REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts Kl.: Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4"

Transkript

1 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø Karen Nørskov Toke KAP-H Koncern Praksis Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Telefon: Mail: Journal nr: Dagsorden: Observatører: Jesper Lundh Michel Kjeldsen Eva Branner Flemming Skovsgaard (afbud) Heidi Mortensen Anette Sonne Nielsen Nanna Kathrine Pedersen (referent) 1) DGE fremtidig retning - Hanne Hjortkjær Petersen deltager kl. 9:00-9: ) Godkendelse af referat og dagsorden ) Status ) Opfølgning på seminar styregruppe og koordinatorteam 16/ ) Oplæg til faglige mål ) Godkendelse af regnskab ) Orientering om disponerede midler i budget ) Godkendelse af budget ) Godkendelse af budget ) Orientering om journalaudits og audits i det tværsektorielle samarbejde ) Godkendelse punkter til næste styregruppemøde ) Evt ) Implementering af opfølgende hjemmebesøg - Lars Rytter deltager kl. 10:40-10:

2 1) DGE fremtidig retning Sagsfremstilling På sidste styregruppemøde blev indsatsbeskrivelsen for DGE ikke godkendt. Efteruddannelseskoordinator Hanne Hjortkjær Petersen deltager på dette styregruppemøde kl. 9:00-9:30 for sammen at kunne afstemme den fremtidige retning for DGE. Indstilling At styregruppen drøfter og konkluderer på den fremtidige retning for DGE. Konklusion Hanne Hjortkjær Petersen orienterede om DGE s opbygning i forhold til finasiering og overenskomstfastsatte krav til indsatsen. Uddelte bilag sendes ud med referatet. Styregruppen bad koordinatorteam, DGE-koordinator og temaansvarlig i sekretariatet om at lave en model for, hvordan integration og samarbejde mellem KAP-H og DGE kan understøttes. Heri kan inddrages overvejelser om et økonomisk råderum for DGE-koordinatoren til ekstra aktiviteter. Koordinatorteamet sender forslag til mødedatoer til Hanne. Herudover igangsættes faste møder med de tre koordinatorer med henblik på gensidig sparring og inddragelse. Når den nye organisations- og mødestruktur for fremtidig integration og samarbejde er defineret, vil styregruppen gerne invitere Hanne til at deltage på endnu et styregruppemøde. Styregruppen bemærkede, at DGE kunne inviteres til at deltage i planlægningsmøde for Store Praksisdag. Styregruppen besluttede, at notatet Tilrettelæggelse af den regionale efteruddannelsesordning for almen praksis i Region Hovedstaden skal opdateres i efteråret Heri bør den nye overenskomsts fokus på systematisk efteruddannelse inddrages. 2

3 2) Godkendelse af referat og dagsorden Sagsfremstilling Indstilling At styregruppen godkender referat fra styregruppemødet 4. februar 2014 og dagsorden for dette møde. Konklusion Styregruppen godkendte referat fra styregruppemødet 4. februar 2014 og dagsorden for dette møde. Styregruppen fremsatte ønske om fremover at modtage referatet fra det sidst afholdte styregruppemøde ved udsendelse af dagsorden. 3

4 3) Status Sagsfremstilling Status for KAP-H-porteføljen fremgår af bilag A. Overblik og status for hvert projekt/indsats fremgår af bilag B. Indstilling At status for porteføljen tages til efterretning. At status for projekter/indsatser tages til efterretning. Konklusion Styregruppen tog status for porteføljen til efterretning Styregruppen tog status for projekter/indsatser til efterretning og bemærkede desuden, at formen for statusafrapportering kan ændres, hvis projektlederne finder den for tung, eller koordinatorteam og sekretariat finder det hensigtsmæssigt med en anden form. Koordinatorteamet vil drøfte dette med den faglige interessentgruppe. Status for det enkelte projekt kan offentliggøres på projektrum og hjemmeside for at understøtte vidensdeling og samarbejde mellem projekterne. Referater fra styregruppemøder kan ligeledes offentliggøres på projektrum og hjemmeside. Mht. AK-temamøder tilkendegav styregruppen, at det vil være uhensigtsmæssigt at aflyse aktiviteter trods få tilmeldinger i KAP-H s opstartsfase. Faglig koordinator Jesper Lundh orienterede om, at der vil komme en projektansøgning om praksis patientsikkerhedskultur fra patientsikkerhedstemaet. Bilag A: Porteføljeoverblik rapport Bilag B: Status projekter/indsatser 4

5 4) Opfølgning på seminar styregruppe og koordinatorteam 16/ Sagsfremstilling Styregruppe og koordinatorteam holdt seminar d. 16. januar Her følger en opfølgning på drøftede punkter. Vision På seminaret blev der arbejdet på KAP-H s vision. Det blev aftalt at koordinatorteamet skulle komme med oplæg til tekst. Koordinatorteamets oplæg er: KAP-H's vision er, at skabe synlige rammer for at almen praksis, i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, yder den bedste faglige og patientoplevede kvalitet til borgerne i Region Hovedstaden. Katalog På seminaret blev der aftalt en indsats omkring PR, herunder udsendelse af trykt katalog over KAP-H tilbud i slutningen af maj. Der er blevet udpeget en projektleder (Nanna) til katalogudarbejdelsen. Der er igangsat en proces med at definere indhold og form. Struktur for styregruppemøder På seminaret blev der aftalt, at styregruppen fremadrettet i højere grad skal arbejde strategisk og i øvrigt holdes orienteret. Organisationskonsulent Mads Crandal har foreslået, at han kan facilitere styregruppemøderne, for at hjælpe til, at der sker dette skift mod strategisk arbejde. Det ønskes at styregruppen tager stilling til, om styregruppen ønsker at prøve denne facilitering af. Sekretariatet arbejder sammen med Karen for at finde en form med kortere og skarpere sagsfremstillinger og bilag. Målepunkter 5

6 På seminaret blev der aftalt, at der skal opsættes simple målepunkter for KAP-H s udvikling af kvalitet. Der skal arbejdes med at definere meningsfulde indikatorer. Koordinatorteamet har aftalt et indledende møde med overlæge Jacob Anhøj, Rigshospitalet i marts. Jacob Anhøj har stor erfaring i at definere indikatorer. Det er koordinatorteamets tanke at køre en proces, hvor der ud fra KAP-H s formål defineres, hvilke succeskriterier der ønskes for den nuværende projektportefølje. Dernæst defineres indikatorer, der kan vise, at KAP-H påvirker i den rigtige retning. En del af processen vil være at komme frem til, hvad og hvor meget det vil være hensigtsmæssigt at måle på. De overordnede mål vil dernæst kunne give retning på, hvad de enkelte indsatser skal levere/understøtte. Projektlederseminar På seminaret blev der aftalt, at lave et projektlederseminar, hvor styregruppe og interessentgrupper deltager. Det er tanken at projekterne præsenterer, hvad der er i gang, og alle får indblik i sammenhænge. Herud over er tanken, at projektlederseminaret skal give styregruppen god føling med projekterne, og at det vil give konsulenterne nærhed til styregruppen. Der er endnu ikke arbejdet videre med projektlederseminaret. Aktivitetsdatabase For at holde rede på aktiviteterne i KAP-H (workshops, besøg m.m.) og hvilke emner der bliver behandlet under aktiviteterne, vil det være hensigtsmæssigt at registrere, hvem der benytter hvilke KAP-H tilbud. På seminaret blev det aftalt, at det skal undersøges juridisk, om KAP-H må registrere deltagelse i aktiviteter. Sekretariatet har været i telefonisk kontakt med Datatilsynet, som oplyser, at vi skal finde hjemmel i persondataloven til registrering af deltagelse i aktiviteter. Datatilsynet oplyste at deltagelse eller ikke-deltagelse i KAP-H s aktiviteter ikke skal betragtes som personfølsomme oplysninger og de derfor gerne må registreres. Oplysningerne kan højst (men skal ikke nødvendigvis) betragtes som fortrolige. Oplysninger om hvilke emner der fx er talt om på praksisbesøg skal heller ikke betragtes som personfølsomme. Datatilsynet henviste til persondatalovens 6, som omhandler behandling af oplysninger. Her fremgår det bl.a. at behandling af oplysninger må finde sted: 6

7 a) hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, eller b) hvis behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige [ ] kan forfølge en berettiget interesse og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse. Ad a) kan de ydere, der deltager i KAP-H s aktiviteter give samtykke ved tilmelding til aktivitet, men det kan ikke-deltagerne ikke. KAP-H s sekretariatet mener derfor, at der skal findes hjemmel i bestemmelsen om berettiget interesse (b). Betragtes oplysningerne som fortrolige er der anmeldelsespligt ( 43) til Datatilsynet, hvilket sker gennem en paraply-anmeldelse fra Region Hovedstaden. Sekretariatet spurgte desuden ind til muligheden for fx at samkøre data om ydelseshonorar med deltagelse i aktiviteter. Dette kunne være relevant, hvis vi fx vil evaluere på hjerte-kar-indsatsen, og se om der er forskel på udviklingen i ydelser hos gruppen, som har deltaget i KAP-H-aktiviteter vedr. hjerte-kar-forløbsprogrammet versus gruppen af ydere, der ikke har deltaget. Datatilsynet oplyser, at lægens faglige adfærd (set ud fra registrering om ydelseshonorar) ej heller skal betragtes som en personfølsom oplysning. Dog bør vi være opmærksomme på, at der skal indhentes en forudgående udtalelse fra Datatilsynet, i tilfælde hvor behandlingen omfatter sammenstilling eller samkøring af data i kontroløjemed ( 45, stk. 1,4). Det er dog sekretariatets opfattelse at en evt. samkøring af data udelukkende vil ske i evalueringsøjemed og ikke i kontroløjemed. Det ønskes, at styregruppen tager stilling til, om der skal udvikles en aktivitetsdatabase. Der er disponeret kr. som forventede udgifter til udvikling af en aktivitetsdatabase i fremlagte budget Indstilling At styregruppen godkender vision for KAP-H. At styregruppen beslutter forsøg med faciliterede styregruppemøder At styregruppen beslutter at iværksætte udvikling af database til registrering af aktiviteter Konklusion Styregruppen bad koordinatorteamet om at inkludere den organisatoriske kvalitet i visionen. Koordinatorteamet må tage stilling til, hvordan formuleringen skal være. Styregruppen besluttede, at der på nuværende tidspunkt ikke skal laves forsøg med faciliterede styregruppemøder. 7

8 Styregruppen mente ikke, at datatilsynets svar var entydigt med hensyn til registrering. Styregruppen besluttede derfor ikke at gå videre med registrering af deltagelse i aktiviteter. 8

9 5) Oplæg til faglige mål Sagsfremstilling På den faglige interessentgruppes første møde blev der nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet på et oplæg til faglige mål. Deres oplæg fremgår af vedlagte bilag. Det ønskes, at styregruppen tager stilling til, om dokumentet kan benyttes som inspiration til strategiske beslutninger på et kommende strategiseminar mellem KEU og styregruppen. På sidste styregruppemøde blev strategiseminar for KEU og styregruppen udsat. I mellemtiden er der udpeget regionspolitikere til KEU. Første KEU-møde er planlagt til 3. juni. Det ønskes at styregruppen tager stilling, hvornår det vil være hensigtsmæssigt at afholde seminaret. Et forslag er ultimo august. Indstilling At styregruppen beslutter, om oplægget kan benyttes på strategiseminar for KEU og styregruppen At styregruppen tager beslutning om afholdelse af strategiseminar for KEU og styregruppen ultimo august Konklusion Styregruppen besluttede, at oplægget kan benyttes som baggrund for det videre strategiarbejde. Oplægget videreformidles ikke i sin nuværende form. Styregruppen besluttede ikke at afholde strategiseminar i august. Det skal overvejes i hvilken form og med hvilke deltagere strategiseminaret skal afholdes. Bilag C: Oplæg faglige mål 9

10 6) Godkendelse af regnskab 2013 Sagsfremstilling Budgettet er opdelt i kolonner for hver af finansieringskilderne: Regionale midler, KEU driftsbevilling, DGE midler, samt eksterne midler. Der forekommer et overskud på 5.1 mil. i 2013 for KAP-H (uden at medregne DGE), som bl.a. er resultat af senere rekruttering af konsulenter og tilsvarende senere igangsættelse af aktiviteter. Dvs. at underskudsgarantien fra KEU ikke kommer i anvendelse. Overskuddet overføres til Uforbrugte midler på DGE for 2013 er på 1.3 mil, som overføres til Posten gamle ordninger indeholder Praksiskonsulentordningen og Medicinkonsulentordningen, som finansieres af regionale midler, samt KvEAP konsulenter, som finansieres af KEU-midler. Indstilling At styregruppen godkender regnskab for Konklusion Styregruppen godkendte regnskabet for Styregruppen besluttede, at koordinatorteamet inden for det økonomiske råderum kan opnormere projektledertimerne, hvis det findes relevant for at få indsatserne hurtigere i gang. Overstiger beløbet det økonomiske råderum for koordinatorteamet, kan der laves en indstilling til styregruppens formandskab. Bilag D: Regnskab

11 7) Orientering om disponerede midler i budget 2014 Sagsfremstilling Svarende til regnskab 2013 er det godkendte budget for 2014 nu opstillet med forventede udgifter i kolonner for hver af finansieringskilderne: Regionale midler, KEU driftsbevilling, DGE midler, samt eksterne midler. De forventede udgifter svarer til de faktiske konsulentkontrakter, aktiviteter, administrative lønninger og de omkostninger, der er forskudt fra Herudover er der afsat beløb til udvikling af aktivitetsdatabase, samt til opstart af evalueringsproces. Der foreligger endnu ikke justerede tal for finansieringskilderne. I oversigten fremgår således tal for finansieringskilderne. Der er et forventet merforbrug i forhold til budget, som finansieres af overførte midler fra Indstilling At styregruppen tager orienteringen til efterretning Konklusion Styregruppen tog orienteringen til efterretning. Bilag E: Budget

12 8) Godkendelse af budget 2015 Sagsfremstilling Udgifter i budget 2015 er i 2014 prisniveau. Finansieringskilderne er beløb fra Der vil ske en forøgelse af såvel udgifternes som finansieringskildernes størrelse til De faktiske beløb vil blive justeret i forhold til prisudvikling. Det ønskes at posterne på budget 2015 godkendes. Der forekommer et budgetteret underskud svarende til det beløb, der er afsat til evaluering. Det ønskes at styregruppen godkender, at der udarbejdes en ansøgning til KEU for at få dækket omkostninger til evaluering i 2015 og Indstilling At styregruppen godkender posterne på budget 2015 At styregruppen godkender, at sekretariatet udarbejder ansøgning til KEU til dækning af omkostninger til evaluering i 2015 og Konklusion Styregruppen godkendte posterne på budget 2015 Styregruppen godkendte, at der udarbejdes en ansøgning til KEU vedrørende midler til evaluering i 2015 og Bilag F: Budget

13 9) Godkendelse af budget 2016 Sagsfremstilling Budget 2016 er lagt med den forudsætning, at der indgås nye kontrakter med konsulenter med samme totale timeantal som de nuværende kontrakter. Dvs. at der ikke er taget højde for, at kontrakterne udløber i slutningen af året. Udgifter i budget 2015 er i 2014 prisniveau. Finansieringskilderne er beløb fra Der vil ske en forøgelse af såvel udgifternes som finansieringskildernes størrelse til De faktiske beløb vil blive justeret i forhold til prisudvikling. Det ønskes at posterne på budget 2016 godkendes. De eksterne midler til finansiering af projektet den ældre patient bortfalder med udgangen af Der er behov for at fremskaffe anden finansiering. Det kunne f.eks. være en KEU-bevilling. Indstilling At styregruppen godkender posterne på budget 2016 Konklusion Styregruppen godkendte posterne på budget 2016 med en bemærkning om, at midlerne skal prioriteres, og at behov for evt. anden finansiering kan vurderes på et senere tidspunkt, hvis vi ønsker at fortsætte de indsatser, hvor ekstern finansiering ophører. Bilag G: Budget

14 10) Orientering om journalaudits og audits i det tværsektorielle samarbejde Sagsfremstilling Styregruppen for KAP-H har fået en skriftlig henvendelse fra Nordsjællands Hospital om justering af spørgsmål i journalaudit-skemaer vedr. epikriser og henvisninger (jf. orientering på styregruppemødet den 19. nov. 2013). For at leve op til krav og standarder fra DDKM ønsker Nordsjællands Hospital (NOH) fremadrettet at gennemføre to årlige journalaudits. NOH gennemfører faste audits på afdelingerne i maj måned og foreslår, at specialepraksiskonsulenterne i samarbejde med afdelingerne gennemfører audits i november som hidtil, men med tilpassede spørgsmål. Styregruppen bad hospitalspraksiskonsulenterne om at drøfte emnet og afrapportere. Emnet blev drøftet på møde den 16. december Der var ingen indvendinger mod spørgsmålene fra den regionale journal-audit-spørgsmålsbank, og fremadrettet medvirker konsulenterne gerne ved udarbejdelse af spørgsmål vedrørende henvisninger og epikriser. I forhold til at medvirke ved hospitalernes journalaudits fremadrettet, så er der en ny situation for konsulenterne i KAP-H, ligesom der er erfaringer fra tidligere, som bør have opmærksomhed. a. Konsulenterne er ikke længere tilknyttet de enkelte afdelinger i samme grad som tidligere, b. Fokus har ikke udelukkende været på henvisninger fra almen praksis (men henvisningerne kom også fra andre afdelinger, speciallæger mv.), dvs. at konsulenter fra almen praksis har medvirket ved auditering uden udbytte for almen praksis, c. Konsulenterne ønsker at gennemføre kvalitative audits med fokus på at identificere problemstillinger og forbedre patientforløb, dvs. at opretholde audits som et værktøj til at skabe dialog og forbedringer. d. Psykiatrien anvender og udvikler audits i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri som hidtil. Der er et ønske fra Nordsjællands Hospital om at gennemføre journalaudits i et samarbejde, som ikke umiddelbart kan imødekommes, idet formål og udbytte af auditproces ikke er foreneligt med hospitalspraksiskonsulenternes ønske om fokus på snitfladen ved indlæggelse og udskrivning af patienter. På den baggrund skal spørgsmålet om fælles auditering drøftes i både den faglige og den administrative interessentgruppe. En drøftelse i disse fora skal føre til en overordnet stillingtagen, som parterne kan bakke op om. Indstilling At styregruppen tager orienteringen til efterretning. 14

15 Konklusion Styregruppen tog orienteringen til efterretning med bemærkninger om, at der bør anvendes den samme struktur som generelt i hospitalssektoren, at erfaringer fra tidligere inddrages og at formen drøftes i interessentgrupperne. 15

16 11) Godkendelse punkter til næste styregruppemøde Sagsfremstilling Understøttelse af implementering af FMK Tanker om evalueringsproces Opfølgning på aktivitetsdatabase Indstilling At styregruppen godkender punkter til næste styregruppemøde Konklusion Opfølgning på aktivitetsdatabase udgår som følge af styregruppebeslutning under punkt 4. Øvrige punkter blev godkendt. 16

17 12) Evt. Sagsfremstilling Indstilling Konklusion Nanna Kathrine Pedersen fra KAP-H-sekretariatet har fået nyt job. Der skal derfor nedsættes et ansættelsesudvalg i forbindelse med opslag og genbesættelse af stillingen. Else orienterede om, at COWI om organisationsmodeller for laboratorieområdet i Region Hovedstaden nu er offentliggjort. Næste styregruppemøder: 13. maj 2014 kl. 9:30-11:30 (med formøde 09:00-09:30). Regionsgården lokale H4 17

18 13) Implementering af opfølgende hjemmebesøg Sagsfremstilling Lars Rytter deltager kl. 10:40-10:55 for at fortælle om forslag til indsats. Implementeringsopgaven forudsætter et tværsektorielt samarbejde mellem hospitaler, kommuner og almen praksis. Konsulenterne i KAP-H vurderer, at et særligt initiativ er nødvendigt for at få opfølgende hjemmebesøg implementeret, og derfor foreslås en strategi i to trin, der hurtigt kan iværksættes. Initiativet tænkes knyttet an til samordningsudvalgene i hvert planområde, konkret i form af: a.) en underarbejdsgruppe i hvert planområde og b.) et lokalt praktikerforum, der er knyttet an til hvert hospital med medicinsk afdeling. Dette skal ske for at sikre koordineringen lokalt. Tilbuddene rettet mod ældre medicinske patienter er efterhånden mange og forskellige afhængigt af hospital, kommune etc. I Den nationale handlingsplan for Den ældre patient er godt en femtedel af den samlede bevilling afsat til opfølgende hjemmebesøg (46 mio.). Siden september 2013 er der sket en forenkling og forbedring af 2-aftalen for opfølgende hjemmebesøg, så både hospitaler, kommuner og almen praksis kan tage initiativ til dette. Men den nye aftale er formentlig ikke alment kendt blandt de tre parter. Se i øvrigt bilag for en grundigere beskrivelse af baggrund og tilrettelæggelse af initiativet. Implementeringsplanen foreslås i to trin, således at planområde Nord og Syd er mål for initiativet foråret 2014 og planområde Midt og Byen i efteråret I foråret 2014 er der skitseret en proces for inddragelse af samarbejdspartnere i initiativet. Budgettet er lagt med et antal timer til projektlederen, og dette er for at skabe sammenhæng og fremdrift i initiativet. Forslaget rummer i alt 387 konsulenttimer fordelt over tre år. Se i øvrigt budget i bilag. KAP-H får overført midler fra satspuljen til implementering af opfølgende hjemmebesøg. Midlerne finansierer i øjeblikket honorar til konsulenter med organisationskompetencer ( kr. pr. år i to år), samt afsat til roadshows. Hvis initiativet med opfølgende hjemmebesøg iværksættes, kan dele af basishonoraret til organisationskonsulenterne i stedet finansieres af ad hoc-puljen i budgettet for KAP-H. Indstilling At styregruppen drøfter idéerne med projektlederen 18

19 At styregruppen godkender projektbeskrivelse til Implementering af opfølgende hjemmebesøg Konklusion Lars Rytter fortalte om forslag til indsatsen. Med henvisning til Modningsprojektet i planområde Midt besluttede styregruppen, at der skal laves en afdækning af tiltag vedrørende opfølgende hjemmebesøg i de forskellige planområder. Som videre proces drøfter Karen med Lars, hvordan dette kan gribes an og orienterer Kaare. Lars deltager i møde om satspuljemidler torsdag. Lars får mødehonorar for deltagelse. Styregruppen bemærkede, at indsatsen den ældre patient har høj prioritet. Planlagte aktiviteter fortsættes uafhængigt af ovenstående afdækning. Styregruppen bemærkede i forlængelse af dette, at timetallet til projektledelse af den ældre patient kan justeres i en drøftelse mellem koordinatorteam og Lars. Bilag H: Projektbeskrivelse Bilag I: Budget 19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Bilag A Porteføljeoverblik rapport KAP-H Koncern Praksis Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Telefon: Mail: Status over overordnet styring af KAP-H Journal nr: Dato: Overordnet styring af KAP-H OK OBS! FARE!! Strategisk styring Ressourcestyring Aktivitetsstyring Organisatorisk styring Status Strategisk styring Der er arbejdet videre med en række af de emner, som styregruppe og koordinatorteam havde oppe på deres seminar d. 16. januar Se separat punkt med opfølgning på dette styregruppemøde. Ressourcestyring Projektlederen på Et fagligt løft, Tina Erikson har opsagt sin kontrakt pr 31/3. Det forventes at opslå den ledige funktion umiddelbart efter styregruppemødet. Der er udarbejdet regnskab for 2013, justeret forventede udgifter i 2014 og oprettet budgetter for 2015 og Disse fremlægges alle til godkendelse på dette styregruppemøde. Aktivitetsstyring Der er oprettet 1-sides forside til projekt/indsatsbeskrivelserne, samt kvartalsstatusrapport. 1

38 Der er udarbejdet et udkast til revideret projektbeskrivelse for Et fagligt løft. Det er valgt ikke at fremlægge denne til godkendelse på dette styregruppemøde i lyset af at projektlederen har sagt op og at det vurderes hensigtsmæssigt, at den nye projektleder kan afsætte sig aftryk på projektbeskrivelsen. Organisatorisk styring Den administrative interessentgruppe er blevet nedsat. Den består af følgende medlemmer: Medlemmer: Repræsentant fra planområde Byen, vicedirektør Ane Friis Bendix Repræsentant fra planområde Syd, vicedirektør Per E Jørgensen Repræsentant fra planområde Midt, vicedirektør Lars Juhl Petersen Repræsentant fra planområde Nord, vicedirektør Leif Panduro Jensen Repræsentant fra psykiatrien, vicedirektør Peter Treufeldt Repræsentant fra enhed for Tværsektoriel Udvikling, Center for Sundhed, enhedschef Karen Nørskov Toke Repræsentant fra enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed, Center for Sundhed, enhedschef Monika Madsen Repræsentant fra enhed for Hospitalsplanlægning, Center for Sundhed, enhedschef Anne Skriver Faglig koordinator Jesper Lundh Faglig koordinator Michel Kjeldsen Administrativ koordinator Eva Branner Følgende mødedatoer er aftalt i 2014: 15/5, 28/8 og 13/11 2

39 Projekt- og indsatsoverblik Følgende signaler anvendes til statusangivelse om hvorvidt projektet følger projektplanen: OK OBS! FARE!! Projekt- og indsatsoverblik Styregruppe prioritering Strategisk vigtighed Projekt/indsats Økonomi Målsætninger Tidsplan Risici 2 2 DGE 2 1 Hospitalssamarbejde, somatik 1 1 Hospitalssamarbejde, psykiatri 2 2 Rationel medicinanvendelse hos nynedsatte 2 2 Rationel medicinanvendelse hos ikke-besøgte 2 2 Lægemiddelgruppe r i fokus 1 1 Hjerte-Kar og organisering 1 1 Den ældre patient (delvist eksternt finansieret) 2 2 Tværgående AKindsats 2 1 It 2 2 Faglig redaktør 3

40 2 1 Patientsikkerhed 3 2 Årskurser i ledelse 1 2 Laboratorieindsats 2 2 Et fagligt løft Kommentarer til OBS-punkter findes i de enkelte projekters/indsatser statusrapporter Der er ikke udarbejdet særskilt statusrapport for laboratorieområdet. Den er indeholdt i statusrapport for hospitalssamarbejde. Der er ikke udarbejdet statusrapport for Et fagligt løft. Aktivitet siden projektlederens start 1/ har været udarbejdelse af udkast til revideret projektbeskrivelse. 4

41 Bilag B Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Projektforsider og statusrapporter

42 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Projektoverblik: DGE Formål: Det overordnede formål med DGE-indsatsen i KAP-H er at øge viden om og opmærksomhed om DGE hos almenpraktiserende læger i Region Hovedstaden, herunder sikre efteruddannelse og netværksdannelse blandt alle regionens praktiserende læger både i form af efteruddannelsesgrupper og supervisionsgrupper. Det skal man, fordi læger der organiserer sig i efteruddannelsesgrupper skaber et godt læringsmiljø og mulighed for social netværksdannelse. Derudover gennem fokuserede projekter og tværgående indsatser udvikle DGE, samt bidrage til sammenhængen mellem de seks definerede temaer i KAP-H. Herunder: Som organisation være fagligt opdateret vedrørende seneste anbefalinger og inkorporere disse i indsatsen Integrere arbejdet med DGE på tværs af indsatsene i KAP-H Fremme udviklingen af og tilslutningen til DGE i almen praksis i region H Effektmål: oktober 2016 har 70 % af almen praksis klinikkerne i de definerede målgrupper for indsatserne benyttet sig af kvalitetstilbud inden for DGE-indsatsen. 80 % af deltagerne finder tilbuddene relevante og 80 % er tilfredse eller meget tilfredse. At øge tilslutningen til DGE, ved målrettede indsatser, fx i forhold til nynedsatte. Integrere tilbud fra de øvrige indsatser i DGE s tilbud. Afholde et årligt møde for nynedsatte. Afholde et årligt minigruppeledertræf. Afholde et årligt gruppeledertræf. Servicere brugerne af DGE. Yngre læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin stifter bekendtskab med DGEordningen i sidste halvdel af deres hoveduddannelse og danner grupper, som kan fortsætte i DGE ordningen. Formidle de øvrige indsatser og tilbud. Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser: Behovsafklarende indsats i samarbejde med de øvrige indsatser.

43 Kvartalvis status fra projektledere til styregruppen for KAP-H Projektets titel: DGE Projektfase: Planlægning samt gennemførelse, 1. kvartal 2014 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Økonomi Målsætninger Tidsplan Risici Konkret projektoverblik Projektøkonomi: Ingen bemærkninger. Målsætninger: DGE når målsætningerne, for dette kvartal: Møde for nynedsatte. Udvikling og afprøvning af database. Årsafslutning af 2013 alle har faktureret og de er behandlet. Registrering af grupperne for Sammenskrivning af gruppernes evalueringer. Planlægning af minigruppeledertræf. Udarbejdelse af indsatsbeskrivelse til styregruppen. Initiativ til samarbejde med de øvrige projektledere, samt koordinatorteamet. Tidsplan: Ingen bemærkninger. Risici: En risiko er, at styregruppen ikke har godkendt indsatsbeskrivelsen. 2

44 Væsentlige aktiviteter i dette kvartal DGE følger den driftsplan, der er. Således er der arbejdet med: Den 27. februar afholdt møde for nynedsatte i Region H. Der er arbejdet med Lean i arbejdsgangene omkring økonomi/fakturadelen i DGE. Der arbejdes med at implementere forandringer på baggrund af den proces. Der arbejdes med udviklingen af DGE-databasen. Den er i test hos sekretariatet i øjeblikket, og der er en løbende dialog med systemudvikleren. Der har været afholdt månedlige vejledermøder. Grupperne har faktureret for 2013, og det er forløbet godt. Samarbejdet med den nye økonomimedarbejder fungerer super godt. Der afholdes ugentlige driftsmøder med sekretariat og koordinator. Kontakt koordinatoren er inviteret til at deltage i vejledermøderne. Grupperne har sendt deres evalueringer, og sekretariatet er ved at sammenskrive dem til et inspirationskatalog. Grupperne er i gang med at registrere sig for Derudover er der arbejdet med: Der arbejdes med at udarbejde en flyer, som kan sendes rundt til de øvrige projektledere, om hvad DGE kan bruges til. Der arbejdes med at invitere alle projektledere med til et vejledermøde, til en snak om, hvordan der kan samarbejdes. Lars Rytter og Jørgen Jensen er inviteret til aprilmødet. Der udsendes løbende nyhedsbreve til gruppelederne. Der sendes info ud i Praksisnyt fx om møde for nynedsatte. DGE havde en stand på markedspladsen på Store Praksisdag som var meget velbesøgt. Forventede væsentlige aktiviteter i næste kvartal Minigruppeledertræf den 8. maj 2014 Gruppeledertræf den september 2014 Internat efteruddannelsesvejlederne den april 2014 Ny version af indsatsbeskrivelse til styregruppen. Samarbejdet med de øvrige projektledere i KAP-H. Fortsat udvikling af databasen. Løbende kontakt med gruppelederne, nyhedsbreve mm. Praktisk drift omkring efteruddannelses- samt supervisionsgrupperne. Deltagelse i kræftgruppe. Deltagelse i gruppe om ulighed i sundhed. Nationale aktiviteter i regi af DGE. 3

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Journal nr: 14000943 27-02-2014 Formål (opgave): Konsulenterne i psykiatrisamarbejdet arbejder for patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer herunder

Læs mere

Dagsorden. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Onsdag den 4. februar Tidspunkt: Kl Formøde for styregruppen kl

Dagsorden. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Onsdag den 4. februar Tidspunkt: Kl Formøde for styregruppen kl Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Tidspunkt: Kl. 09.00 11.00 Formøde for styregruppen kl. 08.00 09.00 Sted: Deltagere: Regionsgården, mødelokale H6 Flemming Skovsgaard (afbud)

Læs mere

REFERAT. Dagsorden. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Torsdag den 7. maj 2015. Tidspunkt: Kl. 09.00-11.00 Formøde for styregruppen kl. 08.00-09.

REFERAT. Dagsorden. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Torsdag den 7. maj 2015. Tidspunkt: Kl. 09.00-11.00 Formøde for styregruppen kl. 08.00-09. REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: Torsdag den 7. maj 2015 Tidspunkt: Kl. 09.00-11.00 Formøde for styregruppen kl. 08.00-09.00 Sted: Deltagere: Regionsgården, mødelokale H6 Marianne Puge (afbud)

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Organisation, fokusområder og konsulenter

Organisation, fokusområder og konsulenter Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Organisation, fokusområder og konsulenter Information til samarbejdspartnere, nov. 2013 KAP-H s konsulenter i Regionsrådssalen på intromødet den 7. november 2013.

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2013 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indledning... 3 2. Opgaver for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU)...

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER Decentral Gruppebasere t Efteruddann else (DGE) Medicin Tværsek torielt samarbejde Organisering Patientsikkerhed

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

REVIDERET REFERAT. Revideret referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 8. marts 2012

REVIDERET REFERAT. Revideret referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 8. marts 2012 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktionen REVIDERET REFERAT Telefon Direkte Fax Mail Web 3531 3531 3531 6749 mchr0085@bbh.regionh.dk www.regionh.dk Dato: 17. april 2012 Revideret referat fra

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden VEJLEDNING FOR EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER AT VÆRE

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig status, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig statusrapport for året 2016 af Praksisplan for fysioterapi

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Baggrund Ønsket om feedback fra borgere i kontakt med sundhedsvæsenet på tværs af sektorer

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUD- DANNELSE T: 2360 9928 E: DGE@REGIONH.DK

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 10-06-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital

Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital Kongens

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5 Møde i: Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer Dato: 12. februar 2016 Kl.: Kl. 10-12.00 Sted: Regionsgården, H5 Deltagere: Peter Mandrup Jensen Christian Bartholdy Anne Hertz Birte Sonnenborg Grothe

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe 03-11-2015 09:00. Regionsgårdens mødelokale H6

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe 03-11-2015 09:00. Regionsgårdens mødelokale H6 BESLUTNINGER KAP-H styregruppe KAP-H Styregruppe MØDETIDSPUNKT 03-11-2015 09:00 MØDESTED Regionsgårdens mødelokale H6 MEDLEMMER Else Hjortsø Jesper Lihn Karin Zimmer Marianne Puge Eva Branner Jesper Lundh

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA Oversigtsskemaet indeholder 8 kolonner. Herunder følger en forklaring af de enkelte kolonner. De grå rækker i skemaet er opgaver, som skal afrapporteres i den samlede evalueringsrapport,

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i det

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 Afdækning af organisation og muligheder forud for implementering af forløbsprogrammer i Egedal Kommune Tidsperiode

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HALSNÆS KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Halsnæs Kommune og

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.30-10.00 i mødelokale H6 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere