Bilag 3. Takstprincipper. i forbindelse med Rammeaftale 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3. Takstprincipper. i forbindelse med Rammeaftale 2009"

Transkript

1 26. august 2008 Bilag 3 Takstprincipper i forbindelse med Rammeaftale 2009 på det sociale- og socialpsykiatriske område i Syddanmark Takstprincipperne er behandlet i kontaktudvalget den 28. april samt den 25. august 2008 Bilag 3

2 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Kontaktpersoner...1 Det lovmæssige grundlag...1 Grundlæggende takstprincipper...2 VISO og konsulentydelser...3 Hvornår skal taksterne differentieres?...3 Aftaler om særforanstaltninger, enkeltmandsprojekter og omplacering i forhold til takstgrupper...3 Særligt vedrørende støttecenterpladser...4 Midlertidige pladser...4 Finansiering af befordring til og fra dagtilbud...4 Finansiering af ledsagelse...5 Betalingsaftaler...5 Afregnings- og betalingsregler...6 Elementer i takstberegningen...6 Belægningsprocent...7 Løn der kan henføres til pågældende tilbud/ydelse...7 Udvikling uddannelse af personale, opkvalificering af tilbud mv....7 Administration (ledelse, administration, kontoromkostninger, IT mv.)...7 Indtægter beboerbetaling, salg af ydelser...7 Ejendomsudgifter...8 Reguleringer i forhold til tidligere år...8 Overhead...8 PL-fremskrivning af taksterne...9 Begrundelse for takstændringer...9 Håndtering af byggesager i rammeaftalen...9 Tilsyn...9 Afskrivning og forrentning af kapitalapparat...9 Hensættelser til tjenestemandspension Håndtering af efterregulering ved lukning af tilbud...10 Objektiv finansiering af særlige tilbud...11 Bilag 3

3 Indledning I forbindelse med Rammeaftale 2009 og fremadrettet er det, ligesom i rammeaftalen for 2008, aftalt at udarbejde et sæt fælles takst- og ydelsesprincipper. Retningslinjerne er godkendt af Det Administrative Samarbejdsforum, kommunaldirektørkredsen, Kommunekontaktrådet (KKR) og Kontaktudvalget i Syddanmark i foråret En uddybende beskrivelse af baggrunden for takst- og ydelsesprincipperne kan hentes på Til indberetning af takster er etableret et elektronisk indberetningssystem. Der er udarbejdet et regneark, som kan anvendes som beregningsredskab, forud for indberetningen af taksterne i det elektroniske indberetningssystem. De forventede takster skal opgøres i 2008 prisniveau (ikke PL-fremskrevet) og indberettes til Region Syddanmark senest fredag den 20. juni De endelige takster skal indberettes den 1. november 2008 (PL-fremskrevede). Kontaktpersoner Hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med beregning af taksterne kan følgende personer kontaktes: Bent Thomsen, Esbjerg Kommune, tlf , Torben Krone; Odense Kommune, tlf , Bruno S. Jensen, Region Syddanmark, tlf , Bruno.S. Lisa Vissing, Region Syddanmark, tlf , I februar 2007 besluttede kommunaldirektørkredsen, at tilbud til adfærdsvanskelige børn og unge, specialundervisning samt misbrugsområdet, der lovgivningsmæssigt ligger uden for rammeaftalen, i 2008 og fremadrettet er omfattet af rammeaftalens takst- og ydelsesprincipper. Denne vejledning retter sig derfor ligeledes til dette område, med mindre der aftales andet. Derimod omfatter vejledningen ikke kommunikations- og hjælpemiddelområdet, hvor der fra 2008 er aftalt særskilte finansieringsmodeller, som fortsat udvikles i dialog med brugerkommunerne. Det lovmæssige grundlag De fælles retningslinier for takst- og ydelsesstrukturen i Region Syddanmark baserer sig på følgende regelsæt og vejledninger: Lov om social service 6, stk. 4 og 185 b, stk. 5 i lov om almene boliger (Regler om redegørelser og rammeaftaler om behov for sociale tilbud og almene ældreboliger i regionen). Lov om ændring af 174 i lov om social service (indførelse af omkostningsbestemte takster for kommunale tilbud). 1

4 Bekendtgørelse af 23. januar 2006 om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde. Bekendtgørelse af 15. juni 2006 om befordringsudgifter. Bekendtgørelse af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Vejledningen til bekendtgørelsen om rammeaftaler mv. Specialundervisningslovens 6 h samt bekendtgørelse af 24. april 2006 om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til Regionsrådet, rammeaftalen mv. Fælles vejledning fra KL og Amtsrådsforeningen om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet, oktober Indenrigsministeriet: Budget og regnskabssystem for regioner. Denne opdateres løbende på indenrigs- og sundhedsministeriets hjemmeside. Grundlæggende takstprincipper I forbindelse med fastlæggelse af takstprincipperne for Rammeaftalerne er kommunerne og regionen enige om, at de konkrete principper skal tage afsæt i følgende hensyn: Mindst mulig administration Færrest mulige takster Færrest mulige tillægsydelser Ovenstående hensyn skal sikre, at systemet bliver gennemsigtigt og let at administrere for kommuner, institutioner og region. Det indebærer bl.a., at de enkelte takster så vidt muligt skal omfatte et så bredt felt af ydelser, at hyppige forhandlinger om enkeltydelser undgås. Der er desuden lagt vægt på, at den enkelte bruger af tilbud omfattet af rammeaftalerne ofte har et meget svingende funktionsniveau og deraf følgende svingende behov for bistand, pleje eller omsorg. Det er derfor vigtigt, at takststrukturen udformes på en sådan måde, at det giver det enkelte tilbud mulighed for en fleksibel ressourceudnyttelse indenfor tilbudets samlede ramme og at unødige justeringer og forhandling af individuelle takster i videst muligt omfang undgås. Pris og indhold for et givet tilbud skal være synligt og gennemskueligt. Indholdet i de dag- og døgntilbud, der er omfattet af rammeaftalen, må nødvendigvis ses i sammenhæng. De enkelte delydelser kan ikke stå alene, men vil for den overvejende dels vedkommende være hinandens forudsætning og tilsammen udgøre det behandlingsmæssige eller pædagogiske fundament for tilbudet. Denne pakke af delydelser definerer tilbudets grundydelse, og taksten er betalingen for denne. Selv om udgangspunktet er, at delydelserne skal ses i sammenhæng og tilsammen udgøre en takst, kan brugerne på det enkelte tilbud godt have så forskellige funktionsniveauer, at det er hensigtsmæssigt at operere med flere takster. Målestokken er som udgangspunkt personaleudgiften pr. bruger. Der beregnes som udgangspunkt én takst for hver gruppe af brugere, der modtager samme tilbud og indgår i samme faglige og driftsmæssige sammenhæng. 2

5 Normalt vil der for brugere på samme afdeling være så sammenlignelige omfang af behov for personalebistand, at der i de fleste tilfælde meningsfyldt vil kunne etableres én fælles takst for afdelingen som helhed. I særlige tilfælde, hvor der er store forskelle mellem de enkelte brugeres behov, kan det være relevant at differentiere taksten for brugerne på en afdeling. Det kan ske ved at beregne en individuel takst for de brugere, som har et særligt stort behov for personalebistand. På større tilbud, der er præget af stor variation i tyngden af brugernes behov inden for og imellem afdelinger, kan der undtagelsesvist anvendes en model med faste og tværgående takstkategorier, som brugerne individuelt visiteres til. Kategorierne gælder for brugere med sammenlignelige behov og ressourcetræk. Det forudsætter enighed mellem handlekommune og udbyder, hvis borgeren skal visiteres til en anden kategori end den, borgeren oprindeligt er indplaceret i. VISO og konsulentydelser Udgifter til ydelser, der leveres til VISO samt konsulentydelser, der ydes til kommuner skal ikke indgå i beregningsgrundlaget, da disse ydelser ikke skal finansieres via taksterne. Konsulentydelser beregnes omkostningsbaseret som alle øvrige ydelser, men skal ikke indberettes. Hvornår skal taksterne differentieres? Der er ikke fastsat en grænse for, hvor meget udgiften maksimalt bør variere for at opnå en rimelig overensstemmelse mellem takst og ydelse og samtidig undgå en uhensigtsmæssig opsplitning af systemet samt et administrativt tungt system. Det anbefales, at der i forbindelse med takstfastsættelsen gøres følgende overvejelser: Kan brugerne indenfor de enkelte tilbudstyper (dagtilbud/døgntilbud)på tilbudet meningsfuldt grupperes i driftmæssigt sammenhængende grupper med nogenlunde ensartede behov og bemanding? Hvis dette er tilfældet, udarbejdes et skøn over den faktiske årlige udgift for de forskellige brugergrupper. Som vejledende retningslinie anbefales, at der opdeles i særskilte takster, hvis forskellen pr. bruger, overstiger ca kr. for døgntilbud og ca kr. for dagtilbud på årsniveau. Retningslinierne suppleres dog under alle omstændigheder med konkrete skøn i forhold til det enkelte tilbud. I overvejelserne om eventuel opdeling i flere takstgrupper kan indgå forhold som tilbudets størrelse samt om der er selvstændigt definerede målgrupper/afdelinger på tilbudet. Aftaler om særforanstaltninger, enkeltmandsprojekter og omplacering i forhold til takstgrupper Når der er enighed mellem udbyder og handlekommunen kan den enkelte udbyder etablere både særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter. 3

6 Særforanstaltninger forstås her som foranstaltninger, der etableres i en eksisterende plads, men til en særlig takst, der afviger fra den godkendte takst for pladsen. Enkeltmandsprojekt forstås her som et projekt, hvor der etableres en plads udover de godkendte pladser, og til en særlig takst. Der skal være enighed om foranstaltningerne og betalingerne herfor mellem ovennævnte parter forud for iværksættelse af foranstaltningerne. Der kan forhandles om nedsættelse af overhead, der overstiger overhead i forbindelse med den højeste almindelige takst på tilbudet vedrørende særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter. Under alle omstændigheder tages udgangspunkt i princippet om omkostningsbaserede takster. Aftaler om særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter skal altid indgås med udbyderen på centralt/forvaltningsniveau. Såvel udbyder som handlekommune kan anmode om, at der udarbejdes kontrakt for særforanstaltninger og enkeltemandsprojekter, der er oprettet forud for 1. januar 2007, og hvor der ikke allerede foreligger en kontrakt. Særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter indmeldes i forbindelse med den almindelige takstberegningsprocedure. Enkeltmandsprojekter bortfalder ved pladsledighed. Særforanstaltninger kan ved ophør belægges med ny bruger til almindelig takst. Vilkår for betaling af særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter, herunder etableringsomkostninger, opsigelsesvarsler og eventuelle særlige regnskabsaflæggelser, skal præciseres i aftalerne mellem handlekommune og udbyder. Særligt vedrørende støttecenterpladser Denne type tilbud opfattes i takstmæssig forstand som konsulentydelser, der kan udføres, når der er enighed mellem udbyder og handlekommune. Antal brugere af sådanne ordninger registreres ikke som pladser, men antal brugere opgøres én gang årligt pr. 1. marts. Taksterne indberettes i forbindelse med den almindelige takstberegningsprocedure. Midlertidige pladser Det aktuelle antal midlertidige pladser pr. 1 marts indskrives i rammeaftalen som en aktuel status for det konkrete tilbud. Taksterne indberettes i forbindelse med den almindelige takstberegningsprocedure. Finansiering af befordring til og fra dagtilbud Taksten skal som udgangspunkt indeholde alle delydelser i tilbudspakken, dog undtaget befordring. Befordring til og fra dagtilbud skal ikke længere være en del af det takstfinansierede tilbud, jf. BEK 628 af 15. juni Disse udgifter skal fremover afholdes af den enkelte betalingskommune. Det er op til den enkelte udbyder og handlekommunerne at aftale kørselsordninger, herunder om udbyder etablerer fælles kørselsordninger samt i givet fald, hvordan den enkelte kørselsordning konkret beregnes. Det afgørende er, at befordringsudgiften afholdes sær- 4

7 skilt for hver enkelt bruger samt, at handlekommunerne for hver enkelt bruger tager stilling til, om man ønsker at indgå i kørselsordninger eller selv ønsker at varetage kørslen. Hvis driftsherren selv varetager hele det administrative arbejde i forbindelse med en kørselsordning, kan der beregnes overhead op til den maksimale generelle overheadprocent. Hvis leverandøren af kørselsordningen helt eller delvist administrerer kørselsordningen, skal overheaden reduceres tilsvarende. Det er således en forudsætning, at udgiften til administration af kørsel kun afholdes én gang og maksimalt med den generelle overheadprocent. Driftsherren fremsender afregning for kørslen sammen med den øvrige afregning. Finansiering af ledsagelse Efter kommunalreformen er ledsagelse efter Lov om social service, 97 ikke en del af institutionstilbudet, og skal derfor heller ikke finansieres af de takster, som fremgår af rammeaftalen mellem kommunerne og regionen. Betalingsaftaler Kommuner, der køber ydelser i andre kommuner eller hos Region Syddanmark, indgår en betalingsaftale med den enkelte udbyder. Betalingsaftalen skal indeholde alle nødvendige detailoplysninger til brug for afregningen og tilpasses de afregningssystemer, der anvendes i kommunerne og Region Syddanmark. Betalingsaftalen skal således som minimum omfatte: Information om, hvem der er handlekommune samt hvem der er betalingskommune Oversigt over tilbudets indhold, herunder bevillingsparagraf, der indgår i tilbudet Bevillingsomfanget for evt. enkeltydelser Startdato og priser for evt. enkeltydelser Opsigelsesvarsel Ændringer i et aftalt tilbud skal aftales efter samme retningslinier. Betalingsaftalen indgås mellem handlekommune og udbyder. I de tilfælde, hvor der er anden betalingskommune, skal denne myndighed afregne efter den indgåede betalingsaftale. Handlekommunen skal sikre tidlig information til betalingskommunen (i de tilfælde hvor handleog betalingskommune ikke er sammenfaldende) om, hvilke beslutninger der træffes vedrørende ændring af tilbud til borgerne. Handlekommunen har desuden en naturlig pligt til at sikre en hensigtsmæssig balance mellem faglige og økonomiske hensyn. Dette skal forstås således, at borgeren skal have det fagligt vurderede nødvendige tilbud og at dette skal tilvejebringes på en økonomisk forsvarlig måde. Betalingsperioden er normalt fra startdato til ophørsdato plus opsigelsesvarsel. Startdatoen svarer til indskrivningsdatoen, og ophørsdatoen er sidste dag, borgeren modtager ydelsen. I forbindelse med ophør af en plads bortfalder betalingspligten, hvis pladsen besættes til anden side inden udgangen af en betalingsperiode. Betalingspligten bortfalder fra det tidspunkt, hvor pladsen belægges på ny. Udbyder skal tilstræbe at besætte ledige pladser så hurtigt som muligt. Flyttes en person fra et ekstraordinært tilbud, hvor der er aftalt en særskilt takst, kan udbyderen af tilbudet have ekstra omkostninger forbundet med lukning af tilbudet. Der kan indgås en aftale om betaling for et sådant tilbud ud over den faktiske ophørsdato, hvis udbyderen kan dokumentere omkostninger forbundet med lukning af tilbudet. 5

8 Afregnings- og betalingsregler Ved varslede ophør fra handlekommunen, hvor varslingsfristen overholder nedenstående frister, betales alene til ophørsdato. Ved ophør, der ikke overholder nedenstående frister, aftales følgende afregnings- og betalingsreglerne for tilbud: 1. Botilbud: Løbende måned + 1 måned. 2. Dagtilbud: Løbende måned. 3. Krisecentre og sociale døgncentre: Afregnes til og med udskrivningsdagen. Ved ophør i tilbud som følge af dødsfald gælder ovennævnte opsigelsesregler ligeledes. I tilfælde af uenighed mellem udbyder og handlekommune om revisitation af en borger som følge af ændrede behov for støtte, kan udbyderen opsige tilbudet. I sådanne tilfælde er varslingsfristen minimum 2 måneder. Der skal varsles skriftligt. Der opfordres til tæt samarbejde mellem udbyder og handlekommune med henblik på, at sådanne situationer så vidt muligt undgås. Hvis en udbyder eller handlekommune har en formodning om, at en borgers behov vil ændre sig i et omfang som kan have konsekvenser for den aftalte takst, kan dette eventuelt anføres i forbindelse med matchningen ved indskrivningen i tilbudet. Udbyderen sender månedlige afregninger til betalingskommunerne. Fristen for betaling fastsættes til 1 måned. Betalingerne skal ske elektronisk. Senere betalinger end 1 måned påføres morarenter. Regningen betales uanset enighed om regningens størrelse. Er der uenighed om en regning, meddeles dette udbyderen, hvorefter det er udbyderen, der skal foretage de nødvendige berigtigelser i kommende afregning. Dette princip er nødvendigt, hvis afregningssystemerne skal fungere effektivt. Elementer i takstberegningen I bekendtgørelsen om rammeaftaler mv. pålægges kommuner og regioner at udspecificere taksterne på det enkelte tilbud i følgende omkostningskategorier: 1. Løn, der kan henføres til pågældende tilbud/ydelse. 2. Udvikling uddannelse af personale, opkvalificering af tilbud mv. 3. Administration (ledelse, administration, kontoromkostninger, edb mv.) 4. Andel af central ledelse og administration (overhead) 5. Tilsyn 6. Ejendoms og kapitalomkostninger (vedligeholdelse/afskrivninger mv.) 7. Reguleringer i forhold til tidligere år (dækning af overskud/underskud) 8. Øvrige omkostninger og indtægter, der kan henføres til pågældende tilbud/ydelse denne er en ekstra kategori i forhold til bekendtgørelsen. I denne kategori placeres de omkostninger og indtægter, der ikke meningsfuldt falder ind under de øvrige hovedkategorier. 6

9 Nedenfor er anført, hvilke principper der lægges til grund i takstberegningsskemaet. Belægningsprocent Belægningsprocenten tages som et gennemsnit af de sidste to års belægningsprocenter suppleret med en konkret vurdering. Afviges der væsentlig fra dette, begrundes afvigelsen. Løn der kan henføres til pågældende tilbud/ydelse Der henvises til vejledningen for en nærmere beskrivelse. Udvikling uddannelse af personale, opkvalificering af tilbud mv. Her er tale om to principielt forskellige slags omkostninger: For det første omkostninger til kurser, efteruddannelse og kompetenceudvikling mv. samt udvikling af faglige profiler for personale ansat på tilbudene. For det andet omkostninger til udvikling ud over almindelige kurser mv., fx midler til at frikøbe arbejdskraft på tilbudet til gennemførelse af udviklingsprojekter. I henhold til rammeaftalen afsættes 0,5 % til dette formål. Med henblik på større udviklingsprojekter kan disse udviklingsmidler puljes på tværs af tilbud og driftsherre inden for følgende seks målgrupper: Tilbud til psykisk og fysisk handicappede voksne Tilbud til psykisk og fysisk handicappede børn Socialt truede børn og unge Socialt udsatte Socialpsykiatriske tilbud Specialundervisning Administration (ledelse, administration, kontoromkostninger, IT mv.) Her er tale om lønomkostninger til ledelsen på tilbudet samt løn til kontorpersonale m.v. ansat på tilbudet (se vejledningen til takstskemaet). Omkostninger til kontorhold, IT mv. medregnes ligeledes under Administration. Tilbudets andel af omkostninger til centrale IT-systemer, software m.v. finansieres dog via den fælles overhead på maksimum 5 %. Indtægter beboerbetaling, salg af ydelser Beboerbetalinger samt udgifter, der er relateret til beboerbetalingerne, trækkes ud af budgettet forud for takstberegningen. Indtægter fra værksteder m.v. skal således ligeledes trækkes ud forud for takstberegningen. Hovedprincippet er, at det i beregningen skal sikres, at udgifter kun finansieres én gang, enten via takstindtægter eller andre indtægter. 7

10 Ejendomsudgifter På baggrund af dialog i takstgruppen er konklusionen, at det ikke er muligt at gennemføre helt ensartede principper for dette område. Det er imidlertid afgørende, at den enkelte udbyder sikrer, at der ikke sker dobbeltindregning af udgifterne. Her placeres omkostninger til normal vedligehold samt omkostninger til opvarmning, el, ejendomsskat, vand og forsikringer, der ikke betales af beboerne. Derudover skal alle udgifter til bygningsvedligeholdelse over en årrække naturligvis indregnes i taksterne. Dette kalkuleres efter driftsherrens regler. Reguleringer i forhold til tidligere år Hovedprincippet er, at reguleringerne følger udbyderens overførselsregler. Derudover er der enighed om følgende principper: For at sikre en rationel drift på det enkelte tilbud kan mindre regnskabsmæssige afvigelser fra budgettet - herunder også afvigelser som følge af over- eller underbelægning - overføres til kommende år. Det overførte over-/underskud må maksimalt udgøre +/- 5 % af årets omkostningsbaserede budget. Afvigelser udover +/- 5% skal indregnes i taksterne 2 år efter det år, som over/underskuddet vedrører. Der er udarbejdet et vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Efterregulering af over- eller underskud i taksterne for 2007 (se I notatet er givet en række konkrete eksempler på håndtering af sådanne tilfælde. I tilfælde af huslejetab i almene boliger indgår dette på lige fod med andre udgifter i tilbudets regnskab. Hvis en person er indskrevet i et midlertidigt botilbud og bevarer sin egen bolig under opholdet, skal huslejebetaling, herunder lys og varme, betales af betalingskommunen, jf. bekendtgørelse nr af 12. december Overhead Her medregnes omkostningerne til direkte og indirekte overhead. Denne post skal således dække løn til rådhuspersonale, politikere, kontorfaciliteter, kurser osv. til denne personalegruppe. Denne post indregnes i Rammeaftale 2009 med et fast overheadtillæg inkl. andelen til tilsyn. Overheadprocenten fastsættes af den enkelte udbyder, dog med en maksimumgrænse på 5%. Overhead beregnes af: I. Løn II. Administration III. Udvikling afsat i driftsbudgettet IV. Indtægter V. Øvrige driftsudgifter VI. Ejendomsudgifter og husleje VII. Puljer 8

11 VIII. Forrentning og afskrivninger IX. Opsparede tjenestemandspensioner. PL-fremskrivning af taksterne De forventede takster, som indberettes den 20. juni 2008 skal indberettes i årets priser (2008). De endelige takster, som skal indberettes til Region Syddanmark i det elektroniske indberetningssystem senest den 1. november 2008 skal være PL-fremskrevne og det skal fremgå, hvilken PL-fremskrivningsprocent, der er anvendt. Der skal anføres en gennemsnitlig PLfremskrivningsprocent for de indberettede takster (og ikke de forskellige PLfremskrivningsprocenter der findes for forskellige omkostningskategorier). Da de forventede takster indberettes i årets priser mens de endelige takster indberettes PL-fremskrevet skal alle takster indberettes den 1. november (i modsætning til tidligere år, hvor det alene var ændrede takster der blev indberettet). Begrundelse for takstændringer I forbindelse med indmelding af såvel forventede som endelige takster for 2009 skal udbyderne begrunde alle takstændringer udover PL-fremskrivningen i forhold til taksterne for 2008, det vil sige såvel budgetudvidelser som budgetreduktioner. Takstændringer skal forklares på budgetniveau, altså hvor der er meddelt et selvstændigt budget med et budgetansvar. Der skal anføres såvel absolut som procentuel takstændring og i takstindberetningsskemaet er anført et antal hovedkategorier til forklaring af eventuelle takstændringer. Håndtering af byggesager i rammeaftalen Det påhviler udbyderen at agere rettidigt i forhold til at informere handlekommuner og betalingskommuner om anlægsplaner, såvel nybyggeri som ombygning, der kan påvirke den fremtidige takst, på lige fod med andre planer om ændringer i serviceniveau. Derudover behandles takstændringer som følge af byggesager på samme måde som alle øvrige takstændringer. Tilsyn Udbyderen fastlægger niveauet for tilsyn og dermed hvilken procentsats, der skal benyttes til beregning af udgifterne til tilsyn. Omkostningerne indgår i det faste overheadtillæg på maksimum 5 %. Afskrivning og forrentning af kapitalapparat Der er tale om følgende omkostninger: I. Afskrivninger: Omkostninger til afskrivning af bygninger, inventar, busser osv. II. Andre kapitalomkostninger: 9

12 Forrentning af faste aktiver og andre mellemværender. Indregningen af afskrivningerne sker konkret ud fra de budgetterede afskrivninger i det omkostningsbaserede budget. Ejendomsværdien for det enkelte tilbud i 2004, lægges til grund for afskrivningen. Dette betyder, at taksten for år 2009 skal indeholde afskrivninger af aktiver, der: Fremgår af delingsaftalen Er anskaffet siden opgørelsestidspunktet i delingsaftalen Forventes anskaffet inden udgangen af år For bygninger opført før 1. januar 1999 lægges ejendomsværdien for 2004 til grund for afskrivningen. For nyere bygninger tages udgangspunkt i kostprisen. Derudover foretages regulering i tilfælde af nyinvesteringer. Konkret betyder det følgende: I. At der på baggrund af bygningernes værdi opstilles et 30-årigt serielån med en rente svarende til diskontoen pr. 1. maj I taksten indregnes så 5. års afdrag og renter, da dette svarer til 2009 i afdragsrækken på de overdragne aktiver. Afdragsdelen på lånet modsvarer således afskrivningen, og renterne modsvarer andre kapitalomkostninger. II. Grunde skal ikke afskrives, men skal forrentes med diskontoen pr. 1. maj III. Andre aktiver med en anskaffelsessum over kr. afskrives og forrentes efter gældende regler. Det skal sikres, at udgifter kun finansieres én gang. IV. Byggeprojekter aktiveres efter driftsherres regler på området V. For almennyttige boliger skal servicearealernes afskrivning og forrentning indgå i taksten. Afskrivning og forrentning af boligdelen finansieres via huslejebetalingen og skal derfor ikke indgå i taksten. Hensættelser til tjenestemandspension 2009 For forsikrede tjenestemænd anføres forsikringspræmien, mens omkostningerne til ikke forsikrede tjenestemandspensioner i 2009 fastsættes til 20,3 % af den pensionsgivende løn til den enkelte tjenestemand. Pensionsforpligtigelsen skal aktuarmæssigt opgøres mindst hvert 5. år. Hensættelserne på balancen skal herefter op- eller nedskrives, så den bogførte værdi svarer til den aktuarmæssige værdi. Op- og nedskrivningerne modposteres på balancen og føres derfor ikke tilbage til taksten. Håndtering af efterregulering ved lukning af tilbud Det påhviler udbyderen at udvise rettidig omhu i forhold til at informere handlekommuner og betalingskommuner tidligt om mulig lukning af tilbud. Såfremt et tilbud må lukke som følge af manglende belægning, efterreguleres der ved lukningen af tilbudet på følgende måde: Efterre- 10

13 guleringen fordeles forholdsmæssigt mellem betalingskommunerne efter det samlede antal anvendte belægningsdage i 3 år forud for det år, hvori beslutning om lukning af tilbud træffes. Herved er det hensigten at sikre, at der fortsat visiteres til et tilbud, som har vigende belægning, således at efterreguleringen ikke påvirkes negativt. I tilfælde af lukning af et tilbud påhviler det udbyderen at tilstræbe en minimering af omkostningerne i forbindelse med lukningen. I efterreguleringen indregnes driftsudgifter samt salg af inventar m.v., som er afskrevet. Bygninger, grunde samt inventar under afskrivning indgår ikke i opgørelsen. Det maksimale underskud, som kan pålignes købskommunerne, må ikke overstige 50 % af det oprindeligt vedtagne driftsbudget i lukningsåret. Herved sikres, at udbyderen udviser rettidig omhu. Senest 2 måneder efter lukning af tilbudet, skal der fremsendes en foreløbig opgørelse over efterreguleringen samt en fordeling af denne på købskommuner. Den endelige opgørelse og fordeling skal senest foreligge ved det efterfølgende regnskab. Ovenstående regler gælder ligeledes bagudrettet for tilbud lukket i 2007 eller Objektiv finansiering af særlige tilbud I henhold til bekendtgørelse nr. 781 af 6. juli 2006 om principper for kommunernes finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud, bekendtgørelse nr. 781 af 6. juli 2006 om principper for kommunens finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud samt bekendtgørelse nr. 893 af 9. juli 2007 om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet er der objektiv finansiering af enkelte lands- og landsdelsdækkende tilbud i Syddanmark. Det drejer sig om den sikrede institution Egely i Middelfart samt specialskolerne Nyborgskolen og Fredericiaskolen. Den faktuelle objektive finansiering fordelt på kommuner fremgår af den specificerede tilbuds- og takstoversigt, som er bilag til rammeaftalen. 11

Bilag 9: Takstberegning

Bilag 9: Takstberegning Bilag 9: Takstberegning Taksterne for 2012 skal være indberettet senest 1. november 2011. Indberetningen skal foretages i en database, som stilles til rådighed af det fælleskommunale socialsekretariat.

Læs mere

Indledning. Tilbud i Udviklingsstrategien og Styringsaftalen. Fælles ambitioner og initiativer. Specialiserede tilbud i Syddanmark

Indledning. Tilbud i Udviklingsstrategien og Styringsaftalen. Fælles ambitioner og initiativer. Specialiserede tilbud i Syddanmark Indledning...2 Tilbud i Udviklingsstrategien og Styringsaftalen...2 Fælles ambitioner og initiativer...2 Håndtering af lukning af tilbud...4 Håndtering af oprettelse af tilbud og pladser...5 Ændring af

Læs mere

Takstprincipper. i forbindelse med Rammeaftale 2008

Takstprincipper. i forbindelse med Rammeaftale 2008 Takstprincipper i forbindelse med Rammeaftale 2008 på det sociale- og socialpsykiatriske område i Syddanmark august 2007 Takstprincipperne er udarbejdet af den fælles takstarbejdsgruppe, som er nedsat

Læs mere

Styringsaftale 2012. Møde i KI(11 Syddanmark den Dagsordenens punkt 2. 7

Styringsaftale 2012. Møde i KI(11 Syddanmark den Dagsordenens punkt 2. 7 Styringsaftale 2012 Møde i KI(11 Syddanmark den Dagsordenens punkt 2. 7 Vn Indledning 2 Tilbud i Udviklingsstrategien og Styringsaftalen 2 Fælles ambitioner og initiativer 2 Håndtering af lukning af tilbud

Læs mere

Takstprincipper. Rammeaftale på det sociale område i Syddanmark

Takstprincipper. Rammeaftale på det sociale område i Syddanmark Takstprincipper Rammeaftale 2010 på det sociale område i Syddanmark Indholdsfortegnelse Indledning...1 Kontaktpersoner...1 Det lovmæssige grundlag...2 Grundlæggende takstprincipper...2 VISO og konsulentydelser...3

Læs mere

Bilag 1. Vejledning til regneark til takstberegning

Bilag 1. Vejledning til regneark til takstberegning Bilag 1. Vejledning til regneark til takstberegning 11. maj 2007 Dette bilag fortæller, hvordan regnearkene er opbygget og hvilke forhold, der skal tages hensyn til. Der er 2 regneark til takstberegning.

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning Bilag til takstprincipper 2014 Vejledning til regneark til takstberegning Juni 2013 1 Indledning Indberetningen af takster og andre ydelsesoplysninger til Styringsaftale 2014 foregår direkte via det elektroniske

Læs mere

Bilag til Styringsaftalen 2013...1 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen...1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag...

Bilag til Styringsaftalen 2013...1 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen...1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... BILAG Bilag til Styringsaftalen 2013...1 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen...1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag...1 Bilag 3: Kategorisering af tilbud...2 Bilag 4: Takstoversigt...3 Bilag

Læs mere

Bilag til takstprincipper. Vejledning til regneark til takstberegning

Bilag til takstprincipper. Vejledning til regneark til takstberegning Bilag til takstprincipper Vejledning til regneark til takstberegning Juni 2010 1 Indledning Indberetningen af takster og andre ydelsesoplysninger til Rammeaftale 2011 foregår direkte via det elektroniske

Læs mere

UDKAST Bilag til Styringsaftalen 2015

UDKAST Bilag til Styringsaftalen 2015 UDKAST Bilag til Styringsaftalen 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige

Læs mere

Det er de samlede omkostninger, som skal lægges til grund for takstberegningen. De kan deles op i følgende kategorier:

Det er de samlede omkostninger, som skal lægges til grund for takstberegningen. De kan deles op i følgende kategorier: Bilag 18: 1 : Takstberegning Taksterne for 2017 skal være indberettet senest 1. november 2016. Indberetningen skal foretages i en database, som stilles til rådighed af Fælleskommunalt Socialsekretariat.

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer i

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer i STYRINGSAFTALE 2013 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer i 2013... 3 Ambitioner og initiativer der iværksættes hvert år...

Læs mere

Etablering og lukning af tilbud på det specialiserede socialområde

Etablering og lukning af tilbud på det specialiserede socialområde Etablering og lukning af tilbud på det specialiserede socialområde Arbejdsgruppen vedrørende styringsaftalen August 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (Takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (Takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (Takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2016 Gældende for takstberegningen i budget

Læs mere

Takstmodel i hovedstadsregionen for social- og specialundervisningsområdet September 2010

Takstmodel i hovedstadsregionen for social- og specialundervisningsområdet September 2010 Takstmodel i hovedstadsregionen for social- og specialundervisningsområdet September 2010 Indledning KKR Hovedstaden har besluttet at anvende fælles principper for takstberegningen i hovedstadsregionen

Læs mere

Styringsaftale KKR. 1. januar

Styringsaftale KKR. 1. januar KKR NORDJYLLAND 1. januar Styringsaftale 2015 Styringsaftalen er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske kommuner

Læs mere

Bilag 17: Takstberegning

Bilag 17: Takstberegning Bilag 17: Takstberegning Taksterne for 2019 skal være indberettet senest 15. november 2018. Tilsvarende skal taksterne for 2020 være indberettet senest 15. november 2019. Indberetningen skal foretages

Læs mere

1. Indledning... 1 2. Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 3. Fælles ambitioner og initiativer... 3 3.1 Ambitioner og initiativer 2015... 3 4.

1. Indledning... 1 2. Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 3. Fælles ambitioner og initiativer... 3 3.1 Ambitioner og initiativer 2015... 3 4. STYRINGSAFTALE 2015 1. Indledning... 1 2. Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 3. Fælles ambitioner og initiativer... 3 3.1 Ambitioner og initiativer 2015... 3 4. Håndtering af lukning af tilbud eller

Læs mere

Vejledning om fælles principper og model for takstfastsættelse af tillægsydelser

Vejledning om fælles principper og model for takstfastsættelse af tillægsydelser Vejledning om fælles principper og model for takstfastsættelse af tillægsydelser for de regionalt og kommunalt drevne sociale tilbud samt specialundervisningstilbud, som er omfattet af rammeaftalerne i

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Udkast til Styringsaftale 2015

Udkast til Styringsaftale 2015 Til kommunerne i den midtjyske region og Region Midtjylland Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 www.socialportalen.viborg.dk Udkast til Styringsaftale 2015 Dato: 4. juli 2014 Sagsbehandler:

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster

Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Overskud op til 5 procent kan overføres indenfor samme ledelsesområde/center.

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-10-2012 Kl. 15:30 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-10-2012 Kl. 15:30 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-10-2012 Kl. 15:30 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen,

Læs mere

Takstmodel i hovedstadsregionen for social- og specialundervisningsområdet Oktober 2008

Takstmodel i hovedstadsregionen for social- og specialundervisningsområdet Oktober 2008 Takstmodel i hovedstadsregionen for social- og specialundervisningsområdet Oktober 2008 Indledning Den 13. juli 2008 besluttede KKR Hovedstaden en del nye principper for takstberegning i hovedstadsregionen

Læs mere

Styringsaftale. 1. januar

Styringsaftale. 1. januar 1. januar Styringsaftale 2014 Styringsaftalen for 2014 er udarbejdet af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Styringsaftalen har til formål at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Styringsaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden

Styringsaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Styringsaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningen Udkast til godkendelse i kommunalbestyrelserne, september 2011 Anbefalet

Læs mere

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail:

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål Navn cpr.nr. Folkeregisteradresse Moderen:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region

Læs mere

Svendborg Kommunes redegørelse 2007

Svendborg Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Denne skabelon omfatter kommunens forventninger til forbrug af pladser på de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen.

Læs mere

Bilag til takstprincipper. Vejledning til regneark til takstberegning

Bilag til takstprincipper. Vejledning til regneark til takstberegning Bilag til takstprincipper Vejledning til regneark til takstberegning Juni 2009 1 Indledning Indberetningen af takster og andre ydelsesoplysninger til Rammeaftale 2010 foregår direkte via det elektroniske

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

3 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune. Handlekommune (Myndighed): Kommunenavn: Forvaltning: Adresse: Postnr.: By: EAN-nr.

3 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune. Handlekommune (Myndighed): Kommunenavn: Forvaltning: Adresse: Postnr.: By: EAN-nr. STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE Kontrakten er først gældende, når begge parter har underskrevet. 1 Borgeren Cpr.nr: 2 Værgemål Værgemålets art: Adresse: Postnr.:

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen,

Læs mere

Oversigt over styringsaftaler for social- og specialundervisningsområdet 2015 Temaer: Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Oversigt over styringsaftaler for social- og specialundervisningsområdet 2015 Temaer: Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Oversigt over styringsaftaler for social- og specialundervisningsområdet 2015 Temaer: Tilbud omfattet af styringsaftalen Aftale om udvikling i takster I styringsaftalen indgår alle de tilbud, som kommunerne

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe...

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker (PUF-puljen) 15.13.15.10. Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Informationsmøde om krav og forventninger til regnskabet

Informationsmøde om krav og forventninger til regnskabet Informationsmøde om krav og forventninger til regnskabet Indhold Krav og forventninger til årsregnskabet Revisors opgaver Afdeling Vest Odsherred Kalundborg Slagelse Sorø Hjørring Økonomisk Konsulent Sine

Læs mere

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

Revision af takstreglerne

Revision af takstreglerne Revision af takstreglerne Temamøde om styringsaftalen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde, Aalborg, den 8. april 2014 Oplæg ved Maria Pilegaard, KL s Økonomisk Sekretariat Baggrunden

Læs mere

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,

Læs mere

4# / # *5 ! #(! # % # & %! #/% % ;:#;;84>#;;+# ! #

4# / # *5 ! #(! # % # & %! #/% % ;:#;;84>#;;+# ! # ! " #$! %&# '#( #' # ' & ) # "% % & *& +#' & #,! & & & - % %&% #. && % #' & % & % & # $ &#' && *##% + & *## +# ' & #' # (! # /% #'! 0 &*% #+ #1 %%! %2 4# / # *5!# #+ # *,$,6+ # ( # 7! %! #(! % && & *,$,6+#,$,

Læs mere

Samlet lønbudget 2009, netto før ændring. Beregningsgrundlag udarbejde i samarbejde med Sten Dokkedahl den :

Samlet lønbudget 2009, netto før ændring. Beregningsgrundlag udarbejde i samarbejde med Sten Dokkedahl den : Samlet lønbudget 29, netto 22.6. før ændring Beregningsgrundlag udarbejde i samarbejde med Sten Dokkedahl den 23.2.9: PR.1.5.9: Fælles lønudgifter, incl. Øvrig ledelse Ledelse ud over forstander: Erik

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnede

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1558 af 19/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark.

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Folketinget vedtog i juni 2013 Lov om Socialtilsyn. Loven medfører at der fra 1. januar 2014 vil blive

Læs mere

Overordnede regler vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune

Overordnede regler vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Januar 2009 Margit Tang Møller Acadre dok. 13399-10 Overordnede regler vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune GENERELT I forhold til taksternes

Læs mere

Specifikation til Styringsaftalen for 2016

Specifikation til Styringsaftalen for 2016 Specifikation til Styringsaftalen for 2016 Indhold Indledning... 3 Grundlæggende definitioner... 3 Grundlæggende principper... 3 Aftale vedr. takststruktur og beregning... 4 Beregning af budgetteret belægningsprocent...

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2010 Gældende for takstberegningen i budget 2011 - 2

Læs mere

Rammeaftale 2014. Styringsaftale. Styringsaftale. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2014. Styringsaftale. Styringsaftale. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2014 Styringsaftale Styringsaftale De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2014 Styringsaftale 2014 De 19 kommuner i den midtjyske region og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Side 1 af 21 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Dato for afsluttet indberetning: 09.03.2010 Dato for politisk godkendelse: 30.03.2010 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

Postnr.: By: Telefon: Faderen: Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Telefon: EAN-nr.:

Postnr.: By: Telefon:   Faderen: Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon:   Telefon:   EAN-nr.: STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE Kontrakten er først gældende, når begge parter har underskrevet 1 Barnet/den unge Navn cpr.nr. Folkeregisteradresse 2 Familieforhold/Værgemål

Læs mere

Rammeaftale 2016. Bilag til Rammeaftale 2016. Syddanmark

Rammeaftale 2016. Bilag til Rammeaftale 2016. Syddanmark Rammeaftale 2016 Bilag til Rammeaftale 2016 Syddanmark Indhold Bilag 1: Bekendtgørelse for Udviklingsstrategien og Styringsaftalen... 3 Bilag til Udviklingsstrategien... 6 Bilag 2 Tendenser og behov...

Læs mere

Aftale mellem Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa om driften af Center for Hjælpemidler og Kommunikation

Aftale mellem Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa om driften af Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa Kommune 6. juli 2010 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Aftale mellem Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa om driften af Center for Hjælpemidler og Kommunikation 1. Aftalens formål Denne aftale

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner

Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner Dette notat indeholder en kortfattet redegørelse af den generelle opbygning af aftaleskabelon, som de vedlagte udkast til entreprenøraftaler

Læs mere

Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset

Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset Rødbo Taxhuset September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødbo / Taxhuset...4 2. Kapacitet og belægning...7 3. Personale og økonomi...8

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet,

Læs mere

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Notat Til: Vedrørende: Bilag: Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Farvergården uddybende oplysninger til dagsordenspunkt udsat fra december 01. 1. Oversigt over anbragte børn og unge på Farvergården i perioden

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015 Rammeaftale 2016 Hvilke tilbud i Helsingør Kommune er omfattet af Rammeaftalen? Psykiatri: 107 Lindevang 50 pl. 108 Lindevang 6 pl. (Granstien) Udviklingshæmning: 104 CFJOO 24 pl. 108 Anna Anchers Vej

Læs mere

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål [navn] [cpr.nr.] [Folkeregisteradresse] Moderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Angiv

Læs mere

Tilbud i kategori 2 og 3. Alle tilbud, der anvendes af andre kommuner end driftsherrens kommune, gælder alle regionale tilbud.

Tilbud i kategori 2 og 3. Alle tilbud, der anvendes af andre kommuner end driftsherrens kommune, gælder alle regionale tilbud. Oversigt over styringsaftaler for social- og specialundervisningsområdet 2014 Temaer: Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Tilbud omfattet af styringsaftalen Aftale om udvikling i takster

Læs mere

Rammeaftale 2013. Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2013. Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2013 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016)

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Finanslovens 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 30. oktober 2015

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 24. november 2010) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006

Læs mere

Betalingsaftale mellem Aalborg Kommune og

Betalingsaftale mellem Aalborg Kommune og DAFOLO A/S Suderbovej 22 9900 Frederikshavn Dafolo Undervisningskommune A. Blomster afdelingen Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Kontaktperson Navn Lone Høtoft Gotfredsen Telefon 96206666 E-mail lhg@dafolo.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud 1 af 5 03-01-2011 07:47 BEK nr 1580 af 16/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Kapitel 2 Oplysninger

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008

Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008 Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008 Hvad er meningen? Beregning af over-/underskud på taksten Eventuelle over-/underskud skal indregnes i taksten 2 år efter (dvs. i 2010-taksten) I rammeaftalen

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Rammeaftale 2012 Bilag 3. Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2012 Bilag 3. Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet Rammeaftale 2012 Bilag 3 Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet 1. Indledning På en række opgaveområder som specialrådgivning,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune 24-03- 2009 Statsforvaltningen er på baggrund af et indslag i TV 2 nyhederne den 30. januar 2008 blevet opmærksom på, at kommunen havde besluttet

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ansøgningsfrist d. 6.

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2. BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Endeligt udkast til rammeaftale for det specialiserede socialområde 2012

Endeligt udkast til rammeaftale for det specialiserede socialområde 2012 Endeligt udkast til rammeaftale for det specialiserede socialområde 2012 1 Forord... 3 Indledning... 4 2. Rammeaftalens parter... 6 2.3 Bruger- og interesseorganisationer... 7 3. Rammeaftalens proces -

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Temadrøftelse af det specialiserede socialområde, herunder godkendelse af Styringsaftalen for 2015...2 Bilag 1: Styringsaftalen 2015.pdf...2

Læs mere

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010:

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010: 1. Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson: Hanne Deichmann 48495060. Kommunenummer: 233 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: vurdér kommunens

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Institutionsprofil for Længen

Institutionsprofil for Længen Institutionsprofil for Længen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Boenheden Længen...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7 0.

Læs mere

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2015 Egne borgere Egne borgere Mulighed for

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Rammeaftale Bilag til Rammeaftale Syddanmark

Rammeaftale Bilag til Rammeaftale Syddanmark Rammeaftale 2017 Bilag til Rammeaftale 2017 Syddanmark Indhold Bilag 1: Bekendtgørelse for Udviklingsstrategien og Styringsaftalen... 3 Bilag 2: Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser... 3

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Vesthimmers Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring

Læs mere

De enkelte aktiver registreres i balancen i anskaffelsesåret og afskrivning påbegyndes når aktivet er leveret og taget i brug.

De enkelte aktiver registreres i balancen i anskaffelsesåret og afskrivning påbegyndes når aktivet er leveret og taget i brug. VEJLEDNING Eventuelt afvigelse mellem leasing- og afskrivningsperiode. Retningslinierne for afskrivning af aktiver i anlægskartoteket er som hovedregel fastsat i kommunens regnskabspraksis for tilsvarende

Læs mere

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 28. juli 2015 Enhed: Ældre Sagsbeh.: Helle Hammond Jensen Sagsnr.: 1504372 Dok. nr.: Orienteringsbrev Ændring

Læs mere