50 Specialevejledning for intern medicin: kardiologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "50 Specialevejledning for intern medicin: kardiologi"

Transkript

1 Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialebeskrivelse Intern medicin: kardiologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med medfødte og erhvervede hjerte-karsygdomme, herunder koronarkar- og hjerteklapsygdomme, hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser. Hovedopgaver I intern medicin: kardiologi er der følgende hovedopgaver: Iskæmisk hjertesygdom: Akut koronart syndrom og stabil iskæmisk hjertesygdom Hjerterytmeforstyrrelser Hjerteinsufficiens Hjerteklapsygdom, både medfødt og erhvervet, herunder infektiøs endokarditis Medfødt hjertesygdom (GUCH) Hypertension, thorakale aortasygdomme og sjældnere karsygdomme Hyperlipidæmi Thrombokardiologi Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik og behandling, herunder me dicinske og invasive procedurer. Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets områder. Forhold af betydning for specialeplanlægning: Hjerte-kar-sygdomme er karakteriserede ved høj forekomst, ofte med akut sygdomsbillede og høj dødelighed. Hjerte-karsygdomme er en af de største grupper af kroniske sygdomme, og 13 % af alle sygehusindlæggelser og 40 % af de akutte medicinske indlæggelser skyldes hjerte-kar-sygdomme. Flere af patienterne har desuden andre sygdomme som fx diabetes mellitus og fedme. På trods af en kraftig reduktion i dødeligheden af hjertesygdomme inden for de sidste år forårsager hjerte-karsygdomme fortsat ca. 36 % af alle dødsfald, herunder 24 % af dødsfald før 75 års alderen. Den demografiske udvikling og forbedret overlevelse forventes at medføre en stigning i antallet af patienter, der lever med hjertesygdom. Der er indført pakkeforløb for nogle hjertesygdomme med henblik på at undgå ikkefagligt begrundet ventetid ved diagnostik og behandling. Pakke-forløbet er multidisciplinært organiseret, og hele patientforløbet er som ud gangspunkt på forhånd fastlagt og booket. Pakkeforløbet kan således invol vere flere sektorer, afdelinger og specialer både på hovedfunktionsniveau og specialfunktionsniveau. Iskæmisk hjertesygdom er den hyppigst forekommende hjertesygdom. Inden for de seneste tiår er der sket en stigning i undersøgelse og behandling af pa tienter med iskæmisk hjertesygdom, som har medført en udbygning af invasiv undersøgelse KAG (koronararteriografi) og revaskularisering med PCI (perkutan koronar intervention, ballonbehandling/stents) eller CABG (koronar arterie bypassoperation). En højere andel patienter behandles nu med PCI pga. udvikling og indførelse af akut PCI og stents. Der forventes et for sat højt niveau i antallet af PCI i fremtiden. Det forventes desuden, at indfø relse af CT-angiografisk koronararteriografi i fremtiden vil give en bedre se lektion til KAG/PCI, men betydningen for antallet af KAG er uafklaret. Antallet af især ældre patienter med hjerteinsufficiens og hjerterytmeforstyrrelser har de seneste år været stigende, og denne vækst forventes at forsætte. Det medfører et øget behov for diagnostik og behandling, herunder bl.a. ekkokardiografi, pacemakere og ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator/ pacemaker, der kan defibrillere) samt etablering af rehabiliteringstilbud. An tallet af ICD-implantationer har været stigende og anvendes oftest på sekun dær profylaktisk indikation til patienter, der har oplevet livstruende hjertearytmier. Dog implanteres ICD i stigende grad på primær profylaktisk indika tion, dvs. til patienter som endnu ikke har haft livstruende hjerterytmefor styrrelse. Den fremtidige udvikling i radiofrekvens- ablation ved atrieflimren er foreløbig uafklaret, idet dette afhænger af dokumentation for effekt samt indikationskriterier. Klapsygdom er den 3. hyppigste hjertesygdom, hvoraf betydende aortastenose er den hyppigst forekommende. Grundet den stigende levealder forventes en årlig stigning i antallet af patienter med hjerteklapsygdomme på 5-10 %, hvilket må forventes at medføre et øget behov for diagnostik og behandling inden for området. I behandlingen af patienter med hjertesygdom er der sket en øget anvendelse af telemedicin de seneste år, og denne udvikling forventes at forsætte. Tele medicinsk diagnostik og behandling af akutte kardiologiske patienter giver mulighed for bedre vurdering, visitation og igangsættelse af behandling for ud for modtagelsen på sygehus. Dette medvirker til hurtig intervention og dermed forbedret prognose for patienter med stor blodprop i hjertet (STE-MI), men også andre patienter med specifikke hjertesygdomme kan diagno sticeres præhospitalt. Derudover vil telemedicin evt. i fremtiden kunne an vendes til hjemmemonitorering af hjertearytmier samt ved kontrol af pacemakere og ICD. Øget anvendelse af føtal ekkokardiografi forventes at kunne medføre en % reduktion i antallet af børn, der fødes med hjertesygdom. Yderligere vil føtal intervention (især kateterbaseret) i fremtiden muligvis blive en reali stisk mulighed overfor udvalgte læsioner. Den forbedrede overlevelse blandt børn med medfødte hjertelidelser har medført en stigende population af voksne med behandlet medfødt hjertesygdom (GUCH). På baggrund heraf forventes en øget behov for kontrol af denne patientgruppe. Den faglige tilrettelæggelse og organisering af intern medicin: kardiologi Specialevejledningen tager afsæt i specialerapporten for intern medicin: kardiologi, som er udarbejdet af sundhedsfaglige repræsentanter fra regionerne, det videnskabelige selskab og de relevante faglige selskaber. I forbindelse hermed er der foretaget søgning på litteratur, som beskriver organiseringen af intern medicin: kardiologi og opgørelser af aktivitetstal fra Landspatientregistret. Det har imidlertid generelt været vanskeligt at anvende aktivitets-opgørelserne bl.a. på grund af forskellig registreringspraksis. Cardiologisk Forum 22 April 2010

2 Nedenstående udgør supplement til anbefalinger og krav til den faglige tilrettelæggelse og organisering af intern medicin: kardiologi: Sundhedsstyrelsens notat af 26. februar 2009 vedr. forudsætninger og krav til varetagelse af elektiv KAG uden for de højt specialisere de hjertecentre Sundhedsfaglige elementer til pakkeforløb for nogle hjertesygdom me fra 2008 Sundhedsstyrelsens rapport Styrket akutberedskab planlægnings grundlag for det regionale sundhedsvæsen fra 2007, hvor intern medicin indgår i planlægningen af fælles akutmodtagelser og trau mecentre Sundhedsstyrelsens rapport Diagnostik og behandling af iskæmisk hjertesygdom i Danmark fra 2005, som beskriver den faglige udvik ling på hjerteområdet, herunder indikationer for forundersøgelser og revaskulariserende behandling Sundhedsstyrelsens rapport Det fremtidige behov for revaskulariserende behandling af iskæmisk hjertesygdom fra 2003, som beskri ver krav til organisering. I Sundhedsstyrelsens notat å 3. marts 2008 konkretiseres mulighederne for og krav til udførelse af PCI-procedurer uden hjertekirurgisk tilstedeværelse Praksisområdet Almen praksis varetager initial elektiv diagnostik af patienter med angina pectoris, hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser. Patienter med hypertension og dyslipidæmi bliver primært varetaget i almen praksis. Derudover vareta ger almen praksis forebyggelse samt medicinsk behandling og rehabilitering, som er iværksat i sygehusregi. Der bør for de hyppigste sygdomme inden for intern medicin: kardiologi foreligge retningslinjer for samarbejde og opga vevaretagelse mellem almen praksis og sygehusvæsenet. Der findes 19 speciallægepraksis i intern medicin: kardiologi i Danmark, hovedsageligt lokaliseret i hovedstadsområdet. Hertil kommer et mindre antal speciallæger med virke udenfor den offentlige sygesikring. Speciallægeprak sis foretager ikke-invasiv diagnostik og behandling af iskæmisk hjertesyg dom, hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser bl.a. i form af ekkokardiografi, belastningsundersøgelse og iværksættelse af medicinsk behandling. Desuden foretager speciallægepraksis diagnostik og behandling af patienter med van skeligt regulerbar eller sekundær hypertension og vanskeligt traktabel dyslipidæmi, herunder familiær dyslipidæmi. Det forventes, at et øget antal patienter i antikoagulationsbehandling (AK-behandling) i fremtiden vil kunne blive behandlet via hjemmemonitorering med kontrol i regi af primærsektoren. Det kommunale sundhedsvæsen Et sammenhængende patientforløb med særligt fokus på forebyggelse, ud skrivning fra sygehus herunder opfølgende behandling og rehabilitering bør sikres i et tværsektorielt samarbejde mellem intern medicin: kardiologi og det kommunale sundhedsvæsen. Kommuner og regioner skal i medfør af Sundhedsloven indgå sundhedsaftaler med henblik på at sikre forpligtende koordinering og samarbejde på tværs af sektorer. Sundhedsaftalerne omfatter obligatoriske samarbejdsområder og samarbejdet mellem regioner og kommuner vil således være nærmere be skrevet i sundhedsaftalerne. Der kan indgås aftaler inden for flere områder end de obligatoriske. Sygehusvæsenet Nedenfor beskrives anbefalinger til hovedfunktionsniveauet og krav til regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner. De sygdomsgrup per/diagnoser samt diagnostiske og behandlingsmæssige metoder, der er regionsfunktioner eller højt specialiserede funktioner i specialet, oplistes. End videre fremgår det, hvilke sygehuse der er godkendt til varetagelse af funkti onerne. Anbefalinger til hovedfunktionsniveau Hovedfunktioner i intern medicin: kardiologi omfatter monitorering, diagno stik, akut og elektiv behandling af patienter med hjertesygdom, herunder akut evt. præhospital henvisning til hjertecenter og stillingtagen til henvis ning til koronararteriografi med henblik på invasiv kardiologi eller kirurgi. Hovedfunktioner i intern medicin: kardiologi omfatter endvidere efterkontrol af ikke-kompliceret medfødt hjertesygdom. Dette forudsætter tilstedeværelse af nødvendig kardiologisk ekspertise samt specielt uddannet personale i øv rigt, nødvendige faciliteter og tilstrækkeligt aktivitetsniveau for den enkelte opgave. Ved varetagelse af hovedfunktioner i intern medicin: kardiologi bør der rå des over følgende: Ekkokardiografi (transthorakal og transøsofagal), teleme triovervågning, transvenøs pacing, DC-konvertering og trykmonitorering i intensiv afsnit, arbejds-ekg, Holtermonitoring, døgnblodtryksmåling og di agnostik af dyslipidæmi. Mindste volumengrundlag er ca ekkokardiografier, 100 arbejds-ekg og 100 transøsofageal ekkokardiografier. Hovedfunktioner i intern medicin: kardiologi kan være en integreret del af de interne medicinske afdelinger med fælles vagt. Det bør på hovedfunktionsni veau være muligt at få assistance umiddelbart fra en speciallæge i ét af de ni specialer inden for intern medicin, herunder en speciallæge med kompetence i at foretage akut ekkokardiografi. Det forudsættes, at der er mulighed for assistance fra en speciallæge i intern medicin: kardiologi med henblik på telefonisk rådgivning om diagnostik, behandling og evt. visitation til et syge hus med regions- eller højt specialiseret funktion. Ved varetagelse af hovedfunktioner i intern medicin: kardiologi bør der være samarbejde med følgende specialer/funktioner: Anæstesiologi med intensiv niveau 2 Diagnostisk radiologi med mulighed for MR-scanning Klinisk fysiologi og nuklearmedicin med mulighed for scintigrafi Krav til specialfunktionsniveau Regionsfunktioner De anbefalinger, som er anført for hovedfunktionsniveauet, gælder som krav på regionsfunktionsniveauet. Derudover stilles der Cardiologisk Forum 23 April 2010

3 følgende krav til vareta gelse af regionsfunktioner: Regionsfunktioner i intern medicin: kardiologi omfatter monitorering, diag nostik, akut og elektiv behandling af patienter med hjertesygdom, især med henblik på kateterbaseret invasiv kardiologi, herunder koronararteriografi (KAG). En forudsætning for varetagelse af KAG er et formaliseret samar bejde med højt specialiseret hjertecenter. Det skal være muligt på regionsfunktionsniveau at få assistance fra en speci allæge i intern medicin: kardiologi umiddelbart. Ved varetagelse af regionsfunktioner i intern medicin: kardiologi skal der -afhængigt af den enkelte funktion være samarbejde med følgende specia ler/funktioner: Anæstesiologi med kompetence i anæstesi ved thoraxkirurgi Thoraxkirurgi Karkirurgi Intern medicin: nefrologi med mulighed for dialyse Intern medicin: infektionsmedicin til vurdering af antibiotikabe handling Neurologi Klinisk immunologi Klinisk genetik Følgende er regionsfunktioner: Iskæmisk hjertesygdom Elektiv koronararteriografi (KAG) ( pt.). Varetagelse af elektiv KAG forudsætter et formaliseret samarbejde med højt specialise ret niveau. Samarbejdet skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens notat af 26. februar 2009 vedr. forudsætninger og krav til varetagelse af elektiv KAG uden for de højt specialiserede hjertecentre: Vejle Sygehus (formaliseret samarbejde), Esbjerg Sygehus (formali seret samarbejde), Haderslev Sygehus (formaliseret samarbejde), AUH Skejby, RH Viborg (formaliseret samarbejde), RH Herning (formaliseret samarbejde), AUH Aalborg Sygehus, Hjertecenter Varde Hjerteklapsygdom Vurdering af hjerteklapfejl med henblik på henvisning til operation samt efterkontrol og eventuelt behandling af svære tilfælde ( pt., heraf operationer). Den primære diagnostik samt opfølg ning varetages på hovedfunktionsniveau: Vejle Sygehus (formaliseret samarbejde), Esbjerg Sygehus (formali seret samarbejde), Haderslev Sygehus (formaliseret samarbejde), AUH Skejby, RH Viborg (formaliseret samarbejde), RH Herning (formaliseret samarbejde), AUH Aalborg Sygehus, Endokarditis ( pt.). Begrundet mistanke om endokarditis, Patienter med uafklaret mistanke om infektiøs endokarditis mhp. di agnostik. Postoperativ behandling af endokarditis kan ligeledes vare tages på regionfunktionsniveau: Verificeret endokarditis eller komplikationer til endokarditis varetages på højt specialiseret niveau. AUH Skejby, RH Viborg (formaliseret samarbejde), RH Herning (formaliseret samarbejde), AUH Aalborg Sygehus Hjerterytmeforstyrrelser Almindelig 1 og 2 kammer pacemakere (2.284 nye implantatio ner/723 skiftede): Hillerød Hospital (formaliseret samarbejde), Roskil de Sygehus, Odense Universitetshospital, Vejle Sygehus (formalise ret samarbejde), Esbjerg Sygehus (formaliseret samarbejde), Ha derslev Sygehus (formaliseret samarbejde), AUH Skejby, RH Viborg (formaliseret samarbejde), RH Herning (formaliseret samarbejde), AUH Aalborg Sygehus, HjerteCenter Varde Synkopediagnostik: Multidisciplinære teams/klinikker mhp. koordi neret diagnostik (ca. 500 tilt table tests): Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital, Gentofte Hospital, Hillerød Ho spital, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital, Vejle Syge hus, AUH Skejby, RH Viborg, AUH Aalborg Sygehus, Privathospita let Mølholm Arvelige hjertesygdomme (Skønsmæssig prævalens pt.) Kliniske slægtningeundersøgelser (4.500 pt.): Skejby, AUH Aalborg Sygehus Almindelig blodprøveanalyse (2.500 pt.): Skejby, AUH Aalborg Sygehus, Hjertemedicinsk klinik Sorø Genetisk blodprøveanalyse (1.000 pt.): Skejby, RH Viborg (formaliseret samarbejde), AUH Aalborg Sygehus Arbejdstest, MR-skanning, signal averaged EKG (500 pt.): Vejle Sygehus, AUH Skejby, AUH Aalborg Syge hus, Hjertemedicinsk klinik Sorø Genetisk rådgivning (400 pt.): Skejby, AUH Aalborg Sygehus Perikardiepunktur, elektiv og akut perkutan (200 pt.) Perikardiepunktur hos den akut hæmodynamisk påvirkede patient kan om nødvendigt foregå på hovedfunktionsniveau efter konference med regionsfunktionsniveau: samarbejde), Gen tofte Hospi- Cardiologisk Forum 24 April 2010

4 tal, Hillerød Hospital (formaliseret samarbejde, kun akutte procedurer), Roskilde Sygehus (kun akutte procedurer), Odense Universitetshospital, Vejle Sygehus (formaliseret samarbej de, kun akutte procedurer), Esbjerg Sygehus (formaliseret samar bejde), Haderslev Sygehus (formaliseret samarbejde), AUH Skejby, RH Viborg (formaliseret samarbejde), RH Herning (formaliseret samarbejde), AUH Aalborg, Højt specialiserede funktioner De krav, som er anført for regionsfunktionsniveauet, gælder også for det højt specialiserede niveau. Derudover stilles der følgende krav til varetagelse af højt specialiserede funktioner: Højt specialiserede funktioner i intern medicin: kardiologi varetages på multidisciplinære hjertecentre og omfatter avanceret invasiv diagnostik (fx intrakoronar ultralydskanning, intrakoronar trykmåling), særlige elektrofysio logiske og kateterbaserede indgreb samt definitiv diagnostik af en række sjældnere tilstande med henblik på bl.a. operation. Endvidere umiddelbar kardiologisk behandling af opererede patienter i tæt samarbejde med thorax kirurgi. Ved varetagelse af højt specialiserede funktioner rådes over et fuldt udbygget kardiologisk laboratorium, herunder mulighed for avanceret ekko-kardiografi og invasiv arytmologiske undersøgelses- og behandlingsfacilite ter. Ved varetagelse af højt specialiserede funktioner i intern medicin: kardiologi skal der afhængigt af den enkelte funktion være samarbejde med følgen de specialer/ funktioner: Pædiatri med kompetence i børnekardiologi Følgende er højt specialiserede funktioner: Iskæmisk hjertesygdom Akut koronarteriografi (KAG) (4.000 pt.) PCI ( pt.), herunder Akut PCI Elektiv PCI kan evt. varetages på regionsfunktionsniveau i formali seret samarbejde med højt specialiseret niveau, som skal opfylde kravene anført i Sundhedsstyrelsens notat vedr. PCI enhed uden hjertekirurgisk tilstedeværelse af 3. marts Samarbejdet skal godkendes af Sundhedsstyrelsen: Sygehus (forma liseret samarbejde), Odense Universitetshospital, AUH Skejby, AUH, Hjerterytmeforstyrrelser Pacemakerbehandling af børn (20-30 pt.). Varetages i tæt samarbej de med pædiatri med kompetence i børnekardiologi: Komplicerede pacemakersystemer, herunder ICD implantation og kontrol (500 pt.) Simpel ICD-implantation og kontrol kan evt. varetages på regions-funktionsniveau i et formaliseret samarbejde med højt specialiseret niveau. Samarbejdet skal godkendes af Sundhedsstyrelsen: Sygehus (formaliseret samarbejde), Odense Universitetshospital, AUH Skejby, RH Viborg (formaliseret samarbejde), AUH, Invasiv elektrofysiologi og radiofrekvensablation (undtaget behand ling for atrieflimren) (ca pt.) Kan evt. varetages på regionsfunktionsniveau i et formaliseret sam arbejde med højt specialiseret niveau. Samarbejdet skal godkendes af Sundhedsstyrelsen:, Hjerteinsufficiens, avanceret hjerteinsufficiens Akut svær hjerteinsufficiens se i øvrigt hjertetransplantationer: Svær kronisk hjerteinsufficiens se i øvrigt transplantationskandida-ter og/eller patienter til diagnostik for eller med biventrikulær PM/ICD: Universitetsho spital, AUH Skejby, AUH Øvrige patienter kan evt. varetages på regions- eller hoved funktionsniveau i et formaliseret samarbejde med højt specia liseret niveau. Samarbejdet skal godkendes af Sundhedssty relsen: Hjertetransplantation Hjertetransplantation udgør en integreret del af behandlingen af svær hjerteinsufficiens, som omfatter mange differentierede behandlingsmodaliteter: Diagnostik til hjertetransplantation (20-25 pt.). Varetages i tæt sam arbejde med thoraxkirurgi Livslang kardiologisk follow-up efter transplantation ( pt.) Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Skejby, AUH Aal borg Sygehus (formaliseret samarbejde) Kunstigt hjerte (10-20 pt.). Varetages i tæt samarbejde med thorax kirurgi Alkoholablation af hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (50 pt.) Hjerteklapsygdom Svær aorta- og mitralinsufficiens med ustabil hæmodynamisk på virkning eller lignende: Indgår i snarlig opsamlende ansøgningsrunde Endokarditis ( pt.)verificeret eller begrundet mistanke om infektiøs endokarditis herunder stillingtagen til operativ behand ling. Se desuden regionsfunktion. Varetages i tæt samarbejde med thoraxkirurgi og intern medicin: infektionsmedicin: Cardiologisk Forum 25 April 2010

5 Kompliceret endokarditis: Medfødte hjertesygdomme (prævalens , ca indlæggelser årligt, men stigende ambulant ak tivitet) Medfødte hjertemisdannelser hos børn og voksne, herunder invasiv diagnostik (400 pt.): Udvidet klinisk og ekkokardiografisk undersøgelse af børn ved mis tanke om medfødt hjertemisdannelse (3.000 pt.): Kateterbehandling af hjerte og hjertenære kar, pulmonale a-v-misdannelser og a-v-fistler i thorax: Marfan Syndrom og Ehlers-Danlos Syndrom. Kontrol og behandling varetages i tæt samarbejde med de to centre for sjældne handicaps og thoraxkirurgi: Pulmonal hypertension, thorakale aortasygdomme og sjældne karsygdomme Pulmonal hypertension (80 pt.) Akut diagnostik varetages i tæt samarbejde med thoraxkirurgi på de opererende centre: Kroniske og dissekerende thorakale og thorakoabdominale aortaaneurismer (150 pt.). Området forventes i stigende grad at blive præ get af perkutane stentningsteknikker (50 pt.), som varetages i tæt samarbejde med diagnostisk radiologi, karkirurgi og thoraxkirurgi. Akut diagnostik varetages i tæt samarbejde med thoraxkirurgi og di agnostisk radiologi: Rigshospitalet (kun kroniske og dissekerende thorakale aneurismer), Odense Universitetsho spital (kun kroniske og dissekerende thorakale aneurismer), AUH Skejby Thrombokardiologi Kardiologisk vurdering ved lungeemboli mhp. eventuel kirurgisk in tervention. Patienter med lungeemboli, som er hæmo- dynamiske usta bile, skal dog konfereres med den højt specialiserede kardiologiske funktion, før overflytning iværksættes.: Øvrige Myokardiebiopsi (350 pt., herunder 50 til diagnostik, 300 i hjerte-transplantationsfollow-up): Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, AUH Skejby Perikardiesygdomme, inkl. constrictio cordis. Stillingtagen til opera tiv behandling (25-30 pt.): Udviklingsfunktioner Radiofrekvensablation ved atrieflimren Stentklapper Hjerte-CT Er du»the Cardiologist of Tomorow«så se her Et samarbejde mellem ESC, DCS og Hjerteforeningen giver nu bestyrelsen mulighed for at tilbyde 25 yngre kardiologer en: Gratis deltagelse i ESC kongressen i Stokholm 28. august til 1. september. Ansøgere, der er medlem af foreningen af yngre cardiologer har fortrinsret, alle skal være medlem af DCS. Ansøgere må ikke have et antaget abstract til kongressen. For at blive udvalgt til at deltage, skal du sende en motiveret kort ansøgning til DCS på inden den kl Ansøgningen kan kun sendes elektronisk. Ansøgningen skal indeholde fungerende og mobiltelefonnummer. Der er ikke noget specielt ansøgningsskema. Ansøgningen må fylde 1. A4 side og skal indeholde et budgetoverslag. Rejse- og opholdsudgifter op til dkr. vil blive dækket af DCS/Hjerteforeningen, kongresgebyr vil blive dækket af ESC. Det er en betingelse at du følger et fastlagt undervisningsprogram under kongressen. Se om programmet. Du skal selv lægge ud for rejse og ophold som efterfølgende bliver refunderet, dels af DCS og dels Hjerteforeningen. Du skal selv arrangere rejse og ophold. En glad DCS Bestyrelse Cardiologisk Forum 26 April 2010

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: kardiologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi j.nr. 7-203-01-90/16 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi j.nr. 7-203-01-90/16 Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialebeskrivelse Intern medicin: kardiologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: kardiologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: kardiologi (version til ansøgning) 01-06-2015 Revideret specialevejledning for intern medicin: kardiologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi j.nr. 7-203-01-90/16 Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi 01-10-2016 Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Regionshospital Randers, Medicinsk afdeling, 490b

Regionshospital Randers, Medicinsk afdeling, 490b Region/privathospital og dato: Region Midt 25.5.09 Regionshospital Randers, Medicinsk afdeling, 490b Afdelingens SKS-kode (matrikel-entydig 6 eller 7 cifferkode) 700505 Ønskes varetaget på afdelingen?

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark. Vedr. speciale: intern medicin: Kardiologi. Dato: 29. april 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark. Vedr. speciale: intern medicin: Kardiologi. Dato: 29. april 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: intern medicin: Kardiologi Dato: 29. april 2009 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet 1.1 Generelle overvejelser over den

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Specialevejledning for Intern medicin: Kardiologi

Specialevejledning for Intern medicin: Kardiologi Specialevejledning for Intern medicin: Kardiologi Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem. Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem. Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus Formaliseret samarbejdsaftale mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus Speciale, områder og funktioner Definition og afgrænsning

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

Vedr. behandlingen af akut blodprop i hjertet: akut PCI (ballonudvidelse) i Danmark

Vedr. behandlingen af akut blodprop i hjertet: akut PCI (ballonudvidelse) i Danmark Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 428 Offentligt Dato 21. august 2013 Sagsnr. 4-1010-39/1 Vedr. behandlingen af akut blodprop i hjertet: akut PCI (ballonudvidelse) i Danmark

Læs mere

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedrørende specialet thoraxkirurgi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialevejledning for thoraxkirurgi

Specialevejledning for thoraxkirurgi Specialevejledning for thoraxkirurgi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter N O T A T KAG uden for højt specialiseret hjertecenter Baggrund I forbindelse med s specialegennemgang samt udarbejdelse af pakkeforløb på hjerteområdet blev det tydeliggjort, at der var behov for en revision

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets Specialevejledning for klinisk immunologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

Specialevejledning for urologi

Specialevejledning for urologi Specialevejledning for urologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem Formaliseret samarbejdsaftale mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Cardiologisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Speciale, områder og funktioner Definition og afgrænsning

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. lungesygdomme 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) 1. juni 2015 Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens

Læs mere

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/13 Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialebeskrivelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et

Læs mere

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Sundhedsstyrelsen udsendte i november/december 2008

Læs mere

mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus

mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus Formaliseret samarbejdsaftale mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus Speciale, områder og funktioner Definition og afgrænsning af

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin

Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

JUNI 2015 ELEKTIV PCI FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

JUNI 2015 ELEKTIV PCI FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE JUNI 2015 ELEKTIV PCI FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE ELEKTIV PCI FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på,

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledning for neurokirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for neurokirurgi Specialebeskrivelse Neurokirurgi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Specialevejledning for thoraxkirurgi

Specialevejledning for thoraxkirurgi j.nr. 7-203-01-90/30 Specialevejledning for thoraxkirurgi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Thoraxkirurgi omfatter

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 26 Tema om HJERTE-CT Tillæg til ÅRSBERETNING 216 DANSK HJERTEREGISTER Tema om Hjerte-CT, tillæg til ÅRSBERETNING 216 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut

Læs mere

Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledning for neurokirurgi Specialevejledning for neurokirurgi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger s

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Oto-rhino-laryngologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialevejledning for karkirurgi

Specialevejledning for karkirurgi Specialevejledning for karkirurgi j.nr. 7-203-01-90/11 Specialebeskrivelse Karkirurgi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og medførte

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledningen er udarbejdet i tilslutning til bekendtgørelse nr. XX af xx/xx-15 om maksimale ventetider

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) 24-11-2015 Sagsnr. 4-1012-45/9 Reference DGO T 7222 7563 Specialevejledningen er udarbejdet som led

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Kardiologisk uddannelse

Kardiologisk uddannelse Sygehus Sønderjylland, Aabenraa MODUL 1 Tirsdag den 20. oktober 2015 Kl 08.30 09.00 Kl 09.00 15.30. Mødelokale1. 08.30 09.00 Præsentation og introduktion v/ Klinikleder Anette N. Sørensen. Overlæge Peter

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark/ vedr. specialet Oftalmologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&'$ Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Viborg Hospitalsenheden

Læs mere

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri Dato: MAJ 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet (max 3-4 sider)

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Til Region Syddanmark Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Region Syddanmark har i brev af 7. maj 2010 til forespurgt om en række forhold i forbindelse med etablering af et hjertecenter samt

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i

Læs mere

Sundhedsudvalget. Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark

Sundhedsudvalget. Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark Sundhedsudvalget Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark 1 Nøgletal om kræft - Danmark Ca. 34.000 nye kræfttilfælde/år (2007-2011) Ca. 15.000 kræftdødsfald/år (2007-2011) Ca. 234.000 danskere

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Revideret specialevejledning for karkirurgi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for karkirurgi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for karkirurgi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris.

Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris. Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris. Ved alle forløb anvendes registreringsskema for patienter i pakkeforløb Hjertesvigt

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Revideret specialevejledning for urologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for urologi (version til ansøgning) 01-06-2015 Revideret specialevejledning for urologi (version til ansøgning) Sagsnr. 4-1012-44/38 Reference ksa T 7222 7400 E syb@sst.dk Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning,

Læs mere

Specialevejledning for oftalmologi

Specialevejledning for oftalmologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for oftalmologi Specialebeskrivelse Oftalmologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Immunologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme (version til ansøgning) 25-11-2015 Revideret specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens

Læs mere

Specialevejledning for Karkirurgi

Specialevejledning for Karkirurgi Specialevejledning for Karkirurgi Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af specialfunktioner

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin j.nr. 7-203-01-90/12 Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialebeskrivelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværgående speciale, der udfører og fortolker diagnostiske

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets 24. januar 2014 Specialevejledning for oftalmologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Specialeansøgning Intern medicin: kardiologi

Specialeansøgning Intern medicin: kardiologi Specialeansøgning Intern medicin: kardiologi Den 26. oktober 2012 1 3. Specialets højt specialiserede niveau Ansøgning om varetagelse af de højt specialiserede funktioner: Akut koronarangiografi (KAG)

Læs mere

Bilag 3.1. Forslag til specialeplan Region Sjælland

Bilag 3.1. Forslag til specialeplan Region Sjælland Bilag 3.1 Forslag til specialeplan Region Sjælland Revideret 12. maj 2009 1 Særlig bemærkning om denne høringsudgave. Der er her tale om 2. udgave af Forslag til specialeplan, der d. 27. april 2009 blev

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Specialevejledning for thoraxkirurgi

Specialevejledning for thoraxkirurgi j.nr. 7-203-01-90/30 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for thoraxkirurgi Specialebeskrivelse Thoraxkirurgi omfatter diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 200 8

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 200 8 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 200 8 1 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2008 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken)

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken) TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i urologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i ovennævnte

Læs mere

Specialevejledning for diagnostisk radiologi

Specialevejledning for diagnostisk radiologi j.nr. 7-203-01-90/32 Specialevejledning for diagnostisk radiologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse

Læs mere

DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 26. oktober 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 16

DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 26. oktober 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 16 T I L L Æ G S DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 26. oktober 2010 Kl. 15.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 16 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER

DHR DANSK HJERTEREGISTER DHR DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2003-2004 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2003-2004 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed Forfattere: Søren Rasmussen, cand.scient.

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi)

Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi) Område: Regionssekretariatet Afdeling: Regionssekretariatet Journal nr.: 10/747 Dato: 12. maj 2010 Udarbejdet af: E-mail: Telefon: Notat Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Region/privat udbyder: Region Syddanmark/OUH Dato: 08-01-2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

bl.a. de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland.

bl.a. de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland. !!" # $ # %& '$ Jf. hospitalsplanen for Region Midtjylland modtages der nefrologiske patienter på fem hospitaler i regionen. Det nefrologiske speciale er således repræsenteret på følgende matrikler: Regionshospitalet

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER

DHR DANSK HJERTEREGISTER DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2005 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2005 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed Rapporten er udarbejdet af: Steen Z. Abildstrøm,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner 13. september 2016

Sundhedsstyrelsens svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner 13. september 2016 Følgebrev til alle ansøgere Sundhedsstyrelsens svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner 13. september 2016 Regioner og private sygehuse har i januar 2016 søgt Sundhedsstyrelsen om godkendelse

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF ISKÆMISK HJERTESYGDOM I DANMARK

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF ISKÆMISK HJERTESYGDOM I DANMARK DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF ISKÆMISK HJERTESYGDOM I DANMARK - KAG, PCI, BY-PASS- OG KLAPKIRURGI 2005 Diagnostik og behandling af iskæmisk hjertesygdom i Danmark KAG, PCI, by-pass- og klapkirurgi Udarbejdet

Læs mere

Specialevejledning for klinisk genetik

Specialevejledning for klinisk genetik Specialevejledning for klinisk genetik Specialebeskrivelse Klinisk genetik er et tværgående speciale og omfatter diagnostik af og rådgivning om genetisk betingede sygdomme og tilstande til patienter og

Læs mere

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Syddansk Universitet Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Arbejds- og miljømedicin 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner

Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner Heri beskrives Region Sjællands samarbejde om specialiserede funktioner. A. Region Sjællands samarbejde med Region Hovedstaden Region Sjælland og Region

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2015 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2015 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. speciale Neurologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: lungesygdomme Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere