Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål"

Transkript

1 Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved Bagsværd sø Gladsaxe kommune. Klubbens formål er at samle interesserede til udøvelse af kano og kajaksport. Formålet søges opfyldt ved at tilbyde medlemmerne deltagelse i fælles aktiviteter og ture. Kanoklubben PUST er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund, Danmarks Idræts Forbund og International Canoe Federation og er underlagt disse organisationers love og bestemmelser Medlemmer og kontingent Klubben optager aktive med og uden kanoplads og støtte medlemmer. 4 Et aktivt medlemskab er personligt med ansvar overfor klubbens vedtægter. Familiemedlemsskab omfatter: Medlemmet mand/kone/kæreste børn. Der kan max. tilknyttes 1 kanoplads pr. aktivt medlemskab DKF registrerer de familiemedlemmer som ønsker aktiv status i DKF. Støtte og familiemedlemmer over 12 år kan ansøge bestyrelsen om aktivt medlemskab efter reglerne i 5. er ansøgeren mellem 12 og 18 år, skal forældre/værge medunderskrive som ansvarlige over for klubbens vedtægter. Ved misbrug af medlemskabet kan dette ophæves efter 10. Optagelse sker ved at udfylde klubbens optagelsesblanket, men er først bindende for klubben når den er godkendt på et bestyrelsesmøde. Ved optagelse med kanoplads har medlemmet pligt til, senest 6 uger efter optagelsen at benytte pladsen med sejlbar kano Kun aktive medlemmer uden kanoplads eller familie- eller støttemedlemmer kan stå på venteliste til en kanoplads.

2 Ved indmeldelse betales et indskud. Indskuddet tilfalder klubben og tilbagebetales ikke ved udmeldelse. 5 Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling og forfalder til betaling senest den 1. marts. Alle betaler samme kontingent. Ved fremsendelse af rykker opkræves et gebyr, fastsat af bestyrelsen. Støttemedlemmer rykkes ikke men slettes som medlem. Ved udlevering af nøgler til bådhus og klubhus betales et depositum, som ved udmeldelse tilbagebetales, når nøglerne afleveres. Afleveres nøglen ikke ved udmeldelse hæfter medlemmet for evt. omkostninger ved omlægning af låse. Omkostningerne kan jf. 6 inddrives ved bortaktionering af medlemmets båd(e). Bestyrelsen kan bevilge aktive medlemmer der overgår til støttemedlem en nøgle til klubhuset. Medlemmerne indkaldes til pligtarbejde efter behov. Bestyrelsen indkalder det antal medlemmer der er behov for til datofastsatte klubarbejdsdage. Medlemmerne kan bytte klubarbejdsdage med andre medlemmer. Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder bevilge fritagelse for klubarbejde, eller overførsel af klubarbejdsdage til det følgende år. Udeblivelse fra pligtarbejde medfører pligt til betaling af udeblivelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Gebyret opkræves i forbindelse med næste års kontingent opkrævning. Ved udeblivelse fra overført klubarbejde forfalder pligt til betaling af udeblivelsesgebyr straks, og der opkræves herudover et rykkergebyr. Evt. manglende betaling har samme virkning i forhold til klubbens vedtægter som manglende kontingentbetaling. Er betaling ikke sket inden 1. april, kan bestyrelsen annullere den pågældendes medlemskab og derpå efter 8 dages skriftligt varsel, fjerne medlemmets båd(e) for ejerens regning og risiko. Alle restancer til klubben kan efter behørig rykkerprocedure inddrives ved bortaktionering af medlemmets båd(e). Ejeren kan ikke gøre erstatningskrav gældende mod klubben eller dennes bestyrelse. Hvis særlige grunde taler derfor, kan bestyrelsen give et medlem henstand med betalingen, når medlemmet forinden har fremsendt skriftlig anmodning herom Udmeldelse må ske skriftligt til bestyrelsen inden den til enhver tid gældende frist for kontingentets betaling. Tilbagebetaling af kontingent finder ikke sted, ligesom eventuelle restancer må betales af medlemmet.

3 9 Ingen, der har fået medlemskabet annulleret på grund af kontingent restance, kan optages på ny, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben. 10 Bestyrelsen har ret til at suspendere eller annullere et medlemskab, når særlige forhold taler herfor. Meddelelse herom tilstilles medlemmet skriftligt. Vedkommende kan forlange spørgsmålet taget op på førstkommende generalforsamling. Skriftlig anmodning herom må fremsættes senest 30 dage efter medlemskabets annullering. Omstødes bestyrelsens beslutning af generalforsamlingen, indsættes medlemmet i sine gamle rettigheder, men der kan ikke gøres erstatningskrav gældende af nogen art. Ejere til kano/kajakker der er defekte/ubrugelige, kan af bestyrelsen få pålagt at gøre båden sejlklar inden 6 uger. Er båden ikke sejlklar ved fristens udløb fremsendes endeligt varsel om opsigelse af pladsen. 11 Medlemmer der udelukkes på grund af kontingentrestance, kan ikke appellere til generalforsamlingen. 12 Medlemmer skal til enhver tid holde klubben orienteret om bopælsadresse. klubben er frigjort for ethvert ansvar i forhold til klubbens vedtægter, ved fremsendelse til den af medlemmet opgivne adresse. Vælger medlemmet at opgive adresse, gælder samme regler for denne. Intet medlem må uden ejerens samtykke låne eller udlåne andre medlemmers ejendele. Overtrædelse heraf kan medføre suspension eller annullering af medlemskab efter bestyrelsens skøn. Intet medlem må på noget tidspunkt udlåne sin nøgle til kanoklubben til andre personer, end dem der er omfattet af eget familiemedlemskab. Overtrædelse af denne bestemmelse kan medføre suspension eller annullering af medlemskab efter bestyrelsens skøn. Medlemmerne hæfter i fuldt omfang for eventuelle skader forvoldt mod andre eller klubbens ejendom eller materiel. Klubben tegner brand- og tyveriforsikring, som dækker kano, kajak og andet bådudstyr. Herudover påtager klubben sig intet ansvar. 13

4 14 Bådpladser tildeles medlemmerne efter anciennitet og anvises af bestyrelsen. Den anviste bådplads, må ikke uden bestyrelsens samtykke byttes eller overlades til andre. Hvis en kano kun benyttes meget sjældent, har bestyrelsen ret til at anvise en anden plads, f. eks. en overplads. Efter anvisning af en anden plads, skal båden flyttes inden 14 dage. Hvert kanomedlem må disponere over sin plads, så det er muligt at have ekstra kanoer eller kajakker på pladsen, blot det ikke er til gene for nabopladserne. For hver ekstra båd på pladsen betales det, der svarer til det til enhver tid gældende kontingent for et støtte medlemskab. 15 Medlemmerne skal holde bestyrelsen underrettet om køb, salg eller bytning af både. Hvis kanoen fjernes mere end 3 uger fra pladsen skal bestyrelsen underrettes skriftligt. Medlemmerne er ved brug af klubbens faciliteter ansvarlige for at efterlade disse i rengjort og funktionsdygtig stand. Eventuelle funktionsfejl skal meddeles bestyrelsen. 16 Alle aktive medlemmer skal kunne svømme mindst 600 meter, og bestyrelsen kan på et hvilket som helst tidspunkt forlange dokumentation på dette, f.eks. ved at der aflægges en svømmeprøve. Det er obligatorisk i kanoer og kajakker at medføre mindst en redningsvest pr. ombordværende. I tidsrummet 1. oktober 1. maj skal de ombordværende være iført denne under roning. Et hvert medlem har pligt til at føre klubbens stander på kanoen eller kajakken. Stander kan købes af bestyrelsen til fastsat pris. Al sejlads foregår på medlemmets eget ansvar. Det er endvidere medlemmets pligt at gøre sig bekendt med de til enhver tid gældende sejlregler, love samt DKF s sikkerhedsbestemmelser Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamlingen afholdes i marts måned, og skal indvarsles med mindst 1 måneds skriftlig varsel til samtlige medlemmer. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

5 19 Ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab for afsluttet kalenderår, herunder budget for kommende år og kontingent for næste år samt pladsleje, indskud, nøgledepositum, rykkergebyr, leje af klubhus og trailer og udeblivelsesgebyr for kommende år 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bilagskontrollanter 6. Valg af bestyrelses og bilagskontrollant suppleant 7. Eventuelt I lige år vælges: Formand Kasserer Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlemssuppleant Bilagskontrollant Bilagskontrollantsuppleant I ulige år vælges: Næstformand 3 Bestyrelsesmedlemmer bestyrelsesmedlemssuppleant Bilagskontrollant Bilagskontrollantsuppleant

6 Efter hver generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig til de pålagte opgaver, og dette meddeles på opslagstavlen. Alle aktive medlemmer kan vælges til bestyrelsen. 20 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal stemme- berettigede der er fremmødt. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal, dog ved vedtægtsændring med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Alle aktive medlemmer uden kontingentrestance har to stemmer, og det aktive medlem kan selv benytte begge stemmer eller overlade ægtefælle/samlever den ene stemme. Familie- og støttemedlemmer har, udover eventuel stemmeoverladelse fra medlem, tale- men ikke stemmeret. Såfremt 10 % af de stemmeberettigede kræver skriftlig afstemning skal en sådan foretages. 21 Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af de aktive medlemmer kræver det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. 22 Klubben kan kun ophæves når mindst 2/3 af klubbens aktive medlemmer stemmer derfor. I tilfælde af ophævelse skal klubbens midler tilfalde DKF. 23 Bestyrelsen administrerer klubbens midler og anliggende efter vedtægter og bestemmelser og fører tilsyn med klubbens faciliteter. Bestyrelsen har påtaleret overfor overtrædelser af vedtægter og bestemmelser. Bestyrelsesmøde skal afholdes, når blot et bestyrelsesmedlem forlanger det. På bestyrelsesmøderne, hvor mindst 4 medlemmer må være til stede, for at gyldige beslutninger kan træffes, afgøres sagerne ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, gør formandens og i hans fravær næstformandens stemme udslaget. Bestyrelsessuppleanten kan deltage i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen fører protokol over det på møderne passerede. Klubben tegnes overfor Gladsaxe Kommune af formand og kasserer, og udadtil i øvrigt af formand og mindst et medlem af bestyrelsen. Klubbens opsparede midler kan kun hæves ved kassererens og formandens underskrift.

7 24 Bestyrelsen udarbejder regler for: - Lån og leje af klublokaler. - Lån og leje af klubbåde - Lån og leje af klubtrailere. - Anvendelse af værksted. - Øvrige faciliteter efter behov Reglerne godkendes på førstkommende generalforsamling efter eventuelle ændringer. Medlemmerne er pligtige til at følge de opstillede regler. Overtrædelse heraf kan medføre suspension eller annullering af medlemskab. Således vedtaget på generalforsamlingen den 3. marts 2010 Formandens underskrift Dirigentens underskrift

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere