Daginst. Dagnæs handleplan for sprog og skriftsprog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Daginst. Dagnæs handleplan for sprog og skriftsprog 2015-2016"

Transkript

1 Daginst. Dagnæs handleplan for sprog og skriftsprog Vision Horsens Kommunes vision med handleplanen for sprog og skriftsprog er, at alle børn og unge udvikler fleksible sproglige og skriftsproglige færdigheder, som gør dem i stand til: Aktivt at anvende sprog og skriftsprog til læring og personlig udvikling At tilegne sig viden i forskellige faglige sammenhænge at læse og skrive for at lære og dermed have forudsætningerne for at indgå i et videre uddannelsesforløb efter folkeskolen At fastholde lyst og motivation til at udvikle egne sproglige og skriftsproglige kompetencer livet igennem At agere som aktive samfundsborgere i et demokratisk samfund

2 Daginstitution Dagnæs handleplan for sprog og skriftsprog På baggrund af Horsens kommunes fælles-kommmunale indsatsområder og vores lokale resultat for sprogvurderinger, udarbejdes lokal handleplan for sprog og skriftsprog. Handleplanen skal dels udmønte de centralt fastlagte fokusområder; ordkendskab, kontinuitet og kompetenceanvendelse og også de lokalt fastlagte fokusområder, kommunikative kompetencer, lydlige kompetencer og ordforråd. Mål for de tre fælles-kommunale fokusområder er centralt beskrevet; Ordkendskab At børn og unge i såvel dagtilbud som skole udvikler et nuanceret ordkendskab som forudsætning for læring Kontinuitet At alle aktører (børn, elever, forældre, ledelse og pædagogisk personale) oplever sammenhæng og kontinuitet i arbejdet med sprog og skriftsprog mellem/i de forskellige dagtilbud og skoleformer Kompetenceanvendelse At alle pædagoger og lærere har den fornødne viden til at tilrettelægge differentierede læringssituationer på baggrund af børnenes/elevernes sproglige og skriftsproglige forudsætninger samt at sprogvejlederen har den fornødne viden til at rådgive og vejlede det pædagogiske personale omkring dette Handleplanen beskriver de centralt fastlagte fokusområder med tegn og tiltag. Fokusområdet kontinuitet er beskrevet i samarbejde med skolens læsevejleder og ledelse og beskriver, hvordan vi ved styrket samarbejde mellem skole og dagtilbud vil kvalitetsløfte den fælles sprogindsats for distriktets børn. Evaluering er beskrevet under enkelte afsnit som en del af indsatsen/tiltag.

3 Dokumentation på tiltag beskrives som interne procedurer og retningslinjer, diverse skabeloner/skemaer, individuelle handleplaner og læreplansarbejde. Herudover afholdes kontinuerlige statusmøder om overordnet sproghandleplan/indsats mellem sprogvejleder og ledelse. Handleplanen beskriver konkrete mål og indsatser ifht lokale fokusområder på 2 niveauer; Den fælles sprogindsats i dagtilbuddet; Udvalgt på baggrund af samlet resultat i vores sprogvurderingsrapport og indskrevet i kvalitetsaftalen gældende frem til 2016 (kommunikative og lydlige kompetencer samt ordforråd). Herunder har vi lokalt valgt at fokusere på indsats ifht at styrke samarbejdet i distriktet omkring børns sprogtilegnelse, øget forældreinvolvering og tidlig indsats i daginstitutionen (særligt omkring børn i potentielt sproglige vanskeligheder) Indsatsen beskrives ved fælles overordnede tiltag som skal understøtte indsats på flere niveauer (organisatorisk, konkrete tiltag på medarbejderniveau, tværfagligt og forældresamarbejde) Den generelle indsats i dagtilbuddet Her beskrives de konkrete tiltag der sættes i værk, for at styrke de indsatsområder der er peget på. Tiltagene beskrives som en overordnet ramme for indsats (konkret; VIDA skabelon, projektperiode og indsats på tværs, lokalt og i distriktet) og er også handleanvisende ifht til konkrete materiale/redskaber og procedurer (disse præsenteres ved workshops).

4 Den overordnede, fælles sprogindsats i hele dagtilbuddet På baggrund af samlet resultat i sprogvurderingsrapport vil vi frem til revidering af kvalitetsaftale have særligt fokus på børnenes: Kommunikative kompetencer Ordforråd Lydlige kompetencer Herunder vil vi have fokus på: Tidlig sproglig indsats i institutionen Styrket forældreinvolvering Styrket samarbejde i distriktet Sidstnævnte indsatser beskrives ved tiltag, interne procedurer og ved særligt fokus på praksisnært samarbejde på tværs i distriktet. Tiltag Styrke det sprogfaglige perspektiv i personalegruppen, gennem målrettet indsats i hverdagspraksis, - faglige workshops, systematisk evaluering m, rammesætning mv. Gennemføre workshops for såvel pædagogisk uddannet som ikke uddannet personale med indholdsmæssigt fokus på: o Fokus på dialog og udveksling i hverdagspraksis med børnene o Arbejde målrettet med dialogisk læsning og fokus-ord o Fokus på sprogbrug og nuancering af sprog / frekvenser o Fokus på arbejdet med rim og remser (vrøvlerim f.eks. med deres navn, populære melodier, hvor ordene ændres, klassiske rim og remser, hjemmelavede huskeremser.) o Fokus på sproglyde / sproglege og eksperimentering med dette i hverdagen.

5 Fælles projektperiode fra efteråret 15 med fokus på kommunikative kompetencer, ordforråd og lydlige kompetencer (fælles optakt planlægges sensommer 15) Styrke det indholdsmæssige og organisatoriske samarbejde om kontinuitet og sammenhæng i distriktet. Etablering af samarbejdsfora, hvor sprogvejleder og dagpleje pædagog arbejder med indholdsmæssig sammenhæng og kontinuitet (Rød tråd) i overgang fra dagpleje til børnehave ifht til børn i indsats. Inddrage dagplejere i aktiviteter med sprogligt fokus og tilbyde praksis-til-praksis læring Styrke samarbejdet med skolen i Rød Tråd (se punktet kontinuitet) Indsatsen rammesættes og konkretiseres ved opstart af Ny daginstitution Dagnæs i løbet af efteråret Ledelse er ansvarlig for at etablere samarbejde og medansvarlig for at rammesætte indsats, - det konkrete praksissamarbejde er sprogvejleder ansvarlig for. Sikre systematisk forældreinvolvering ifht barnets sprogtilegnelse. 2-4 årlige fælles samarbejdsmøder for nye forældre om børns sprogtilegnelse og om forældrenes betydning for barnets sprogudvikling, samarbejde mv. (her præsenteres lokalt udlån af materialer såsom sprogkufferter, apps, bøger, spil mv.). Hurtigt fra start, - sikkert i mål ; Tidlig målrettet sproglig opmærksomhed, med inddragelse af forældre, sprogvejleder, og udarbejdelse af handleplan og Systematiskopfølgning på samarbejdsaftaler - dialog og konkrete redskaber som forældrene kan anvende (eks kuffer med indhold, apps, bogposer mv.) Tegn At vi ved revidering af kvalitetsaftalen i 2016 har 25 procent færre børn (5. årige) i indsats At vi anvender TRAS, eller andre tilsvarende materialer/form for registrering og ser en udvikling hos det enkelte barn (ved opfølgning) At vi ser en progression hos det enkelte barn fra det testes som 3.årigt til det testes som 5.årigt At der ved gentest (op mod skolestart) af barnet i indsats, er sket en progression ifht barnets sprog. (Data til brug af lokal faglig revision)

6 Herudover tegn fra læreplan: At børnene leger med sproget, synger, kan lave egne rim og remser og sange og fortællinger. At børnene i deres leg, bruger sproget, digter historier og fortællinger, forhandler og argumenterer og oplever gensidighed, via den fælles sproglige opmærksomhed. At børnene efterspørger bøger og højtlæsning. At børnene overfører nye ord fra historien og kan bruge dem f.eks. i leg eller i egne fortællinger og udsagn. At børnene identificerer ukendte ord og begreber og udviser nysgerrighed og motivation ifht. til at lære at bruge ordet, samt kende ordets betydning. At børnene har et nuanceret sprog og at de kender overbegreber, som: køretøj, bestik og overtøj. At børnene kan beskrive og forklare. At børnene udvikler sig sprogligt og at de opnår sprogligt mod og tryghed, f.eks. i samling. At børnene griber til sprog og kan udtrykke følelser og behov. At børnene udviser nysgerrighed og motivation i sproglige læringssituationer, både ifht. til tale og skriftsprog. At de voksne i hverdagen udviser opmærksomhed på sproget, er lyttende i forhold til børnene og giver plads til sproget, herunder fokus på nuancering af sproget, dialog, sang, vrøvleord, fortællinger m.v. Den generelle indsats Tiltag For at styrke de kommunikative kompetencer vil vi arbejde med: Dialogen mellem barn og voksen, hvor den voksne er bevidst om hvilke af Palludans sprogtoner de bruger, samt at en dialog med barnet bør/skal indeholde minimum 5 turtagninger. Den voksne skal, over to dage, for at blive bevidst om sin tilgang til sprogtonerne notere sin egen tilgang til kommunikationen med barnet i et skema lavet af sprogvejleder. Sikre at den voksne gør brug af både høj, mellem og lavfrekvente ord i dialogen med barnet. At den voksne udnytter de muligheder der er i dagligdagen til at samtale med barnet.

7 Alle ansatte i børnehaven vil via workshops blive præsenteret for ovenstående begreber/indsatsområder. For at styrke barnets ordforråd vil vi arbejde med: Dialogisk læsning i form af blandt andet LæseLeg, Halfdan Rasmussens Julekalender for børn, hvor der er fokus på specielle ord. Gennem dialog og læsning med barnet skal den voksne være bevidst om, at hun gør brug af den korrekte betegnelse af ordet og ikke tilpasser sproget til barnets niveau. Barnet skal i dagligdagen høre mange forskellige ord der nuancer vores sprog, og den voksne skal sikre at barnet får en forklaring på de lav-, mellem - og højfrekvente ord, hvor det er tydeligt, at barnet ikke har forståelsen. For at styrke barnets lydlige kompetence vil vi arbejde med: Rim og vrøvleord. Læse Halfdan Rasmussen Julekalender for børn Remselege Arbejde med Hit med lyden. Ordkort (give barnet mulighed for at se, høre og røre ordet). Udgangspunkt i ord/tal der betyder noget for barnet, men også ord som naturligt understreger aktiviteten/bruges ved ordspil) Tegn At der er tydelige sprogrige læringsmiljøer At vi hører hinanden give os tid til sprog og er opmærksomme på dialogen og turtagninger At vi henvender os til børnene og indgår i relevante og meningsfyldte udveklinger med dem At børnene udviser sproglig nysgerrighed/sproglig kompleksitet At skriftsprog er en del af hverdagsbilledet i inst. og at børnene efterspørger læse skrivelege

8 At de ældste børn kan genkende nogen bogstavlyde og skrevne ord. Herudover tegn fra læreplan Den fokuserede eller særlige indsats Generel, indsats for hele gruppen Fokuseret, indsats for mindre grupper Særlig, indsats for det enkelte barn I overensstemmelse med vores pædagogiske værdigrundlag, planlægges og udføres indsats for det enkelte barn, på en måde der tilgodeser barnets tilhørsforhold i gruppen og med inkluderende fællesskab for øje. Tiltag Hvis sprogvurdering eller øvrig øget opmærksomhed viser at der er behov for fokuseret eller særlig (øget) indsats: Informeres sprogvejleder med det samme og der aftales hvordan hun inddrages i udarbejdelse af handleplan. Sprogvejleder informerer ledelse. Handleplan færdiggøres senest 4 uger efter sprogvurderinger (ell øvrigt) er foretaget, dette i forbindelse med forældresamtale (stuepædagog ansvarlig) Sprogvejleder holdes løbende orienteret/informeret om arbejdet med barnet/sproghandleplanen (stuepædagog er ansvarlig) Ved månedlige team-børnemøder præsenteres handleplaner og indsats/tiltag (herunder arbejdet med disse og revision, evaluering.) Stuepædagog er ansvarlig for at forberede og udføre dette.

9 Udarbejdes der TRAS (eller lignende materiale), når barnet er ml. 3,9 og 4,1, denne gennemgås med sprogvejleder og forældre. På baggrund af TRAS revideres handleplan (stuepædagog er ansvarlig) Gentages sprogvurderingen af det 5.årige barn, senest 3 måneder inden skolestart og tidligst 3 måneder efter den første vurdering er foretaget, - resultat gennemgås med sprogvejleder. Handleplan skal beskrive (via skabelon) o o o o konkrete mål og tiltag hvordan forældrene involveres i indsatsen. hvem der er ansvarlig for at udføre hvordan/hvornår der skal følges op og beskrives nye mål/tiltag (skabelon), herunder hvordan der laves kontinuerlig opfølgning med forældrene og sprogvejleder. Tværgående enhed for læring kan inddrages via konference eller ved ønske om sparring med f. eks tale/hørekonsulent om målrettet pædagogisk indsats, dette altid efter aftale med ledelse.

10 Ordkendskab Beskrives under ordforråd Kontinuitet Under indsatsområdet kontinuitet, beskrives samarbejde mellem skole og dagtilbud. Samarbejdet skal sikre at alle aktører (børn, forældre, medarbejdere og ledelse) oplever sammenhæng i arbejdet med sprog/skriftsprog mellem dagtilbud og skole. På baggrund af data fra rapport om sprogvurderinger i henholdsvis daginstitution og 0. klasse er fælles fokus kommunikative kompetencer, ordforråd og lydlige kompetencer Tiltag Formaliseret overlevering (mundtligt og skriftligt og med udgangspunkt i seneste sprogvurdering og handleplan) og med deltagelse af læse-/sprogvejleder (april) Fortsat fokus på sprog i førskoleforløbet, og specifikt fokus på børn i indsats, handleplansarbejde, formaliseret ansvar (medarbejder niveau) og opfølgning på dette (ledelsesniveau/vejleder) Resultatbaseret årlig evaluering og revidering af fælles overordnede indsatsområder, herunder nye mål og tiltag, på baggrund af data indsamlet ved årets aktiviteter og resultater fra årets sprogvurderinger i henholdsvis Daginst. og 0. klasse (november.) Evaluering af samarbejde med fokus på effekt, dette på baggrund af data indsamlet ved årets aktiviteter. Ledelse og læse-/sprogvejleder deltager (april) 2 årlige videndelings-møder ml læse- / sprogvejleder (produktive møder; udarbejdelse af materialer til evaluering/dataindsamling, planlægning af aktiviteter, faglig videndeling osv.) Planlagte forløb for børn på tværs ( Store læser for de små -læseblær )læse/sprogvejleder ansvarlige for beskrivelse, planlægning, afvikling og indsamling af data ifbm aktiviteterne. Faglig udveksling, kendskab og indsigt via venskabsgrupper, - storebørnspædagog og 0.klasseslærer har forløb sammen. Ledelse formidler/rammesætter samarbejdet,

11 medarbejdere ansvarlige for udførelse, evt. at inddrage læse/sprogvejleder til sparring omkring indhold. Overgangsaktiviteter mellem dagtilbud, SFO og børnehaveklasse Brobygger, samarbejde ml. skolebibliotek, skole og Daginst., for de ældste børn i bh Digital læselyst, samarbejde ml Horsens folkebibliotek, Dagnæs skolen og Daginst. Dagnæs, projektets formål er at fremme særligt drengenes læselyst via brug af digitale medier. Projektet afsluttes i september 2015 Rød tråd, samarbejde ml skole og daginst. om overgang fra bh til skole, med fokus på sammenhænge, særligt sprogligt fokus i før-skoleforløbet. Venskabsgrupper på tværs, - etablering af faglige fællesskaber i praksis, udveksling, indsigt og praksislæring. Aktiviteter med børn (venskabsgrupper) er omdrejningspunkt. Læseblær - store læser for små, - leg og læring i børnefællesskaber på tværs, med fokus på sprog- motivation og børn lærer børn om læselyst. Tegn Færre børn i indsats ved sprogvurdering i 0. klasse/ udvikling i perioden fra 5. års sprogvurdering til 0. klasse At den faglige udveksling skaber et naturligt vidensflow og kvalificerer særligt sprog- og læsevejlederes arbejde i egen organisation. Nye tiltag udføres både lokalt og på tværs, på baggrund af faglig udveksling. At der fortsat arbejdes aktivt med børn i indsats handleplaner i overgangen fra børnehave til skole kontinuitet i indsats og overdragelse af opgave/viden. At børn motiveres til leg med sprog og skriftsprog/legestavning og legelæsning ifbm aktiviteter på tværs At børnene udtrykker lyst og ejerskab ifbm aktiviteter (børneevaluering/ feedback) Evaluering Data fra rapporter (sprogvurderinger) bruges som indikator for fælles fokus og indsats/tiltag. Data fra aktiviteter på tværs indsamles systematisk (se eval.former) Evaluering i april, samarbejde (tværfagligt/organisatorisk fokus på effekt og organisering)

12 Evaluering juni, førskoleforløb (specifikt punkt omkring sprogindsats i forløbet, generelle tiltag og særlige indsatser) Evaluering i november overordnet indsats og tiltag (på baggrund af rapporter med fokus på resultat, revidering af indsats/fokus og beskrivelse af nye tiltag) Feedback Børneevaluering (f. eks rød-gul-grøn) Billeddokumentation fra aktiviteter Ledelsen dagsordensætter og sikrer evaluering i juni og november. Sprogvejledere og læsevejleder dagsordensætter og sikrer evaluering i april

13 Kompetenceanvendelse Fælles fagligt afsæt (workshops, herunder intro til metode, intro til handleplan/indsatser, intro til hjemmeside mv.) Projektperiode (konkret planlægning ramme og metode) Anvendelse af konkrete redskaber/materialer Inddragelse af og sparring med sprogvejleder Systematisk opfølgning og evaluering på handleplaner/indsatser Tegn At der tydelig og i talesat faglig viden og bevidsthed om børns sprogtilegnelse og at det viser sig i praksis ved alle aktiviteter, planlagte, spontane og i hverdagsaktiviteter. At der arbejdes metodisk og systematisk og at materiale og redskaber anvendes både til generel og specifik indsats At der sker kontinuerlig opfølgning og evaluering på 3 niveauer; organisatorisk (videndeling og faglig opkvalificering, sprogvejleder er omdrejningspunkt) i teams (sproglige læringsmiljøer, videndeling om og evaluering af handleplaner, faglig sparring og videndeling på tiltag og tegn) på det enkelte barn i indsats (handleplaner, tværfaglig indsats, praksis omkring barnet mv., forældreinvolvering) Palludans sprogtoner bliver gennemgående tema og evalueres løbende på pædagogfaglige møder. Ved disse møder tematiseres øvrige indsatsområder også, herunder hvordan vi griber sproget, - om vi lytter nøje efter og lader sproget/barnet tage pladsen.

Lokal handleplan for sprog. Daginstitution Dagnæs

Lokal handleplan for sprog. Daginstitution Dagnæs 2013 Lokal handleplan for sprog Daginstitution Dagnæs 2013-2014 Louise Ehland & Tilde Duus Frederiksen Daginstitution Dagnæs, Horsens Kommune Revideret d. 22-08-2013 Indhold Sammenhæng Mål Sproglig inklusion

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Dagtilbuddets handleplan for sprog og skriftsprog

Dagtilbuddets handleplan for sprog og skriftsprog Dagtilbuddets handleplan for sprog og skriftsprog Dagtilbudslederen skal sikre, at der udarbejdes og implementeres en handleplan for sprog for hele dagtilbuddet. Handleplanen skal udmønte kommunale indsatsområder

Læs mere

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager Sproghandleplan for Daginstitution Bankager 2012-2014 Mål og indsatsområder Tiltag Tegn Dokumentation Evaluering Læringsmål : Sprogindsatser: Børn fra 3-6 år 3-årige At udvikle sprog og skriftsprog gennem

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner HORSENS KOMMUNE Pædagogiske læreplaner Dagtilbud Brædstrup Eventyrhuset, Tinggården, Himmelblå & Dagplejen 2015/2016 D A G T I L B U D B R Æ D S T R U P Baggrund Baggrunden for de pædagogiske læreplaner

Læs mere

Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn

Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn Indholdsfortegnelse Den tidlige sprogudvikling for 0-2-årige børn...3 Det generelle sprogarbejde...4 Barnets sprog i kommunikative sammenhænge...6 En god

Læs mere

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2015 Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitution Dagnæs Vision I Daginstitution Dagnæs udvikler det enkelte individ selvværd, livsglæde og handlekraft. Med anerkendende kommunikation

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling og børns sociale kompetencer.

Barnets alsidige personlige udvikling og børns sociale kompetencer. M Å L F O R M U L E R I N G O G P L A N L Æ G N I N G Pædagogiske læreplaner Mål- og evalueringsskemaer for indsatsområderne i Ringsted Kommune I de følgende mål- og evalueringsskemaer for de tre indsatsområder,

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

Distrikt Hede/-Magleparken

Distrikt Hede/-Magleparken Evaluering af kvalitetsmidler til sprog For kvalitetsmidlerne har vi særlig fokus på et generelt sprogligt og kommunikativt løft af de 2-3 årige børn. Navn Hvor meget har institutionen fået tilført? Hvilke

Læs mere

Struktureret tematisk sprogarbejde

Struktureret tematisk sprogarbejde Struktureret tematisk sprogarbejde I Sprogpakken arbejdes der med tre forskellige pædagogiske indsatsformer i arbejdet med sprog: samtaler i hverdagen, dialogisk læsning og struktureret tematisk sprogarbejde.

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Få gang i sproget. fokus på sprogvejlederens indsats

Få gang i sproget. fokus på sprogvejlederens indsats Få gang i sproget fokus på sprogvejlederens indsats Indhold på workshop 1. Oplæg ved pædagogisk konsulent Sanna Lassen; Horsens Kommunes organisatoriske strategi i forhold til sproglig indsats på 0-6årsområdet

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Vi arbejder med børns læring inden for de 6 læreplanstemaer, som vi iflg. dagtilbudsloven skal udarbejde en plan for. Der udarbejdes

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Svinninge for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikts Svinninge Leder, mail, tlf. Winnie Høgly, wh@holb.dk, 7236

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger,

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger, Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen. 1 Offentliggørelse

Læs mere

Handleplan for tosprogede elever i Hvidovre Kommune

Handleplan for tosprogede elever i Hvidovre Kommune Handleplan for tosprogede elever i Hvidovre Kommune Indhold: 1. Målet med en handleplan målrettet tosprogede elever... 2 2. Skolernes arbejde med dansk som andetsprog... 4 2.1. Inspiration til den sproglige

Læs mere

Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014

Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014 Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014 Lovgrundlag Den 31.marts 2009 blev der med bekendtgørelse nr. 260 om undervisning

Læs mere

Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune

Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune 1 Workshop indledning Formålet: Samle en række mennesker til at komme med deres perspektiver på en problemstilling en udfordring Få nye vinkler

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Daginstitution Egebjerg

Daginstitution Egebjerg Daginstitution Egebjerg Handleplan for sprog og skriftsprog 2015-2016 Indsatsområder Tiltag Tegn Evaluering Den overordnede, fælles sprogindsats i hele dagtilbuddet. kvalitetsmål Vi har fokus på ordforråd

Læs mere

Det er desuden et mål for os, at barnet bliver præsenteret for forskellige genrer indenfor litteraturen. (se bilag).

Det er desuden et mål for os, at barnet bliver præsenteret for forskellige genrer indenfor litteraturen. (se bilag). Sproglig udvikling Sammenhæng: Dit barns sproglige udvikling- et fælles ansvar. Der er ingen tvivl om at sproget er en vigtig del af vores hverdag. Vi bruger sproget til at tænke med, og til at kommunikere

Læs mere

Handleplan for læse- og sprogstrategier.

Handleplan for læse- og sprogstrategier. Handleplan for læse- og sprogstrategier. Daginstitution Midtbyen. Daginstitutionen "Midtbyen" er en gruppe af vuggestuer og børnehaver, som ligger i Midtbyen og på Silkeborg Bad, 2 km fra centrum. Vi er

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Vejledende læsehandleplan asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd for teamet

Læs mere

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Den digitale verden tema projekt i perioden april, maj, juni 2014 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde 1 Kontrakter Børn og Unge 2015+16 Læring og Samarbejde Daginstitutionen Tumlehøj i Suldrup I Skrivende stund, d. 25.marts 2015 har vi 110 børn, 4 småbørnsgruppebørn og 106 børnehavebørn. Ansatte: 20 personer

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

3. Sprog. 3.1 Vores sammenhæng og vores forudsætninger

3. Sprog. 3.1 Vores sammenhæng og vores forudsætninger 3. Sprog Ved du hvorfor det er vigtigt at læse højt, synge og fortælle historier i børnehaven? Fordi: Det styrker børns sproglige udvikling. Børn lærer at bruge sproget til at udtrykke følelser, tanker

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Handleplan for læsning. Skals Skole

Handleplan for læsning. Skals Skole Handleplan for læsning Skals Skole Indhold Mål for læsning på Skals Skole... 3 Overlevering fra dagtilbud til 0. klasse... 3 0. klasse...3 Aktiviteter... 4 Overlevering fra 0. klasse til 1. klasse... 4

Læs mere

Læreplaner 2015. Status/sammenhæng eller årsag for valg af indsatsområder

Læreplaner 2015. Status/sammenhæng eller årsag for valg af indsatsområder Læreplaner 2015 Overskriften for indsatsområdet: Sproglig udvikling Status/sammenhæng eller årsag for valg af indsatsområder Sprog er en vigtig forudsætning for at kunne udtrykke sig og kommunikere med

Læs mere

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4 Indhold Indledning og baggrund... 2 Mission... 2 Vision... 3 It i den pædagogiske praksis... 3 It i arbejdet med inklusion... 4 It i arbejdet med: At lære at lære... 4 It i dokumentationsarbejdet... 5

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Pædagogisk faglighed Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Hovedopgaven for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud er, at fremme trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

Vi inkluderer for mange sprogbørn!!!

Vi inkluderer for mange sprogbørn!!! Vi inkluderer for mange sprogbørn!!! Gitte Skyum Kjøge Leder af Sprogindsats i Viborg kommune Gitte Skyum Kjøge. gis@viborg.dk Tre hovedpunkter i den næste time Sprogkufferter/ hvad er anderledes i vores

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

løfte fagligheden for tosprogede børn i dagtilbud En guide til at STYRK

løfte fagligheden for tosprogede børn i dagtilbud En guide til at STYRK STYRK Sproget En guide til at løfte fagligheden for tosprogede børn i dagtilbud Forord 3 Intro 4 Derfor skal vi styrke sproget 6 Sådan bruger I guiden Tak, fordi jeres dagtilbud vil være med til at gøre

Læs mere

Lidt om sprog i Malling Dagtilbud.

Lidt om sprog i Malling Dagtilbud. Lidt om sprog i Malling Dagtilbud. I det følgende kan du læse noget om baggrunden for at der i løbet af de senere år er kommet mere og mere fokus på børns sproglige udvikling og om, hvilke tiltag der sat

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

e.doc sags nr. 2013-27012 e.doc dokument nr. 2013-164494 Brobygning en fælles opgave for dagpleje, vuggestue og børnehave i Næstved Kommune

e.doc sags nr. 2013-27012 e.doc dokument nr. 2013-164494 Brobygning en fælles opgave for dagpleje, vuggestue og børnehave i Næstved Kommune e.doc sags nr. 2013-27012 e.doc dokument nr. 2013-164494 Brobygning en fælles opgave for dagpleje, vuggestue og børnehave i Næstved Kommune Forord Der er mange milepæle i de fleste menneskers liv, og overgang

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Vuggestuen Manegen Adresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Vuggestuen Manegen Adresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

At lære at tale At lære at læse At læse for at lære. Handleplan for sprog og læsning for 0-16-årige i Holstebro Kommune

At lære at tale At lære at læse At læse for at lære. Handleplan for sprog og læsning for 0-16-årige i Holstebro Kommune At lære at tale At lære at læse At læse for at lære Handleplan for sprog og læsning for 0-16-årige i Holstebro Kommune 1. Baggrund.............................................................. 4 2. Mål

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Generelle oplysninger. Projektoplysninger

Generelle oplysninger. Projektoplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes pr. mail til Socialstyrelsen på: tidligindsats@socialstyrelsen.dk Projektets titel Skriv titel

Læs mere

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen.

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen. Vuggestue 2012/2013 Forord: Vuggestuepædagogik er både omsorg, trivsel og læring. Det lille barn er tidligt i stand til at imitere, og det viser, at det lille barn er et lærende barn. Vi arbejder meget

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Sådan arbejder vi med læring i dagtilbud og skoler. Helt i mål. Prioriteringer i perioden feb. 2013 feb. 2017

Sådan arbejder vi med læring i dagtilbud og skoler. Helt i mål. Prioriteringer i perioden feb. 2013 feb. 2017 Sådan arbejder vi med læring i dagtilbud og skoler Helt i mål Prioriteringer i perioden feb. 2013 feb. 2017 Prioriteringer i perioden 2013-2017 1 2 Indholdsfortegnelse Forord...5 Indledning...6 Fredensborg

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Den røde tråd i børn og unges liv

Den røde tråd i børn og unges liv Den røde tråd i børn og unges liv Bornholms Regionskommune 2015 Indhold Hvad er Den røde tråd?... 3 Hjernen og Hjertet... 3 Dialogværktøjet:... 3 Sprogvurdering:... 4 TOPI... 4 Overgang... 4 Overgangen

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E -

Læs mere

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014)

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Børneområdet 31.10.2011 (revideret juli 2014) Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Læse- skrivestrategi Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune 2012 2012 Vision: At skabe bedst mulige læseresultater for alle. At skabe inklusion via læsning. Mission: At sikre at

Læs mere

Sammenhænge i børns overgange i dagtilbud i Assens kommune.

Sammenhænge i børns overgange i dagtilbud i Assens kommune. Sammenhænge i børns overgange i dagtilbud i Assens kommune. Børn og Kultur vil hermed præsentere Assens modellen for hvordan der arbejdes konkret og pædagogisk med overgange for børn. Modellen indeholder

Læs mere

Guide til anerkendende beskrivelse af 3-4 årige børn

Guide til anerkendende beskrivelse af 3-4 årige børn Guide til anerkendende beskrivelse af 3-4 årige børn Udgangspunktet for at beskrive en beskrivelse af et barn: I Det fælles Pædagogiske Grundlag for arbejdet med børn fra 0-6 år, er det blandt andet et

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Indledning Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Det er vigtigt, at vi altid husker, at vi driver skole for børnenes skyld. Det er fordi, vi vil motivere til og understøtte den maksimale udvikling

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012 Med afsæt i anbefalingerne fra 17, stk. 4 udvalget fra foråret 2011suppleret med de konkretiseringer

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave Aftale 2013 Skovsgård Børnehave Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Bodil Thomsen Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

Sprogindsats for Småbørnsområdet

Sprogindsats for Småbørnsområdet Sprogindsats for Småbørnsområdet Indledning Det er fundamentalt for et barns personlige og sociale udvikling, at barnet er i stand til at bruge sproget til at kommunikere med og dermed give udtryk for

Læs mere

Mål og dataindsamling i dagtilbud. Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder

Mål og dataindsamling i dagtilbud. Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder Mål og dataindsamling i dagtilbud Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder Det fortæller vi om Mål og data i dagtilbud Sprogvurderinger som redskab Pilotprojekt i Grenåvej

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS TAL, SKRIV, LEG OG LÆS Temadag om børns tidlige sprog- og skriftsproglige udvikling Målgrupper: Temadagen henvender sig primært til pædagoger i børnehaver og indskoling, børnehaveklasselærere og lærere

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus

Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus Fællesbestyrelsen i Nim Skole og Børnehus vil hermed ansøge om at indføre rullende indskoling jfr. 34, stk. 3, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen af

Læs mere

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Tema: Temaemne: Fokus: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer eller

Læs mere

Vi gør brug af differentieret undervisning, og elever der har behov tilbydes et fagligt løft.

Vi gør brug af differentieret undervisning, og elever der har behov tilbydes et fagligt løft. Indskolingen Faglighed med kreativitet. Vi lægger stor vægt på forskellige arbejds- og samarbejdsformer for at eleverne kan agere i det kreative læringsmiljø. Kreativ undervisning kan eksempelvis være

Læs mere

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi Frederikssund Kommune Matematikstrategi 2016-2020 Matematikstrategi Forord Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og en del af børn og unges dannelse. For at kunne tage aktiv del i livet

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

for Dagtilbuddet Skovvangen

for Dagtilbuddet Skovvangen Sprogpjece for Dagtilbuddet Skovvangen Sprogpjece for Dagtilbuddet Skovvangen Denne sprogpjece er udarbejdet af Dagtilbuddet Skovvangens sprogudvalg. Udvalget består af pædagoger og sprogvejledere fra

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 1 Indledning... 3 Evalueringsmetode... 4 Dokumentationsmetoder... 5 De seks læreplanstemaer... 5 Alsidig personlig udvikling... 5 Sociale kompetencer... 5 Sproglig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud

Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud FORÆLDREPJECE SPROG Indhold Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud 3 Gode råd 3 Sprogforståelse 5 Når der er knas med sproget 5 Sprogvurdering 6 Sprogarbejdet i Elsted Dagtilbud 7 Sprogvejleder

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter,

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter, Faglig dialogguide ved det årlige tilsynsbesøg: 1. Sociale relationer barn/voksen kontakten Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere