Dagtilbuddets handleplan for sprog og skriftsprog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagtilbuddets handleplan for sprog og skriftsprog"

Transkript

1 Dagtilbuddets handleplan for sprog og skriftsprog Dagtilbudslederen skal sikre, at der udarbejdes og implementeres en handleplan for sprog for hele dagtilbuddet. Handleplanen skal udmønte kommunale indsatsområder og således beskrive, hvilke tiltag man vil sætte i værk for at nå målene, hvilke tegn man forventer at se, samt hvordan man vil dokumentere og evaluere indsatsen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at de tegn, som dagtilbuddet ønsker at se som følge af indsatserne er tydelige, konkrete og målbare. Forskellen på Den overordnede, fælles sprogindsats i hele dagtilbuddet og Den generelle indsats: Den overordnede, fælles sprogindsats i hele dagtilbuddet I starten af 2015 skal dagtilbuddet også arbejde med kvalitetsaftaler på samme måde som skolen gør det. Et af resultatmålene i kvalitetsaftalen er læring, hvor sprogvurderingerne udgør resultatet. Med implementeringen af kvalitetsaftaler får dagtilbuddet behov for en overordnet målsætning inden for sprogarbejdet, der løber helt indtil næste kvalitetsaftale, og det er dette kvalitetsmål, der beskrives under den overordnede, fælles sprogindsats i hele dagtilbuddet. Her er det relevant at analysere egne sprograpporter fra Rambøll Sprog for at undersøge og udvælge et eller flere områder (fx børnenes lydlige kompetencer), hvor det er hensigtsmæssigt at sætte ind for at løfte resultatet. Den generelle indsats Under den generelle indsats beskrives de tiltag, der løbende sættes i værk i arbejdet med styrkelsen af alle børns sproglige udvikling. Vil man f.eks. lave et 6 måneders forløb med dialogisk læsning, beskrives denne indsats her. Det er op til det enkelte dagtilbud, hvorvidt man ønsker at beskrive alle dagtilbuddets generelle 1

2 indsatser på en gang, eller om man løbende reviderer handleplanen, når et nyt tiltag iværksættes. Indsend gerne den reviderede plan til den kommunale sprogkonsulent, Nynne Thorup Horn Gør det helt fra starten klart, hvordan I vil dokumentere hele indsatsen og dens evaluering. Nedenstående skema er udarbejdet som en hjælp til at systematisere beskrivelsen, og spørgsmålene er dermed ikke nødvendigvis fyldestgørende, men vejledende. Især bør man være opmærksom på, at rollefordelingen i forhold til de enkelte opgaver beskrives tydeligt. Når handleplanen er færdig, sendes den til den kommunale sprogkonsulent, Nynne Thorup Horn senest den 1.april Indsatsområder Tiltag Tegn Evaluering Hvad har vi fokus på? Børnenes narrative evner. Bogstavkendskab Brug af sproget i dagligdagen - de understøttende sprogstrategier. Fokusord til hvert læreplanstema Hvilke overordnede, fælles tiltag sætter vi i værk for at nå målene og styrke Vi udarbejder en årshjul for sprog, for at sikre at alle kommer omkring alle sprog delene. På personalemøde bliver handleplanen taget op hvert halve år. Hvilke synlige tegn ønsker vi at se som følge af vores tiltag? Tegnene skal være konkrete, tydelige og målbare. At sprog og sproglig udvikling bliver tænkt ind i alle vores aktiviteter/i hverdagen. Målbart fremskridt i sprogvurderingerne af de 3 og 5 årige. Hvordan og hvornår undersøger vi, hvor langt vi er i forhold til at nå målene og styrke indsatsområderne (effekt af tiltag)? Sprogvurderingerne. Via evaluering på de SMTTE modeller vi laver i forbindelse med hvert læreplanstema. Sprogforståelse På teammøder bliver handleplanen taget op hvert halve år. Således at personalet mindst hvert tredje månede At børnene udvikler deres ordforråd og bruger deres nye ord. 2

3 bliver præsenteret for handleplanen. I oktober afholdes der en fælles personaledag for børnehus og skole hvor emnet er sprogtilegnelse for alle børn, herunder specifikt drengene. Den 24 september afholdes i børnehuset et forældremøde hvor emnet er sprog. Børnenes narrative evner: Inddrag børnene i samtale/planlægning af aktiviteter. Vi vil arbejde med dialogisk læsning og historiefortælling, og inddrage børnene i dette. Vi benytter os af de understøttende sprogstrategier i hverdagen. Vi vil arbejde med disse sprogstrategier både i forhold til drenge og piger. Dog med særlig fokus på drengenes kommunikative strategier. At de 3-4 årige får spirende kendskab/viden om bogstaver. At Blæksprutterne inden skolestart kan alle bogstaver og har viden om konsonanter og vokaler. At de 3-4 årige har kendskab til tallene fra At Blæksprutte klubben har kendskab til tallene At børnene leger med skriftsproget. Vi oplever drenge der deltager mere aktivt i alle hverdagens aktiviteter og snakker med både før, under og efter. Hvornår forventer vi at se disse tegn? Vi forventer, at se forbedringer i starten af 2016 Produktive talesprog vuggestuen: Vuggestuen læser bøger med 3

4 forskellige temaer, forklarer meningen med de ord barnet støder på i historien. Anvende spil og finde på lege der udfordrer barnet sprog. Bogstavkendskab vuggestue: Vi vil arbejde med at barnet ser tegn og bogstaver i deres hverdag. Det er f.eks. at barnets ser sit navn under et billede af sig selv. Se bogstaver på vejskilte eller på mælkekartonen. Hvordan dokumenteres hele Via fremgang i resultaterne af sprogvurderingerne for både de 3 og 5 årige. Via evaluering af de SMTTE modeller vi laver til hvert lærerplanstema. Vi benytter os af TRAS hvis vi har bekymring om et barn der er yngre end 3 år gammel. Den overordnede, fælles sprogindsats i hele Dagtilbuddet arbejder inden for rammen af de opstillede Hvilke tegn ønsker og forventer vi at se som følge af Hvilke data indsamler vi i 4

5 dagtilbuddet mål i kvalitetsaftalen evalueringen af Resultatet af 2014 vurderingen for de 5 årige skal stige 25 % Resultatet af vurderingen for de 3 årige skal stige 50 % ( Se i øvrigt afsnittet om indsatsområder) Der udarbejdes et årshjul som sikre at vi i løbet at et år når omkring alle sprogets dele Årshjulet vil bliver præsenteret og forklaret ved et p-møde, og alt personale får et årshjul samt en handleplan for sprog og skriftsprog udleveret. Vi arbejder med historiefortælling hvor børnene ud fra billeder, eller oplevelser skal øve sig på at fortælle en sammenhængende historie. Vi arbejder med børnenes kommunikative kompetencer og støtter/hjælper børnene med at give udtryk for deres behov. Her vil vi med udgangspunkt i de under støtte sprogstrategier, have fokus på børnerettet samtaler. Hvor målet vil være 5 turtagninger. Vi arbejder med fokusord til hvert lærerplanstema. Ordene vælges så de passer til børnegruppen. Vi er opmærksomme på både at bruge mellem og højfrekvente ord. Der bliver holdt børnerettede samtaler, vi har fokus på, at børnene generelt bruger deres sprog mere, og mere varieret i dagligdagen. Her skal et særligt fokus være på om drengene deltager i det samme antal børnerettede samtaler som pigerne. Vi har fokus på at børnene kan fortælle med en klar begyndelse, midte og slutning. De 5 årige kan kende eget navn på skrift og kan stave eget navn. De tre årige kan kender eget navn på skrift. Børnene bliver bedre til at opsøger voksens med sproget. Børnene bliver bedre til at styre en leg og løse konflikter med sproget. Her vil vi have en særlig opmærksomhed på drengene Vi oplever at børnene bruger fokusordene i daglige tale. Sprogvurderingerne og SMTTE modeller. Hvordan og hvornår evaluerer vi børnenes kompetencer og progression i forhold til de opstillede mål? Sprogvurderingerne af alle 3 og 5 årige. SMTTE modeller der udarbejdes ved lærerplanstemaerne. TRAS ved børn under 3, år, eller børn med særlige behov. Hvilke evalueringsformer ønsker vi at benytte, og hvordan dokumenterer vi resultatet? Sprogvurderingen TRAS Rød/Gul/Grøn metoden i forhold til tilegnelse af fokusord. Hvem er ansvarlige for evalueringen? Stuepædagogen, sprogvejlederne 5

6 Vi arbejder med bogstaver/bogstavlyde, ud fra materialet Hit med lyden. De understøttende sprogstrategier benyttes i alle hverdagens aktiviteter. Vi er især obs. på at inddrage drengene og at tale med dem og ikke kun til dem. Personalet skal bruge mindst 3 af de understøttende sprogstrategier i deres samtale med børnene og ledelsen. Hvordan inddrager vi børn og forældre i evalueringen? Forældrene informeres om vurderingerne til 3 mdrs. Samtaler og til førskole samtaler. Den generelle indsats (Se den overordnede indsats) Hvad er de konkrete mål for den valgte indsats? At støtte børnenes kommunikative strategier samt ordforråd, såvel som deres narrative evner og bogstav kendskab. Hvad består indsatsen af? ( se de overordnede indsatser) Hvilke synlige tegn ønsker og forventer vi at se som følge af At børnene bruger et mere nuanceret sprog, i deres daglige samtaler. Bliver bedre til at fortælle længere sammenhængende historie. At børnene viser et bredt kendskab til forskellige bogstaver, i forhold til deres alder. Hvordan og hvornår evaluerer vi børnenes kompetencer og progression i forhold til de opstillede mål? Vi evaluerer vores SMTTE modeller efter endt læreplanstema. Vi sikre progression hos børnene ved at se på hvordan de scorer ved henholdsvis 3 og 5 år i sprogvurderingen. Hvilke børn indgår i Alle børn indgår i den generelle indsats. Hvem er ansvarlig for gennemførelsen af Ved evaluerer via SMTTE modeller ved specifikke sprogaktiviteter. Hvilke evalueringsformer ønsker vi at benytte, og hvordan 6

7 Stuepædagogerne, sprogvejlederne og ledelsen er ansvarlig for gennemførsel af indsatsen. dokumenterer vi resultatet? Sprogvurderingerne, SMTTE modellerne til lærerplanstemaerne og TRAS. Hvem er ansvarlige for evalueringen? Stuepædagog, sprogvejlederen og ledelsen der er ansvarlig for evalueringen. Hvordan inddrager vi børn og forældre i evalueringen? Forældrene indkaldes til 3. mdrs. Samtale og til førskolesamtale hvor resultatet fra sprogvurderingerne gennemgåes. Hvordan er proceduren for opfølgning på test, herunder vejledning fra sprogvejleder? Ved børn der scorer i den lavere ende af generel insats, vil sprogvejlederne stå til rådighed til sparring og med ideer til tiltag/aktiviteter. 7

8 Den fokuserede/særlige indsats Hvordan afdækker vi børnenes sproglige færdigheder, så børn med (risiko for) vanskeligheder sikres en hurtig og tidlig indsats? Vi laver 3 års vurdering på alle børn. Ved de børn der scorer i fokuseret eller i særlig indsats (eller i den lave ende af generel indsats) laves der en handleplan og en TRAS for det videre sprogligt arbejde. Vi laver 5 års vurderinger på alle børn og ved børn der scorer i fokuseret eller særlig indsats (eller i den lave ende af generel indsats laves der er handlplan og en TRAS for videre sprogligt arbejde.) Hvilke synlige tegn ønsker og forventer vi at se som følge af Vi vil gerne se løbende progression i forhold til de mål der er opstillede i handleplanen for det enkelte barn. Vi oplever at alt personale tager aktivt udgangspunkt i den handleplan der er lavet til barnet. Handleplanerne regelmæssigt op på teammøderne. At barnet flyttes fra den særlige indsats til den generelle indsats. Vi oplever at forældrene tager udgangspunkt i den udarbejdede handleplan. Hvordan undersøger vi barnets progression som følge af den fokuserede/særlige indsats, herunder hvilke redskaber/materialer bruger vi til den individuelle afdækning? Ved alle børn der scorer i fokuseret eller særlig indsats (eller i den lave ende af generel indsats) laves der en TRAS. Denne bruges til at følge barnets progression. Ved børn under 3 år med formodede sproglige vanskeligheder laves der en TRAS. Denne bruges til løbende at følge barnets progression. Ved børn under 3 år laves der en TRAS ved formodede sproglige vanskeligheder. Hvordan organiserer vi den fokuserede/særlige indsats for børn med sproglige vanskeligheder, herunder inddragelsen af børn og forældre? Hvordan bruger vi handleplanen i forhold til at beskrive og evaluere den fokuserede/særlige indsats? I handleplanen opstilles nogle mål og en dato for evaluering af disse mål. Når målene evalueres, tages stilling til om der fortsat skal arbejdes videre med de opstillede mål, eller om der skal 8

9 Ved børn der scorer i fokuseret eller særlig indsats(eller i den lave ende af generel) laves der handleplan og forældrene indkaldes til et forældremøde hvor vi sammen planlægger sprogarbejdet med barnet. Der laves eventuelt TRAS på barnet, for løbende at kunne evaluere på sproget. Ved børn under 3 med formodede sproglige vanskeligheder laves der en TRAS og forældrene indkaldes ligeledes til en samtale hvor vi sammen planlægger sprogarbejdet med barnet. sættes nye mål for det videre arbejde. Hvordan inddrages børn og forældre i evalueringen af den fokuserede/særlige indsats? Vi er løbende i dialog med forældrene om nuværende standpunkter og fremadrettede mål. Hvordan sikrer vi, at der skabes indholdsmæssig sammenhæng mellem den almene og den fokuserede/særlige indsats? Alle børn er tænkt ind i under målene i almen indsats. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns NUZO når vi arbejder med lærerplanstemaerne og tilpasser de enkelte mål så de passer til det enkelte barn. Børn der er i fokuseret eller særlig indsats bliver derfor stimuleret indenfor det samme lærerplanstema som 9

10 Ordkendskab At børn og unge i såvel dagtilbud som skole udvikler et nuanceret ordkendskab som forudsætning for læring de andre børn. Derudover vil der ved behov laves specielle aktiviteter for børn der har scoret fokuseret eller særlig indsats dog vil vi forsøge at arbejde indenfor det gældende lærerplanstema. Hvordan arbejder vi med at udvikle børnenes ordkendskab i alle aldersgrupper? Vi arbejde med fokusord til hvert lærerplanstema. Vi arbejder med ugens ord. Vi arbejde med synligt skriftsprog ved navnekort/ordkort/navn på rum etc. Personalet bruger et bredt sprog og tager i dagligdagen udgangspunkt i den understøttende sprogstrategier. Vi arbejder bevidst med både Høj og mellemfrekvente ord for at sikre et bredt sprog hos børnene. Hvilke synlige tegn ønsker og forventer vi at se som følge af At børnene aktivt bruger de fokusord vi har arbejdet med i deres daglige tale. At vi observerer at børnene har et øget ordforråd i daglig tale. Vi oplever at børnene bruger sproget til at løse indbyrdes konflikter. Hvilke data indsamler vi i evalueringen af Vi bruger rød/gul/grøn metoden stuevis som dataindsamling og evaluering i forhold til om børnene har tilegnet sig de fokusord vi arbejder med. Evalueringen af tilegnelse af fokusord foregår når vi evaluerer de enkelte lærerplanstemaer. Hvordan og hvornår evaluerer vi børnenes kompetencer og progression i forhold til det opstillede mål? Vi evaluerer på børnenes kompetencer efter endt lærerplanstema eller sprog aktivitet. I vuggestuen læses der bøger med forskellige temaer, for at 10

11 styrke børnenes ordkendskab. Ligeledes arbejdes der med de understøttende sprogstrategier med alle børn. Hvordan samarbejder de forskellige aktører (personalet, vejlederne, ledelsen) omkring Vejlederne udarbejder et sprogårshjul der sikre at vi kommer omkring hele sproget i løbet af et år. Vejlederne står til rådighed for personalet og kommer med gode ideer til aktiviteter/svarer på spørgsmål. Hvilke evalueringsformer ønsker vi at benytte, og hvordan dokumenterer vi resultatet? Dokumentation og evaluering via SMTTE modeller og indsamlet data fra enkelte observerede børn. Hvem er ansvarlige for evalueringen? Stuepædagoger og sprogvejledere er ansvarlig for evalieringen af SMTTE til lærerplanstemaerne. Vejlederteam udarbejder et idekatalog til hvordan man f.eks kan arbejde med historie fortælling. Hvordan inddrages forældrene i Vi opfordrer forældrene til at læse en bog for deres barn, som barnet kan tage med i børnehaven og læse på stuen. 11

12 Ugens fokusord/ fokusord i lærerplanstemaerne er synlige for forældrene, og vi opfordre dem til at bruge ordene sammen med børnene. Kontinuitet At alle aktører (børn, elever, forældre, ledelse og pædagogisk personale) oplever sammenhæng og kontinuitet i arbejdet med sprog og skriftsprog mellem/i de forskellige dagtilbud og skoleformer Vi har sprogkufferter til udlån med sprogstimulerende materiale på tre niveauer. Hvad er vores fælles fokus i forhold til udviklingen af børn og elevers sprog og skriftsprog (fx fonologisk opmærksomhed, ordkendskab osv.)? Vi arbejde med ordkendskab og udvidelse af børnenes ordforråd. Børnenes kommunikative strategier og narrative evner. Hvilke synlige tegn ønsker og forventer vi at se som følge af At det sproglige samarbejde imellem vuggestue og gruppe af de yngre børn i børnehave bliver udvidet. Hvilke data indsamler vi i evalueringen af samarbejdet? Hvordan og hvornår evalueringen vi kvaliteten af samarbejdet mellem dagtilbud, SFO og skole? Hvilke evalueringsformer ønsker vi at benytte, og hvordan dokumenterer vi resultatet? Hvilke tiltag sikrer indholdsmæssig sammenhæng i sprogindsatsen i dagtilbud, SFO og skole? Der laves skriftlig overlevering på alle førskolebørn. Der er løbende samarbejde imellem skolens læsevejleder og institutionens sprogvejledere. Der forsøges at finde et BH-klasse leder har indblik i og erfaring med børnegruppen inden skolestart. Sprogvurderingens resultater bruges til at dokumenterer resultatet. Skemaer om læringsmål Hvem er ansvarlige for evalueringen? Sprogvejleder, skolens læsevejleder og ledelsen er 12

13 materiale om bogstavkendskab der kan benyttes af forskolegruppen såvel som 0. klasse. ansvarlig for evaluering af kontinuteten. Sprog bliver et tema på samdriftmøder (fællesmøder) Skole og Børnehus har fælles tilgang og metoder som eks. synlig målstyret læring Børnene er bevidste om egen læring og udfylder skemaer om læringsmål: jeg øver mig Jeg kan. Hvilke overgangsaktiviteter mellem dagtilbud, SFO og børnehaveklasse arbejder vi med og hvordan? Fælles aktiviteter for børn/elever Børnehaveklasseleder er i Blæksprutte klubben 6 timer om ugen fra april til sommerferien. Blæksprutteklubben besøger SFO fra en gang om ugen fra April frem til sommerferien. En pædagog fra Børnehuset er i 13

14 børnehaveklassen en formiddag om ugen fra sommerferien til efterårsferien. Hvordan organiserer vi det fortløbende samarbejde mellem dagtilbud, SFO og skole? Overleveringsmøder Skriftlig dokumentation om børnenes sproglige færdigheder Videndeling mellem personalet, herunder formalisering af samarbejde med sprog- og læsevejleder Ansvarsfordeling Der laves skriftlig overlevering på alle førskolebørn og deres sprogvurderinger sendes med i skolen. Børnehaveklasselæreren deltager i relevante konferencer i forsommerperioden. Der er mulighed for mundtlig overlevering og vidensdeling, når medarbejderne skifter 14

15 arbejdssted Kompetenceanvendelse At alle pædagoger og lærere har den fornødne viden til at tilrettelægge differentierede læringssituationer på baggrund af børnenes/elevernes sproglige og skriftsproglige forudsætninger samt at sprogvejlederen har den fornødne viden til at rådgive og vejlede det pædagogiske personale omkring dette Hvilke faglige områder/temaer vil vi kompetenceudvikle personalet indenfor? Pædagogisk personale Sprogvejledere Andre ressourcepersoner Hvordan og hvornår tilrettelægger vi kompetenceudvikling for pædagoger i forhold til indsatsområdet? De to sprogvejledere har den fornødne tid og de nødvendige ressourcer til at vejlede personalet i børns sprogtilegnelse og udvikling. De har mulighed for at samarbejde med skolens læsevejleder. Hvordan og hvornår tilrettelægger vi kompetenceudvikling, så dagtilbuddets vejledere kan rådgive og vejlede det pædagogiske personale i forhold Hvilke synlige tegn ønsker og forventer vi at se som følge af Det pædagogiske personale har den fornødne viden, arbejder systematisk gennem læreplansarbejdet med børnenes sproglige udvikling og sikrer dermed et sprogrigt miljø i Nim Skole og Børnehus. Sprogvejlederne er sikre i deres roller og bliver brugt som gode sparringspartnere. Alle i teamet har indsigt i og anvender sproghandleplaner aktivt. Alle børn bliver gennem en differentieret indsats sprogligt udfordret indenfor deres nærmeste udviklingszone. Hvilke data indsamler vi i evalueringen af det pædagogiske personales og sprogvejleders kompetence og progression i forhold til indsatsområdet? Sprogvurderingsrapportens resultater Handleplaner for børn med særlig eller fokuseret indsats evalueres. Hvordan og hvornår evaluerer vi det pædagogiske personales og sprogvejleders kompetencer og progression? Leder evaluerer årligt arbejdet med sproghandleplanen med vejleder og efterfølgende med de enkelte teams. Hvilke evalueringsformer ønsker vi at benytte, og hvordan dokumenterer vi resultatet? Hvem er ansvarlige for evalueringen? Daginstitutionslederen 15

16 til indsatsområdet? December 2016 har begge vejledere en fuld diplomuddannelse som sprogvejledere. De deltager i de kommunale netværksmøder og holder sig ajour på området. De søger ind imellem sparring hos kommunens sprogkonsulent. Hvilke funktioner varetages af sprogvejlederen og andre ressourcepersoner i forhold til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale? Vejlederne har som tovholdere særlig indsigt i og ansvar i forhold til indsatsområder. Den ene vejleder har særlig fokus på vuggestuen. Den anden vejleder har særlig fokus på de ældste børnehavebørn og samarbejdet med skolen. Vejlederne deltager efter behov teammøder. Medarbejderne ved, at de kan søge sparring og støtte til handleplaner hos vejlederne. Vejlederne understøtter derudover kollegernes 16

17 kompetenceudvikling gennem oplæg på personalemøder m.m. Hvordan organiserer vi samarbejdet imellem pædagogiske personale, vejledere og ledelse? Ledelsen sørger for rum til og respekt omkring sprogvejledernes arbejde. Sprog og opfølgning sprogarbejder skal være et tilbagevendende tema på møder m.m. Lederen har løbende kontakt med sprogvejlederne omkring deres arbejde og implementering af handleplanen. 17

Daginstitution Egebjerg

Daginstitution Egebjerg Daginstitution Egebjerg Handleplan for sprog og skriftsprog 2015-2016 Indsatsområder Tiltag Tegn Evaluering Den overordnede, fælles sprogindsats i hele dagtilbuddet. kvalitetsmål Vi har fokus på ordforråd

Læs mere

Daginst. Dagnæs handleplan for sprog og skriftsprog 2015-2016

Daginst. Dagnæs handleplan for sprog og skriftsprog 2015-2016 Daginst. Dagnæs handleplan for sprog og skriftsprog 2015-2016 Vision Horsens Kommunes vision med handleplanen for sprog og skriftsprog er, at alle børn og unge udvikler fleksible sproglige og skriftsproglige

Læs mere

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager Sproghandleplan for Daginstitution Bankager 2012-2014 Mål og indsatsområder Tiltag Tegn Dokumentation Evaluering Læringsmål : Sprogindsatser: Børn fra 3-6 år 3-årige At udvikle sprog og skriftsprog gennem

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole

Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole 1 Helhed og sammenhænge i overgange 2 Samarbejdsaftale der beskriver samarbejdet mellem dagtilbud og skole 3 Udviklingsbeskrivelse som indeholder forældres

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014)

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Børneområdet 31.10.2011 (revideret juli 2014) Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

01-02-2012. Struktureret tematisk sprogarbejde. Hvad kan tematisk sprogarbejde? Sprogpakken. Struktureret tematisk sprogarbejde

01-02-2012. Struktureret tematisk sprogarbejde. Hvad kan tematisk sprogarbejde? Sprogpakken. Struktureret tematisk sprogarbejde Struktureret tematisk sprogarbejde Sprogpakken Struktureret tematisk sprogarbejde Struktureret tematisk sprogarbejde er det nyt? Pædagoger i dagtilbud har altid arbejdet med emner i kortere eller længere

Læs mere

Viborg Kommune. Hald Ege Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Hald Ege Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Hald Ege Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Sprogindsats 4 3 TOPI 5 2 1 Barnet i centrum

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog,

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra Tilsynsnotat 2016 Institution: Børnehuset Petra Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv hvilke overvejelser

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 09-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Dialogbaseret aftale 3 2 TOPI 4 3 Udviklingsprocesser 5 4 forældresamarbejde 6

Læs mere

Læseleg som pædagogisk redskab i alle Helsingør kommunes dagtilbud KL konference den 20. juni 2017

Læseleg som pædagogisk redskab i alle Helsingør kommunes dagtilbud KL konference den 20. juni 2017 Læseleg som pædagogisk redskab i alle Helsingør kommunes dagtilbud KL konference den 20. juni 2017 Præsentation Program Beskrivelse af Projekt Læseleg og resultater/helle Aagaard, tale-hørekonsulent Ledelsesdel/

Læs mere

Bedre sprog giver et bedre børneliv

Bedre sprog giver et bedre børneliv Bedre sprog giver et bedre børneliv Børnegården Frederiksholm FART PÅ SPROGET Sprogforskningsprojekt fra Center for Børnesprog ved Syddansk universitet Pædagoger der fortsatte deres eksisterende praksis

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Sprog- og læsepolitik

Sprog- og læsepolitik Sprogog læsepolitik d Forord Forord Forord Vores sprog er adgangsbilletten til at tage del i livet. Vi har brug for at magte talesproget, og talesproget er en vigtig forudsætning for en god læse- og skriveudvikling.

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Mål og dataindsamling i dagtilbud. Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder

Mål og dataindsamling i dagtilbud. Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder Mål og dataindsamling i dagtilbud Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder Det fortæller vi om Mål og data i dagtilbud Sprogvurderinger som redskab Pilotprojekt i Grenåvej

Læs mere

God praksis i arbejdet med tosprogede børn i dagtilbud. Erfaringer fra læringskonsulenternes vejledningsindsatser på tosprogsområdet i

God praksis i arbejdet med tosprogede børn i dagtilbud. Erfaringer fra læringskonsulenternes vejledningsindsatser på tosprogsområdet i God praksis i arbejdet med tosprogede børn i dagtilbud Erfaringer fra læringskonsulenternes vejledningsindsatser på tosprogsområdet i 2013-2015 1 Pjecen er udarbejdet af Rambøll Management Consulting for

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

Sprog og læsehandleplan 0-6 år:

Sprog og læsehandleplan 0-6 år: Sprog og læsehandleplan 0-6 år: Blæksprutten - det kulturelle børnehus og Daginstitutionen Alderslyst: På baggrund af den kommunale sprog og læsestrategi samt pjecerne Udvikling af sprogfærdigheder hos

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

SMITTE-beskrivelse af fokus: Sammenhænge mellem dagtilbud og skole

SMITTE-beskrivelse af fokus: Sammenhænge mellem dagtilbud og skole SMITTE-beskrivelse af fokus: Sammenhænge mellem dagtilbud og skole SAMMENHÆNG Baggrund og forudsætninger EVALUERING Registrering og vurdering MÅL Hvad vil vi opnå? TEGN Hvordan kan vi se at vi er på vej

Læs mere

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen 2018-2021 1 FORORD Sprog åbner tusinder af døre og kan give flere børn flere muligheder

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Sprogindsats for Småbørnsområdet

Sprogindsats for Småbørnsområdet Sprogindsats for Småbørnsområdet Indledning Det er fundamentalt for et barns personlige og sociale udvikling, at barnet er i stand til at bruge sproget til at kommunikere med og dermed give udtryk for

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Evaluering af indsatsområder2015/16

Evaluering af indsatsområder2015/16 Evaluering af indsatsområder2015/16 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Fokusområder 2015-2016... 4 Udmeldt indsatsområde: Digital læring 2015-2016... 5 Eget fokusområde: Sprog... 7 Eget fokusområde:

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Vi lærer sprog. Kampagne for årgang databaseret aktionslæring - 20 uger med læsning. Uge

Vi lærer sprog. Kampagne for årgang databaseret aktionslæring - 20 uger med læsning. Uge Vi lærer sprog Kampagne for årgang 2012 databaseret aktionslæring - 20 uger med læsning Uge 4-24 2017 Følg og dokumenter børnenes udbytte af jeres pædagogiske arbejde med Vi lærer Sprog et af de mange

Læs mere

Handleplan for læse- og sprogstrategier.

Handleplan for læse- og sprogstrategier. Handleplan for læse- og sprogstrategier. Daginstitution Midtbyen. Daginstitutionen "Midtbyen" er en gruppe af vuggestuer og børnehaver, som ligger i Midtbyen og på Silkeborg Bad, 2 km fra centrum. Vi er

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Vi inkluderer for mange sprogbørn!!!

Vi inkluderer for mange sprogbørn!!! Vi inkluderer for mange sprogbørn!!! Gitte Skyum Kjøge Leder af Sprogindsats i Viborg kommune Gitte Skyum Kjøge. gis@viborg.dk Tre hovedpunkter i den næste time Sprogkufferter/ hvad er anderledes i vores

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi Indhold Vision... 4 Indledning... 5 Den professionelle tilgang.... 6 Pædagogisk praksis... 8 Sociale arenaer... 10 Kompetenceudvikling... 12 Metode... 14 Organiseringen og samarbejde

Læs mere

Sprogindsatsen i Greve Kommune

Sprogindsatsen i Greve Kommune Sprogindsatsen i Greve Kommune Tosprogede småbørn i alderen 3-6 år. Børnerådsmøde 14. september 2016 Dagtilbudsloven Sprogvurdering og sprogstimulering 11. Siden 1/7. 2010 Kommunalbestyrelsen har ansvaret

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Få gang i sproget. fokus på sprogvejlederens indsats

Få gang i sproget. fokus på sprogvejlederens indsats Få gang i sproget fokus på sprogvejlederens indsats Indhold på workshop 1. Oplæg ved pædagogisk konsulent Sanna Lassen; Horsens Kommunes organisatoriske strategi i forhold til sproglig indsats på 0-6årsområdet

Læs mere

4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare

4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare 4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare S. 1/5 FÆLLES PÆDAGOGISK GRUNDSYN Educare kan ses som et fælles pædagogisk grundsyn. Med educare begrebet åbnes op for en forståelse, hvor

Læs mere

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen En barndom vises ved, at vi er i stad til at blive det vi ikke er. (Lois Hozman). Med disse filosofiske ord har vi i Daginstitutionen Sydbyen udarbejdet

Læs mere

for Dagtilbuddet Skovvangen

for Dagtilbuddet Skovvangen Sprogpjece for Dagtilbuddet Skovvangen Sprogpjece for Dagtilbuddet Skovvangen Denne sprogpjece er udarbejdet af Dagtilbuddet Skovvangens sprogudvalg. Udvalget består af pædagoger og sprogvejledere fra

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog

Strategi og handleplan for sprog Strategi og handleplan for sprog Baggrunden I oktober 2012 præsenterede Børne- og undervisningsministeren Ny Nordisk Skole, der er et tværgående forandringsprojekt dækkende 0-18 år. Målene med Ny Nordisk

Læs mere

Overgange version 1.0

Overgange version 1.0 Hornslet d. 7. juni.2016 Overgange version 1.0 Læring, trivsel og sundhed er de fælles fokuspunkter for børn og elevers udvikling i dagtilbuds- og skoleforløbet. Der blev således i december 2015 nedsat

Læs mere

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om

Læs mere

Sprogindsatser - der styrker børns sprog

Sprogindsatser - der styrker børns sprog Sprogindsatser - der styrker børns sprog På de næste par sider kan du læse mere om de overordnende rammer for sprogarbejdet i Faxe Kommune, herunder hvilke sprogindsatser, der styrker og understøtter børns

Læs mere

Lokal handleplan for sprog. Daginstitution Dagnæs

Lokal handleplan for sprog. Daginstitution Dagnæs 2013 Lokal handleplan for sprog Daginstitution Dagnæs 2013-2014 Louise Ehland & Tilde Duus Frederiksen Daginstitution Dagnæs, Horsens Kommune Revideret d. 22-08-2013 Indhold Sammenhæng Mål Sproglig inklusion

Læs mere

for børn med behov for en særlig indsats

for børn med behov for en særlig indsats DEN GODE OVERGANG for børn med behov for en særlig indsats FRA DAGTILBUD TIL SKOLE I VARDE BY Fælles retningslinjer for dagtilbud og folkeskoler i Varde by for overgangen fra dagtilbud til skole for børn

Læs mere

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud Sprogvurdering Sprogvurdering i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud 1 Kære forældre Kommunerne har i henhold til Dagtilbudsloven 11 ansvar for, at der foretages en sprogvurdering af børn i alderen 3 år,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1 Styrk Sproget Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer Side 1 Formål med dagen At sætte fokus på ledelse og organisering af sprogmiljøer. Udvikling og forankring gennem løbende

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Forudsætninger for en god samtale den gode rollemodel Det sociale miljø har stor betydning for barnets deltagelse

Læs mere

Velkommen til Klynge VE1 s. Sprogarbejde

Velkommen til Klynge VE1 s. Sprogarbejde Et af vores store ønsker i klyngen er at få indrettet et legetek. Et legetek er et rum/ lokale, hvor man kan komme med en lille gruppe børn og lege forskellige sproglege, eller man kan låne sprogmateriale

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 1. INTRODUKTION 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2.1 DE OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL Kommunens fastsatte overordnede

Læs mere

Faktaoplysninger. Den integrerede institution Kaskelotten Nøreng Ribe. Telefon Hjemmeside:

Faktaoplysninger. Den integrerede institution Kaskelotten Nøreng Ribe. Telefon Hjemmeside: 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Indsatsområder april 2014 til Marts 2017... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog....

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Udviklingsmål. [Eltang Skole og Børnehave]

Udviklingsmål. [Eltang Skole og Børnehave] Udviklingsmål [Eltang Skole og Børnehave] Spørgsmål til overvejelse, når I arbejder med skemaet: Udviklingsmål: Hvad vil vi gerne opnå? Kan målet opdeles i flere og måske mere konkrete og lettere målbare

Læs mere

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Oktober 2014. Baggrund Lokale politikker, og strategier (herunder Sprog- og Læsestrategi 0-18 år) Central lovgivning Forskning

Læs mere

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog... 5 Vidensstrategi / science... 8 Kunstneriske udtryksformer i et konstruktionsperspektiv... Krop og bevægelse... 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel Tilsynsskema Private dagtilbud Holbæk kommune Revideret februar 2015 Tilsynet Tilsyn i dagtilbud er lovpligtigt og skal ske minimum hver andet år. Tilsynsforpligtelsen udmøntes efter 15 og 16 i Lov om

Læs mere

Evaluering af Læreplaner 2015/2016

Evaluering af Læreplaner 2015/2016 Evaluering af Læreplaner 2015/2016 1 Indhold EVALUERING AF AFDELINGERNES LÆREPLAN 3 EVALUERING AF DAGTILBUDDETS LÆREPLAN 10 BEMÆRKNINGER TIL LÆREPLANEN OG EVALUERINGEN 13 2 Evaluering af AFDELINGERNES

Læs mere

Aktuelle materialer til læsevejlederen

Aktuelle materialer til læsevejlederen Aktuelle materialer til læsevejlederen Forskerklummer et nyt tiltag Læsesyn og kompleksitet En læseunderviser skal kunne se og kombinere læsning og literacy fra flere perspektiver. Et læsesyn er ikke nok.

Læs mere

Bakkegårdens forankrings- og udviklingsplan for styrkelse af tosprogede børns sproglige udvikling.

Bakkegårdens forankrings- og udviklingsplan for styrkelse af tosprogede børns sproglige udvikling. Bakkegårdens forankrings- og udviklingsplan for styrkelse af tosprogede børns sproglige udvikling. En barndom vises ved, at vi er i stand til at blive det vi ikke er. (Lois Hozman). Det første afsæt for

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier Opsamling og kobling Sprogpakken Understøttende sprogstrategier & Hvad er centralt for børns sprogtilegnelse (jf. dag 1) At den voksne: skaber et rigt og varieret e sprogligt g miljø får barnet til at

Læs mere

Personlige kompetencer

Personlige kompetencer Personlige kompetencer Alle børn får lige muligheder for at få kendskab til computer og IPad. Børnene får et sundt, naturligt og afslappet forhold til computer og IPad i dagligdagen. Vi arbejder hen imod

Læs mere

Kontrakter Børn og Unge 2015-17. Læring og Samarbejde

Kontrakter Børn og Unge 2015-17. Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Viborg Kommune. Spurvehuset DIALOGBASEREDE AFTALER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Spurvehuset DIALOGBASEREDE AFTALER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Spurvehuset DIALOGBASEREDE AFTALER RAPPORT DANNET 03-05-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Flygtninge 2016 3 2 Overgang mellem tilbud 2016 4 3 Pædagogiske aktiviteter i hele åbningstiden

Læs mere

2. Indsamling af viden og metoder der kan udbredes til hele Køge Kommune, for at forbedre alle børns sproglige forudsætninger.

2. Indsamling af viden og metoder der kan udbredes til hele Køge Kommune, for at forbedre alle børns sproglige forudsætninger. NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og unge Sekretariatet Evaluering af projekt Fælles sprog, fælles fremtid I perioden 2013 til 2014 har der i Moseengens Børnehus været et projekt om fælles

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 3 TIL 6 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 3 TIL 6 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 3 TIL 6 ÅR 1. INTRODUKTION 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2.1 DE OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL Kommunens fastsatte overordnede

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for temaet omkring Børnehaveklassen Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 1. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation, som indsamles i Læringshjulet 1. De danske dagtilbud og kommuner har forskellige

Læs mere

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013 De pædagogiske læreplanstemaer BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIK- LING SOCIALE KOMPETEN- CER SPROG Det generelle arbejde med de pædagogiske læreplaner på institutionsniveau Temaer omkring kroppen, hvordan

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Pædagogisk kontinuitet Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Introduktion til Pædagogisk Kontinuitet Baggrund for opstart af projektet Pædagogisk kontinuitet siden 2006

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

I VUGGESTUEN BØRNEREDEN

I VUGGESTUEN BØRNEREDEN I VUGGESTUEN BØRNEREDEN Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre, og der findes mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces, og som skal have

Læs mere

Børnehaven Grønnegården

Børnehaven Grønnegården Børnehaven Grønnegården 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for

Læs mere

Netværksmøde Sprogvejledere Fredag 9. december 2016 Kl Dagtilbud & Skole

Netværksmøde Sprogvejledere Fredag 9. december 2016 Kl Dagtilbud & Skole Netværksmøde Sprogvejledere Fredag 9. december 2016 Kl. 9.00-11.00 Dagtilbud & Skole Dagsorden 1. Siden sidst? 2. Ny litteratur 3. Literacydag i Aarhus 1. Siden v. Betina, sidst? Anita og Gitte 4. Handleplaner

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

God praksis i arbejdet med tosprogede børn og unge i skole og fritidstilbud

God praksis i arbejdet med tosprogede børn og unge i skole og fritidstilbud God praksis i arbejdet med tosprogede børn og unge i skole og fritidstilbud Erfaringer fra læringskonsulenternes vejledningsindsatser på tosprogsområdet i 2013-2015 1 Pjecen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Digitalisering...11

Indholdsfortegnelse. Digitalisering...11 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder september 2014 til juni 2016... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 11/28371 Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børnehus, distrikt Pædagogisk leder, mail. Tlf. Antal fastansatte medarbejder Antal børn (enheder) Idrætsbørnehuset Troldhøjen

Læs mere

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Horsens Kommune Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Udarbejdet januar 2012 Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Læsning er en dimension i ALLE fag, og derfor er og vil det

Læs mere