Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i Driftsresultat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat"

Transkript

1 1 / 14

2 Sammendrag De fortsat lave svinepriser presser driftsresultatet for de danske svineproducenter. I forhold til seneste indkomstprognose er noteringen dog blevet opjusteret med 35 øre, hvilket bidrager positivt til resultatet. I 2014 var likviditeten generelt god, da foderomkostningerne reduceredes % i 2014 på grund af lavere korn- og sojapriser. Dette kompenserede for de lavere svinepriser i 2014 og holdt likviditeten oppe. I 2015 forventes svinepriserne at stabilisere sig, mens foderomkostningerne forventes at ligge lavere. Hele året 2015 vil dog være præget af en forholdsvis lav svinepris. Det giver samlet set en dårligere indtjening og en markant forringet likviditet i Renteomkostningerne forventes at forblive på et lavt niveau i prognoseperioden. Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i Driftsresultat Alle svineproducenter Bedste tredjedel Resultat 2013 Foreløbig 2014 Prognose 2015 Skøn Figur 1. Driftsresultat alle svineproducenter for 2013 og 2014 samt forventninger til 2015 og 2016 i kr. Kontaktpersoner: Seniorøkonom Brian Oster Hansen Chefkonsulent Finn Udesen T T M M E E 2 / 14

3 Ændringer i forhold til sidste prognose 2014 I forhold til seneste prognose er resultaterne for 2014 blevet justeret, således at økonomien afspejler de foreløbigt indkomne regnskaber for 2014, dog er datagrundlaget fortsat 2013 regnskabstal. Dette betyder, at det forventede resultat for 2014 er opjusteret med 40 tkr. for alle svineproducenter og med 85 tkr. for gruppen af slagtesvineproducenter, mens det forventede resultat for smågriseproducenterne 2014 er nedjusteret med 127 tkr I marts blev prognosen over noteringen opskrevet i forhold til seneste prognose fra november. Opskrivningen var på 35 øre, fra 9,00 til 9,35 kr. i notering for I den seneste prognose fra maj er noteringen fastholdt på samme niveau. Foderpriserne forventes at ligge lidt lavere end i seneste prognose, hvorved smågrisepriserne i 2015 skønnes at komme til at ligge lidt højere. Som følge af forbedringer i notering og mere gunstige foderpriser forventes resultatet at blive markant bedre end i seneste prognose, dog er driftsresultatet fortsat negativt, og likviditeten er på et niveau, hvor der ikke genereres nok likviditet til at dække nødvendige investeringer, uden at der skal optages lån. Forventninger til svineprisen Opskrivningen af prognosen skyldes først og fremmest en gunstig udvikling i dollarkursen. Siden prognosen fra november er dollaren steget mere end 15 % overfor Dkr/euro. Dette gavner konkurrencesituationen på eksportmarkederne overfor amerikansk svinekød. Herudover forventes ordningen med EU støtte til oplagring af svinekød at få positiv indflydelse på noteringen i 2. kvartal. Skøn for 2016 Prognosen for 2016 er behæftet med stor usikkerhed. Både på grund af prognoseperiodens længde og i lyset af en meget usikker konjunktursituation. Prognosen for 2016 bygger derfor på forsigtige forudsætninger og er udelukkende at betragte som retningsgivende. 3 / 14

4 Alle svineproducenter Tabel 1: Driftsresultatet for alle svineproducenter * 2015* 2016* Produktion: Årssøer Fravænnede grise Solgte 7 kg grise Solgte 30 kg grise Solgte slagtesvin Hektar Dyreenheder, svin Dyreenheder pr. ha. 1,81 1,82 1,82 1,82 DB svin pr. dyreenhed, kr DB mark pr. ha, kr kr. Bruttoudbytte Heraf svin Heraf mark Stykomkostninger Heraf svin Heraf mark Dækningsbidrag Heraf svin Heraf mark Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger mm Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt Driftsresultat Heraf værdiændringer, svin Heraf værdiændringer, mark Likviditet før investeringer * Foreløbig 2014 samt prognose 2015 og 2016 Den samlede svinesektor er fortsat hårdt ramt af de lave priser på svinekød og smågrise. Driftsresultatet blev reduceret i 2014 som følge af nedskrivning på besætningen, mens likviditeten har været god. I 2015 bliver likviditeten kraftigt reduceret som følge af generel dårlig rentabilitet i svineproduktionen. Indtjeningen fra markdriften reduceres også i Dækningsbidraget er reduceret på grund af lavere salgspriser på salgsafgrøder. Indkøbt korn og foder forventes at blive billigere, men ikke nok til at undgå et negativt driftsresultat. 4 / 14

5 Likviditeten er beregnet ud fra følgende forudsætninger: Likviditet før investeringer = årets resultat 1 + privat udtræk + tilbageførsel + ændringer i beholdninger 1 (Årets resultat = driftsresultat + nettoindtjening udenfor landbruget) SMÅGRISEPRODUCENTER Driftsresultat Smågriseproducenter Bedste tredjedel Resultat 2013 Foreløbig 2014 Prognose 2015 Skøn Figur 2. Driftsresultat udvalgte smågriseproducenter for 2013 og 2014 samt forventninger til 2015 og 2016, i kr. Indtjeningen forventes at falde kraftigt for smågriseproducenterne i Den bedste tredjedel får også et markant fald i indtjeningen, men tjener fortsat penge. 5 / 14

6 Tabel 2: Driftsresultatet for udvalgte smågriseproducenter * 2015* 2016* Produktion: Årssøer Fravænnede grise Solgte 7 kg grise Solgte 30 kg grise Solgte slagtesvin Hektar Dyreenheder, svin Dyreenheder pr. ha. 1,41 1,41 1,42 1,43 DB svin pr. dyreenhed, kr DB mark pr. ha, kr kr. Bruttoudbytte Heraf svin Heraf mark Stykomkostninger Heraf svin Heraf mark Dækningsbidrag Heraf svin Heraf mark Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger mm Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt Driftsresultat Heraf værdiændringer, svin Heraf værdiændringer, mark Likviditet før investeringer * Foreløbig 2014 samt prognose 2015 og 2016 Indtjeningen blev negativ for smågriseproducenterne i 2014, og med en forventning om en lav notering i hele 2015 forventes driftsresultatet i 2015 at blive lidt dårligere end i Likviditeten forventes at blive forværret i 2015 som følge af den lave smågrisepris. Resultatet bliver bedre end forventet, såfremt puljeprisen i 2015 bliver højere end beregnet notering. Mht. udsvingene i indtjeningen er det normalt, at smågriseproducenternes indtjening varierer mere mellem gode og dårlige år. 6 / 14

7 SLAGTESVINEPRODUCENTER Driftsresultat Slagtesvineproducenter Bedste tredjedel Resultat 2013 Foreløbig 2014 Prognose 2015 Skøn Figur 3. Driftsresultat udvalgte slagtesvineproducenter for 2013 og 2014 samt forventninger til 2015 og 2016, i kr. Slagtesvineproducenternes indtjening er ramt af den lave svinenotering. Lavere foderpriser og smågrisepriser forventes at lægge en bund under, hvor galt det kan gå. 7 / 14

8 Tabel 3: Driftsresultatet for udvalgte slagtesvineproducenter * 2015* 2016* Produktion: Solgte slagtesvin Hektar Dyreenheder, svin Dyreenheder pr. ha. 1,35 1,35 1,35 1,35 DB svin pr. dyreenhed, kr DB mark pr. ha, kr kr. Bruttoudbytte Heraf svin Heraf mark Stykomkostninger Heraf svin Heraf mark Dækningsbidrag Heraf svin Heraf mark Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger mm Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt Driftsresultat Heraf værdiændringer, svin Heraf værdiændringer, mark Likviditet før investeringer * Foreløbig 2014 samt prognose 2015 og 2016 Indtjeningen forventes fortsat at blive negativ for slagtesvineproducenterne i 2014 og i I 2015 forventes likviditeten at blive reduceret som følge af den lave notering. 8 / 14

9 SCENARIER Tabel 4. Scenarier for svineproducenterne 2015 resultat (1.000 kr.) Ændring (1.000 kr.) Alle svineproducenter Pris Udgangspunkt Svinepris høj 1 Afregningspris 1 kr. højere end forventet Svinepris lav 1 Afregningspris 1 kr. lavere end forventet Foder og korn høj Hvede 10 kr. og sojaskrå 10 kr. højere pr. hkg Foder og korn lav Hvede 5 kr. og sojaskrå 10 kr. lavere pr. hkg Renten høj Renten op med 0,25 procentpoint Renten lav Renten ned med 0,25 procentpoint Uden konjunkturer Tabel 5. Svineprisscenarie for smågriseproducenterne 2015 resultat (1.000 kr.) Ændring (1.000 kr.) Smågriseproducenter Pris Udgangspunkt Svinepris høj 1 Afregningspris 1 kr. højere end forventet Svinepris lav 1 Afregningspris 1 kr. lavere end forventet Uden konjunkturer Tabel 5. Svineprisscenarie for slagtesvineproducenterne 2015 resultat (1.000 kr.) Ændring (1.000 kr.) Slagtesvineproducenter Pris Udgangspunkt Svinepris høj 1 Afregningspris 1 kr. højere end forventet Svinepris lav 1 Afregningspris 1 kr. lavere end forventet Uden konjunkturer Følsomhedsanalyse er meget aktuel med de store prisudsving, der har været i andet halvår Denne følsomhedsanalyse tager udgangspunkt i en prisstigning eller prisfald, hvor der kun er 20 % sandsynlighed for, at prisudsvinget bliver større. Da der p.t. allerede er gået godt fire måneder af 2015, er prisbåndet på foder og korn blevet indsnævret, mens det er fastholdt på 1 kr. for svineprisen. Det fremgår iøvrigt af tabel 4, at det er mere sandsynligt, at prisen på foder falder, end at den stiger. Prisen på svinekød er den faktor, som giver anledning til de største udsving. Det skal bemærkes, at der ikke er indregnet konjunkturer på svineprisen, hvilket også vil bidrage til driftsresultatet. Konjunkturer betyder +/ kr. for alle, driftsresultatet bliver således positivt, såfremt afregningen stiger med 1 kr. For smågriseproducenterne betyder konjunkturer +/ kr. og for slagtesvineproducenterne er det +/ kr., når afregningen ændres med 1 kr. Her spiller det ind, at smågriseproducenterne har en større stambesætning. Prisen på korn og soja forventes at have stabiliseret sig. Renten anses ikke for en stor risikofaktor, da der ikke forventes store renteudsving. 9 / 14

10 Bilag 1: Prisforventninger og forudsætninger Prognosen for 2015 bygger på forudsætningerne gengivet i Tabel 1. Tabel 1: Prisforventninger** * Bytteforhold Svineproducenter Svineproduktion Svinekød (kr./kg.) 9,83 10,68 11,85 11,94 10,93 9,93 30 kg beregnet smågris (kr./stk.) kg beregnet smågris (kr./stk.) Grise pr. årsso 28,1 28,8 29,6 30,0 30,4 30,8 Planteproduktion Foderhvede (kr./hkg.) Foderbyg (kr./hkg.) Maltbyg (kr./hkg.) Raps (kr./hkg.) Kartofler, konsum (kr./hkg.) Foder oa. Færdigblanding slagtesvin (kr./fesv) 1,38 1,75 1,86 1,96 1,70 1,63 Færdigblanding søer (kr./feso) 1,40 1,78 1,92 2,00 1,73 1,62 Færdigblanding smågrise (kr./fesv) 1,89 2,03 2,18 2,29 2,03 1,95 Sojaskrå (kr./hkg.) Foderhvede (kr./hkg.) Foderbyg (kr./hkg.) Foderbyg, økologisk (kr./hkg) Rapsskrå (kr./hkg.) Gødning (indeks) Dieselolie (øre/l) * Prognose fra SEGES og Landbrug & Fødevarer. Prognoserne offentliggøres næste gang: Prisprognosen udtrykker forventningerne til den gennemsnitligt handlede Fredag den 11. sept.2015 pris for alle mængder; spot, kontrakt og internt på bedrifterne. Torsdag den 20. jan ** Priserne er plus efterbetaling og minus diverse produktionsafgifter. Af konkurrenceretlige årsager er prisprognoserne for 2016 udeladt. Disse indgår dog fortsat i Landskalkuler i Ø90, i Mark Online og DMS. Udvalgte abonnenter på Landbrugsinfo har dog adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i Salgspriser Svinekød I EU forventes der de kommende kvartaler slagtninger, der samlet vil ligge tæt på niveauet året før. På den helt korte bane her i foråret/sommeren hvor det er højsæson for salg af grillprodukter vil det dog i høj grad være vejret, der bestemmer priserne på EU markedet. På eksportmarkederne i Fjernøsten er der udsigt til en stabil efterspørgsel i den kommende tid. Men stigende slagtninger af svin i USA betyder udsigt til øget priskonkurrence fra amerikansk svinekød på eksportmarkederne. Prognosen for noteringen for svinekød er 10 / 14

11 udarbejdet under forudsætning af, at det russiske marked fortsat er lukket for fødevarer fra EU m.fl. Såfremt det russiske marked igen åbnes, kan der forventes et højere prisniveau end i prognosen. Korn Høsten 2014/15 blev lidt bedre end forventet på den sydlige halvkugle. USA, EU og de tidligere sovjet-lande forventer en vækst i kornproduktionen med voksende lagerbeholdninger til følge. Som konsekvens heraf er kornpriserne faldet i løbet af 2014/15, dog med en kort stigning og et fald over vinteren, blandt andet foranlediget af udsving i dollarkursen. Købspriser Foder Sojaskrå, som har stor betydning for foderomkostningerne, har haft et stabilt prisniveau målt i kroner siden maj Prisen på sojaskrå ventes at falde i 2. kvartal 2015, når den sydamerikanske høst kommer ud på verdensmarkedet. De tre store eksportlande, Brasilien, Argentina og USA, forventer alle en større høst, og den samlede mængde sojabønner til eksport i verden ventes at vokse yderligere i forhold til sidste år. Gødning, bekæmpelsesmidler mv. Prisen på handelsgødning ventes at være uændret til let stigende. Generelt er prisen på kvælstof meget afhængig af naturgasprisen og produktionsomkostninger. Gødningsprisen har dog været påvirket af de lave priser på afgrøder, som betyder lavere bytteforhold mellem afgrøder og gødning, hvilket medfører fald i efterspørgslen. Det forventes, at priserne på bekæmpelsesmidler vil være nogenlunde stabile på 2014-niveauet i hele prognoseperioden. Priserne på reparation og vedligeholdelse samt tjenesteydelser forventes generelt at følge den almindelige pris- og lønudvikling. Konjunktur og renter Den globale vækst udvikler sig uensartet. Hovedscenariet for fremskrivningen og prognosen er en moderat positiv vækst i den globale økonomi i hele prognoseperioden og ingen deflation i Europa. USA s vækst er tæt på vækstpotentialet, anført af massiv stimulans fra Den amerikanske centralbank (FED) i form af likviditet og nul-renter. Arbejdsmarkedet viser gode tegn, og inflationsforventninger og lønninger stiger, hvilket senere på året kan føre til amerikanske renteforhøjelser. I Kina aftager væksten lidt, men økonomien styres stramt for at undgå en for hastig vækstnedgang. Det forventes, at den statsstyrede økonomi fortsat kan opretholdes på et niveau omkring 7 pct. De største risici i kinesisk økonomi er overbyggeri samt et skrøbeligt parallelt kreditmarked. Japan kæmper med afmatning trods en voldsom ekspansiv pengepolitik. Væksten forventes dog opretholdt en tid endnu. Deflationsrisikoen i euro-området er i første omgang afværget. Den Europæiske Centralbank (ECB) stimulerer kraftigt med lave renter og likviditet. Ukraine-konflikten mellem Rusland og Vesten, krigen i Mellemøsten og den endnu uløste gældskrise i Europa skaber fortsat usikkerhed. Grækenland kan være tæt på exit fra den fælles valuta. Resten af euro-samarbejdet holder indtil videre. Kronen har fortsat status som flugtvaluta på grund af de relativt favorable makroøkonomiske balancer i Danmark og styrket tillid til fastkurspolitikken. Tabellen viser, hvilke renteforudsætninger fremskrivningen og prognosen bygger på. 11 / 14

12 Tabel 2: Renter inkl. bidrag mv * 2015* 2016* Realkredit, fast, dkr. 5,31 5,16 4,78 5,02 4,78 4,63 4,83 Realkredit, flex, dkr. 2,59 2,41 2,11 1,86 1,98 1,96 2,15 Realkredit, flex, euro 1,87 2,21 1,95 1,71 1,91 1,91 2,06 Finanslån, valuta 4,86 5,37 5,86 5,81 5,78 5,76 5,95 Kassekredit, dkr. 6,50 7,04 7,42 7,47 7,44 7,42 7,61 Banklån, dkr 5,67 5,72 5,97 6,11 5,82 5,67 5,87 * Prognose fra SEGES Bilag 2: Datamateriale og definitioner Datamateriale Udarbejdelsen af prognosen sker ud fra historiske regnskabsresultater samt forventede ændringer i produktion, effektivitet, købs- og salgspriser, investeringer og finansielle forhold m.v. Prognosen er baseret på de endelige, vejede 2013 regnskabsresultater fra økonomidatabasen. Regnskabsresultaterne er repræsentative for hele landbruget, idet de er vejet op til det samlede antal landbrugsbedrifter, der var i 2013 i Danmark i henhold til Danmarks Statistiks landbrugstælling. I prognoserne for 2014 er datagrundlaget blevet korrigeret for tendensen i regnskaber på svinebedrifter, som både har indleveret regnskab i 2013 og I de endelige, vejede resultater for 2013 indgår regnskaber, der er vejet op til konventionelle heltidssvinebedrifter. Et heltidsbrug er defineret som et brug, hvor årets produktion kræver en arbejdsindsats, der er på mindst normtimer. De viste bedrifter inden for driftsgrenene sohold med produktion af 30 kg grise og slagtesvineproduktion er udvalgte uvejede bedrifter. Grupperne er dannet, således at de i gennemsnit har ca. samme antal dyreenheder som den gennemsnitlige svineproducent, dvs. ca. 300 DE. I praksis vil den gennemsnitlige bedriftsstørrelse for disse to driftsgrene altså afvige i størrelse fra de to viste grupper, især den gennemsnitlige slagtesvineproducent, der vil have en mindre størrelse. Bedrifterne, der indgår, skal være på mindst 10 ha, eller værdien af et standardoutput (omsætning) skal være på mindst euro. Årsrapporten skal derudover indeholde privatøkonomiske data. Kun kalenderårsbedrifter indgår i 2013 resultaterne. For at være defineret som et landbrug skal mindst halvdelen af omsætningen stamme fra landbrugsproduktionen. Indkomstprognoserne for er lavet på baggrund af regnskaberne i DLBR s økonomidatabase for 2013 samt prognoser for salgs- og købspriser, hvor baggrunden for prognoserne fremgår ovenfor. Klassifikationen af bedriftstyper (planteavl, kvæg, svin, pelsdyr, fjerkræ) er baseret på EU s standarder om dette. Grundprincippet er, at mindst 50 % af omsætningen skal komme fra en bestemt driftsgren, for at bedriften tilhører denne driftsgren. 12 / 14

13 Afgrænsning Denne udgivelse indeholder endelige resultater for 2013 samt prognoser for 2014, 2015 og skøn for Prognoserne er baseret på de seneste forventninger til prisudviklingen. Et overblik over de seneste driftsøkonomiske resultater samt aktuelle økonomiske nøgletal kan findes i pjecen Produktionsøkonomi Svin 2014, som er tilgængelig via I prognosen vises de samlede indregnede konjunktureffekter fra prisændringer, ligesom driftens samlede likviditet før investeringer vises. Ved beregning af likviditeten er indtjening udenfor landbruget medtaget, da det er den samlede likviditet, der ligger til grund for investeringer og gældsudvikling. 13 / 14

14

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1 Produktionsøkonomi Svin 2008 Produktionsøkonomi Svin 1 2 Produktionsøkonomi Svin Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen Redaktør Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT

SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT Støttet af: SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT NOTAT NR. 1406 Fremstillingsomkostningerne kan sænkes med 21 øre pr. kg slagtevægt leveret ved at samle en integreret bedrift på tre

Læs mere

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste Risikoafdækning Risikostyring er det seneste år kommet i fokus i landbruget grundet de store prisudsving, der har været på råvarer. Tema >> Jens Schjerning, LandboSyd, AgroMarkets >> John Jensen, LandboNord,

Læs mere

Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E.

Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E. university of copenhagen Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E. Publication date: 2001 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED

ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED Støttet af: ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED NOTAT NR. 147 Den danske puljenotering følger den tyske Nord-West notering med 4 ugers forsinkelse i gennemsnit. Drivkræfterne bag

Læs mere

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013 Landbrugets økonomi Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 213 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug TEMAER: Prognose for landbrugets driftsresultater Foreløbige driftsresultater

Læs mere

Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark

Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Københavns Universitet Fødevareøkonomisk Institut Brian H. Jacobsen, Alex Dubgaard, Lars-Bo Jacobsen og Hanne Marie L. Jespersen 16. august 2010 Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Plantedirektoratet

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720 Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene 2007-10, er

Læs mere

Jordbruget i Danmark

Jordbruget i Danmark Jordbruget i Danmark Jordbruget i Danmark TemaPubl 2014:1 Titel Jordbruget i Danmark Udgivet af Danmarks Statistik Februar 2014 Foto: Imageselect Pdf-udgave: Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/jordbdk

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER NOTAT NR. 1111 Notatet belyser det driftsøkonomiske potentiale ved større bedrifter i dansk svineproduktion. Beregningerne er foretaget for nybyggeri på bar

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Analysekatalog. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Analysekatalog. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Analysekatalog Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Forord Dette analysekatalog beskriver valgmulighederne i årsrapportens

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere