Tidligere prognoser. Resultatopgørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidligere prognoser. Resultatopgørelse"

Transkript

1

2 Indhold Sammendrag... 2 Tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse... 6 Den bedste tredjedel målt på driftsresultat... 7 Likviditet, investeringer, gæld, finansiering og aktiver... 7 Følsomhedsanalyse... 7 Bilag 1: Prisforventninger og forudsætninger... 9 Bilag 2: Konsekvenser af øget tilførsel af kvælstof Bilag 3: Datamateriale og definitioner Sammendrag Prognosen viser at den gennemsnitlige heltidsplanteavlsbedrift forventes at opnå et driftsresultat i 2015 på kr. Dette er en mindre stigning i forhold til I 2014 faldt driftsresultatet med ca kr. pr. bedrift i forhold til 2013, hvor det var ca Driftsresultatet for 2015 kommer dermed ikke helt op på niveau med Prognosen indikerer at driftsresultatet i 2016 forventes at blive på kr. pr bedrift. Dvs. en stigning på kr. som svarer til en forbedring på godt 25 % i forhold til det forventede resultat for Ved vurdering af driftsresultatet skal man være opmærksom på at dette skal dække ejerens egen arbejdsindsats og forrentning af egenkapitalen. I 2015 forventes der ikke fuld dækning af arbejdsindsatsen og der vil være tale om en negativ forrentning af egenkapitalen. For 2016 er driftsresultatet tilstrækkeligt til at dække ejerens arbejdsindsat og en mindre forrenting af egenkapitalen. Prognosen for 2017 tyder at der kan opnås samme driftsresultat som der forventes i Kontakt: Landskonsulent Erik Maegaard T , E Landskonsulent Michael Højholdt T , E eller Seniorkonsulent Ove Lund, T , E SEGES, Planter og Miljø 2

3 Tidligere prognoser I september 2015 blev udgivet en prognose over planteproducenternes forventede økonomiske resultater for 2015, 2016, og Prognosen i september 2015 var baseret på 935 årsrapporter, der ud fra oplysninger fra Danmarks Statistik er sammenvejet til at repræsentere alle heltids planteavlsbedrifter. Nærværende prognose er udarbejdet på samme grundlag men med justerede forventninger primært til priser og indregning af konsekvenser af Landbrugspakken. I det beregnede driftsresultatet indgår indtægter, som ikke direkte følger priserne på planteprodukter. Derfor omhandler årsrapporterne og dermed prognoserne ikke kun økonomien i planteproduktionen, men giver et estimat over den samlede økonomi på heltidsplanteavlsbedriften. Resultatopgørelse Nærværende analyse indeholder en prognose over de forventede økonomiske resultater for planteproducenter. Analysen omfatter udelukkende heltidsplanteavlsbedrifter. Disse bedrifter er defineret som bedrifter, der kræver en arbejdsindsats på mindst timer pr. år og hvor mere end 50 % af standardomsætningen kommer fra planteproduktionen (se bilag 3). I denne prognose indgår som grundlag 935 årsrapporter for heltidsplanteavlsbedrifter med regnskabsår 2014, som repræsenterer bedrifter i Danmark. Ud fra årsrapporter og vejning fra oplysninger fra Danmarks Statistik samt skøn over pris- og omkostningsudviklingen for 2015, 2016 og 2017 er der foretaget en beregning af de forventede økonomiske resultater for 2015 og udarbejdet prognoser for indtjeningen for 2016 og I 2014 regnskaberne er der væsentlige forskelle mellem prisen på korn primo og ultimo. For vinterhvede skete der et fald på ca. 27 kr. pr. hkg. Dette vil i regnskaberne give anledning til en værdiændring. For gennemsnitsbedriften udgjorde det i 2014 et fald i værdi på ca kr. Med de forudsætninger, der er anvendt i prognosen forventes stort set samme værdi af afgrøder i 2016 og 2017 som i I prognoserne er indregnet nogle af de forventede effekter af Landbrugspakken (se nærmere i bilag 2). Der er indregnet en forventet stigning i tilførsel af kvælstof på ca. 16 % i 2016 og yderligere 8 % stigning i 2017, med forventet effekt på både højere omkostninger og højere udbytte. Der er derfor indregnet en forventet udbyttestigning (målt på høstet mængde) på alle afgrøder på 6 % i 2016 og yderligere 2 % stigning i 2017, i forhold til hvad det ville have været uden forøget kvælstofnorm. Den øgede tildelte mængde kvælstof vil desuden øge indholdet af protein i specielt kornafgrøderne og vil derfor muligvis kunne øge prisen på korn i opadgående retning. Det er dog som gennemsnit betragtet vanskeligt at vurdere, hvordan markedet vil reagere, og der er i prognoserne derfor ikke indregnet priseffekt af den forventede forøgelse af proteinindhold. For husdyrbrugsbedrifter vil effekten af mere protein i kornet først slå fuldt igennem i 2017 og Den væsentligste del af bruttoudbyttet (totalt kr. pr. bedrift i 2014) kommer fra salgsindtægter, dvs. produktionsværdien af korn og andre salgsafgrøder ( kr. pr. bedrift). I prognosen sammenholdes gennemsnitsbedriftens markudbytter med høstprognoserne fra Danmarks Statistik. Ud fra forholdet mellem udbytterne på bedrifterne og høstprognosen beregnes forventet udbytte i 2016 og 2017som et gennemsnit over de seneste 10 år. Til dette er tillagt 6 % i 2016 og 8 % i 2017 som følge af øget kvælstofnorm. 3

4 Alle heltidsplanteavlsbedrifter I tabel 1 vises produktionsomfang og hovedresultaterne for alle planteavlsbedrifter. I bilag 3 er redegjort for datagrundlaget for de regnskaber i 2014, der danner udgangspunkt for prognosen. Den gennemsnitlige planteavlsbedrift, der indgår i nærværende analyse, omfattede i 2014 et dyrket areal på 200 ha - heraf var ca. 70 ha forpagtet. Gennemsnitsbedriften har 131 ha med korn, 17 ha med raps, 11 ha med frø, 20 ha med kartofler og/eller fabriksroer og 21 ha med andre afgrøder. Tabel 1. Resultatopgørelse for alle planteavlsbedrifter heltid * 2016* 2017* Produk tion: Antal vejet Hektar kr. Bruttoudbytte Heraf mark Heraf andet Stykomkostninger Heraf mark Heraf andet Dækningsbidrag Heraf mark Heraf andet Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger mm Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt Driftsresultat Heraf værdiændringer, svin Heraf værdiændringer, mark Likviditet før investeringer * Værdiændringer omfatter primært værdiændringer på beholdninger. Realiserede gevinster eller tab indgår i driftsresultatet for På denne baggrund skal der tages forbehold for effekten på driftsresultatet af eventuelle realiserede kurstab for årene For 2014 indgår realiserede kurstab. Realiserede kursgevinster og kurstab opdeles i positioner i finansaktiver (typisk renteswaps) og gæld (typisk lån i fremmed valuta, f.eks. CHF). Hidtil har der i prognoserne været indregnet gevinst eller tab på gældssiden, beregnet ud fra indeværende års gevinst eller tab, mens der ikke 4

5 har været indregnet gevinst eller tab på finansaktiver. Begrundet i den store usikkerhed i kursudviklingen i begge typer produkter, er det praksis, at der ikke indregnes kursgevinst eller kurstab for driftsprognoserne for 2015, 2016 og 2017 hverken for finansaktiver eller lån. For gennemsnitsbedriften forventes et driftsresultat på kr. i Dette beløb skal dække både forrentning af egenkapitalen og aflønning af egen arbejdsindsats. For den gennemsnitlige bedrift er der en egenkapital på godt 14 mio. kr. Med en forventet rente på 2 %, bør egenkapitalen forrentes med omkring kr. Der er for den gennemsnitlige planteavlsbedrift således et beløb tilovers til aflønning af eget arbejde på knap kr. For gennemsnitsbedriften skal der anvendes ca arbejdstimer (efter normen). Korrigeres for de arbejdstimer, der købes, svarer det til, at ejerens arbejdsindsats ligger på ca timer pr. år. Med forrentning af egenkapitalen på er der en timeløn til ejeren i 2015 på godt 90 kr. I 2016 forventes timelønnen at kunne komme op på godt 150 kr. pr. time. For de gennemsnitlige heltidsplanteavlsbedrifter er der realiseret en positiv likviditet før investering på kr. i Dette skal sammenholdes med, at afskrivningerne i gennemsnit er på ca kr. om året. Der er et beskedent overskud til at investere mere end afskrivningerne med mindre der kan optages yderligere lån. I prognoseperioden regnes med en gennemsnitlig investering på ca kr. pr. år, der skal sammenholdes med afskrivninger på omkring kr. pr. år. I investeringerne indgår, at den gennemsnitlige planteavlsbedrift udvides med ca. 4 ha om året heraf tilkøbes i gennemsnit 3 ha. Ud over investering i jord, er der således regnet med et beløb til investering i inventar mv., der er lidt over afskrivningerne. Konsekvensen af dette er at det er vanskeligt at opretholde produktionsapparatet på nuværende niveau for gennemsnitsbedriften, når de samlede investeringer stagnerer og produktionsomfanget samtidig stiger. Figur 1. Udvikling i driftsresultater gennemsnit for alle planteavlsbedrifter 5

6 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse I tabel 2 ses driftsresultaterne for planteavlsbedrifterne inddelt efter arealtilliggende. Tabel 2 Driftsresultater for planteavlsbedrifter afhængig af dyrket areal. Antal bedrifter Gns. Areal i * 2016* 2017* Arealtilliggende ha ha ha Over 300 ha Alle Ved vurdering af resultaterne i tabel 2 skal man være opmærksom på, at der kan være forskelle i hvor store indtægter, der kommer fra planteproduktionen jf. bilag 3: Afsnit om datamateriale. Indtægter fra andre produktioner og specialafgrøder vil ikke nødvendigvis følge afgrødepriserne. Resultaterne siger således ikke alene noget om, hvad indtjeningen i planteavlen er, men hvad planteavlsbedriften har som driftsresultat for alle aktiviteter. Ses der på det gennemsnitlige driftsresultat over perioden , forventes de mindste bedrifter at opnå et gennemsnitligt driftsresultat på kr. pr. år. For de største bedrifter ser det ud til, at det gennemsnitlige driftsresultat for perioden vil være på knap kr. Det er som gennemsnit over de 3 år noget bedre end i 2014 og især er der en stor forbedring for de større bedrifter. Figur 2. Driftsresultater afhængig af dyrket areal Driftsresultat dyrket areal kr. pr. bedrift * 2016* 2017* ha ha ha Over 300 ha 6

7 Den bedste tredjedel målt på driftsresultat Bag gennemsnitstallene i de foregående afsnit ligger stor spredning. I tabel 3 vises driftsresultaterne inkl. prognose for de ejendomme, der i 2014 var blandt den bedste tredjedel målt på driftsresultat. Tabel 3. Opdeling af driftsresultat Areal i * 2016* 2017* ha Driftsresultat i kr. Bedste tredjedel Gennemsnit alle Forskel Den tredjedel af bedrifterne, der opnåede det bedste resultat i 2014, dyrkede 43 ha mere end gennemsnittet og opnåede i 2014 et driftsresultat, der var kr. bedre end gennemsnittet. Over en fireårig periode ( ) forventes den bedste tredjedel af bedrifterne at opnå et driftsresultat, der er godt kr. om året bedre end gennemsnitsbedriften. De bedrifter, der har de bedste resultater, er noget større end gennemsnittet af alle bedrifter, hvilket forklarer noget af forskellen i figur 2. Man skal dog være opmærksom på, at der er tale om gennemsnittet af bedste tredjedel, og at en del bedrifter dermed har opnået et resultat, der er bedre end godt 1,2 mio. kr. i Likviditet, investeringer, gæld, finansiering og aktiver Investeringerne var i 2014 på godt kr. Investeringerne forventes i 2015 at ligge på samme niveau. Fro prognoseperioden forventes at investeringerne holdes på dette niveau. Afskrivningerne forventes at ligge på ca kr. pr. år. Der er tale om en mindre udvidelse af arealet på gennemsnitsbedriften med mellem 2-5 ha pr. år, hvoraf ca. en fjerdedel forpagtes og resten købes. De investeringer, der forventes, kan imidlertid kun gennemføres, hvis der er mulighed for at optage yderligere lån. For gennemsnitsbedriften ser det ud til, at der kun i mindre udstrækning skal tilføres ekstern kapital for at opnå en positiv likviditet. Heltidsplanteavlsbedrifterne havde i 2014 i gennemsnit en gæld på godt 19 mio. kr. og en egenkapital på godt 14 mio. kr. Egenkapitalen forventes at kunne fastholdes under forudsætning af, at jordværdierne holder det nuværende niveau. Ca. 70 % af gælden ligger i variabelt forrentede lån, heraf 21 % i realkreditlån i danske kroner, 44 % i realkreditlån i euro og 5 % i finanslån i pengeinstitutter. Følsomhedsanalyse For at vurdere prognosernes følsomhed over for centrale parametre er der gennemført en følsomhedsanalyse hvor konsekvenser af ændring i afgrødepriser og rente er beregnet. Der er opstillet scenarier for de forventede mest sandsynlige salgspriser på afgrøder og for renteudvikling. Beregningerne er gennemført for den gennemsnitlige planteavlsbedrift. I tabel 4 ses, hvordan driftsresultatet forventes at blive i 2016 for den gennemsnitlige planteavlsbedrift, ved ændrede priser på hvede og byg, samt ændringer i renten. 7

8 Det bemærkes at der i analyserne er indlagt stort set samme sandsynlighed for at kornpriserne stiger eller falder. Tabel 4. Driftsresultat afhængig af afgrødepris og rente resultater for 2016 Gens. planteavlsbedrift Parameter i 2016 Driftsresultat i 2016, gennemsnit Ændring af driftsresultat i forhold til grundscenariet i kr. pr. bedrift kr. lav afgrødepris Priser på hvede og byg reduceret med ca. 12 % forventet afgrødepris høj afgrødepris Priser på hvede og byg øget med ca. 12 % lavere rente Renten falder med 0,2 procentpoint forventet rente højere rente Renten stiger med 0,4 procentpoint Beregningerne viser, hvor følsomme bedrifterne er overfor prisudsving i hvede- og bygpriserne. Renten har også betydning for resultatet, men ikke i helt samme omfang som priserne. Der er dog store variationer mellem de enkelte bedrifter og mellem grupper af bedrifter. Der er altid usikkerhed om både priser og udbytter og det er derfor altid væsentligt at forholde sig til følsomhed i prognoserne. Det er samtidig vigtigt at sikre sig mod yderligere prisfald på afgrøderne ved at konsolidere og kun investere i aktiver, der giver et positivt afkast. For de bedrifter der opnåede de bedste resultater i 2014 (i tabel 3 benævnt bedste tredjedel) vil driftsresultatet med den lave pris på korn blive reduceret i 2016 fra kr. pr. bedrift til kr. Den høje kornpris vil medføre at driftsresultatet for disse bedrifter i gennemsnit kommer op på kr. Forskellen mellem driftsresultat ved lav henholdsvis højere kornpris er således på næsten kr. pr. bedrift, svarende til over kr. pr. ha. 8

9 Bilag 1: Prisforventninger og forudsætninger Prognosen for 2015 bygger på forudsætningerne gengivet i Tabel 1. Tabel 1: Prisforventninger** * Bytteforhold Hele landbruget Mælkeproducenter Svineproducenter Planteproducenter Mælkeproduktion Mælkepris (kr./kg. standard mælk) 2,37 2,64 2,56 2,92 2,98 2,33 Mælkepris (kr./kg. økologisk) 2,97 3,22 3,09 3,47 3,53 3,22 Mælkeydelse pr. ko, konv. (stigning i pct. pa.) 1,00-1,00 1,00 3,00 4,50 3,00 Mælkeydelse pr. ko, øko. (stigning i pct. pa.) 1,00-1,00 1,00 0,00 4,50 4,00 Oksekødproduktion Oksekød ældre køer ( ) 13,65 16,54 20,46 20,70 17,74 18,75 Svineproduktion Svinekød (kr./kg.) 9,83 10,68 11,85 11,94 10,93 9,94 30 kg beregnet smågris (kr./stk.) kg beregnet smågris (kr./stk.) Grise pr. årsso 28,1 28,8 29,6 30,0 30,4 30,8 Planteproduktion Foderhvede (kr./hkg.) Foderbyg (kr./hkg.) Foderbyg, økologisk (kr./hkg) Maltbyg (kr./hkg.) Raps (kr./hkg.) Kartofler, konsum (kr./hkg.) Foder oa. Soyaskrå (kr./hkg.) A-bl.16 pct., økologisk C-bl. 30 pct., økologisk Foderhvede (kr./hkg.) Foderbyg (kr./hkg.) Foderbyg, økologisk (kr./hkg) Rapsskrå (kr./hkg.) Gødning (indeks) Dieselolie (øre/l) * Prognose fra SEGES og Landbrug & Fødevarer. Prisprognosen udtrykker forventningerne til den gennemsnitligt handlede pris for alle mængder; spot, kontrakt og internt på bedrifterne. ** Priserne er plus efterbetaling og minus diverse produktionsafgifter. Prognoserne offentliggøres næste gang: Fredag den 20. maj

10 Af konkurrenceretlige årsager er prisprognoserne for 2016 og 2017 udeladt. Disse indgår dog fortsat i Landskalkuler i Ø90, i Mark Online og DMS. Udvalgte abonnenter til Landbrugsinfo har dog adgang til prognosepriserne for 2016 og 2017 direkte i Bytteforhold Landbrugets bytteforhold har været nogenlunde stabilt og støt stigende fra foråret 2009 til efteråret Derefter har bytteforholdet været faldende. I 2014 var bytteforholdet især været negativt påvirket af faldende salgspriser for afgrøder og svinekød. I 2015 er bytteforholdet faldet yderligere som følge af et lavere salgsprisindeks, især påvirket af svinekød og mælk, mens købsprisindekset er nogenlunde uændret. Det ventes, at bytteforholdet falder yderligere i de første måneder af 2016, for derefter at stige igen i løbet af foråret. Salgspriser Korn Den globale kornhøst 2015/16 forventes at blive stor, dog 1 pct. lavere end det netop overståede høstår 2014/15. Hvis forventningerne til den globale høst 2015/16 realiseres, forventes de globale lagerbeholdninger at vokse for tredje år i træk. De rigelige mængder af korn i verden vil betyde, at kornpriserne vil forblive omkring det nuværende lidt lave niveau. Svinekød Siden sidste prognose fra september er der ikke kommet afgørende nye markedsinformationer, som giver grundlag for at ændre prognosen. På nuværende tidspunkt er det forventningen, at EU slagtningerne af svin her i 1. kvartal af 2016 vil ligge tæt på niveauet året før. Når vi kommer et stykke ud i 2016, må det forventes, at EU slagtningerne begynder at vige i forhold til året før. På eksportmarkederne udenfor EU er der til gengæld i 2016 udsigt til øget priskonkurrence fra amerikansk og brasiliansk svinekød. Det er endnu vanskeligt at vurdere omfanget og dermed effekten af den igangværende oplagring af svinekød i EU. Oksekød 2015 bar præg af færre slagtninger efter ophævelse af mælkekvoterne. I 2016 ventes bestanden af køer at stige lidt, og der er udsigt til slagtning af flere køer og mindre eksport af spædkalve. I EU forventes produktionen af oksekød at stige. Eksportmarkederne ventes stabile, selvom markederne i Fjernøsten ventes mere åbne. Svagere valuta i de store eksportlande i Sydamerika kan betyde billigere og større import herfra. Der ventes derfor kun små prisstigninger i både 2016 og 2017 i Danmark efter pæne prisstigninger for hundyr i Mælk Mælkemarkedet har været præget at prisfald siden foråret Årsagen er et stort udbud kombineret med aftagende efterspørgsel. Prisniveauet har været lavt i hele Prognosen forudsætter lidt højere priser i løbet af 2016, men niveauet ventes fortsat at være lavt set i et historisk perspektiv. Markedet forventes dog at komme i lidt bedre balance i løbet af

11 Købspriser Foder Sojaskrå, som har stor betydning for foderomkostningerne, har haft et stabilt prisniveau målt i kroner fra maj 2014 til andet kvartal 2015, hvor prisen faldt lidt. Fragtraterne er svagt stigende, hvilket kan påvirke sojaprisen i mindre omfang. Sojaprisen forventes at ligge på 280 kr. pr. hkg i starten af 2016 og derefter falde til 270 kr. pr. hkg. Gødning, bekæmpelsesmidler mv. Prisen på handelsgødning ventes at være uændret til let stigende. Generelt er prisen på kvælstof meget afhængig af naturgasprisen og produktionsomkostningerne. Gødningsprisen har dog været påvirket af de lave priser på afgrøder, som betyder lavere bytteforhold mellem afgrøder og gødning. Det medfører et fald i efterspørgslen. Det forventes, at priserne på bekæmpelsesmidler vil være nogenlunde stabile på 2015-niveauet i hele prognoseperioden. Priserne på reparation og vedligeholdelse samt tjenesteydelser forventes generelt at følge den almindelige pris- og lønudvikling. Konjunktur og renter Hovedscenariet for fremskrivningen og prognosen er en moderat, positiv vækst i den globale økonomi i hele prognoseperioden, dog med risiko for let aftagende vækst. Der er ingen udsigt til inflation, som ligger over de væsentligste centralbankers målsætninger, i særdeleshed ikke i Europa. USA har indledt en serie renteforhøjelser, som formentlig vil strække sig over 2016 og Baggrunden er især et stærkt arbejdsmarked og ønsket om en normalisering af rentemarkedet. Vi forventer, at størrelsen af de samlede renteforhøjelser i denne cyklus bliver beskeden, da de indledes sent i konjunkturforløbet, og da der ikke er tegn på inflation. I Kina aftager væksten fortsat, men økonomien styres stramt for at undgå en for hastig vækstnedgang. Det forventes, at staten formår at styre økonomien ned i retning af 4-6 pct. inden for de nærmeste år. De største risici i kinesisk økonomi er overbyggeri samt et skrøbeligt parallelt kreditmarked. Japan kæmper med afmatning trods en voldsom ekspansiv pengepolitik. Væksten forventes dog opretholdt en tid endnu. Den Europæiske Centralbank (ECB) stimulerer vækst og inflation med lave renter, opkøb af værdipapirer og rigelig likviditet. Ukraine-konflikten mellem Rusland og Vesten, krigen i Mellemøsten, flygtninge- og emigrantstrømmen og en lurende gældskrise i Europa skaber fortsat usikkerhed. Kronen er lidt svag på grund af ekstremt lave danske renter. Der forventes yderligere isolerede danske renteforhøjelser i Tabel 2 viser, hvilke renteforudsætninger fremskrivningen og prognosen bygger på. Tabel 2: Renter inkl. bidrag mv * 2016* 2017* Realkredit, fast, dkr. 5,16 4,78 5,02 4,78 4,58 4,88 4,98 Realkredit, flex, dkr. 2,41 2,11 1,86 1,98 1,95 2,15 2,31 Realkredit, flex, euro 2,21 1,95 1,71 1,91 1,86 2,06 2,23 Finanslån, valuta 5,37 5,86 5,81 5,78 5,80 5,95 6,11 Kassekredit, dkr. 7,04 7,42 7,47 7,44 7,46 7,61 7,77 Banklån, dkr 5,72 5,97 6,11 5,82 5,67 5,92 6,02 * Prognose fra SEGES 11

12 Bilag 2: Konsekvenser af øget tilførsel af kvælstof Det nyligt vedtagne politiske forlig om Vækst og udvikling i hele Danmark giver mulighed for at tilføre landbrugsjord en større mængde kvælstof (N). I skrivende stund vides ikke, hvor meget mere N, der må tilføres den enkelte afgrøde og konsekvenserne heraf. Der er derfor indregnet en generel forøgelse af N-tilførsel og en forventet udbyttestigning som følge af dette. Tabel 1 viser ændringen i N-mængden samt den forventede udbyttestigning i 2016 og Tabel 1: Ændret N og udbytte Ændret mængde N pr. ha. i forhold til normerne for 2015 Ændret udbytte - pct. af gennemsnit pct. + 6 pct pct. + 8 pct. I prognoserne for både sektoren og alle driftsgrenene er ovenstående udbyttestigning samt en øget omkostning til handelsgødning indregnet. Samtidig vil proteinindholdet stige for alle kornafgrøder. Der forventes ikke et øget proteinindhold i grovfoderafgrøder. Planteavlsbedrifter For planteavlsbedrifter med ingen eller meget lille anvendelse af husdyrgødning vil udbytte og omkostning til gødning slå direkte igennem på indtægter og omkostninger i både 2016 og Svinebedrifter For svinebedrifter medfører højere kornudbytte øgede indtægter fra planteproduktionen. Det må også forventes, at det højere proteinindhold i høsten 2016 og 2017 vil reducere foderomkostningerne i svineproduktionen. Der er indregnet en svag stigning i proteinindholdet i foderkorn i 2017 og dermed en anelse lavere foderpriser. Stigningen i omkostninger til gødning indregnes ved at al ekstragødning skal købes. På mange bedrifter vil man dog sandsynligvis anvende mere husdyrgødning på egen bedrift og måske annullere gylleaftaler. Hvis denne mulighed foreligger, vil det påvirke prognosen i positiv retning, da omkostninger til indkøb af gødning stiger mindre. Malkekvægsbedrifter For malkekvægsbedrifterne er der indregnet et merudbytte på 6 pct. i Da mange næppe vil ændre markandelen med grovfoder i 2016, vil det forventede merudbytte ( FEN pr. ha) medføre et forventet større lager (beholdning af grovfoder ultimo 2016). Dette påvirker resultatet i positiv retning men vil umiddelbart ikke forbedre likviditeten i Den forventede større beholdning ultimo 2016 muliggør, at man kan øge andelen af salgsafgrøder i 2017, hvilket giver øgede indtægter fra planteproduktionen. Med stigningen i N-tilførslen forventes malkekvægsbedrifterne at få øgede gødningsudgifter svarende til stigningen i indkøb af N-gødning. Der er ikke i samme udstrækning som ved svinebedrifter udbredt anvendelse af gylleaftaler, som vil kunne forbedre resultatet. Randzoner Der er ca ha. randzoner i 2015, svarende til 1 pct. af det samlede landbrugsareal. Det forventes, at hovedparten af disse isoleret set vil indgå i sædskiftet fra 2016, hvilket er indregnet i prognoserne. 12

13 Bilag 3: Datamateriale og definitioner Datamateriale Udarbejdelsen af prognosen sker ud fra historiske regnskabsresultater samt forventede ændringer i produktion, effektivitet, købs- og salgspriser, investeringer og finansielle forhold m.v. Prognosen er baseret på vejede regnskabsresultater for 2014 i økonomidatabasen. Regnskabsresultaterne er repræsentative for alle heltids planteavlsbedrifter, idet de er vejet op til det samlede antal heltidsplanteavlsbedrifter, der var i 2014 i Danmark i henhold til Danmarks Statistisk landbrugstælling. Bedrifterne, der indgår, har et normtimeforbrug på mindst arbejdstimer pr. år og mindst 50 % af standardomsætning hidrører fra planteproduktionen. Indkomstprognoserne for er lavet på baggrund af regnskaberne i DLBR s økonomidatabase for 2014 samt prognoser for salgs- og købspriser, hvor baggrunden for prognoserne fremgår ovenfor. Klassifikationen af bedriftstyper (Planteavl, kvæg, svin, pelsdyr, fjerkræ) er baseret på EU s standarddefinitioner om dette. Grundprincippet er, at mindst 50 % af omsætningen skal komme fra en bestemt driftsgren, for at bedriften tilhører denne driftsgren. Definitioner Alle bedrifter: Inkluderer alle bedrifter over 10 ha eller med et standardoutput over euro. Investeringskvote: Investeringer i alt divideret med aktiver i alt. Udtrykker investeringsniveauet i forhold til produktionsapparatets størrelse. Soliditetsgrad: Egenkapital ultimo minus hensættelser til skat i procent af samlede aktiver ultimo. Gældsprocent: Gæld (ekskl. hensættelser) i procent af samlede aktiver som gennemsnit af primo og ultimo. Årets resultat: Driftsresultat plus nettoindtjening uden for landbruget. Likviditet før investeringer: Årets resultat minus private udtræk minus tilbageførsel plus/minus ændring i beholdninger. Likviditetsoverskud/-behov: Årets resultat minus private udtræk minus tilbageførsel plus/minus ændring i beholdninger minus faktiske investeringer. Afkast af investeret kapital: (Resultat af primær drift plus EU-støtte plus anden virksomhed plus nettoforpagtning minus ejerløn) divideret med (nettorentebærende gæld plus egenkapital (investeret kapital)). Indtil juni 2013 har Afkastningsgrad og Lønningsevne været anvendt til at vise indtjeningsevnen i landbruget. Disse erstattes nu af Afkast af investeret kapital, da dette nøgletal giver bedre overensstemmelse mellem det afkast, der måles, og den kapitalindsats, afkastet måles i forhold til. Derudover medtages kun den del af kapitalen i nævneren, som kræver et afkast den forpligtende kapital - dvs. nettorentebærende gæld og egenkapitalen. For det tredje er der bedre sammenlignelighed over til virksomheder i andre brancher. Afkast af investeret kapital giver således samlet set et godt billede af landbrugets evne til at forrente den indsatte kapital. 13

14 14

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016. December 2014

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016. December 2014 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse...

Læs mere

Driftsresultat - Planteavlsbedrifter

Driftsresultat - Planteavlsbedrifter 1.000 kr. pr. bedrift Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 3 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse... 5 Den bedste tredjedel målt på driftsresultat...

Læs mere

PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016

PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016 PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Erik

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013 Marts 2012 SAMMENDRAG Foreløbige regnskaber for 2011 viser en tendens i retning af forbedrede driftsresultater for især integreret produktion

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 og 2017 direkte i www.farmtal.dk.

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 og 2017 direkte i www.farmtal.dk. 1 / 14 Sammendrag Der er fortsat pres på de danske svinebedrifter, grundet i en lav notering. Noteringen er blevet nedjusteret med 12 øre i 2015, i forhold til sidste prognose. Desuden er eksportprisen

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Relation til tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltids planteavlsbedrifter...

Læs mere

Prisen på foder er faldet med omkring 5% fra 2014 til Afregningsprisen er faldet 9%, og samlet set har dette resulteret i dårlig indtjening.

Prisen på foder er faldet med omkring 5% fra 2014 til Afregningsprisen er faldet 9%, og samlet set har dette resulteret i dårlig indtjening. 1 / 15 Sammendrag Den fortsat lave afregningspris presser de danske svinebedrifter. Grundet højere efterbetaling ender 2015 med en afregningspris, der er 13 øre højere end den seneste prognose fra september

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

Der forventes en højere afregningspris i 2017, i forhold til 2016, og et foderprisniveau på foder der ligner det i 2016.

Der forventes en højere afregningspris i 2017, i forhold til 2016, og et foderprisniveau på foder der ligner det i 2016. 1 / 17 Sammendrag Den fortsat lave afregningspris presser stadigt de danske svinebedrifter. På grund af en dårlig start på året, samt en mindre effekt af den private oplagring, ender noteringen i første

Læs mere

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat 1 / 14 Sammendrag De fortsat lave svinepriser presser driftsresultatet for de danske svineproducenter. I forhold til seneste indkomstprognose er noteringen dog blevet opjusteret med 35 øre, hvilket bidrager

Læs mere

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 December 2010 \ 1 / 10 Indhold SAMMENDRAG... 3 RESULTATOPGØRELSE... 4 INVESTERINGER, GÆLD, FINANSIERING OG AKTIVER... 7 FØLSOMHEDSBETRAGTNINGER...

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 Støttet af: 1 / 14 SAMMENDRAG De stærkt faldende svinepriser, sænker driftsresultatet markant for de danske svineproducenter.

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 4, oktober 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

SAMMENDRAG. September-prognosen ser på udviklingen i malkekvægbedrifternes økonomi fra 2014 til 2017.

SAMMENDRAG. September-prognosen ser på udviklingen i malkekvægbedrifternes økonomi fra 2014 til 2017. Indhold SAMMENDRAG... 2 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle bedrifter med 240-320 køer... 5 Økologiske bedrifter med 80-160 køer...

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2015 Juni 2014 1 / 15 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

SAMMENDRAG. Maj prognosen ser på udviklingen i bedrifternes økonomi fra 2013 til 2016.

SAMMENDRAG. Maj prognosen ser på udviklingen i bedrifternes økonomi fra 2013 til 2016. 1 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle bedrifter med 240-320 køer... 6 Økologiske bedrifter med 80-160

Læs mere

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 / 17 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 \ 1 / 16 INDHOLD RESULTATOPGØRELSE... 4 Smågriseproducenter... 4 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013. Juni 2012

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013. Juni 2012 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013 Juni 2012 SAMMENDRAG For 2012 og 2013 ventes det, at resultaterne vil blive væsentligt bedre end i 2011. Dette skyldes forventninger om

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Juni 2014 1 / 14 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015 Den 29. februar 216 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 215 Landbrugets indkomst faldt gennem 215 på grund af store prisfald på landbrugsprodukter. Pæn stigning i produktivitet i 215 og omkostningerne

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014 December 2013 1 / 16 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 5 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 5 Konventionelle

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 / 17 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter....

Læs mere

SAMMENDRAG. Kontaktperson: Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser T +45 8740 5175 M +45 2013 5175 E kak@vfl.dk

SAMMENDRAG. Kontaktperson: Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser T +45 8740 5175 M +45 2013 5175 E kak@vfl.dk 1 / 16 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter.... 7 Følsomhedsberegninger.... 8 Aktiver, gæld, investeringer

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Juni 2014 1 / 15 SAMMENDRAG I 2014 bliver indtjeningen i svineproduktionen forbedret for smågriseproducenterne og de integrerede producenter.

Læs mere

FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI

FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI Agri Nord 29. oktober 215 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk Chef, SEGES FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI 7 af 1 landbrug kører med underskud Finanskrise giver store finansielle tab Stor global landbrugsproduktion

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1128 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 136 kr. i gennemsnit, mens resultatet for de bedste 25 procent besætninger

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014 Juni 2013 1 / 15 SAMMENDRAG I 2012 blev svineproducenternes driftsresultat det bedste i mange år. Indtjeningen i 2013 bliver på et lavere

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Marts 2013

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Marts 2013 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014 Marts 2013 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat bliver kraftigt forbedret i 2012 i forhold til 2011. De integrerede producenter

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

DRIFTSØKONOMISKE RESULTATER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG

DRIFTSØKONOMISKE RESULTATER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG Nationalmuseets festsal Fredag den 27. februar 2015 Økologichef Kirsten Holst DRIFTSØKONOMISKE RESULTATER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG OVERBLIK OVER PRODUKTIONSØKONOMIEN INDEN FOR ØKOLOGISK LANDBRUG Jeg vil

Læs mere

ØKONOMI I PLANTEDYRKNING, HERUNDER SUKKERROER

ØKONOMI I PLANTEDYRKNING, HERUNDER SUKKERROER ØKONOMI I PLANTEDYRKNING, HERUNDER SUKKERROER Landskonsulent Michael Højholdt mih@seges.dk Sukkerroer 2017 Inspirationsdag Sakskøbing 7. februar 2017 INDHOLD Planteavlernes økonomiske resultater og spredning

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 17 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter....

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

Fremgang i væksthus tilbagegang på friland

Fremgang i væksthus tilbagegang på friland Driftsresultatet pr. potteplantegartneri steg fra 231.000 kroner i 2013 til 368.000 kroner i 2014. Foto: Annemarie Bisgaard. Fremgang i væksthus tilbagegang på friland Driftsresultatet for heltidsgartnerierne

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater

Prognose for landbrugets økonomiske resultater Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2010-2012 Marts 2011 1 / 13 INDHOLD SIDE Sammendrag... 2 Resultatopgørelse Alle bedrifter.... 3 Heltidsbedrifter.... 5 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne.....

Læs mere

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 version 2 v/ Arvo Oinask og Karen Jørgensen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet

Læs mere

Sammendrag. Dyregruppe:

Sammendrag. Dyregruppe: NOTAT NR. 1020 I forventes der et resultat fra svineproduktionen der er 17 kr. bedre end i. Resultat i er præget af usikkerhed om udviklingen i foderpriserne. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION

Læs mere

De ekstremt lave renter medvirker fortsat til at begrænse landbrugsbedrifternes finansielle omkostninger.

De ekstremt lave renter medvirker fortsat til at begrænse landbrugsbedrifternes finansielle omkostninger. 1 / 16 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter.... 7 Følsomhedsberegninger.... 8 Aktiver, gæld, investeringer

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2016 Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2016 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Udvikling udbytte Effekt

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 134 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

slagtesvineproducenterne,

slagtesvineproducenterne, Slagtesvineproducenterne 1. kr 285 29 blev igen et dårligt år for slagtesvineproducenterne, hvor driftsresultatet blev på minus 624. kr. 2-2 - 4-6 117 16-624 Vejning Resultaterne for 29 er ikke vejede.

Læs mere

Resultat KONTAKT: Finn Udesen T M +45. E Side 2 af 13. Smågriseproducenter

Resultat KONTAKT: Finn Udesen T M +45. E Side 2 af 13. Smågriseproducenter Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014 September 2012 SAMMENDRAG For 2012 ventes det, at resultaternee bliver bedree end i 2011 og der ventes yderligeree forbedringer af driftsresultatet

Læs mere

Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien?

Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien? Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien? Rasmus Andersen, Produktionsøkonomigruppen Kvæg - 55 - Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien? v/ Rasmus

Læs mere

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER 25. Februar 2015 Driftsøkonom Finn Skotte 1 Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 Regnskabsresultater 2014 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2015 25. februar

Læs mere

Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke overvejelser der bør gøres ved prissætning af jord.

Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke overvejelser der bør gøres ved prissætning af jord. Notat Vurdering af niveau for jordpris december 2015 SEGES P/S Økonomi & Virksomhedsledelse Ansvarlig KAK/ARO Oprettet 31-12-2015 Side 1 af 5 Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke

Læs mere

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask DRIFTSRESULTATER Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Malkekvægbedrifter Produktionsgrundlag

Læs mere

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Regnskabsresultater 2015 og forventninger til v/ Jens Fog Larsen

Regnskabsresultater 2015 og forventninger til v/ Jens Fog Larsen Regnskabsresultater 2015 og forventninger til 2016 v/ Jens Fog Larsen Vårbyg hkg pr ha Gns. DLS 10% bedste 2013 70 78 2014 76 84 2015 76,1 89 Kilde: Økonomidatabasen - driftsgrensopgørelser uge 9 2015

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4 Priser på grovfoder for 2015, 2016 og 2017 Opdateret den 19.9.2015 Indhold Sammendrag... 1 1. Indledning... 2 2. Beregning og anvendelse af Intern Grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder.... 3 2.1.

Læs mere

Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-10 år

Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-10 år Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-1 år v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Svineproducenternes økonomiske resultater 2015-2017

Svineproducenternes økonomiske resultater 2015-2017 ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER EN ØKONOMISK OG POLITISK TEMPERATURMÅLING 2. marts 2016 SPOR 2 Driftsøkonom Finn Skotte Formand L&F svin Erik Larsen 1 Svineproducenternes økonomiske resultater 2015-2017 Regnskabsresultater

Læs mere

Business Check SVIN 2014. Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN 2014. Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2014 Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2014 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og SEGES P/S. Redaktion

Læs mere

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730 Resultatopgørelse Side 11 Note kr. kr. 5 Nettoomsætning 3.154.625 2.549.088 10 Ændring i varelager 2.320 241.970 20 Andre driftsindtægter 530.786 543.021 25 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 207 NOTAT NR. 728 Høje afregningspriser og lave foderpriser medfører fortsat god rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger, salgsafgrøder på slagtekyllingebedrifter og rugeæg Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016

Læs mere

INVESTERING I SVINESTALDE 2006-2013

INVESTERING I SVINESTALDE 2006-2013 INVESTERING I SVINESTALDE 2006-2013 NOTAT NR. 1508 Tal fra Danmarks Statistik og udtræk fra regnskabsdatabasen ø90 viser, at investering i svinestalde er for lav i forhold til at fastholde produktion af

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 207 NOTAT NR. 77 Højere afregningspriser samt lavere foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES

Læs mere

DRIFTSØKONOMI Et godt år for økonomien

DRIFTSØKONOMI Et godt år for økonomien I 2013 var driftsresultatet på bedrifter med frilandsgrønsager i gennemsnit på 960.000 kroner mod 379.000 kroner året før. Der er stor variation mellem bedrifterne: Den bedste fjerdedel lå i 2013 i gennemsnit

Læs mere

TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 2016

TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 2016 TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 206 NOTAT NR. 64 Fornyet optimisme om dansk svineproduktion. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION NIKOLAJ KLEIS NIELSEN UDGIVET: 3.

Læs mere

FREMSTILLINGSPRISEN PÅ KORN

FREMSTILLINGSPRISEN PÅ KORN Støttet af: FREMSTILLINGSPRISEN PÅ KORN NOTAT NR. 1415 Kend din fremstillingspris på korn inden du udvider dit areal. Der er stor forskel i fremstillingsprisen på korn og nogle landmænd kan købe kornet

Læs mere

Bilag 2 - Produktionsværdier af landbrugets og gartneriets produkter

Bilag 2 - Produktionsværdier af landbrugets og gartneriets produkter Bilag 2 - Produktionsværdier af landbrugets og gartneriets produkter Produktionsværdier af landbrugets og gartneriets produkter Korn. Den globale kornhøst i 2011 er vurderet større end 2010 høsten. Forbruget

Læs mere

Forpagtning af nød og lyst

Forpagtning af nød og lyst Juni 2017 Forpagtning af nød og lyst Baggrund Landbruget har siden starten af 80 erne oplevet en støt stigning i arealet af forpagtet jord. Notatet gengiver den hidtidige udvikling, den forventede udvikling

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Regnskabsresultater 2016

Regnskabsresultater 2016 Regnskabsresultater 2016 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 4 bedrifter er udskiftet siden sidste år. (næsten identiske) Et bredt udsnit af både store

Læs mere

Vækstmuligheder for danske svineproducenter. Direktør Nicolaj Nørgaard 16-01-2013

Vækstmuligheder for danske svineproducenter. Direktør Nicolaj Nørgaard 16-01-2013 Vækstmuligheder for danske svineproducenter Direktør Nicolaj Nørgaard 16-01-2013 28.01.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt Docuwise og nummer via 'Vis' / 'Hoved- & Sidefod' Side 2 Side Side 4 Udbud og efterpørgsel

Læs mere

SVINEPRODUCENTER SAMMENDRAG

SVINEPRODUCENTER SAMMENDRAG 1.000 kr. SVINEPRODUCENTER SAMMENDRAG Svineproducenternes indtjening forventes at toppe i 2017 2017 blev et godt år for svineproducenterne. Afregningsprisen blev i Danmark 1,6 kr. højere end i 2016 og

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56* Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 207 NOTAT NR. 705 Højere afregningspriser samt lave foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 206 og 207. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2016

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2016 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 206 NOTAT NR. 625 Højere afregningspriser medfører forbedret rentabilitet i 206. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION NIKOLAJ KLEIS NIELSEN

Læs mere

Årsmøde Økonomi i Rønnede Torsdag den 1. Marts 2012

Årsmøde Økonomi i Rønnede Torsdag den 1. Marts 2012 Årsmøde Økonomi i Rønnede Torsdag den 1. Marts 2012 Ved Storkundechef Rasmus Østergaard 1 Dagsorden Hvem er Nykredit Økonomi i dansk landbrug Hvordan er landbruget belånt nu Hvad anbefaler Nykredit Hvad

Læs mere

LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 2012

LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 2012 LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 212 Oktober 213 Resume Landbrugets samlede gæld udgjorde 362 mia. kr. ved udgangen af 212. Lån optaget i realkreditinstitutterne udgjorde 276 mia. kr., svarende til 76

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL 2014 Budget Resultat af primær drift og eu-støtte 1.785.689 0 Finansiering -567.026 0 Skat af årets resultat -647.664 0 Årets resultat 1.509.904 0 Aktiver i alt 45.361.845 0 Investeringer i alt -1.772.140

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

SAMMENDRAG. Denne prognose ser på udviklingen i malkekvægbedrifternes økonomi fra 2014 til 2017.

SAMMENDRAG. Denne prognose ser på udviklingen i malkekvægbedrifternes økonomi fra 2014 til 2017. 1 -553-107 -203 Driftsresultat, 1.000 kr. -10 45 127 410 451 710 654 651 598 786 767 884 1122 SAMMENDRAG Denne prognose ser på udviklingen i malkekvægbedrifternes økonomi fra 2014 til 2017. Malkekvægbedrifterne

Læs mere

Økonomiske resultater for 2016

Økonomiske resultater for 2016 Titel om emnet lorem ipsom larum versus del V Udbyttet af præsentationen Aulum 15. marts og Billund 16. marts, 2017 v. Bjarke Poulsen, Økonomi & Strategi Økonomiske resultater for 2016 Mælkeproduktion

Læs mere