Vilkår for Husforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Husforsikring"

Transkript

1 Vilkår for Husforsikring Oktober 2010

2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget vilkårene: Hvis du fx får vilkårene mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked fx pr. brev eller skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup eller NB: Der gælder særlige regler for brandforsikringer på bygninger Der er særlige regler, hvis du vil fortryde, at du har bestilt en brandforsikring, der dækker brand på bygninger. Inden fortrydelsesfristen på 14 dage udløber, skal du dokumentere, at du har købt en anden brandforsikring, der træder i kraft samme dag, som forsikringen ophører hos os. Dette følger af loven om finansiel virksomhed, 60, stk. 2. Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, CPR-/CVR-nummer, adresse og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Topdanmark Borupvang 4, 2750 Ballerup. Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. 2

3 Indholdsfortegnelse Side Et par ord til indledning Et par ord om Skadehjælp Fælles vilkår 1. Hvem er forsikret? Hvor dækker forsikringen? Forsikringens betaling Gebyr Indeksregulering Selvrisiko Varighed, opsigelse og ændring Ret til besigtigelse Risikoændring Ejerskifte Hvis skaden sker Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Krig, naturkatastrofer og atomenergi Ankenævn Voldgift Lovgivning Husforsikringen 17. Hvad er omfattet af forsikringen, og hvilke skader er dækket? Dækningsskema Erstatningsregler 19. Hvordan erstatter vi skaderne? Psykologisk krisehjælp Husejeransvarsforsikringen 21. Husejeransvarsforsikringen Retshjælpsforsikringen 22. Retshjælpsforsikringen Ordforklaring Forklarer de ord i vilkårene, der er markeret med en *

4 Et par ord til indledning Når der i vilkårene står du, gælder vilkårene også for de personer, som er nævnt i punkt 1 Hvem er forsikret?. I vilkårene finder du ord, som er markeret med *. Det betyder, at ordet er nærmere forklaret i ordforklaringen. Du finder ordforklaringen bagerst i disse vilkår. Et par ord om Skadehjælp Du kan anmelde skader på eller ringe til vores Skadehjælp på telefon

5 Fælles vilkår 1. Hvem er forsikret? A Forsikringstageren*, som ejer eller er bruger af det forsikrede. B C Byggeriets entreprenører, hvis forsikringen omfatter dækning for nybygning eller tilbygning i byggeperioden. Hvis ejendommen er under ombygning, er entreprenøren sikret under branddækningen. Medhjælp ved pasning af ejendommen, men udelukkende i forbindelse med ansvar for skader, der hører under husejeransvarsforsikringen. D Ny ejer i 14 dage efter ejerskifte (Se punkt 10). 2. Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker det forsikringssted, der er nævnt i policen. 3. Forsikringens betaling A Pris og afgifter Prisen bliver fastsat efter Topdanmarks gældende tarif. Sammen med beløbet opkræver vi stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. B Udgifter ved opkrævningen Forsikringstageren* betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. C Betalingsadresse Opkrævningen bliver sendt til den oplyste betalingsadresse. Hvis betalingsadressen bliver ændret, skal Topdanmark have besked hurtigst muligt. D Rettidig betalingsdag Beløbet bliver opkrævet med oplysning om sidste rettidige betalingsdag. E For sen betaling Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, kan Topdanmark efter retsplejeloven foretage udlæg - uden dom - for det skyldige beløb, renter, andre omkostninger, herunder advokatomkostninger, som vedrører bygningsbrandforsikringen. For den øvrige del af forsikringen mister forsikrede retten til erstatning. For hvert rykkerbrev Topdanmark sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. 4. Gebyr Gebyrer for serviceydelser Topdanmark har ret til at kræve gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser fx opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Gebyrerne fremgår af prislisten på Beløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. 5. Indeksregulering A Hvilke beløb og hvornår? Forsikringssummer*, selvrisikobeløb* og andre beløb, der er nævnt i police og vilkår, bliver indeksreguleret en gang om året den 1. januar, hvis ikke der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke bliver indeksreguleret. B Regulering af prisen Prisen bliver indeksreguleret ved den første opkrævning i kalenderåret. 5

6 C Hvilket indeks? Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, kan Topdanmark bruge et andet indeks fra Danmarks Statistik. 6. Selvrisiko A Betaling af selvrisiko* Har forsikringen en selvrisiko*, fremgår beløbet af policen, opkrævningen eller under den enkelte dækning i vilkårene. Forsikringstageren* betaler den første del af enhver skade med selvrisikobeløbet, efter erstatningen er opgjort. Topdanmark lægger ikke selvrisikobeløb ud. B Mindre skader eller krav 1. Forsikringstageren* behandler og betaler selv de krav, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. 2. Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter vedrørende krav, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. C Hvis flere forsikringer bliver ramt af samme skade Har forsikringstageren* flere forsikringer i Topdanmark, der bliver ramt af samme skade, gælder kun det højeste selvrisikobeløb blandt de skaderamte forsikringer. 7. Varighed, opsigelse og ændring A Hvor længe gælder forsikringen? 1. Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringstiden). 2. Forsikringen fortsætter, hvis ikke forsikringstageren* eller Topdanmark opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (årsdagen). Forsikringstageren* har dog en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. For bygningsbrandforsikringen gælder særlige regler. Se punkt D. B Opsigelse eller ændring ved skade 1. Fra den dag Topdanmark har modtaget en skadeanmeldelse og indtil 1 måned efter, at vi har betalt erstatning, eller afvist at dække skaden, kan både forsikringstageren* og Topdanmark opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 2. I stedet for at opsige forsikringen kan Topdanmark - også med mindst 14 dages varsel ændre forsikringens vilkår, fx ved at begrænse dækningen, forhøje prisen, indføre en selvrisiko*, forhøje en eksisterende selvrisiko* eller kræve bedre sikring. Forsikringstageren* kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Vi skal dog have skriftlig besked inden. 3. For bygningsbrandforsikringen gælder særlige regler. Se punkt D. C Ændring af vilkår og pris 1. Topdanmark kan ændre vilkår og pris med virkning fra enhver forfaldsdag. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. 2. Ændrer Topdanmark vilkår eller pris, har forsikringstageren* ret til at opsige forsikringen til forfaldsdagen. 3. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens* ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering. 4. For bygningsbrandforsikringen gælder særlige regler om opsigelse. Se punkt D. D Særlige regler for bygningsbrandforsikringen Topdanmarks accept af opsigelse af bygningsbrandforsikringen forudsætter samtykke fra de tinglyste rettighedshavere, hvis ikke ejendommen uden forringelse af disses retsstilling kan blive forsikret i et selskab, der har tilladelse til at sælge bygningsbrandforsikring. 6

7 Topdanmark kan med øjeblikkelig virkning opsige bygningsbrandforsikringen for bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, og for bygninger, som er forladte*. I forhold til de tinglyste rettighedshavere ophører Topdanmarks ansvar med 14 dages varsel. 8. Ret til besigtigelse A Topdanmark har ret til at besigtige det forsikrede for at vurdere risikoforholdene. B Hvis Topdanmark ved besigtigelsen konstaterer risikoforøgende, uforsvarlige eller ulovlige forhold, kan Topdanmark fastsætte en frist til at bringe forholdene i orden. Topdanmark kan også med 14 dages varsel vælge 1. at opsige forsikringen 2. at forhøje prisen 3. at ændre forsikringens vilkår, fx begrænse dækningen, indføre en selvrisiko*, forhøje en eksisterende selvrisiko* eller kræve bedre sikring 4. at opsige bygningsbrandforsikringen med øjeblikkelig virkning, hvis bygningen er forladt* eller ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare (Se punkt 7 D). 9. Risikoændring A Hvornår skal Topdanmark have besked? Af hensyn til prisen og de vilkår, der gælder for forsikringen, skal Topdanmark have besked, 1. hvis boligarealet eller arealet af garage/udhuse o.l., der er nævnt i policen, bliver ændret ved om-, ny- eller tilbygninger 2. hvis bygningerne bliver brugt til andet end beboelse 3. hvis tagbelægningen bliver ændret 4. hvis antallet af toiletter, der er nævnt i policen, bliver ændret 5. hvis der sker overgang til andre energiformer, der bruges til lys, kraft og varme. Vi skal have besked, inden arbejdet bliver sat i gang. B Når Topdanmark har fået besked Når vi har fået besked om ændringen, tager vi stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. C Hvis Topdanmark ikke får besked Hvis vi ikke får besked om ændringer, risikerer forsikrede at miste retten til erstatning helt eller delvist. For de tinglyste rettighedshavere i ejendommen ophører Topdanmarks ansvar med 14 dages varsel. 10. Ejerskifte A Topdanmark skal straks have besked ved ejerskifte. Hvis den faktiske overtagelsesdato ligger før den aftalte overtagelsesdato, betragter vi den faktiske overtagelsesdato som ejerskiftedato. Hvis slutsedlens underskriftdato ligger efter overtagelsesdatoen, betragter vi slutsedlens underskriftdato som ejerskiftedato. B Forsikringen ophører ved ejerskifte. Den ny ejer er dog dækket af forsikringen i 14 dage efter ejerskiftet, hvis der ikke er aftalt anden forsikring. Bygningsbrandforsikringen fortsætter, indtil det bliver dokumenteret, at der uden forringelse af de tinglyste rettighedshavere i ejendommen er en anden bygningsbrandforsikring. C Hvis forsikringstageren* dør, og ægtefællen sidder i uskiftet bo, fortsætter forsikringen, hvis ikke den ønskes ændret eller ophævet. Topdanmark skal have besked. 7

8 11. Hvis skaden sker A Du skal anmelde skaden hurtigst muligt til Topdanmark Sker der en skade, skal vi have besked hurtigst muligt. Du kan anmelde skaden på www. topdanmark.dk, pr. telefon eller på en blanket, som du kan få hos Topdanmark. Når du anmelder en skade, gælder de almindelige bestemmelser om forældelse i lov om forsikringsaftaler. B Indbrudstyveri eller hærværk* Er der tale om indbrudstyveri, forsøg på det eller hærværk*, skal du straks anmelde det til politiet. C Du skal afværge eller begrænse en skade Du skal så vidt muligt afværge eller begrænse skaden. Topdanmark kan iværksætte handlinger med samme formål. D Udbedring af en skade - kun efter aftale med Topdanmark Udbedring af skade, nedrivning, fjernelse eller destruktion af det beskadigede må kun ske efter aftale med Topdanmark. Foreløbig udbedring må dog ske, hvis den er nødvendig for at afværge alvorlige følger. Men du skal opbevare eventuelt udskiftede dele, indtil skadesagen er afsluttet. E Ved mistanke om råd-*, svampe-* eller insektangreb Ved råd-*, svampe-* eller insektangreb skal du anmelde det til os allerede ved mistanke om skade. Det er vigtigt, at bekæmpelse sker så tidligt som muligt. 12. Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Er der købt tilsvarende forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller bliver indskrænket, hvis forsikring også er købt i andet selskab, gælder de samme forbehold for denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. 13. Krig, naturkatastrofer og atomenergi Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: A Krig mv. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. B Naturkatastrofer Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark. C Atomenergi mv. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 14. Ankenævn A Klagemulighed Er der opstået uenighed mellem forsikrede og Topdanmark om forsikringsforholdet, og har en ny skriftlig henvendelse til os ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.: mellem kl. 10 og 13. 8

9 B Sådan kan forsikrede klage Du skal sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis du selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til betaling af gebyr kan du få hos: 1. Topdanmark 2. Ankenævnet for Forsikring Voldgift A Aftalt voldgift* Hvis der opstår uenighed mellem forsikringstageren* og Topdanmark om opgørelsen af en skade, kan forsikringstageren* og Topdanmark aftale, at skaden bliver opgjort af upartiske vurderingsmænd. B Hvordan foregår voldgift*? Forsikringstageren* og Topdanmark vælger hver sin vurderingsmand. Inden forretningens foretagelse vælger vurderingsmændene en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træffer afgørelse om de punkter, der er uenighed om. Hvis vurderingsmændene ikke kan blive enige om at vælge en opmand, udpeger Sø- og Handelsretten en. C Vurderingsmændenes rolle Vurderingsmændene udarbejder en skadeopgørelse i nøje overensstemmelse med policens og vilkårenes bestemmelser og forklarer denne skriftligt. Resultatet af deres opgørelse kan ikke indbringes for domstolene. D Voldgiftsrettens rolle Voldgiftsretten fastsætter og fordeler udgifterne til vurderingsmændene og opmanden. 16. Lovgivning Dansk lovgivning, bl.a. lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. Husforsikringen 17. Hvad er omfattet af forsikringen, og hvilke skader er dækket? A Dækningsskemaet I dækningsskemaet punkt 18 side står, hvad der er omfattet af husforsikringen, hvilke skader den dækker samt de undtagelser og begrænsninger, der gælder for forsikringen. B Hvad er omfattet af forsikringen? Til venstre lodret i skemaet står, hvad der er omfattet af forsikringen, og hvad der ikke er omfattet. C Hvilke skader dækker forsikringen? I de vandrette felter øverst i skemaet står de skadetyper, forsikringen kan dække. Herunder er nævnt de undtagelser og begrænsninger, der gælder for de enkelte typer af skader. 9

10 18. Dækningsskema = dækket = ikke dækket A Forsikringen omfatter: Forsikringen dækker den direkte skade sket i forsikringstiden ved 1. Brand* 2. Storm* Herunder bortkomne genstande og brandslukningsskade. Nedbørsskade, der er en umiddelbar følge af en stormskade på bygningen, er også dækket. Lynnedslag* direkte i boligen. Eksplosion* Tørkogning af kedler til rumopvarmning. Pludselig tilsodning* fra et anlæg til rumopvarmning. Det er en betingelse, at anlægget er indrettet efter de gældende forskrifter. Nedstyrtning fra eller af fly Elskade* B Forsikringen omfatter ikke: 1. Bygningsdele eller installationer, der er af erhvervsmæssig art, medmindre det fremgår af policen. 2. Dækning for driftstab eller andet indirekte tab*. 3. Skade, der er dækket af garanti eller reklamationsret. 4. Lysstofrør og el-pærer. 5. Mikrobølgeovne, miniovne og lignende mindre hvidevarer, der ikke er indbygget. 6. Over- og tildækning til svømmebassin, spa- og boblebade. 7. Vindmøller. 1. Svide-, glødeskader eller småhuller uden flammer. 2. Sodskader, der ikke er en følge af en brandskade, fx sod fra stearinlys, petroleums- eller olielamper og gryder. 3. Elskade* som er en følge af fejlmontering, fejltilslutning, forkert udført reparation eller ulovlige installationer. 4. Elskade*, der sker under reparation Forsikringen dækker ikke Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. C Bygninger 1. De bygninger, som befinder sig på forsikringsstedet. 2. Bygningernes fundamenter. D Fastmonteret bygningstilbehør* 1. Fastmonteret bygningstilbehør* og bygningsdele. 2. Fastmonterede installationer, herunder skjulte rør og kabler*. 3. Tæpper er dækket, hvis de a. er limet fast til underlaget b. er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som et færdigt gulv. Elskade* i skjulte elkabler til rumopvarmning, er kun dækket, hvis der er købt Skjulte rør og kabler* E Hårde hvidevarer, der er anbragt på blivende plads F Fastmonteret anlæg til vedvarende energi Fastmonteret energianlæg, fx solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg. G Udendørs svømmebassiner 1. Nedgravede svømmebassiner og deres faste installationer. Svømmebassinet skal være støbt eller specielt konstrueret til nedgravning, så det bevarer stabiliteten, når det bliver tømt. 2. Svømmebassinets dug/liner. H Udendørs spa- og boblebade Udendørs spa- og boblebade, hvis de er tilsluttet bygningens faste installationer. I Haveanlæg og belægninger (se maks. beløb i punkt 19K) 1. Haveanlæg. 2. Belægninger, fx træbelægninger, fliser, natursten og perlesten. Er dækket, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på forsikringen. Haveskulpturer og kunstnerisk udsmykning på bygningen (se maks. beløb i punkt 19K) 1. Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygningen. 2. Haveskulpturer, der står fast i haven som udendørs udsmykning, og som ikke er til at flytte indendørs. J Plankeværker, stakitter, murede hegn, flagstænger, fritstående antenner og hobbydrivhuse med glas (se maks. beløb i punkt 19L) Det er en forudsætning, at skaden ikke skyldes manglende fundering. K Glas* og sanitet* L Stikledninger* M Bygningsmaterialer og bygningsdele, der skal bruges i de eksisterende bygninger, og som endnu ikke er fastmonteret N Nybygning og tilbygning i byggeperioden Kun hvis dækningen fremgår af policen. Kun hvis dækningen fremgår af policen. 10

11 18. Dækningsskema - Kasko = dækket = ikke dækket A Forsikringen omfatter: Forsikringen dækker den direkte skade sket i forsikringstiden ved 3. Vand- og vejrskader m.m. Sky*- og tøbrud* Skade som følge af at vandet efter voldsomt sky*- eller tøbrud* ikke kan få normalt afløb* og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledninger. Udstrømning af væsker og damp Skade forårsaget ved pludselig og tilfældig udstrømning af vand, olie, kølevæske og damp. Det er en betingelse, at udstrømningen sker fra - røranlæg - installationer, som er knyttet til røranlæggene, fx amerikanerkøleskabe - akvarier og andre beholdere på 20 liter og derover Frostsprængning af bygningens indvendige røranlæg, der tilfører bygningen vand og varme samt indvendige installationer hertil. Påkørsel Snetryk Væltende eller nedstyrtende genstande der udefra beskadiger bygninger og øvrige omfattede genstande på ejendommen. B Forsikringen omfatter ikke: 1. Bygningsdele eller installationer, der er af erhvervsmæssig art, medmindre det fremgår af policen. 2. Dækning for driftstab eller andet indirekte tab*. 3. Skade, der er dækket af garanti eller reklamationsret. 4. Lysstofrør og el-pærer. 5. Mikrobølgeovne, miniovne og lignende mindre hvidevarer, der ikke er indbygget. 6. Over- og tildækning til svømmebassin, spa- og boblebade. 7. Vindmøller. Forsikringen dækker ikke 1. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. 2. Skade forårsaget af vand fra tagrender og nedløbsrør, medmindre skaden skyldes voldsomt sky*- eller tøbrud*. 3. Opstigning af grund- eller kloakvand, medmindre skaden skyldes voldsomt sky*- eller tøbrud*, eller det fremgår af policen, at forsikringen omfatter Udvidet vandskade. 4. Skade sket ved påfyldning af eller aftapning fra olietank, køle- eller fryseanlæg, akvarier samt andre beholdere. 5. Skade efter dryp og udsivning, medmindre det fremgår af policen, at forsikringen omfatter Udvidet vandskade. 6. Skade på haveanlæg og belægninger efter olieudstrømning fra en nedgravet olietank. 7. Udgifter til reparation af tærede røranlæg, samt hermed forbundne udgifter til lokalisering af skaden og reparation af bygningsdele. 8. Frostsprængninger i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning.* 9. Tab af vand, olie og gas, medmindre det fremgår af policen, at forsikringen omfatter Udvidet vandskade. 10 Skade som følge af bygge- og reparationsarbejde. C Bygninger 1. De bygninger, som befinder sig på forsikringsstedet. 2. Bygningernes fundamenter. D Fastmonteret bygningstilbehør* 1. Fastmonteret bygningstilbehør* og bygningsdele. 2. Fastmonterede installationer, herunder skjulte rør og kabler*. 3. Tæpper er dækket, hvis de a. er limet fast til underlaget b. er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som et færdigt gulv. Ikke frostsprængning af rør i loft, skunk eller kryberum, der skyldes mangelfuld isolering. Ikke frostsprængning af udekøkkener og tilhørende installationer. E Hårde hvidevarer, der er anbragt på blivende plads F Fastmonteret anlæg til vedvarende energi Fastmonteret energianlæg, fx solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg. G Udendørs svømmebassiner 1. Nedgravede svømmebassiner og deres faste installationer. Svømmebassinet skal være støbt eller specielt konstrueret til nedgravning, så det bevarer stabiliteten, når det bliver tømt. 2. Svømmebassinets dug/liner. H Udendørs spa- og boblebade Udendørs spa- og boblebade, hvis de er tilsluttet bygningens faste installationer. I Haveanlæg og belægninger (se maks. beløb i punkt 19K) 1. Haveanlæg. 2. Belægninger, fx træbelægninger, fliser, natursten og perlesten. Ikke frostsprængning. Ikke frostsprængning. Er dækket, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på forsikringen. Haveskulpturer og kunstnerisk udsmykning på bygningen (se maks. beløb i punkt 19K) 1. Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygningen. 2. Haveskulpturer, der står fast i haven som udendørs udsmykning, og som ikke er til at flytte indendørs. J Plankeværker, stakitter, murede hegn, flagstænger, fritstående antenner og hobbydrivhuse med glas (se maks. beløb i punkt 19L) K Glas* og sanitet* L Stikledninger* M Bygningsmaterialer og bygningsdele, der skal bruges i de eksisterende bygninger, og som endnu ikke er fastmonteret Er kun dækket, hvis der er købt Udvidet hus og have. N Nybygning og tilbygning i byggeperioden 11

12 18. Dækningsskema - Kasko A Forsikringen omfatter: = dækket = ikke dækket Forsikringen dækker den direkte skade sket i forsikringstiden ved 4. Tyveri og hærværk* 5. Anden pludselig skade 6. Brud på glas* og sanitet* der forvoldes af personer, der ikke har lovlig adgang til forsikringsstedet. Ved en anden pludselig skade skal skadevirkningen være øjeblikkelig og uventet. Den skete skadevirkning skal være sket på et tidspunkt og ikke over et tidsrum. Kun skade, der ikke er nævnt som dækket eller ikke dækket under punkt 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 eller Forsikringen dækker brud på glas* og sanitet*, samt hvis saniteten ikke kan bruges som følge af ridser og afskalning. B Forsikringen omfatter ikke: 1. Bygningsdele eller installationer, der er af erhvervsmæssig art, medmindre det fremgår af policen. 2. Dækning for driftstab eller andet indirekte tab*. 3. Skade, der er dækket af garanti eller reklamationsret. 4. Lysstofrør og el-pærer. 5. Mikrobølgeovne, miniovne og lignende mindre hvidevarer, der ikke er indbygget. 6. Over- og tildækning til svømmebassin, spa- og boblebade. 7. Vindmøller. Forsikringen dækker ikke 1. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. 2. Skade, der kun består af ridser, skrammer, tilsmudsning, dryp fra malerpensler og bøtter samt spild og stænk af væsker og fødevarer, selvom skaden er opstået pludseligt. 3. Skade forvoldt af dyr 4. Skade som følge af frostsprængning. 5. Sætningsskade. 6. Skade som følge af bygge- og reparationsarbejde. 7. Årsagen til skaden, hvis det skyldes fejlmontering eller fejlkonstruktion. Dog dækkes følgeskaden. 1. Skade af kosmetisk art, fx misfarvning og krakelering. 2. Punktering af termoruder. 3. Skade sket i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og ombygning af de forsikrede genstande. C Bygninger 1. De bygninger, som befinder sig på forsikringsstedet. 2. Bygningernes fundamenter. D Fastmonteret bygningstilbehør* 1. Fastmonteret bygningstilbehør* og bygningsdele. 2. Fastmonterede installationer, herunder skjulte rør og kabler*. 3. Tæpper er dækket, hvis de a. er limet fast til underlaget b. er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som et færdigt gulv.. Ikke skader på skjulte rør og kabler*. E Hårde hvidevarer, der er anbragt på blivende plads F Fastmonteret anlæg til vedvarende energi Fastmonteret energianlæg, fx solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg. G Udendørs svømmebassiner 1. Nedgravede svømmebassiner og deres faste installationer. Svømmebassinet skal være støbt eller specielt konstrueret til nedgravning, så det bevarer stabiliteten, når det bliver tømt. 2. Svømmebassinets dug/liner. H Udendørs spa- og boblebade Udendørs spa- og boblebade, hvis de er tilsluttet bygningens faste installationer. I Haveanlæg og belægninger (se maks. beløb i punkt 19K) 1. Haveanlæg. 2. Belægninger, fx træbelægninger, fliser, natursten og perlesten. Haveskulpturer og kunstnerisk udsmykning på bygningen (se maks. beløb i punkt 19K) 1. Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygningen. 2. Haveskulpturer, der står fast i haven som udendørs udsmykning, og som ikke er til at flytte indendørs. Er kun dækket hvis der er købt Udvidet hus og have. Er dækket, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på forsikringen. J Plankeværker, stakitter, murede hegn, flagstænger, fritstående antenner og hobbydrivhuse med glas (se maks. beløb i punkt 19L) K Glas* og sanitet* L Stikledninger* Hærværk* på hobbydrivhuse, er kun dækket hvis der er købt Udvidet hus og have. Dækker kun glas i hobbydrivhuse. Dog ikke skade som følge af hærværk*, medmindre der er købt Udvidet hus og have M Bygningsmaterialer og bygningsdele, der skal bruges i de eksisterende bygninger, og som endnu ikke er fastmonteret Er kun dækket, hvis der er købt Udvidet hus og have. Er kun dækket, hvis der er købt Udvidet hus og have. N Nybygning og tilbygning i byggeperioden 12

13 18. Dækningsskema - Tillægsdækninger = dækket = ikke dækket A Forsikringen omfatter: Forsikringen dækker den direkte skade sket i forsikringstiden ved 7. Svamp* og insekt 8. Råd* Svamp* Skade på træværk som følge af aktivt træødelæggende svampeangreb. Insekt Skade på træværk som følge af aktivt træødelæggende insektangreb, hvis skaden har medført en svækkelse af træets funktionsevne*. Skade på træværk som følge af svamp*, der bliver karakteriseret som råd*. Rådangrebet skal være konstateret og anmeldt i forsikringstiden. Svampe- og insektangreb skal være konstateret og anmeldt i forsikringstiden B Forsikringen omfatter ikke: 1. Bygningsdele eller installationer, der er af erhvervsmæssig art, medmindre det fremgår af policen. 2. Dækning for driftstab eller andet indirekte tab*. 3. Skade, der er dækket af garanti eller reklamationsret. 4. Lysstofrør og el-pærer. 5. Mikrobølgeovne, miniovne og lignende mindre hvidevarer, der ikke er indbygget. 6. Over- og tildækning til svømmebassin, spa- og boblebade. 7. Vindmøller. Forsikringen dækker ikke 1. Skade, der konstateres på eller udbreder sig fra bindingsværk eller pudsede træydervægge. 2. Skade af kosmetisk art, det vil sige skader, som kun er gået ud over træværkets udseende, fx blåsplint eller skimmelbelægninger. 3. Sternbeklædninger, vindskeder, tilhørende dæklister og fritragende, uafdækkede spær-, bjælke- og remender. 4. Skade i åbne trækonstruktioner, som er udsat for vind og vejr, fx trapper, verandaer, terrasser, altaner, balkoner, svalegange, solafskærmninger, pergolaer mv. 5. Skade som følge af råd*, medmindre det fremgår af policen, at forsikringen omfatter råddækning. 6. Skade forårsaget af rådborebiller. 7. Skade forårsaget af myrer, medmindre der er tale om træødelæggende myrer, der har forårsaget en svækkelse af træets funktionsevne* 1. Skade, der konstateres på eller udbreder sig fra bindingsværk eller pudsede træydervægge. 2. Skade af kosmetisk art, det vil sige skader, som kun er gået ud over træværkets udseende, fx blåsplint eller skimmelbelægninger. 3. Sternbeklædninger, vindskeder, tilhørende dæklister og fritragende, uafdækkede spær-, bjælkeog remender. 4. Skade i åbne trækonstruktioner, som er udsat for vejr og vind, fx trapper, verandaer, terrasser, altaner, balkoner, svalegange, solafskærmninger, pergolaer mv. C Bygninger 1. De bygninger, som befinder sig på forsikringsstedet. 2. Bygningernes fundamenter. D Fastmonteret bygningstilbehør* 1. Fastmonteret bygningstilbehør* og bygningsdele. 2. Fastmonterede installationer, herunder skjulte rør og kabler*. 3. Tæpper er dækket, hvis de a. er limet fast til underlaget b. er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som et færdigt gulv. 1. Ikke kælderbelægninger af træ, fx gulve, vægbeklædninger og fodpaneler i kælderen og tilhørende underlag af træ. 2. For bygninger, der ikke er opført på muret, støbt sokkel eller sokkelsten, er det en betingelse, at det træværk, der har kontakt med jord eller terræn, er trykimprægneret. 3. Ikke tagkonstruktioner af træ i bygninger med indendørs svømmebassin.. 1. Ikke kælderbelægninger af træ, fx gulve, vægbeklædninger og fodpaneler i kælderen og tilhørende underlag af træ. 2. For bygninger, der ikke er opført på muret, støbt sokkel eller sokkelsten, er det en betingelse, at det træværk, der har kontakt med jord eller terræn, er trykimprægneret. 3. Ikke tagkonstruktioner af træ i bygninger med indendørs svømmebassin. E Hårde hvidevarer, der er anbragt på blivende plads F Fastmonteret anlæg til vedvarende energi Fastmonteret energianlæg, fx solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg. G Udendørs svømmebassiner 1. Nedgravede svømmebassiner og deres faste installationer. Svømmebassinet skal være støbt eller specielt konstrueret til nedgravning, så det bevarer stabiliteten, når det bliver tømt. 2. Svømmebassinets dug/liner. H Udendørs spa- og boblebade Udendørs spa- og boblebade, hvis de er tilsluttet bygningens faste installationer. I Haveanlæg og belægninger (se maks. beløb i punkt 19K) 1. Haveanlæg. 2. Belægninger, fx træbelægninger, fliser, natursten og perlesten. Haveskulpturer og kunstnerisk udsmykning på bygningen (se maks. beløb i punkt 19K) 1. Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygningen. 2. Haveskulpturer, der står fast i haven som udendørs udsmykning, og som ikke er til at flytte indendørs. Er dækket, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på forsikringen. Er dækket, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på forsikringen. J Plankeværker, stakitter, murede hegn, flagstænger, fritstående antenner og hobbydrivhuse med glas (se maks. beløb i punkt 19L) K Glas* og sanitet* L Stikledninger* M Bygningsmaterialer og bygningsdele, der skal bruges i de eksisterende bygninger, og som endnu ikke er fastmonteret N Nybygning og tilbygning i byggeperioden 13

14 18. Dækningsskema - Tillægsdækninger A Forsikringen omfatter: B Forsikringen omfatter ikke: 1. Bygningsdele eller installationer, der er af erhvervsmæssig art, medmindre det fremgår af policen. 2. Dækning for driftstab eller andet indirekte tab*. 3. Skade, der er dækket af garanti eller reklamationsret. 4. Lysstofrør og el-pærer. 5. Mikrobølgeovne, miniovne og lignende mindre hvidevarer, der ikke er indbygget. 6. Over- og tildækning til svømmebassin, spa- og boblebade. 7. Vindmøller. = dækket = ikke dækket Forsikringen dækker den direkte skade sket i forsikringstiden ved 9. Skjulte rør og kabler* 10. Stikledning* 11. Udvidet vandskade Utætheder i rørinstallationer og i slanger bag indbyggede hårde hvidevarer samt funktionsfejl i elkabler til rumopvarmning. Udgifter til fejlfinding, der er godkendt af Topdanmark. Det er en betingelse, at skaden er konstateret og anmeldt i forsikringstiden, og at forsikringstager* har vedligeholdelsespligten for rørene eller kablerne. 1. Skade på - og rør i - olie-, jordvarme-, gasfyrsunits og varmevekslere. 2. Skade på - og rør i - andre kedler, tanke og beholdere. 3. Råd*- og svampeskade*, medmindre det fremgår af policen, at forsikringen omfatter disse dækninger. 4. Tab af vand, olie og gas, medmindre det fremgår af policen, at forsikringen omfatter Udvidet vandskade. 5. Udgifter til rottebekæmpelse. 6. Skade som følge af frostsprængning Skade på udvendige afløbsinstallationer herunder kloakledninger og brønde. Skaden skal medføre funktionsforstyrrelse på grund af brud, åbne og forskudte samlinger eller rødder. Det er en betingelse, at skaden er konstateret og anmeldt i forsikringstiden, og at forsikringstager* har vedligeholdelsespligten for stikledningen. Forsikringen dækker ikke 1. Drænrør og faskiner, herunder eventuelle rør i disse. 2. Skade på rensningsanlæg, tanke og beholdere i jord, der er mere end 20 år gamle. 3. Råd*- og svampeskade*, medmindre det fremgår af policen, at forsikringen omfatter disse dækninger. 4. Tab af vand, olie og gas, medmindre det fremgår af policen, at forsikringen omfatter Udvidet vandskade. 5. Udgifter til rottebekæmpelse. 6. Skade som følge af frostsprængning Ved andre skader, der ikke ellers er nævnt som dækket eller ikke dækket i dækningsskemaet, dækker forsikringen følgende: udsivning fra synlige installationer samt fra akvarier og beholdere med et rumindhold på mere end 20 l. vand, der trænger ind gennem utætheder/åbninger i bygningen, opstigning af grund- og kloakvand, og som ikke er en følge af sky*- eller tøbrud*. I forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør og stikledninger*, dækker forsikringen tab af vand, olie og gas. 1. Skade, som er en følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. 2. Vand, der trænger ind i bygningen gennem åbne vinduer eller døre 3. Årsagen til vandskaden. 4. Udgifter til vand, olie og gas, som andre refunderer. 5. Skade som følge af bygge- og reparationsarbejde. C Bygninger 1. De bygninger, som befinder sig på forsikringsstedet. 2. Bygningernes fundamenter. D Fastmonteret bygningstilbehør* 1. Fastmonteret bygningstilbehør* og bygningsdele. 2. Fastmonterede installationer, herunder skjulte rør og kabler*. 3. Tæpper er dækket, hvis de a. er limet fast til underlaget b. er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som et færdigt gulv. Kun rørinstallationer i drift. E Hårde hvidevarer, der er anbragt på blivende plads F Fastmonteret anlæg til vedvarende energi Fastmonteret energianlæg, fx solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg. G Udendørs svømmebassiner 1. Nedgravede svømmebassiner og deres faste installationer. Svømmebassinet skal være støbt eller specielt konstrueret til nedgravning, så det bevarer stabiliteten, når det bliver tømt. 2. Svømmebassinets dug/liner. H Udendørs spa- og boblebade Udendørs spa- og boblebade, hvis de er tilsluttet bygningens faste installationer. I Haveanlæg og belægninger (se maks. beløb i punkt 19K) 1. Haveanlæg. 2. Belægninger, fx træbelægninger, fliser, natursten og perlesten. Haveskulpturer og kunstnerisk udsmykning på bygningen (se maks. beløb i punkt 19K) 1. Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygningen. 2. Haveskulpturer, der står fast i haven som udendørs udsmykning, og som ikke er til at flytte indendørs. Er dækket, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på forsikringen. Er dækket, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på forsikringen. Er dækket, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på forsikringen. J Plankeværker, stakitter, murede hegn, flagstænger, fritstående antenner og hobbydrivhuse med glas (se maks. beløb i punkt 19L) K Glas* og sanitet* L Stikledninger* M Bygningsmaterialer og bygningsdele, der skal bruges i de eksisterende bygninger, og som endnu ikke er fastmonteret Kun stikledningsinstallationer i drift. N Nybygning og tilbygning i byggeperioden 14

15 18. Dækningsskema - Tillægsdækninger A Forsikringen omfatter: B Forsikringen omfatter ikke: 1. Bygningsdele eller installationer, der er af erhvervsmæssig art, medmindre det fremgår af policen. 2. Dækning for driftstab eller andet indirekte tab*. 3. Skade, der er dækket af garanti eller reklamationsret. 4. Lysstofrør og el-pærer. 5. Mikrobølgeovne, miniovne og lignende mindre hvidevarer, der ikke er indbygget. 6. Over- og tildækning til svømmebassin, spa- og boblebade. 7. Vindmøller. = dækket = ikke dækket Forsikringen dækker den direkte skade sket i forsikringstiden ved 12. Udvidet hus og have Flagermus, mår og gnavere. Skade forårsaget af flagermus, mår og gnavere, fx mus og rotter. Det er en forudsætning for dækningen, at bekæmpelse sker, inden skaden udbedres. Rottespærre. I forbindelse med en dækningsberettiget skade forvoldt af rotter, dækker forsikringen 50% af udgiften til anskaffelse og montering af rottespærre (se maks. beløb i punkt 19Q,1). Haveanlæg og hobbydrivhuse. Tyveri, hærværk* og påkørsel af haveanlæg og belægninger. (Se maks. beløb for haveanlæg og belægninger i punkt 19K). Hærværk* på hobbydrivhuse med glas. (Se maks. beløb i punkt 19L). Funktionsfejl i fastmonterede elektriske bygningsinstallationer*. Funktionsfejl i de fastmonterede elektriske bygningsinstallationers* normalfunktion, hvis mekaniske eller elektriske svigt gør, at installationen ikke kan bruges til dets oprindelige formål. De elektriske bygningsinstallationer er dækket i de første 4 år af deres levetid til nyværdi. Når en installation er ældre end 4 år, ophører dækningen. Bygningsmaterialer. Bygningsmaterialer og bygningsdele, som skal monteres i de eksisterende bygninger, er dækket med de dækninger, undtagelser og begrænsninger, der er nævnt i punkt 18.3, og 18.12, når de befinder sig på forsikringsstedet. Dog maks. 3 måneder fra leveringsdatoen (se maks. beløb i punkt 19Q,2). Kosmetiske forskelle*. Ved en dækningsberettiget skade, dækker forsikringen kosmetiske forskelle* mellem beskadigede og ubeskadigede fliser og klinker i badeværelse, toilet, køkken og bryggers. Ved en dækningsberettiget skade, dækker forsikringen kosmetiske forskelle* mellem beskadiget og ubeskadiget glas* og sanitet*. (Se særlige erstatningsregler i punkt 19Q,3). Forsikringen dækker ikke: 1. Udgifter til bekæmpelse af flagermus, mår og gnavere fx rotter og mus. 2. Skade, der kun består af lugtgener. 3. Skade, der kun består af ridser og skrammer. 4. Tyveri af og hærværk* på haveanlæg og belægninger, hvis skaden er forvoldt af forsikringstageren* eller en person i dennes husstand*, medhjælp, logerende eller andre personer, der med forsikredes samtykke eller i øvrigt lovligt befinder sig på forsikringstagerens private område. 5. Påkørsel af haveanlæg og belægninger, af en person, der er ejer eller bruger af ejendommen. 6. Skader, som skyldes overbelastning, fejlanvendelse, fejlmontering, fejlbetjening, forkert reparation eller skader sket under reparation 7. Fejl i eller tab af software, data mv. samt pixelfejl 8. Skade, som er dækket af en garanti eller serviceordning, eller som er dækket af købelovens reklamationsbestemmelser 9. Funktionsfejl i fastmonterede elektriske bygningsinstallationer*, der er forårsaget af andre dyr end gnavere 10. Ubeskadiget, indmuret badekar eller fodbadekar. C Bygninger 1. De bygninger, som befinder sig på forsikringsstedet. 2. Bygningernes fundamenter. D Fastmonteret bygningstilbehør* 1. Fastmonteret bygningstilbehør* og bygningsdele. 2. Fastmonterede installationer, herunder skjulte rør og kabler*. 3. Tæpper er dækket, hvis de a. er limet fast til underlaget b. er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som et færdigt gulv. E Hårde hvidevarer, der er anbragt på blivende plads F Fastmonteret anlæg til vedvarende energi Fastmonteret energianlæg, fx solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg. G Udendørs svømmebassiner 1. Nedgravede svømmebassiner og deres faste installationer. Svømmebassinet skal være støbt eller specielt konstrueret til nedgravning, så det bevarer stabiliteten, når det bliver tømt. 2. Svømmebassinets dug/liner. H Udendørs spa- og boblebade Udendørs spa- og boblebade, hvis de er tilsluttet bygningens faste installationer. I Haveanlæg og belægninger (se maks. beløb i punkt 19K) 1. Haveanlæg. 2. Belægninger, fx træbelægninger, fliser, natursten og perlesten. Haveskulpturer og kunstnerisk udsmykning på bygningen (se maks. beløb i punkt 19K) 1. Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygningen. 2. Haveskulpturer, der står fast i haven som udendørs udsmykning, og som ikke er til at flytte indendørs. J Plankeværker, stakitter, murede hegn, flagstænger, fritstående antenner og hobbydrivhuse med glas (se maks. beløb i punkt 19L) Kun hobbydrivhuse med glas er dækket K Glas* og sanitet* L Stikledninger* M Bygningsmaterialer og bygningsdele, der skal bruges i de eksisterende bygninger, og som endnu ikke er fastmonteret Uden for bygning dækker vi kun tagbelægning, mursten, isolering, cement og træ til konstruktionen. Alle andre bygningsmaterialer og bygningsdele er kun dækket, hvis de befinder sig i forsvarligt aflåst bygning eller container på forsikringsstedet N Nybygning og tilbygning i byggeperioden 15

16 Erstatningsregler 19. Hvordan erstatter vi skaderne? Sådan beregner vi erstatningen A Det forsikrede er dækket til nyværdi, bortset fra de tilfælde hvor vi afskriver efter tabellerne i punkt 19F. B C D E F Vi opgør skaden til det beløb, det vil koste at genoprette det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted. Vi baserer ikke erstatningen på dyrere byggematerialer end dem, der er brugt i den beskadigede bygning. Der vil dog højst blive anvendt priser for byggematerialer og -metoder, der er gængse* på skadetidspunktet. I erstatningen tager vi hensyn til eventuelle ændringer af byggepriser inden for en normal byggeperiode. Vi betaler ikke erstatning for ubeskadigede bygningsdele på grund af farve-/andre forskelle, der opstår ved reparation i forbindelse med en skade. Det betyder, at der i forbindelse med en skade, fx på badeværelset, kun vil blive udskiftet hele den skaderamte flade, fx gulv eller en væg. Dette gør vi også, selv om det ikke er muligt at skaffe fliser/ klinker, der er identiske med de andre fliser/klinker i rummet, medmindre der er købt Udvidet hus og have. For følgende installationer, bygningsdele og bygninger gælder der særlige erstatningsregler. Vi afskriver efter tabellerne på grundlag af den samlede skadeudgift inkl. reparations- og håndværkerudgifter. Afskrivningstabeller Ved reparation betaler vi fuldt ud, dog højst den nævnte procent af det beskadigedes nyværdi. 1. Tagbelægning af pap og undertage af plast, pvc og lignende materialer Alder Erstatning 0 15 år 100 % år 80 % år 50 % Herefter 20 % 2. Tagbelægning af strå, rør og græs Alder Erstatning 0 20 år 100 % år 80 % år 50 % Herefter 20 % 3. Olie-, gas- og biobrændselsfyr, varmtvandsbeholdere, kedler og varmevekslere. Alder Erstatning 0 10 år 100 % år 70 % år 50 % år 40 % Herefter 20 % 16

17 4. Hårde hvidevarer, glaskeramiske kogeplader, ovnglas og el-drevne motorer Alder Erstatning 0 2 år 100 % 2 3 år 85 % 3 4 år 75 % 4 5 år 65 % 5 6 år 50 % 6 7 år 40 % 7 8 år 30 % Herefter 20 % 5. Antenner med tilbehør og tagbelægning af plast og pvc Alder Erstatning 0 5 år 100 % 5 7 år 70 % 7 10 år 40 % Herefter 20 % 6. Gulvbelægning i form af tæpper Alder Erstatning 0-10 år 100 % år 60 % år 50 % år 40 % Herefter 20 % 7. Vinduer, døre og facadepartier af træ (kun ved svampe*- og rådskader*) Alder Erstatning 0-20 år 100 % år 60 % år 40 % Herefter 20 % Erstatningen vil blive opgjort pr. vindue, dør eller facadeparti af træ og ikke pr. skade. Fradrag for værdiforringelse kan maksimalt udgøre kr. (2010) pr. genstand. G Betaling af erstatning ved reparation eller genopførelse Vi betaler erstatning, når det beskadigede er blevet repareret eller genopført, og vi har modtaget en regning. H Betaling af kontanterstatning i stedet for reparation eller genopførelse Hvis erstatningen ikke bliver brugt til reparation eller genopførelse af det beskadigede, opgør vi erstatningen som en kontanterstatning til fri rådighed. Vi opgør skaden til dagsværdi, det vil sige med fradrag for værdiforringelse på grund af alder og slid. Erstatningen kan ikke overstige den beskadigede bygnings handelsværdi umiddelbart før skadens indtræden. Restværdierstatning, udgifter til nedbrydning, lovliggørelse, byggeadministration, prisstigninger og moms erstatter vi ikke. Betaling af en kontanterstatning forudsætter samtykke af de personer eller kreditforeninger, der har tinglyst pant i ejendommen. Vi skal derfor have en tingbogsattest og godkendelse fra panthavere og andre, der har rettigheder i ejendommen. I Betaling af kontanterstatning i stedet for genlevering Ønsker forsikrede ikke at få de ting genleveret, som Topdanmark har tilbudt, afslutter vi skadesagen med en kontant erstatning, svarende til den pris vi skal betale for tilsvarende ting hos den eller de leverandør(er), vi har anvist. Dette gælder ved genlevering af nye ting. 17

18 Vi kan herudover bruge de særlige afskrivningstabeller i pkt. 19F for de installationer og bygningsdele, vi har nævnt i punktet. J Svampe-*, råd-* eller insektskade Ved svampeskade*, herunder råd* eller angreb af træødelæggende insekter, betaler vi for nødvendig udskiftning eller afstivning af det angrebne træværk. Ved angreb af husbukke dækker vi også bekæmpelse af disse. K Haveskulpturer, kunstnerisk udsmykning og haveanlæg Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygning samt haveskulpturer, der står fast i haven, og som ikke er til at flytte indenfor, er dækket for deres håndværksmæssige værdi, dog højst kr. (2010). For beplantning erstatter vi kun udgifter til nyplantning af højst 4 år gamle buske eller træer og med højst kr. (2010). Vi betaler kun erstatning, hvis skaden bliver udbedret. Forsikringen dækker også haveanlæg, hvis skaden er en direkte følge af en skade på en anden ejendom, fx naboejendommen. Det er en forudsætning, at skaden på den anden ejendoms bygninger er af en sådan type, at den kunne være dækket under din egen forsikring, og at du har en dækning mod denne skadetype på din egen husforsikring. L Hobbydrivhuse Erstatning for hobbydrivhuse med glas kan højst udgøre kr. (2010) pr. skade. M Bygninger bestemt til nedrivning For bygninger, som før skaden var bestemt til nedrivning, erstatter vi merudgifter til oprydning og eventuelle meromkostninger til bortskaffelse af affald, fx lossepladsafgift. Bygningsmaterialer, der før skaden var bestemt til genanvendelse, erstatter vi med dagsværdi, det vil sige med fradrag for værdiforringelse på grund af alder, slid og nedsat anvendelighed. Hvis der bliver sparet omkostninger fx til demontering, bliver omkostningerne trukket fra i erstatningen. Restværdierstatning, udgifter til nedbrydning af ikke skadede bygninger eller bygningsdele, lovliggørelse samt byggeadministration erstatter vi ikke. N Bygninger bestemt til renovering eller modernisering For bygninger eller bygningsdele, der før skaden var bestemt til renovering eller modernisering, erstatter vi merudgifter til reparation af skaden og ikke de udgifter, som forsikringstageren alligevel skulle have betalt i forbindelse med renoveringen eller moderniseringen. For bygninger eller bygningsdele, hvor skaden bliver opdaget under renoveringen eller moderniseringen, erstatter vi kun merudgifter til reparation af skaden, og ikke de udgifter, som alligevel skulle være afholdt i forbindelse med renoveringen eller moderniseringen. Derudover erstatter vi merudgiften til oprydning og eventuelle meromkostninger til bortskaffelse af affald, fx lossepladsafgift. Bygningsmaterialer, der før skaden var bestemt til at skulle blive genanvendt, erstatter vi med dagsværdi, det vil sige med fradrag for værdiforringelse på grund af alder, slid og nedsat anvendelighed. Hvis der bliver sparet omkostninger til fx demontering, bliver omkostningerne trukket fra i erstatningen. Vi erstatter ikke udgifter til nedbrydning af ikke skadede bygninger eller bygningsdele, lovliggørelse samt byggeadministration. 18

19 O Byggeadministration Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til byggeadministration i forbindelse med genopførelse af bygningen. Ved byggeadministration forstår vi fx udgifter til teknisk bistand og genfremstilling af tegninger. Vi betaler kun efter regning, og den samlede udgift til byggeadministration kan højst udgøre 5% af den opgjorte bygningserstatning. P Oprydning Forsikringen betaler udgifter til oprydning og fjernelse af bygningsdele eller bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan genbruges. Q Særlige erstatningsregler under Udvidet hus og have (Gælder kun, hvis det fremgår af policen, at dækningen er købt) 1. Rottespærre Ved en dækningsberettiget skade forvoldt af rotter kan du i samarbejde med os vælge at få monteret rottespærre i kloaksystemet mod en egenbetaling på 50 % af udgifterne til anskaffelse af rottespærre inkl. montering. Erstatningen kan højst udgøre kr. pr. skade. Beløbet bliver ikke indeksreguleret. Drift og vedligeholdelse er ikke dækket. 2. Bygningsmaterialer Ved en dækningsberettiget skade på bygningsmaterialer eller bygningsdele under Udvidet hus og have kan erstatningen højst udgøre kr. pr. skade, dog maks kr. i en 12 måneders periode. Beløbene bliver ikke indeksreguleret. Det er en betingelse for at få erstatning, at du kan fremvise dokumentation for, hvornår materialerne er købt hvornår materialerne er leveret/afhentet. 3. Kosmetiske forskelle* Ved en dækningsberettiget skade på fliser/klinker i bad/toilet, køkken eller bryggers kan du i samarbejde med os vælge at få udskiftet ubeskadigede fliser/klinker i samme rum mod en egenbetaling på 50 % af udgifterne. Vælger du ikke at betale 50 % af udgifterne selv, vil kun hele den skaderamte flade fx gulv eller væg blive udskiftet, selv om det ikke er muligt at skaffe fliser/klinker, der er identiske med de andre fliser/klinker i rummet. Ved en dækningsberettiget skade på sanitet* i bad/toilet kan du i samarbejde med os vælge at få udskiftet ubeskadiget sanitet* i samme rum mod en egenbetaling på 50 % af udgifterne. Vælger du ikke at betale 50 % af udgifterne selv, vil kun det beskadigede sanitet* blive udskiftet, selv om det ikke er muligt at skaffe sanitet*, der er identisk med det andet sanitet* i rummet. Ved en dækningsberettiget skade på glas* i vindues-/dørparti kan du i samarbejde med os vælge at få udskiftet ubeskadiget glas* i det vindues-/dørparti, hvor skaden er, mod en egenbetaling på 50 % af udgifterne. Vælger du ikke at betale 50 % af udgifterne selv, vil der i forbindelse med skaden kun blive udskiftet det beskadigede glas* i vindues-/dørparti, selv om det ikke er muligt at skaffe glas*, der er identisk med det andet glas*. Denne erstatningsregel gælder kun, hvis det ikke er muligt at skaffe fliser, klinker, glas* og sanitet*, der er identisk med det beskadigede, og der dermed er opstået en kosmetisk forskel*. R Restværdierstatning Hvis en skade, der er dækket af forsikringen, har medført, at en bygning er beskadiget med mindst 50%, dvs. at skadeprocenten* er mindst 50, kan du vælge at få nedrevet de ubeskadigede eller brugbare bygningsdele og få opført en ny bygning. Skadeprocenten* bliver beregnet for hver skaderamt bygning. Vi opgør restværdierstatningen efter samme regler som den egentlige skadeerstatning, dog gør vi ikke fradrag gældende efter de nævnte afskrivningstabeller. 19

20 Vi opgør erstatningen for en bygning, der er bestemt til nedrivning, renovering eller modernisering, efter vilkårenes punkt 19M og 19N. Det er en betingelse for betaling af erstatning, at anvendelige bygningsrester bliver revet ned, og at genopførelse finder sted på samme sted. Vælger du at få opført en ny bygning, dækker forsikringen også nødvendige udgifter til nedrivning og fjernelse af anvendelige bygningsrester. S T Anvendelige rester Hvis offentlige myndigheders krav, der er stillet før skadetidspunktet, er til hinder for genopførelse af en beskadiget bygning, og du ikke kan få dispensation, opgør vi erstatningen på samme måde som nævnt under punkt 19R. Lovliggørelse (forøgede byggeudgifter) I forbindelse med en dækningsberettiget skade på bygningen erstatter vi forøgede byggeudgifter, som er nødvendige for at opfylde de krav, som byggemyndighederne stiller i henhold til byggelovgivningen eller afstandskrav i henhold til miljølovgivningen, når en beskadiget bygning skal genopføres. Erstatningen for hver bygning er begrænset til 15 % af bygningens nyværdi, og højst med kr. (2010). Det er en betingelse for erstatning, 1. at udgifterne vedrører de dele af bygningen, der bliver erstattet 2. at det ikke er muligt at opnå dispensation fra de nye regler i byggelovgivningen eller miljølovgivningen 3. at istandsættelse eller genopførelse finder sted 4. at kravet ikke kunne være forlangt eller var fremsat inden skaden 5. at udgiften ikke skyldes mangelfuld vedligeholdelse. U Udgifter til redning og bevaring samt ud- og indflytning I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betaler vi også 1. udgifter til redning og bevaring af det forsikrede, herunder forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af en umiddelbart truende skade 2. udgifter til ud- og indflytning samt til opmagasinering af privat indbo, hvis boligen midlertidigt ikke kan bruges 3. dokumenterede merudgifter ved din fraflytning af boligen 4. dokumenteret tab af lejeindtægt for udlejet værelse/bolig. Vi betaler erstatning i indtil 1 måned efter, at skaden er udbedret, dog højst i 12 måneder efter, at skaden er sket. Bliver skaden ikke udbedret, eller bliver bygningen genopført i en anden form, betaler vi kun erstatning for det tidsrum, det ville have taget at sætte bygningen i samme stand som før skaden. Er du skyld i, at udbedringen bliver forsinket, betaler vi ikke de merudgifter eller huslejetab, der er forbundet med forsinkelsen. Eventuelle besparelser eller erstatning fra anden side bliver fratrukket i erstatningen. 20. Psykologisk krisehjælp Forsikringen dækker psykologisk krisehjælp, hvis du får brug for psykologisk krisehjælp, når en af disse situationer har udløst en akut, psykisk krise: a. brand* eller eksplosion* på den forsikrede ejendom b. andre dækningsberettigede skader på husforsikringen, der har kostet menneskeliv c. andre dækningsberettigede skader på husforsikringen, hvor der har været overhængende fare for menneskeliv. 20

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring 6610-4 Juni 2013 vilkår for husforsikring Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Husforsikring 6610-4 Juni 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for. Hus og Fritidshus

Vilkår for. Hus og Fritidshus Vilkår for Hus og Fritidshus 01-4 August 2016 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage,

Læs mere

vilkår for husforsikring

vilkår for husforsikring DF20104-5 Oktober 2015 vilkår for husforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring /S Vilkår for Husforsikring DF20104-5 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Husforsikring

Vilkår for Husforsikring DF20805-1 September 2017 Vilkår for Husforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Husforsikring DF20805-1 September 2017 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (FOR 1- OG 2-FAMILIESHUSE) I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 1 HVEM ER SIKRET? 2 HVOR DÆKKES? 3 HVAD OMFATTER

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 Når du har tegnet Husforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen for

Læs mere

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

Vilkår for. Hus og Fritidshus

Vilkår for. Hus og Fritidshus Vilkår for Hus og Fritidshus 01-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1 6686-1 marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk-1 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk 6686-1 Marts 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Vilkår for Hus DF November 2007

Vilkår for Hus DF November 2007 Vilkår for Hus DF20104-1 November 2007 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 Når du har tegnet Fritidshusforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring Bornholms Brandforsikring A/S CVR-nr. 15465972 Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Internet www.bornholmsbrand.dk E-mail info@bornbrand.dk Vilkår for Hus og Fritidshus

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for. Hus og Fritidshus

Vilkår for. Hus og Fritidshus Vilkår for Hus og Fritidshus 01-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Securator PowerCare Forsikring Basis. Fortrydelsesret

Securator PowerCare Forsikring Basis. Fortrydelsesret Securator PowerCare Forsikring Basis Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Securator udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. EJ12 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshus

Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser nr. 13T8 Gælder fra 01.10.2013 TJM 509-2 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/22 Tjenestemændenes Forsikring

Læs mere

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Villaforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-5 (12.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1.0 SIKREDE PERSONER... 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3.0 FORSIKRINGEN OMFATTER... ERSTATNINGSOPGØRELSE... 4.0 GENERELLE

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vilkår for Tophjælp privat

Vilkår for Tophjælp privat DF20098-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp privat - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp privat DF20098-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks danbolig Nørre Alslev Nr Alslev Langgade 11 B 4840 Nørre Alslev Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: forsikring årlig pris 2.228

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er

Læs mere

Vilkår for Tophjælp privat

Vilkår for Tophjælp privat Vilkår for Tophjælp privat DF20098-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

Securator POWER Care Forsikring. Fortrydelsesret

Securator POWER Care Forsikring. Fortrydelsesret Securator POWER Care Forsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Securator udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL

6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL 6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp bil 6677-4 November 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Husforsikring forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens kapitel

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp bil

Vilkår for. Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-1 Januar 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Ny 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. 5302 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Risikoforandring og ejerskifte...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13G8

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13G8 Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13G8 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 41-04 Gælder fra februar 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Gl. 6301-2011 Storstrøms

Læs mere