REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER"

Transkript

1 REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER INTRODUKTION Foreliggende regler vedrører akkrediteret auditerings- og certificeringsvirksomhed hos D.I.C, der er akkrediteret af bl.a. DANAK og som er autoriseret Intertek repræsentant. Derudover indgår D.I.C. aftaler med nøje udvalgte certificerende organer i hele verden. Reglerne er generelle, da auditering og certificering af virksomheder og organisationer sker i forhold til den/de standarder, der fremgår af tilbuddet til kunden. Tillægsregler for certificering af GMP+ og MSC/ASC er specielt nævnt i afsnit 6 og 7. Derudover udføres D.I.C. også 2. parts audits og leverandør-audits. D.I.C tilbyder 3 former for certificering: 1. Akkrediteret certificering, hvor D.I.C indgår en juridisk gældende aftale med kunden. 2. Akkrediteret certificering gennem samarbejdspartnere, hvor D.I.C sikrer, at der er en juridisk gældende aftale mellem samarbejdspartneren og kunden. 3. Uakkrediteret certificering. Vor certificering omfatter kun virksomhedens ledelsessystem for de produkter og tjenester, som virksomheden varetager og berører ikke certificering af de enkelte produkter. Alle virksomheder/ organisationer etc. har på samme vilkår adgang til de tjenester, vi tilbyder ved certificering af ledelsessystemer. Hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale, binder kunden sig til det foreskrevne i tilbuddet samt forretningsbetingelserne herunder, ved indgåelse af aftale om det første auditbesøg. 1. CERTIFIKAT 1.1 Certifikat udfærdiges til ansøgeren, når det gennem auditering er verificeret, at virksomhedens ledelsessystem er i overensstemmelse med de i bestillingen angivne standarder eller forskrifter, samt at ansøgeren forpligter sig til at følge disse regler. Normalt udfærdiges certifikatet i original på dansk alternativt engelsk. 1.2 Certifikatets gyldighed kan, bl.a. afhængig af ledelsessystemet, begrænses til visse virksomheds- eller produktområder, afdelinger etc. hos virksomheden. Certifikatet må ikke overdrages til andre virksomheder /organisationer. 1.3 Certifikatet gælder i en treårsperiode under forudsætning af, at kravene i vore regler for certificering af ledelsessystemer, samt kravene iht. gældende standarder eller forskrifter opfyldes. Med resultaterne fra gennemførte opfølgende auditeringer, som baggrund, bedømmes forudsætningerne regelmæssigt, og der træffes beslutning om fortsat gyldighed for certifikatet. Hvert tredje år opsummeres disse bedømmelser og en totalbedømmelse foretages. Angående behovet for ny certificering, se afsnit 3.2. Opsigelse af indgået overenskomst om certificering kan af begge parter ske med en opsigelsestid på tre måneder, hvis ikke andet er aftalt skriftligt. Tilbagekaldelse/inddragelse af certifikat sker iht. afsnit 4. Page 1 of 7

2 1.4 Certificering iht. standarder eller forskrifter hindrer ikke, at myndigheder foretager inspektion og tilsyn, der kan indebære at myndighederne efter behov kan gribe ind med tvangsmidler. 1.5 Den certificerede organisation har ret til i sin markedsføring eller i anden ekstern kommunikation at udnytte det faktum, at certificering har fundet sted. Budskabet skal dog udformes så det ikke kan opfattes som, at leverede produkter eller tjenester er certificeret. Derfor må vort certificeringslogo ikke sættes på produkter eller emballager heller ikke på prøverapporter eller kalibreringsbeviser. Se nærmere i efterfølgende oversigt. På produkter Se note 1* På større kasser osv., der anvendes til transport af produkter, se note 2* Uden beskrivelse Ej tilladt Ej tilladt Tilladt Med beskrivelse, Ej tilladt Tilladt Tilladt se note 3* I brochurer osv. til reklameformål 1* Kan være et produkt i en individuel indpakning, kasse, container osv. Gælder også for prøver, analyser og kalibreringsrapporter 2* Kan være en emballage/karton eller lign. som ikke når frem til slutbrugeren 3* Anvendes tilsammen med en tydelig beskrivelse af typen f.eks. "dette produkt er fremstillet i en virksomhed, hvis kvalitets-/miljøledelsessystem er certificeret iht. ISO 9001/ Yderligere information omkring markedsføring af opnået certificering kan findes på følgende link: 2. CERTIFIKATINDEHAVERENS ANSVAR 2.1 For at få og beholde et certifikat forpligter den certificerede virksomhed/organisation sig til at: Oprette et dokumenteret ledelsessystem iht. et eller flere af kravene (se afsnittet Introduktion), samt at vedligeholde det ledelsessystem for hvilket certifikatet er udstedt. Give vore auditorer adgang til lokaler og anlæg, hvor aktiviteter inden for rammerne af certificeringen udføres. Sikre at ansvarligt personale står til rådighed under auditeringer og ligeledes står til rådighed med oplysninger og relevant dokumentation. Informere vore auditorer om sager, som har relevans for bedømmelse af ledelsessystemet. Dokumentere og besvare eventuelle klager og kundereklamationer, samt på baggrund heraf foretage korrigerende handlinger, som vedrører det certificerede ledelsessystem, samt på opfordring lade os få indsigt i denne dokumentation. Page 2 of 7

3 Anmelde forandringer i virksomhedens organisation, ledelsessystem, adresser og væsentlige ændringer processer til os. Forandringer som eventuelt kan føre til en fornyet bedømmelse. Omfanget af en eventuel ny bedømmelse afgøres af os. En eventuel fornyet bedømmelse betales af certifikatindehaveren. Anmelde til os, hvis virksomheden overtages af anden virksomhed eller hvis virksomheden ophører eller på anden vis forandres inden for den del af virksomheden, som certificeringen gælder. Omgående informere os om eventuelle lovovertrædelser, f.eks. miljøfarlige udslip i større mængder end tilladt eller overtrædelser af fødevare-/arbejdsmiljølovene. Anerkende tilsvarende certifikat hos andre virksomheder. Certifikatindehaveren er dog ikke pligtig til at afstå fra egen bedømmelse af et D.I.C certificeret ledelsessystem, hvis en sådan bedømmelse anses for nødvendig. 2.2 Ved annullering af bestilte ydelser har vi ret til erstatning iht. følgende: - mere end 30 dage før auditeringen, ingen afgift - mindre end 30 dage før auditeringen, 50 % af auditeringsbeløbet - mindre end 14 dage før auditeringen, 100 % af auditeringsbeløbet 2.3 Ved bestilling af certificering anses den ansøgende virksomhed/organisation for at have godkendt nærværende regler Certifikatindehaver accepterer ved accept af tilbud på certificeringer, at det akkrediterende organ (DANAK, SWEDAC, DAKS, ASI, UKAS etc.) kommer med på audit som observatører, hvis de skulle ønske dette. 2.5 Priser indgået ved certificeringsstart reguleres med en %-del, som svarer til udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte nettoprisindeks (svarende i 2013 til 2,6%.) 3. CERTIFICERINGSORGANETS ANSVAR 3.1 For at færdiggøre opgaven skal certificeringsaktiviteterne udføres iht. den aftalte plan. 3.2 Opfølgende auditering sker 1 gang alternativt 2 gange per år. Yderligere auditeringer kan udføres, når vi anser det for at være påkrævet eller på opfordring fra certifikatindehaveren. Recertificering udføres normalt hvert tredje år. Ved GTP, BRC og IFS dog hvert år. 3.3 Vi forpligter os til at meddele certifikatindehaver om ændringer i standard eller krav, som omfatter certificeringsområdet i aftalen. 3.4 Vi forpligter os til at behandle al information, som virksomheden stiller til vor rådighed som fortroligt. Fortrolighedserklæring findes i underskreven stand mellem os og samtlige tilknyttede medarbejdere, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. Page 3 of 7

4 3.5 Auditorerne udvælges under hensyn til gældende regler, dvs. hvad der vedrører uafhængighed og objektivitet. Virksomheder, som ansøger om certificering, har dog ret til at, med angivelse af årsag, at afvise en foreslået auditor. Auditorer kan ikke afvises under et auditeringsforløb. 3.6 Hvis virksomheden har velbegrundede indvendinger mod en auditors kvalitet og objektivitet og indvendingerne godkendes af os, gennemfører vi omkostningsfrit en efterauditering ved hjælp af andre auditorer. 3.7 Vi er ikke ansvarlige, hvis tredjemand helt eller delvist udsteder certifikat i D.I.C. s navn. Det samme gælder ved erstatningskrav fra kunder til certifikatindehavere, hvor kundernes forventninger med hensyn til kvalitet ikke er blevet indfriet eller i de tilfælde, hvor vort certifikat ikke godkendes som bevismateriale ved tvister angående f.eks. produktansvar. Vort erstatningsansvar kan max. andrage DKK pr. certifikatindehaver. 3.8 Erstatningsansvar ud over forhold vedrørende certifikater begrænses til et beløb pr. skade svarende til 5 gange vort honorar. 4. TILBAGEKALDELSE/INDDRAGELSE AF CERTIFIKAT 4.1 Vi kan med umiddelbar virkning tilbagekalde udstedt certifikat iht. punkt 4.3. Vi kan også, efter en bedømmelse i hvert enkelt tilfælde, midlertidigt tilbagekalde certifikatet til det, efter eventuelle anmærkninger, er rettet inden for en angiven tidsfrist. For at undgå eventuelle misforståelser, og give virksomheden mulighed for at forbedre sine systemer, sker en sådan tilbagekaldelse først efter en indgående dialog med pågældende certifikatindehaver. 4.2 Vi har ret til at offentliggøre beslutninger om definitiv eller temporær tilbagekaldelse af certifikat. Når certifikatet tilbagekaldes, slettes certifikatindehaveren fra fortegnelsen over certifikatindehavere. Certifikatindehaveren har, hvis certifikatet tilbagekaldes, ret til at klage over dette, se afsnit Årsager til tilbagekaldelse kan f.eks. være: At virksomheden alvorligt forbryder sig mod de regler, som gælder for certificeringen. Herunder at virksomheden ikke opfylder kravene i gældende miljø-, fødevare- og/eller arbejdsmiljølove. At en stor afvigelse konstateres ved en opfølgende auditering og at korrigerende handlinger på denne afvigelse ikke kan forventes. Herunder manglende vilje til at gennemføre korrigerende handlinger, som af os er forelagt certifikatindehaveren. Page 4 of 7

5 At certifikatet udnyttes til et højere kvalitetsniveau end det certifikatet er udfærdiget til eller for virksomheder, som ikke er blevet auditeret. Herunder misbrug af eller misvisende henvisninger til certifikatet og certificeringsmærket i f.eks. reklamemateriale. At ufuldstændige eller usande oplysninger bliver givet ved certificeringsaudits eller opfølgende audits. Herunder fortielser af væsentlige forandringer af organisation og ledelsessystem. At der ikke, inden for et rimeligt tidsperspektiv, bliver igangsat effektive tiltag for at besvare kundereklamationer. At der er manglende betalinger til os. Herunder konkurs eller ophør af virksomheden. 4.4 Certifikatindehaveren skal efter inddragelse af certifikatet umiddelbart tilbagelevere dette til os samt tilse, at alle henvisninger til eller omtale af certificeringen annulleres. Er dette ikke sket inden 6 måneder fra inddragelsen af certifikatet, vil retslige tiltag blive overvejet. 5. ANKEMULIGHEDER 5.1 Beslutninger vedrørende certificering kan ankes af den auditerede virksomhed/organisation. Ligeledes kan synspunkter vedrørende certificeringskomitéens sammensætning ankes. Anker og synspunkter skal sendes skriftligt til certificeringschefen, som klargør anken og præsenterer den for certificeringskomitéen. Adressen er: D.I.C. (Dansk Institut for Certificering A/S) Vejstruprødvej 31 DK-6093 Sjølund CVR: Anke skal ske inden 6 uger fra beslutningsdatoen. 5.3 I ventetiden på vor behandling af anken gælder de tidligere af os informerede beslutninger. 5.4 Beslutninger i certificeringskomitéen er endegyldige. 6. TILLÆGSBETINGELSER FOR GMP+ CERTIFICERINGER 6.1 Audit indhold og frekvens af GMP+- audits udføres i henhold til reglerne fra GMP+ International. Ændringer i processer/indhold auditeres straks. Der findes følgende typer GMP+ audits: Certificeringsaudit Opfølgningsaudit Recertificering Witness-audit, hvor vor auditor arbejder sammen med en auditor fra GMP+ International i Holland Parallel-audit, hvor auditor fra GMP+ International selv foretager audit uden beregning Page 5 of 7

6 6.2 De informationer/data, som D.I.C. noterer under audit, sendes videre til GMP+ International i digital form. Opbevaring af de elektroniske filer og skrevne dokumenter er max 6 år. 7. TILLÆGSBETINGELSER FOR MSC/ASC CERTIFICERINGER 7.1 Frekvensen og indholdet af MSC/ASC audits udføres i henhold til reglerne fra Marine Stewardship Council (MSC) og Aquaculture Stewardship Council (ASC). Ændringer i processer/indhold auditeres straks. Der findes følgende typer audits: Certificeringsaudit Opfølgningsaudit Recertificering Witness-audit, hvor vor auditor arbejder sammen med en auditor fra ASI (Accreditation Service International) 7.2 Udstedelse af certifikat sker i henhold til regler fremsat af MSC/ASC. 7.3 D.I.C. forbeholder sig ret til at udføre uanmeldte audits eller gennemse dokumenter i relation til de certificerede produkter udover de fastsatte opfølgningsaudit. Disse audits vil blive meddelt kunden kort tid før gennemførelse. 7.4 Ansøgere af MSC/ASC modtager en pakke med relevant information og betingelser for certificering og brug af logoer ved forespørgsel om MSC/ASC certificering. 7.5 Informationer Vi godkender, at de informationer/data som D.I.C. noterer under audit bliver videregivet til MSC/ASC og publiceret på MSC s/asc s hjemmeside. 7.6 Den certificerede indvilliger ved indgåelse af certificeringsaftale i at indsende sporbarhedsdata inden for 7 kalenderdage til MSC/ASC, såfremt MSC/ASC skulle efterspørge dette. 7.7 I tilfælde af, at MSCI suspenderer/annullerer aftale omkring brug af ecolabel, er D.I.C. nødsaget til at tilbagetrække certifikatet (gælder for både MSC og ASC). 7.8 Den certificerede virksomhed indvilliger i, at MSC, ASI eller DIC tager prøver af fisk og skaldyr, hvis the er påkrævet for at kunne teste produktgodkendelse. 7.9 Den certificerede virksomhed indvilliger i, at må offentliggøre witness rapporter på ASI s hjemmeside Ved ændringer i scopet mht. aktivitet, udvidelse med ASC, ny under-assessment fiskeri eller ny underleverandør (dog ikke for transport eller opbevaring) skal disse meddeles D.I.C. inden ændringen træder i kraft, da disse skal godkendes forinden. Ved ændring i fiskeart eller leverandør skal D.I.C. informeres, inden 10 dage efter første leverance af ny fiskeart er modtaget eller leverance fra ny leverandør. Øvrige ændringer skal blot meddelelse ved næste audit. Page 6 of 7

7 7.11 For MSC/ASC gruppecertificering godkender den certificerede, at gruppen overholder alle krav i anneks BC i MSC Certification Requirements og tillader D.I.C. at auditere disse At den gruppeansvarlige vil informere D.I.C. rettidigt, såfremt virksomheder i gruppen suspenderes eller gruppen reduceres eller udvides. 8. REVIDERING AF BESTEMMELSER OG STANDARDER 8.1 Vi forbeholder os ret til at ændre nærværende regler med umiddelbar virkning eksempelvis som følge af ændrede standarder/forskrifter og/eller akkrediteringsregler. 8.2 Hvis en standard, hvorpå et certifikat er baseret, bliver revideret, kræves der, for at certifikatets gyldighed kan forlænges, at certifikatindehaveren forpligter sig til at opfylde kravene i den reviderede standard. Certifikatindehaveren skal dog gives en rimelig tid til omstilling til den reviderede standards krav, hvis der ikke af en eller anden grund foreligger andre tiltag. Er ændringerne i standarden eller virksomhedens ledelsessystem store, kan en ny bedømmelse blive nødvendig. Eventuel fornyet bedømmelse bekostes af certifikatindehaveren. 9. FORTEGNELSE OVER CERTIFIKATINDEHAVERE 9.1 En fortegnelse over certifikatindehavere oprettes af os. Den er tilgængelig ved henvendelse til D.I.C. Sjølund den 20. marts 2014 Niels Madsen Direktør Page 7 of 7

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Nærværende dokument gennemgår A/S forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem kunden og A/S, at kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument, forudsat der specifikt

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere