+ Grønland, Grundloven og Gejstligheden - Folkekirken i Grønland Af: Biskop Sofie Petersen" name="description"> + Grønland, Grundloven og Gejstligheden - Folkekirken i Grønland Af: Biskop Sofie Petersen">

Grønland, Grundloven og Gejstligheden - Folkekirken i Grønland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønland, Grundloven og Gejstligheden - Folkekirken i Grønland"

Transkript

1 !"#$%$&'()*+,+-*.&/01+2#$+3,$/*$* *+:#$)04.0:4,&/*+/,$/*#$):,:;*$+<+10;;$=:)>+ Grønland, Grundloven og Gejstligheden - Folkekirken i Grønland Af: Biskop Sofie Petersen 1.0. Et kortfattet historisk overblik 2.0. Kirken i Grønland i dag 2.1. Retskildegrundlaget 2.2. Kirken 3.0. Grønlands Selvstyres udfordringer 3.1. Lov om Grønlands Selvstyre 23, stk. 4. En kirkeretlig konsekvensberegning 3.2. Hjemtagelsen af Biskoppens ansættelsesområde 3.3. Sammenligningen med Færøerne 4.0. Selvstændige kirker i Grønland og på Færøerne 4.1. Selvstændig i forhold til de grønlandske myndigheder/grønlands Selvstyre? 4.2. Selvstændig i forhold til Den danske Folkekirke? 5.0. Grønlands status af stift efter indførelsen af selvstyre 6.0. Konklusion To måneder før indførelsen af Grønlands Selvstyre den 21. juni 2009, på 30-året for Grønlands Hjemmestyre, er det mig en stor fornøjelse at bidrage under dette forårsmødes tema. Artiklen sigter på at give læseren en kortfattet indsigt i de historiske data vedrørende Kirken i Grønland s tilblivelse, for derefter at flytte sig tidsmæssigt op til indførelsen af Grønlands Hjemmestyre, hvor særligt retsgrundlaget for Kirken i Grønland gennemgås som baggrundsviden for også de senere afsnit. Jeg har også fundet plads til et updateret øjebliks-billede med hensyn til den gejstlige bemandingssituation tillige med nogle yderligere stamdata fra Kirken i Grønland. I respekt af forårsmødets tema vil artiklen herefter og særligt forholde sig perspektiverende til Grønlands forestående selvstyreindførelse. I den forbindelse har det været mig særligt magtpåliggende at byde debatterende ind i forhold til en statsretlig begrebsafklaring på folkekirkens område.

2 1.0. Et kortfattet historisk overblik Den grønlandske missions- og kirkehistorie tager, bortset fra en katolsk norrøn tid i dele af Grønland i perioden ca til 1500 e.kr., sin begyndelse med Hans Egedes ankomst til Grønland år Egedes mission, tillige med de tyske Herrnhutere som fulgte kort efter, påbegyndte den grønlandske kirketradition. Mission og handel, og dermed også kolonisation, var i de første 184 år frem mod år 1905 to uadskillelige størrelser i Grønland. 1 I 1905 fødtes Kirken i Grønland. Det hidtidige missionsområde, blev nu ved den første kirkelov i Grønland, Lov om Kirke og Skolevæsen i Grønland af 1. april 1905 til et provsti under Københavns stift, og landet inddeltes i præstegæld. Kirkebyggeriet tog fart, og på et nyoprettet seminarium i Nuuk påbegyndtes uddannelsen af kateketer. 2 Ved Grundlovsændringen i 1953 fik Grønland status af amt, efter den nydefinerede 1 sattes Grundloven i kraft for alle dele af Danmarks rige. Denne overgang fik ikke på det tidspunkt indflydelse på Kirkens liv og udvikling; vi måtte vente på Hjemmestyrets indførelse i 1979 før kirken atter oplevede en historisk milepæl Kirken i Grønland i dag 2.1. Retskildegrundlaget Kirken i Grønland hviler i dag på et retsgrundlag bestående af Grundloven, Danske Lov, Kgl. autorisationer ved enten anordning eller resolution, Hjemmestyreloven, en bemyndigelseslov, samt de heri direkte eller indirekte hjemlede grønlandske regler, ifa. Landstingsforordninger og Landsstyrets bekendtgørelser. Hjemmestyreloven fra gav Grønland mulighed for at hjemtage kirkens område. En såkaldt 5-hjemtagelse, hvor Grønland fik den regelfastsættende og administrative myndighed på området. Kirken blev med det samme hjemtaget efter denne bestemmelse, hvilket udmøntede sig i den første såkaldte bemyndigelseslov 4. Udstedelsen af en bemyndigelseslov illustrerer, at lovgivningskompetencen på området fortsat er hos folketinget i Danmark. Bemyndigelsesloven overdrager retten til at fastsætte regler for sagsområdet til Grønlands Hjemmestyre. Både den første og den anden, som nu også bliver den sidste, bemyndigelseslov fastslog udover Grønlands status inden for folkekirken nogle få indholdsmæssige rammer for den overdragede bemyndigelse. Begge bemyndigelseslove ( 3 hhv. 5) har direkte angivet den grønlandske retskildeform 1 Interesserede læsere af den historiske vinkel henvises til: Sofie Petersen, Arven efter Hans Egede Den grønlandske kirke i dag, i bogen Fra opprører til apostel, Egedejubileet Kabelvåg 2008, eller: Sofie Petersen, Grønlands Kirke i dag i antologien Retsforhold og samfund i Grønland, Nuuk Sofie Petersen, Kirkelov for Grønland 100 år, Lov nr. 577 af 29. november 1978 om Grønlands Hjemmestyre. 4 Lov nr. 587 af 29. november 1978 om Kirken i Grønland.

3 Landstingsforordning som måden hvorpå Grønlands Hjemmestyre fastsætter sine nærmere regler for Kirken i Grønland. 5 Generelt for Grønland gælder, at den lov- og landstingsforordnende myndighed ligger hos Landstinget. De områder hvor Landstinget har lovgivet på, er sagsområder hjemtaget efter Hjemmestyrelovens 4 6, jfr. stk. 4. Den første bemyndigelseslov fra 1978 fastslog bl. a. Grønlands position som en del af Københavns stift ( 1). Bemyndigelsesloven der afløste i , og som fortsat er gældende, gav Grønland status af et selvstændigt stift inden for den danske folkekirke ( 1), og indførte dermed også det første (lutherske) grønlandske bispeembede. 8 ( 3). Denne status nydes fortsat i dag. Det er således denne bemyndigelseslov, Lov nr. 264 af 6. maj 1993, som i øjeblikket er det umiddelbare retsgrundlag for Kirken i Grønland. Der har siden den grønlandske stiftsdannelse været udvist en vis tilbageholdenhed i regelfastsættelsen på kirkens område. I perioden er der givet 8 landstingsforordninger, hvoraf 2 vedrører ændringer i eksisterende forordninger. Grønlands Landsstyre har, med hjemmel i disse eller af betydning for kirken, givet 10 bekendtgørelser i samme periode 9. Retskildemængden i stiftstiden skal dog ses i lyset af, at der fortsat er regler af ældre dato i kraft med hjemmel i den første bemyndigelseslov. I tillæg til retskilder fastsat direkte eller indirekte med hjemmel i den nugældende bemyndigelseslov, gælder der på kirkens område, foruden Grundlovsbestemmelserne, som vil blive behandlet nedenfor under afsnit 3.0., og de fra Danske Lov velkendte få, et antal sædvaneregler samt en del forskrifter fastsat ved Kgl. Anordning eller resolution af overvejende liturgisk karakter. Herudover har den grønlandske tjenestemandslov 10 indvirkning på livet i kirken, idet præsterne er tjenestemandsansatte. På samme vis vil der naturligvis være anden generallovgivning af betydning for det kirkelige liv. Tilbageholdenheden på regelområdet kan for en dels vedkommende betragtes som et klassisk fænomen i forholdet mellem stat-kirke. Landstinget og Landsstyret har bevidst overladt til kirken at finde sin egen vej. For en anden dels vedkommende må den formodentlig tilskrives den omstændighed, at overgangen til stift, fra den første til anden bemyndigelseslov, indebar en 5 Jfr. også Hjemmestyrelovens 5, stk. 2, fsva. retskildevalget. 6 Tillige med andre sagsområder, som ikke stod nævnt på bilagslisten over sagsområder tilhørende Hjemmestyreloven, men efterfølgende, jfr. 7, er forhandlet til hjemtagelse efter reglerne i 4. 7 Lov nr. 264 af 6. maj Til afløsning for de tidligere betegnelser for den øverste gejstlige i Grønland: Landsprovst og senere Vicebiskop. 9 Grønlands Landsstyre, jfr. Hjemmestyrelovens 1, stk. 2, leder forvaltningen. De for tiden 7 landsstyremedlemmer tilsvarer en regeringsmodel, herunder med ressortinddelinger. Kirken ligger i dag forvaltningsmæssigt placeret under Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Landsstyremedlemmet har udlagt sit ressortområde i et departement med en styrelse under sig. 10 Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland.

4 nedlæggelse af kirkenævnet 11 som hidtidig varetager af de forvaltningsmæssige opgaver i kirken, og overdragelse af disse opgaver til den almindelige forvaltning, som var ganske uden erfaring inden for kirkeforvaltning. Oveni valgte man fra stiftstidens begyndelse helt at undtage det administrative område fra Biskoppens almindelige tilsynsforpligtelse, 12 således at Biskoppen i Grønland ikke har legalitetstilsynet, men (kun) det gejstlige tilsyn. Med denne adskillelse fik man desværre også skilt en afgørende del af en saglig kirkeforvaltning væk. Bispeembedet som tilsynsførende på legalitetsområdet, med alt dets indsigt i de gejstlige og deres arbejdsområde og vilkår, var herfra ikke en del af forvaltningen, som middel- eller umiddelbar beslutningstager i det forvaltningsretlige system, endsige rådgivende, via indstillinger, for Landsstyremedlemmet på kirkens område. Dette manglende led i bispeembedet har gennem årene sat forskellige fingeraftryk på Kirken i Grønland, hvoraf nogle er mere både tydelige og beregnelige end andre, hvor man derfor for den sidste kategoris vedkommende må nøjes med at gætte på hvad en sædvanlig struktur ville have ført til. Helt umiddelbart har det i hvert fald haft den konsekvens, at Kirken i Grønland i dag ikke er opbygget i en sædvanlig forvaltningspyramide, hvor beslutninger og kompetencer ligger i mere eller mindre faste lag, med mulighed for rekurs opad i pyramiden. De grønlandske provstier har eksempelvis selvstændige hovedkonti til egen drift og provstiets præstelønninger, og forhandler direkte med centraladministrationen herom, som ét eksempel på et krydsfelt uden afklaring. Biskoppen fører altså tilsynet med den gejstlige betjening, men kan grundlæggende ikke gøre noget ved det dersom et område findes at skulle betjenes anderledes, idet provstens selvstændige bevilling bliver bestemmende for hvad der skal ske. Sådan kunne der gives ganske mange andre eksempler på resultater af den manglende pyramidestruktur generelt, og det ligeledes manglende administrative tilsyn for mit embede konkret. Imidlertid forekommer der at være nye strømninger på vej i den henseende. Landsstyret har gennem længere tid arbejdet med et udkast til et nyt regelsæt på kirkens område, som synes egnet til at etablere og vigtigst udvikle kirken efter et klassisk forvaltningsmønster. Udkastet nåede dog hverken på efterårssamlingen for Landstinget i 2008, eller forårssamlingen Dermed skulle der være tid nok til at finjustere forslaget forvaltningsretligt på nogle enkelte men vigtige punkter, nemlig gennem en præcisering af de til overskrifterne og ånden i ændringen hørende kompetencer for de forskellige kirkelige organer, og de dermed forbundne (mulige) rekursadgange. Derefter har Kirken i Grønland fået en velfortjent og bestemt egnet platform for en fremtidig udvikling under Grønlands Selvstyre. 11 Kirkenævnet var hjemlet i den første bemyndigelseslovs 2, 2. pkt. til at forestå den centrale administration på kirkens område. 12 Jfr. Landstingsforordning nr. 15 af 28. oktober 1993, hvor to bestemmelser fastslår opsplitningen: 1: Landsstyret varetager den centrale styrelse og administration af Kirken, og fastsætter bestemmelser herom. Stk. 2.: Biskoppen har ret til at udtale sig i kirkelige anliggender. 4: Biskoppen over Grønlands stift varetager det gejstlige tilsyn med stiftets provster, præster og kateketer.

5 2.2. Kirken Kirken i Grønland baserer sig i 2009 på en finanslovsbevilling 13 på kr ,- under Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Heraf afholdes samtlige lønninger og driftsposter inden for kirken. Kun området for kirkelig uddannelse, henholdsvis kateket- og organistuddannelsen og præsternes efteruddannelse er undtaget, og finansieres gennem to andre hovedkonti, som til sammen for 2009 har et budget på kr ,-. Grønland som stift er inddelt i 3 provstier; syd-, midt- og nordprovstiet. Provsten for Midtgrønland er Domprovst. Provstierne er inddelt i præstegæld, som efter kommunalreformen i Grønland 14 nu som hovedregel udgøres af hver by med tilhørende bygder 15. Provsten for Midtgrønland forestår de kirkelige opgaver i områderne udenfor den kommunale inddeling. Der er, uforandret, 17 præstegæld i Grønland pr. 01. april Der har til dato ikke været ført statistik over antallet af folkekirkemedlemmer blandt indbyggerne i Grønlands stift. Mit embede har nyeligt taget skridt til at få dette kortlagt gennem Grønlands Statistik med henblik på en procentangivelse. Jeg har ved tidligere lejligheder skønnet, at medlemsprocenten ligger nogenlunde stabil omkring de Dette mener jeg fortsat er tilfældet i dag. Som nævnt i afsnit 2.1. er præstestillingerne i Grønland tjenestemandsstillinger. Modsat Danmark, udelukkende tjenestemandsstillinger. Efter den grønlandske tjenestemandslov optages disse stillinger efter antal, placering og klassificering på et årligt normativ. Efter den nugældende normativ (2007) er der i antal normeret 30 præstestillinger, inklusiv stillingen som præst for den grønlandske menighed i Danmark. 17 I forhold til disse 30 normeringer, er der pr. 01. april tjenestegørende præster. Jeg har i foråret efter samråd med mine provster foranstaltet 5 af disse stillinger opslået. Vi kender endnu ikke udfaldet af ansøgningsrunden. Til den gejstlige betjening af Grønland hører også kateketerne, hvis tjenestegørende antal pr. 01. april 2009 udgør 71. Kateketen kan udføre mange af de kirkelige handlinger, men har dog ikke vielsesmyndighed, adgang til at konfirmere eller tilladelse til at afholde altergang. 13 Landstingets finanslovsbevilling. 14 Som trådte i kraft Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 9. januar 2009 om inddeling i præstegæld. 16 Variationen fra 100 skyldes overvejende indvandring af personer fra andre trossamfund. Konvertering eller positiv udmeldelse af folkekirken blandt personer født i Grønland udgør antageligvis under 5 af de 15%, som i øjeblikket formodes at stå udenfor folkekirken. 17 Af de 30 stillinger er 3 provstenormeret. Biskoppens stilling er ikke en del af normeringen, idet ansættelsen er en stilling som dansk statstjenestemand. 18 Altergangen kan kateketen dog konkret søge tilladelse til hos Biskoppen.

6 Til betjening af Grønlands kirker og skolekapeller 20 hører naturligvis et yderligere antal organister og medhjælpere ved præstegældene; ligesom der på de fleste steder med menigheder af mindst 30 personer er oprettet og fungerer menighedsrepræsentationer. Under et sammendrag af status for Kirken i Grønland, må det være på sin plads at fremhæve hvad jeg i min tid som Biskop er særlig stolt af vi har opnået i det grønlandske stift. Blandt de største enkelt-skalpe vil jeg fremhæve: Den samlede grønlandske bibeloversættelse fra år 2000, Den nye Ritualbog (Rituali) fra år 2005, Alterbogen (Alterbogi) ligeledes fra år 2005 (begge autoriseret ved Kgl. Anordning), Den nye, af Hendes Majestæt Dr. Margrethe d. II autoriserede, Salmebog (Tussiutit) fra år 2008, Koralbogen (Tussiutit erinaat) også fra år Derudover har de første 15 år som stift naturligvis givet Kirken i Grønland i massevis af positive oplevelser, specielt på trossamfundssiden. Mængden af grønlandsk sproget litteratur indenfor teologien er stærkt voksende i disse år, for en stor dels vedkommende takket være Biskop emeritus, Kristian Mørch, ligesom det generelle uddannelsesniveau har løftet sig med etableringen af bachelor-uddannelsen i teologi på universitetet i Nuuk (Ilisimatusarfik). Alt i alt en positiv udvikling, som det også er kirkens ansvar fortsætter ind i og under Grønlands nye styreform. Jeg skal i de følgende afsnit søge at kortlægge nogle afgørende begreber i relation til Grønland, Kirken i Grønland og det folkekirkelige begreb, af betydning for ikke blot forståelsen af et kirkenavn, men i særdeleshed også dets indhold og platform for fremtidig udvikling Grønlands selvstyres udfordringer Som nævnt ovenfor under 2.1.er kirkens område for nuværende hjemtaget som et tilskudsfinansieret område efter Hjemmestyrelovens 5. Med dette hjemmelsgrundlag har Grønland i øjeblikket den regeludstedende og administrative myndighed på kirkens område. Lovgivningsmagten ligger fortsat hos Danmark, som i øjeblikket har lovgivet den såkaldte Bemyndigelseslov Lov nr. 264 af 6. maj 1993 Kirken i Grønland. Det er denne bemyndigelseslov, der i dag er hovedhjemmel for de grønlandske regler på kirkens område, bl.a. for den nugældende Landstingsforordning om Kirken (nr. 15 af 28.oktober 1993). Det bemærkes i den forbindelse, at hjemtagelsesgrundlaget - de 2 principielt forskellige måder et sagsområde kan være overtaget på - afspejles i den grønlandske (fortrinsvise) retskilde på området. Et område som Grønland har overtaget den lovgivende og udøvende magt for efter Hjemmestyrelovens 4 reguleres i Grønland ved Landstingslov. Et område som Grønland har den 19 Det vil være for omfattende ift artiklens emne at gå dybere ind i de mange øvrige forskelle inden for den grønlandske gejstlighed; men det skal dog kort nævnes, at disse forskelle er tilstedeværende, også inden for præstestanden hvis uddannelsesbaggrunde er ganske forskellige. 20 Der i antal tæller ca 78 fungerende bygningssteder.

7 regeludstedende og administrative magt for overtaget efter Hjemmestyrelovens 5 reguleres i Grønland ved (trin lavere) Landstingsforordning. 21 Med indførelsen af Grønlands selvstyre den 21. juni 2009 ophæves bemyndigelsesloven 22. Af udkastet til Lov om Grønlands Selvstyre, 23, stk. 4, fremgår det, at Grønlands Selvstyre har (pr. lovens ikrafttræden får) den lovgivende og udøvende magt inden for sagsområder, der er overtaget efter 5 i den nuværende hjemmestyrelov. Retsgrundlaget for Den grønlandske Kirke vil følgeligt ændre sig afgørende pr. den 21. juni Den lovteknisk velsammenhængende forbindelse mellem overgangen af den lovgivende og administrative myndighed på kirkens område, og ophævelsen af bemyndigelsesloven fra 1993, gør dermed arbejdet med kirkens hjemtagelse til Grønland endeligt og færdigt. Der vil efter den 21. juni 2009 ikke være mere, som Grønland kan overtage på kirkens område, jfr. i det hele også nedenfor om fænomenet en selvstændig kirke, og afsnit 3.1. om den kirkeretlige konsekvensberegning af selvstyrets indførelse. Overgangen af lovgivningsmagten og den udøvende magt (også) på kirkens område til Grønland har ved første øjekast ikke de store praktiske betydninger. Sprogligt omtales kirken som oftest som allerede overtaget i Grønland, og en yderligere detaljerigdom i henseende til specifikt retsgrundlag og eventuelle forfatningsretlige konsekvenser af en endelig hjemtagelse har ikke haft nogen central placering i den grønlandsk-danske selvstyrekommissions betænkning. Som det vil vise sig i det følgende er der dog, om ikke teologiske, så i hvert fald kirkeretlige konsekvenser af det forestående grønlandske selvstyre. Opgaven må bestå i at beskrive disse, forstå dem og handle derefter Lov om Grønlands Selvstyre 23, stk. 4: Grønlands Selvstyre har den lovgivende og udøvende magt inden for sagsområder, der er overtaget efter 5 i lov om Grønlands hjemmestyre. en kirkeretlig konsekvensberegning Indledningsvis skal det nævnes, at retsområdet for de administrative forskrifter kgl. Anordning falder bort. Folketingets (Danmarks) love på kirkens område, skal efter 21. juni 2009 ikke længere udstyres med en ikrafttrædelsesbestemmelse om at loven, eventuelt med ændringer som følge af grønlandske forhold, kan sættes i kraft ved Kgl. Anordning. 23 Men også de mange kirkelige autorisationer i Grønland, som ligeledes sker ved Kgl. Anordning eller Kgl. Resolution; bibeloversættelse, salmebogen, ritualerne og alterbogen berøres i fremtiden af 21 Samme retskildeopdeling genfindes i statsministeriets Vejledning om behandling af sager vedrørende Grønland og om retningslinier for ministeriers og styrelsers forhold til Grønland, afsnit 1.2. I afsnit 1.3. bemærkes endvidere, fsva de efter 5 hjemtagede områder, et vist fortsat ministeransvar netop omkring bemyndigelseslovenes rammer. 22 Jfr. (udkast til) Lov om forskellige forhold vedrørende Grønlands Selvstyre 7, nr Jfr. også Grønlandsk-dansk selvstyrekommissions betænkning om selvstyre i Grønland, April 2008, p. 78.

8 selvstyrelovgivningens hjemtagelse af netop den udøvende magt. De Kgl. Anordninger eller Resolutioner vil nemlig efter alt at dømme, efter overgangen af selve den lovgivende og udøvende magt, pr. 21. juni 2009, mangle en minister som efter Grl. 14 kan kontrasignere til endelig gyldighed for Regentens underskrift, på disse retsforskrifter. 24 Der bliver således tale om et opgør for Grønlands vedkommende med den sædvanebaserede udtrykkelige retsnormering af liturgiske spørgsmål. Dermed skal Grønland ved en kommende Landstingslov om kirken afgøre hvem der efter den 21. juni 2009 i Grønland eventuelt kan autorisere inden for det område, som i øjeblikket dækkes af de Kgl. Anordninger og tilsvarende resolutioner. Så vidt forstås, at man på Færøerne har overladt det til en Lagmand. Hvem rette autoriserende instans for fremtiden skal være i Grønland, bør drøftes grundigt blandt både kirkens og administrationens interessenter. I den forbindelse bemærkes det, at også en indstillende myndighed til autorisationen skal udfindes. Netop denne konsekvens, sammenholdt med det i Grønland politiske ønske om at overlade mere indflydelse til kirken selv, kunne måske også blive startskuddet til en debat om man i selvstyret skulle etablere et stiftsråd med et vel gennemtænkt kompetenceforhold, til styrkelse af kirkens almene forvaltningsmæssige struktur, og til afgrænsning ift den almindelige forvaltning i Grønland, hvor man desværre må indrømme, at kirken ikke har haft nogen nævneværdig prioritering. Andre kirkeområder må ligeledes fremover dækkes af Grønland selv. Som berørt i afsnit 6.0. har specielt regler på kirkebogsområde i årevis savnet en entydig afklaring, ligesom en medlemskabslov synes at banke på i nær fremtid, eventuelt indarbejdet i en veltilrettelagt kommende helt overordnet Landstingslov om kirken. Afslutningsvis for konsekvensberegningen, og som nævnt ovenfor, skal det anføres, at sammen med hjemtagelsen af Biskoppens ansættelse, som behandlet neden for, har Grønland med selvstyrelovgivningen gjort rent bord på kirkens område. Der er pr. 21. juni 2009 ikke mere indholdsmæssigt at overtage på kirkens område Hjemtagelsen af Biskoppens ansættelsesområde (Udkast til) Lov om forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre bestemmer i 8, at den ved lovens ikrafttræden (kongelig udnævnt/) ansatte Biskop, skal tilbydes ansættelse på lige vilkår fsva. løn-, ansættelses- og pensionsvilkår, under vedkommende grønlandske myndighed. Der er naturligvis tale om en fakultativ adgang til at skifte arbejdsgiver for mit personlige vedkommende. Kommende grønlandske Biskopper skal ansættes på almindelige grønlandske tjenestemandsvilkår. 24 Idet tilsyneladende kun en dansk minister efter justitsministeriets opfattelse kan opfylde kriteriet til kontrasignatur, efter Grl. 14, jfr. kirkeministeriets dokument nr om Kongehusets stilling i Den danske Folkekirke, p.2.

9 3.3. Sammenligningen med Færøerne Til trods for de ganske store forskelle mellem Grønland og Færøerne, geografisk, historisk som kulturelt, vil der jo alene på grund af rigsfællesskabet være sammenligninger som kan gøres. I tilfældet kirken må man dog indledningsvis gøre sig nogle forskelle klar, når der bredt og i overskrifter tales om hjemtagelse og/eller overtagelse, og drages paralleller til Grønland. Grundlaget for den færøske overtagelse af kirken var (folketings-) Lov nr. 578 af 24. juni 2005 (kaldet Overtagelsesloven). Af 3, stk. 1 fremgår: De færøske myndigheder har den lovgivende og udøvende magt inden for de sager og sagsområder, der er overgået efter 2. Af lovens 2, stk. 2 fremgår: Sager og sagsområder, der fremgår af den som bilag til loven tilføjede liste I, overgår til de færøske myndigheder på tidspunkter, der fastsættes af de færøske myndigheder efter forhandling med de danske myndigheder. På bilagslisten (Liste 1) er folkekirken opført som nr. 2. På dén lovbaggrund indledtes de (sidste og) afgørende forhandlinger mellem Færøerne og Danmark, som den 20. april 2007 udmøntede sig i en erklæring mellem den færøske landsstyreformand og daværende danske kirkeminister Bertel Haarder om Færøernes overtagelse af ansvaret for folkekirken. En fremgangsmåde lige efter loven, og på datoen for overtagelsen af ansvaret, den 29. juli 2007, var man på Færøerne klar med en Lagtingslov om folkekirken på Færøerne. 25 Det bemærkes i den forbindelse, at Høgni Hoydal en måned efter erklæringens underskrivelse, på den 25. maj 2007 stillede følgende spørgsmål 26 til Kirkeministeren. Jeg har valgt at gengive såvel spørgsmål som svar i deres fulde længde: Spørgsmål: Vil folkekirken i Færøerne efter en færøsk overtagelse af sagsområdet i henhold til den danske regerings opfattelse være en selvstændig kirke, som kan gå i andre retninger end den danske folkekirke, når det gælder lovmæssigt grundlag, traditioner, rammer og samarbejde med kirker i andre lande? Svar: Færøsk overtagelse af sagsområdet folkekirken betyder, at de færøske myndigheder i henhold til 3 i lov nr. 578 af 24. juni 2005 om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder (herefter overtagelsesloven) får den lovgivende og udøvende magt vedrørende folkekirken på Færøerne. Det er således de færøske myndigheder, som fremover skal skabe rammerne for folkekirkens videre udvikling på Færøerne inden for grundlovens rammer. Det følger i den forbindelse af grundlovens 1, at grundloven gælder for alle dele af Danmarks rige og dermed ogs å for Færøerne. Grundlovens 4 bestemmer, at Den evangelisk-lutherske kirke er folkekirken og understøttes som sådan af staten. Folkekirkens bekendelsesskrifter er det hellige bibelske skrift, det Apostoliske, Nicæniske, Athanasii Symbol og den uforandrede Aar 1530 overgivne Augsburgske Bekendelse samt Luthers lille Katekismus. Det følger endvidere af pkt i de almindelige bemærkninger til overtagelsesloven, at de rammer og traditioner, som er folkekirkens, også fortsat er fælles for hele kongeriget efter færøske overtagelse af folkekirken. Det betyder, at det f.eks er en forudsætning, at der fortsat er et gejstligt tilsyn med stiftets præster og menigheder med ansvar for, at præsternes embedsførelse er i overensstemmelse med folkekirkens bekendelsesskrifter. 25 Lagtingslov nr. 60 af 7. juni Også Lagtingslov nr. 61 af samme dato om folkekirkens økonomi, der blandt andet indfører kirkeskat på Færøerne, lå klar til ikrafttræden pr. ansvarsovertagelsesdagen den 29. juli Spørgsmål nr. S 4760, Høgni Hoydal 25. maj 2007, Til Kirkeministeren om den færøske folkekirkes selvstændighed.

10 Spørgsmål og svar belyser hovedsageligt to ting. For det første synes det at give svaret på hvad der kendetegner overtagelsen af sagsområdet folkekirken, nemlig overgangen af den lovgivende og og udøvende magt. Dernæst besvarer det afgrænsende for overtagelsen, at folkekirkens rammer og traditioner fortsat er gældende på Færøerne. Samme synspunkt kan genfindes i kirkeministeriets notat, som citeret i note 29, hvor også overtagelsen sprogligt betegnes afgrænsende til den færøske del af folkekirken. Som det fremgår af den færøske selvstændighedsproces inden for kirkens område, er den ingenlunde indholdsmæssig anderledes eller unik ift den selvstyrelovgivning som i øjeblikket er på vej igennem folketingets beslutningsproces. Den er tværtimod juridisk identisk. Politisk har begrebet selvstændig kirke fornuftigvis bare ikke haft samme plads i den offentlige debat i Grønlands selvstyreproces, om end der dog har været enkelte politiske røster som har båret præg af et manglende kendskab til kirkeordningen. I det følgende afsnit skal jeg forsøge at belyse det fornuftige heri, tillige med nogle tilhørende begrebsafklaringer for så vidt angår selvstændige kirker Selvstændige kirker i Grønland og på Færøerne? De nordatlantiske kirker er kirkeretligt født i Grundloven, døbt i Grundlovens 4 s navn - men kan naturligvis antage mellemnavne. Grundlovens bestemmelser gælder, jfr. 1, for hele riget. Grundlovens 1 blev indsat ved grundlovsændringen i 1953 med det formål at skabe en forfatningsretlig enhed mellem på den ene side Danmark og Færøerne, og på den anden side kolonien Grønland. Med dén bestemmelse skiftede Grønland statsretlig status fra koloni til en ligestillet del af riget. Når bestemmelsen i Grundlovens 4 taler om den danske folkekirke, må der således være tale om rigets folkekirke. Herfra er den megen tale om selvstændige kirker overvejende et definitionsspørgsmål. Når man taler om en selvstændig kirke bliver man vel samtidig nødt til, at kunne sætte det i forhold til noget selvstændig fra hvad? Hvori består selvstændigheden? Selvom der grundlæggende er tale om uadskillelige størrelse, vil jeg for overblikkets skyld forsøge at selvstændigheds-spørgsmålet i de i to hyppigste billeder jeg er bekendt med, og udelukkende med Grønland som moment: 4.1. Selvstændig i forhold til de grønlandske myndigheder/grønlands Selvstyre? Kirke og stat er gennem Grundlovens 4 forbundet. En (fuldstændig) adskillelse mellem kirken og staten, vil kræve en Grundlovsændring af denne bestemmelse. Dette gælder i Danmark, og er derfor, som en selvfølge, også grundlæggende for kompetencedelegationen til Grønland.

11 Alle kirkelige interessenter forekommer da også at nikke hertil, og fremhæver forpligtelsen til hos de atlantiske selvstyremyndigheder at understøtte kirken både økonomisk og på anden vis, ganske som Grundlovens 4 foreskriver, og helt i modsætning til andre trossamfund i riget. Den forpligtelse som Danmark siden 1849 således har haft på kirken, er på samme måde kernen for delegationens omfang til Grønland. De grønlandske Selvstyremyndigheder skal, principielt på statens vegne, jfr. netop 4, der hér kommer til at virke delegationsbegrænsende, understøtte kirken økonomisk og på anden vis, og kan altså på grund af delegationsbegrænsningen ikke selv vælge om man vil skære finansieringen af kirken bort. Ligesom de civile retsvirkninger af de (folke-) kirkelige handlinger i vid omfang må anses for beskyttet af 4 s ordlyden om understøttes som sådan. Dermed ikke sagt, at man i Grønland ikke kan løsne båndene mellem kirken og Grønlands Selvstyre. Det har man ved lov kunnet i Danmark med hjemmel i Grundlovens 66 siden 1849, og det vil man følgelig også kunne gøre i Grønland ved Landstingslov, efter lovgivningsmagtens overgang den 21. juni 2009 i respekt af det netop oven for anførte om understøttelse, tillige med en fastholdelse af folkekirkens almindelige rammer og traditioner, herunder for gejstligt tilsyn af kirkens liv på evangelisk-luthersk grundlag. 27 På dén baggrund kan man vel sprogligt kun dårligt sige, at kirken kan opnå en selvstændighed i forhold til Grønlands Selvstyre, endsige rigsmyndigheden Danmark Selvstændig i forhold til Den danske Folkekirke? Den danske Folkekirke er en statens kirke gennem Grundlovens 4. En nationalkirke. En sammenlæsning af Grundlovens 1 og 4 byder os at forstå kirken, som institution og trossamfund, som et anliggende for hele riget. Når der overhovedet statsretligt kan delegeres inden for dette rigsemnes område, kan det forklares med, at delegationen udelukkende forstås som en overdragelse af lovgivnings- og administrationsmyndigheden til Grønlands Selvstyre i forhold til en (afgrænset) del af folkekirken nemlig den del, der er i Grønland 28. Kirkeforfatningsretligt kan der således aldrig blive tale om en adskillelse af Kirken i Grønland fra folkekirken (Den danske Folkekirke). Kirken i Grønland er og bliver en (sagligt afgrænset) del af Folkekirken i Grundlovens 4 s forstand, hvilende på grundloven, visse af Danske Lovs bestemmelser - og de med heri overensstemmende fastsatte Landstingslove, forordninger og bekendtgørelser. 27 Som et lovgivningsmæssigt kuriosum i denne forbindelse, må man spørge sig om delegationen, tillige med en statsretlig fortolkning af bekendelsesskrifternes fastlæggelse gennem 4, åbner for, at man i Grønland ved lov kan fastlægge et andet bekendelsesgrundlag end det fra DL 2-1, på, forudsætningsvist, utvivlsomt evangelisk-luthersk grundlag, som bl.a. Hans Gammeltoft-Hansen har åbnet en diskussionsdør på klem for (se eksempelvis Kirkeretsantologi, 2002, p. 10f) dog ikke i sammenhæng med de nordatlantiske selvstændighedsprocesser. 28 Med formuleringen fra JM s Lovafdeling, dok. MJO20001, afsnit in fine (om samme spørgsmål fsva Færøerne); i teksten med min indsættelse af Grønland. Forholdet er naturligvis forfatningsretligt identisk.

12 Den grønlandske del af folkekirken, som vi i daglig tale kalder Kalaallit Nunaanni Ilagit (Kirken i Grønland) kan naturligvis frit optage andre navne, såsom Folkekirken i Grønland eller andre ligeså velklingende mellemnavne, nu, som senere under Grønlands Selvstyre, uden det af dén grund vil ændre på det oven for anførte. Kun en ændring af Grundloven, eller et ophør af rigsfællesskabet, vil kirkeforfatningsretligt kunne ændre på den realitet, at Kirken i Grønland er en del af Den danske Folkekirke. 29 Ej heller i dette 2. billede kan man vel derfor tale om en selvstændighed. Naturligvis, forstås, er betegnelsen selvstændig kirke i sidste ende udelukkende afhængig af forfatterens eller læserens egen forståelse heraf. Men hvis begrebsfastlæggelsen skal række udover det rent ceremonielt betegnende, og måles på grundlag og indhold, må laveste fællesnævner for forståelsen af en selvstændig kirke, være en kirke hvis rigsdel har overtaget den lovgivende og udøvende magt på området. Jeg vil dog advare mod den overdrevne brug af sådanne pressevenlige overskriftsbetegnelser, idet de hovedsageligt forekommer egnede til at vildlede omkring kirkens reelle struktur, grundlag og forbindelser Imod den udvidede fortolkning af begrebet en selvstændig kirke taler endvidere dens manglende ret til at undergå som folkekirke mangel på dødssubjektivitet. Grundlovens 4, jfr. 1 må fortolkes således, at nationalkirken (Den danske Folkekirke, som navneomtalt i 4) er folkekirke på rigsplan. Folkekirke da den er kirke for en overvejende del af befolkningen. Skulle det utænkelig ske, at medlemstallet for Grønlands vedkommende faldt til under 50% af befolkningen, ville dette delfænomen ikke være et gyldigt argument for at betragte Kirken i Grønland som undergået med den konsekvens, at den grundlovsmæssige substituering fra Grønlands Selvstyres side skulle bortfalde. Folkekirke-kriteriet, den overvejende del af befolkningen, må skulle sammentælles på rigsplan Grønlands status af stift efter indførelsen af selvstyre På baggrund af de ovenfor dragede erkendelser, må man vel tillige stille spørgsmålet om Grønlands fremtid som selvstændigt stift. En status der lovgivningsmæssigt er fastslået i den føromtalte bemyndigelseslov fra 1993, 1; som altså ophæves pr. den 21. juni Den (folke-) kirkelige stiftsinddeling har generelt gennem århundreder skiftet i antal og størrelse. Den grønlandsk-danske selvstyrekommission har ikke taget stilling til, fremsat ønsker, eller foreslået ændringer hertil, og det må på den baggrund, sammenholdt med kirkens fortsatte konstitutionelle tilhørsforhold i folkekirken, forekomme mest nærliggende om man viderefører 29 Synspunktet omkring folkekirken som enhedskirke/rigskirke synes forudsætningsvist også at være bærende, når Kirkeministeriet i dok , den 8. maj 2007 i svar til Folketingets Kirkeudvalg skriver: Færøsk overtagelse af sagsområdet folkekirken vil betyde, at de færøske myndigheder i overensstemmelse med 3 i lov nr. 578 af 24. juni 2005 om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder får den lovgivende og udøvende magt vedrørende den færøske del af folkekirken (min fremhævning).

13 opfattelsen af Grønland som et selvstændigt stift. Selvstændigt her forstået, som uafhængig af folkekirkens andre stifter, nu endvidere understreget ved at Grønland har lovgivningsmagten på stiftets geografiske område. Antagelsen af den fortsatte stiftsstatus forekommer ingenlunde at kompromittere de nye lovgivere og udøvere, men udelukkende at være en naturlig videreførelse af det gode samarbejde med resten af folkekirken i en velkendt form og på yderst berigende måde for Kirken i Grønland. Det forstås i den forbindelse, at en afgørende del af Kirken i Grønlands nødvendige forhold til omverdenen, ift inspiration, sammenhængende gejstlig uddannelse og udvikling, litteratur, almindelig kirkelig videndeling, har praktisk rod, direkte eller indirekte, i vores grundlæggende stiftssamarbejde med resten af folkekirken, herunder gennem deltagelse på bispemøder, og de heraf utalligt udspringende initiativer. Grønland, såvel som Kirken i Grønland, får også i fremtiden brug for ydre påvirkninger, støtte og en basis for videreførelse af nyttige traditioner. Her er det formaliserede stiftssamarbejde, tillige med folkekirkens almindelige samlingspunkt som brohoved til resten af den kristne verden og internationale organisationer som eksempelvis Luthersk Verdensforbund (LWF) og Kirkernes Verdensråd (WCC), af helt afgørende betydning for vores fortsatte udvikling. Selvom det lovtekniske grundlag for Grønlands stiftsstatus således udgår med ophævelsen af bemyndigelsesloven den 21. juni 2009, må Grønland fortsat opfattes som et måske mere passende og dækkende selvstyrende stift i folkekirken Konklusion Kirken i Grønland har som evangelisk-luthersk trossamfund et solidt fodfæste i Grønland. Kirken i Grønland har som forvaltningsorgan levet en forståelig pionertilværelse i specielt perioden mellem indførelsen af Grønlands Hjemmestyre i 1979 og frem til stiftsdannelsen i Siden 1993 har Kirken i Grønland som forvaltningsorgan været i gang med en naturlig udvikling, som skal fortsættes dygtigt for også i fremtiden at kunne modsvare samfundets krav til en folkekirke og dens organisering. Særligt bør det forestående generelle lovarbejde på kirkens område være opmærksom på en præcis kompetencefordeling og beskrivelse heraf i trykte retskilder, herunder i spørgsmålet om hvilke sagsområder der er af rent faglig/teologisk karakter, og følgeligt bør afgøres endeligt af Biskoppens embede. Det uomtvisteligt opståede regelefterslæb på kirkens område kalder på en snarlig gennemgang af såvel kirkens ældste bekendtgørelser, eksempelvis på områderne for kateket og organistuddannelserne som de nutidige, herunder særligt de manglende grønlandske regler for kirkebøgers førelse og regelknuden på personnavneområdet (godkendende myndighed). Til imødegåelse af tiden som kommer vil betænknings- eller udvalgsarbejde omkring nedenstående kirkeretlige områder være anbefalingsværdigt på nuværende tidspunkt:! Medlemskabslov! Lov om kirkers brug! Lov om kirkens økonomi

14 ! Gejstlige læresager! Trossamfundsgodkendelse I rigsfællesskabet mellem Danmark og de nordatlantiske rigsenheder, synes disses kirker at have et mere vidtstrakt behov for en statsretlig, eller om man vil kirkeforfatningsretlig, afklaret position ifm. tidens selvstændighedsprocesser. Den færøske overtagelse af kirken den 29. juli 2007 er i forskellige sammenhænge blevet udlagt som, at Kirken på Færøerne nu er selvstændig. Bagved det blotte ord lå en reel kompetenceoverdragelse. Færøerne overtog efter forhandlinger, som foreskrevet fremgangsmåde i overtagelseslovens 2, stk. 2 ift overtagelsestidspunkt, ved erklæring underskrevet mellem Danmark og Færøerne den 20. april 2007, med hjemmel i den færøske overtagelseslovs 3, stk. 1 (Lov nr. 578 af 24. juni 2005) sagsområdet folkekirken, gennem en overtagelse af netop den lovgivende og udøvende magt på sagsområdet. (Udkast til) Lov om Grønlands Selvstyre, 23, stk. 4, bestemmer at den lovgivende og udøvende magt på sagsområdet folkekirken overgår til Grønland Selvstyre den 21. juni Målt på lovens bogstav er grundlaget for Kirken i Grønland og den færøske kirke herefter det samme. Grundlovens 4 fastslår, at den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke. Grundlovens 1 afgør, at også denne bestemmelse gælder i Grønland, såvel som på Færøerne. En sammenlæsning af de to bestemmelser må for dén danske folkekirke som omtales i 4, bevirke, at den er og forbliver rigskirke. Grl. 3, 1. pkt. og 4 er derimod ikke til hinder for, at der inden for rammerne af det evangelisk-lutherske, og på tilnærmelsesvis ensartede understøttende og gejstligt tilsynsførende vilkår, overlades en lovgivende og administrerende myndighed på kirkens område til en rigsenhed, som tilfældet er med Grønland pr. den 21. juni Grundlovens 4 indeholder således en delegationsbegrænsning i såvel trossamfunds-henseende (evangelisk-luthersk), som i henseende til kirken som forvaltningsorgan (Den danske Folkekirke). Nogen adskillelse, forstået som indeholdende et brud med Den danske Folkekirke, må således anses for udelukket inden for rammerne af denne bestemmelse tros- som forvaltningsmæssigt. Afgørende notatmateriale ifm specielt Færøernes selvstændighedsproces, synes dog også at pege i denne retning, om end der udvises den største konduite ift velkendte politiske selvstændighedstanker. Betegnelsen en selvstændig (folkekirke-) kirke er meningsløs uden en tilhørende begrebsafklaring. På det eksisterende forfatningsgrundlag, må betegnelsen selvstændig kirke være et eventuelt tilvalgt mellemnavn for den del af folkekirken (i rigskirke -forstand) som er lokaliseret i en rigsdel hvis overordnede myndighed har overtaget den lovgivende og udøvende myndighed på området.

15 Den statsretlige placering som en fortsat del af rigets folkekirke, lader sig naturligvis uden problemer forene med det utvivlsomme faktum, at lovgivningsmagten på kirkens område i Grønland ligger hos Landstinget pr. den 21. juni En kommende grønlandsk Landstingslov om Kirken i Grønland bør vel forholde sig hertil, og afspejle Kirken i Grønland s status inden for grundlovens folkekirkebegreb ( Rigskirken ), underlagt Grønlands Selvstyre. Litteraturliste Petersen, Sofie Fra Opprører til apostel; Arven efter Hans Egede Den grønlandske kirke i dag. Egedejubileet Kabelvåg. Kabelvåg, Norge. Petersen, Sofie Retsforhold og samfund i Grønland; Grønlands Kirke i dag. Nuuk: Ilisimatusarfik. Petersen, Sofie Kirkelov for Grønland 100 år. Nuuk. Grønlands Hjemmestyre Finansloven. Nuuk Statsministeriet VEJ nr. 143 af 03/07/2001. Vejledning om behandling af sager vedrørende Grønland og om retningslinier for ministeriers og styrelsers forhold til Grønland. GRØNLANDSK-DANSK SELVSTYREKOMMISSION Grønlandsk-dansk selvstyrekommissions betænkning om selvstyre i Grønland. København. Kirkeministeriet Notat. Kongehusets stilling i Den danske Folkekirke. Dokument nr Gammeltoft-Hansen, Hans Grundloven, religionsfriheden og Folkekirken. I: Kirkeretsantologi Udg. Af Selskab for Kirkeret. Århus. Justitsministeriet NOTITS om forholdet mellem grundlovens 4 og færøsk overtagelse af folkekirken. Dokument: MJO20001 (Statsretskontoret). Kirkeministeriet Ministeriets besvarelse af brevhenvendelse fra Kirkeudvalget af den 20. april 2007 (KIU alm. Del spørgsmål 36). Dokument nr

Redegørelse om den grønlandske folkekirke efter indførelsen af Selvstyre

Redegørelse om den grønlandske folkekirke efter indførelsen af Selvstyre Redegørelse om den grønlandske folkekirke efter indførelsen af Selvstyre Kirken i Arsuk (Fotograf Otto Albrechtsen) Forord Landsstyret fremsatte på Landstingets Efterårssamling i 2008 et forordningsforslag

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

STATSMINISTERIET Dato:

STATSMINISTERIET Dato: Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) L 169 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt STATSMINISTERIET Dato: Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål nr. 1 5 af 19. maj 2005 stillet af Det Politisk-Økonomiske

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

N O T A T. grænserne for overladelse af sager og sagsområder til de færøske myndigheder af hensyn til rigsenheden og særlige bestemmelser i grundloven

N O T A T. grænserne for overladelse af sager og sagsområder til de færøske myndigheder af hensyn til rigsenheden og særlige bestemmelser i grundloven Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 31. marts 2005 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-750-0003 Dok.: JMF40033 Bilag 1 N O T A T om grænserne for overladelse af sager og sagsområder til de færøske

Læs mere

I Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010 om Kirken foretages følgende ændringer:

I Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010 om Kirken foretages følgende ændringer: Inatsisartutlov nr. 2 af 29. november 2013 om ændring af Inatsisartutlov om Kirken (Ansættelser inden for kirken, gebyr for attester, præsters og kateketers fritagelse fra handlinger af teologiske grunde,

Læs mere

Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser

Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser Landstingets Formandskab har på sit møde den 25. april 2007 anmodet om en retlig vurdering af spørgsmålet, hvorvidt

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere

NOTAT. Vedr. juridiske spørgsmål i forbindelse med lovforslag om forfatning for Færøerne.

NOTAT. Vedr. juridiske spørgsmål i forbindelse med lovforslag om forfatning for Færøerne. NOTAT Vedr. juridiske spørgsmål i forbindelse med lovforslag om forfatning for Færøerne. Nedenstående spørgsmål fremsættes: 1) Med udgangspunkt i den eksisterende statsretlige situation, hvilken stilling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

1. De statsretlige rammer for Naalakkersuisuts adgang til at foretage udenrigspolitiske dispositioner

1. De statsretlige rammer for Naalakkersuisuts adgang til at foretage udenrigspolitiske dispositioner Grønlandsudvalget 2012-13 GRU Alm.del Bilag 55 Offentligt JUSTITSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET Notat om Naalakkersuisuts udenrigspolitiske beføjelser i lyset af en mulig ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken

Læs mere

Bilag nr. 11. Folkekirkens indre anliggender. gældende ret, praksis og afgrænsning

Bilag nr. 11. Folkekirkens indre anliggender. gældende ret, praksis og afgrænsning Folkekirkens indre anliggender gældende ret, praksis og afgrænsning Dato: 9. oktober 2012 Sagsbehandler Marjun Egholm Gældende ret Traditionelt anses ritualer, gudtjenesteordningen, bibeloversættelse og

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Kirkelig betjening af grønlændere, færinger. og nordiske statsborgere med ophold i Danmark

Kirkelig betjening af grønlændere, færinger. og nordiske statsborgere med ophold i Danmark Kirkelig betjening af grønlændere, færinger og nordiske statsborgere med ophold i Danmark Rapport fra Arbejdsgruppen om betjening af grønlændere, færinger og nordiske statsborgere med ophold i Danmark

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Færøudvalget FÆU Alm.del Bilag 21 Offentligt

Færøudvalget FÆU Alm.del Bilag 21 Offentligt Færøudvalget 2016-17 FÆU Alm.del Bilag 21 Offentligt Lovafdelingen Dato: 9. august 2017 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Nina Juel Ellinghaus Sagsnr.: 2016-750-0403 Dok.: 2387759 N O T A

Læs mere

LOV OM GRØNLANDS HJEMMESTYRE Vi Margrethe den Anden,

LOV OM GRØNLANDS HJEMMESTYRE Vi Margrethe den Anden, LOV OM GRØNLANDS HJEMMESTYRE Vi Margrethe den Anden, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I erkendelse af den særstilling, som Grønland i national, kulturel og geografisk henseende indtager

Læs mere

Claus Helsbøl Sendt: 5. februar :19. Tønder Provsti; Ribe Stift (Hast) Høringssvar. Kirkeministeriet. Bloktilskud

Claus Helsbøl Sendt: 5. februar :19. Tønder Provsti; Ribe Stift (Hast) Høringssvar. Kirkeministeriet. Bloktilskud Fra: Claus Helsbøl Sendt: 5. februar 2010 08:19 Til: Kirkeministeriet Cc: Tønder Provsti; Ribe Stift Emne: (Hast) Høringssvar Kirkeministeriet Bloktilskud Jeg henvise til Finn Riber Jensen -tidligere provst

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 Sag 159/2016 (1. afdeling) John Hejlesen, Inger Kristensen, Edvind Kristensen, Mogens Skibsted, Gert Grube og Arne Heilsen (advokat Nikolaj Nikolajsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland 2008/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, REGSU, j.nr. 2003-12140-21 Fremsat

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Svar: I regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen hedder det om seksuel ligestilling:

Svar: I regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen hedder det om seksuel ligestilling: Kirkeudvalget 2011-12 L 105, endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt Notat Talepapir til svar på KIU L 105 Samrådsspørgsmål A den 1. juni 2012 Dato: 30. maj 2012 Sagsbehandler Marjun Egholm Samrådsspørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valgmenigheder (Valgmenighedsloven)

Bekendtgørelse af lov om valgmenigheder (Valgmenighedsloven) LBK nr 797 af 24/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 58818/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen om kirkens styrelse og organisation

Redegørelse fra arbejdsgruppen om kirkens styrelse og organisation NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut IIageeqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget, Kommunaludvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 124 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0063 Dok.: ULP40062 Besvarelse af

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Almindelige bemærkninger Forslag til ændring af Landstingslov om landstinget og landsstyret indeholder 2 præciseringer af lovteksten. Dels præciseres Landstingets Revisionsudvalgs opgaver dels præciseres

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

Diagrammer over styringsmodeller Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning

Diagrammer over styringsmodeller Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning Model 1 indebærer: at den praksis, som er udviklet omkring regulering af indre anliggender, bliver lovfæstet. Der fastsættes

Læs mere

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2015/62: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en grundlovsforberedende kommission & : Forslag til Inatsisartutbeslutning

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. december 2005 VM 2006/13 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det nuværende regelgrundlag for udøvelse af havnemyndighed er 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m.

Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. LBK nr 330 af 29/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 25665/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov om bestyrelse

Læs mere

Stævning. Undertegnede Jens Smedegaard Andersen, Sofievej 9B, 2.tv., 2900 Hellerup

Stævning. Undertegnede Jens Smedegaard Andersen, Sofievej 9B, 2.tv., 2900 Hellerup Kirkeudvalget 2011-12 L 105 Bilag 19 Offentligt Stævning Undertegnede Jens Smedegaard Andersen, Sofievej 9B, 2.tv., 2900 Hellerup indstævner herved Den danske Stat ved ligestillings- og kirkeministeren,

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål)

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål) Udkast til Forslag til Dokument nr.: 102133/11 Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og forskellige andre love (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende

Læs mere

Overenskomsten rummer derudover en sats for vikarierende organister. Satsen udgør i 2015 kr. 85,01 pr. time.

Overenskomsten rummer derudover en sats for vikarierende organister. Satsen udgør i 2015 kr. 85,01 pr. time. Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen Partii Naleraq Svar på 37 spørgsmål nr. 292 om kateketer, organister, præster, menighedsrepræsentanter

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Grundlov, Ægteskabslov og Vielsesritual

Grundlov, Ægteskabslov og Vielsesritual Lisbet Christoffersen Grundlov, Ægteskabslov og Vielsesritual Bidrag til høring i Folketingets Socialudvalg Fællessalen, Christiansborg, 14. Maj 2012 Ægteskabsbegreb Lutherdommen understøtter gode ordninger

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Forholdet mellem kirke og stat. De kirkepolitiske perspektiver. Af Jens Rasmussen

Forholdet mellem kirke og stat. De kirkepolitiske perspektiver. Af Jens Rasmussen Forholdet mellem kirke og stat. De kirkepolitiske perspektiver. Af Jens Rasmussen Jens Rasmussen Side 1 Status: Folkekirken en statsanstalt Folkekirken er forblevet en almindelig forgrening af den offentlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Lovforslag nr. L 126 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (Udvidet mulighed

Læs mere

5. Sammenfatning. Generelt om Grl 76

5. Sammenfatning. Generelt om Grl 76 5. Sammenfatning Generelt om Grl 76 Grl 76 forudsætter en undervisningspligt for børn i grundskolealderen, hvis nærmere omfang og indhold dog ikke er nærmere defineret i Grundloven. Bestemmelsens 1. pkt

Læs mere

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag.

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag. 2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Sagsnr. 2016-2422 Doknr. 338100 Dato 12-04-2016 Folketingets Social- og Indenrigsudvalg

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde. Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald

Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde. Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald 1. Fødsler og dødsfald, der finder sted i Grønland eller

Læs mere

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904.

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904. M enighedsrå d Hvad er et menighedsråd? Et menighedsråd er den danske folkekirkes mindste demokratiske enhed, og i Danmark er der omkring 2.000 menighedsråd, som bestyrer landets sognekirker I 1856 blev

Læs mere

Forholdet mellem kirke og stat i det 19-20. århundrede. De kirkepolitiske perspektiver. Foredrag af kirkehistoriker, ph.d.

Forholdet mellem kirke og stat i det 19-20. århundrede. De kirkepolitiske perspektiver. Foredrag af kirkehistoriker, ph.d. Forholdet mellem kirke og stat i det 19-20. århundrede. De kirkepolitiske perspektiver. Foredrag af kirkehistoriker, ph.d. Jens Rasmussen I. Del: 1850-1950 II. Del: 1950- Jens Rasmussen Side 1 I. Del:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 864 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Min. for Ligestilling og Kirke, j.nr. 62456/13 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Dagtilbudsloven Socialreformen III

Dagtilbudsloven Socialreformen III Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialreformen III Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge 3. udgave Socialreformen FORORD Serviceloven, Retssikkerhedsloven og Socialreformen

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Udkast til. Lov om Grønlands Selvstyre

Udkast til. Lov om Grønlands Selvstyre Udkast til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og gensidig

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Svarark til emnet Demokrati

Svarark til emnet Demokrati Svarark til emnet Demokrati 1) Skriv kort hvad hvert afsnit i teksten Demokratisering handler om. Demokratisk grundlov 1849 Det er en aftale man har i Danmark, som skal sikre sig at der ikke kommer enevælde

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning Dato: 27.februar 2007 Model for evaluering af stiftsråd 1 Indledning I regeringsgrundlaget Nye mål er anført følgende om stiftsråd: For at øge demokratiet og den lokale selvbestemmelse i folkekirken er

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 17. december 2012 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Katrin

Læs mere

Præsentation. v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Præsentation. v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Præsentation v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Viborg Stift strækker sig fra Aggersborg i nord til Blåhøj i syd og fra Fjaltring i vest til Hammershøj

Læs mere

Når frivillige leder professionelle

Når frivillige leder professionelle Når frivillige leder professionelle Definitionskamp Kamp mellem to forskellige organisationsforståelser: En værdibaseret (teologisk/kristen) organisationsforståelse overfor en demokratisk organisationsforståelse.

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

8. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

8. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Ved landstingsforordning nr. 6 af 17. oktober 1990 om kirkegårde (Kirkegårdsforordningen)

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Kapitel 1 Selvstyret 1. Grønlands Selvstyre har den lovgivende og udøvende magt inden for overtagne sagsområder. Domstole,

Læs mere

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen bestået af:

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen bestået af: BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om kirken Afgivet til forslagets 2. behandling Udvalget

Læs mere

Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73

Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73 Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73 Denne afhandling er af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet antaget til forsvar for den juridiske doktorgrad. Aarhus, den 7.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tronfølgeloven

Forslag. Lov om ændring af tronfølgeloven 2008/1 LSF 1 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Statsministeriet Journalnummer: Statsmin. Fremsat den 7. oktober 2008 af statsministeren (Anders Fogh Rasmussen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 2010/1 LSF 150 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. februar 2011 af Høgni Hoydal (T) og Juliane Henningsen (IA) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

SKAT: Godkendt trossamfund - undtaget fra skattepligt

SKAT: Godkendt trossamfund - undtaget fra skattepligt Page 1 of 7 Til forsiden Nyhedsmail Kontakt Om os Links Presse Spørgsmål/Svar A-Å Borger Virksomhed Rådgiver Søg Brug af afgørelser domme kendelser mv. Godkendt trossamfund - undtaget fra skattepligt Vis

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre 2008/1 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Statsministeriet Journalnummer: Statsmin. Fremsat den 5. februar 2009 af statsministeren (Anders Fogh Rasmussen) Forslag til Lov om

Læs mere

Svarark til emnet Demokrati

Svarark til emnet Demokrati Svarark til emnet Demokrati 1) Skriv kort hvad hvert afsnit i teksten Demokratisering handler om. Demokratisk grundlov 1849 Den handler om hvordan flere og flere fik lov til at være med i demokratiet og

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger xx.xx.2016 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger 1. Indledning Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender har under tilsyn med kommunernes forvaltning

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Vores argumenter følger nedenfor ledsaget af uddybende begrundelser i det efterfølgende:

Vores argumenter følger nedenfor ledsaget af uddybende begrundelser i det efterfølgende: Kirke Saaby - Kisserup Menighedsråd v/ Henry Petersen Fanøvej 2 4060 Kirke Saaby Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Høringssvar vedrørende Folkekirkens

Læs mere

Biskoppen over Helsingør Stift

Biskoppen over Helsingør Stift Biskoppen over Helsingør Stift Den 20. februar 2012 Dok.nr. 20583/12 Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Social- og Integrationsministeriet, Ankestyrelsen familiestyrelsen@famstyr.dk Ministeriets

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bilag nr. 65. Stat og kirke samt kirkernes interne beslutningskompetencer i Sverige, Norge og Island (Version 2)

Bilag nr. 65. Stat og kirke samt kirkernes interne beslutningskompetencer i Sverige, Norge og Island (Version 2) Stat og kirke samt kirkernes interne beslutningskompetencer i Sverige, Norge og Island (Version 2) Der har i Sverige, Norge og Island traditionelt været et forhold mellem staten og kirken, som i mange

Læs mere

14. maj 2014 FM 2014/145. Ændringsforslag. til. Til 31

14. maj 2014 FM 2014/145. Ændringsforslag. til. Til 31 14. maj 2014 FM 2014/145 Ændringsforslag til Forslag til lnatsisartutlov om radio- og tv-virksomhed Fremsat af Naalakkersuisut til andenbehandlingen. Til 31 1. 31, stk. 1-3, affattes således: 31. KNR ledes

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere