God sagsbehandlingspraksis. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God sagsbehandlingspraksis. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger"

Transkript

1 God sagsbehandlingspraksis Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

2 Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen og KL. God sagsbehandlingspraksis er det andet af fem temaer, som behandles på regionale netværksmøder i 2007 og Inspirationshæftet indeholder en opsamling på de drøftelser, der har været på netværksmøderne og fremhæver eksempler på praksis i kommunerne.

3 Hvorfor på dagsordenen? Sagsbehandling er en kerneopgave i en børne- og familieafdeling. Sagsbehandlingen er de processer, der starter, når det er besluttet, at der skal igangsættes en undersøgelse af barnet, til der er truffet en afgørelse om indsatser og udarbejdet en handleplan og til den løbende opfølgning på indsatsen. God sagsbehandlingspraksis er, når disse processer fører til, at barnet får lige præcis den støtte og hjælp, det har behov for. Den bedst mulige støtte og hjælp til barnet er på alle måder det mest skånsomme for barnet og er ud fra samfundets synsvinkel den bedste måde at anvende ressourcerne på. Til at understøtte den gode sagsbehandlingspraksis, er der en række lovgivningsmæssige krav, der skal overholdes. Det er en ledelsesmæssig opgave at sikre god sagsbehandlingspraksis. Det forudsætter dialog mellem lederen og medarbejderne om, hvad der kendetegner god kvalitet i sagsbehandlingen og hvordan kvaliteten sikres i den daglige praksis. Et element heri er, at medarbejderne benytter fælles faglige metoder og standarder for sagsbehandlingen. Her er det vigtigt, at både metoder og standarder opleves som nyttige og meningsfulde for medarbejderne og at de understøtter og kvalificerer det socialfaglige arbejde. Ledelse af forandringer Dialog omkring udvikling af den gode kvalitet i sagsbehandlingen handler først og fremmest om at sætte fælles mål og standarder. Men kvalitet er ikke en stationær størrelse - det er noget, der ændres over tid. Derfor handler kvalitetsudvikling om løbende at udvikle praksis og at gøre tingene på nye måder. Det er lederens opgave at gå foran og at lede disse forandringer. Input til denne ledelsesopgave udgør første omdrejningspunkt i inspirationshæftet. ICS Integrated Children s System Dialog omkring udviklingen af den gode sagsbehandling handler om at skabe enighed om, hvordan man griber sagsbehandlingen an. Sagsbehandlingen skal afspejle en socialfaglig tilgang. ICS er en socialfaglig metode til at løfte kvaliteten i sagsbehandlingen. Erfaringer med ICS udgør det andet omdrejningspunkt i inspirationshæftet.

4 Mulige svar og løsninger med forandringsledelse At lede forandringer er en stor ledelsesmæssig udfordring, og der er mange elementer i forandringsledelse, man som leder skal være opmærksom på. Kaospilot eller tryghedsnarkoman? Forandringer opleves forskelligt af medarbejdere. Lederen skal derfor være bevidst om, at det, som for nogle medarbejdere virker som en attraktiv ændring, for andre kan virke som et stort tab. Og at det, som for nogle opfattes som en mindre forandring, for andre kan opleves som en meget voldsom forstyrrelse. hvor der er sket store forandringer af praksis, kan der være behov for ro og tryghed i en periode, så organisationen og menneskene i organisationen kan finde balancen og nyt fodfæste. Det stiller krav til, hvordan lederen tænker ledelse og forandringer. Mange kommuner har et ønske om at skabe mere ensartede sagsbehandlingsprocedurer. Det har bl.a. været et vigtigt element i de kommunesammenlægninger, som er sket. Samtidig har lovgivningen virket som en tilskyndelse til dette. Det gælder for organisationer, som for mennesker, at det er vigtigt at finde en balance mellem det kendte og det ukendte mellem orden og kaos. Efter en periode, Lederens dobbelte landskab Lederen arbejder i en form for dobbelt-landskab, hvor man både styrer efter målet og leder processen. Ledelsesprocessen præges af: det intuitive det subjektive og irrationelle det empatiske menneskesyn og filosofi Proces Ledelsesprocessen præges af: det analytiske det objektive og rationelle ledelseskoncepter og styringsteknologier Mål

5 Når lederen skal udvikle og forandre den eksisterende sagsbehandlingspraksis, er det vigtigt at kunne håndtere både den del af forandringsprocessen, som handler om at sætte nye mål for sagsbehandlingskvaliteten, og at kunne tilrettelægge en god proces hen mod de nye mål. Mens det at formulere præcise mål for den gode sagsbehandling kan foregå som en mere analytisk proces og ved brug af forskellige styringsværktøjer, vil selve tilrettelæggelsen og gennemførelsen af de nødvendige forandringsprocesser for at nå målet, være en mere irrationel og uforudsigelig proces. Lederen - og det at lede - bliver i denne del af forandringsprocessen det vigtigste værktøj. Sproget som et vigtigt ledelsesværktøj Sproget er et meget vigtigt ledelsesværktøj. Som leder skal man være bevidst om, hvordan man bruger sproget i forbindelse med forandringer i organisationen hvordan forandringen tales om i organisationen. Det er vigtigt, at lederen igennem sproget det verbale og non-verbale udtrykker, hvad det er forandringen positivt skal bidrage til i stedet for, hvilke negative ting forandringen skal forhindre. Et eksempel på, hvordan sproget kan gøre en forskel Personalet i afdelingen er samlet for at drøfte et forslag til en ny måde at fordele sagerne mellem medarbejderne. Forslaget er fremkommet efter et længere forløb, som har involveret både ledelse og medarbejdere. Lederen er klar over, at der blandt medarbejderne er nogle, som er bekymrede for, hvad forslaget vil indebære for deres hverdag. Lederen har i sin forberedelse til mødet analyseret, hvad det er for bekymringer, som forslaget vil blive mødt af og vælger at bruge sproget til at forholde sig til bekymringen uden at tale bekymringerne op. På mødet siger lederen: Vi har talt om, hvordan vi kan fordele sagerne på en ny og bedre måde, så vi i fællesskab får løst afdelingens opgaver. Vi vil alle gerne have mere tid til at tale med børnene og forældrene og også mere tid til vores samarbejdspartnere. Vores forslag om en ny måde at fordele sagerne på, skal give mere tid til det, som vi alle gerne vil have mere af. Forslaget går ud på En mere uforberedt og ureflekteret sætning kunne lyde således: Vi har længe talt om at fordele sagerne på en ny og anderledes måde. Jeg ved, at der er flere af jer, som er bekymret for, hvad en ny sagsfordeling vil betyde for jeres arbejde. Jeg vil godt understrege, at den nye sagsfordeling ikke vil give mere arbejde og en dårligere kvalitet i sagerne. Forslaget går ud på...

6 Problemer kan forstås som vores frustrerede drømme og håb Bjarne Agerlin Agerlin Consult De to eksempler viser, hvordan sproget kan få meget stor betydning for, hvordan medarbejderne oplever de forslag, som ledelsen ønsker at drøfte. Den første sætning udvider medarbejdernes blik for, hvad de kan få af gevinster ved forandringen. Den anden sætning fastholder et negativt billede af forandringen mere arbejde og dårlig kvalitet. Selvom lederen understreger, at der ikke bliver tale om mere arbejde og dårligere kvalitet, er det dét billede, som medarbejderne sidder tilbage med efter mødet. Vi mennesker kan nemlig ikke danne ikke-billeder! Lad problemerne komme frem i lyset! Det er vigtigt, at man som leder kan rumme at lytte til medarbejdernes frustrationer og frygt i forbindelse med forandringsprocesser. I stedet for at opfatte medarbejdernes frustrationer som udtryk for modstand mod forandringen, kan det være nyttigt for forandringsprocessen at se frustrationer som udtryk for ønske om at bevare det bedste af det bestående og som uforløste drømme om, hvordan det kunne være! Medarbejdere skal derfor kunne komme til orde med deres frustrationer og med deres drømme og håb, og lederen skal bruge disse til at finde frem til, hvor der hos medarbejderne er energi i forhold til forandringer af det bestående. Det er fremtiden, som er til forhandling De uforløste drømme og håb knytter sig til fremtiden. Derfor må forandringsprocesserne se fremad og ikke tilbage. Alt for meget fokus på fortiden spænder ben for forandringer i fremtiden. Det skyldes ikke mindst, at vores analyse og diskussion af fortiden ofte handler om, hvorfor vi gjorde som vi gjorde, hvorfor vi ikke vidste bedre og hvem der er skyld i, at det gik som det gik. Det er med til at forstyrre forandringsprocessen og skabe konflikter mellem de medarbejdere, som står for det nye og de medarbejdere, som opfattes som ansvarlige for det gamle. Hvis denne type konflikter skal undgås, er det vigtigt, at alle respekterer, at fortiden og nutiden ikke er til forhandling. At det alene er fremtiden, som skal forhandles og som kan ændres. Fortid Erfaringer Historier Viden og visdom Livet som læreplads Personlige facitlister Nutid Oplevelserne i nuet Fremtid Drømme og håb Visioner Forventninger Mål og ledestjerner

7 Selvom det er fremtiden, der er til forhandling, er det meget vigtigt at tage udgangspunkt i det kendte nu et i drøftelsen af, hvad der skal kendetegne den gode sagsbehandlingskvalitet i fremtiden. Der er tre vigtige trin i den gode forandringsproces, nemlig: 1. At forstå. Tal højt om det kendte, vent med det nye. Fokuser på, hvad der fungerer godt i dag og på, hvordan vi kan gøre mere af det, som vi allerede er gode til. 2. At forestille. Tal højt om de fremadrettede muligheder om drømmene og håbene. Fokuser på de nye muligheder og uforløste potentialer, som vi gerne vil udvikle. 3. At skabe. Tal højt om, hvordan vi når det, vi gerne vil i fremtiden. Fokuser både på det, som vi allerede er gode til og det nye. I forbindelse med netværksmøderne har der været peget på flere elementer, som kan bidrage til at udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen. Boksen nedenfor beskriver kort nogle af de forskellige forslag, som har været drøftet på møderne. Udarbejdelse af fælles skemaer og skabeloner for undersøgelse og handleplan I mange kommuner har man gode erfaringer med at udarbejde fælles skemaer og skabeloner for undersøgelse og handleplan. De fælles skemaer og skabeloner er med til at sikre en mere ensartet sagsbehandling og fungerer ofte som en strukturering af sagsforløbet. Desuden er det med til at sikre, at kommunen lever op til de formelle regler om samtykke, klagevejledning mv. Løbende sagsrevision Mange ledere har gode erfaringer med løbende at gennemgå et udsnit af de aktuelle børnesager. Sagsgennemgangen fokuserer både på, om de formelle regler er overholdt og om de lever op til afdelingens egne kvalitetsnormer. Mange ledere har gode erfaringer med at bruge tjeklister, som konkretiserer, hvilke kvalitetsregler og -normer sagerne vurderes ud fra. Det er med til at tydeliggøre, hvad lederen lægger vægt på i kvalitetsmålingen, og kan desuden bruges af medarbejderne som et selvevalueringsredskab. Faglig sparring og supervision Mange ledere bruger faglig sparring eller supervision, som metoder til at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen. Ofte er det lederen selv, som står for den faglige sparring af medarbejderne, men i nogle kommuner har man også gode erfaringer med at udpege faglige konsulenter eller områdeledere, som varetager den faglige sparring af medarbejderne. Den løbende sagsgennemgang kan bidrage med viden om, hvor der er behov for særlig fokus enten i hele afdelingen eller for den enkelte medarbejder. Den faglige sparring kan på denne måde blive mere målrettet og fokuseret.

8 Fordeling af sagerne I nogle kommuner har udviklingen af kvaliteten i sagsbehandlingen fået betydning for, hvordan man fordeler sagerne. En ny måde at fordele sagerne på kan få betydning for kvaliteten i sagsbehandlingen på flere måder. Dels kan en ny sagsfordeling sikre, at arbejdsbyrden fordeles mere hensigtsmæssigt i forhold til medarbejderne, og dels kan en ny sagsfordeling ske ud fra faglige hensyn om at samle forskellige sagstyper eller arbejdsprocesser hos få medarbejdere og derved øge specialiseringen. Sagsantallet Flere kommuner har opstillet mål for, hvor mange sager den enkelte medarbejder kan have i sin sagsportefølje. Nogle kommuner har i den forbindelse skelet til de anbefalinger, som Socialrådgiverforeningen er kommet med, mens andre kommuner har opstillet egne mål og standarder ud fra en vurdering af sagstyngde og -kompleksitet. Bestiller og udfører Nogle af de kommuner, som har valgt at sondre mellem bestiller og udfører, har brugt dette til at kvalificere sagsbehandlingen. Ved at fokusere på rollen som bestiller, er der sket en tydeliggørelse af opgaven med at undersøge og beskrive barnets behov, uden at skulle forholde sig til de mulige tilbud og løsninger. På denne måde bliver sagsbehandlingen mere målrettet og fokuseret. Mulige svar og løsninger ICS som fælles faglig metode ICS betyder Integrated Children s System og er en udløber af DUBU projektet (Digitalisering Udsatte Børn og Unge). ICS er en systematisk og helhedsorienteret sagsbehandlingsmetode. Systematikken i ICS understøtter et skarpt fokus på barnets udvikling (behov), forældrekompetencer (ressourcer) og barnets familieforhold (omgivelserne). Systematikken illustreres i en ICS-trekant. ICS-trekanten og hovedelementerne i ICS er beskrevet nærmere på Roskilde, Silkeborg og Middelfart er nogle af de kommuner, som har været med i udviklingen af DUBU og som har høstet erfaringer med at bruge ICS som en fælles faglig metode i børnesagsbehandlingen. Gevinster ved ICS på alle niveauer En af de væsentligste erfaringer med ICS har været, at ICS giver et fagligt og metodisk stærkere fodfæste for både ledere og medarbejdere på børne- og familie-

9 området. ICS bidrager både med systematik til sagsbehandlingen, men kvalificerer også de enkelte dele af sagsbehandlingsprocessen bl.a. gennem brug af fælles guidelines og redskaber. I Roskilde Kommunes Familieafsnit er ICS blevet brugt aktivt i forbindelse med kommunesammenlægningen. Alle medarbejdere har været på et 3 dages kursus, for at skabe en bedre socialfaglig fællesforståelse i arbejdet med udsatte børn og unge. ICS har også været brugt som afsæt til en mere systematisk tilgang til, hvem i den øvrige kommunale organisation, det er relevant at inddrage, så indsatsen kører i én retning og det fælles ansvar for de udsatte børn og unge fastholdes. For borgerne er gevinsten i ICS, at det giver en fælles ramme om undersøgelsesarbejdet på tværs af medarbejdere og skaber klarhed over, hvilke forskellige elementer der fokuseres på i undersøgelsesarbejdet. ICS-trekanten gør det muligt at visualisere og konkretisere undersøgelsesprocessen og medarbejderne oplever mere forståelse og mindre modstand hos børnene og forældrene, fordi dialogen bliver mere konkret. I Middelfart Kommune har det eksempelvis hjulpet til at løse en vanskelig sag med en mor. Da kommunen tog udgangspunkt i ICS-metoden i stedet for den mere traditionelle undersøgelsesmetode, oplevede de, at moren følte sig bedre hørt og forstået, fordi beskrivelsen kom hele vejen rundt om hende og hendes barns situation. Det åbnede døre, så der kunne iværksættes hjælp til barnet og familien. For politikerne i Silkeborg Kommune har gevinsten været, at ICS bruges som et konkret redskab til at gennemføre den sammenhængende børnepolitik på tværs af faggrupper og sektorer. Det giver politikerne indblik i, hvordan børnene, de unge og deres familier bliver mødt af de kommunale medarbejdere. ICS påvirker det at lede De kommuner, som allerede har gjort sig erfaringer med ICS har alle oplevet, at det får stor betydning for det at lede børne- og familieområdet, når man vælger at bruge en bestemt socialfaglig metode. ICS stiller krav til, at lederen: får alle medarbejdere med på vognen. Hvis ICS skal gøre en forskel, skal alle medarbejdere i afdelingen ville det! selv går foran, som et godt eksempel. ICS er ikke bare en metode, men også en tænkemåde, som lederen selv skal stå som en tydelig repræsentant for kan opmuntre og engagere, når gejsten er dalende. Engagementet og fokus er ofte størst i begyndelsen af en forandringsproces. Skal ICS integreres som en arbejdsmetode, skal lederen fortløbende kunne opmuntre og engagere! kan vise, hvordan ICS helt konkret gør en forskel for både børn og familier, medarbejdere og samarbejdspartnere. bidrager til, at rammerne understøtter ICS-metoden, hvilket kræver opbakning fra både den politiske og administrative ledelse i kommunen.

10 Servicestyrelsen Skibhusvej 52 B 5000 Odense C Tlf.:

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere