Bilag 1: Oversigt og status på forebyggelsespakkerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Oversigt og status på forebyggelsespakkerne"

Transkript

1 Bilag 1: Oversigt og status på forebyggelsespakkerne Tobak Overblik og status Kommunal tobakspolitik G Personale Ej strategi for implementering af handleplaner Røgfrie miljøer indendørs G Personale Røgfri matrikel U Personale Røgfrihed i arbejdstiden U Personale Røgfri matrikler for børn G Personale Udbredelse af røgfri miljøer gennem opsøgende indsats U Ej anliggende for AK Røgfri miljøer på ikke-kommunale arbejdspladser U Ej anliggende for AK Overholdelse af love og regler om salg af tobak U Ej anliggende for AK Nationale rygestoptilbud G Ældre & Sundhed Indgår i sundhedspolitikken Reaktive rygestoptilbud for alle borgere G Ældre & Sundhed Tilb. til særlige målgrupper, henv. alle videre Opsøgende rekruttering på udvalgte institutioner U Ældre & Sundhed Udbygning af samarbejde med praktiserende læger og sygehuse U Ældre & Sundhed Via patientforløbsprogrammerne, Sundhed.dk Iværksættelse af markedsføringsindsatser G Ældre & Sundhed Rekruttering og målgruppetilpassede tilbud G Ældre & Sundhed Opsøgende rekruttering i udvalgte boligområder U Ældre & Sundhed Opsøgende rekruttering på udvalgte arbejdspladser U Ældre & Sundhed Rygestoptilbud på væresteder U Ældre & Sundhed Understøtte nationale kampagner og information G Ældre & Sundhed Gennemføre selvstændige informationsindsatser U Ældre & Sundhed Information om nationale rygestoptilbud G Ældre & Sundhed Systematisk undervisning og forældremøder G Udbygge samarbejdet med lokale foreninger U Rygeforbud, kommunal matrikel Børn og unge informeres G Information i fritidsmiljøer G Ældre & Sundhed Information om love og regler G Sekretariatet Information til detailhandlen G Ældre & Sundhed Ej anliggende for AK Opsøgende informationsaktiviteter U Ældre & Sundhed Udskolingssamtale om tobak G Information og henvisning hos den kommunale tandpleje G Tandplejen Ikke systematisk Særlig indsats i forhold til gravide og barslende G Samarbejde med praktiserende læge G Ældre & Sundhed Til kronikere Udbygget samarbejde med praktiserende læge og sygehus U Ældre & Sundhed til kronikere, gravide. Ej til borgere i risiko for at udvikle kronisk sygdom Opsøgende indsatser i boligområder U Ældre & Sundhed 1

2 Alkohol Overblik og status Kommunal alkoholpolitik G Strategien bør beskrives i en samlet strategiplan Alkoholpolitik på kommunale arbejdspladser og institutioner G Personale Dialog ml. ungdomsuddannelsesinstitutioner G Alkoholpolitik på private arbejdspladser U Krav om alkoholpolitik ved leje af kommunens lokaler U Allerød Service AK håndhæver ikke lovkravet om ingen udskænkning til unge u/18 år. Etisk holdning. Nogle foreninger forholder sig til forbudet Ansvarlig udskænkning G Sekretariatet Ej fokus på tilgængelighed i restaurationsplanen Alkohollovgivning håndhæves U Sekretariatet Ej anliggende for AK Alkoholreklamer i byrummet U Plan Kontraktaftale med privat firma Kort rådgivende samtaler til borgere G Borgerservice Samtale tilbud til alle, henv. til NMC Differentierede alkoholbehandlingstilbud G Borgerservice Opsøgende medarbejder (udeholdet) Samspil mellem alkoholbehandling, socialforvaltning og G Borgerservice familiebehandling Information om regler for alkoholbehandling og tilbud G Borgerservice Mgl. revideret kvalitetsstandard Familieorienteret alkoholbehandling U Borgerservice Kontaktperson ved behov Implementering af kvalitetssystem U Borgerservice Ej systematisk Nationale informationskampagner G Ældre & Sundhed Frontpersonale informerer om kommunens tilbud G Ældre & Sundhed Information til detailhandel G Sekretariatet Ej anliggende for AK Forældremøder og inddragelse af forældre G Skole (SSP) Undervisning i folkeskolen G Skole (SSP) Udvidet indsats ved nationale kampagner U Ældre & Sundhed Tværkommunal alkoholkampagne Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale G Fælles Ikke systematisk, på vej via kompetenceudvikling Handlevejledninger G Udskolingssamtale om alkohol G Samarbejde om gravide og børnefamilier G Lovpligtigt Samarbejde med det regionale sundhedsvæsen U 2

3 Fysisk aktivitet - overblik og status Kommunal politik G Ældre & Sundhed Plan Integreret del af sundhedspolitikken og planstrategien, ej strategier for implementering af handleplan Fysisk aktivitet på tværs af r G (Ældre& Sundhed) Fælles Indsatser for fysisk aktivitet koordineres ikke på tværs af forvalt/virksomhederne Strategi for brug af fysiske omgivelser U Plan Adgang og tilgængelighed G Plan Gode idrætsfaciliteter, bevægelsesvenlige miljøer på vej for fysisk aktivitet G Skole Indendørs- og udendørsarealer og ældre U Plan Mangelfuld Indretning der fremmer bevægelse U Plan Undervejs - Byens plan, multibane, scene, cykelstier Skoler, SFO, F-og U klubber Strategi for idrætsundervisning G Skole AK følger de nationale læringsmål. Flere har "Løb og Læs" i indskolingen. Lynge skole har idræt og bevægelse som særligt indsatsområde Politik for fysisk aktivitet G Skole Udvidet indsats i skolen U Skole Se ovenstående svar Stillesiddende tid i SFO og klubber U Skole Kommunale arbejdspladser Informationsplatform på arbejdspladsen G Ældre & Sundhed Aktive arbejdsrutiner U Hovedudvalget Der stilles cykler til rådighed Vejledning om adfærdsændring U Hovedudvalget FH-Hallen Dagtilbud, skole, SFO og klubber Børns motorik G Skole Aktivitetsdage og temauger U Skole Samarbejde med idrætsforeninger U Allerød Service Indgår i fritidspolitikken, men er ikke implem. i praksis Fritid til fysisk inaktive borgere U Ældre & Sundhed til borgere med særlige behov U Ældre & Sundhed Sårbare ældre, overvægtige børn til børn med motoriske vanskeligheder U Familie På Skovvangsskolen er det tilbud til børn med store motoriske vanskeligheder. Blovstrød Idrætsforening har et Motorik og bold hold. Landsdækkende kampagner G Skole Arbejdspladser deltager i kampagner G Personale Vejledning i motorik U Familie Abelone, Familieafdelingen Oversigt over organiserede og uorganiserede aktiviteter U Ældre & Sundhed Sundhedstjenesten, ind- og udskolingsundersøgelser G Identifikation af børn med dårlig motorik og lavt aktivitetsniveau G 3

4 Plejebesøg hos ældre G Faldforebyggelsesindsats Sundhedstjenesten og hjemmebesøg U Spædbørn, indskolingsundersøgelse Mental sundhed overblik og status Kommunal politik for mental sundhed som en del af G Ældre & Sundhed Ej strategi for implementering af handleplaner sundhedspolitikken Sammenhængende børnepolitik G Skole/Dagtilbud På vej aktuelt er det politik for dagtilbud og for skole Tværgående kommunal indsats G Personale Indretning af uderum til fremme af trivsel G Plan I fokus - Ej tværgående indsats Integration af mental sundhed i kommunens øvrige sundhedsindsatser U Ældre & Sundhed Som en del af patientforløb (her måles på trivsel) og sundhedsplejens arbejde Hjemmebesøg af sundhedsplejerske G Forældreuddannelse U Tidlig indsats for sårbare familier U Børns trivsel i dagtilbud G Børns trivsel i skolen G Aktivering af unge ledige G Borgerservice Deltagelse i fritidsaktiviteter U Allerød Service Budget på kr til fam der ikke har råd til akt. til deres børn Forebyggelse af frafald på ungdomsuddannelser U Borgerservice Der tages kontakt den unge efter henv. Der holdes kontakt til den unde ind til afklaring/plan. Der er ansat en ungekoordinator. Reduktion af stress og fremme af trivsel på kommunale G Personale arbejdspladser Tilbagevenden til arbejde efter sygefravær G Personale Trivselsfremme for ældre i plejecentre og i hjemmeplejen G Ældre & Sundhed Aktivitetscenter, aktiviteter på plejecenter i løbet af året Implementering af pakker for selvmordsforebyggelse G Familie Livsmod, et tværkommunale samarbejde (erfa-gruppe) Støtte til udsatte borgere G Borgerservice Kurser i håndtering af kronisk sygdom G Ældre & Sundhed Kursus i håndtering af langvarig stressbelastning, angst og depression U Ældre & Sundhed Borgerservice AK har tidligere søgt projektmidler, afslag. Projektbeskrivelse foreligger. Informationsindsatser Formidling af information G Ældre & Sundhed Formidling af information om rådgivningstjenester G Skoler, ej kontakt til gymnasiet Deltagelse i nationale informationsindsatser G Borgerservice Screening for fødselsdepressioner G Screening af spædbørn U Tidlig indsats til børn med sociale og mentale problemer G Adgang til socialrådgivere i dagtilbud og skoler U af dårlig mental sundhed i jobcentre U Borgerservice Opsporing af mistrivsel blandt ældre U Ældre & Sundhed Systematisk indsats: Forebyggende hjemmebesøg, triage 4

5 Seksuel sundhed overblik og status Kommunal politik for seksuel sundhed G Ældre & Sundhed Seksuel sundhed som del af andre politikker U Ældre & Sundhed Seksualpolitik på kommunens botilbud og institutioner U Borgerservice Koordinerende funktion G Læseplaner og nøglepersoner G Skole AK følger Ministeriets læseplaner Information om HPV G Opsporing og håndtering af overgreb G Familie Kommunikationskompetencer U Skole, Dagtilbud Støtte til barnets naturlige seksuelle udvikling G Ej systematisk/ej nedskrevet Mulighed for privatliv G Ældre & Sundhed Samtale emne ved forebyggende hjemmebesøg U Ældre & Sundhed Information og rådgivning ved udskolingsundersøgelse G Rådgivning af småbørnsfamilier G Rådgivning og vejledning af udsatte unge U Rådgivning og information til unge, der har forladt folkeskolen U Prævention til udsatte borgere G Ej systematisk Adgang til rene sprøjter og kanyler G Borgerservice Der henv. til NMC (få borgere), ej væresteder i AK om vaccination G Borgerservice Der henv. til NMC (få borgere), ej væresteder i AK Kvalificeret seksual- og sundhedsundervisning i grundskolen G Seksualundervisning på specialskoler U Seksualundervisning på ungdomsuddannelser U Deltagelse i nationale initiativer G til ældre og borgere med kroniske sygdomme G Ældre & Sundhed Indsats under forløbsgrogrammerne Formidling af viden om rådgivningstilbud G Ældre & Sundhed Målrettet information til borgere med anden etnisk baggrund G I forbindelse med fødsler end dansk Information om seksualundervisning til forældre med anden G etnisk baggrund end dansk Undervisning på sprogskoler for indvandrere U Ikke relevant Klamydiaopsporing U Opsporing af HIV U Ikke relevant, indsats for storbyer 5

6 Mad og måltider overblik og status Fokus på mad og måltider i kommunens sundhedspolitik G Ældre & Sundhed Politiken opfylder alle kriterier. Ej strategi for implementering af handleplaner Handleplan for mad- og måltider i dagsinstitutioner, dagpleje og G Dagtilbud Opfylder alle kriterier (ej SFO). Mangelfuld implementering SFO/klubber Handleplan for mad og måltider i skoler G Skole Se ovenstående Etablering af kvalificering af skolemadsordninger U Skole Etablering af skolefrugt/grøntordninger U Skole Rådgivning om mad- og måltidspolitik på ungdomsuddannelser U Sundhedspleje Gymnasiets kantine har vundet kvalitetspriser Handleplan for mad og måltider i kommunes kantiner G Borgerservice Fokus på grønt, ej fokus på: fuldkorn, fedtindhold i varme retter Handleplan for mad og måltider i kommunale ejendomme, herunder idrætshaller U Allerød Service If den overordnede kostpolitik skal der være en handleplan Lillerød og Lyngehallen har implementeret politikken. Projekt SMIL (DGI og FVS), overgår til Nøglehullet Handleplan for mad og måltider i kommunale institutioner, botilbud og væresteder for borgere med særlige behov G Borgerservice Personalet er ikke involveret i alle borgernes måltider, da de bor i eget hjem, men vi har fokus på rådgivning omkring dette ej systematik. Lever op til de øvrige anbefalinger. Handleplan for mad og måltider ifm. madservice til ældre G Ældre & Sundhed Opfylder alle kriterier borgere, inkl. madudbringning og tidlig opsporing Rådgivning til nye familier G Sundhedspædagogiske samtaler med elever i skolen G Forebyggende hjemmebesøg til ældre (75+-årige) G Ældre & Sundhed Systematisk samtaleskema vedr. kost, væske, vitaminer Undervisning om mad og måltider i skolen G Information til borgerne om sund mad og måltider G Ældre & Sundhed Opfylder alle kriterier 6

7 Overvægt overblik og status (høring) Kommunal politik for overvægt G Ældre & Sundhed Overvægt indgår i den overordnede sundhedspolitik, men der er ikke fastsat mål for udviklingen af andelen af overvægtige. Ej strategi for implementering af handleplaner Handleplaner på kommunens arbejdspladser og institutioner G Personale Forebyggelse af mobning og stigmatisering relateret til overvægt G i dagtilbud, skole, SFO og klubber Forebyggelse af mobning og stigmatisering relateret til overvægt G Personale Indirekte via AK trivselspolitik (mobning) på kommunens arbejdspladser Forebyggelse af overvægt i dagtilbud G Dagtilbud Forebyggelse af overvægt i skole, SFO og klubber G Element i den overordnede kostpolitik Sundhedsplejersken inddrager hele familiens vaner i vejledning G om sunde vaner Sundhedsplejersken støtter vægttab hos familiemedlemmer U om hjemmebesøg af sundhedsplejersken til alle familier U med 3-årige børn Kommunale indsatser til førskolebørn med moderat overvægt G Rådgivning om vægt ved den kommunale sundhedstjenestes G skoleundersøgelser Kommunale tilbud til skolebørn med moderat overvægt G Ekstra vejledninger/kontroller om hjælp til børn med trivselsproblemer relateret til G overvægt Kommunale tilbud til unge med moderat overvægt U På vej Rådgivning om overvægt ved rygestop G Ældre & Sundhed Opfylder kriterierne Kommunalt tilbud til unge/ voksne med moderat overvægt efter U Ældre & Sundhed henvisning Rådgivning om overvægt ved sundhedsplejerskens U Regional opgave graviditetsbesøg Rådgivning om overvægt ved Forebyggende hjemmebesøg G Forebyggelse af overvægt hos ansatte på kommunale U Hovedudvalget Senior Sundhed et tilbud til 55+, træning til alle arbejdspladser Den kommunale sundhedstjenestes konsulentfunktion i dagtilbud G Dagtilbud Sundhedsundervisning i skolen G findes, anvendes ikke Oversigt over tilbud til børn og voksne med moderat overvægt G Ældre & Sundhed Svært tilgængelig information på hjemmesiden, skal opdateres. Information til borgerne om vægt G Ældre & Sundhed Opfylder alle kriterier 7

8 Opsporing af førskolebørn med overvægt eller risiko for overvægt G Dagtilbud Opsporing af skolebørn med overvægt eller risiko for overvægt G Opsporing af voksne med overvægt eller risiko for overvægt G Ældre & Sundhed Systematisk via Triage ændringsskema. Få borgere, henvises til udredning og opfølgning hos egen læge. Indsatsen kan forbedres med øget fokus og viden om hvilke borgere der anbefales henvist. Ofte er det et spørgsmål om borgers motivation for livsstilsændring der skal være til stede for at henvise videre til egen læge. Opsporing af overvægt hos børn og voksne på kommunale bo- og væresteder, døgninstitutioner samt på plejehjem og plejecentre G Ældre & Sundhed Borgerservice Opsporing af ældre med overvægt ved de forebyggende hjemmebesøg til ældre G Ældre & Sundhed Systematiseret indsats via samtaleskema Solbeskyttelse overblik og status Solbeskyttelsespolitik G Ældre & Sundhed Dagtilbud Findes på børneområdet, bør integreres som tema i sundhedspolitikken Solsikre legepladser G Dagtilbud Skolesundhedstjenesten solbeskytter G Solsikker fritid U Allerød Service Solsikre kommunale udendørsarrangementer G Allerød Service Solbeskyttelse ved erhvervslivets udendørsarrangementer U Ej anliggende for AK Solpolitik for kommunen som arbejdsplads G Personale Solpolitik på private arbejdspladser (kommunal konsulentfunkt) U Personale Solbeskyttelse i by og rum G Plan (Ingen kommunale legepladser) Solbeskyttelse på badesteder U Ikke relevant Koordination G På børneområdet Opdateret viden om solbeskyttelse til personale G Undervisning i solbeskyttelse G Undervisning om solbeskyttelse på ungdomsuddannelser U Information til borgere om solbeskyttelse G Ældre & Sundhed Kommunal informationsindsats i relation til nationale kampagner G Ældre & Sundhed 8

9 Hygiejne overblik og status Hygiejnepolitik G Ældre & Sundhed Handleplaner for kommunale institutioner og arbejdsplader G Dagtilbud, Skole Organisering af infektionshygiejne G Ældre & Sundhed Samarbejde mellem region og kommune G Ældre & Sundhed Nødvendig viden om hygiejne hos personale i kommunale G Personale Kursus tilbud institutioner Gode fysiske rammer i kommunale institutioner G Personale På vej Akut beredskab Adgang til rådgivning ved infektion G Lokal overvågning af udbrud G Løbende opgaver Rengøring og håndhygiejne G Hjemmepleje, plejecentre, ældreboliger og bosteder mv.: Pleje af særligt sårbare og svækkede borgere G Hjælpemidler og udstyr G Dagtilbud, skoler mv.: Tilsyn med hygiejne i dagtilbud og skoler G Hygiejnerutiner i dagtilbud og skoler G Rådgivning om fysiske rammer i dagtilbud og skoler G Inddragelse af forældre og personale i dagtilbud og skoler G Arbejdspladser Rådgivning vedr. god hygiejne G Ej systematisk! Ingen overordnede politik, rådgivning ved forespørgsel Fleksible arbejdspladser U Afhænger af arbejdets art. Muligt for kontorarbejdspladser Vejledning om tilrettelæggelse af hygiejne i private virksomheder U Ungdomsuddannelser Rådgivning til ungdomsuddannelser U Kommunale lokaler, der lejes/lånes ud Forebyggelse af smitte G Allerød Service Information til borgerne om håndhygiejne, raskmelding mv. G Ældre & Sundhed Undervisning af børn og unge G Nye familier og ældre informeres om god håndhygiejne ved hhv sundhedspleje og forebyggende hjemmebesøg G Ældre & Sundhed 9

10 Indeklima i skoler overblik og status Undervisningsmiljøvurdering G Skole Overholdelse af bygningsreglement G Skole Udbredelse og styrkelse af indeklima U Skole Kommunal politik G Skole Indeklimaet indgår i det indsatsområde i skolepolitikken der hedder: Børns trivsel og undervisningsmiljø". Et af målene i indsatsområdet er, at der skal gennemføres undervisningsmiljøvurderinger hvert 2. år Handleplaner på kommunale skoler G Skole Indgår i skolepolitikken Overholdelse af enkle daglige rutiner G Skole Rådgivning og koordination G Skole Ad hoc, ej systematiseret Gennemgang af indeklima i skolen G Undervisning af elever G Skole Inddragelse af brugerne G Skole Sker via skolepolitikken som behandles i elevråd, medarbejdermøder, forældremøder og i skolebestyrelsen. Er ligeledes tilgængelig på kommunens hjemmeside. Håndtering af nye indeklimaproblemer G Skole Ej systematisk (ikke nedskrevet) Skærpet opmærksomhed fra skolesundhedstjenesten og skoletandpleje G Tandplejen Fremme tidlig opsporing U Personale Samarbejde med almen praksis om indeklimasymptomer G Skole Ej direkte samarbejde med Almen Praksis, men i et trekantssamarbejde 10

Forebyggelsespakkernes. 262 anbefalinger

Forebyggelsespakkernes. 262 anbefalinger Forebyggelsespakkernes 262 anbefalinger Forebyggelsespakkens anbefalinger fordelt på udvalgsområder og status på implementeringen af anbefalingerne i Tønder Kommune. Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen

Læs mere

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område Status på forebyggelsespakkerne indenfor s område Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen i efteråret 2015. Indhold Status på forebyggelsespakkerne...2 1) Alkohol...4 2) Fysisk aktivitet...4 3)

Læs mere

Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Helsingør Kommune Forår 2014 Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indhold Introduktion... 3 Kortlægning i Helsingør Kommune... 3 Resultater...

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Sundhedsteamet. c) Understøtte nationale kampagner og information vedrørende tobaksområdet G

Sundhedsteamet. c) Understøtte nationale kampagner og information vedrørende tobaksområdet G Sundhedsteamet a) Kommunen kan i samarbejde med regionen planlægge særlige indsatser med henblik på at opspore, teste og behandle personer, der er smittede med klamydia. U b) Opsøgende rekruttering i udvalgte

Læs mere

Frekvensrapport af afdækning KRAM

Frekvensrapport af afdækning KRAM Frekvensrapport af afdækning KRAM Ringsted Kommune Nedenfor ses en samlet oversigt over frekvenser og bemærkninger for alle besvarelser. Læg mærke til, at hvis der ikke er skrevet uddybende bemærkninger

Læs mere

Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune

Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune Notat Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune Der er i perioden fra medio maj 2013 til medio juni 2013 udarbejdet status for arbejdet med sstyrelsens Forebyggelsespakker i Rebild

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker Sundheds- og Kulturudvalget Punkt 5. Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker 2018-037484 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering

Læs mere

KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold

KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold Baggrund...1 Analyse og læsevejledning... Status på implementering af forebyggelsespakker... Overvægt... Solbeskyttelse...5

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012 udgivet 9 forebyggelsespakker

Læs mere

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra Resumé Sundhedsstyrelsen har i perioden fra juni 2012 til december 2013 udgivet i alt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Formålet med

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed : rundniveau, : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Sagsnr.: 29.09.04-P00-1-14 Initialer: FSF Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Status Indhold 1. Resumé...3 INTRODUKTION...5

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne : rundniveau U: Udviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker,

Læs mere

Afdækning af tilbud og initiativer til fremme af god mental sundhed, og forebyggelse af dårlig mental sundhed hos børn og unge i Region Syddanmark.

Afdækning af tilbud og initiativer til fremme af god mental sundhed, og forebyggelse af dårlig mental sundhed hos børn og unge i Region Syddanmark. Afdækning af tilbud og initiativer til fremme af god mental sundhed, og forebyggelse af dårlig mental sundhed hos børn og unge i Region Syddanmark. FORMÅL OG VEJLEDNING Formål Det overordnede formål med

Læs mere

Operationalisering af de fem forebyggelsespakker under Sundhedspolitik afgrænset til Skoleforvaltningen

Operationalisering af de fem forebyggelsespakker under Sundhedspolitik afgrænset til Skoleforvaltningen Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes anbefalinger opdelt på forvaltningsniveau, SK 25. november 2014 Sagsnr./Dok.nr. 200748093 / 2007-48093-102 Init.: LBS af de fem forebyggelsespakker under

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Fysisk aktivitet

Tjekliste for forebyggelsespakke på Fysisk aktivitet Tjekliste for forebyggelsespakke på Fysisk aktivitet G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Anbefalinger til kommunerne Niveau Ansvarlig Ja Delvis Nej Bemærkninger forvaltning Undervejs 1. Rammer Kommunal

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C

Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C KOMMNE SOLRØD FOREBYELSE Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C : rundniveau : dviklingsniveau Anbefalinger til kommunerne Niveau Ansvarlig Ja ndervejs 1. Rammer Kommunal tobakspolitik

Læs mere

Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015

Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015 Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015 Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Fanø Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

REVIDEREDE FOREBYGGELSESPAKKER - HVAD ER DET NYE?

REVIDEREDE FOREBYGGELSESPAKKER - HVAD ER DET NYE? REVIDEREDE FOREBYGGELSESPAKKER - HVAD ER DET NYE? Temaeftermiddag KL-Huset d. 7.6.18 Formål Formålet med temaeftermiddagen er at sætte fokus på de væsentligste ændringer i de reviderede forebyggelsespakker

Læs mere

Side 1 af 21 HYNG-EAZH-XCSF E-mail erik.petersen@egekom.dk HYNG-EAZH-XCSF HYNG-EAZH-XCSF Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats - arbejdet med forebyggelsespakkerne og Anbefalinger for forebyggelsestilbud

Læs mere

Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Mental sundhed Adgang til socialrådgivere i dagtilbud og skoler I Roskilde Kommune er der tilknyttet socialrådgivere til alle skoler og dagtilbud.

Mental sundhed Adgang til socialrådgivere i dagtilbud og skoler I Roskilde Kommune er der tilknyttet socialrådgivere til alle skoler og dagtilbud. Oversigt over konkrete indsatser i Roskilde Kommune i forbindelse med forebyggelsespakker Udarbejdet april 2015 Forebyggelsespakke Anbefalinger ifht. børn og unge Konkrete indsatser i Roskilde Kommune

Læs mere

STRATEGI VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG

STRATEGI VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG I Sundhedspolitikken 2014-2018 har Byrådet opsat seks overordnede målsætninger. Målsætningen for bevægelse

Læs mere

Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau

Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Anbefaling U Udbredelse af røgfri miljøer gennem opsøgende indsats Kommunen iværksætter en opsøgende og systematisk indsats

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop... Side 1 af 39 V565-LXZ9-GPYN Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail post@frederikshavn.dk Region Nordjylland region Hovedstaden Nordjylland Midtjylland Sjælland Syddanmark Kommune Frederikshavn

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

Generelle tværgående sundhedsindsatser

Generelle tværgående sundhedsindsatser Bilag 2 Uddybende beskrivelse af indsatser i handleplan for sundhedsområdet I bilag 1 (regnearket) er de forslåede indsatser angivet med nummerering 1-28. I dette bilag er indsatserne uddybende beskrevet:

Læs mere

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Udviklingspotentiale

Udviklingspotentiale Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Sagsnr.: 29.09.04-P00-1-14 Initialer: FSF Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Udviklingspotentiale Indhold 1. Resume...3 Anbefalinger

Læs mere

Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne

Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse

Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Procedure for analyse, præsentation og implementering af Forebyggelsespakker i Faaborg- Midtfyn kommune

Procedure for analyse, præsentation og implementering af Forebyggelsespakker i Faaborg- Midtfyn kommune Procedure for analyse, præsentation og implementering af Forebyggelsespakker i Faaborg- Midtfyn kommune 1. Analyse Det mobile Sundhedscenter har på systematisk vis sammenholdt eksisterende indsatser med

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Handleplan for sundhedsområdet *

Handleplan for sundhedsområdet * indsats Handleplan for sundhedsområdet * Forslag til disponering økonomi egen Generelle tværgående sundhedsindsatser 1. Komptenceudvikling frontpersonale i tidlig opsporing, motivationssamtaler mm. 400.000

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet

Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet Ringsted Kommune Sundheds Spydspids Daginstitution - Fristedet Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet Som spydspids på Daginstitutionsområdet, er vi stolte af at kunne sige, at vi arbejder hen imod

Læs mere

Generelle tværgående sundhedsindsatser

Generelle tværgående sundhedsindsatser Bilag 3 Uddybende beskrivelse af indsatser i handleplan for sundhedsområdet I bilag 2 (regnearket) er de forslåede indsatser angivet med nummerering 1-28. I dette bilag er indsatserne uddybende beskrevet:

Læs mere

Forslag til indsatser i Sundhedspolitikkens årsplan Social og Sundhedsudvalget 14. Januar 2019

Forslag til indsatser i Sundhedspolitikkens årsplan Social og Sundhedsudvalget 14. Januar 2019 Forslag til indsatser i Sundhedspolitikkens årsplan 2019 Social og Sundhedsudvalget 14. Januar 2019 Afsæt for årsplan 2019 2017 Sundhedsudvalget prioriterer et fokus på alkohol og tobak herunder kortlægning

Læs mere

Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau

Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Anbefaling U Røgfri matrikel Alle kommunens ejendomme gøres røgfri indendørs og udendørs. ØPU 1 Tjekliste for Forebyggelsespakke

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

EN SUND START FOR ALLE BØRN

EN SUND START FOR ALLE BØRN Karen Eriksen og Lene Dørfler Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis At understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering af forebyggelsen SÅDAN VIL

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

FOREBYGGELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET

FOREBYGGELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET FOREBYGGELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET Anette Thorsmark konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis At understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

Arbejdsdag i Alkoholtemagruppen. Den 17. maj 2018

Arbejdsdag i Alkoholtemagruppen. Den 17. maj 2018 Arbejdsdag i Alkoholtemagruppen Den 17. maj 2018 Dagsorden 1. Velkommen og præsentation 2. Nyt fra Sund By Netværket 3. De ny forebyggelsespakker især den om alkohol. Hvad er nyt? https://www.sst.dk/da/planlaegning/kommuner/~/media/1ce743d2308b40c1

Læs mere

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 1 of 5 Samlet status måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke

Læs mere

Kortlægning af forebyggelsespakker

Kortlægning af forebyggelsespakker Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, sommeren 15 Kortlægning af forebyggelsespakker Kort om forebyggelsespakkerne Kortlægningen: Kortlægning af indsatser i Middelfart Kommune i forhold

Læs mere

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Kommunen indgår i dialog og samarbejde med lokale ungdomsuddannelser for at sikre en ensartet rusmiddelpolitik.

Kommunen indgår i dialog og samarbejde med lokale ungdomsuddannelser for at sikre en ensartet rusmiddelpolitik. Oversigt over de væsentligste anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Nedenstående skema er en oversigt over forebyggelsespakkernes 11 temaer og de 43 anbefalinger, der ifølge Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni.

Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni. Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni.2015 Lisbeth Holm Olsen og Eva Michelle Burchard Center for Forebyggelse

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Forebyggelsespakker - Handlingsplan implementering af prioriterede anbefalinger

Forebyggelsespakker - Handlingsplan implementering af prioriterede anbefalinger Forebyggelsespakke / Anbefaling Anbefaling: Kommunal politik (Der indarbejdes et indeklimafokus i kommunens sundhedspolitik og skolepolitik. Politikken kan hensigtsmæssigt omfatte mål for og beskrivelse

Læs mere

Forebyggelsespakker. - Handleplan for implementering af prioriterede anbefalinger. Sundhedsafdelingen juni 2016

Forebyggelsespakker. - Handleplan for implementering af prioriterede anbefalinger. Sundhedsafdelingen juni 2016 Forebyggelsespakker - Handleplan for implementering af prioriterede anbefalinger Sundhedsafdelingen juni 2016 Indhold 1. Alkohol... 3 1.1 Kommunal alkoholpolitik... 3 1.2 Dialog mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner...3

Læs mere

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Denne handleplan for det gode hverdagsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid, hvoraf det fremgår, at Vejen Kommune

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor Aalborg

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Kortlægning. Center for Interventionsforskning. Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

Kortlægning. Center for Interventionsforskning. Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Center for Interventionsforskning Kortlægning Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. 2013 Teresa Friis-Holmberg, Anne Illemann Christensen, Line Zinckernagel,

Læs mere

Handleplan for sundhedsområdet *

Handleplan for sundhedsområdet * Handleplan for sundhedsområdet * Tidsplan for gennemførelse Forslag til disponering økonomi Opdateret pr. 30-03- egen Generelle tværgående sundhedser 1. Komptenceudvikling frontpersonale i tidlig opsporing,

Læs mere

EN SUND START FOR ALLE BØRN

EN SUND START FOR ALLE BØRN Karen Eriksen og Lene Dørfler Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis At understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering af forebyggelsen SÅDAN VIL

Læs mere

Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017

Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017 Center for Interventionsforskning Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017 Arbejdet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker siden 2013 og anbefalinger til borgere med kronisk sygdom Ida

Læs mere

IDENTIFIKATION AF RELEVANTE OG MÅLBARE INDIKATORER

IDENTIFIKATION AF RELEVANTE OG MÅLBARE INDIKATORER IDENTIFIKATION AF RELEVANTE OG MÅLBARE INDIKATORER Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune og adj. professor Syddansk og Aalborg universiteter Indikatorer

Læs mere

SESSION 2 IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKEN OM ALKOHOL

SESSION 2 IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKEN OM ALKOHOL IMPLEMTERING AF FOREBYGGELSESPAKKEN OM ALKOHOL IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKEN OM ALKOHOL National Alkoholkonference, 19.januar.2016 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

KL's anbefalinger fra Forebyggelse for fremtiden

KL's anbefalinger fra Forebyggelse for fremtiden Anbefalinger fra Kommunernes landsforenings udspil Forebyggelses for fremtiden Kommunernes Landsforening (KL) offentliggjorde i starten af 2018 deres seneste politiske udspil Forebyggelse for fremtiden,

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere