REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts Kl.: Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4"

Transkript

1 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø Karen Nørskov Toke KAP-H Koncern Praksis Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Telefon: Mail: Journal nr: Dagsorden: Observatører: Jesper Lundh Michel Kjeldsen Eva Branner Flemming Skovsgaard (afbud) Heidi Mortensen Anette Sonne Nielsen Nanna Kathrine Pedersen (referent) 1) DGE fremtidig retning - Hanne Hjortkjær Petersen deltager kl. 9:00-9: ) Godkendelse af referat og dagsorden ) Status ) Opfølgning på seminar styregruppe og koordinatorteam 16/ ) Oplæg til faglige mål ) Godkendelse af regnskab ) Orientering om disponerede midler i budget ) Godkendelse af budget ) Godkendelse af budget ) Orientering om journalaudits og audits i det tværsektorielle samarbejde ) Godkendelse punkter til næste styregruppemøde ) Evt ) Implementering af opfølgende hjemmebesøg - Lars Rytter deltager kl. 10:40-10:

2 1) DGE fremtidig retning Sagsfremstilling På sidste styregruppemøde blev indsatsbeskrivelsen for DGE ikke godkendt. Efteruddannelseskoordinator Hanne Hjortkjær Petersen deltager på dette styregruppemøde kl. 9:00-9:30 for sammen at kunne afstemme den fremtidige retning for DGE. Indstilling At styregruppen drøfter og konkluderer på den fremtidige retning for DGE. Konklusion Hanne Hjortkjær Petersen orienterede om DGE s opbygning i forhold til finasiering og overenskomstfastsatte krav til indsatsen. Uddelte bilag sendes ud med referatet. Styregruppen bad koordinatorteam, DGE-koordinator og temaansvarlig i sekretariatet om at lave en model for, hvordan integration og samarbejde mellem KAP-H og DGE kan understøttes. Heri kan inddrages overvejelser om et økonomisk råderum for DGE-koordinatoren til ekstra aktiviteter. Koordinatorteamet sender forslag til mødedatoer til Hanne. Herudover igangsættes faste møder med de tre koordinatorer med henblik på gensidig sparring og inddragelse. Når den nye organisations- og mødestruktur for fremtidig integration og samarbejde er defineret, vil styregruppen gerne invitere Hanne til at deltage på endnu et styregruppemøde. Styregruppen bemærkede, at DGE kunne inviteres til at deltage i planlægningsmøde for Store Praksisdag. Styregruppen besluttede, at notatet Tilrettelæggelse af den regionale efteruddannelsesordning for almen praksis i Region Hovedstaden skal opdateres i efteråret Heri bør den nye overenskomsts fokus på systematisk efteruddannelse inddrages. 2

3 2) Godkendelse af referat og dagsorden Sagsfremstilling Indstilling At styregruppen godkender referat fra styregruppemødet 4. februar 2014 og dagsorden for dette møde. Konklusion Styregruppen godkendte referat fra styregruppemødet 4. februar 2014 og dagsorden for dette møde. Styregruppen fremsatte ønske om fremover at modtage referatet fra det sidst afholdte styregruppemøde ved udsendelse af dagsorden. 3

4 3) Status Sagsfremstilling Status for KAP-H-porteføljen fremgår af bilag A. Overblik og status for hvert projekt/indsats fremgår af bilag B. Indstilling At status for porteføljen tages til efterretning. At status for projekter/indsatser tages til efterretning. Konklusion Styregruppen tog status for porteføljen til efterretning Styregruppen tog status for projekter/indsatser til efterretning og bemærkede desuden, at formen for statusafrapportering kan ændres, hvis projektlederne finder den for tung, eller koordinatorteam og sekretariat finder det hensigtsmæssigt med en anden form. Koordinatorteamet vil drøfte dette med den faglige interessentgruppe. Status for det enkelte projekt kan offentliggøres på projektrum og hjemmeside for at understøtte vidensdeling og samarbejde mellem projekterne. Referater fra styregruppemøder kan ligeledes offentliggøres på projektrum og hjemmeside. Mht. AK-temamøder tilkendegav styregruppen, at det vil være uhensigtsmæssigt at aflyse aktiviteter trods få tilmeldinger i KAP-H s opstartsfase. Faglig koordinator Jesper Lundh orienterede om, at der vil komme en projektansøgning om praksis patientsikkerhedskultur fra patientsikkerhedstemaet. Bilag A: Porteføljeoverblik rapport Bilag B: Status projekter/indsatser 4

5 4) Opfølgning på seminar styregruppe og koordinatorteam 16/ Sagsfremstilling Styregruppe og koordinatorteam holdt seminar d. 16. januar Her følger en opfølgning på drøftede punkter. Vision På seminaret blev der arbejdet på KAP-H s vision. Det blev aftalt at koordinatorteamet skulle komme med oplæg til tekst. Koordinatorteamets oplæg er: KAP-H's vision er, at skabe synlige rammer for at almen praksis, i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, yder den bedste faglige og patientoplevede kvalitet til borgerne i Region Hovedstaden. Katalog På seminaret blev der aftalt en indsats omkring PR, herunder udsendelse af trykt katalog over KAP-H tilbud i slutningen af maj. Der er blevet udpeget en projektleder (Nanna) til katalogudarbejdelsen. Der er igangsat en proces med at definere indhold og form. Struktur for styregruppemøder På seminaret blev der aftalt, at styregruppen fremadrettet i højere grad skal arbejde strategisk og i øvrigt holdes orienteret. Organisationskonsulent Mads Crandal har foreslået, at han kan facilitere styregruppemøderne, for at hjælpe til, at der sker dette skift mod strategisk arbejde. Det ønskes at styregruppen tager stilling til, om styregruppen ønsker at prøve denne facilitering af. Sekretariatet arbejder sammen med Karen for at finde en form med kortere og skarpere sagsfremstillinger og bilag. Målepunkter 5

6 På seminaret blev der aftalt, at der skal opsættes simple målepunkter for KAP-H s udvikling af kvalitet. Der skal arbejdes med at definere meningsfulde indikatorer. Koordinatorteamet har aftalt et indledende møde med overlæge Jacob Anhøj, Rigshospitalet i marts. Jacob Anhøj har stor erfaring i at definere indikatorer. Det er koordinatorteamets tanke at køre en proces, hvor der ud fra KAP-H s formål defineres, hvilke succeskriterier der ønskes for den nuværende projektportefølje. Dernæst defineres indikatorer, der kan vise, at KAP-H påvirker i den rigtige retning. En del af processen vil være at komme frem til, hvad og hvor meget det vil være hensigtsmæssigt at måle på. De overordnede mål vil dernæst kunne give retning på, hvad de enkelte indsatser skal levere/understøtte. Projektlederseminar På seminaret blev der aftalt, at lave et projektlederseminar, hvor styregruppe og interessentgrupper deltager. Det er tanken at projekterne præsenterer, hvad der er i gang, og alle får indblik i sammenhænge. Herud over er tanken, at projektlederseminaret skal give styregruppen god føling med projekterne, og at det vil give konsulenterne nærhed til styregruppen. Der er endnu ikke arbejdet videre med projektlederseminaret. Aktivitetsdatabase For at holde rede på aktiviteterne i KAP-H (workshops, besøg m.m.) og hvilke emner der bliver behandlet under aktiviteterne, vil det være hensigtsmæssigt at registrere, hvem der benytter hvilke KAP-H tilbud. På seminaret blev det aftalt, at det skal undersøges juridisk, om KAP-H må registrere deltagelse i aktiviteter. Sekretariatet har været i telefonisk kontakt med Datatilsynet, som oplyser, at vi skal finde hjemmel i persondataloven til registrering af deltagelse i aktiviteter. Datatilsynet oplyste at deltagelse eller ikke-deltagelse i KAP-H s aktiviteter ikke skal betragtes som personfølsomme oplysninger og de derfor gerne må registreres. Oplysningerne kan højst (men skal ikke nødvendigvis) betragtes som fortrolige. Oplysninger om hvilke emner der fx er talt om på praksisbesøg skal heller ikke betragtes som personfølsomme. Datatilsynet henviste til persondatalovens 6, som omhandler behandling af oplysninger. Her fremgår det bl.a. at behandling af oplysninger må finde sted: 6

7 a) hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, eller b) hvis behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige [ ] kan forfølge en berettiget interesse og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse. Ad a) kan de ydere, der deltager i KAP-H s aktiviteter give samtykke ved tilmelding til aktivitet, men det kan ikke-deltagerne ikke. KAP-H s sekretariatet mener derfor, at der skal findes hjemmel i bestemmelsen om berettiget interesse (b). Betragtes oplysningerne som fortrolige er der anmeldelsespligt ( 43) til Datatilsynet, hvilket sker gennem en paraply-anmeldelse fra Region Hovedstaden. Sekretariatet spurgte desuden ind til muligheden for fx at samkøre data om ydelseshonorar med deltagelse i aktiviteter. Dette kunne være relevant, hvis vi fx vil evaluere på hjerte-kar-indsatsen, og se om der er forskel på udviklingen i ydelser hos gruppen, som har deltaget i KAP-H-aktiviteter vedr. hjerte-kar-forløbsprogrammet versus gruppen af ydere, der ikke har deltaget. Datatilsynet oplyser, at lægens faglige adfærd (set ud fra registrering om ydelseshonorar) ej heller skal betragtes som en personfølsom oplysning. Dog bør vi være opmærksomme på, at der skal indhentes en forudgående udtalelse fra Datatilsynet, i tilfælde hvor behandlingen omfatter sammenstilling eller samkøring af data i kontroløjemed ( 45, stk. 1,4). Det er dog sekretariatets opfattelse at en evt. samkøring af data udelukkende vil ske i evalueringsøjemed og ikke i kontroløjemed. Det ønskes, at styregruppen tager stilling til, om der skal udvikles en aktivitetsdatabase. Der er disponeret kr. som forventede udgifter til udvikling af en aktivitetsdatabase i fremlagte budget Indstilling At styregruppen godkender vision for KAP-H. At styregruppen beslutter forsøg med faciliterede styregruppemøder At styregruppen beslutter at iværksætte udvikling af database til registrering af aktiviteter Konklusion Styregruppen bad koordinatorteamet om at inkludere den organisatoriske kvalitet i visionen. Koordinatorteamet må tage stilling til, hvordan formuleringen skal være. Styregruppen besluttede, at der på nuværende tidspunkt ikke skal laves forsøg med faciliterede styregruppemøder. 7

8 Styregruppen mente ikke, at datatilsynets svar var entydigt med hensyn til registrering. Styregruppen besluttede derfor ikke at gå videre med registrering af deltagelse i aktiviteter. 8

9 5) Oplæg til faglige mål Sagsfremstilling På den faglige interessentgruppes første møde blev der nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet på et oplæg til faglige mål. Deres oplæg fremgår af vedlagte bilag. Det ønskes, at styregruppen tager stilling til, om dokumentet kan benyttes som inspiration til strategiske beslutninger på et kommende strategiseminar mellem KEU og styregruppen. På sidste styregruppemøde blev strategiseminar for KEU og styregruppen udsat. I mellemtiden er der udpeget regionspolitikere til KEU. Første KEU-møde er planlagt til 3. juni. Det ønskes at styregruppen tager stilling, hvornår det vil være hensigtsmæssigt at afholde seminaret. Et forslag er ultimo august. Indstilling At styregruppen beslutter, om oplægget kan benyttes på strategiseminar for KEU og styregruppen At styregruppen tager beslutning om afholdelse af strategiseminar for KEU og styregruppen ultimo august Konklusion Styregruppen besluttede, at oplægget kan benyttes som baggrund for det videre strategiarbejde. Oplægget videreformidles ikke i sin nuværende form. Styregruppen besluttede ikke at afholde strategiseminar i august. Det skal overvejes i hvilken form og med hvilke deltagere strategiseminaret skal afholdes. Bilag C: Oplæg faglige mål 9

10 6) Godkendelse af regnskab 2013 Sagsfremstilling Budgettet er opdelt i kolonner for hver af finansieringskilderne: Regionale midler, KEU driftsbevilling, DGE midler, samt eksterne midler. Der forekommer et overskud på 5.1 mil. i 2013 for KAP-H (uden at medregne DGE), som bl.a. er resultat af senere rekruttering af konsulenter og tilsvarende senere igangsættelse af aktiviteter. Dvs. at underskudsgarantien fra KEU ikke kommer i anvendelse. Overskuddet overføres til Uforbrugte midler på DGE for 2013 er på 1.3 mil, som overføres til Posten gamle ordninger indeholder Praksiskonsulentordningen og Medicinkonsulentordningen, som finansieres af regionale midler, samt KvEAP konsulenter, som finansieres af KEU-midler. Indstilling At styregruppen godkender regnskab for Konklusion Styregruppen godkendte regnskabet for Styregruppen besluttede, at koordinatorteamet inden for det økonomiske råderum kan opnormere projektledertimerne, hvis det findes relevant for at få indsatserne hurtigere i gang. Overstiger beløbet det økonomiske råderum for koordinatorteamet, kan der laves en indstilling til styregruppens formandskab. Bilag D: Regnskab

11 7) Orientering om disponerede midler i budget 2014 Sagsfremstilling Svarende til regnskab 2013 er det godkendte budget for 2014 nu opstillet med forventede udgifter i kolonner for hver af finansieringskilderne: Regionale midler, KEU driftsbevilling, DGE midler, samt eksterne midler. De forventede udgifter svarer til de faktiske konsulentkontrakter, aktiviteter, administrative lønninger og de omkostninger, der er forskudt fra Herudover er der afsat beløb til udvikling af aktivitetsdatabase, samt til opstart af evalueringsproces. Der foreligger endnu ikke justerede tal for finansieringskilderne. I oversigten fremgår således tal for finansieringskilderne. Der er et forventet merforbrug i forhold til budget, som finansieres af overførte midler fra Indstilling At styregruppen tager orienteringen til efterretning Konklusion Styregruppen tog orienteringen til efterretning. Bilag E: Budget

12 8) Godkendelse af budget 2015 Sagsfremstilling Udgifter i budget 2015 er i 2014 prisniveau. Finansieringskilderne er beløb fra Der vil ske en forøgelse af såvel udgifternes som finansieringskildernes størrelse til De faktiske beløb vil blive justeret i forhold til prisudvikling. Det ønskes at posterne på budget 2015 godkendes. Der forekommer et budgetteret underskud svarende til det beløb, der er afsat til evaluering. Det ønskes at styregruppen godkender, at der udarbejdes en ansøgning til KEU for at få dækket omkostninger til evaluering i 2015 og Indstilling At styregruppen godkender posterne på budget 2015 At styregruppen godkender, at sekretariatet udarbejder ansøgning til KEU til dækning af omkostninger til evaluering i 2015 og Konklusion Styregruppen godkendte posterne på budget 2015 Styregruppen godkendte, at der udarbejdes en ansøgning til KEU vedrørende midler til evaluering i 2015 og Bilag F: Budget

13 9) Godkendelse af budget 2016 Sagsfremstilling Budget 2016 er lagt med den forudsætning, at der indgås nye kontrakter med konsulenter med samme totale timeantal som de nuværende kontrakter. Dvs. at der ikke er taget højde for, at kontrakterne udløber i slutningen af året. Udgifter i budget 2015 er i 2014 prisniveau. Finansieringskilderne er beløb fra Der vil ske en forøgelse af såvel udgifternes som finansieringskildernes størrelse til De faktiske beløb vil blive justeret i forhold til prisudvikling. Det ønskes at posterne på budget 2016 godkendes. De eksterne midler til finansiering af projektet den ældre patient bortfalder med udgangen af Der er behov for at fremskaffe anden finansiering. Det kunne f.eks. være en KEU-bevilling. Indstilling At styregruppen godkender posterne på budget 2016 Konklusion Styregruppen godkendte posterne på budget 2016 med en bemærkning om, at midlerne skal prioriteres, og at behov for evt. anden finansiering kan vurderes på et senere tidspunkt, hvis vi ønsker at fortsætte de indsatser, hvor ekstern finansiering ophører. Bilag G: Budget

14 10) Orientering om journalaudits og audits i det tværsektorielle samarbejde Sagsfremstilling Styregruppen for KAP-H har fået en skriftlig henvendelse fra Nordsjællands Hospital om justering af spørgsmål i journalaudit-skemaer vedr. epikriser og henvisninger (jf. orientering på styregruppemødet den 19. nov. 2013). For at leve op til krav og standarder fra DDKM ønsker Nordsjællands Hospital (NOH) fremadrettet at gennemføre to årlige journalaudits. NOH gennemfører faste audits på afdelingerne i maj måned og foreslår, at specialepraksiskonsulenterne i samarbejde med afdelingerne gennemfører audits i november som hidtil, men med tilpassede spørgsmål. Styregruppen bad hospitalspraksiskonsulenterne om at drøfte emnet og afrapportere. Emnet blev drøftet på møde den 16. december Der var ingen indvendinger mod spørgsmålene fra den regionale journal-audit-spørgsmålsbank, og fremadrettet medvirker konsulenterne gerne ved udarbejdelse af spørgsmål vedrørende henvisninger og epikriser. I forhold til at medvirke ved hospitalernes journalaudits fremadrettet, så er der en ny situation for konsulenterne i KAP-H, ligesom der er erfaringer fra tidligere, som bør have opmærksomhed. a. Konsulenterne er ikke længere tilknyttet de enkelte afdelinger i samme grad som tidligere, b. Fokus har ikke udelukkende været på henvisninger fra almen praksis (men henvisningerne kom også fra andre afdelinger, speciallæger mv.), dvs. at konsulenter fra almen praksis har medvirket ved auditering uden udbytte for almen praksis, c. Konsulenterne ønsker at gennemføre kvalitative audits med fokus på at identificere problemstillinger og forbedre patientforløb, dvs. at opretholde audits som et værktøj til at skabe dialog og forbedringer. d. Psykiatrien anvender og udvikler audits i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri som hidtil. Der er et ønske fra Nordsjællands Hospital om at gennemføre journalaudits i et samarbejde, som ikke umiddelbart kan imødekommes, idet formål og udbytte af auditproces ikke er foreneligt med hospitalspraksiskonsulenternes ønske om fokus på snitfladen ved indlæggelse og udskrivning af patienter. På den baggrund skal spørgsmålet om fælles auditering drøftes i både den faglige og den administrative interessentgruppe. En drøftelse i disse fora skal føre til en overordnet stillingtagen, som parterne kan bakke op om. Indstilling At styregruppen tager orienteringen til efterretning. 14

15 Konklusion Styregruppen tog orienteringen til efterretning med bemærkninger om, at der bør anvendes den samme struktur som generelt i hospitalssektoren, at erfaringer fra tidligere inddrages og at formen drøftes i interessentgrupperne. 15

16 11) Godkendelse punkter til næste styregruppemøde Sagsfremstilling Understøttelse af implementering af FMK Tanker om evalueringsproces Opfølgning på aktivitetsdatabase Indstilling At styregruppen godkender punkter til næste styregruppemøde Konklusion Opfølgning på aktivitetsdatabase udgår som følge af styregruppebeslutning under punkt 4. Øvrige punkter blev godkendt. 16

17 12) Evt. Sagsfremstilling Indstilling Konklusion Nanna Kathrine Pedersen fra KAP-H-sekretariatet har fået nyt job. Der skal derfor nedsættes et ansættelsesudvalg i forbindelse med opslag og genbesættelse af stillingen. Else orienterede om, at COWI om organisationsmodeller for laboratorieområdet i Region Hovedstaden nu er offentliggjort. Næste styregruppemøder: 13. maj 2014 kl. 9:30-11:30 (med formøde 09:00-09:30). Regionsgården lokale H4 17

18 13) Implementering af opfølgende hjemmebesøg Sagsfremstilling Lars Rytter deltager kl. 10:40-10:55 for at fortælle om forslag til indsats. Implementeringsopgaven forudsætter et tværsektorielt samarbejde mellem hospitaler, kommuner og almen praksis. Konsulenterne i KAP-H vurderer, at et særligt initiativ er nødvendigt for at få opfølgende hjemmebesøg implementeret, og derfor foreslås en strategi i to trin, der hurtigt kan iværksættes. Initiativet tænkes knyttet an til samordningsudvalgene i hvert planområde, konkret i form af: a.) en underarbejdsgruppe i hvert planområde og b.) et lokalt praktikerforum, der er knyttet an til hvert hospital med medicinsk afdeling. Dette skal ske for at sikre koordineringen lokalt. Tilbuddene rettet mod ældre medicinske patienter er efterhånden mange og forskellige afhængigt af hospital, kommune etc. I Den nationale handlingsplan for Den ældre patient er godt en femtedel af den samlede bevilling afsat til opfølgende hjemmebesøg (46 mio.). Siden september 2013 er der sket en forenkling og forbedring af 2-aftalen for opfølgende hjemmebesøg, så både hospitaler, kommuner og almen praksis kan tage initiativ til dette. Men den nye aftale er formentlig ikke alment kendt blandt de tre parter. Se i øvrigt bilag for en grundigere beskrivelse af baggrund og tilrettelæggelse af initiativet. Implementeringsplanen foreslås i to trin, således at planområde Nord og Syd er mål for initiativet foråret 2014 og planområde Midt og Byen i efteråret I foråret 2014 er der skitseret en proces for inddragelse af samarbejdspartnere i initiativet. Budgettet er lagt med et antal timer til projektlederen, og dette er for at skabe sammenhæng og fremdrift i initiativet. Forslaget rummer i alt 387 konsulenttimer fordelt over tre år. Se i øvrigt budget i bilag. KAP-H får overført midler fra satspuljen til implementering af opfølgende hjemmebesøg. Midlerne finansierer i øjeblikket honorar til konsulenter med organisationskompetencer ( kr. pr. år i to år), samt afsat til roadshows. Hvis initiativet med opfølgende hjemmebesøg iværksættes, kan dele af basishonoraret til organisationskonsulenterne i stedet finansieres af ad hoc-puljen i budgettet for KAP-H. Indstilling At styregruppen drøfter idéerne med projektlederen 18

19 At styregruppen godkender projektbeskrivelse til Implementering af opfølgende hjemmebesøg Konklusion Lars Rytter fortalte om forslag til indsatsen. Med henvisning til Modningsprojektet i planområde Midt besluttede styregruppen, at der skal laves en afdækning af tiltag vedrørende opfølgende hjemmebesøg i de forskellige planområder. Som videre proces drøfter Karen med Lars, hvordan dette kan gribes an og orienterer Kaare. Lars deltager i møde om satspuljemidler torsdag. Lars får mødehonorar for deltagelse. Styregruppen bemærkede, at indsatsen den ældre patient har høj prioritet. Planlagte aktiviteter fortsættes uafhængigt af ovenstående afdækning. Styregruppen bemærkede i forlængelse af dette, at timetallet til projektledelse af den ældre patient kan justeres i en drøftelse mellem koordinatorteam og Lars. Bilag H: Projektbeskrivelse Bilag I: Budget 19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Bilag A Porteføljeoverblik rapport KAP-H Koncern Praksis Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Telefon: Mail: Status over overordnet styring af KAP-H Journal nr: Dato: Overordnet styring af KAP-H OK OBS! FARE!! Strategisk styring Ressourcestyring Aktivitetsstyring Organisatorisk styring Status Strategisk styring Der er arbejdet videre med en række af de emner, som styregruppe og koordinatorteam havde oppe på deres seminar d. 16. januar Se separat punkt med opfølgning på dette styregruppemøde. Ressourcestyring Projektlederen på Et fagligt løft, Tina Erikson har opsagt sin kontrakt pr 31/3. Det forventes at opslå den ledige funktion umiddelbart efter styregruppemødet. Der er udarbejdet regnskab for 2013, justeret forventede udgifter i 2014 og oprettet budgetter for 2015 og Disse fremlægges alle til godkendelse på dette styregruppemøde. Aktivitetsstyring Der er oprettet 1-sides forside til projekt/indsatsbeskrivelserne, samt kvartalsstatusrapport. 1

38 Der er udarbejdet et udkast til revideret projektbeskrivelse for Et fagligt løft. Det er valgt ikke at fremlægge denne til godkendelse på dette styregruppemøde i lyset af at projektlederen har sagt op og at det vurderes hensigtsmæssigt, at den nye projektleder kan afsætte sig aftryk på projektbeskrivelsen. Organisatorisk styring Den administrative interessentgruppe er blevet nedsat. Den består af følgende medlemmer: Medlemmer: Repræsentant fra planområde Byen, vicedirektør Ane Friis Bendix Repræsentant fra planområde Syd, vicedirektør Per E Jørgensen Repræsentant fra planområde Midt, vicedirektør Lars Juhl Petersen Repræsentant fra planområde Nord, vicedirektør Leif Panduro Jensen Repræsentant fra psykiatrien, vicedirektør Peter Treufeldt Repræsentant fra enhed for Tværsektoriel Udvikling, Center for Sundhed, enhedschef Karen Nørskov Toke Repræsentant fra enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed, Center for Sundhed, enhedschef Monika Madsen Repræsentant fra enhed for Hospitalsplanlægning, Center for Sundhed, enhedschef Anne Skriver Faglig koordinator Jesper Lundh Faglig koordinator Michel Kjeldsen Administrativ koordinator Eva Branner Følgende mødedatoer er aftalt i 2014: 15/5, 28/8 og 13/11 2

39 Projekt- og indsatsoverblik Følgende signaler anvendes til statusangivelse om hvorvidt projektet følger projektplanen: OK OBS! FARE!! Projekt- og indsatsoverblik Styregruppe prioritering Strategisk vigtighed Projekt/indsats Økonomi Målsætninger Tidsplan Risici 2 2 DGE 2 1 Hospitalssamarbejde, somatik 1 1 Hospitalssamarbejde, psykiatri 2 2 Rationel medicinanvendelse hos nynedsatte 2 2 Rationel medicinanvendelse hos ikke-besøgte 2 2 Lægemiddelgruppe r i fokus 1 1 Hjerte-Kar og organisering 1 1 Den ældre patient (delvist eksternt finansieret) 2 2 Tværgående AKindsats 2 1 It 2 2 Faglig redaktør 3

40 2 1 Patientsikkerhed 3 2 Årskurser i ledelse 1 2 Laboratorieindsats 2 2 Et fagligt løft Kommentarer til OBS-punkter findes i de enkelte projekters/indsatser statusrapporter Der er ikke udarbejdet særskilt statusrapport for laboratorieområdet. Den er indeholdt i statusrapport for hospitalssamarbejde. Der er ikke udarbejdet statusrapport for Et fagligt løft. Aktivitet siden projektlederens start 1/ har været udarbejdelse af udkast til revideret projektbeskrivelse. 4

41 Bilag B Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Projektforsider og statusrapporter

42 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Projektoverblik: DGE Formål: Det overordnede formål med DGE-indsatsen i KAP-H er at øge viden om og opmærksomhed om DGE hos almenpraktiserende læger i Region Hovedstaden, herunder sikre efteruddannelse og netværksdannelse blandt alle regionens praktiserende læger både i form af efteruddannelsesgrupper og supervisionsgrupper. Det skal man, fordi læger der organiserer sig i efteruddannelsesgrupper skaber et godt læringsmiljø og mulighed for social netværksdannelse. Derudover gennem fokuserede projekter og tværgående indsatser udvikle DGE, samt bidrage til sammenhængen mellem de seks definerede temaer i KAP-H. Herunder: Som organisation være fagligt opdateret vedrørende seneste anbefalinger og inkorporere disse i indsatsen Integrere arbejdet med DGE på tværs af indsatsene i KAP-H Fremme udviklingen af og tilslutningen til DGE i almen praksis i region H Effektmål: oktober 2016 har 70 % af almen praksis klinikkerne i de definerede målgrupper for indsatserne benyttet sig af kvalitetstilbud inden for DGE-indsatsen. 80 % af deltagerne finder tilbuddene relevante og 80 % er tilfredse eller meget tilfredse. At øge tilslutningen til DGE, ved målrettede indsatser, fx i forhold til nynedsatte. Integrere tilbud fra de øvrige indsatser i DGE s tilbud. Afholde et årligt møde for nynedsatte. Afholde et årligt minigruppeledertræf. Afholde et årligt gruppeledertræf. Servicere brugerne af DGE. Yngre læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin stifter bekendtskab med DGEordningen i sidste halvdel af deres hoveduddannelse og danner grupper, som kan fortsætte i DGE ordningen. Formidle de øvrige indsatser og tilbud. Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser: Behovsafklarende indsats i samarbejde med de øvrige indsatser.

43 Kvartalvis status fra projektledere til styregruppen for KAP-H Projektets titel: DGE Projektfase: Planlægning samt gennemførelse, 1. kvartal 2014 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Økonomi Målsætninger Tidsplan Risici Konkret projektoverblik Projektøkonomi: Ingen bemærkninger. Målsætninger: DGE når målsætningerne, for dette kvartal: Møde for nynedsatte. Udvikling og afprøvning af database. Årsafslutning af 2013 alle har faktureret og de er behandlet. Registrering af grupperne for Sammenskrivning af gruppernes evalueringer. Planlægning af minigruppeledertræf. Udarbejdelse af indsatsbeskrivelse til styregruppen. Initiativ til samarbejde med de øvrige projektledere, samt koordinatorteamet. Tidsplan: Ingen bemærkninger. Risici: En risiko er, at styregruppen ikke har godkendt indsatsbeskrivelsen. 2

44 Væsentlige aktiviteter i dette kvartal DGE følger den driftsplan, der er. Således er der arbejdet med: Den 27. februar afholdt møde for nynedsatte i Region H. Der er arbejdet med Lean i arbejdsgangene omkring økonomi/fakturadelen i DGE. Der arbejdes med at implementere forandringer på baggrund af den proces. Der arbejdes med udviklingen af DGE-databasen. Den er i test hos sekretariatet i øjeblikket, og der er en løbende dialog med systemudvikleren. Der har været afholdt månedlige vejledermøder. Grupperne har faktureret for 2013, og det er forløbet godt. Samarbejdet med den nye økonomimedarbejder fungerer super godt. Der afholdes ugentlige driftsmøder med sekretariat og koordinator. Kontakt koordinatoren er inviteret til at deltage i vejledermøderne. Grupperne har sendt deres evalueringer, og sekretariatet er ved at sammenskrive dem til et inspirationskatalog. Grupperne er i gang med at registrere sig for Derudover er der arbejdet med: Der arbejdes med at udarbejde en flyer, som kan sendes rundt til de øvrige projektledere, om hvad DGE kan bruges til. Der arbejdes med at invitere alle projektledere med til et vejledermøde, til en snak om, hvordan der kan samarbejdes. Lars Rytter og Jørgen Jensen er inviteret til aprilmødet. Der udsendes løbende nyhedsbreve til gruppelederne. Der sendes info ud i Praksisnyt fx om møde for nynedsatte. DGE havde en stand på markedspladsen på Store Praksisdag som var meget velbesøgt. Forventede væsentlige aktiviteter i næste kvartal Minigruppeledertræf den 8. maj 2014 Gruppeledertræf den september 2014 Internat efteruddannelsesvejlederne den april 2014 Ny version af indsatsbeskrivelse til styregruppen. Samarbejdet med de øvrige projektledere i KAP-H. Fortsat udvikling af databasen. Løbende kontakt med gruppelederne, nyhedsbreve mm. Praktisk drift omkring efteruddannelses- samt supervisionsgrupperne. Deltagelse i kræftgruppe. Deltagelse i gruppe om ulighed i sundhed. Nationale aktiviteter i regi af DGE. 3

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager:

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager: Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 29. april 2015 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Ballerup Kommune, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. august 2015 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen Charlotte Fischer Martin Geertsen

Læs mere

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Praksismanagement Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Afrapportering Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Anbefalinger... 4 Baggrund, herunder litteratur... 5 Projektets

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25 BESLUTNINGER Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karin Friis Bach Formand Flemming Pless Næstformand Annie Hagel Rådsmedlem Leila

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

Patientrettet forebyggelse

Patientrettet forebyggelse Grete Brorholt og Marie Brandhøj Wiuff Patientrettet forebyggelse Organisering på seks somatiske sygehuse i Region Sjælland 1 Patientrettet forebyggelse Organisering på seks somatiske sygehuse i Region

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 2 - Side -1 af 3 Byrådssekretariat

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere