Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis."

Transkript

1 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig klogere på teorier om det personlige lederskab, personaleledelse og innovation. På denne uddannelse går vi skridtet videre. Her får du en enestående mulighed for at deltage i et avanceret ledelseslaboratorium, hvor du kan eksperimentere med faciliterende ledelse i praksis. På uddannelsen tager vi afsæt i konkrete processer fra din hverdag, som du gerne vil udfordre og optimere. Vi træner konkrete metoder, modeller og værktøjer fra innovationens verden til at designe nye begivenheder, som skaber ny viden, nytænkning og nye løsninger. Gevinsten er, at du implementerer det, du lærer, undervejs, så du allerede har skabt en ny praksis, når uddannelsesforløbet er afsluttet. The greatest obstacle for knowledge is not ignorance but the illusion of knowledge, Daniel Borstein Vores erfaring er, at mange ledere har været meget optagede af det teoretiske indhold på diplomuddannelserne og bestemt også omsætter en del i deres praksis, men vi ved også, at mange oplever, at det er svært at få tid til at reflektere, at afprøve metoder, og at nogle ledere holder sig tilbage for at benytte faciliterende metoder, fordi de er bekymrede for, om de er professionelle nok til at håndtere processerne. På Ledelseslaboratoriet tager vi udgangspunkt i ledernes egne udfordringer og projekter, fordi oplevelse er nødvendig for læring, som den gamle læringsguru David Kolb udtaler på en nyligt afholdt konference. Han er aktuel med en ny udgave af læringscirklen, hvor han har forsket videre i hvilke metoder, som skaber reel læring og udvikling, reel oplevelse provokerer refleksion, som initierer læring, siger han. Vi tager udgangspunkt i de nyeste læringsforskere, når vi designer processer, som lederne derefter afprøver, får feedback på og oplever virker i praksis. Din særlige lederprofil Uddannelsen har som mål, at ledere inden for de store velfærdsområder føler sig kompetente til at styre og lede små og større forandringsprojekter og innovationsarbejde, som fører til konkrete forbedringer, besparelser, ændrede roller, ændrede samarbejdspartnere, som hænger sammen med de overordnede mål for udvikling af velfærdsområderne.

2 2 Uddannelsen ønsker at skræddersy nogle processer som du har behov for at træne. Derfor skal du fra uddannelsens start interviewe din nærmeste leder og udvalgte medarbejdere. Vi giver dig feed back på dine interview, og udarbejder i fællesskab en ramme for mulige udviklingsprocesser. Alle deltagernes processer samles, så der laves både fælles og individuel træning. Du vil blive coachet individuelt på dine udviklingsmål imellem modulerne, og desuden, skal du mellem modulerne arbejde med udvalgte situationer i din hverdag, hvor du som leder prøver at gøre noget andet, end det du plejer. På denne måde eksperimenterer du med at gøre din Best Practice til Next Practice. Målet med uddannelsen: Målet er at forandre lederens praksis ved hjælp af træning i metoder, som kan styrke effekten af ledelse i dagligdagen og styrke innovationsprocessen Teori Praksis Træning Erfaring omsættes til læring omsat Udgangspunktet tages i aktionslæringsmetoder, eksempelvis: hvordan omsætter man al sin viden til praksis og derved udvikler sig til at være en leder, som konstant har fokus på udvikling, hvordan kan processer optimeres, dialogen forbedres og produkterne udvikles til gavn for borgerne. Lederne kommer med denne uddannelse op fra driften og får fuldt fokus på ledelse og nytænkning i dagligdagen. Metoder og indhold er baseret på solid forskning og teori, men forløbet har til formål at sætte lederne i stand til faktisk at facilitere innovative processer, som kan føre til bedre effektivitet, trivsel og fornyelse, hvorfor der ikke vil blive gennemgået meget teori "på klassen". Forløbet er et praksisnært udviklingsforløb baseret på aktionslæringsprincipper og med udgangspunkt i deltagernes egne cases og individuel coaching/sparring på lederens valgte udviklingsområder Feedback vil indgå som en væsentlig del af forløbet. Feedback vil blive givet på øvelser, hvor den enkelte leder afprøver svære situationer. Feedback vil blive givet fra lederkollega, som overværer lederens møder/faciliteringsprocesser m.m. og giver feedback på lederens adfærd og kommunikation

3 3 Målgruppen: Kommunale ledere, som har gennemført DOL eller DIL eller Masteruddannelse, og som har behov for at arbejde videre med konkrete praktiske metoder til at styrke forandringsprocesser inden for velfærdsområdet og som har brug for netværk, videndeling og kompetencer i at facilitere udviklings- og forandringsprocesser for medarbejdere, borgere, brugere, samarbejdspartnere m.m. På forløbet kan deltage ledere UDBYTTE: Efter endt uddannelse har du fået: Kendskab til og træning i konkrete værktøjer/sociale teknologier, der bidrager til at styrke innovationskulturen i din egen organisation og kulturen i samarbejdet med jeres interessenter Indsigt i principperne bag facilitering som tilgang til videndeling og videnskabelse i organisationer Kendskab til nyeste teorier indenfor ledelse af innovation, med fokus på Facilitering, Design tænkning, læringsteorier, Teori U og Kollaborativ ledelse. Indblik i og erfaring med konkrete værktøjer til lærende møder, og hvordan arbejder du med relationel koordinering og transformativ læring i dagligdagen. Designet og faciliteret mindst to udviklingsprocesser i egen organisation / feltarbejdet, hvor du har gjort noget andet end du plejer i kraft af din nye viden om innovationsteorier og værktøjer / sociale teknologier, og løbende arbejdet med at implementere og fastholde de nye takter Herudover har du: ført Logbog undervejs, hvor du opsamler dine indsigter og initiativer til next practice modtaget coaching/sparring fra konsulent haft en læringspartner til løbende sparring haft lærerige udviklingsmøder med din læringsgruppe

4 4 Forløbet er modulopbygget: Modul Indhold Metoder Kick Off samtale Introduktion til Samtale med konsulent om din lederprofil med 17.august 2015 forløbet værktøjet MBTI 2 Træningsbane august Træningsbane september Træningsbane oktober Træningsbane november Observationer Coaching Netværk Design af en innovativ kultur Facilitering af processer Effektstyring Personaleledelse Evidensbaseret evaluering Transformativ læring om ledelse. Deltagerne observerer hver en dags ledelse af en anden leder Konsulenterne coacher lederne hver en eller to gange Lederne mødes og lærer selv at facilitere ledelsesnetværk Prototyper, innovation i praksis, Lærende møder, processtyring, refleksionsfællesskaber, aktionslæring Feedback, beslutningsprocesser Den svære samtale, effektive MUS-koncepter Business cases U-teori, design processer. Deltagerne fordyber sig i grupper i særlige emner og designer processer, som præsenteres for holdet og underviserne. Deltagerne og underviserne giver feedback og underviserne vurderer projekterne. Observations og Feedback skemaer og feedback metoder Systemiske, relationelle og kognitive coaching metoder Aktionslæring, reflekterende teams, anerkendende processer Træningsbane 1: Design af en innovativ kultur Modulet sætter fokus på design af en ny innovativ kultur med afsæt i en konkret udfordring fra din egen hverdag. Deltagerne introduceres til grundlæggende principper bag nye forandrings- og innovationsprocesser, og inddeles i læringsteams / netværksgrupper, hvor de videndeler omkring egne udfordringer og drømme i forhold til en konkret faciliteringsopgave. De reflekterer her bl.a. over egen lederstil i forhold til udvalgte parametre omkring facilitering: eksempelvis evnen til at uddelegere/slippe kontrol; evnen til at arbejde problemsøgende frem for problem-løsende; evnen til perspektivskifte. Derudover får deltagerne viden om og træning i konkrete værktøjer, der skærper egen bevidsthed omkring egne potentialer og ressourcer for nyskabelse.

5 5 Udbytte: I løbet af modulets to dage får du viden om og træning i: Principperne i innovationsteorier, der sigter på at involvere medarbejdernes og brugernes perspektiv tidligt i problemløsningsprocessen Værktøjer og metoder, der får medarbejderne til at tænke nyt og åbne op for nye perspektiver At agere problemsøgende, ansvarligt og samskabende, når der skal produceres nye løsninger på væsentlige udfordringer At samarbejde på tværs af enheder og faggrænser At rumme divergens og se den som forudsætning for innovation Du får feedback på dit lederinterview af gruppen og underviserne Feltarbejde Mellem modulerne og som forberedelse til modul 2 designer, planlægger og faciliterer lederen en konkret proces i egen organisation. Tanker om design, egen rolle og værktøjer indgår som en del af planlægningen, og lederen reflekterer efterfølgende på samme parametre, dels i sin Logbog, og dels når vi mødes på modul 2. Træningsbane 2 Innovationsteori og facilitering af processer På modulet præsenterer deltagerne og videndeler deres indsigter og resultater af feltarbejdet. Herefter indkredses i fællesskab tematikker, der gøres til genstand for yderligere undersøgelse, eksempelvis: Hvilke typer mødedeltagere er du oftest udfordret af som faciliterende leder? Den skeptiske, den resultatorienterede eller måske den procesorienterede? Hvor er dine egne ressourcer? Hvordan lærer du at udnytte gruppens mangfoldige perspektiver, så alle bidrager aktivt til at skabe resultater? Der arbejdes desuden videre med de grundlæggende principper i teorierne, og deltagerne introduceres for nye konkrete værktøjer. Derudover arbejder de videre med deres visualiserede prototype for et nyt udviklingsdesign med løbende sparring og feedback fra underviser og netværksgruppe. Udbytte På modulets to dage får du: Introduktion og træning i Innovative værktøjer, der styrker innovationskulturen gennem sociale teknologier

6 6 Indblik i og erfaring med konkrete værktøjer til kollaborativt, lærende møder, herunder hvordan du agerer bevidst i retning af et kollaborativt lederskab Viden om innovationsteorier og værk tøjer herunder forskellige roller i innovationsledelse og centrale værktøjer Træning i at implementere og fastholde de nye indsigter og læringsmål i praksis Redskaber til at designe og facilitere møder i egen organisation Feltarbejde Mellem modul 2 og modul 3 designer, planlægger og faciliterer lederen afholdelsen af et nyt konkret projekt i egen organisation. Tanker om design, egen rolle og værktøjer indgår som en del af planlægningen, og er åbenlyst justeret/kvalificeret på baggrund af indsigter fra første feltarbejde og fra modul 2. Lederen fører sine oplevelser og refleksioner ind i sin Logbog, og forbereder sig på at facilitere en konkret øvelse på modul 3. Rollen som faciliterende leder i praksis Modulet er et ledelseslaboratorium, hvor deltagerne med udgangspunkt i deres Action Learning opgave faciliterer en session med de øvrige deltagere som aktører. Deltagerne inddeles i grupper på 6 personer med hver en facilitator og en observatør. Grupperne har 1/2 time til kort intro/formål med øvelsen, selve øvelsen og feedback fra observatør og gruppe. Øvelserne kører 2 runder formiddag og 4 runder eftermiddag dag 1. Dag 2 bruges til refleksion og til at færdiggøre prototyperne i form af tegning og beskrivelser af øvelsesdesign, der efterfølgende udgives som en slags holdets brugermanual til innovationskultur. Udbytte På modulet får du: Praktisk erfaring i rollen som faciliterende leder Viden om og praktisk erfaring med design og facilitering af innovative møder Guide / brugermanual med holdets innovative øvelser Personlig handleplan - så du nøjagtigt ved, hvad du skal hjem og sætte fokus på efter endt uddannelse Konkret feedback på design, brug af værktøjer og rollen som faciliterende leder (herunder også kropssprog) Afsluttende projektarbejde:

7 7 Uddannelsen afsluttes med, et ledelseslaboratorium, hvor deltagerne faciliterer en konkret øvelse med de øvrige deltagere som aktører. Det kan være en øvelse, de har lært på uddannelsen, brugt i feltarbejdet eller en øvelse, som de er blevet inspireret til andet sted. Det væsentlige er, at øvelsen opleves læringsmæssigt relevant for den enkelte. Gruppernes arbejde præsenteres for hele holdet, og der gives feedback fra deltagerne og fra underviserne. Coaching: Alle ledere tilbydes dels en Kick Off samtale med en konsulent om feedback på MBTI 2 typeindikator, mål for forløbet og udviklingsmål, som er aftalt med den overordnede leder. I coaching samtalen følges op på de mål, som lederen selv har sat for sin udvikling. Observationer: Alle deltagere følger en anden leder en dag og observerer og giver feedback på ledelse i dagligdagen. Der er udarbejdet et støtteskema til deltagerne. Netværksmøder: Der gennemføres to netværksmøder under forløbet i netværksgrupper på 8 med konsulent første gang og derefter på egen hånd. Netværksmøderne afholdes på ledernes arbejdspladser og omfatter refleksioner og sparring på aktuelle situationer ud fra en action learning model. Projektledelse: Projektet ledes og gennemføres af konsulenterne Dorte Cohr Lützen, Lützen Management og Annette Adelhardt, Adelhardt Coaching for COK

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling

Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling Institutionsoplysninger Ressortministerium Undervisningsministeriet

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring VUC Ledelsesudvikling 2014-2015

Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring VUC Ledelsesudvikling 2014-2015 Leadership is connecting to reality the current and the emerging Scharmer Don t go it alone Van de Ven Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring Fra kompetenceudvikling til kapacitetsopbygning

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

GOD MØDELEDELSE. - det klassiske og innovative møde!

GOD MØDELEDELSE. - det klassiske og innovative møde! GOD MØDELEDELSE - det klassiske og innovative møde! GOD MØDELEDELSE - det klassiske og innovative møde! BAGGRUND Hvordan får vi skabt effektive, fokuserede, innovative og meningsfulde møder, hvor alle

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Best praksis ledelse i De danske domstole - arbejde med transfer i førlederforløb

Best praksis ledelse i De danske domstole - arbejde med transfer i førlederforløb Best praksis ledelse i De danske domstole - arbejde med transfer i førlederforløb The ultimate goal of training should be positive transfers to the workplace. Unfortunately, estimates suggests that only

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik Inspiration til udvælgelse af ledertalentet et tillidsfuldt prik Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 1. Hvorfor ledertalentudvikling hos jer?... 4 2. Hvordan ser jeg dem med lederpotentiale?... 5 3. Hvordan

Læs mere

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber et

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

DPL kursusdag 4. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 4. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 4 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Program for kursusdag 3 - den 14. marts 2013 8.30 Velkomst og program for dagen I lære som leder hele livet Håndtering af lederrollen Tilbagemelding

Læs mere