2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr. 9, 10, 15, 18, 20, 24, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 45, 51, 53, 58, 60, 62 og 80 samt fuldmagt fra nr. 6 og Valg af dirigent Valget faldt på Jane nr. 35. Jane konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og forslag rettidigt udsendt i henhold til vedtægterne. Punkterne 6 og 8 (a) i dagsordenen udgår, da disse kun er på valg i ulige år. Marianne nr. 58 var udpeget af bestyrelsen som referent. Der blev ikke valgt stemmetællere. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Formanden Ivan fremlagde bestyrelsens årsberetning for Året 2013 startede med endnu en dyr vinter, som kom til at koste over ,-. Ikke det bedste udgangspunkt, hvis vi gerne vil have ordnet vores vej med asfalt. Dette er så også en medvirkende årsag til, at vi denne vinter har valgt at skrue kraftig ned for sne- og glatførebekæmpelse. Her henvises til gældende dansk lov og Faxe Kommunes regulativ omkring dette. Med hensyn til vejen, havde vi forventet en omkostning for asfaltering på mellem 1 og 1,5 mil kr., hvilket vi bliver nødt til at låne. Bestyrelsen har indhentet 6 nye tilbud på arbejdet og prisen ligger mellem ca kr. og kr. + moms. 1

2 Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med sagen, men har brug for en tilkendegivelse fra medlemmerne, om vi skal fortsætte arbejdet. Punktet tages op under eventuelt. I foråret havde vi arrangeret en grøn dag, som set fra bestyrelses side, ikke var nogen succes. Ud over bestyrelsen deltog kun 2,5 medlem. Vi håber det kan gøres bedre i Vi må alle huske på, at det er vores fælles vej/område. Så gik det noget bedre med plantning af de nye træer/buske på fællesarealet ned mod søen. Her var der flere medlemmer end bestyrelsesmedlemmer, der deltog i arbejdet. Desværre var der en sen efterårsdag en entreprenør, der valgte fuldstændigt respektløst at tromle ind over vores arealer og knække en del af de små nye træer og lave dybe spor i græsset. Bestyrelsen havde kontakt med ham en enkelt gang, men fik siden ingen reaktioner trods gentagne henvendelser. Det hjalp dog at kontakte den ansvarlige bygherre, som i sidste ende, kunne komme til at stå med et økonomisk ansvar. Så efter en dialog med entreprenøren, er det aftalt, at han tromler hele vores areal for kr., hvilket er meget billigt. En stor succes blev vores sommer fest, der godt nok blev holdt lidt sent på året, men det afholdt ikke medlemmerne fra at bakke os op med et stort fremmøde. Dette skyldes ikke mindst Michael, der havde skaffet en stor deltagerskare fra AB2. Tak for det Michael. Bestyrelsen håber selvfølgelig det smitter af på vores grønne dage. Også en kæmpe tak til Henrik og Marianne for lån af carport, vendeplads samt køkken og toilet. Året sluttede igen med en hyggelig julekomsammen, også denne gang i Henriks og Mariannes carport. Mange tak for lån igen. Igen i år har Martin trukket et stort læs med græsslåning og andet vedligehold. Kæmpe tak for det. Vores helt store helt i år er kasserer Marianne. Hvis vi ser bort fra en mindre afskrivning af meget gammelt tilgodehavende, samt de 3 konkurs grunde i Vendelbo Holding, så er alle kontingenter betalt i Bemærkninger til formandens beretning: Der blev spurgt om der bliver plantet nye træer efter der er tromlet. Det er primært nogle få rosenbuske på skråningen, der ikke har rejst sig igen. Vi afventer og ser, om der bliver behov for nye. 2

3 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Kassereren gennemgik det reviderede regnskab og bemærkede, at posten på kr. til vedligehold af veje, kloak og lysstandere har oversteget budgettet på baggrund af reparation af dæksler, lysmaster og vejskilte. Reparationerne blev besluttet på sidste års generalforsamling, men der blev ikke sat penge af til det i budgettet. Desuden bemærkede kassereren, at elforbruget er faldet med ca kr., idet alle energisparerpærer er udskiftet til mindre styrke. Uden bemærkninger fra medlemmerne blev regnskabet for 2013 godkendt ved håndsoprækning, dog undlod en person at stemme. 4. Forslag fra medlemmerne og / eller bestyrelsen Der var ingen forslag fra medlemmer. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedligeholdelsesplan. Vedligeholdelsesplanen er ændret med henblik på 2 faste projektdage årligt samt medlemmernes ansvar i forbindelse med glatførebekæmpelse og snerydning på egen matrikel, fortov og ½ kørebane. Det blev bemærket, at det er vigtigt ikke at feje/skovle sneen mod modsatte kørebane, men skovle det ind mod fortovet. Her kan det dog være svært at komme af med sneen, men den enkelte ejer må selv vurdere, om fortovet skal ryddes. På spørgsmål om, hvad man gør med de tomme grunde, er svaret, at deres ansvar er det samme som alle andres. Der kan dog mod betaling indgås aftale med bestyrelsen om rydning. Bestyrelsen vil her vurdere, om 3. mand skal bestilles. Formanden præciserede, at bestyrelsen ikke har lovhjemmel til at bede medlemmerne om at rydde uden for egen grund. Det er en sag for kommunen og politiet. Det kan bemærkes, at det er ejers egen forsikring, der skal yde dækning, såfremt dette kommer på tale. Efter denne dialog, blev ændringsforslaget vedtaget ved håndsoprækning, hvor 1 person undlod at stemme. 3

4 Den nye vedligeholdelsesplan er omdelt sammen med indkaldelsen og kan desuden ses på vores hjemmeside topkilde.dk. 5. Fastsættelse af budget, kontingent og strafgebyr Kassereren gennemgik budgettet og bemærkede, at snerydning, der er budgetteret til kr., kan dække 15 til 20 dages snerydning frem til På spørgsmål om, hvorfor der ikke er budgetteret med henlæggelse til vej ved så stort et overskud, blev det bemærket, at såfremt budgettet bliver vedtaget, henlægges kr. til vej. Budgettet blev herefter, med ovenævnte henlæggelse, enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning. Kontingent på kr. og strafgebyr på 100 kr. er uændret i Valg af formand (ulige år) Punktet udgår. 7. Valg af kasserer (lige år) Kassereren Marianne nr. 58 stiller op til genvalg. På forespørgsel fra dirigenten stillede andre ikke op til posten og Marianne blev derfor genvalgt ved håndsoprækning. 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer Punktet (a) udgår. Martin nr. 29 og Henrik nr. 58 stiller op til genvalg. Da ikke andre ønskede at stille op, blev begge genvalgt. 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (hvert år) Lars Rosenberg nr. 37 og René Hansen nr. 53 blev begge valgt. 10. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter (hvert år) Heidi Olsen nr. 62 og Kate Weber nr. 65 modtog genvalg som revisorer. Jane Sørensen nr. 35 blev genvalgt til revisorsuppleant. 4

5 11. Eventuelt På forespørgsel om der bliver taget hånd om brandhanen efter det uheld, der har været, blev det bemærket, at Faxe Brand & Redning tager hånd om sagen. Vedrørende asfaltering af vejen, bemærkede formanden, at såfremt generalforsamlingen tilkendegiver, at bestyrelsen kan fortsætte med undersøgelse af projektet og de lånemuligheder der er, vil der komme en ekstraordinær generalforsamling. Her besluttes det endeligt om projektet skal gennemføres og om det er hele området eller kun dele af området, der skal asfalteres. AB2 bemærkede at de meget gerne ville have parkeringspladsen asfalteret ved samme lejlighed. Ellers kan der gå flere år før det bliver aktuelt igen. Desuden kan det bemærkes, at bestyrelsen har kontaktet Faxe kommune for økonomisk støtte til projektet. Vi afventer svar fra dem. Herefter blev generalforsamlingen enige om, at bestyrelsen kan fortsætte med arbejdet. Alle opfordres til at melde sig ind i borgerforeningen og støtte op omkring det arbejde de udfører for Terslev. I øjeblikket har de en dialog mellem alle foreninger i Terslev, for at bevare det gode nærmiljø. Der er i øjeblikket planer om at etablere en grusgrav i Bjerrede. Det vil give meget tung trafik gennem Terslev og alle opfordres til at komme med indsigelser til gruppen på Facebook. Gruppens navn er Protest mod grusgraven i Bjerrede. I Brogade er kommet en klub med motorcykler og rygmærker. Det kan dog oplyses, at det er motorcykelentusiaster, der har dannet klubben. Formanden bemærkede, at der er rigtig god stemning på Tøpkildevej, og at det er et godt og rart sted at bo. Herefter sluttede generalforsamlingen kl

6 Realiseret 2013 Budget 2013 Budget 2014 Indtægter: Kontingent April 2013 (74 medl. á kr) Kr Vedligehold af tomme grunde (16 stk. á 750 kr.) Kr Renteindtægter Kr Restancer fra tidligere år til 2012 Kr Indtægter i alt Kr Udgifter: G/F Tøpkilde internt Administration Kr Møder Kr Fælles arrangementer Kr Vedligehold af område, tomgrunde og hundespande Kr Reservedele traktor, buskrydder og hundespande Kr Leverandører Advokat Kr Bank Kr Medlemskab af Parcelhusejernes Landsforening Kr Renovation hundespande Kr Vejareal Vedligehold / rep af veje, kloak og lysstandere m.m. Kr El-forbrug Kr Snerydning Kr Henlæggelse vej Kr Udgifter i alt Kr Årets resultat Kr Balance pr Aktiver Passiver Anlægsaktiver Egenkapital Havetraktor Kr Primo Kr Årets resultat Kr Kr Omsætningsaktiver Gældsforpligtelser Bank Kr Betyrelsesudlæg julearrangement Kr Aktiver i alt Kr Passiver i alt Kr Tabte indtægter, der afskrives i regnskabsåret 2013 Konkursbo nr. 50,52 og Restance I alt afskrives Kr

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 20. juli 2013 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere