Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014"

Transkript

1 Navn Plejecenter Astersvej Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den d. 22.oktober 2014 kl Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse med lovgivning, kvalitetsstandarder og forvaltningens retningslinjer. At tilse kvaliteten i tilrettelæggelse og udførelse af pleje og omsorg på udvalgte områder. et skal bidrage til at sikre, at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder i Roskilde Kommune. Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg på Plejecenter Astersvej i et gennemføres ud fra et fast koncept, som er aftalt med Roskilde Kommune. Bagerst beskrives kort formål, fremgangsmåde og høringsprocedure ved tilsynet. Under hvert fokusområde er der anført en konklusion ud fra følgende kategorisering: 1. Ingen bemærkninger 2. Få og mindre væsentlige bemærkninger 3. Enkelte væsentlige bemærkninger 4. Flere væsentlige bemærkninger ets gennemførelse Det uanmeldte tilsyn på Plejecenter Astersvej, er udført den 22. oktober 2014 fra kl til kl af Risikomanager Mette Axelsen. et omfatter 50 boliger. Af disse boliger fungerer 2 boliger som midlertidige boliger for borgere med demens sygdomme. 1

2 Det uanmeldte tilsyn tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af plejecentret ved hjælp af følgende målemetoder: Den plejefaglige dokumentation, observationer på plejehjemmets fællesarealer og i udvalgte borgeres boliger, samvær/interview med borgere, medarbejdere og ledelse. et er gennemført ud fra observationer på plejehjemmet, gennemgang af den plejefaglige dokumentation samt ved interviews med følgende personer: Centerleder, afdelingsleder, 2 social- og sundhedsassistenter og 2 borgere. sresume Der er ingen bemærkninger til de 11 fokusområder. Plejecenter Astersvej fremtræder som et rart og hjemligt sted. I alle afdelinger fornemmes der aktivitet og samvær borgere og medarbejdere imellem. n har en klar vision for hvilket sted de ønsker Plejecenter Astersvej skal være for borgerne og deres pårørende og for medarbejderne. Stedet er båret af en høj faglighed og en nysgerrighed efter at udvikle sig samtidig med, at Plejecenter Astersvej er den trygge ramme for en gruppe af borgere, der på grund af deres demens sygdom, har behov for særlig hjælp og pleje. Afrapportering Personlig pleje og praktisk hjælp Interview med centerleder og afdelingsleder. Begge ledere oplever, at Plejecenter Astersvej lever op til Roskilde Kommunes kvalitetsstandarder og, at opgaver og ressourcer hænger sammen. I kraft af, at de borgere der bor på Plejecenter Astersvej har en demens sygdom i mere eller mindre svær grad, er man som personale nødt til at have en udtalt fornemmelse for den enkelte borger, og for hvilken måde hjælpen bedst leveres på. Leder fremhæver Marte Meo pædagogikken som alt afgørende for, at dette kan lade sig gøre. I Marte Meo har medarbejderne et redskab, som gør det muligt for dem i fællesskab med borgeren, at finde frem til den måde hjælpen ydes bedst på, selvom borgeren måske ikke længere selv er i stand til at give udtryk for dette. 2

3 På Plejecenter Astersvej, deltager men ligesom Roskilde Kommunes øvrige plejecentre i det omfattende kompetenceudviklingsprogram, som er finansieret af penge fra Folketingets finanspuljemidler på Ældreområdet. Leder fortæller, at man har alle medarbejdere i plejen på kompetenceudvikling inden for de to spor; Tidlig opsporing og Demens. n fortæller, at man har gjort brug af vikarer der er fast tilknyttet Plejecenter Astersvej, og som kender huset og de borgere der bor der, godt. n oplyser, at den daglige triagering af borgerne, hvor de vurderes i forhold til almen tilstand og ændringer i denne, allerede nu fungerer godt, og tilsynet kan ved selvsyn se tavlen med oversigten over samtlige borgere. n oplever, at medarbejderne hurtigt har taget dette værktøj til sig og, at de oplever det som brugbart. Der er ansat husassistenter til at varetage den praktiske hjælp dels hos borgerne og dels i husets fællesarealer. n oplever, at hjælpen fungerer godt. Der er vaskeri i kælderen, som varetages af en medarbejder ansat særligt til dette. Interview med 2 social- og sundhedsassistenter. Medarbejderne fortæller, at den personlige hjælp til borgerne prioriteres højt, og de oplever at de kan opfylde borgernes behov. Samtidig fortæller medarbejderne, at det kræver en stor opmærksomhed fra deres side, at tolke borgernes behov rigtigt. De fremhæver ligesom ledelsen Marte Meo som et fantastisk pædagogisk redskab til at kunne forstå en borgers behov og ønsker, da det på en gang både er effektivt og skånsomt. Medarbejderne oplever, at de kan nå deres opgaver i forhold til at hjælpe borgerne, og hvis der er brug for hjælp til at prioritere opgaverne, er det afdelingsleder der hjælper med dette. Det betyder også, at alle i huset hjælper hinanden. Medarbejderne oplever at rengøring og tøjvask hos borgerne fungerer godt. Borgere Interview med 2 borgere. Begge borgere som tilsynet talte med, gav udtryk for, at de får en god hjælp, og beskriver personalet som søde og rare. Ingen bemærkninger 3

4 Træning n fortæller, at der på Plejecenter Astersvej er ansat en psykomotorisk terapeut, som varetager træningen af borgerne. Terapeuten er særligt uddannet i forhold til demens sygdomme, og varetager derfor også andre former for træning end fysisk træning. Det er f.eks. særlige former for sanse- og stimuli træning særligt målrettet borgere med demens sygdomme. Terapeuten står både for individuel træning og for ugentlige gymnastik hold. n fortæller, at Plejecenter sammen med Roskilde Kommune og OK Fonden er deltagere i et projekt der hedder Erindringsdans, hvor der er blevet uddannet danseinstruktører blandt plejepersonalet, som arrangerer dans for borgerne, hvorefter forløbet afsluttes med et afdansningsbal. For borgere med demens sygdomme, har det vist sig at være en mulighed for fysisk kontakt med andre, samtidig med, at kroppen husker musikken og bevægelserne fra tidligere i ens liv. Projektet blev åbnet med et stort arrangement på Plejecenter Astersvej med deltagelse af protektor for OK Fonden HKH Prinsesse Benedikte. Enkelte borgere er bevilget vederlagsfri fysioterapi via Sundhedsloven, og enkelte borgere har været bevilget træning efter Serviceloven. Medarbejderne synes, at de er gode til at tage tiden til hele tiden at få lagt vedligeholdelsestræning ind, når de hjælper borgerne. Det ligger i hele tilgangen og menneskesynet, at man arbejder rehabiliterende med at bevare borgernes funktioner. De fortæller, at de bruger den psykomotoriske terapeut meget, også til egentlig træning med borgerne. Det kan være til gåture eller, at bruge motionscyklerne. Borgere En borger kender til muligheden for at deltage i gymnastikken, en anden borger deltager gerne, men synes det kan være lidt svært at finde ud af det. Ingen bemærkninger. 4

5 Forplejning n fortæller, at der er et konstant øje på ernæring, og derfor tilbydes borgerne regelmæssigt at blive vejet, og der bruges systematisk ernæringsscreening for at imødegå problemer med især undervægt hos borgerne. Køkkenet er i stand til at levere mange små måltider, og der er plads til i de enkelte afdelinger, at købe særlige madvarer ind, som borgerne kunne ønske sig. n finder det af stor vigtighed, at måltidet om aftenen hvor den varme mad serveres, foregår i en dejlig stille og rolig atmosfære, og de oplever at det lykkedes for medarbejderne, at skabe denne atmosfære af ro hvor man spiser sammen. Medarbejderne oplever, at borgerne generelt er tilfredse med maden og måltiderne. Morgenmaden anrettes af plejepersonalet og de fleste borgere spiser alle deres måltider fælles med personalet og de øvrige borgere. Man ernæringsscreener en borger, hvis der registreres et vægttab på over 1 kilo, og medarbejderne oplever, at de kan få god hjælp af diætisterne der er ansat i forbindelse med Tidlig Opsporing. Dertil kommer, at der er et godt samarbejde med Plejecenter Astersvejs lokale køkken om særlige kostønsker og sammensætninger. Der serveres i løbet af dagen hyppige små måltider, der består af frugt, chokolade eller småkager. Borgere Begge borgere som tilsynet talte med, synes at maden er god. Ingen bemærkninger. Trivsel og socialt miljø n fortæller, at der lægges vægt på det fælles samvær, og derfor gøres der meget ud af, at skabe mulighed for at sidde sammen og lave mindre aktiviteter 5

6 sammen. Under tilsynsbesøget er man ikke i tvivl om hvad ledelsen mener, da der i alle afdelinger ses aktivitet, medarbejdere og borgere i mellem. Nogen spiller kort eller lægger puslespil sammen, andre har behov for at bevæge sig og følges sammen med en medarbejder gående rundt. Der ses også grupper på 3-4 borgere og medarbejdere der taler sammen eller at en medarbejder synger sammen med en gruppe borgere. Medarbejderne fortæller, at de hele tiden arbejder med at lave små sociale miljøer i mindre grupper af borgere. Det er personalet der via deres kendskab til borgernes behov og ønsker, er primus motor i dannelsen af sådanne grupper. De oplever også, at borgere finder spontant sammen og der opstår venskaber. Sammensætningen af borgere i de forskellige afdelinger skifter, og lige nu oplever medarbejderne, at mange af borgerne har stor glæde af hinandens fællesskab. Borgere En borger udtrykker, at han synes det er dejligt at være på Plejecenter Astersvej og han oplever, at man hjælper hinanden så godt man kan. En anden borger kan godt lide at være sammen med de andre på terrassen. Da borgeren kommer tilbage til en gruppe andre borgere i den fælles stue efter interviewet, mødes hun hjerteligt af de andre i gruppen, der fortæller hende, at hun har været savnet. Ingen bemærkninger Aktiviteter n oplyser, at plejepersonalet i gennem deres daglige tætte kontakt med borgerne, er ansvarlige for, at den enkelte borger tilbydes meningsfulde aktiviteter. Det kan være forskellige former for spil, sang og samvær. Men det kan også være en tur på indkøb i den nærliggende Fakta, for at købe ind til stegt flæsk. For de borgere der er i stand til at komme længere væk hjemmefra, arrangeres der ture til et sommerhus på tværs af afdelingerne. Populært er afholdelse af frokost i Havely, som er et lille kolonihavehus, der ligger nederst på grunden hvor Plejecenter 6

7 Astersvej ligger. I alle større og mindre arrangementer spiller Bruger- og Pårørende rådet og andre frivillige, næsten altid en vigtig rolle i kraft af deres frivillige hjælp. Medarbejderne nævner grill dage om sommeren på de store fælles terrasser, større eller mindre ture, spil, puslespil og boldspil. Der er flere større fester i løbet af året, og en del holdes sammen med det beskyttede daghjem, der har til huse på Plejecenter Astersvej. Man har en samling af værktøj fra tidligere tider, kaldet Hammers Hus, dette bruges som et reminicens værksted særligt for mænd. Borgere En borger nævner, at hun holder af fælles samvær på terrassen om sommeren. Ingen bemærkninger Forhold for grupper med særlige behov n oplyser, at alle fastansatte medarbejdere har en demensuddannelse som supplerer deres oprindelige uddannelse. Ligeså har alle medarbejdere en viden om Marte Meo, og hertil kommer, at der er uddannet 2 Marte Meo terapeuter. Det er planen, at alle afløsere og studerende også skal på faste introduktionsforløb til Marte Meo, oplyser ledelsen. Marte Meo gør altid en positiv forskel i forhold til at forstå den enkelte borgers ønsker og behov oplever ledelsen, og det har indflydelse på anvendelsen af magt. Der har siden sidste tilsyn været behandlet 1 magtanvendelse på Plejecenter Astersvej. Demenskoordinator og undertegnede har dertil været inviteret til et tema møde med personalet om magtanvendelse. n peger på, at der er planer for yderligere undervisning i plejen til døende borgere. På Plejecenter Astersvej har man med succes et samarbejde med Røde Kors Vågetjenesten, som formidler frivillige, der våger ved døende. Generelt oplever ledelsen, at der er et godt samarbejde med Geronto Psykiatrisk Team og borgernes praktiserende læger. 7

8 Medarbejderne oplever, at de kan varetage plejen til borgere med særlige behov. De oplever stor lydhørhed fra ledelsens side i forhold til at hjælpe disse borgere. Medarbejderne fortæller, at de generelt har et godt samarbejde med de praktiserende læger, men det kan veksle. Ved forløb med døende borgere ordineres der akut-kasser som medarbejderne er fortrolige med at bruge. Forløbet planlægges så tidligt i forløbet som muligt, i samarbejde med eventuelle pårørende og borgerens egen læge. Ingen bemærkninger Bruger- og pårørendeindflydelse Der er etableret et velfungerende Bruger- og Pårørende Råd på Plejecenter Astersvej. Der er valg til rådet i år. n fortæller, at man på Plejecenter Astersvej igennem nogle år har haft pårørende grupper, og dette er en stor succes. De pårørende har her mulighed for at danne netværk og få en mulighed for at tale sammen om de særlige problemstillinger de står i som pårørende. Grupperne har indtil nu været styret af centerleder. Da de borgere, der bor på Plejecenter Astersvej har en demens sygdom, og derfor kan have ekstra svært ved at formulere deres egne ønsker og behov, lægger leder særlig vægt på det menneskesyn der skal være grundlæggende for plejen. Som medarbejder skal man hele tiden stille sig til rådighed og stille sig spørgsmålet: Hvad skal vi hjælpe med? n oplyser, at der er borgere repræsenteret i kostrådet på Plejecenter Astersvej. Medarbejderne fortæller, at fordi mange af borgerne har svært ved sprogligt at formulere ønsker og behov, skal de være særligt opmærksomme på adfærd og ændringer i borgerens tilstand. Det betyder også, at man som medarbejder altid har et samarbejde med borgernes pårørende, og det er ligeledes vigtigt, at være opmærksomme på, at indhente samtykke, hvis det ikke kan gives af borgeren selv. 8

9 Medarbejderne oplever samarbejdet med de pårørende som godt og tæt, og de oplever at det er vigtigt, at der er plads til omsorg også for dem og tid til at lytte. Borgere En borger oplever medinddragelse på den måde, at der i stor udstrækning lyttes til hans behov og ønsker. Ingen bemærkninger. De fysiske rammer n fortæller, at de små haver/terrasser udenfor hver bolig, er blevet renoverede, og nu fremstår mere brugervenlige. Bedene er nedlagt, og der er lagt fliser i stedet, så det er nemmere at færdes i haven. Der er i stedet mulighed for at plante blomster i krukker, hvis en borger ønsker det. Samtidig er der investeret i flere krukker til de fælles store terrasser, som borgerne er glade for at bruge om sommeren. En fast aktivitet borgere, medarbejdere og pårørende sammen, er den årlige havedag, hvor man tilplanter krukker. Der har været afholdt APV og den affødte blandt andet, at man har fået frigjort nye kontorer til dokumentation og medicindosering, som kræver man kan sidde uforstyrret. n fortæller, at det fungerer rigtig godt, at man mellem afdelingerne har malet dørene, så de ligner et maleri og ikke umiddelbart leder tanken hen på en dør. Alle medarbejdere får forflytningskursus og undervisning i specielle hjælpemidler, hvis sådanne bruges. Leder oplever, at medarbejderne er gode til at gøre opmærksomme på arbejdsmiljømæssige problemstillinger. Medarbejderne er orienteret i brand- og beredskabsplan, to medarbejdere er ansvarlige for dette område. Der har været afholdt APV og opfølgningen er ved at blive effektueret, oplyser medarbejderne. Generelt synes medarbejderne at de fysiske forhold fungerer godt på deres arbejdsplads. Selve husets udformning, hvor afdelingerne ligger på en række, så man for at komme til bagerste afdeling, skal gå igennem de øvrige 9

10 afdelingers fællesrum, kan give uro. Det er delvis løst ved at skærme af, så man ikke ser gennemgangen så tydeligt. I borgernes lejligheder, har man blandt andet på badeværelserne malet blåt halvvejs i rummet, for at bryde alt det hvide. Man fandt ud af, at en del borgere ikke kunne orientere sig så godt i rummet, når alt var hvidt. Det har også vist sig at et mørkt gulv, kan give indtryk af, at man træder ud i et hul, og derfor er man blevet mere opmærksomme på valg af farver til vægge og gulve. Medarbejderne er bekendt med brand- og beredskabsplanen. Ingen bemærkninger. Personalemæssige forhold n n fortæller, at man har besluttet at ændre på den måde arbejdet tilrettelægges på. Det sker ved indførelse af 12 timers vagter. Vagterne strækker sig over dag og aften, og skal sikre en bedre kontinuitet i plejen. Det vil samtidig give en ro og stabilitet for borgerne, da de ikke længere på samme måde vil opleve en udskiftning af hele personalet kl. 15. Endelig er målet for ledelsen også at højne fagligheden. Det er selvfølgelig en omvæltning for medarbejderne, da det har betydning for deres dagligdag, oplyser ledelsen. Samtidig arbejder man med, at få ansat uddannede vikarer som afløsere. n oplyser, at sygefraværet har været lidt højere end normalt, pga. fravær i forbindelse med operationer. Det er afdelingsleder der er ansvarlig for at lave arbejdsplaner, og det er også afdelingsleder, der er ansvarlig for det daglige morgenmøde med medarbejder fra hver afdeling, hvor dagens planlægges og man fordeler opgaver. Der er ansat 1 sygeplejerske og der søges i øjeblikket en sygeplejerske mere. Det øvrige plejepersonale består af social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Der er ansat social- og sundhedsassistent i aften- og nattevagt. n oplyser, at de skal snarest starter MUS samtaler. Plejecenter Astersvej har siden sidste års tilsyn, fået ny afdelingsleder. 10

11 Medarbejderne oplever, at de har en synlig ledelse, som de altid kan gå til. Det er afdelingsleder, der laver arbejdsplanerne og medarbejderne fortæller, at der tages højde for deres individuelle ønsker. De oplever, at både medarbejdere og ledelse udviser fleksibilitet. Medarbejderne synes, at processen med at omlægge til 12 timers vagter, er forløbet godt. De oplever, at ledelsen har lagt det åbent ud, og har været lydhøre overfor medarbejderne. Medarbejderne fortæller, at der lige i øjeblikket er en travl periode, fordi der er medarbejdere, der er sygemeldt. De oplever samtidig, at afdelingsleder er god til at hjælpe med at prioritere arbejdsopgaverne. Medarbejderne udtrykker stor tilfredshed med deres arbejdsplads og deres ledelse. Ingen bemærkninger Kompetencer n fortæller, at alle social- og sundhedshjælpere har været på kompetenceudvikling i Tidlig Opsporing og Demens. Dertil er 3 medarbejdere i gang med demensvejlederuddannelsen. I forhold til Tidlig Opsporing, har medarbejderne taget triageringen til sig og det er nu en fast del af det daglige arbejde. Der er også uddannet danseinstruktører i til projektet Erindringsdans. På sygeplejekontoret har tilsynet adgang til at se mappe med kompetenceskemaer for de medarbejdere, der er oplært i særlige opgaver, der ellers normalt ligger udenfor deres kompetence. Medarbejderne er begejstrede for de redskaber de har fået via Tidlig Opsporing, og selvom kompetenceudviklingsforløbene fylder meget, fordi alle kommer af sted, er det en gevinst, at alle får den samme viden og på samme tid, kan tage den nye viden i brug. Den ene af de interviewede medarbejdere er ved at uddanne sig til Marte meo terapeut. 11

12 Generelt fortæller medarbejderne, at der er stor åbenhed overfor kompetenceudvikling fra ledelsens side. Ingen bemærkninger. Den plejefaglige dokumentation Der er set på to borgeres elektroniske journaler. Stamdata, døgnrytmeplan Målinger Livshistorie m.v. Indsatsområde/ fokusområde Døgnrytmeplan Løbende journalnotater Medicin Samtykke Ingen bemærkninger Få og mindre væsentlige bemærkninger X X X X X Uddybning De to elektroniske journaler, som tilsynet har haft adgang til, er udførligt ført efter gældende interne retningslinjer og efter gældende lovgivning på området. Der er en god sammenhæng mellem borgerens sygdomme og handicap, beskrivelsen af sygeplejen og plejen, lægens ordinerede behandling og den medicin borgeren får. Samtykke og livshistorie er ligeledes udfyldt. Opfølgning på tidligere tilsyn Der var ikke bemærkninger til sidste års uanmeldte tilsyn fra Roskilde Kommune. Embedslægens tilsyn fandt fejl og mangler som indebar risiko for patient sikkerheden. Det var indenfor områderne dokumentation, instrukser for kompetence- 12

13 ansvar- og opgavefordeling og opbevaring af medicin. sførende fra Roskilde Kommune har set handleplan for hvordan Plejecenter Astersvej vil imødekomme kravene. Medicinen opbevares ved det aktuelle tilsyn efter forskrifterne. Der vil være tilsyn fra Embedslægen i Leders bemærkninger til tilsynsrapporten: Evt. handleplan: Nr. Plan Mål Tidsramme

14 Bilag Formål Udgangspunktet for det uanmeldte tilsyn i Roskilde Kommune er borgerne og kvaliteten af den pleje og omsorg, borgeren modtager. et tager udgangspunkt i kommunens kvalitetsstandarder og belysningen af følgende fokusområder i henhold til Bekendtgørelse om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger m.v.: Personlig pleje og praktisk hjælp (servicelovens 83) Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (servicelovens 86) Forplejningen Trivsel, kultur og socialt miljø Aktiviteter Særligt fokus på forholdene for gruppe med særlige behov (fx demente og handicappede), De fysiske rammer for hverdagen og boligforhold Samarbejde med pårørende Personalemæssige forhold Kompetenceudvikling af personalet Den plejefaglige dokumentation Opfølgning på tidligere tilsyn. Formålet med det årlige uanmeldte tilsynsbesøg er gennem primært kvalitative interviews med borgere, personale og ledelse samt gennemgang af den plejefaglige dokumentation at afdække sammenhængen mellem kvalitetsstandarder, afgørelser og den hjælp, der leveres (ovennævnte fokusområder), herunder at opfange fejl og uhensigtsmæssigheder. Roskilde Kommunes tilsynskoncept tilgodeser behovet for at opfange fejl og uhensigtsmæssigheder og behovet for løbende udvikling og læring (kontrol og læring) og opfylder de fastsatte krav til tilsynet, jævnfør Bekendtgørelse om tilsyn på plejehjem. Afrapporteringen skal være kortfattet og præcis. For hvert fokusområde anføres en konklusion ud fra følgende kategorisering: Ingen bemærkninger Få, men mindre væsentlige bemærkninger Enkelte væsentlige bemærkninger Flere væsentlige bemærkninger Afvikling af det uanmeldte tilsyn 14

15 et varetages af Risikomanager Mette Axelsen. Individuel forberedelse af tilsyn på det enkelte plejecenter i form af gennemgang af værdigrundlag, informationsmateriale til borgere/pårørende, forrige tilsynsrapport, kontraktmål og opfølgning herpå og lignende. Gennemførelse af tilsynsbesøg i henhold til tilsynskoncept: o o o o o o Indledende præsentation og gennemgang af formål med besøg for centerleder. Interview med ledelse Rundgang / egne observationer Interview med udvalgte borgere Interview med medarbejdere Stikprøvekontrol af dokumentationsmateriale vedr. udvalgte borgere Udarbejdelse af tilsynsrapport jævnfør rapportskabelon. srapport, høring og offentliggørelse et udarbejder en foreløbig rapport, der sendes i intern høring via mail til plejehjemmet med svarfrist med henblik på at korrigere evt. faktuelle fejl. Rapport sendes til høring i bruger- og pårørenderåd samt ældrerådet. I tilfælde af, at der ved det uanmeldte tilsyn konstateres forhold, som kræver øjeblikkelig indgriben informeres Direktørområde Velfærd herom pr. mail umiddelbart efter tilsynets afslutning. 15

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 Navn Plejecenter Toftehøjen Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 et er udført den 20. maj 2015 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Roskilde Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kastanjehaven Plejecenter Juni 2010 Tilsynet er udført den 30. juni 2010 i tidsrummet kl. 10.15 15.

Roskilde Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kastanjehaven Plejecenter Juni 2010 Tilsynet er udført den 30. juni 2010 i tidsrummet kl. 10.15 15. Roskilde Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kastanjehaven Plejecenter Juni 2010 Tilsynet er udført den 30. juni 2010 i tidsrummet kl. 10.15 15.30 2 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Bernadottegården Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den 8. oktober 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2013

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2013 Gundsø Omsorgscenter Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2013 et er udført den 20.august 2013 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 Navn Plejecenter Oasen Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 et er udført den 27. januar 2015 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Gundsø Omsorgscenter Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den 19. november 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Kastanjehaven Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den 24.oktober 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 Navn Plejecenter Bernadottegården Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 et er udført den 23. april 2015 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 Navn Plejecenter Kastanjehaven Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 et er udført den 22.juni 2015 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Ugandavej

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Ugandavej Uanmeldt tilsyn 2014 LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING 86... 8 SOCIALE - OG

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Sct. Jørgensbjerg. Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den 12. september 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Toftehøjen Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den 10. juni 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 Navn: Margrethe Hjemmet Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 et er udført den 18. februar 2015 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 Navn Plejecenter Sct. Jørgensbjerg Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 et er udført den 9. juni 2015 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 Navn Plejecenter Kristiansminde Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 et er udført den 7. maj 2015 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

1. Får hjælp til personlig pleje og bad.

1. Får hjælp til personlig pleje og bad. Uanmeldt tilsyn den 2. december 200 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 Navn Himmelev Gl. Præstegård. Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 et er udført den 4. marts 2015 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Kirke Stillinge Plejecenter Stillingevej 48 4200 Slagelse Jørli Kaltoft Sloth Sadolinsgade 110 5230 Odense M telefon 2635 5118 jksconsult@mail.dk 1 Indledning 1.1

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Kristiansminde Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den 30. juni 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Roskilde Kommune. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Himmelev Gl. Præstegaard Juni 2010

Roskilde Kommune. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Himmelev Gl. Præstegaard Juni 2010 Roskilde Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Himmelev Gl. Præstegaard Juni 2010 Tilsynet er udført den 25. juni 2010 i tidsrummet kl. 9.30 13.30 2 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Randers Kloster Den 25.09.2015 Adresse: Blegdammen 1-5 8900 Randers Forstander Jesper Bjerre

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Hvidovre Kommune Sammenfatning Uanmeldte tilsynsbesøg 2010

Hvidovre Kommune Sammenfatning Uanmeldte tilsynsbesøg 2010 Hvidovre Kommune Sammenfatning Uanmeldte tilsynsbesøg 2010 Plejehjem Indholdsfortegnelse 1. Tilrettelæggelse af de uanmeldte tilsynsbesøg i 2010... 1 2. Hovedkonklusioner på de enkelte fokusområder...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Trekroner Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den 27.oktober 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne bemærkninger anbefalinger De fysiske rammer

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Bemærkninger

Læs mere

Holmegården Plejecenter

Holmegården Plejecenter Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2012 Holmegården Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn...

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Gambo

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Gambo Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Gambo Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboerne udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Fyrglimt

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Fyrglimt Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 20 på Fyrglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 Navn Plejecenter Trekroner Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 et er udført den 11. marts 2015 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Olivenhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 11. september 2014 på Olivenhaven plejecenter.

Olivenhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 11. september 2014 på Olivenhaven plejecenter. Olivenhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 11. september 2014 på Olivenhaven plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 1. april 2014. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Søndersø

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 1. april 2014. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Søndersø Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 1. april 2014 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Søndersø 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn. Det årlige uanmeldte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2011

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2011 Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2011 et er udført den 24. november 2011 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse med lovgivning, kvalitetsstandarder

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015 Adresse: Kløvervej 3 Koldby 7752 Snedsted Konstitueret

Læs mere

Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune

Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Nr. Anbefalinger fra Ældrekommissionen TEMA: Overgangen til livet på plejehjem 1 Forud for indflytning

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Asferg Ældrecenter, den 30.09.2015 Adresse: Ternevej 8A, Asferg, 8990 Fårup Områdeleder: Marianne

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-CENTRET PRINSESSE BENEDIKTE SANKT NIKOLAJ VEJ 4 1953 FREDERIKSBERG C CENTERLEDER HELLE BAGGER [ Tilsynet er aflagt

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på Ældreområdet 2012 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse Det kommunale plejehjemstilsyn... 3 Lovgrundlaget...

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Februar 2015. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Lillevang Plejecenter

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Februar 2015. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Lillevang Plejecenter Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Februar 2015 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Lillevang Plejecenter 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn. Det årlige uanmeldte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune Plejehjemmet Birkebo Helsingør Kommune 22-05-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave 1. Om boenheden Boenhed Plejehjemmet Strandmarkshave Inkl. Bofællesskabet Torndalshave Adresse Tavlekærsvej 164 Tilsynsdato 15.november

Læs mere

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Der blev den 15. december 2010 udført tilsyn på Ishøj Kommunes plejehjem, Torsbo og Kærbo. Ifølge lovændring om regelforenkling i kommunerne, skal der

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 3. november 2015 samt 16. november 2015. 20 beskyttede boliger Antal beboere besøgt 8

Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 3. november 2015 samt 16. november 2015. 20 beskyttede boliger Antal beboere besøgt 8 Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2015 Søvangsgården 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 3. november 2015 samt 16. november 2015 Antal pladser 71 plejeboliger

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave 1. Om boenheden Boenhed Plejecentret Krogstenshave Adresse Krogstenshave Alle 47, Karise Alle 29 og 31. Tilsynsdato 26.november 2012 Antal pladser

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2015 # 1 Faktaoplysninger Leders navn: Anita Helles Hansen Kontaktpersons uddannelse: Social- og sundhedshjælper Beboer nummer: 1 Tilsynskonsulenter: Hanne Bartholdy

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN BETANIAHJEMMET KONG GEORGS VEJ 3, 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER LAUST SØRENSEN [ Tilsynet er udført d. 25. september

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kirstinehaven. 22. august 2013

Uanmeldt tilsyn Kirstinehaven. 22. august 2013 Uanmeldt tilsyn Kirstinehaven 22. august 2013 2 Indledning... 3 Tilsynets gennemførelse... 3 Resumé... 4 Afrapportering af fokusområder... 4 Personlig pleje... 4 Praktisk hjælp rengøring... 4 Praktisk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Strandmarkshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Strandmarkshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Strandmarkshave 1. Fakta om boenheden Boenhed Plejecenter Strandmarkshave Inkl. Bofællesskabet Torndalshave Adresse Tavlekærsvej 164 Tilsynsdato 28.oktober 2014

Læs mere

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED LIOBA 2000 FREDERIKSBERG, VED CENTERLEDER RIGITZE VISBY

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED LIOBA 2000 FREDERIKSBERG, VED CENTERLEDER RIGITZE VISBY [2014] Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED LIOBA 2000 FREDERIKSBERG, VED CENTERLEDER RIGITZE VISBY [ Tilsynet er udført

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Der var ingen anbefalinger fra Tilsynet 2012 der skulle følges op på.

Der var ingen anbefalinger fra Tilsynet 2012 der skulle følges op på. Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen - Sygefravær - Beboersammensætningen - Opfølgning på tidligere tilsyn - Samarbejde og kommunikation

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 6. maj 2011. Stenslundcentret. Stenslund 6 8300 Odder Telefon: 87 80 37 01 UP-STAIRS

Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 6. maj 2011. Stenslundcentret. Stenslund 6 8300 Odder Telefon: 87 80 37 01 UP-STAIRS Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune Uanmeldt tilsyn 6. maj 2011 Stenslundcentret Stenslund 6 8300 Odder Telefon: 87 80 37 01 Dagligleder: Anni Andersen anni.andersen@odder.dk Assisterende leder: Tove

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Dybenskærhave Adresse Byvej 201 Tilsynsdato 10. december 2013 Antal pladser 72 plejeboliger. Antal beboere besøgt

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KONG FREDERIK D. IX S HJEM KIRSTINEDALS VEJ 11-15 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ANNIE ANDERSEN [ Tilsynet er udført d.

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 5 personalerepræsentanter og de 3 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn

Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn Tilbud: Omsorgscentret Hvissinge Dato for tilsynsbesøg: 17. april 2013 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Start kl. 8.45 og slut kl. 13.00 Deltagere i tilsynet:

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Vesterbo.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Vesterbo. 1 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Vesterbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skovhuset 12. januar 2016

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skovhuset 12. januar 2016 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skovhuset 12. januar 2016 Tilsynsførende: Afdelingschef Hella Obel Sektionsleder Christian Blaase Johansen Tidspunkt

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger.

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.3 CENTERPAKKER, C-pakker Hvem kan få hjælp? Der ydes hjælp efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016

Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016 Tilsynsrapport. Alternative plejeboliger, Vesterled 5, Horsens 1 Velfærd og Sundhed

Læs mere

Rapport uanmeldt tilsyn. plejecentret Toftehaven

Rapport uanmeldt tilsyn. plejecentret Toftehaven Rapport uanmeldt tilsyn plejecentret Toftehaven den 17. juni 2010 Læsevejledning 3 Tilsynets gennemførelse 3 Tilsynsresume 4 Afrapportering 4 Personlig pleje og praktisk hjælp 4 Kommunal genoptræning og

Læs mere

Oversigt over ældrekommissionens anbefalinger sammenholdt med indsatser på Hørsholms plejeboliger og plejehjem

Oversigt over ældrekommissionens anbefalinger sammenholdt med indsatser på Hørsholms plejeboliger og plejehjem Bilag 2/ Gennemgang af Ældrekommissionens anbefalinger og indsatser på ældreinstitutionerne i Hørsholm Kommune Oversigt over ældrekommissionens anbefalinger sammenholdt med indsatser på Hørsholms plejeboliger

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00

Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Birkelse Plejecenter.

Læs mere

8 personaler herunder sygeplejerske, social og sundhedsassistenter og social og sundhedshjælpere.

8 personaler herunder sygeplejerske, social og sundhedsassistenter og social og sundhedshjælpere. Tilsyn på ældrecentret: Ældrecentret Dalvangen Dato for tilsynsbesøg: 9. marts 2015 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Start kl. 9.00 og slut kl. 12.00 Deltagere i tilsynet: Fungerende afdelingsleder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Margrethe Hjemmet Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den 31. marts 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Sct. Thøgersgård Den 2. september 2015

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Sct. Thøgersgård Den 2. september 2015 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Sct. Thøgersgård Den 2. september 2015 Adresse: Prins Burisvej 2, 7770 Vestervig

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune Uanmeldt tilsyn 19. september 2012 Fokus på: målrettethed i ydelserne Plejecenter Bronzealdervej Bronzealdervej 8, 8300 Odder Telefon: 87 80 32 70 : 87 80 32 72 Dagligleder:

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen til Solkrogen 3 Praktiske oplysninger 4 Før du flytter ind 5 Når du flytter ind 6 Personalets arbejdsmiljø

Læs mere

Rødovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen Tilsynsrapport 2009 Dorthe Mariehjemmet

Rødovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen Tilsynsrapport 2009 Dorthe Mariehjemmet Rødovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen Tilsynsrapport 2009 Dorthe Mariehjemmet Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Marianne Kjer Lisbeth Pedersen 1 Rødovre Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 9.november 2012 Antal pladser 5 plejeboliger (og 11

Læs mere