2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold."

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen den 28. marts 2000 Ændret på generalforsamlingen den 18. marts 2002 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 2004 Ændret på generalforsamlingen den 30. marts 2005 Ændret på generalforsamlingen den 29. december 2005 Ændret på generalforsamlingen den 8. marts 2006 Ændret på generalforsamlingen den 10. maj 2006 Ændret på generalforsamlingen den 24. september 2007 Ændret på generalforsamlingen den 15. september 2010 Ændret på generalforsamlingen den 27. september Navn, hjemsted og stiftelsesdato: Roskilde Håndbold Kildegården - Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde Stiftet den 30. marts Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. Roskilde Håndbolds overordnede sportslige målsætning er at være med i toppen af dansk håndbold samtidig med, at klubbens tilbud til stadighed indeholder mulighed for håndboldaktiviteter på tværs af alder, køn og niveau. Tilbuddene indeholder også aktiviteter uden for håndboldbanen, ligesom Roskilde Håndbold deltager aktivt i sociale opgaver i nærsamfundet. 3 Medlemskab: Medlemskab kan opnås af enhver som opfylder Roskilde Håndbolds vedtægter. Roskilde Håndbold optager såvel aktive som passive medlemmer. 4 Indmeldelse: Indmeldelse sker ved henvendelse til et af de af bestyrelsen udpegede medlemmer. 5 Udmeldelse: Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren. Samtidig med udmeldelsen indbetales eventuel resterende kontingent ligesom eventuelle andre mellemværender skal afklares. 6 Kontingent: Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling (eller en eventuel ekstraordinær generalforsamling). Proceduren for opkrævning af kontingent fastsættes af bestyrelsen.

2 I tilfælde af langvarige skader, graviditet, aftjening af civil eller militær værnepligt etc., kan et medlem ved henvendelse til bestyrelsen opnå kontingentnedsættelse. 7 Restance: I restance er ethvert medlem, der ikke senest 14 dage efter forfaldsdato har betalt kontingent. Såfremt forfaldent kontingent ikke er modtaget senest 30 dage efter forfaldsdag, fremsendes rykker og der pålægges et gebyr på kr. 50,00. Betaling skal derefter ske inden 8 dage fra rykkerbrevets dato. Ved fortsat manglende betaling mister medlemmet retten til at træne og spille for Roskilde Håndbold. 8 Udelukkelse og eksklusion: Udelukkelse af et medlem kan kun ske, dersom bestyrelsen enstemmigt finder, at særlige forhold taler derfor. Såfremt en spiller, træner eller leder testes positiv ved en dopingkontrol vil vedkommende uden yderligere varsel blive udelukket fra samtlige klubbens aktiviteter. Minimumsperioden vil være den af Dansk Idræts Forbund idømte karantæneperiode. Bestyrelsen tager i hvert enkelt tilfælde stilling til eventuelle yderligere sanktioner. Bestyrelsen afgørelse kan appelleres til en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Udelukkelsen vil som minimum være den af Dansk Idræts Forbund idømte karantæneperiode. 9 Bestyrelse: Bestyrelsen udgør klubbens daglige ledelse. Bestyrelsens medlemmer vælges (jf. 11) for 2 år på den ordinære generalforsamling og består af 3-7 medlemmer, idet følgende poster skal varetages: - formand - kasserer/økonomiansvarlig - Sportschef ROAR s Venner kan være repræsenteret ved bestyrelsesmøderne med 1 medlem, der dog ikke har stemmeret. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, med mindre afgangen sker inden for sidste kvartal inden den ordinære generalforsamling eller hvis der fortsat er 3 medlemmer tilbage i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne har ansvaret for, at der indenfor deres respektive områder oprettes de nødvendige udvalg. Udvalgene udarbejder målsætning, som skal vedtages i bestyrelsen. Bestyrelseshvervet er ulønnet, men der kan mod dokumentation eller eventuelt udokumenteret, såfremt beløbene til den enkelte ikke overstiger det af Ligningsrådet fastsatte maksimale skattefrie beløb, udbetales uden dokumentation få dækket omkostninger, der er opstået som følge af arbejdet i bestyrelsen. Det samlede beløb kan ikke uden en generalforsamlings godkendelse overstige kr ,-.

3 Fordeling af rammebeløbet på de enkelte bestyrelsesmedlemmer sker efter beslutning i bestyrelsen. De enkelte medlemmers godtgørelse skal fremgå af regnskabet og bogføres på særskilt konto for hvert medlem. 10 Ordinær generalforsamling: Generalforsamlingen er Roskilde Håndbolds øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i september måned og skal indvarsles senest 4 uger inden den fastsatte dato. Indvarsling (aktive og passive) sker via annonce i Roskilde Avis, klubbens hjemmeside samt ved mail-meddelelse til medlemmer med adresse. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til formanden senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden, beretning, regnskab, budget samt indkomne forslag sendes til stemmeberettigede medlemmer med adresse, ligesom materialet kan afhentes i klubhuse, senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 11 Dagsorden til generalforsamling: Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende: Valg af dirigent Aflæggelse af beretning Aflæggelse af regnskab Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal for at kunne behandles på generalforsamlingen være indsendt som anført i 10). Fastsættelse af kontingent og forelæggelse af budget til orientering. Valg BESTYRELSE: formand (lige år) sportschef (ulige år) kasserer/ økonomiansvarlig (lige år) 1 ungdomsansvarlig (ulige år) 2 suppleanter (et år af gangen) REVISOR: Valg af revisor. 12 Generalforsamlingens ledelse: Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Stemmeret har ethvert tilstedeværende medlem der er fyldt 15 år, og som på forlangende kan fremvise gyldigt medlemskort. Stemmeretten forudsætter at eventuel kontingentrestance er betalt senest 30 dage før generalforsamlingen, samt at man har været medlem af klubben i mindst 30 dage. Et medlem kan lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem. Ingen kan dog anvende mere end 2 fuldmagter.

4 Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver beslutning om Roskilde Håndbolds opløsning kvalificeret majoritet, jfr. 19. Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt. Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten. 13 Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indvarsles af bestyrelsen, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen. Forslag til behandling skal medfølge en sådan anmodning. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Bestemmelserne vedrørende indkaldelse til en ordinær generalforsamling finder også anvendelse for en ekstraordinær generalforsamling, såfremt bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. 14 Tegningsret: Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr ,- kræves underskrift af formand og et andet bestyrelsesmedlem. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån op til maksimalt kr ,-. Optagelse af lån herudover skal forinden lånet kan optages, godkendes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med sin formue. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dets medlemmer er til stede. Der føres protokoller over bestyrelsens beslutninger. 16 Regnskab og revision: Roskilde Håndbolds regnskabsår går fra 1/7 30/6. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorpåtegning og underskrift.

5 Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. Regnskabet skal til enhver tid kunne underkastes uanmeldt revision af Roskilde Håndbolds revisor eller bestyrelse. På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen en revisor. Revisor skal hvert år i august revidere årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision. 17 Æresmedlem: En person, der til gavn for Roskilde Håndbold, har udført et arbejde af en sådan karakter og et sådant omfang, at det må forekomme naturligt, kan udnævnes til æresmedlem. Det er en forudsætning, at den pågældende indsats også tidsmæssigt har haft en betydelig varighed, ligesom der kun kan udnævnes personer, der er medlem af Roskilde Håndbold. Indstilling kan foretages af bestyrelsen eller et medlem af Roskilde Håndbold. Beslutning om udnævnelse til æresmedlem træffes af bestyrelsen. Beslutningen kræver almindeligt stemmeflertal. Som æresmedlem af Roskilde Håndbold har man ret til at deltage i klubbens generalforsamling, dog uden stemmeret, og har fri adgang til alle klubbens kampe på hjemmebane. Udnævnelsen sker på ordinær generalforsamling. Som tegn på udnævnelsen får æresmedlemmet overrakt et diplom. 18 Vedtægtsændringer: Nærværende vedtægter kan ikke ændres uden en generalforsamlingsbeslutning herom. 19 Roskilde Håndbolds opløsning: Roskilde Håndbold kan kun opløses når 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 30 dages mellemrum, vedtager en enslydende beslutning herom, med 2/3 af de afgivne stemmer for opløsningen. Ved opløsning af Roskilde Håndbold tilfalder eventuelle midler børne- og ungearbejdet i Roskilde kommune.

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere