1. Tilskuddet skæres med 1% i 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Tilskuddet skæres med 1% i 2015"

Transkript

1 Side Nr. 6 Indhold Tilskuddet skæres med 1% i 2015 Nu kan kommuner oprette internationale grundskoler Skoletilbud på mindre øer Ny specialundervisningslov vedtaget Forenklede Fælles Mål er nu offentliggjort Savner skolen inspiration til internationalt arbejde? Korte nyheder Friskolestafetten Åben Skole Kursusrække om skolens hjemmeside Kalender 1. Tilskuddet skæres med 1% i 2015 Alle frie grundskoler er orienteret om, at finansministeriet har dikteret en såkaldt dispositionsbegrænsning på statens budgetter i 2015, som udløser en nedskæring af tilskuddene til frie grundskoler på ca. 1 % af tilskuddet i Undervisningsministeriet har ansvaret for at gennemføre dispositionsbegrænsningen på de frie skolers område, og det er endnu ikke meldt klart ud, hvordan nedskæringen gennemføres i praksis. Undervisningsministeriet skal i alt spare 314,7 mio. kr. og heraf skal en betydelig del hentes på de frie grundskoler. Et nyt»skøn«er forklaringen Forklaringen på, at Finansministeriet finder, at der er grundlag for at nedsætte budgetterne er, at man har ændret skønnet over, hvor meget lønninger og priser stiger i Da man i 2014 tilrettelagde finansloven for 2015, regnede man med løn- og prisstigninger på ca. 1,5 %. Nu skønner man, at stigningerne kun bliver på ca. 0,5 %. Den afgørende faktor er lønstigningerne for 2015, som man efter overenskomstfornyelserne pr. 1. april i år, har et ret præcist billede af. Populært sagt kan man sige, at skolernes tilskud for 2015 i første omgang blev beregnet ud fra en antagelse om, at lønningerne i 2015 ville stige med mindst 1,5 % ved overenskomstforhandlingerne. Det viste sig imidlertid, at de steg 0,43 % pr. 1. april 2015, og derfor skal skolernes tilskud nedjusteres tilsvarende. Hvis skolen i sit 2015 budget har regnet med lønstigninger på 1,5 % eller mere; og det nu viser sig, at finansministeriet har ret i, at lønstigningen på skolen bliver mindre end 0,5 %, ja så skulle pengene til dispositionsbegrænsningen i teorien allerede findes i budgettet. Men sådan vil man nok ikke opleve det på skolerne. Begrænsningen giver problemer Det er selvfølgelig meget bekymrende, at de udmeldte tilskud, som skolerne har planlagt på baggrund af, efterfølgende skæres ned midt i et finansår. Det underminerer tilliden til den forudsigelighed i tilskudssystemet, som netop har været en af de store styrker i den nuværende tilskudsmodel. Og det påfører skolerne en masse bøvl både internt med budgetter og planlægning, men formentlig også eksternt, for eksempel når man skal drøfte finansiering med sin bank eller kreditforening. Lokalt aftalte løntillæg kan måske komme i fare? I hvert fald har sekretari- BestyrelsesNyt udgives af Friskolernes Hus - et samarbejde mellem Lilleskolerne og Dansk Friskoleforening. Skriv til os på og find mere information på og

2 Side Nr. 6 atet allerede modtaget en højlydt underen fra en skole, hvor man netop har indgået nye aftaler om lokale løntillæg, som betyder, at skolens lønstigninger bliver større end 0,5 %. Skolen har indgået aftalerne, dels fordi Moderniseringsstyrelsen siger, skolerne skal anvende ny løn, dels fordi finansministeren i sin udmelding om OK 2015 signalerede, at der ville være en skønsmæssig lønstigning udover den generelle stigning til blandt andet lokal lønudvikling og dels i tiltro til den bevilling, skolen har modtaget. På den baggrund kan man vel godt forstå, at skolen føler sig snydt og er i vildrede. Signalerne er modstridende: Først siger man, at skolerne skal bruge ny løn, så siger man, at lønstigningerne alligevel ikke bliver så store, som man har skønnet og den nedsættelse af de skønnede lønudgifter kan man næsten kun hente hjem ved at være yderst tilbageholdende med ny løn. Endelig så er det jo nærliggende at spørge om, hvordan det ville være gået, hvis skønnet over pris- og lønstigningerne i 2015 var blevet ændret i opadgående retning, i stedet for som nu i nedadgående retning. Var tilskuddet for 2015 så blevet sat tilsvarende op? Finansministeriets cirkulære om dispositionsbegrænsningen: 2. Nu kan kommuner oprette internationale grundskoler Tidligere på året fremsatte regeringen et lovforslag, der skal give kommunerne frihed til at oprette internationale grundskoletilbud. Loven trådte i kraft den 8. maj. Den nye lov skal forbedre kommunernes mulighed for lokalt at styrke indsatsen for at rekruttere højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft og tiltrække udenlandske virksomheder ved at oprette kommunale internationale grundskoler som fritstående skoler uden for rammerne af folkeskoleloven. Skolerne skal give forældre, der opholder sig midlertidigt i landet i forbindelse med arbejde, en mulighed for at vælge en international skole i kommunalt regi til deres børn. Kommunerne kan anvende loven fra Undervisningen, der skal udbydes fra børnehaveklassen og klassetrin, skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Hvis der er ledig kapacitet på en kommunal international grundskole, kan der også optages danske børn og udenlandske børn, der bor eller opholder sig her i landet, og hvis forældre ønsker dem optaget i skolen. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med vurderingen af, om der er behov for at oprette en kommunal international grundskole, undersøge mulighederne for, om de private internationale grundskoler i lokalområdet kan fremskaffe de nødvendige pladser. Ved vurderingen af, om private internationale grundskoler kan fremskaffe de nødvendige pladser, kan kommunalbestyrelsen blandt andet lægge vægt på kvaliteten af undervisningen og niveauet for forældrebetalingen. BestyrelsesNyt udgives af Friskolernes Hus - et samarbejde mellem Lilleskolerne og Dansk Friskoleforening. Skriv til os på og find mere information på og

3 Side Nr Skoletilbud på mindre øer Regeringen vil gøre det lettere for frie grundskoler på fastlandet at oprette filialer på småøer. Det skal sikre et bedre uddannelsesudbud i landets 27 små ø-samfund. De frie grundskolers foreninger har derfor deltaget i møder omhandlende dette forslag, men møderækken blev afbrudt inden alle møder var afholdt. Regeringen vil ændre friskoleloven, så det på landets 27 småøer bliver muligt at oprette frie grundskoler som filialer til frie grundskoler på fastlandet - uanset elevantallet på øen. Der skal samtidig kunne ydes kommunale driftstilskud til de frie grundskoler på øerne. Forslaget er en del af regeringens vækstudspil og skal være med til at opretholde et uddannelsestilbud i de små ø-samfund. Efter folkeskoleloven er det kommunernes opgave at sørge for et gratis grundskoletilbud til alle undervisningspligtige børn i kommunen - også når det gælder børn boende i små ø-samfund og andre udkantsområder. I dag er der dog kun otte folkeskoler på landets 27 småøer, og det er vanskeligt at opretholde et grundskoletilbud på de øer, hvor der ikke er et kommunalt tilbud. Eleverne i en fri grundskole på småøer er elever, som fx ellers skulle gå i en folkeskole på fastlandet. Kommunerne vil derfor skulle finansiere statens tilskud til de frie grundskolers tilbud på småøerne. Lovforslaget skal behandles i næste folketingssamling og omfatter forholdene på følgende 27 øer: Agersø, Anholt, Askø inkl. Lilleø, Avernakø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Baagø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø og Aarø. 4. Ny specialundervisningslov vedtaget Folketinget har den 19. maj vedtaget loven om en ny ordning for specialundervisningstilskud til frie grundskoler. Med lovforslaget indføres faste takster for hver specialundervisningselev, og der indføres mulighed for, at skoler, der gør en særlig indsats på specialundervisningsområdet, kan blive profilskoler og derved få lidt mere gunstige tilskud. Tilskudsordningen omlægges således, at tilskud til specialundervisning fremover følger finansåret i modsætning til den nuværende ordning, hvor tilskuddet følger skoleåret. Ansøgningsproceduren ændres også, idet tilskuddet fremover vil blive fastsat ud fra skolens indberetninger pr. 5. september. I år var således sidste gang. skolerne skulle søge i februar måned (der kan dog fortsat søges efter sommerferien for nytilkomne elever i skoleåret 2015/16). Dokumentationskravene om udredning og PPR-udtalelse er uændrede, dog skal materialet ikke længere indsendes, men naturligvis være til rådighed på skolen for revision m.v. Loven indfases gradvist. I skoleåret 2015/16 gives tilskud efter de nuværende regler. BestyrelsesNyt udgives af Friskolernes Hus - et samarbejde mellem Lilleskolerne og Dansk Friskoleforening. Skriv til os på og find mere information på og

4 Side Nr. 6 Fra august 2016 går man over til at yde tilskuddet pr. finansår. Det betyder, at skolen pr. 5. september 2015 skal søge om tilskud til specialundervisning for perioden august-december Specialundervisningstilskud for 2017 skal så søges pr. 5. september Se SkoleNyt nr. 24 med grundig gennemgang af loven. Loven omhandler både specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Det betyder ifølge lovbemærkningerne, at skolens leder er forpligtet til at vurdere, om en elevs behov bedst imødekommes med en lærerfaglige undervisningsindsats eller ved en pædagogfaglig støtteindsats. Midlerne er ikke på forhånd øremærkede. Hvor meget får skolen så i tilskud? Det spørgsmål ville vi meget gerne kunne besvare. Imidlertid kender vi ikke taksterne, og vi ved heller ikke, hvor meget der bliver afsnøret på finansloven til formålet. Skoleforeningerne har udarbejdet forskellige indstillinger til Undervisningsministeriet om, hvor høje takster man ønsker, og hvor mange penge man derfor ønsker afsnøret. Dansk Friskoleforening og Lilleskolerne arbejder for en høj dækning, der matcher koblingsprocenten til den almindelige undervisning, således at skolen modtager mindst 71% af udgifterne ved at afvikle specialundervisningen. Pengene er til stede, fordi tilskuddet til de frie grundskoler er beregnet ud fra folkeskolens gennemsnitsudgifter inklusive udgifterne til specialundervisning. Afsnøringen er således et udtryk for, hvordan man internt i sektoren omfordeler den samlede bevilling, således at der kommer tilstrækkeligt mange penge ud til elever med specialundervisningsbehov. BestyrelsesNyt udgives af Friskolernes Hus - et samarbejde mellem Lilleskolerne og Dansk Friskoleforening. Skriv til os på og find mere information på og

5 Side 5 BestyrelsesNyt nr Forenklede Fælles Mål er nu offentliggjort Undervisningsministeriet har nu afsluttet udgivelsen af de nye forenklede Fælles Mål for børnehave-klassen til 10. klasse. De nye forenklede mål træder i kraft i skoleåret 2015/2016. Målene offentliggø-res på ministeriets læringsprotal De forenklede Fælles Mål gælder kun for de frie grundskoler i den forstand, at de beskriver, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Frie grundskoler er således IKKE forpligtet til at indføre såkaldt læringsmålsstyret undervisning. Men de frie grundskoler skal være opmærksomme på, at de nye forenklede fælles mål har betydning for slutmål og delmål for undervisningen og ifølge friskolelovens 3 skal en fri grundskole følge be-skrivelsen af kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål i Fælles Mål, medmindre skolen selv fastsat og formuleret egne slutmål og delmål. 6. Savner skolen inspiration til internationalt arbejde? Tilskudsordninger - efteruddannelse samarbejdspartnere? Det kan være svært at orientere sig i jung-len af tilbud og muligheder, hvis man er interesseret i at give skolens arbejde en international dimen-sion. Men nu er der hjælp at hente i det nyhedsbrev, Efterskoleforeningen udsender om internationalt arbejde. Friskoleforeningen er engageret i et samarbejde med blandt andet Efterskoleforeningen. Ud-over nyhedsbrevet er der også hjælp at hente, hvis man for eksempel skal søge tilskud til et efterud-dannelsesprojekt med international dimension. Interesserede er velkomne til at henvende sig til Friskolernes Hus. Se efterskoleforeningens Internationale nyhedsbrev Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på Efterskoleforeningens hjemmeside (nederst på siden).

6 Side 6 BestyrelsesNyt nr. 5 Korte nyheder Bøger og lommeregnere gives væk Århus Katedral skole har del bøger og lommeregnere, som man gerne vil forære til en skole, som kan gøre brug af dem. Det drejer sig om en hel flyttekasse med Gyldendals røde Dansk Engelsk ordbøger en hel flyttekasse med Gyldendals røde Tysk Dansk ordbøger blandet med Warig Deutches Wörter-buch, samt en hel flyttekasse fyldt med lommeregnere (Texas Instruments TI82 STATS). Interesserede skal selv hente materialerne og bedes rette en henvendelse til pedel Ole Larsen på inden afhentning. Læsekampagnen Gratis Børnebøger er åbnet Den 1. juni åbnede læsekampagnen Gratis Børnebøger, som er et eksperiment, hvor syv børnebogs-forfattere stiller et mindre antal titler gratis til rådighed. Eksperimentet løb af stablen første gang i 2014, de syv forfattere stilllede 20 titler tilrådighed. Kampagnen består blandt andet af en hjemmeside, hvor man stiller spørgsmålet, om man kan få touchscreen-generationens børn til at læse, hvis bøgerne er lige så lette at gå til som en video på Youtube? Bag kampagnen står Benni Bødker, Jan Kjær, Henrik Einspor, Morten Dürr, Bo Skjoldborg, Emil Blichfeldt og Ellen Holmboe, der tilsammen har udgivet godt 300 titler. Se mere på: Større klasser skyldes lavere statstilskud»klasserne i de danske friskoler vokser, fordi tilskuddet fra staten er faldet. Sådan lyder forklaringen fra Dansk Friskoleforening, hvor formanden dog ikke er bekymret over udviklingen«. (Berlingske, 26. maj 2015) I folkeskolen træder vi på hinanden» Jeg går i 8. klasse på Bredagerskolen i Jelling. Jeg er ham med det høje snit, den man spørger, når man er i tvivl om noget fagligt. Jeg bør om nogen kunne lide, hvad folkeskolen er blevet til. Men fandme nej. Den er blevet til et væksthus, hvor de planter, som vokser hurtigst bliver passet bedst. Imens bliver de planter, som først senere stikker hovederne op af jorden, forsømt af vandkanden«. (Information, 29. maj 2015) Soccermoms og pausefrugt» Det virker lidt paradoksalt, at manglen på frivillige i foreningslivet i Danmark er så stor, når man ser på fremmødet af forældre til børnenes fritidsaktiviteter. Det ser ud som om, at mange forældre har masser af tid til og interesse i deres børns fritidsaktiviteter, men vægrer sig ved opgaven og ansvaret ved at»være den«. (Berlingske, 7. maj 2015)

7 Side 7 BestyrelsesNyt nr. 5 Friskole stafetten Velkommen til lilleskolerne Af Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening Det er en stor glæde at kunne byde velkommen til 60 Lilleskoler i Dansk Friskoleforening. Processen har været undervejs det seneste år og ved det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Lilleskolerne lørdag den 30. maj 2015 blev det enstemmigt vedtaget, at Lilleskolerne har et dobbeltmedlemsskab i»lilleskolernes Sammenslutning«og Dansk Friskoleforening. Dobbeltmedlemsskab skal sikre fokus Lilleskolerne og Dansk Friskoleforening har gennem mere end et år samarbejdet i et fælles sekretariat, der rådgiver medlemsskolerne. Et samarbejde, der har fungeret rigtig fint og som har været et solidt afsæt for også at drøfte de fælles politiske interesser mellem de to foreninger. Når Lilleskolerne derfor vælger et dobbelt medlemskab af både Lilleskolernes Sammenslutning og Dansk Friskoleforening, er det begrundet i ønsket om, at sekretariatsfunktionerne og den politiske interessevaretagelse sker bedst i regi af Dansk Friskoleforening, og samtidig at fortsætte som en selvstændig forening med eget kontingent, bestyrelse, repræsentantskab og et fokuseret arbejde på at understøtte og udvikle lilleskoleformens pædagogik, ledelse og skolestruktur. Endnu større politisk legitimitet Det er tydeligt, at lilleskolerne og friskolerne har rigtig mange fælles interesser og synsvinkler på det at drive frie skoler. Det giver derfor god mening at være sammen, ligesom vi sammen kan mere end hver for sig. Med beslutningen skrev vi samtidig den 1. juni 2015 et nyt kapitel til den lange historie om Dansk Friskoleforening. Dels er Dansk Friskoleforening nu den største skoleforening målt på antal skoler, når der nu samlet er 330 medlemsskoler med godt elever, og dels styrker Dansk friskoleforenings position som politisk interesseorganisation, når rigtig mange forskellig skoletyper er samlet i samme organisation. Det er en stor styrke at så forskellige skoler sammen kan kæmpe for den fælles sag: at undervisningsfriheden er et helt afgørende element i en fri skole, at sikre de bedste lovmæssige og økonomiske rammer for at kunne oprette og drive frie skoler, at skabe politisk legitimitet, at kommunikere og fortælle om friskolernes værdi og bidrag til samfundet. Jeg glæder mig til samarbejdet og håber også, at friskoler og lilleskoler på lokalt plan vil drage nytte af det nye tættere foreningsfællesskab.

8 Side 8 BestyrelsesNyt nr. 5 Åben Skole - en fælles åbent-hus-dag Så er det tid til at få Åben Skole-dagen med i planlægningen af næste skoleår. Det foregår næste gang den 5. november. Vi opfordrer til, at skolerne planlægger Åben Skole i tidsrummet af hensyn til gæsterne. Men, det er naturligvis op til skolen, ligesom det er den enkelte skole, der skal beslutte, hvad der præcist skal foregå på dagen, og hvornår det passer bedst. Inspiration via andres eksempler Maria Boesen er ansat er nu ansat som projektmedarbejder i Friskolernes Hus og vil bl.a. sørge for at hjælpe skolerne med at få inspiration til, hvordan man kan afholde Åben skole. Sørg derfor for at holde øje med opslagene på - hvor der løbende vil blive lagt opdateringer ud. Der vil ligesom de to foregående år blive lagt gratis kampagnemateriale frem til alle skoler. Her vil der også være en idéliste til aktiviteter på dagen og inspiration til, hvordan man sikrer, at Åben Skole bliver en god oplevelse uanset antallet af gæster. Skriv til og fortæl om jeres erfaringer fra Åben Skole-dagen. Hvilke aktiviteter havde I planlagt? Hvem deltog? Hvem planlagde dagen? Vi hører gerne om både de gode og mindre gode oplevelser. Disse input vil blive samlet til en fælles idéliste. Tilmeld din skole nu:

9 Side 9 BestyrelsesNyt nr. 5 Skolens digitale univers Ny kursusrække om udvikling af friskolens digitale univers Det digitale bliver stadig vigtigere i friskolers og lilleskolers kommunikation og tjenester. Med denne kursusrække sætter Dansk Friskoleforening fokus på de udfordringer, I som friskoler står med, når det handler om at drive og udvikle jeres digitale universer. Kurserne henvender sig til alle, der træffer beslutninger om eller arbejder praktisk med hjemmesider, intranet, nyhedsbreve, apps og andre former for digital kommunikation på friskoler og lilleskoler. 1. Det digitale fokus: Afklaring af målgrupper, formål og indhold, valg af platform, og de sociale medier. 2. Tekster og indhold: Lær at skrive tekster til nettet, tekster til brug flere steder. 3. Ny hjemmeside med Wordpress: Lav skolens nye respronsive responsive hjemmeside. Jobopslag Vi søger en juridisk fagperson Dansk Friskoleforenings sekretariat Friskolernes Hus søger en juridisk konsulent til at indgå i sekretariatets rådgivning af medlemsskolerne om de mangeartede forhold, der knytter sig til en skoles hverdag, styring og organisering. Blandt fokusområderne vil være juridisk rådgivning af foreningens medlemmer. Det vil være en fordel, hvis kandidaterne har kendskab til arbejdet i en politisk ledet organisation. Del gerne i dit netværk. Der er ansøgningsfrist den 18. juni kl Se mere om stillingen.

10 Side 10 BestyrelsesNyt nr. 5 Kalender»Helt nye skoler«1. juli 2015 Friskolernes Hus, Middelfart»Introduktion til bestyrelsen«18., august steder i landet Tre faste nyhedsbreve SkoleNyt udkommer hver anden onsdag BestyrelsesNyt udkommer 1. onsdag i hver måned. Den frie Skole udkommer hver anden måned.»skolens administration Dag I+II« august Vartov, København»Skolens digitale univers« Friskolernes Hus»Inspirationskursus for idrætslærere« september Gymnastik- og Idrætshøjskolen, Viborg»Kreativitet og dannelse«24. september Rødding Højskole Redaktion Peter Højgaard Pedersen Maren Skotte Kontakt vedrørende nyhedsbreve Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup eller Ny Kongens Gade 10, 1, 1472 København K »Inspirationskursus for sekretærer« september København»Læsevejleder modul II« september Thaisen Hus, Ringe, Fyn

1. Lilleskolefestival

1. Lilleskolefestival Nr. 33 20.05.2015 INDHOLD 1. Lilleskolefestival 2015 - nu tilmeldt 32 skoler med i alt 1.547 deltagere 2. Tilskuddet skæres med 1% i 2015- Finansministeriet har dikteret en dispositionsbegrænsning på statens

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 19.12.13. Skolemeddelelse nr. 5

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 19.12.13. Skolemeddelelse nr. 5 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg den 19.12.13

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 L 130 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 L 130 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 L 130 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2015 Høringsnotat om Forslag til lov om kommunale internationale grundskoler (KIG) I. Indledning Lovforslaget

Læs mere

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 25.1.2015 Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 103 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Januar 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med

Læs mere

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2.

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Muligheder for ændringer i dagtilbudsstrukturen....4 De lovgivningsmæssige

Læs mere

Mere gang i frikvarteret? Børnerettigheder. Ambassadørskole for Red Barnet. Nr. 17 22.10.2014 INDHOLD. Administrative nyheder

Mere gang i frikvarteret? Børnerettigheder. Ambassadørskole for Red Barnet. Nr. 17 22.10.2014 INDHOLD. Administrative nyheder Nr. 17 22.10.2014 INDHOLD Administrative nyheder Åben Skole Legepatruljen.dk mere gang i frikvarteret? Børnerettigheder - Ambassadørskole for Red Barnet Ny trivselsmåling ingen ændringer for frie grundskoler

Læs mere

Styr på elevtallet inden store tælledag, fredag den 5. september

Styr på elevtallet inden store tælledag, fredag den 5. september Nr. 11 03.09.2014 INDHOLD Styr på elevtallet inden store tælledag, fredag den 5. september Administrative nyheder Store tælledag fredag 5. september Skøn over 2015- tilskud Åben Skole 6. November Geografisk

Læs mere

Hvordan holder I Åben Skole? Stilhed på lovgivning for skoleområdet. Nr. 16 08.10.2014 INDHOLD. Administrative nyheder

Hvordan holder I Åben Skole? Stilhed på lovgivning for skoleområdet. Nr. 16 08.10.2014 INDHOLD. Administrative nyheder Nr. 16 08.10.2014 INDHOLD Hvordan holder I Åben Skole? Administrative nyheder Åben Skole Lovkatalog 2014-15 og de frie grundskoler Ophør af Uni C firewallløsning Kompetencemillioner til udvikling af skoleledelser

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 20. marts 2003 FM 2003/40 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Afgivet til 2. behandling

Læs mere

Nye regler vedrørende tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på almene efterskoler og almene frie fagskoler

Nye regler vedrørende tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på almene efterskoler og almene frie fagskoler Til skolens forstander Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Nye regler vedrørende

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges)

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges) DET LOKALE afholder møde torsdag den kl. 14.00 i Jobcenter Vejens mødelokale Rådhuspassagen 8, 2. sal i Vejen Fraværende med anmeldt forfald: Marianne Pedersen Henry Johannsen deltog som suppleant Hans

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen,lov om friskoler og private

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Opgaver og struktur Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2015-6327 Doknr. 276602 Dato 29-02-2016 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative)

Læs mere

Høring vedr. lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge

Høring vedr. lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge Til Ministeriet for Børn, undervisning og Ligestilling DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 8.4.2016 Høring vedr. lov om kommunale særlige tilbud

Læs mere

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag.

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. 2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrignsmin., j.nr. 2015-6327 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Ændring af friskoleskoleloven åbner for optagelse af flygtningebørn

Ændring af friskoleskoleloven åbner for optagelse af flygtningebørn Nr. 9 11.05.2016 Indhold 1. Optagelse af flygtningebørn 2. Stærk opbakning fra generalforsamlingen 3. Tilsynsskruen strammes 4. Gruppelivsordninger 5. Kort Nyt 6. Projekt: Verdens Uretfærdighed 7. Kurser

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 77, 1. april 2014

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 77, 1. april 2014 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 77, 1. april 2014 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Efterskoleforeningens syn på mangfoldighed og inklusion i efterskolen

Efterskoleforeningens syn på mangfoldighed og inklusion i efterskolen Efterskoleforeningens syn på mangfoldighed og inklusion i efterskolen Udgivet af Efterskoleforeningen 2014 Fra 2005 begyndte vi at lave nogle særlige tiltag for at få en mere mangfoldig skole, for på daværende

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 6 45QR-9PZR-6SM1 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden 1 Sdr. Feldings Efterskole Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden Ligesom sidste år, vil jeg dele min beretning op i tre afsnit. Først vil jeg fortælle lidt om hvad der generelt har

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 136 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg UDU samrådsspørgsmål Ø-AB

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Det har igen - været et travlt år på skolen, denne gang ikke mindst pga. Byggeriet af børnehaven og faglokalerne. Men måske er det på sin plads

Læs mere

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt:

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt: Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev juni 2015 Vi har indgået en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Det er nu et par måneder siden vi sidst har givet lyd fra os men det betyder bestemt ikke at vi har ligget

Læs mere

Inklusion på de frie grundskoler

Inklusion på de frie grundskoler Inklusion på de frie grundskoler En kortlægning af skolernes arbejde med supplerende undervisning eller anden faglig støtte for elever med støttebehov under 12 ugentlige lektioner Inklusion på de frie

Læs mere

Velkommen til uddannelse i virkeligheden

Velkommen til uddannelse i virkeligheden Nyhedsbrev for UCN Professionshøjskolen University College Nordjylland Særnummer August 2008 Velkommen til uddannelse i virkeligheden > Nyhedsbrev for UCN > Junivørsiti kålædsj > Vores uddannelser > Nordjyllands

Læs mere

Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske

Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge 1. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at kommunen opretter og driver et særligt tilbud om grundskoleundervisning

Læs mere

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt!

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! 2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling Indledning De følgende sider er et sammenkog af den årsberetning, som Vollsmose

Læs mere

SUNDHEDSDÆKNING. på Region Sjællands mindre øer. Praksisplanudvalget for almen praksis. Side 1

SUNDHEDSDÆKNING. på Region Sjællands mindre øer. Praksisplanudvalget for almen praksis. Side 1 SUNDHEDSDÆKNING på Region Sjællands mindre øer Praksisplanudvalget for almen praksis Side 1 1. Indledning og baggrund Praksisplanudvalget har i planperioden 2014-2018 besluttet at have særlig fokus på

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2016. Sidste nyt. Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2016. Sidste nyt. Sommerfest Sidste nyt Sommerfest Endnu en sommerfest, hvor vejret artede sig lige som alt andet. Det er virkelig en af de dage, hvor man får energi til det fortsatte arbejde med vores fælles skole. Mange gode snakke

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler

Læs mere

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011.

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Dirigent Leif Bønning, referent Lisbeth Skals Jensen, stemmetællere bliver valgt, når

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core... 1 af 6 30-09-2015 15:58 JJRX-C6ZM-8WK6 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Velkommen til nye nyhedsbreve

Velkommen til nye nyhedsbreve Side 1 21.05.14 Nr. 1 INDHOLD Velkommen til nye nyhedsbreve Administrative nyheder 1. Nye krav til ligestilling 2. Hvordan udregnes feriegodtgørelse? 3. Ferievejledning 2014 4. Mulighed for at søge støtte

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Et princip må ikke formuleres som et diktat.

Et princip må ikke formuleres som et diktat. Til Skolebestyrelsen for Skolen ved Sundet. Fra Jan Mørk Christensen Forælder til Danielle i 7u 2007-09-28 Angående de vedtagne principper for betaling ved skolerejser og lejrskoler. Jeg har tidligere

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Side 1 af 6 EE88-9NRM-6TTP KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning

Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning Generelle spørgsmål og svar Kan skolen selv bestemme, hvilken klasse der skal modtage indsatsen? Nej. Det er i forsøgsprogrammet

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Sydjylland

aktiviteter forår 2016 Sydjylland aktiviteter forår 2016 Sydjylland Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 37. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 17. november 2011. Udviklingsplanen er nu vedtaget

Nyhedsbrev nr. 37. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 17. november 2011. Udviklingsplanen er nu vedtaget www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 17. november 2011 Nyhedsbrev nr. 37 Udviklingsplanen er nu vedtaget Skolens udviklingsplan, som jeg orienterede om i sidste nyhedsbrev, er nu endelig vedtaget

Læs mere

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende Landsmøde 2015 Bilag 2: Regnskab 2014, forventet regnskab 2015 og budget 2016 Bemærkninger til regnskab og budgetter Af Christina Kvist Rydahl, regnskabschef i Cyklistforbundet Regnskabet for 2014 udviste

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Afbud: Jens Christian Britze, Klaus Kolberg, Mette Vöge Jensen, Martyna Jakubowska.

Afbud: Jens Christian Britze, Klaus Kolberg, Mette Vöge Jensen, Martyna Jakubowska. Referater Emne: Skolebestyrelsesmøde Sted: Skolens kontor Dato: Onsdag d. 9.4.14 kl. 18.30 21.00 Deltagere: Hans Henrik Heidesleben, Per Høxbroe, Birgitte Dyreborg, Mikael Hermansen, Anthony Verniere Jr.,

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V.

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. 3. november 2004 Som bekendt er vor forening indtrådt som afd. 7 i FFT

Læs mere

HORSLUNDE REALSKOLE BESTRYELSENS BERETNING FOR ÅRET 2012

HORSLUNDE REALSKOLE BESTRYELSENS BERETNING FOR ÅRET 2012 HORSLUNDE REALSKOLE BESTRYELSENS BERETNING FOR ÅRET 2012 Det er mig en glæde, at jeg i dag på bestyrelsens vegne kan aflægge beretning for regnskabsåret 2012. Horslunde Realskole har igen i 2012 fortsat

Læs mere

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave God Løsladelse Infopakke september 2011 3. udgave www.kriminalforsorgen.dk Læs i infopakken: Velkommen til infopakke og nyheder om God Løsladelse Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet side 4: Brugerundersøgelse side 5: Kalenderen side 6: Skøjtedag side 7: Billeder fra fødselsdagen side 8: Terminsprøver for 9. og 10. side 9: Billeder fra juledagene

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Oversigt over udvidelsesforslag budget 2016 Børn- og Skoleudvalg

Oversigt over udvidelsesforslag budget 2016 Børn- og Skoleudvalg Oversigt over udvidelsesforslag budget 2016 Børn- og Skoleudvalg Nr. Projektnavn Basis 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 EUD 10 0,000 0,250 0,250 0,250 0,250 1 2 Projekt "Jeg bor ved Vadehavet" 0,000

Læs mere

Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed.

Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed. Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed. Ligger den mellem Sofienlundskolen og Jacksons Five, som de skildrede i årets musical

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

Lejrskolegruppens møde den 22. november 2012 på Danhostel Copenhagen Amager REFERAT. Godkendt

Lejrskolegruppens møde den 22. november 2012 på Danhostel Copenhagen Amager REFERAT. Godkendt Lejrskolegruppens møde den 22. november 2012 på Danhostel Copenhagen Amager REFERAT Godkendt Deltagere: Birgit, Lasse, Marian, Rolf, Miriam og Mette (referent) Afbud: Lene 1. Siden sidst Gruppen startede

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Demokrati/vindmøller. Lokalområde Hagested. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Vælg

Søg i lokalområdebøger. Demokrati/vindmøller. Lokalområde Hagested. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Vælg Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Demokrati/vindmøller Strategi og sekretariat Lokalrådet er glad for beskrivelsen af modellen,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Kirkeskolens. Håndbog for Klasseforældreråd. Kære forældre på Kirkeskolen!

Kirkeskolens. Håndbog for Klasseforældreråd. Kære forældre på Kirkeskolen! s Håndbog for Klasseforældreråd Kære forældre på! I skolebestyrelsen lægger vi stor vægt på, at der i hver klasse vælges et Klasseforældreråd. Jeres vigtigste opgave som klasseforældreråd er at sikre klassens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt Til skolens leder (frie grundskoler) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

Referat af møde i Pædagogisk Samarbejdsudvalg tirsdag den 29. oktober kl. 10-16

Referat af møde i Pædagogisk Samarbejdsudvalg tirsdag den 29. oktober kl. 10-16 Referat af møde i Pædagogisk Samarbejdsudvalg tirsdag den 29. oktober kl. 10-16 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde den 30. april 2013 3. De faglige foreningers kommunikation:

Læs mere

Deltagere: Sally, Lorens, Ole, Elsa og Mette (referent). Ina deltog i punkt 1-4. Afbud: Jeanette (barsel) og Charlotte.

Deltagere: Sally, Lorens, Ole, Elsa og Mette (referent). Ina deltog i punkt 1-4. Afbud: Jeanette (barsel) og Charlotte. Ferie-arbejdsgruppe møde den 24. maj 2012 på Sekretariatet REFERAT Godkendt Deltagere: Sally, Lorens, Ole, Elsa og Mette (referent). Ina deltog i punkt 1-4. Afbud: Jeanette (barsel) og Charlotte. 1. Budget

Læs mere

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330 0% 1% 100% 1 af 55. Skabelon for undervisningsområdet. Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Struer Anette Holm unge under 18 årige

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Bilag 1: Forslag 4. Side 1 af 12

Bilag 1: Forslag 4. Side 1 af 12 Bilag 1: Forslag 4 Side 1 af 12 Bilag 2: Spørgeskema Et spørgeskema sendt pr. mail til alle skoler: 255 skoler i alt, heraf 158 svar. Svarprocent 62 %. Se spørgsmålene herunder: Hvilken type efterskole

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI Formål og værdier VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI FRIVILLIGSTRATEGI 3 trin Udarbejdelse af en frivilligstrategi kan hjælpe jer med at finde frem til, hvordan I vil arbejde med frivillige i jeres forening/aftenskole,

Læs mere

Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud

Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bagerst i vejledningen findes kontaktoplysninger. Bilag 1 til vejledningen uddyber tildelingskriterierne for 2012.

Bagerst i vejledningen findes kontaktoplysninger. Bilag 1 til vejledningen uddyber tildelingskriterierne for 2012. Den 20. juni 2012 Vejledning til tilskud fra puljen til digitale læremidler Der er afsat en central pulje til støtte af kommunernes indkøb af digitale læremidler i forbindelse med satsningen på øget anvendelse

Læs mere