Kortlægning af forebyggelsespakker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af forebyggelsespakker"

Transkript

1 Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, sommeren 15 Kortlægning af forebyggelsespakker Kort om forebyggelsespakkerne Kortlægningen: Kortlægning af indsatser i Middelfart Kommune i forhold til anbefalinger på grund- og udviklingsniveau i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker for alkohol, tobak, fysisk aktivitet, mental sundhed, seksuel sundhed, hygiejne, indeklima i skoler, mad & måltider, solbeskyttelse, overvægt og stoffer. De første 9 pakker blev første gang kortlagt i foråret 13. De to sidste forebyggelsespakker blev kortlagt første gang i foråret 1. Alle anbefalinger i de 11 forebyggelsespakker er kortlagt i foråret/sommeren 15. Derved gives et overblik over antal tiltag og indsatser, hvor Middelfart Kommune lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger på de 11 områder. Farverne i kortlægningen: Grøn angiver, at anbefalingen vurderes helt opfyldt. Det betyder, at der til anbefalingen er en implementeret indsats og et vedvarende fokus. Gul angiver, at anbefalingen vurderes delvist opfyldt. Det betyder, at der er fokus på anbefalingen, men at der stadig er mangler for, at anbefalingen vurderes helt opfyldt. Det kan blandt andet være en indsats, der endnu ikke er fuldt implementeret, eller at der ikke er en nedskrevet handleplan/strategi på området. Rød angiver, at anbefalingen vurderes ikke opfyldt. Det betyder, at der er væsentlige mangler i forhold til at opfylde anbefalingen. Niveauerne: Forebyggelsespakkerne er delt op i anbefalinger på grundniveau og udviklingsniveau. betyder, at de anbefalede indsatser er relativt veldokumenterede, og at der er betydelige kommunale erfaringer og kompetencer på indsatsområdet. Indsatserne kan oftest løftes i regi af eksisterende kommunale rammer. Ofte vil kommunen have en naturlig adgang til målgruppen og arenaer i indsatser på grundniveau. betyder, at viden omkring indsatserne er svagere, og der er færre erfaringer på området. Der vil typisk være brug for udvikling af kompetencer, proaktiv rekruttering, opsøgende arbejde og indgåelse af nye partnerskaber for at løfte forebyggelsespakkernes udviklingsniveau. Læsevejledning: Forebyggelsespakkerne griber i høj grad ind i hinanden nogle mere end andre. Vi har dog for overskuelighedens skyld valgt at gennemgå pakkerne hver for sig, sådan at man kan læse den aktuelle kortlægning i forlængelse af den sidste. Det betyder, at der er overvejende fokus på det, som er sket siden sidst. Men først et overblik, der viser udviklingen på alle forebyggelsespakker fra den første kortlægning i 13/1 til anden kortlægning i forår/sommer 15: 1

2 Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, sommeren 15 GRUNDNIVEAU Forebyggelsespakker Forebyggelsespakker - 15 Byrådet har besluttet, at Middelfart Kommune skal leve op til alle anbefalinger på grundniveau. Som det ses i ovenstående graf, er der de sidste to år pågået rigtig meget arbejde med forebyggende indsatser på grundniveau i forvaltningerne. Ambitionsmålet er stort set opfyldt med nogle få mangler.

3 Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, sommeren 15 UDVIKLINGSNIVEAU 1 1 Forebyggelsespakker Forebyggelsespakker Grafen for Middelfart Kommunes arbejde med Forebyggelsespakkernes anbefalinger på udviklingsniveau viser, at der er flere anbefalinger, der nu opfyldes helt eller delvist. Det betyder, at forvaltningerne udover at arbejde med grundniveauet også har formået at fokusere på udviklingspotentialerne i det forebyggende arbejde. 3

4 Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, sommeren 15 FYSISK AKTIVITET Fysisk aktivitet 13 Fysisk aktivitet Forebyggelsespakken om fysisk aktivitet indeholder 13 anbefalinger på grundniveau og 15 anbefalinger på udviklingsniveau. Som det ses af ovenstående graf er der indsatser i forhold til alle anbefalinger på grundniveau i 15. Det skyldes, at fysisk aktivitet i høj grad er indarbejdet i kommuneplanen og byrådets forskellige politikker, og indtænkes på tværs af forvaltninger, bl.a. i form af Cykleplanen og Stiplanen. Borgerne har generelt gode rammer for fysisk aktivitet, hvilket udvides konstant. Der er etableret forskellige informationsplatforme om aktiviteter og tilbud. Dagtilbuddene har stort fokus på at stimulere børns motorik, og fysisk aktivitet indgår i dagtilbuddenes handleplaner. De kommunale arbejdspladser støttes i fysisk aktivitet i løbet af arbejdsdagen gennem Sundhed Indefras tilbud, som formidles via intranettet. I forhold til ældre foretages funktionstest, og der er stort fokus på at informere om igangværende tiltag i frivilligt regi samt aktiviteter på plejecentre. På skoleområdet er der udarbejdet en handleplan om fysisk aktivitet for skolens aktiviteter, hvilket er i tråd med den nye skolereform. Den nye skolereform lægger i øvrigt meget vægt på, at eleverne er fysisk aktive i løbet af dagen. Ved kortlægningen i 13 var 3 anbefalinger på grundniveau kun delvist opfyldt. Det drejede sig om koordinering af indsatser på tværs af forvaltningsområder, deltagelse i landsdækkende kampagner og identifikation af børn med dårlig motorik. Siden sidste kortlægning er der kommet større fokus på koordinering på tværs af forvaltningsområderne, og Sundhedsafdelingen har fået større overblik over igangværende indsatser, og kan dermed rådgive og sparre i forhold til nye indsatser og indsatser på tværs. Der er nu også en større opmærksomhed på landsdækkende kampagner, blandt andet i skoleafdelingen som følge af den nye skolereform. I Børne-, Unge- og Fritidsforvaltningen arbejdes der nu ud fra Handleguiden, der har stort fokus på samarbejdsstruktur, hvor personalet i høj grad er opmærksomme på at identificere blandt andet motoriske problemstillinger. Der har de sidste to år været arbejdet med anbefalinger på udviklingsniveau. Der er flere strategier for brug af fysiske omgivelser, blandt andet i lokalplanlægningen og byfornyelsen, og skolerne er qua den nye skolereform blevet mere opmærksomme på fysisk aktivitet i skoledagen. Både jobcenteret og Sundhedsafdelingen har tilbud til fysisk inaktive borgere. I Børne-, Unge- og Fritidsforvaltningen er der igen blevet mulighed for at henvise børn med dårlig motorik til ergo/fysioterapeutisk tilbud/motorikhold, og der er generelt fokus på at informere om tilbud via hjemmesiden. I SFO er er der fokus på omfanget af stillesiddende aktiviteter (computer, smartphones, spilkonsoller), men der er ikke udarbejdet handleplaner på området endnu. Skolerne er påbegyndt samarbejde med foreningslivet, og SFO er er DGI certificerede.

5 Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, sommeren 15 TOBAK Tobak 13 Tobak Grafen viser, at der er blevet arbejdet videre med forebyggelsespakkens anbefalinger siden den sidste kortlægning, idet langt de fleste nu er opfyldt på grundniveau. Kommunen følger den reviderede lovgivning fra d. 15. august 1, som forbyder rygning på matriklen på institutioner, hvor børn og unge færdes. For Dagplejen betyder kommunens reviderede rygepolitik pr. 1. januar 1, at der ikke må ryges i dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug for dagplejen i åbningstiden. I de rum, der primært er indrettet til børnene, skal der være røgfrit hele døgnet. I forbindelse med rygning udenfor åbningstiden i de rum der ikke bruges til dagpleje, skal der luftes grundigt ud inden dagplejen åbner. Selvom der er sket en skærpelse i forhold til at forebygge de sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og forebyggelse af, at nogen ufrivilligt udsættes for passiv rygning med den reviderede rygepolitik, er der plads til forbedring i forhold til Dagplejebørnene. Forskning viser, at der er sundhedsskadelige stoffer tilbage fra rygning op til flere døgn efter grundig udluftning og at røg fordeler sig rummene imellem trods lukkede døre og udluftningsanlæg. Anbefalingen på grundniveau om, at der skal sikres totalt røgfrie miljøer for børn og unge kan man dermed ikke sige er helt opfyldt for de mindste børn i privat dagpleje. Det kan derfor anbefales at arbejde hen imod et totalt rygeforbud indendørs i private dagplejehjem. Kommunens tilbud Sundhed Indefra tilbyder rygestopkurser til alle ansatte. Der markedsføres kommunale tilbud om rygestop til alle borgere og der henvises til nationale tilbud. Der er opsøgende rekruttering og målgruppetilpassede tilbud på rygestopkurser fx Produktionsskolen og Multihuset, og man er opmærksom på SOSU-Skolen. Job- og Vækstcentret henviser til rygestopkurser i Sundhedsafdelingen. Implementeringen af skolesundhedsprofilerne betyder, at der herigennem blandt andet sættes fokus på forebyggelse af rygning blandt skoleelever. Der er ikke igangsat initiativer i forhold til at viderebringe information til detailhandelen, som understøtter budskaberne om regler for salg af tobak til børn under 1 år. Det ses af grafen, at der også er arbejdet ihærdigt med udviklingsniveauet siden den første kortlægning. Pr. 1. januar 1 trådte den reviderede rygepolitik i kraft for kommunens ansatte blandt andet med det formål at skabe et fælles og ensartet koncept for alle ansatte, som aktivt understøtter kommunens Sundhedspolitik. Det betyder, at der nu er indført totalt rygeforbud i 5

6 Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, sommeren 15 arbejdstiden såvel indendørs som udendørs på matriklen for alle ansatte, og det gælder også brug af e-cigaretter. Borgerne må ikke ryge i det tidsrum, hvor de modtager serviceydelser fra kommunen, og der skal ske udluftning i rygerhjem forinden besøget. Anbefalingen om udbredelsen af røgfrie miljøer gennem opsøgende indsats har ikke været prioriteret, men har dog siden sidste kortlægning fået et større fokus. Gymnasiet henvendte sig om sundhed generelt, hvor Sundhedsafdelingen har holdt oplæg om blandt andet tobaksforebyggelse. Produktionsskolen er 1% røgfri som en del af deres sundhedspolitik. Der kan med fordel arbejdes med et større fokus på ungdoms- og uddannelsesinstitutioner, som kommunens unge benytter. Der er et godt samarbejde med lægepraksis om rådgivning og henvisning til kommunens rygestopkurser af såvel ny-opdagede kronisk syge som af andre, der kan have gavn af den forebyggende effekt i forhold til livsstilssygdomme. Der annonceres på lægehusenes infoskærme samt i lokalavisen, og der skrives sundhedsklummer. Den kommunale tandpleje giver ikke systematisk information om rygning, men kun til personer der oplyser, at de er rygere. I forhold til gravide og barslende er der fokus på de sundhedsskadelige effekter af rygning hos såvel lægepraksis, jordemødre og sundhedsplejen. Job- og Vækstcentret henviser til Sundhedsafdelingen ved behov i forhold til målgruppen. I forbindelse med nationale kampagner iværksættes der tiltag, som understøtter budskaberne blandt andet ved Sundhedsafdelingens stande i forbindelse med lokale arrangementer rundt omkring i hele kommunen. Den tidligere opsøgende rekruttering i udvalgte boligområder står på standby, men der er fokus på det. Der er ligeledes fokus på kommunens væresteder, hvor der iværksættes rygestoptilbud ved henvendelse. Aktuelt prioriterer kommunen ikke opsøgende indsatser på ikke-kommunale arbejdspladser.

7 Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, sommeren 15 ALKOHOL Alkohol 13 Alkohol Forebyggelsespakkens anbefalinger om Alkohol på grundniveau er næsten opfyldt siden sidste kortlægning. Der er ikke længere anbefalinger, som er uopfyldte. Siden sidst har kommunen blandt andet haft øget fokus på at bidrage til en dialog mellem ungdomsuddannelserne med henblik på, at sikre en mere ensartet alkoholpolitik. Det opleves som om, at der er en kulturændring på vej, der gør det muligt at skabe en dialog herom. Ungdomsskolen arbejder på en handleplan. I SSP arbejdes der aktivt med problematikken. Der er nu etableret samarbejdsfora mellem Børne-, Unge- og Fritidsforvaltningen, SSP og bevillingsnævnet med udmøntning af konkrete tiltag på alkoholbevillingsområdet i forhold til ansvarlig udskænkning. SSP informerer restauratører, og dermed understøttes budskaberne om regler for salg af alkohol. Detailhandlen informeres dog ikke. Undervisning om alkohol i folkeskolen varetages af SSP, hvor der ud over den obligatoriske del nu også tilbydes undervisning, såfremt der er specifikke behov. Sundhedsafdelingen udsender materialer i forbindelse med de nationale oplysningskampagner. SSP deltager i kampagnerne på folkeskoleniveau, og der arbejdes på at få hul igennem til ungdomsuddannelserne. Frontpersonalet i Social- og Sundhedsforvaltningen informerer aktuelt mere målrettet om kommunens rådgivnings- og behandlingstilbud efter at alkohol har været undervisningstema i Sundhed for alle. Der vælges temaer i takt med de nationale kampagner. Der er et rigtig godt tværfagligt samarbejde på tværs af forvaltningerne med Rusmiddelcentret i forskellige sammenhænge. Kommunen tilbyder nu en kort rådgivende samtale til borgere med et storforbrug eller et skadeligt alkoholforbrug samt til pårørende og børn. Et netop påbegyndt -årigt partnerskabsprojekt mellem Middelfart, Fredericia og Billund Kommuner om Systematisk tidlig opsporing og kvalificeret alkoholbehandling med særligt fokus på familieorienteret alkoholbehandling kvalificerer den korte rådgivende samtale med uddannelse af frontpersonale til også at mestre den tidlige opsporing af familier med alkoholproblemer. Herunder udarbejdes der handlevejledninger til frontpersonalet. Projektet forventes at styrke det tværfaglige og tværkommunale samarbejde omkring indsatsen overfor familier. Siden sidste kortlægning er der blevet arbejdet med flere anbefalinger på udviklingsniveau, herunder blandt andet følgende: 7

8 Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, sommeren 15 Der er kommet fokus på alkoholreklamer i byrummet, hvor SSP og Politiet har reageret på uhensigtsmæssig håndtering og fortsat vil have skærpet opmærksomhed. Det ovennævnte tværkommunale partnerskabsprojekt har et særligt fokus på den familieorienterede alkoholbehandling, som Middelfart Kommune i forvejen prioriterer. Projektet styrker det igangværende arbejde med etablering af nye organisatoriske samarbejder både internt og mellem de respektive kommuner. Endvidere arbejder Rusmiddelcentret aktuelt på udvikling af et kvalitetssystem blandt andet med henblik på dataindsamling og påtænker samarbejdsaftale med Fredericia Rusmiddelcenter i forhold til at kvalificere arbejdet gennem erfaringsudveksling. Vedrørende samarbejdet med det regionale sundhedsvæsen er der kommet nye vejledninger, som Rusmiddelcentret er godt i gang med at føre ud i livet i samarbejde med fagfolk fra lokalpsykiatrien og regionen. Den eneste anbefaling, som kommunen ikke aktuelt arbejder med, er at stille krav om en alkoholpolitik ved udlejning af kommunens lokaler til foreninger eller lignende. Fokus kan med fordel skærpes her.

9 Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, sommeren 15 HYGIEJNE Hygiejne 13 Hygiejne Ovenstående grafer viser, at der siden sidste kortlægning er sket en del på grundniveau. Ved første kortlægning blev det tydeligt, at der i Middelfart Kommune ikke fandtes nogen hygiejnepolitik, og at der blandt andet manglede handleplaner, fokus på hygiejnerutiner og en organisering af infektionshygiejnen. Der arbejdes nu med en tværgående hygiejnepolitik med udvikling af hygiejnestandarder. I forbindelse med dette arbejde er det besluttet at ansætte en hygiejnekonsulent i en to-årig periode, der skal fungere på tværs af forvaltningerne. Kortlægningen viser, at der findes mange hygiejnerutiner i dagtilbud og skoler, men at de endnu ikke er standardiserede. Den nødvendige viden om hygiejne hos personale i de kommunale tilbud og institutioner er dog til stede, således at der er fokus på det, både ved børn, unge, på bosteder og i forbindelse med rengøring af udlånshjælpemidler. Siden sidste kortlægning er der fokus i Sundhedsaftalen på en formel samarbejdsaftale mellem kommune og region. I forbindelse med renovering og nyopførsler indtænkes gode rammer for god hygiejne. Kortlægningen viser, at der ikke rådgives om fysiske rammer i dagtilbud og skoler, men at rådgivning vedrørende god hygiejne er under udarbejdelse. Der er således plads til forbedring og øget vidensdeling, ligesom der er rum til forbedring i forhold til information til borgerne i forbindelse med forebyggelse af smitte og gode hygiejnerutiner, både i forbindelse med syge-/raskmelding og i forbindelse med lån af kommunens lokaler. Der har ikke været arbejdet med udviklingsniveau på hygiejneområdet i de to sidste år, da ressourcerne har været sat ind i forhold til at udvikle grundniveau. På udviklingsniveau opfylder Middelfart Kommune anbefalingen vedrørende fleksible arbejdspladser, da der er rum for at arbejde hjemme ved sygdom/barn syg, i de funktioner, hvor det giver mening. Kommunen tilbyder ikke vejledning i tilrettelæggelse af hygiejne til ungdomsuddannelserne og de private virksomheder. 9

10 Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, sommeren 15 INDEKLIMA I SKOLER 1 Indeklima i skoler 13 1 Indeklima i skoler 15 I Middelfart Kommune gennemføres de lovpligtige UMV i skolerne, og der følges op på evt. problematikker. Bygningsregelmentets krav til indeklima overholdes, og der er sat øget fokus på indeklimaindsatsen gennem øget samarbejde mellem Børn-, Unge-, Fritidsforvaltningen og Teknisk Forvaltning. Det har blandt andet udmyntet sig i udarbejdelse af en handleplan og vejledninger for dagtilbud og skoler, og mulighed for råd og vejledning fra Teknisk forvaltning, der har fagligt personale til at løfte opgaven omkring indeklimarådgivning. Handleplanen beskriver blandt andet gode indeklimarutiner i hverdagen, og giver medarbejdere bedre mulighed for at vurdere og handle på et kvalificeret grundlag. Dog indgår handleplanen ikke i en decideret politik (da politikkerne ikke er ændret i perioden 13-15). Siden sidste kortlægning er der opstartet dataindsamling med henblik på at opnå et overblik over eventuelle problematikker og indsatser. I forbindelse med skolesundhedsprofilerne inddrages eleverne i vurderingen af indeklimaet, men undervisningen af elever i betydningen af et godt indeklima kan systematiseres. Der udarbejdes APV er. Der er siden sidste kortlægning sat fokus på at styrke indeklimaindsatsen, eksempelvis i undervisningslokaler. Arbejdsmiljøorganisationen tilbyder lærere og sundhedsprofessionelle viden, der kan bidrage til at løfte indeklimaet. Siden sidste kortlægning er der kommet øget fokus på at arbejde for en højere kvalitet, end den, bygningsreglementet stiller krav om. 1

11 Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, sommeren 15 MAD OG MÅLTIDER 1 1 Mad og måltider Mad og måltider 15 Opfølgningen på forebyggelsespakken om Mad og Måltider viser, at grundniveauet fuldt ud er indfriet i forhold til anbefalingerne, hvilket stort set er identisk med den første kortlægning for to år siden. Som en kvalificering af grundniveauet kan det bl.a. nævnes: På skoleområdet har udviklingsprojektet med implementering af skolesundhedsprofilerne bl.a. bidraget til, at nogle af skolerne har lavet forældrearrangementer med inspiration til madpakker. Der er udarbejdet handleplaner på kost og bevægelsesområdet, hvilket har betydet, at der er sket en udvikling med fokus på sundere mad i skoleboderne. Endvidere har implementeringen af skolesundhedsprofilerne medført, at sundhedsplejen udover på. og. klassetrin nu også er indover. klassetrin på klasseniveau, hvor der blandt andre sundhedsfaglige emner også er fokus på sund mad. Ved sundhedsplejens besøg hos småbørnsfamilier er det nu blevet muligt at købe hæftet Sunde børn, og fremadrettet vil forældrene på sundhedsplejens hjemmeside selv kunne downloade eller indkøbe hæftet. Sundhedsafdelingen har forbedret hjemmesiden i forhold til borgerinformation om sund mad og måltider med flere relevante links blandt andet Fødevarestyrelsens hjemmeside Desuden er der nu mere tilgængeligt materiale om kost, som også udleveres, når det skønnes relevant. På STU-området arbejdes der nu endnu mere målrettet med sund kost og motion og herunder også gode spisemiljøer. I forbindelse med madservice til ældre borgere er der udarbejdet en kostpolitik, og der foretages en forudgående screening dog ikke af ældre i eget hjem. Et nyt projekt i Socialafdelingen skal nu fokusere på de småt spisende ældre borgere i eget hjem med henblik på deres særlige behov for en individuel mad- og måltidsplan. Her inddrages relevante samarbejdspartnere. Kommunens kantiner tilrettelægger en sund menu for de ansatte, men har udover de nationale kostråd ikke en nedskreven politik. I forbindelse med det nye rådhusbyggeri bliver der fokus på at sikre sund mad i kantinen. 11

12 Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, sommeren 15 Flere folkeskoler benytter sig af muligheden for EU-tilskud, så billig frugt kan leveres. Enkelte skoler har madordninger herunder også boder enten dagligt eller nogle gange om ugen. Sundhedsafdelingen har et tæt samarbejde med produktionsskolen, som har en mad- og måltidspolitik, hvor sundheden er i fokus. Her er der fælles morgenmad og frokost hver dag. Der gennemføres sundhedssamtaler med de unge, hvor sundhed i form af sund mad blandt andet også italesættes. De øvrige sundhedsuddannelser er der fortsat ikke etableret et lignende samarbejde med. 1

13 Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, sommeren 15 SOLBESKYTTELSE Solbeskyttelse 13 Solbeskyttelse 15 Kommunens status som Solsikker Kommune er styrket siden den første kortlægning af forebyggelsespakken om Solbeskyttelse. Alle anbefalinger på grundniveau opfyldes nu enten helt eller delvist. Heraf kan nævnes følgende: På børneområdet indtænkes der solsikre legepladser i forbindelse med renovering af skoler og institutioner. Ved udendørsarrangementer som fx Rock under Broen tilbydes information om vigtigheden af solbeskyttelse samt tilbud om indsmøring med solcreme. I forbindelse med byudvikling/by og rum er der i det nye Rådhusbyggeri indtænkt kroge for at beskytte mod regn, som samtidig er en mulighed for solbeskyttelse udover beplantning. De nationale informationsindsatser om solbeskyttelse lægges ud til borgerne via Facebook og kommunens hjemmeside. Endvidere informeres borgerne på pleje- og dagcentre af personalet. Der gives information i form af opdateret viden om solbeskyttelse fra Kræftens Bekæmpelses materialer til personalet i institutioner, skoler, dagtilbud med flere. Der er fortsat ikke en overordnet solpolitik for kommunens ansatte, men der er lokale politikker for dagplejen og daginstitutionerne, som også bør overvejes systematiseret i skole og SFO. Endvidere er der en skærpet opmærksomhed på lokale handleplaner for vej- og parkansatte, bl.a. er der planer om adgang til solkasketter og solcremer. Aktuelt har kommunen ikke fokus på ungdomsuddannelserne i forhold til undervisning i solsikkerhed, men man kunne med fordel opfordre skolerne til at inddrage solbeskyttelse i undervisningen. På badesteder er der naturlige skyggemuligheder i form af beplantning og herudover opsættes der plakater om solbeskyttelse fra Kræftens Bekæmpelse på informationsstandere ved de 5 Blå flag-strande. Der samarbejdes delvist med detailhandelen om at sikre skygge på handelsgader og udendørs arrangementer. Kommunen samarbejder ikke med sports- og fritidsmiljøer om solsikkerhed for børn og unge ligesom kommunen heller ikke opfordrer private arbejdspladser til at vedtage en solpolitik. 13

14 Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, sommeren 15 OVERVÆGT Overvægt Overvægt 15 Forebyggelsespakken om overvægt skal fortsat ses i en sammenhæng med pakkerne om Fysisk Aktivitet samt Mad og Måltider, hvor der over hele linjen er sket en flot fremgang på pakkernes grundniveau. Siden kortlægningen for et år siden, er der arbejdet med anbefalingerne på grundniveau, således at kommunen nu opfylder anbefalingerne helt på nær en enkelt anbefaling, som opfyldes delvist. På skoleområdet har implementeringen af skolesundhedsprofilerne på.,. og. klassetrin betydet, at der er kommet et skærpet fokus på. klassernes sundhed og trivsel, idet man her kan nå at sætte ind med forebyggende tiltag, som kan vise sig at have en effekt inden udskolingen. Ud over som vanligt ved indskolings- og udskolingssamtaler, deltager sundhedsplejen nu i samråd med klasselærer/klasseteam på. klassetrin med hensyn til at vurdere de sundhedsfaglige indsatser på baggrund af skolesundhedsprofilerne. Tidlig opsporing af skolebørn med overvægt eller risiko for overvægt er nu samlet set blevet skærpet. Sundhed med omtanke tilbydes fortsat som et forløb til overvægtige børn 3 1 år. Julemærkehjemmene har udbygget deres samarbejde med kommunerne omkring børn på venteliste og således også hos os, hvorfor vi nu tilbyder barnet og familien opfølgende samtaler, når et barn har haft et ophold på Julemærkehjem. Med den tværfaglige handleguide på børn-ungeområdet, som er et nyt tiltag, kan fagprofessionelle etablere det fornødne samarbejde omkring en indsats, såfremt der eksempelvis er en bekymring for en elev i folkeskolen, inden problematikken forværres. Dette gælder også trivselsproblemer relateret til overvægt. Skolereformens fokus på bevægelse og trivsel og den åbne skole betyder flere muligheder for at inddrage andre professioner, herunder sundhedsfaglige medarbejdere, i højere grad end tidligere. På dagtilbudsområdet inddrages sundhedsplejen som konsulentfunktion ved behov, men der er ikke igangsat særlige sundhedsfremmende processer i forhold til fremme af normalvægt og forebyggelse af overvægt, hvorfor denne anbefaling kun er delvis opfyldt. Siden sidste kortlægning, skal nævnes endnu et af kommunens gratis sundhedstilbud til alle ansatte gennem Sundhed Indefra, idet der nu tilbydes vægtstopkurset Små skridt. Det er et forløb, der strækker sig over 15 måneder. Projektet Sundhed for Alle/SFA, hvor personalet i botilbud, hjælpemiddelteamet, sygeplejen og visitatorerne har fået undervisning, har dels medført en ændring i bevidstheden om 1

15 Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, sommeren 15 vigtigheden af at forebygge overvægt og dels en viden om, hvordan man kan bidrage hertil på voksenområdet. Her arbejdes der fortsat rigtig godt på voksenområdet med eksempelvis vægtstopkurser som et tilbud til alle borgere, og sygeplejen vejleder på besøg hos borgere i eget hjem om både kost og motion, når det skønnes relevant. Endvidere er både kost og motion emner, der italesættes ved de forebyggende hjemmebesøg hos ældre. Ved udskolingssamtalen tilbydes de unge årige med overvægtsproblemer fortsat et forløb under Sundhed med omtanke /SMO. Dette kan desuden benyttes af unge op til 1 år. Der er sundhedssamtaler på produktionsskolen, men der er fortsat ikke etableret et lignende samarbejde på de øvrige ungdomsuddannelser. På børneområdet har kommunen fortsat ikke et tilbud om graviditetsbesøg ved sundhedsplejen eller hjemmebesøg til alle familier med 3-årige børn. Der vejledes ikke om sunde vaner i familier med børn i førskolealderen. Sundhedsplejen inddrages først, når der skønnes at være et behov. 15

16 Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, sommeren 15 STOFFER Stoffer 1 Stoffer Til sammenligning med kortlægningen af forebyggelsespakken om stoffer for kun et år siden er der flere af anbefalingerne på grundniveau, der fra at være delvist opfyldt nu er helt opfyldt. Heraf skal nævnes tidlig opsporing ved frontpersonale, som især har fået et løft, da denne del ligger i det netop påbegyndte kommunale partnerskabsprojekt om familieorienteret alkoholbehandling, som er nærmere beskrevet under pakken om alkohol. Udarbejdelse af handlevejledninger til frontpersonale sker også i forlængelse af ovennævnte projekt, men også via den tværfaglige handleguide på børn-ungeområdet, som er et nyt tiltag. Her kan fagprofessionelle etablere det fornødne samarbejde omkring en indsats, såfremt der eksempelvis er en bekymring for en elev i folkeskolen, inden problematikken forværres. Sundhedsplejen har desuden udskolingssamtaler med de unge samt efter behov for øvrige unge. SSP-organisationen er fortsat en stor forebyggende ressource både i det opsøgende arbejde på gadeplan og på det mere formaliserede niveau i samarbejde med folkeskolen og ungdomsskolen. Kursuskatalog og nyhedsbreve sendes ud til alle forældre via skolesystemet. Den Tværfaglige Ungestrategi sætter fokus på psykisk sårbare unge samt unge med misbrugsproblemer blandt andet med det formål at forbedre den samlede indsats i kommunen for at få unge ud af et begyndende misbrug. For at være på grundniveau skal der være et specifikt indsatsområde på stoffer, som der var i den gamle sundhedspolitik på rusmidlerne alkohol og tobak. Da kommunen ikke har det, betyder det, at denne anbefaling ikke kan siges at være opfyldt, dette ses i den røde søjle. I Kvalitetsstandard for Middelfart Rusmiddelcenters behandling af stofmisbrug jf. Serviceloven samt alkoholbehandling ifølge Sundhedsloven er primær forebyggelse ikke nævnt i forhold til debut. Den sekundære forebyggelse i forhold til at forebygge et fortsat brug af stoffer blandt unge i risiko for at udvikle et regelmæssigt stofbrug ligger indlejret i Rusmiddelcentrets tilbud om rådgivning og vejledning i en koordinerende indsats med Børn-, Unge og Fritidsforvaltningen, SSP, Ungdomsskolen, Produktionsskolen og indsatser i handicap og psykiatri. På udviklingsniveau er der ligeledes sket mere i forhold til opfyldelsen af anbefalingerne siden kortlægningen i 1. Der er blandt andet øget fokus på anbefalingerne om støtteindsats til familier med unge med stofbrug og forældreuddannelse til teenageforældre. Rusmiddelcentret vejleder fortsat forældre ved behov og SSP vejleder i samarbejde med AKTlærerne samt iværksætter forældrenetværk i samarbejde med Familiehuset og Rusmiddelcentret. Herudover er Støt-dit-barn-projektet nu forankret i Middelfart Kommune. Det er et tilbud til teenageforældre med psykisk sårbare børn og unge. Inden for psykiatrien er der ligeledes et projekt i gang i samarbejde med Fredericia Kommune til samme målgruppe. 1

17 Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, sommeren 15 SEKSUEL SUNDHED Seksuel Sundhed 13 Seksuel Sundhed Der er sket meget siden den første kortlægning af Forebyggelsespakken om Seksuel Sundhed, idet de fleste anbefalinger på grundniveau nu er opfyldt helt. Ungdomsskolen uddanner Seksualisterne /ung-til-ung, som blandt andet bistår med seksualundervisning i folkeskoleregi. Der formidles viden om informations- og rådgivningstjenester til de unge blandt andet via UUvejledningen, men også fra andre frontmedarbejdere med kontakt til de unge. Familieafdelingen har udarbejdet det tværfaglige værktøj Hvad gør jeg ved mistanke om overgreb på børn og unge. Der arbejdes dog fortsat ikke målrettet med at støtte barnets naturlige seksuelle udvikling i daginstitutioner. Et udviklingspunkt her er en aktiv stillingtagen, som kan bidrage positivt til at give barnet ejerskab over sin egen krop og kunne markere egne grænser. Ved udskolingssamtalen udleverer sundhedsplejen skriftlig information til de unge i form af en præventionspjece udover vejledning herom. Sundhedsplejen rådgiver småbørnsfamilier om nyere præventionsmidler, seksuelle relationer og mulige problemstillinger efter fødslen, men udleverer ikke pjece, da jordemødrene gør det. I forhold til rådgivning om prævention til udsatte borgere ydes dette ikke systematisk, men Familieafdelingen gør det ved kontakt med kvinder. For at hindre spredning af infektioner, som også kan overføres seksuelt, anbefales det, at kommunen giver adgang til rene sprøjter og kanyler for intravenøse stofmisbrugere. Ud fra en nylig brugerundersøgelse, foretaget af Rusmiddelcentret, var der ganske få stofmisbrugere, der ytrede behov for adgang til rent værktøj. Da der formentlig er et ukendt mørketal for det reelle behov, arbejdes der videre med denne anbefaling. Siden sidste kortlægning har Sundhedsafdelingen udarbejdet målrettet information om seksuel sundhed til borgere med anden etnisk baggrund end dansk i form af en pjece. Der henvises blandt andet til Seksualisterne /ung-til-ung samt Sex og Samfund, når ungdomsuddannelserne efterspørger seksualundervisning i forbindelse med Sundhedsstyrelsens Kun med kondom kampagne. I forhold til kommunikationskompetencer sker der løbende efteruddannelse af personale, som er i kontakt med unge. Det er samtaleteknik/-træning og faglig opkvalificering. I forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg til ældre spørges der blandt andre emner ind til seksuel sundhed. Sprogskolen tilbyder indvandrere undervisning om seksualitet og prævention. 17

18 Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, sommeren 15 En sundhedskonsulent underviser indvandrere i at formidle sundhed på deres eget sprog og herunder formidles der tillige viden om seksuel sundhed. Se endvidere mere herom under pakken om mental sundhed. Kommunen har ikke planer om særlige indsatser i forhold til opsporing af Klamydia eller HIV, som er de udviklingsorienterede anbefalinger, der ikke er indfriet. Det foregår via almen lægepraksis. 1

19 Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, sommeren 15 MENTAL SUNDHED Mental sundhed Mental sundhed 15 På forebyggelsespakkens anbefalinger om Mental Sundhed opfylder kommunen anbefalingerne helt på nær en enkelt anbefaling, som opfyldes delvist. Rigtig mange af anbefalingerne på henholdsvis grundniveau og udviklingsniveau overlapper hinanden i pakken om Mental Sundhed og det er også her, at man kan se de øvrige pakkers forskellige temaer naturligt indlejres. I det store hele arbejdes der målrettet på at fremme den mentale sundhed på alle planer. Heraf kan fremhæves følgende: I forhold til den tværgående indsats og sammenhængende børnepolitik, har kommunen Ungestrategien Fælles unge fælles ansvar for målgruppen af unge fra 1. klasse og opefter samt den netop udarbejdede Tværfaglige Handleguide, der sætter øget fokus på børne- og ungefællesskaber i dagtilbud og skoler. Via sidstnævnte tiltag kan fagprofessionelle med udgangspunkt i den obligatoriske udarbejdelse af trivselsskemaer, etablere det fornødne samarbejde omkring en indsats, såfremt der fx er en bekymring for et barn i dagtilbud eller i folkeskolen, inden problematikken forværres. Dette gælder også trivselsproblemer. På skoleområdet har implementeringen af skolesundhedsprofilerne på.,. og. klassetrin betydet, at der er kommet et skærpet fokus på. klassernes sundhed og trivsel, idet man her kan nå at sætte ind med forebyggende tiltag, som kan vise sig at have en effekt inden udskolingen. Ud over som vanligt ved indskolings- og udskolingssamtaler, deltager sundhedsplejen nu i samråd med klasselærer/klasseteam på. klassetrin med hensyn til at vurdere de sundhedsfaglige indsatser på baggrund af skolesundhedsprofilerne. Tidlig opsporing af skolebørn som ikke trives, er nu samlet set blevet skærpet. På ungeområdet har Job- og Vækstcentret fokus på aktivering af unge ledige i en tværgående sammenhængende indsats, hvor bl.a. ugentlige samtaler med UU-vejleder indgår. Der samarbejdes med Produktionsskolen, og der er brobygningsforløb for unge kontanthjælpsmodtagere under 3 år. Her er mulighed for at få tilknyttet en uddannelsesmentor fra jobcentret eller en frivillig mentor. Der er plads til forbedring, når det handler om systematisk at videreformidle information om rådgivningstjenester til unge på skoler og ungdomsuddannelser. Der arbejdes aktuelt på at skabe et overblik over eksisterende muligheder samt opdatering af hjemmesiden. Omkring støtte til udsatte borgere er der udover ovennævnte projekt mulighed for at deltage på Sundhedsafdelingens hold, der udbydes til alle borgere. Sundhedsafdelingen tilbyder sundhedssamtaler til flygtninge i samarbejde med Team Integration samt særlige tilrettelagt virksomhedspraktikforløb for nogle udvalgte flygtninge med fokus på undervisning i sundhed i 19

20 Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, sommeren 15 samarbejde med Lærdansk Centret. Herefter er de i stand til at formidle sundhed i dansk kontekst på eget sprog til deres eget folk. Job- og Vækstcentret tilbyder en mentorordning til udsatte borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen støtter indirekte udsatte borgere, som en sideeffekt af landsbypuljen til nedrivning af faldefærdige, tomme huse. Det sker, at de derved opdager mennesker, der bor under dårlige forhold i disse boliger, og kan formidle kontakt til rette vedkommende i forhold til kommunale sociale foranstaltninger. Job- og Vækstcentret har kurser til denne målgruppe som eksempelvis mentalt helbred og arbejde og Mindfulness. Med henblik på at styrke selvmordsforebyggelsen er der siden sidste kortlægning iværksat et nyt initiativ for den voksne del af befolkningen. Det er målrettet alle, men er placeret i lokalpsykiatrien. Der fokuseres mere og mere på indretningen af uderum, sådan at de bidrager til at fremme den mentale sundhed; blandt andet arbejdes der med de grønne projekter, som Ejby Mose og Naturcentret med alt hvad der foregår dér. Der er generelt en øget opmærksomhed på at bruge naturen som metode til mental helse, hvor det er muligt i forskellige sammenhænge. Job- og Vækstcentret har implementeret et udendørs seniorprojekt, hvor folk som ikke trives i et kontor-/butiksmiljø, i stedet tilbydes udendørs fysisk arbejde ved entreprenørgåden. I forbindelse med renovering og nybyggeri er der også fokus på mental trivsel eksempelvis Fænøsund Plejehjem, som åbner sig ud mod havet med tilbyggede uderum i form af terrasser i hver afdeling. Vedrørende trivselsfremme for ældre i plejecentre og i hjemmeplejen er der netop ansat en medarbejder, der skal kortlægge aktivitetstilbud i plejecentrene og afledt heraf aktivitetsbehov. Centerrådet arbejder med tilbud til de udeboende ældre. Kommunen har for at fremme de ansattes trivsel haft en vedtaget stresspolitik siden. Teknik og Miljøforvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med forskellige arrangementer for at mindske stress og styrke trivslen, hvilket hører under den overordnede politik om retningslinjer for at samle stressramte medarbejdere op. Grafen for anbefalingerne på udviklingsniveau viser, at kommunen siden sidste kortlægning er kommet et godt stykke videre. Der er kun en enkelt anbefaling, som ikke er indfriet. Mental Sundhed integreres nu som tidligere på forskellig vis i kommunens øvrige sundhedsindsatser. Eksempelvis har Sundhedsafdelingen flere sundhedstilbud til borgerne, hvor mental sundhed er del af de livsstilsproblematikker, der arbejdes med. Her kan blandt andet nævnes livet-med -kurserne målrettet borgere med angst, stress og depression og smerte, samt vægtstopkurserne Små skridt og mindfulness-kurser. Job- og Vækstcentret afholder sundhedssamtaler og tilbyder mindfulnesskurser samt Ramt-af-stress-kurset Som noget nyt arbejder Dagtilbudsafdelingen netop på en forældreuddannelse til de utrolige år, som muligvis bliver et tilbud til førstegangsfamilier. Herudover er der i forhold til en tidlig indsats målrettet sårbare familier, implementeret et babykoncept, hvor der laves en vurdering af bekymringsgraden og iværksættes en fleksibel indsats afhængig af familiens behov. Sundhedsplejen udfører ikke screening af spædbørn i 9-1-måneders alderen for begyndende psykiske udviklingsforstyrrelser eller helbredsproblemer som det anbefales i pakken, men det kan med fordel overvejes at indføre. Der er udviklet et tilbud til børn af psykisk syge forældre samt et tilbud til forældre med psykisk sårbare børn, Støt dit barn, under Socialafdelingen i samarbejde med Børn-, Unge og Fritidsforvaltningen.

21 Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, sommeren 15 Skolereformen har større fokus på fysisk aktivitet som en del af skoledagen, og der gives her i gennem mulighed for at arbejde på at integrere udsatte børn og unge i almindelige fritidsaktiviteter med henblik på at skabe sociale relationer, og dermed øget livskvalitet/mental sundhed. Her kan man med fordel indgå i et samarbejde med de frivillige organisationer om at etablere kompetenceudvikling og fritidsvejledning. Aktuelt er der intet formelt partnerskab. Job- og Vækstcentret kan tilbyde de unge en frivillig mentor samt træningstilbud i fitnesscenter. Omkring opsporing af mistrivsel blandt ældre er der forebyggende hjemmebesøg i kommunen. Middelfart Kommune har deltaget i et projekt om ensomhed sammen med Marselisborgcentret, hvilket nu er forankret i en arbejdsgruppe sammen med Frivilligcentret og Ældrerådet, som blandt andet arbejder med forebyggelse af ensomhed blandt ældre. 1

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område Status på forebyggelsespakkerne indenfor s område Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen i efteråret 2015. Indhold Status på forebyggelsespakkerne...2 1) Alkohol...4 2) Fysisk aktivitet...4 3)

Læs mere

Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune

Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune Notat Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune Der er i perioden fra medio maj 2013 til medio juni 2013 udarbejdet status for arbejdet med sstyrelsens Forebyggelsespakker i Rebild

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker Sundheds- og Kulturudvalget Punkt 5. Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker 2018-037484 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering

Læs mere

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop... Side 1 af 39 V565-LXZ9-GPYN Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail post@frederikshavn.dk Region Nordjylland region Hovedstaden Nordjylland Midtjylland Sjælland Syddanmark Kommune Frederikshavn

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Fanø Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Sundhedsteamet. c) Understøtte nationale kampagner og information vedrørende tobaksområdet G

Sundhedsteamet. c) Understøtte nationale kampagner og information vedrørende tobaksområdet G Sundhedsteamet a) Kommunen kan i samarbejde med regionen planlægge særlige indsatser med henblik på at opspore, teste og behandle personer, der er smittede med klamydia. U b) Opsøgende rekruttering i udvalgte

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed : rundniveau, : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede

Læs mere

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker,

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Indsatser der virker Faglige anbefalinger til den kommunale indsats til fremme af børns sundhed

Indsatser der virker Faglige anbefalinger til den kommunale indsats til fremme af børns sundhed Indsatser der virker Faglige anbefalinger til den kommunale indsats til fremme af børns sundhed Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Nødvendigt at styrke sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012 udgivet 9 forebyggelsespakker

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013 Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4684 Fax +45 8888 5501

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Sagsnr.: 29.09.04-P00-1-14 Initialer: FSF Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Status Indhold 1. Resumé...3 INTRODUKTION...5

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra Resumé Sundhedsstyrelsen har i perioden fra juni 2012 til december 2013 udgivet i alt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Formålet med

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

Sundhedsindsats i boligområder.

Sundhedsindsats i boligområder. Punkt 5. Sundhedsindsats i boligområder. 2014-14947. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at der etableres et team til en forstærket sundhedsindsats i

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold

KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold Baggrund...1 Analyse og læsevejledning... Status på implementering af forebyggelsespakker... Overvægt... Solbeskyttelse...5

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge Handleplaner til Alkoholpolitisk strategi Med udgangspunkt i den Alkoholpolitiske strategi er udarbejdet en række forslag til konkrete handleplaner, der forankres fælles på tværs af alle direktørområder

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Forebyggelsespakkernes. 262 anbefalinger

Forebyggelsespakkernes. 262 anbefalinger Forebyggelsespakkernes 262 anbefalinger Forebyggelsespakkens anbefalinger fordelt på udvalgsområder og status på implementeringen af anbefalingerne i Tønder Kommune. Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt SAMMEN om det sunde liv Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt Vi skal gøre mere og lidt til Overvægt er et stigende folkesundhedsproblem. Det gælder også i Nyborg Kommune, hvor

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Helsingør Kommune Forår 2014 Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indhold Introduktion... 3 Kortlægning i Helsingør Kommune... 3 Resultater...

Læs mere

Generelle tværgående sundhedsindsatser

Generelle tværgående sundhedsindsatser Bilag 3 Uddybende beskrivelse af indsatser i handleplan for sundhedsområdet I bilag 2 (regnearket) er de forslåede indsatser angivet med nummerering 1-28. I dette bilag er indsatserne uddybende beskrevet:

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne

Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning

Læs mere

Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev. Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.

Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev. Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev. Notat Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74340303 9. november 2013 Sagsident: 11/30814

Læs mere

Folkesundhed i et kommunalt perspektiv. Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet

Folkesundhed i et kommunalt perspektiv. Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet Folkesundhed i et kommunalt perspektiv Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet Hvorfor sundhed og forebyggelse? Sundhed er at have det godt, være rask,

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Temarapport om røg. i Aalborg Kommune. - Status på aktiviteter og indsatser på røgområdet 2015

Temarapport om røg. i Aalborg Kommune. - Status på aktiviteter og indsatser på røgområdet 2015 Temarapport om røg i Aalborg Kommune - Status på aktiviteter og indsatser på røgområdet 2015 Maj 2015 Indhold Formål...3 Status i Aalborg Komune...3 Lovgivning og særregler i Aalborg Kommune...6 Forebyggelsespakken

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk

Læs mere

Bilag til Sundhedspolitik, samlet udmøntningsplan for 2014 og 2015

Bilag til Sundhedspolitik, samlet udmøntningsplan for 2014 og 2015 Bilag til Sundhedspolitik, samlet udmøntningsplan for og Arbejdsmarkedsområdet I tæt dialog med Center for Arbejdsmarked har Center for Sundhed udarbejdet udkast til en samlet udmøntningsplan - primært

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Nyborg Strand 8. oktober 2009. Hanne Pedersen Børnefamiliesagkyndig

Nyborg Strand 8. oktober 2009. Hanne Pedersen Børnefamiliesagkyndig Nyborg Strand 8. oktober 2009 Vi har et fælles ansvar Formål med temadagen At få børn i familier med alkoholproblemer sat på dagsordenen, også politisk At projektets ideer bliver forankret i kommunen

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse

Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

Afdækning af tilbud og initiativer til fremme af god mental sundhed, og forebyggelse af dårlig mental sundhed hos børn og unge i Region Syddanmark.

Afdækning af tilbud og initiativer til fremme af god mental sundhed, og forebyggelse af dårlig mental sundhed hos børn og unge i Region Syddanmark. Afdækning af tilbud og initiativer til fremme af god mental sundhed, og forebyggelse af dårlig mental sundhed hos børn og unge i Region Syddanmark. FORMÅL OG VEJLEDNING Formål Det overordnede formål med

Læs mere

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. Punkt 7. Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. 2010-41658. Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling fremsender til byrådets orientering status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Læs mere

Sundhedsafdelingens strategi og indsatser 2015-2016

Sundhedsafdelingens strategi og indsatser 2015-2016 Sundhedsafdelingens strategi og indsatser 2015-2016 Vision - en sund og livsglad kommune! Tønder Kommunes vision for sundhedspolitikken er: Tønder Kommune vil være kendt for en nyskabende og livsglad tilgang

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen.

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. Punkt 5. Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. 2012-48804. Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig udvikling

Læs mere

VARDE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsteamet Social og Sundhedsafdelingen SKOLESUNDHEDSPROFILEN

VARDE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsteamet Social og Sundhedsafdelingen SKOLESUNDHEDSPROFILEN SKOLESUNDHEDSPROFILEN PRÆSENTATION Børn, Forebyggelse og Trivsel Louise Thastrup Børn og Læring: Søren Meinert Skousen Mette Matthisson Sundhed og Rehabilitering: Mai Bjørn Sønderby Sara Møller Olesen

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018. Sundhedspolitik 2015-2018, godkendt november 2014 l 1

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018. Sundhedspolitik 2015-2018, godkendt november 2014 l 1 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018 Sundhedspolitik 2015-2018, godkendt november 2014 l 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VORDINGBORG KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 3 SUNDHED HAR VI ALLE ET PERSONLIGT FORHOLD TIL 4 VISION 5 DER ER

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015

Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015 Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015 Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne : rundniveau U: Udviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Frekvensrapport af afdækning KRAM

Frekvensrapport af afdækning KRAM Frekvensrapport af afdækning KRAM Ringsted Kommune Nedenfor ses en samlet oversigt over frekvenser og bemærkninger for alle besvarelser. Læg mærke til, at hvis der ikke er skrevet uddybende bemærkninger

Læs mere

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Hvordan er det gået med kommunernes implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker?

Hvordan er det gået med kommunernes implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker? Hvordan er det gået med kommunernes implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker? 12. november 2015 Morten Hulvej Rod, Nanna Schneekloth Christiansen, Katia Keglberg Hærvig,

Læs mere

Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet

Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet Ringsted Kommune Sundheds Spydspids Daginstitution - Fristedet Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet Som spydspids på Daginstitutionsområdet, er vi stolte af at kunne sige, at vi arbejder hen imod

Læs mere

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL SUNDHED OG TRIVSEL: ET MÅL I SIG SELV, ET MIDDEL TIL LÆRING At være sund og trives handler om at have det godt fysisk,

Læs mere

Forebyggelsesmidler 2018

Forebyggelsesmidler 2018 Forebyggelsesmidler 2018 Indsats Problemstilling Metode Målsætning jf. 1: Styrket indsats for overvægtige børn og deres familier Sundhedsplejerskerne i skolesundhedstjenesten udfører opsporing af overvægt

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Side 1 af 21 HYNG-EAZH-XCSF E-mail erik.petersen@egekom.dk HYNG-EAZH-XCSF HYNG-EAZH-XCSF Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats - arbejdet med forebyggelsespakkerne og Anbefalinger for forebyggelsestilbud

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C

Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C KOMMNE SOLRØD FOREBYELSE Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C : rundniveau : dviklingsniveau Anbefalinger til kommunerne Niveau Ansvarlig Ja ndervejs 1. Rammer Kommunal tobakspolitik

Læs mere

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord ved udvalgsformanden...3 Vision for kommunens sundhedsindsats...3 Indledning...4 Metode...5 Fra til Handleplan...5

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Bilag 1: Oversigt og status på forebyggelsespakkerne

Bilag 1: Oversigt og status på forebyggelsespakkerne Bilag 1: Oversigt og status på forebyggelsespakkerne Tobak Overblik og status Kommunal tobakspolitik G Personale Ej strategi for implementering af handleplaner Røgfrie miljøer indendørs G Personale Røgfri

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1 januar 2016

Nyhedsbrev Nr. 1 januar 2016 Tilbud i Sundhedshuset Vægttabstilbud Vi tilbyder vejledning, når du gerne vil: - gøre noget ved din vægt - stoppe med at ryge - i gang med motion - spise sundere - eller ønsker en samtale om hvordan du

Læs mere

Forslag til indsatser i Sundhedspolitikkens årsplan Social og Sundhedsudvalget 14. Januar 2019

Forslag til indsatser i Sundhedspolitikkens årsplan Social og Sundhedsudvalget 14. Januar 2019 Forslag til indsatser i Sundhedspolitikkens årsplan 2019 Social og Sundhedsudvalget 14. Januar 2019 Afsæt for årsplan 2019 2017 Sundhedsudvalget prioriterer et fokus på alkohol og tobak herunder kortlægning

Læs mere

Høringsskema Kommunerne. Forebyggelsespakke j.nr. 1-1010-104/9

Høringsskema Kommunerne. Forebyggelsespakke j.nr. 1-1010-104/9 Høringsskema Kommunerne Forebyggelsespakke j.nr. 1-1010-104/9 Ambitionsniveau i forebyggelsespakken I hvor høj grad kan forebyggelsespakken bidrage til en ledelsesmæssig prioritering af sundhedsfremme-

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau

Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Anbefaling U Udbredelse af røgfri miljøer gennem opsøgende indsats Kommunen iværksætter en opsøgende og systematisk indsats

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik

Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik Punkt 4. Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik 2019-22 2018-090901 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender handleplan i relation til Sundhedspolitik

Læs mere

Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14

Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14 Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Oktober 2014 Resume Der blev i budget 2011 afsat 4 mio. i 2011 og 5 mio. om året fra

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere