Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge"

Transkript

1 Handleplaner til Alkoholpolitisk strategi Med udgangspunkt i den Alkoholpolitiske strategi er udarbejdet en række forslag til konkrete handleplaner, der forankres fælles på tværs af alle direktørområder eller særskilt indenfor et enkelt eller flere direktørområder. Forslagene er udarbejdet af alkoholkoordinationsudvalget efter input fra workshop-deltagere på tværs af direktørområder samt eksterne interessenter. Handleplaner fælles alle direktørområder Vedrørende Alkoholpolitisk strategi, mål 1: Sikring af overordnet koordinering på alkoholområdet samt mål 5: Indsatser omkring begrænsning af tilgængelighed: Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge Handleplan 2: Tværgående kommunale temamøder samt debatmøder ifht. restaurationer, erhvervsliv, foreninger osv. Vedrørende Alkoholpolitisk strategi, mål 2: Kvalificering af alkoholområdet: Handleplan 3: Etablere fast kursustilbud omkring alkoholproblemer Handleplan 4: Udarbejdelse af handlevejledning til medarbejdere med borgerkontakt Vedrørende Alkoholpolitisk strategi, mål 3: Øget fokus på borgere, der ikke allerede er kendt af det kommunale system: Handleplan 5: Let adgang til information om alkoholproblemer og tilbud om støtte-muligheder målrettet dels overforbrugere, misbrugere og pårørende, dels fagpersoner i og udenfor kommunen Vedrørende Alkoholpolitisk strategi, mål 4: Øget samarbejde med eksterne aktører Handleplan 6: Netværkssamarbejde mellem kommunen og en eller flere idrætsforeninger Handleplan direktørområderne Børn og Unge + Kultur, Plan og Erhverv Vedrørende Alkoholpolitisk strategi, mål 5: indsatser omkring begrænsning af tilgængelighed: Handleplan 7: Sidste skoledag ifht. kommunens eventuelle opgave Handleplan direktørområderne Kultur, Plan og Erhverv Vedrørende Alkoholpolitisk strategi, mål 5: indsatser omkring begrænsning af tilgængelighed: Handleplan 8: Alternativer til alkohol, f.eks. events

2 Handleplaner direktørområdet Social og Sundhed Vedrørende Alkoholpolitisk strategi, mål 6: Særligt fokus på rådgivnings- og behandlingstilbud til unge: Handleplan 9: Særlig indrettet rådgivnings- og behandlingstilbud til unge Uddybning af handleplaner fælles alle direktørområder Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge Aktiviteter/handlinger En tidligere kortlægning af alkoholområdet viste en del sammenfald i opgaver og problemstillinger ifht. alkohol- og rusmiddelområderne. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at udvide det nuværende tværfaglige alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge (ca årige). Udvalget vil have effektivisering af koordineringen i fokus. Udvidelsen vil ikke omfatte flere deltagere, da SSP-området og rusmiddelbehandling for unge allerede er repræsenteret ved de nuværende deltagere. Derudover lægges op til ad hoc inddragelse af relevante aktører i og udenfor kommunen fx ungdomsuddannelser og idrætsforeninger. Ad hoc tilknyttelsen er der gode erfaringer med fra en tidligere Rusmiddelfølgegruppe, hvori både kommunalt ansatte og eksterne aktører indgik. Relevante aktører fra denne gruppe vil blive forsøgt ad hoc tilknyttet det fremtidige alkoholkoordinationsudvalg. Foråret 2010: Plan for udvidelsen, aktører, formål, effektiviserede arbejdsgange osv. Foråret 2010: Plan for koordinering med SSP-udvalget Vinter 2010: Evaluering og opfølgning på effektiviseringsplaner ifht. udvalgets hidtidige og fremtidige arbejde Nuværende deltagere: Social og Sundhed; Børn og unge; Kultur, Plan og Erhverv samt Økonomidirektørens område (Jobcentret) Alkoholkoordinationsudvalget vil stå for koordinering af indsatser på området, både vedrørende borgerrettede indsatser og indsatser rettet mod fagpersoner jf. den Alkoholpolitiske strategi og tilhørende handleplaner. Udvidelsen omkring rusmiddelområdet ifht. unge koordineres med SSPudvalgets arbejde. Evt. kan udvidelsen føre til mindre ad hoc arbejdsgrupper indenfor fx målgrupper eller rusmidler/alkohol - Alkoholkoordinationsudvalget mødes ca. 4 gange årligt med deltagere fra alle de ønskede områder. Hertil kan komme møder i mindre arbejdsgrupper - Koordinering ifht. relevante øvrige organiseringer fx SSP-udvalget for at opnå den ønskede effektivisering - Kortlægning over alkoholområdet opdateres årligt. Efter indkøringsperiode ifht. udvidelsen til rusmiddelområdet udbygges kortlægningen til også at medtage indsatser for unge på

3 rusmiddelområdet - Implementering af indsatser i Alkoholpolitisk strategi og tilhørende handleplaner koordineres mellem de berørte områder. Overlap ifht. rusmiddelområdet indtænkes i dette arbejde 4 møder årligt a ca. 2 timer + mødeforberedelse Hertil alkoholkoordinators arbejdstid ifht. forarbejde og løbende opgaver/udvikling fx kortlægningsrapport og evaluering af implementerede indsatser og handleplaner Det nuværende alkoholkoordinationsudvalg, fælles alle direktørområder. Formandskab og sekretærfunktion varetages i socialafdelingen. Handleplan 2: Tværgående kommunale temamøder samt debatmøder ifht. restaurationer, erhvervsliv, foreninger osv. Aktiviteter/handlinger For at sikre et tværkommunalt fokus på igangsættelse og implementering af handleplanerne arrangeres en række temamøder som opfølgning på tværfaglig workshopdag (i forbindelse med udarbejdelsen af handleplaner). Temamødernes sigte er netværksdannelse på tværs af kommunen, samarbejde og koordination ifht. alkohol ved at lægge op til faglig sparring og erfaringsudveksling mellem deltagerne for derigennem at øge kendskabet til de forskellige områder indenfor alkoholområdet. 2010: Temamøde omkring igangsættelse af handleplaner 2011: Temamøde om kvalificering og implementering af handleplaner, erfaringsudveksling osv. For at sikre en fortsat debat omkring tilgængelighed af alkohol for unge i Svendborg arrangeres ligeledes en række debatmøder som opfølgning på en række tværkommunale debatmøder om trygt natteliv for unge med deltagelse af restaurationsbranchen, foreninger, bevillingsnævn m.fl. Debatmødernes sigte er en fastholdelse af debatforum for disse aktører samt et øget samarbejdet mellem disse aktører. Dette kan med tiden ske fx ved en udvidelse af et eksisterende Tryg i natten-samarbejde mellem SSP, politiet og restauratørerne, til også at omfatte fx ungdomsuddannelser og kollegier. 2010: Debatmøde som opfølgning på række tværkommunale debatmøder 2011: Debatmøde med sigte på udvidelse af Tryg i natten-samarbejde Det nuværende alkoholkoordinationsudvalg står for planlægning af temamøderne og debatmøderne ifht. form og indhold Deltagelse i temamøderne vil være relevante for frontpersonale samt administrative medarbejdere fra kommunen. Hertil kommer frivillige sociale organisationer

4 Deltagere i debatmøder vil være restauratører, bevillingsnævn, ungdomsuddannelser, kollegier, SSP, Natteravnene m.fl. - Temamøderne afholdes som planlagt med et forventet deltagerantal på ca Temamøderne bidrager til et øget kendskab og opbakning til den Alkoholpolitiske strategi og arbejdet med implementering af de tilhørende handleplaner - Debatmøderne afholdes som planlagt med et forventet deltagerantal på ca Debatmøderne bidrager til øget debat omkring tilgængelighed af alkohol og et trygt natteliv for unge i Svendborg. - Debatmøderne fører til en udvidelse af det eksisterende Tryg i nattensamarbejde Temamøder a ca. 3 timers varighed Debatmøder a ca. 3 timers varighed Hertil kommer planlægningen i alkoholkoordinationsudvalget Økonomi: 2 X 5000 kr. til afholdelse af temamøder (Der forventes dog puljestøtte fra Sundhedsstyrelsen til afholdelse af debatmøderne) Det nuværende alkoholkoordinationsudvalg, fælles alle direktørområder Handleplan 3: Etablere fast kursustilbud omkring alkoholproblemer Aktiviteter/handlinger Tilbud om uddannelse af relevante medarbejdere ifht. at se og håndtere borgere med alkoholproblemer. Etablere fast kursustilbud på 4 timer, der udbydes kontinuerligt med mulighed for fleksibel afholdelse tilrettelagt efter den enkelte afdeling. Forår 2010: Undersøgelse af ønsker og behov for indhold i kurset, muligheder for gennemførelse osv. Efterår 2010: Kursustilbuddet opstartes Forår 2011: Opfølgning på kursusdeltagelse og -udbytte Alkoholbehandlingen som underviser Alkoholkoordinator står for undersøgelse af behov samt opfølgning på kurser Medarbejdere i kommunen med borgerkontakt - 1 gang om måneden afholdes kurset, ca. 20 deltagere pr. gang - Alle relevante medarbejdere har grundkursus i 4 timer (i løbet af 3-5 år) - Viden fra kurset anvendes efterfølgende i det daglige arbejde - Når alle relevante medarbejdere har grundkursus, fastholdes kursustilbuddet til nyansatte 2 gange årligt, ca. 20 deltagere pr. gang Indenfor eksisterende økonomiske rammer 10 kurser årligt a 4 timer: Ca kr. til undervisning Brugerbetaling: 100 kr. pr. deltager betales af den enkelte afdeling

5 Eventuelle udgifter til vikardækning for medarbejdere på kursus Hertil kommer alkoholkoordinators arbejdstid Nuværende alkoholkoordinationsudvalg, fælles alle direktørområder Handleplan 4: Udarbejdelse af handlevejledning til medarbejdere med borgerkontakt Aktiviteter/handlinger Der udarbejdes handlevejledninger til medarbejdere med borgerkontakt: Hvornår og hvordan spørger man ind til alkoholforbrug, hvordan hjælper man borgere med alkoholproblemer videre i systemet. De enkelte /institutioner har forskelligt udgangspunkt og borgerkontakt, derfor tilrettelægges handlevejledningerne efter de enkelte /institutioner. Der tages udgangspunkt i eksisterende materiale og redskaber. Handlevejledninger udarbejdes i overensstemmelse med indholdet i det planlagte kursustilbud (handleplan 3). Forår/sommer 2010: Undersøgelse af behov og ønsker for forskellige handlevejledninger Sommer/efterår: Udarbejdelse af handlevejledninger påbegyndes Vinter/forår 2011: Handlevejledninger forventes færdige Sommer 2011: Opfølgning på anvendelse og udbytte af handlevejledninger Alkoholkoordinator faciliterer processen. Handlevejledninger udarbejdes for kommunale områder med direkte borgerkontakt fx Familieafdelingen, Jobcentret, dagtilbud og skoler, ældreområdet Medarbejdere med borgerkontakt. Borgere med alkoholproblemer samt deres pårørende - Handlevejledning er kendt af medarbejderne og anvendes. - Medarbejderne føler sig klædt på til at spørge ind til alkoholforbrug. - Der spørges systematisk ind til alkoholforbrug Primært alkoholkoordinators arbejdstid, men enkelte møder i de forskellige /institutioner Det nuværende alkoholråd, fælles alle direktørområder Handleplan 5: Let adgang til information om alkoholproblemer og tilbud om støttemuligheder målrettet dels overforbrugere, misbrugere og pårørende, dels fagpersoner i og udenfor kommunen Aktiviteter/handlinger En kortlægning af alkoholområdet i kommunen har vist et stort behov for bedre overblik over både kommunale og private tilbud (fx frivillige sociale organisationer) indenfor alkoholrådgivning og -behandling. Samtidig er antallet af borgere i egentlig alkoholbehandling lavt ifht. det statistisk forventede antal borgere med overforbrug, hvorfor der ønskes lettere adgang til information om alkohol og støttemuligheder både direkte til borgerne og indirekte igennem ansatte i kommunen, praktiserende læger osv.

6 En lettere adgang til information skabes fx via: - Folder: Pixi-oversigt over tilbud, målrettet borgere + målrettet ansatte i kommunen med borgerkontakt - Kommunens hjemmeside og intranet: Let tilgængelig oversigt målrettet borgere + målrettet ansatte i kommunen - www. Visinfosyd.dk: Oversigt målrettet praktiserende læger m.fl. Sommer 2010: Udarbejdelse af materialer og distribuering - Udarbejdelse: Alkoholkoordinator - Opdatering: Det nuværende alkoholkoordinationsudvalg - Formidling af eventuelle foldere: De enkelte /institutioner, biblioteker samt foreninger og frivillige sociale organisationer Borgere med alkoholoverforbrug, misbrugsproblemer og pårørende. Ansatte i kommunen, praktiserende læger m.fl. - Øget kendskab til tilbud både blandt ansatte i kommunen og borgere. - Jævnlig opdatering af indhold, kontaktpersoner osv. nævnt i oversigterne. - Flere henvendelser til de forskellige tilbud Alkoholkoordinators arbejdstid Alkoholkoordinator udarbejder oversigten, kontaktpersoner på de forskellige områder nævnt i oversigten (både kommunale og private tilbud) er ansvarlige for at meddele eventuelle ændringer Nuværende alkoholkoordinationsudvalg, fælles alle direktørområder Handleplan 6: Netværkssamarbejde mellem kommunen og en eller flere idrætsforeninger Aktiviteter/handlinger Der indgås partnerskab med en række udvalgte idrætsforeninger for herigennem at sætte fokus på bedre alkoholfrie fritidstilbud til de unge samt trænernes ansvar som rollemodeller. De involverede idrætsforeninger skal på forhånd have egen motivation for at deltage. Hermed sikres et godt procesforløb, hvor der sættes fokus på branding af de rollemodel-idrætsforeninger, der tager afstand fra alkoholkulturens sammenblanding med idrætsforeningerne. Februar 2010: Ide-møde med kommunale fritidskonsulenter, DGI og SIS (Svendborg Idrætssamvirke) om puljeansøgning til Sundhedsstyrelsen omkring netværkssamarbejdet Forår/sommer 2010: Planlægning af proces, udvælgelse af egnede idrætsforeninger Efterår 2010: Møde med bestyrelser + opstartsmøde for trænere og forældre fra udvalgte idrætsforeninger Vinter/forår 2011: Proces med de enkelte idrætsforeninger: Udarbejdelse af trivsels/alkoholpolitik og kursustilbud til trænere og forældre Forår 2011: Eksponering af de udvalgte idrætsforeninger via lokale medier og evt. inspirationsfolder til andre foreninger Sommer/efterår 2011: Opfølgning på kurser og alkoholpolitikker

7 - Ansatte i kommunen (fritidsområdet) - Udvalgte idrætsforeninger - Paraplyorganisationer fx Frivilligrådet, DGI, Folkeoplysningsudvalget Unge idrætsudøvere, deres forældre og trænere i udvalgte idrætsforeninger De udvalgte idrætsforeninger deltager i møder og kurser, og udarbejder alkoholpolitik i samarbejde med kommunen Indsatsen er betinget af økonomisk puljestøtte fra Sundhedsstyrelsen, og sker således uden omkostninger for kommunen Alkoholkoordinators arbejdstid samt møder med kommunens fritidsafdeling Nuværende alkoholkoordinationsudvalg, fælles alle direktørområder I samarbejde med fritidsafdelingen, DGI og udvalgte idrætsforeninger Uddybning af handleplan direktørområderne Børn og Unge + Kultur, Plan og Erhverv Handleplan 7: Sidste skoledag ifht. kommunens eventuelle opgave Aktiviteter/handlinger Ved arrangementet omkring Sidste skoledag har der de sidste år været drøftet kommunens eventuelle opgave ifht. dette og hvorledes de unges alkoholforbrug kunne mindskes denne dag. Denne drøftelse formaliseres i et samarbejde med skolerne og eventuelt også forældrene. Forår/sommer 2010: Der udarbejdes oplæg til drøftelse med skolerne Efterår 2010: Drøftelse tages med skolerne igennem SSP-samarbejdet Forår 2011: Eventuelle ændringer ifht. kommunens rolle til Sidste skoledag igangsættes SSP-samarbejdet i samarbejde med Kultur og Fritidsafdelingen De unge på sidste skoledag, deres forældre og skolerne - Afklaring om kommunens eventuelle rolle ifht. Sidste skoledag - På sigt: Alternative alkoholfrie arrangementer på Sidste skoledag medfører et mindsket alkoholforbrug Indenfor eksisterende rammer Kultur og Fritidsafdelingen, Ungdomsskolen og SSP, direktørområderne Kultur, Plan og Erhverv samt Børn og Unge Uddybning af handleplan direktørområdet Kultur, Plan og Erhverv

8 Handleplan 8: Alternativer til alkohol, f.eks. events Aktiviteter/handlinger Alternativer til alkohol: Events, der fokuserer på alternativer til de unges alkoholkultur - Fx koncerter, danse-arrangementer o.lign - Fx stand-up, underholdning o.lign - Fx klub-arrangementer - Fx samarbejde med idrætsforeninger omkring ungdomsuddannelsernes intro-ture Arrangeres løbende i regi af Ungdomsskolen og Kultur og Fritidsafdelingen Kultur og Fritidsafdelingen i samarbejde med ungdomsskolen/-klubber, restaurationer, SIS, folkeskoler, friskoler, ungdomsuddannelser m.fl. Ungdomsskole: årige SIS: årige - Events gennemført fx koncerter god musik/underholdning - Fremmødet er tilfredsstillende ifht. arrangementernes størrelse - De unge får igennem arrangementerne øget kendskab til alkohol/rusmidler Indenfor eksisterende rammer Fundraising og brugerbetaling ved større arrangementer Kultur og Fritidsafdelingen, Ungdomsskolen og SSP, direktørområdet Kultur, Plan og Erhverv Uddybning af handleplaner direktørområdet Social og Sundhed Handleplan 9: Særlig indrettet rådgivnings- og behandlingstilbud til unge Aktiviteter/handlinger Kortlægning af alkoholområdet i kommunen har vist et behov for et mere målrettet rådgivnings- og behandlingstilbud til de unge, da andelen af unge under 25 i Alkoholbehandlingen Svendborg er forsvindende lille ifht. det statistisk forventede antal unge med alkoholproblemer. Tilbuddet kunne fx være et pilotprojekt omkring et formaliseret opkvalificeret samarbejde mellem Børn og Ungeområdet, Jobcentret og Socialområdet, fx Ungdomsrådgivningen, SSP og behandlingsinstitutionerne. Den foreløbige handlingsplan vil tage udgangspunkt i behovet for en afdækning af behov og muligheder. I 2011 udarbejdes uddybende handleplan og tidsplan for indsatsen Alkoholbehandlingen, socialafdelingen (i samarbejde med Jobcentret og Børn og Unge-området) Unge ml år med et uhensigtsmæssigt og problematisk forbrug af alkohol (med fysiske, psykiske og sociale følger) - Behov og muligheder for særlig målrettet indsats afdækkes - Projektbeskrivelse til konkret pilotprojekt/målrettet indsats udarbejdes - På sigt: Gennemførelse af pilotprojekt og evaluering ifht. fremtidig drift Inden for eksisterende rammer

9 Det nuværende alkoholkoordinationsudvalg sætter processen i gang Socialafdelingen, direktørområdet Social og Sundhed

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012 1. Organisering af det alkoholpolitiske forebyggelsesarbejde At forebyggelsesarbejdet på alkoholområdet organiseres systematisk og forankres politisk og ledelsesmæssigt så det kan gøre en forskel. 1a.

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Nyborg Strand 8. oktober 2009. Hanne Pedersen Børnefamiliesagkyndig

Nyborg Strand 8. oktober 2009. Hanne Pedersen Børnefamiliesagkyndig Nyborg Strand 8. oktober 2009 Vi har et fælles ansvar Formål med temadagen At få børn i familier med alkoholproblemer sat på dagsordenen, også politisk At projektets ideer bliver forankret i kommunen

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Organisering af arbejdet

Organisering af arbejdet Organisering af arbejdet Ærø Kommune Langeland Kommune Svendborg Kommune Projektstyregruppe Tværfagligt alkoholråd Ærø Tværfagligt alkoholråd Langeland Tværfagligt alkoholråd Svendborg Alkoholkoordinator

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN 30-08- 2013 VEJEN KOMMUNE Status på indsatserne I nærværende rapport fremstilles, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de indsatser,

Læs mere

Beskrivelse af prioriterede indsatser i alkoholpolitisk handleplan for Langeland

Beskrivelse af prioriterede indsatser i alkoholpolitisk handleplan for Langeland Beskrivelse af prioriterede indsatser i alkoholpolitisk handleplan for Langeland Den alkoholpolitiske handleplan indeholder en lang række forslag til supplerende indsatser indenfor alkoholområdet. Det

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Alkoholforebyggelse i et bredt samarbejde

Alkoholforebyggelse i et bredt samarbejde Alkoholforebyggelse i et bredt samarbejde Hvorfor Hvordan Hvad har vi fået ud af det? Afslutningskonference Projekt Alkoholforebyggelse i kommunen København, Januar 2012 Winni Grosbøll, Borgmester, Bornholms

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Fanø Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS -ALKOHOLFOREBYGGELSE

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS -ALKOHOLFOREBYGGELSE CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS -ALKOHOLFOREBYGGELSE Marts 2019 Eva Michelle Burchard Center for Forebyggelses i praksis Formål: Formidle viden om vidensbaserede forebyggelsesindsatser Understøtte implementering

Læs mere

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Alkoholforebyggelse i kommunen Temadag, 27. oktober 2010 Nationalmuseet Disposition Alkoholpolitiske målsætninger på Bornholm 3 eksempler på tværgående

Læs mere

Alkohol- og rusmiddelforebyggelse

Alkohol- og rusmiddelforebyggelse Vedligeholdt af driftsindsats Målgrupper Alkohol- og rusmiddelforebyggelse 2018- Strategiske udfordringer Målsætninger Tiltag Hvornår Status/opfølgning Børn i familier med alkoholproblemer 140.000 børn

Læs mere

1.0 Baggrund. 2.0 Formål

1.0 Baggrund. 2.0 Formål 1.0 Baggrund Den danske alkoholkultur giver mange sundhedsmæssige og sociale problemer. I Danmark har der tidligere været en forestilling om, at den bedste måde at give unge fornuftige alkoholvaner var

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

SST-krav vs. målgruppeopdeling

SST-krav vs. målgruppeopdeling SST-krav vs. målgruppeopdeling Tilgængelighed (udbudsreducerende indsatser) Professionelle funktioner (sagsbehandlere, sundhedspleje osv.) Institutioner (skoler, væresteder, sportshaller osv.) Den kommunale

Læs mere

Kommuneprojektets baggrund. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse

Kommuneprojektets baggrund. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Kommuneprojektets baggrund Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Hvorfor skal vi lave et kommuneprojekt om alkohol? I Alkohol - et kæmpeproblem for folkesundheden og går ud over mange uskyldige:

Læs mere

den kommunale indsats

den kommunale indsats den kommunale indsats det NATioNAlE CENTER FoR undervisning i NATuR, TEkNik og SuNdHEd Dette er en kort præsentation af NTS-centerets strategi for indsatsen på det kommunale område. Den er tænkt som en

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015 1 of 6 Vision i alkoholpolitik 1. Det skal være let at tage det sunde alkoholvalg 2. Alle, der berøres af et alkoholproblem, skal tilbydes hjælp til at håndtere dette Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

Bilag A Status på flagskibe. Netværk: Fællesskab i bevægelse

Bilag A Status på flagskibe. Netværk: Fællesskab i bevægelse Netværk: Fællesskab i bevægelse Et ønske om at nedsætte ensomhed for udviklingshæmmede i egen bolig da deres tilbud fra kommunen er begrænset til besøg i eget hjem, hvilket ikke understøtter behovet for

Læs mere

Hvornår (tidsramme/milepælsplan)?: Vi fortsætter samarbejdet med sundhedsplejersken omkring det generelle forebyggende arbejde.

Hvornår (tidsramme/milepælsplan)?: Vi fortsætter samarbejdet med sundhedsplejersken omkring det generelle forebyggende arbejde. TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN Når vi taler om institutioner tænker vi bl.a.: dagpleje, vuggestue, børnehuse, skoler, klubber m.m. Målsætning 0-6 år Rusmidler, rygning og alkohol Vi vil arbejde

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik for sundhed og trivsel Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Stofpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Stofpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Stofpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes stofpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens institutioner.

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Socialstyrelsen har fra efteråret 2013 brug for 2-3 indsatskommuner, der ønsker at medvirke i afprøvning og evaluering af en række metoder og

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Vidensråd for forebyggelse d. 26. august Trygt Natteliv. Rusmiddelpolitik

Vidensråd for forebyggelse d. 26. august Trygt Natteliv. Rusmiddelpolitik Vidensråd for forebyggelse d. 26. august 2019 Trygt Natteliv Rusmiddelpolitik Trygt Natteliv i Historik Startede som et pilotprojekt i 2003 i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd Trygt Natteliv blev

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF ALKOHOL

TIDLIG OPSPORING AF ALKOHOL TIDLIG OPSPORING AF ALKOHOL ERFARINGER FRA OPKVALIFICERING AF FRONTMEDARBEJDERE I ODENSE KOMMUNE v/ Christina Hjørnholm - chhjn@odense.dk TIDLIG OPSPORING & KORT RÅDGIVENDE SAMTALE To sporet pilotprojekt

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M.

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015 Lene Dørfler og Eva M. Burchard Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

NÅR FORÆLDRE AKTIVT TAGER MEDANSVAR FOR TRIVSLEN PÅ SKOLEN. Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED

NÅR FORÆLDRE AKTIVT TAGER MEDANSVAR FOR TRIVSLEN PÅ SKOLEN. Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED NÅR FORÆLDRE AKTIVT TAGER MEDANSVAR FOR TRIVSLEN PÅ SKOLEN Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED Sammen mod mobning Indledning Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter trivselserklæringen.

Læs mere

Aalborg Kommunes. Rusmiddelpolitik

Aalborg Kommunes. Rusmiddelpolitik Aalborg Kommunes Rusmiddelpolitik Indholdsfortegnelse Forord side 3 Indledning til politikken side 4 Alkohol og andre rusmidler i tal side 6 Aalborg Kommunes rolle på rusmiddelområdet side 8 Visioner side

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Frist for indsendelse af ansøgning 2. februar 2009 Skemaet sendes til cff@sst.dk og Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse.

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse. Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er at skabe et godt hverdagsliv for alle borgere i Aalborg Kommune. Det drejer sig blandt andet om at gøre en særlig indsats for borgere med svære

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Indsatser der virker Faglige anbefalinger til den kommunale indsats til fremme af børns sundhed

Indsatser der virker Faglige anbefalinger til den kommunale indsats til fremme af børns sundhed Indsatser der virker Faglige anbefalinger til den kommunale indsats til fremme af børns sundhed Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Nødvendigt at styrke sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Grib Chancen til et lettere liv

Grib Chancen til et lettere liv Grib Chancen til et lettere liv Slutevaluering 09/41469 Mette Bang Andersen Baggrund Grib Chancen er et fælles fynsk projekt, der har til formål, at igangsætte vedvarende aktivitetstilbud med motion og

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop... Side 1 af 39 V565-LXZ9-GPYN Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail post@frederikshavn.dk Region Nordjylland region Hovedstaden Nordjylland Midtjylland Sjælland Syddanmark Kommune Frederikshavn

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Ambassadør for medborgerskab i praksis

Ambassadør for medborgerskab i praksis Projektbeskrivelse til ansøgningen Ambassadør for medborgerskab i praksis (puljen Øget sammenhængskraft ) 19.9.2011/Berit Rosenkilde Ambassadør for medborgerskab i praksis 1. Generelle oplysninger Ansøgers

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Den Fælles Organisation

Den Fælles Organisation Den Fælles Organisation Det Danske Spejderkorps Introduktion Den fælles organisation er betegnelsen for det samlede felt af frivillige og ansatte, der arbejder med drifts- og udviklingsdelen for hele Det

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

TEMADAG OM EN MERE HENSIGTSMÆSSIG ALKOHOLKULTUR HVAD KAN KOMMUNEN GØRE?

TEMADAG OM EN MERE HENSIGTSMÆSSIG ALKOHOLKULTUR HVAD KAN KOMMUNEN GØRE? TEMADAG OM EN MERE HENSIGTSMÆSSIG ALKOHOLKULTUR - HVAD KAN KOMMUNEN GØRE? TEMADAG OM EN MERE HENSIGTSMÆSSIG ALKOHOLKULTUR HVAD KAN KOMMUNEN GØRE? November 2018 Eva Michelle Burchard og Anette Thorsmark

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEMADAG OM BEDRE SAMARBEJDE MED UNGDOMSUDDANNELSER OM UNGES TRIVSEL OG SUNDHED

VELKOMMEN TIL TEMADAG OM BEDRE SAMARBEJDE MED UNGDOMSUDDANNELSER OM UNGES TRIVSEL OG SUNDHED VELKOMMEN TIL OM BEDRE SAMARBEJDE MED UNGDOMSUDDANNELSER OM UNGES TRIVSEL OG SUNDHED UNDERVISNING DEN 16. MAJ IMPLEMENTERING AF VIDESBASEREDE ANBEFALINGER I KOMMUNER Center for Forebyggelse i praksis i

Læs mere

Forankring i Faxe Kommune

Forankring i Faxe Kommune Forankring i Faxe Kommune Alkoholforebyggelse i kommunen Sundhedsstyrelsens slutkonference den 10. januar 2012 Ved borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Hvad er status? Fakta om Faxe Kommune Overskridelse

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. 18.01.13 Tema Målgruppe Projektets navn Baggrund og vision for projektet Tidlig opsporring

Læs mere

Bilag til Sundhedspolitik, samlet udmøntningsplan for 2014 og 2015

Bilag til Sundhedspolitik, samlet udmøntningsplan for 2014 og 2015 Bilag til Sundhedspolitik, samlet udmøntningsplan for og Arbejdsmarkedsområdet I tæt dialog med Center for Arbejdsmarked har Center for Sundhed udarbejdet udkast til en samlet udmøntningsplan - primært

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

INSPIRATIONSHÆFTE ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats INSPIRATIONSHÆFTE ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Inspirationshæfte Alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

Referat Efterårsmøde i Alkoholtemagruppen

Referat Efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Temagruppe Alkohol Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dato: 11. december 2013 Referat Efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, DK - 5000 Odense, tlf. 6614

Læs mere

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Pædagogisk faglighed Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Hovedopgaven for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud er, at fremme trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

Principper for: Alkoholpolitik

Principper for: Alkoholpolitik Principper for: Alkoholpolitik Søndergård skole skal være aktivt medvirkende til, at elevernes alkoholdebut udskydes så længe som muligt. Blandt andet med basis i undersøgelser der viser, at det generelle

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 014 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen. - Dagcentret Kærhøj - Værkstedet Elemegade - Vejen støttecenter - Nørregadehus 73 - Nørregadehus 75 Nr. Målsætning

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat af Lokalrådsmøde for Holbæk kommune, torsdag den 19. juni 2014. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Orientering om kriminalitetsudviklingen

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Samtalen om alkohol i jobcentret. v/ Karen Jacobsen og Dorde Bendtsen

Samtalen om alkohol i jobcentret. v/ Karen Jacobsen og Dorde Bendtsen Samtalen om alkohol i jobcentret v/ Karen Jacobsen og Dorde Bendtsen Baggrund kommunens sundhedspolitik I Aalborg Kommune har vi de bedste rammer og betingelser for, at flest mulige borgere kan leve et

Læs mere

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om Ansvarlig udskænkning.

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om Ansvarlig udskænkning. Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om Ansvarlig udskænkning. Ved Helle Oldrup Jensen, Sundhedskonsulent, Holbæk kommune Hvorfor er det vigtigt at uddannelsesinsitutionerne deltager i samarbejdet?

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursusforløb for ressourcepersoner Modul 1 www.socialkvalitetsmodel.dk Kursusforløb for ressourcepersoner Modul 1 Program for dagen 10.00-10.10 Velkomst og introduktion

Læs mere