Grundejerforeningen. Nærumhave Generalforsamling d. 25. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen. Nærumhave. -------- Generalforsamling d. 25. marts 2015"

Transkript

1 Grundejerforeningen Nærumhave Generalforsamling d. 25. marts 2015 Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej

2 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse til godkendelse af regnskab for det forløbne år med status og revisors eventuelle bemærkninger. 4. Forelæggelse til godkendelse af budget for det efterfølgende år med dertil hørende fastsættelse af det i 2. stk. 6c nævnte á conto beløb og eventuelle ekstraordinære indskud. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 7. Indkomne forslag (Ingen) 8. Eventuelt Dagsorden Der indlægges en kortere pause med forfriskninger undervejs. Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej

3 1: Valg af dirigent Nærumhave

4 2: Bestyrelsens beretning Bestyrelsen har i årets løb bestået af flg. medlemmer: Jan Lyng-Petersen (87), formand Carsten Hjøllund (109) Dorthe Bagge (123) Lasse Lyhne (91) Ivan Thorsen (157) Rasmus Bing (83) Som suppleant er valgt Pernille Fog (183) og Marianne Radekop (181). Der er i årets løb afholdt i alt 10 møder og der er udsendt 10 nyhedsbreve. Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej

5 Lokalplan 2: Bestyrelsens beretning Lokalplanen for Nærumhave blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 27/ I forbindelse med høringen indkom flere indsigelser som efterfølgende er taget til efterretning. Især bemærkes det, at bla. bestyrelsens indsigelse omkring anvendelse af altanvinduer også gik igennem og nu er tilladt. Lokalplanen er tilgængelig på foreningens hjemmeside. Udlejning af foreningens garage Bestyrelsen besluttede at forlænge udlejningen af foreningens garage ved nr. 171 til en af foreningens medlemmer. Garagen er nu udlejet på en tre-årig leje-aftale og giver foreningen en årlig indtægt på kr Varme Varmeregnskabet viste for sæsonen 2013/14 et lavere samlet forbrug end forventet og langt de fleste fik således tilbagebetalt pæne beløb. Der er i starten af 2015 foretaget udskiftning af batterier i vore varmemålere beløbet medtages på varmeregnskabet (ca. 550 kr. pr. hus). Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej

6 2: Bestyrelsens beretning Varmeforbrug indsættes Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej

7 2: Bestyrelsens beretning Varmeforbrug indsættes Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej

8 2: Bestyrelsens beretning Kabel-TV Vort kabel-tv-net blev som besluttet på sidste års generalforsamling ombygget i sensommeren 2014, således at alle nu er frit stillet med hensyn til valg af kanal-pakke eller helt at afmelde abonnementet. Overgangen til individuelle aftaler og betaling skete 1. november pr. hvilken dato de månedlige kontingentbetalinger blev reduceret med kr Til dækning af omkostningen til selve kabelarbejdet opkrævedes hver husstand i oktober måned et engangsbeløb på kr. På generalforsamlingen i 2014 blev det foreslået at dette beløb kunne indbetales ved en fortsat opkrævning af det hidtidige kontingent, men bestyrelsen besluttede efter nøje overvejelse, at opkræve beløbet på en gang, idet første betaling til YouSee under alle omstændigheder først forfaldt i januar I forbindelsen med selve installationsarbejdet blev det klart at flertallet af husstande på den gamle installation havde fået etableret enten flere faste stikforbindelser eller på anden måde selv fornyet installationen, hvorfor det ikke gav mening at blot at udskifte stikket. Vi har derfor fået en dekort på ca. kr Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej

9 2: Bestyrelsens beretning Kloakker Som besluttet sidste år er der ved firmaet LMJ gennemført en TV-inspektion af vore kloakker. Den overordnede melding er at kloakanlægget er slidt, men funktionelt. Der er konstateret behov for udbedringer, men et endelige resultat i form af en anbefaling af hvad der bør/skal ske af reparationer er endnu ikke modtaget. Materialet forventes modtaget efter påske og bestyrelsen vil herefter udarbejde en samlet oversigt samt foranledige udarbejdelse af prisoverslag. Bestyrelsen minder om, at det er de enkelte huse/rækker der skal sørge for udbedring samt afklaring af forsikringsforhold. Bestyrelsen understreger alvoren ved forekomst af rotter og vigtigheden af at de enkelte ansvarlige rækker umiddelbart og uden ophold igangsætter det nødvendige reparationsarbejde. Hvor dette ikke sker, vil bestyrelsen forbeholde sig ret til at igangsætte det nødvendige arbejde og efterfølgende eftersende regningen til den/de ansvarlige husstande. Der vil blive udarbejdet et kloakkort i de berørte områder. På kloakkortet vil man kunne se fordelingen af omkostningerne. Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej

10 2: Bestyrelsens beretning Fællesarealer Ny Gartner slår græs 15. april og 15. oktober, 1 gang ugentligt, klipper hæk mod de runde haver og hæk nord for nr gange årligt. Mere for pengene og netværk med andre fag Kontakt til gartner gennem Ivan Thorsen

11 2: Bestyrelsens beretning Nærumhave Nærumhave

12 2: Bestyrelsens beretning Nærumhave Nærumhave

13 2: Bestyrelsens beretning Hundeskilte er opsat udvalgte steder i bebyggelsen håber det har hjulpet! Havedagen løb af stabelen i oktober og havde fokus på mindre beskæringsarbejder, oprensning af vore fortove samt en større rydning på fællesarealet foran række 9. Der var beskedent fremmøde men der blev som vanligt gået til arbejdet med stort engagement. Bestyrelsen overvejer at afskaffe havedagene og at lade arbejdet udføre af gartner.

14 2: Bestyrelsens beretning Fra Generalforsamlingen marts 2013,

15 2: Bestyrelsens beretning Nærumhave

16 2: Bestyrelsens beretning Nærumhave

17 2: Bestyrelsens beretning Nærumhave

18 2: Bestyrelsens beretning Bestyrelsen Tilbage til skellet Hvis alle gør som de har lyst til falder prisen på ejendommene Dialog Hjælp på havedagen Oprydning i krattet Helst ikke penge til advokat Nyhedsbrev (tolerance på 50 cm) Række 9 OK, jeg rykker tilbage Kan vi ikke finde en mindelig løsning (så vi ikke skal reducere vores haver) Sådan var det da vi købte det. (2005, 2009) Det generer jo ikke nogen

19 2: Bestyrelsens beretning Frist til 1. april ) Civilt søgsmål 2) Bestyrelsen fjerner uønsket beplantning på fællesområder og sender regningen

20 Hjemmeside og Nyhedsbreve Ny hjemmeside Flere Nyhedsbreve 2: Bestyrelsens beretning E mail adresser - Brug for at nå mange hvis fx Utætheder i fjernvarmesystemet Der har været indbrud eller hærværk Skriv mail adressen, navn og husnummer på den seddel der går rundt. Forslag om en fælles opslagstavle uden væsentlig tilslutning Alternativ, Facebook gruppen 2850 Nærum

21 3: Regnskab for 2014 Resultatopgørelse for perioden 1/ til 31/ Indtægter: Regnskab 2014 Budget 2014 Regnskab 2013 Grf. Bidrag Overført resultat fra 2014 Lejeindtægter Renteindt. Renteudg. Udbytte Kursregulering Indtægter i alt Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej

22 3: Regnskab for 2014 Udgifter: - Afgifter TV-afgift El-forbrug Skadedyrsbekæmpelse Vandforbrug - Afgifter i alt - Forskiring Forsikring - Forsikring i alt - Vicevært/renhold Pasning af grønne områder - Vicevært/renhold i alt - Administration Datea Andre - Administration i alt Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej

23 3: Regnskab for Foreningsudgifter Generaforsamling Møder Advokat Repræsentation Kontorartikler Hjemmeside Fællesarbejde Fester Gebyrer, bank Tab på debitorer - Foreningsudgifter i alt - Vedligeholdelse Udvendige arealer Bygninger udv Bygninger indv. Varmeanlæg VVS & kloakker El - Vedligeholdelse i alt Udgifter i alt Ordinært resultat Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej

24 Balance pr. 31/ : Regnskab for 2014 Aktiver Tagprojekt Omlægning af antenne Obligationer Lånebeløb Indfriet Afdrag Restgæld Rente fælleslån Indbetalt Regulering til opkrævning Varmeregnskab Periodeafgrænsningsposter 0 Likvid beholdning Aktiver i alt Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej

25 3: Regnskab for 2014 Passiver: Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital ultimo Gæld til Alm. Brand Forudbetaling, medlemmer Kreditorer Skyldige omkostninger Hensættelse 0 0 Varmeregnskab Passiver i alt Fælleslånet er optaget med ejernes personlige og solidariske hæftelse. Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej

26 Pause Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej

27 4: Budget for 2015 Budget 2015 Med forslaget til budget for 2015 har bestyrelsen ønsket at der sættes fokus på en generel og tilbundsgående oprydning i vore forskellige beplantninger og har derfor indregnet følgende aktiviteter: Hækbeplantningen mod Hegnsvej (er udført) Beskæring af beplantningen langs Nærumgårdsvej Fortsat beskæring af større træer Aktiviteter, der tidligere var henlagt til havedag overtages helt eller delvist af gartner. Bidraget forudsættes uændret på 400 kr. pr. måned og der budgetteres med et mindre overskud på ca. kr Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej

28 4: Budget for 2015 Budget for perioden 1/ til 31/ Indtægter: Budget 2015 Regnskab 2014 Grf. Bidrag Overført resultat fra Lejeindtægter Renteindt Renteudg. 0 0 Udbytte Kursregulering Indtægter i alt Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej

29 4: Budget for 2015 Udgifter: Budget 2015 Regnskab Afgifter TV-afgift El-forbrug Skadedyrsbekæmpelse 0 0 Vandforbrug Afgifter i alt Forskiring Forsikring Forsikring i alt Vicevært/renhold Pasning af grønne områder Vicevært/renhold i alt Administration Datea Andre Administration i alt Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej

30 4: Budget for Foreningsudgifter Generaforsamling Møder Advokat 0 0 Repræsentation Kontorartikler Hjemmeside Fællesarbejde Fester 0 0 Gebyrer, bank Tab på debitorer 0 - Foreningsudgifter i alt Vedligeholdelse Udvendige arealer Bygninger udv Bygninger indv Varmeanlæg 0 0 VVS & kloakker El Vedligeholdelse i alt Udgifter i alt Ordinært resultat Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej

31 5: Valg til bestyrelsen Ordinære bestyrelsesmedlemmer: Ordinære bestyrelsesmedlemmer Jan Lyng-Petersen (87), Carsten Hjøllund (109) og Dorte Bagge (123) er på valg. Dorte og Carsten ønsker ikke at genopstille. Suppleanter: Marianne Radekop (181) og Pernille Fog (183) er nuværende suppleanter. Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej

32 6: Valg af revisor og -suppleant Ole Jensen (77) er Revisor og Jens Blume (93) er revisorsuppleant. Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej

33 7: Forslag Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej

34 Eventuelt 8: Eventuelt Udendørs områder - ønskelisten I budgettet er der inkorporeret midler til nogle af ønskelistens punkter, samt en generel forskønnelse og vedligeholdelse af området. Komme til bunds i ønskelisten Forskønne området (øge værdien) Fordele havedagens belastning på alle husejere Området i umiddelbar nærhed af egen matrikel står man selv for.

35 8: Eventuelt Nærumhave

36 Sikkerhed 8: Eventuelt Nabohjælp.dk Tilmelde sig få nogle klistermærker til døren Tilmelde sig en kalender funktion

37 8: Eventuelt Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor.

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor. Referat fra generalforsamlingen I Grundejerforeningen Ådalsparken den 21.juni 2012 Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Hermed Indkaldes. til. Ordinær generalforsamling. Lørdag den 30 maj 2015 kl. 10.00. i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg.

Hermed Indkaldes. til. Ordinær generalforsamling. Lørdag den 30 maj 2015 kl. 10.00. i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg. Hermed Indkaldes til Ordinær generalforsamling Lørdag den 30 maj 2015 kl. 10.00 i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg. April 2015 Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg - Info@kaldred67.dk - www.kaldred67.dk

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven Tirsdag den 3. Marts 2015 kl. 19.30 i Dramalokalet på Pilehaveskolen Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007 Godkendt på foreningens generalforsamling den dirigent Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup INDHOLDSFORTEGNELSE Side Formandens

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Referat fra ordinær generalforsamling den 4. april 2011. 37 andelsboliger var repræsenteret, heraf 13 ved fuldmagter. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2.

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

Tisvildelund den 15. januar 2009

Tisvildelund den 15. januar 2009 Tisvildelund den 15. januar 2009 Medlemsinformation januar 2009 I tiden siden generalforsamlingen 2008 har bestyrelsen været samlet fire gange. Derudover har vi haft kontakt til og en række møder med både

Læs mere

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00 Amager d. 18.03.2015 Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00 Generalforsamlingen afholdes i Lumsås Forsamlingshus, Oddenvej 184, 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus 1 2 Tryk ALLÉ TRYKKERIET Rosenvangs Allé 2-4, 8260 Viby J -

Læs mere

EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE''

EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE'' EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE'' Matr. nr. 3695 & 3697 Sundbyøster - - - - - - - - - - Regnskab for året 1/1 2013-31/12 2013 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Beretning 2 Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere