppen. På sidste styregruppemøde blev strategiseminar for KEU og styregruppen udsat. I mellemtiden er der udpeget regionspolitikere til KEU. Første KEU-møde er planlagt til 3. juni. Det ønskes at styregruppen tager stilling, hvornår det vil være hensigtsmæssigt at afholde seminaret. Et forslag er ultimo august. Indstilling At styregruppen beslutter, om oplægget kan benyttes på strategiseminar for KEU og styregruppen At styregruppen tager beslutning om afholdelse af strategiseminar for KEU og styregruppen ultimo august Konklusion Styregruppen besluttede, at oplægget kan benyttes som baggrund for det videre strategiarbejde. Oplægget videreformidles ikke i sin nuværende form. Styregruppen besluttede ikke at afholde strategiseminar i august. Det skal overvejes i hvilken form og med hvilke deltagere strategiseminaret skal afholdes. Bilag C: Oplæg faglige mål 9

10 6) Godkendelse af regnskab 2013 Sagsfremstilling Budgettet er opdelt i kolonner for hver af finansieringskilderne: Regionale midler, KEU driftsbevilling, DGE midler, samt eksterne midler. Der forekommer et overskud på 5.1 mil. i 2013 for KAP-H (uden at medregne DGE), som bl.a. er resultat af senere rekruttering af konsulenter og tilsvarende senere igangsættelse af aktiviteter. Dvs. at underskudsgarantien fra KEU ikke kommer i anvendelse. Overskuddet overføres til Uforbrugte midler på DGE for 2013 er på 1.3 mil, som overføres til Posten gamle ordninger indeholder Praksiskonsulentordningen og Medicinkonsulentordningen, som finansieres af regionale midler, samt KvEAP konsulenter, som finansieres af KEU-midler. Indstilling At styregruppen godkender regnskab for Konklusion Styregruppen godkendte regnskabet for Styregruppen besluttede, at koordinatorteamet inden for det økonomiske råderum kan opnormere projektledertimerne, hvis det findes relevant for at få indsatserne hurtigere i gang. Overstiger beløbet det økonomiske råderum for koordinatorteamet, kan der laves en indstilling til styregruppens formandskab. Bilag D: Regnskab

11 7) Orientering om disponerede midler i budget 2014 Sagsfremstilling Svarende til regnskab 2013 er det godkendte budget for 2014 nu opstillet med forventede udgifter i kolonner for hver af finansieringskilderne: Regionale midler, KEU driftsbevilling, DGE midler, samt eksterne midler. De forventede udgifter svarer til de faktiske konsulentkontrakter, aktiviteter, administrative lønninger og de omkostninger, der er forskudt fra Herudover er der afsat beløb til udvikling af aktivitetsdatabase, samt til opstart af evalueringsproces. Der foreligger endnu ikke justerede tal for finansieringskilderne. I oversigten fremgår således tal for finansieringskilderne. Der er et forventet merforbrug i forhold til budget, som finansieres af overførte midler fra Indstilling At styregruppen tager orienteringen til efterretning Konklusion Styregruppen tog orienteringen til efterretning. Bilag E: Budget

12 8) Godkendelse af budget 2015 Sagsfremstilling Udgifter i budget 2015 er i 2014 prisniveau. Finansieringskilderne er beløb fra Der vil ske en forøgelse af såvel udgifternes som finansieringskildernes størrelse til De faktiske beløb vil blive justeret i forhold til prisudvikling. Det ønskes at posterne på budget 2015 godkendes. Der forekommer et budgetteret underskud svarende til det beløb, der er afsat til evaluering. Det ønskes at styregruppen godkender, at der udarbejdes en ansøgning til KEU for at få dækket omkostninger til evaluering i 2015 og Indstilling At styregruppen godkender posterne på budget 2015 At styregruppen godkender, at sekretariatet udarbejder ansøgning til KEU til dækning af omkostninger til evaluering i 2015 og Konklusion Styregruppen godkendte posterne på budget 2015 Styregruppen godkendte, at der udarbejdes en ansøgning til KEU vedrørende midler til evaluering i 2015 og Bilag F: Budget

13 9) Godkendelse af budget 2016 Sagsfremstilling Budget 2016 er lagt med den forudsætning, at der indgås nye kontrakter med konsulenter med samme totale timeantal som de nuværende kontrakter. Dvs. at der ikke er taget højde for, at kontrakterne udløber i slutningen af året. Udgifter i budget 2015 er i 2014 prisniveau. Finansieringskilderne er beløb fra Der vil ske en forøgelse af såvel udgifternes som finansieringskildernes størrelse til De faktiske beløb vil blive justeret i forhold til prisudvikling. Det ønskes at posterne på budget 2016 godkendes. De eksterne midler til finansiering af projektet den ældre patient bortfalder med udgangen af Der er behov for at fremskaffe anden finansiering. Det kunne f.eks. være en KEU-bevilling. Indstilling At styregruppen godkender posterne på budget 2016 Konklusion Styregruppen godkendte posterne på budget 2016 med en bemærkning om, at midlerne skal prioriteres, og at behov for evt. anden finansiering kan vurderes på et senere tidspunkt, hvis vi ønsker at fortsætte de indsatser, hvor ekstern finansiering ophører. Bilag G: Budget

14 10) Orientering om journalaudits og audits i det tværsektorielle samarbejde Sagsfremstilling Styregruppen for KAP-H har fået en skriftlig henvendelse fra Nordsjællands Hospital om justering af spørgsmål i journalaudit-skemaer vedr. epikriser og henvisninger (jf. orientering på styregruppemødet den 19. nov. 2013). For at leve op til krav og standarder fra DDKM ønsker Nordsjællands Hospital (NOH) fremadrettet at gennemføre to årlige journalaudits. NOH gennemfører faste audits på afdelingerne i maj måned og foreslår, at specialepraksiskonsulenterne i samarbejde med afdelingerne gennemfører audits i november som hidtil, men med tilpassede spørgsmål. Styregruppen bad hospitalspraksiskonsulenterne om at drøfte emnet og afrapportere. Emnet blev drøftet på møde den 16. december Der var ingen indvendinger mod spørgsmålene fra den regionale journal-audit-spørgsmålsbank, og fremadrettet medvirker konsulenterne gerne ved udarbejdelse af spørgsmål vedrørende henvisninger og epikriser. I forhold til at medvirke ved hospitalernes journalaudits fremadrettet, så er der en ny situation for konsulenterne i KAP-H, ligesom der er erfaringer fra tidligere, som bør have opmærksomhed. a. Konsulenterne er ikke længere tilknyttet de enkelte afdelinger i samme grad som tidligere, b. Fokus har ikke udelukkende været på henvisninger fra almen praksis (men henvisningerne kom også fra andre afdelinger, speciallæger mv.), dvs. at konsulenter fra almen praksis har medvirket ved auditering uden udbytte for almen praksis, c. Konsulenterne ønsker at gennemføre kvalitative audits med fokus på at identificere problemstillinger og forbedre patientforløb, dvs. at opretholde audits som et værktøj til at skabe dialog og forbedringer. d. Psykiatrien anvender og udvikler audits i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri som hidtil. Der er et ønske fra Nordsjællands Hospital om at gennemføre journalaudits i et samarbejde, som ikke umiddelbart kan imødekommes, idet formål og udbytte af auditproces ikke er foreneligt med hospitalspraksiskonsulenternes ønske om fokus på snitfladen ved indlæggelse og udskrivning af patienter. På den baggrund skal spørgsmålet om fælles auditering drøftes i både den faglige og den administrative interessentgruppe. En drøftelse i disse fora skal føre til en overordnet stillingtagen, som parterne kan bakke op om. Indstilling At styregruppen tager orienteringen til efterretning. 14

15 Konklusion Styregruppen tog orienteringen til efterretning med bemærkninger om, at der bør anvendes den samme struktur som generelt i hospitalssektoren, at erfaringer fra tidligere inddrages og at formen drøftes i interessentgrupperne. 15

16 11) Godkendelse punkter til næste styregruppemøde Sagsfremstilling Understøttelse af implementering af FMK Tanker om evalueringsproces Opfølgning på aktivitetsdatabase Indstilling At styregruppen godkender punkter til næste styregruppemøde Konklusion Opfølgning på aktivitetsdatabase udgår som følge af styregruppebeslutning under punkt 4. Øvrige punkter blev godkendt. 16

17 12) Evt. Sagsfremstilling Indstilling Konklusion Nanna Kathrine Pedersen fra KAP-H-sekretariatet har fået nyt job. Der skal derfor nedsættes et ansættelsesudvalg i forbindelse med opslag og genbesættelse af stillingen. Else orienterede om, at COWI om organisationsmodeller for laboratorieområdet i Region Hovedstaden nu er offentliggjort. Næste styregruppemøder: 13. maj 2014 kl. 9:30-11:30 (med formøde 09:00-09:30). Regionsgården lokale H4 17

18 13) Implementering af opfølgende hjemmebesøg Sagsfremstilling Lars Rytter deltager kl. 10:40-10:55 for at fortælle om forslag til indsats. Implementeringsopgaven forudsætter et tværsektorielt samarbejde mellem hospitaler, kommuner og almen praksis. Konsulenterne i KAP-H vurderer, at et særligt initiativ er nødvendigt for at få opfølgende hjemmebesøg implementeret, og derfor foreslås en strategi i to trin, der hurtigt kan iværksættes. Initiativet tænkes knyttet an til samordningsudvalgene i hvert planområde, konkret i form af: a.) en underarbejdsgruppe i hvert planområde og b.) et lokalt praktikerforum, der er knyttet an til hvert hospital med medicinsk afdeling. Dette skal ske for at sikre koordineringen lokalt. Tilbuddene rettet mod ældre medicinske patienter er efterhånden mange og forskellige afhængigt af hospital, kommune etc. I Den nationale handlingsplan for Den ældre patient er godt en femtedel af den samlede bevilling afsat til opfølgende hjemmebesøg (46 mio.). Siden september 2013 er der sket en forenkling og forbedring af 2-aftalen for opfølgende hjemmebesøg, så både hospitaler, kommuner og almen praksis kan tage initiativ til dette. Men den nye aftale er formentlig ikke alment kendt blandt de tre parter. Se i øvrigt bilag for en grundigere beskrivelse af baggrund og tilrettelæggelse af initiativet. Implementeringsplanen foreslås i to trin, således at planområde Nord og Syd er mål for initiativet foråret 2014 og planområde Midt og Byen i efteråret I foråret 2014 er der skitseret en proces for inddragelse af samarbejdspartnere i initiativet. Budgettet er lagt med et antal timer til projektlederen, og dette er for at skabe sammenhæng og fremdrift i initiativet. Forslaget rummer i alt 387 konsulenttimer fordelt over tre år. Se i øvrigt budget i bilag. KAP-H får overført midler fra satspuljen til implementering af opfølgende hjemmebesøg. Midlerne finansierer i øjeblikket honorar til konsulenter med organisationskompetencer ( kr. pr. år i to år), samt afsat til roadshows. Hvis initiativet med opfølgende hjemmebesøg iværksættes, kan dele af basishonoraret til organisationskonsulenterne i stedet finansieres af ad hoc-puljen i budgettet for KAP-H. Indstilling At styregruppen drøfter idéerne med projektlederen 18

19 At styregruppen godkender projektbeskrivelse til Implementering af opfølgende hjemmebesøg Konklusion Lars Rytter fortalte om forslag til indsatsen. Med henvisning til Modningsprojektet i planområde Midt besluttede styregruppen, at der skal laves en afdækning af tiltag vedrørende opfølgende hjemmebesøg i de forskellige planområder. Som videre proces drøfter Karen med Lars, hvordan dette kan gribes an og orienterer Kaare. Lars deltager i møde om satspuljemidler torsdag. Lars får mødehonorar for deltagelse. Styregruppen bemærkede, at indsatsen den ældre patient har høj prioritet. Planlagte aktiviteter fortsættes uafhængigt af ovenstående afdækning. Styregruppen bemærkede i forlængelse af dette, at timetallet til projektledelse af den ældre patient kan justeres i en drøftelse mellem koordinatorteam og Lars. Bilag H: Projektbeskrivelse Bilag I: Budget 19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Bilag A Porteføljeoverblik rapport KAP-H Koncern Praksis Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Telefon: Mail: Status over overordnet styring af KAP-H Journal nr: Dato: Overordnet styring af KAP-H OK OBS! FARE!! Strategisk styring Ressourcestyring Aktivitetsstyring Organisatorisk styring Status Strategisk styring Der er arbejdet videre med en række af de emner, som styregruppe og koordinatorteam havde oppe på deres seminar d. 16. januar Se separat punkt med opfølgning på dette styregruppemøde. Ressourcestyring Projektlederen på Et fagligt løft, Tina Erikson har opsagt sin kontrakt pr 31/3. Det forventes at opslå den ledige funktion umiddelbart efter styregruppemødet. Der er udarbejdet regnskab for 2013, justeret forventede udgifter i 2014 og oprettet budgetter for 2015 og Disse fremlægges alle til godkendelse på dette styregruppemøde. Aktivitetsstyring Der er oprettet 1-sides forside til projekt/indsatsbeskrivelserne, samt kvartalsstatusrapport. 1

38 Der er udarbejdet et udkast til revideret projektbeskrivelse for Et fagligt løft. Det er valgt ikke at fremlægge denne til godkendelse på dette styregruppemøde i lyset af at projektlederen har sagt op og at det vurderes hensigtsmæssigt, at den nye projektleder kan afsætte sig aftryk på projektbeskrivelsen. Organisatorisk styring Den administrative interessentgruppe er blevet nedsat. Den består af følgende medlemmer: Medlemmer: Repræsentant fra planområde Byen, vicedirektør Ane Friis Bendix Repræsentant fra planområde Syd, vicedirektør Per E Jørgensen Repræsentant fra planområde Midt, vicedirektør Lars Juhl Petersen Repræsentant fra planområde Nord, vicedirektør Leif Panduro Jensen Repræsentant fra psykiatrien, vicedirektør Peter Treufeldt Repræsentant fra enhed for Tværsektoriel Udvikling, Center for Sundhed, enhedschef Karen Nørskov Toke Repræsentant fra enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed, Center for Sundhed, enhedschef Monika Madsen Repræsentant fra enhed for Hospitalsplanlægning, Center for Sundhed, enhedschef Anne Skriver Faglig koordinator Jesper Lundh Faglig koordinator Michel Kjeldsen Administrativ koordinator Eva Branner Følgende mødedatoer er aftalt i 2014: 15/5, 28/8 og 13/11 2

39 Projekt- og indsatsoverblik Følgende signaler anvendes til statusangivelse om hvorvidt projektet følger projektplanen: OK OBS! FARE!! Projekt- og indsatsoverblik Styregruppe prioritering Strategisk vigtighed Projekt/indsats Økonomi Målsætninger Tidsplan Risici 2 2 DGE 2 1 Hospitalssamarbejde, somatik 1 1 Hospitalssamarbejde, psykiatri 2 2 Rationel medicinanvendelse hos nynedsatte 2 2 Rationel medicinanvendelse hos ikke-besøgte 2 2 Lægemiddelgruppe r i fokus 1 1 Hjerte-Kar og organisering 1 1 Den ældre patient (delvist eksternt finansieret) 2 2 Tværgående AKindsats 2 1 It 2 2 Faglig redaktør 3

40 2 1 Patientsikkerhed 3 2 Årskurser i ledelse 1 2 Laboratorieindsats 2 2 Et fagligt løft Kommentarer til OBS-punkter findes i de enkelte projekters/indsatser statusrapporter Der er ikke udarbejdet særskilt statusrapport for laboratorieområdet. Den er indeholdt i statusrapport for hospitalssamarbejde. Der er ikke udarbejdet statusrapport for Et fagligt løft. Aktivitet siden projektlederens start 1/ har været udarbejdelse af udkast til revideret projektbeskrivelse. 4

41 Bilag B Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Projektforsider og statusrapporter

42 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Projektoverblik: DGE Formål: Det overordnede formål med DGE-indsatsen i KAP-H er at øge viden om og opmærksomhed om DGE hos almenpraktiserende læger i Region Hovedstaden, herunder sikre efteruddannelse og netværksdannelse blandt alle regionens praktiserende læger både i form af efteruddannelsesgrupper og supervisionsgrupper. Det skal man, fordi læger der organiserer sig i efteruddannelsesgrupper skaber et godt læringsmiljø og mulighed for social netværksdannelse. Derudover gennem fokuserede projekter og tværgående indsatser udvikle DGE, samt bidrage til sammenhængen mellem de seks definerede temaer i KAP-H. Herunder: Som organisation være fagligt opdateret vedrørende seneste anbefalinger og inkorporere disse i indsatsen Integrere arbejdet med DGE på tværs af indsatsene i KAP-H Fremme udviklingen af og tilslutningen til DGE i almen praksis i region H Effektmål: oktober 2016 har 70 % af almen praksis klinikkerne i de definerede målgrupper for indsatserne benyttet sig af kvalitetstilbud inden for DGE-indsatsen. 80 % af deltagerne finder tilbuddene relevante og 80 % er tilfredse eller meget tilfredse. At øge tilslutningen til DGE, ved målrettede indsatser, fx i forhold til nynedsatte. Integrere tilbud fra de øvrige indsatser i DGE s tilbud. Afholde et årligt møde for nynedsatte. Afholde et årligt minigruppeledertræf. Afholde et årligt gruppeledertræf. Servicere brugerne af DGE. Yngre læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin stifter bekendtskab med DGEordningen i sidste halvdel af deres hoveduddannelse og danner grupper, som kan fortsætte i DGE ordningen. Formidle de øvrige indsatser og tilbud. Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser: Behovsafklarende indsats i samarbejde med de øvrige indsatser.

43 Kvartalvis status fra projektledere til styregruppen for KAP-H Projektets titel: DGE Projektfase: Planlægning samt gennemførelse, 1. kvartal 2014 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Økonomi Målsætninger Tidsplan Risici Konkret projektoverblik Projektøkonomi: Ingen bemærkninger. Målsætninger: DGE når målsætningerne, for dette kvartal: Møde for nynedsatte. Udvikling og afprøvning af database. Årsafslutning af 2013 alle har faktureret og de er behandlet. Registrering af grupperne for Sammenskrivning af gruppernes evalueringer. Planlægning af minigruppeledertræf. Udarbejdelse af indsatsbeskrivelse til styregruppen. Initiativ til samarbejde med de øvrige projektledere, samt koordinatorteamet. Tidsplan: Ingen bemærkninger. Risici: En risiko er, at styregruppen ikke har godkendt indsatsbeskrivelsen. 2

44 Væsentlige aktiviteter i dette kvartal DGE følger den driftsplan, der er. Således er der arbejdet med: Den 27. februar afholdt møde for nynedsatte i Region H. Der er arbejdet med Lean i arbejdsgangene omkring økonomi/fakturadelen i DGE. Der arbejdes med at implementere forandringer på baggrund af den proces. Der arbejdes med udviklingen af DGE-databasen. Den er i test hos sekretariatet i øjeblikket, og der er en løbende dialog med systemudvikleren. Der har været afholdt månedlige vejledermøder. Grupperne har faktureret for 2013, og det er forløbet godt. Samarbejdet med den nye økonomimedarbejder fungerer super godt. Der afholdes ugentlige driftsmøder med sekretariat og koordinator. Kontakt koordinatoren er inviteret til at deltage i vejledermøderne. Grupperne har sendt deres evalueringer, og sekretariatet er ved at sammenskrive dem til et inspirationskatalog. Grupperne er i gang med at registrere sig for Derudover er der arbejdet med: Der arbejdes med at udarbejde en flyer, som kan sendes rundt til de øvrige projektledere, om hvad DGE kan bruges til. Der arbejdes med at invitere alle projektledere med til et vejledermøde, til en snak om, hvordan der kan samarbejdes. Lars Rytter og Jørgen Jensen er inviteret til aprilmødet. Der udsendes løbende nyhedsbreve til gruppelederne. Der sendes info ud i Praksisnyt fx om møde for nynedsatte. DGE havde en stand på markedspladsen på Store Praksisdag som var meget velbesøgt. Forventede væsentlige aktiviteter i næste kvartal Minigruppeledertræf den 8. maj 2014 Gruppeledertræf den september 2014 Internat efteruddannelsesvejlederne den april 2014 Ny version af indsatsbeskrivelse til styregruppen. Samarbejdet med de øvrige projektledere i KAP-H. Fortsat udvikling af databasen. Løbende kontakt med gruppelederne, nyhedsbreve mm. Praktisk drift omkring efteruddannelses- samt supervisionsgrupperne. Deltagelse i kræftgruppe. Deltagelse i gruppe om ulighed i sundhed. Nationale aktiviteter i regi af DGE. 3

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Organisation, fokusområder og konsulenter

Organisation, fokusområder og konsulenter Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Organisation, fokusområder og konsulenter Information til samarbejdspartnere, nov. 2013 KAP-H s konsulenter i Regionsrådssalen på intromødet den 7. november 2013.

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

KVALITET I ALMEN PRAKSIS I HOVEDSTADEN ÅRSBERETNING 2014

KVALITET I ALMEN PRAKSIS I HOVEDSTADEN ÅRSBERETNING 2014 STRATEGI 20 14 KVALITET I ALMEN PRAKSIS I HOVEDSTADEN FORORD 2 STRATEGI 2020, INKL. ORGANISATIONSDIAGRAM 4 KAP H BRUGER JOHN ROSENBERG 7 BERETNING FRA KONSULENTTEAMS INKL. PRÆSENTATION AF KONSULENTER 9

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Dagsorden REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Tirsdag den 13. maj 2014. Tidspunkt: Kl. 09.30 11.30 Formøde for styregruppen kl. 09.00 09.

Dagsorden REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Tirsdag den 13. maj 2014. Tidspunkt: Kl. 09.30 11.30 Formøde for styregruppen kl. 09.00 09. REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: Tirsdag den 13. maj 2014 Tidspunkt: Kl. 09.30 11.30 Formøde for styregruppen kl. 09.00 09.30 Sted: Deltagere: Regionsgården, mødelokale H4 Kaare Rossel Flemming

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Vejledning for DGE & Supervisions grupper

Vejledning for DGE & Supervisions grupper Vejledning for DGE & Supervisions grupper DGE [Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse - Region Hovedstaden] DGE Ø Farimagsgade 5 Opgang S Bygning 24, 1.sal 1014 Kbh K T: 2360 9928 E: dge@regionh.dk W:

Læs mere

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER KAP-H-sekretariat KAP-H Center for Sundhed Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 3866 5299 E-mail STB-KAP-H@regionh.dk

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Tidspunkt: Torsdag den 15. januar - fredag den 16. januar 2015 Sted: Sinatur Hotel Haraldskær, Vejle Deltagere: Medlemmer af Sundhedsstrategisk

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

TEMADAG FOR NIP-DIABETES

TEMADAG FOR NIP-DIABETES TEMADAG FOR NIP-DIABETES National klinisk audit regional kvalitetsudvikling og forandringstiltag for diabetesbehandlingen i hospitals- og praksissektoren Et idékatalog 8. september 2009 Det Nationale Indikatorprojekt

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Referat af møde i Bestyrelsen den 23. april 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Trine

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Årsberetning 2011. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Hovedstaden Maj 2012

Årsberetning 2011. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Hovedstaden Maj 2012 Årsberetning 2011 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2012 Praksiskonsulentordningen Årsberetning 2011 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2012 Praksiskonsulentordningen Indledning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H5 *

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere