Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge"

Transkript

1 Vejledning for undervisere og studerende til Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Hermed fremsendes en vejledning til rapporten Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med børn og unge. Vejledningens formål er at pege på, hvilke kapitler, der kan bruges på de forskellige moduler på diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet med henblik på de studerendes (både myndighedssagsbehandler og leverandør) tilegnelse af viden og kompetence samt hvordan denne viden kan anvendes i de studerendes arbejde. Siden 2009 har vi i flere af de temaer, der indgår i diplomuddannelsens modul 4, anvendt den rapport, der blev udarbejdet på baggrund af vores pilotundersøgelse dvs. Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte. Bestillere og BUM-model. Rapporten Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med børn og unge kvalificerer og nuancerer vidensgrundlaget på diplomuddannelsen og særligt på modul 4. Vi mener således, at rapportens teoretiske kapitler understøtter en indplacering af BUM-modellen i en historisk kontekst, der giver de studerende et fælles afsæt for forståelse af BUM-modellen som styrings- og visitationsmodel. Samtidig mener vi, at de empiriske kapitler belyser BUM-modellens implementering i praksis på en eksemplarisk måde, der kan fremme de studerendes refleksion over og udvikling af bl.a. rollerne Bestiller og Udfører. Vi er af den opfattelse, at rapportens kapitel 6 og 7 kan anvendes også på modul 2, hvor der bl.a. undervises i opsporing, forebyggelse og tidlig indsats. På modul 5 kan den metodiske tilgang i undersøgelsen indgå i undervisningen om dataindsamlingsmetode og analyse og endelig på modul 6 kan Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med børn og unge danne basis for de studerendes egne empiriske projekter om evt. anvendelsen af BUM-modellen på børne- og ungeområdet. Størst relevans har rapporten som nævnt dog til diplomuddannelsens modul 4, hvor den kan øge de studerendes viden og kompetencer i relation til følgende temaer: Styring og ledelse, Økonomi, Organisation, Dokumentation og kontrakter, Handleplaner og behandlingsplaner, Opfølgning og tilsyn samt Myndighedens og leverandørens samspil (også til det almene socialområde) herunder roller, ansvar og pligter. Som eksempel på et konkret undervisningsforløb på modul 4 vedlægger vi en undervisningsplan, der illustrerer både Emne, Indhold, Form, Formål, Forventet læringsudbytte samt Forberedelse for henholdsvis studerende og undervisere. Det skal understreges, at der er tale om et eksempel på et undervisningsforløb, idet de enkelte skoler som bekendt udformer deres egne undervisningsplaner. Med venlig hilsen Helle Nørrelykke, Birgitte Zeeberg og Frank Ebsen 16. januar

2 Børne- og ungediplomuddannelsen Modul 4 dag 3 Emne Sagsbehandlingsprocedurer og myndighedsudøvelse i lyset af BUM-modellen Indhold BUM-modellen som visitations- og styringsmodel på børne- og ungeområdet o BUM-modellen i et historisk perspektiv o Bum-modellens teoretiske afsæt herunder nye leder- og professionsroller o BUM-modellens rolle og funktionsdeling En modificeret BUM-model o Sagsbehandlingsprocedurer, dialog, samarbejde og videndeling Implementeringen af BUM-modellen o To eksempler på implementerin af BUM-modellen i praksis Digitalisering Udsatte Børn og Unge (DUBU) o ICS (Integrated Children s System)som fælles referenceramme for Bestiller og Udfører Form Undervisningen er tilrettelagt som oplæg fra underviser om dagens temaer kombineret med de studerendes drøftelse i summegrupper om praksis og videndeling i plenum Formål Studerende Formålet med dagens undervisning er at indlejre implementeringen af BUM-modellen i en større helhed, der viser det sociale arbejdes dynamiske udvikling i krydsfeltet mellem politiske strømninger, samfundsmæssige forandringer og nye forventninger til såvel ledere som myndighedsudøvere og leverandører. Forventet læringsudbytte: o at øge de studerendes viden om og forståelse af det sociale arbejdes dynamiske udvikling o at kvalificere de studerendes refleksion over deres pligter og roller som myndighed og leverandør o at styrke de studerendes kompetence i forhold til håndteringen af de praksisnære problemstillinger, der relaterer til rollerne som myndighed og leverandør Håndbog om Barnets Reform (2011). København, Servicestyrelse: Introduktion; Kapitel 1: Den nye formålsparagraf; Kapitel 13: Udvikling i myndighedsrollen og Kapitel 15: Ledelse og styring (31 sider) leverandør Samspil og aftaler i socialt arbejde med Børn og unge. København, Professionshøjskolen Metropol. - Kapitel 9: Modernisering og 2

3 markedsgørelse af de offentlige sektor; Kapitel 10: Moderniseringens teoretiske og ideologiske afsæt; Kapitel 11: Nye leder- og professionsroller; Kapitel 8: Socialfaglig perspektivering af undersøgelsen; Kapitel 2: Strukturreformen og BUM-modellen og Kapitel 3: BUM-modellen og organiseringen af arbejdet i kommune I og II. (41 sider) Mehlby Jill: Integrated Children s System en vurdering af børns behov og udvikling. (Indgår i kompendiet) (37 sider) Underviser Håndbog om Barnets Reform (2011). København, Servicestyrelsen Ejersbo Niels og Greve Carsten (2008): Moderniseringen af den offentlige sektor. Børsen offentlig ledelse Kommunernes Landsforening (2006): Den modificerede BUM-model Nye udfordringer for social- og sundhedsområdet. København 16. maj 2006 Kommunernes Landsforening (2007): Styring af de sociale institutioner Nye udfordringer og muligheder med de sociale institutioner. København 25. juni 2007 Sehested Karen og Niels Ejersbo (1998): Fra sammenkobling til dekobling af ledelse og profession i den kommunale forvaltning. København, Nordisk Administrativt Tidsskrift 4/1998 leverandør Samspil aftaler i socialt arbejde med Børn og unge. København, Professionshøjskolen Metropol Mehlby Jill: Integrated Children s System en vurdering af børns behov og udvikling. (Indgår i kompendiet/kan hentes på nettet) 3

4 Børne- og ungediplomuddannelsen Modul 4 dag 4 Emne Den socialfaglige undersøgelse Indhold Hvornår og hvordan bliver en bekymring for et barn til en sag i socialforvaltningen o Samarbejdet mellem det almene socialområde og specialområdet o Underretningspligt underretningens indhold o Forvaltningens håndtering af en underretning juridisk, processuelt og fagligt Den børnefaglige undersøgelse o Gennemgang af ICS skematikken o Præsentation af analyseredskab, der kan hjælpe myndighedssagsbehandleren i afklaringen af og begrundelsen for iværksættelse/ikke iværksættelse af undersøgelse o Undersøgelsens beskrivelse, analyse og socialfaglige vurdering o Planlægning af undersøgelsesforløbet o Inddragelse af barnet, forældre og andre, der kender barnet juridisk, etisk og fagligt Form Undervisningen er tilrettelagt som oplæg fra underviser om dagens temaer kombineret med casework, de studerendes drøftelse i summegrupper om praksis og videndeling i plenum Formål Formålet med dagens undervisning er at synliggøre og drøfte den tidlige opsporing og forebyggelse og de udfordringer, der måtte være i det. Samtidig er formålet at blotlægge den sagsbehandlingsprocedure, der skal følges, inden der kan udarbejdes en handleplan en procedure, der er usynlig for myndighedssagsbehandlernes samarbejdsparter i såvel det almene socialområde som leverandørleddet. Forventet læringsudbytte: o at øge de studerende viden om og forståelse af det juridiske, etiske og faglige grundlag for opsporing og forebyggelse samt udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse. o at styrke de studerendes færdigheder i forhold til en socialfaglig anvendelse af standardiserede manualer og redskaber o at styrke de studerendes kompetence i forhold til at inddrage barn, forældre og andre, der kender barnet, i undersøgelsesarbejdet 4

5 Studerende Håndbog om Barnets Reform (2011). København, Servicestyrelsen. Kapitel 4: Tidlig indsats og tværfagligt samarbejde; Kapitel 5: Børnefaglig undersøgelse. (61 sider) leverandør Samspil aftaler i socialt arbejde med Børn og unge. København, Professionshøjskolen Metropol. - Kapitel 6: BUM-modellen og leverandørernes rolle både de behandlende og de som befinder sig i det almene sociale område; Kapitel 7: BUM-modellen og det almene socialområde. (41 sider) Alminde Rikke, Henriksen Kirsten, Nørmark Louise Catrine & Andersen Stevnsgård Mona (2008) Social analyse og handling et refleksionsredskab i socialt arbejde. København, Hans Reitzels Forlag Kapitel 6: præsentation af redskabet: Social analyse og handling (19 sider) Underviser Laustesen Charlotte og Caspersen Marianne (2009): Systematisk tænkning og sagsarbejde i børne- familiearbejdet principper og sagsgennemgang. Esbjerg, UC-Vest Press Alminde Rikke, Henriksen Kirsten, Nørmark Louise Catrine & Andersen Stevnsgård Mona (2008) Social analyse og handling et refleksionsredskab i socialt arbejde. København, Hans Reitzels Forlag 5

6 Børne- og ungediplomuddannelsen Modul 4 dag 5 Emne Handleplaner, behandlingsplaner, opfølgning og dokumentation Indhold Hvad er en handleplan? o Handleplanen som aftale mellem barn, forældre og forvaltningen herunder familierådslagning og mulighederne for inddragelse af leverandørleddets viden o Handleplanen som indstillingsdokument Hvor er barnet og forældrene? o Tilbudsportalen og visitationsprocedurer Hvordan inddrages barnet og forældrene? o Handleplanen som udgangspunkt for indgåelse af kontrakt mellem myndighed og leverandør, herunder forskellige former for kontrakter Hvordan inddrages barnet og forældrene? Hvad er en behandlingsplan? o Hvad er social behandling? o Handleplanen som udgangspunkt for behandlingsplanen Hvordan er rollefordelingen mellem myndighed og leverandør, og hvordan inddrages barnet og forældrene? Metoder i socialt arbejde med børn og unge Hvordan foregår videndelingen mellem leverandør og myndighed, og hvordan inddrages barnet og forældrene i metodevalget? Opfølgning o Hvem har forpligtelsen til hvad? o Forskellige former for opfølgningsmøder og videndeling mellem leverandør og myndighedssagsbehandler o Hvordan inddrages barnet og forældrene i opfølgningsarbedjet? Dokumentation o Hvad skal dokumenteres, og hvem skal dokumentere hvad? o Hvor er barnet og forældrene i dokumentationsarbejdet? Form Undervisningen er tilrettelagt som oplæg fra underviser dog med særlig vægt på, de studerendes erfaringer og drøftelser i summegrupper og videndelingen i plenum Formål Formålet med dagens undervisning er at synliggøre den betydning implementeringen af BUM-modellen har for meningskondensering i fænomenet handleplaner og at tydeliggøre forskellen mellem handleplaner og behandlingsplaner. Ligesom formålet er at sætte fokus 6

7 på kontraktliggørelsen af det sociale arbejde, opfølgningens nødvendighed og den dokumentationsforpligtelse der påhviler både myndighed og leverandør. Forventet læringsudbytte: o at øge de studerende viden om og forståelse af kontraktliggørelsen af det sociale arbejde og den udvikling i rollefordelingen, der er en konsekvens af implementeringen af BUM-modellen på børne- og ungeområdet. o At styrke de studerendes færdigheder i forhold til at adskille beskrivelse, analyse og socialfaglige vurderinger o at styrke de studerendes færdigheder i forhold til at indgå kontrakter og gennemføre opfølgning, der har både overholdelse af kontraktlige forhold og barn og forældre som omdrejningspunkt o at styrke de studerendes kompetence i forhold til at dokumentere både indsats og virkning Studerende Håndbog om Barnets Reform (2011). København, Servicestyrelsen. Kapitel 6: Handleplaner; Plejefamilieområdet; Kapitel 8: Kontinuitet og sammenhæng; Kapitel 10 Tilsyn, opfølgning og evaluering og Kapitel 14: Dokumentation i socialt arbejde (79 sider) leverandør Samspil aftaler i socialt arbejde med Børn og unge. København, Professionshøjskolen Metropol. - Kapitel 4: BUM-modellen og myndigheden bestillers konkrete bestilling; Kapitel 5: BUM-modellen og opfølgning efter iværksættelse af foranstaltning og kapitel 6: BUM-modellen og leverandørernes rolle både de behandlende og de som befinder sig i det almene socialområde (69 sider) Underviser Bjørn Runa (2010): Handleplaner som styrings- og evalueringsværktøj. Uden for nummer nr. 21. København, Dansk Socialrådgiverforening Andersen Niels Åkerstrøm (2003): Borgerens kontraktliggørelse. København, Hans Reitzels Forlag Ejersbo Niels og Greve Carsten (2002): Den offentlige sektor på kontrakt. København, Børsens Forlag AC Ankestyrelsen (2001): Ankestyrelsens praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger 7

Myndighed og leverandør

Myndighed og leverandør Helle Nørrelykke, Birgitte ZeeBerg og FraNk ebsen Myndighed og leverandør SaMSpil og aftaler i Socialt arbejde Med udsatte børn og unge Myndighed og Leverandør Samspil og aftaler i socialt arbejde med

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Tværfagligt samarbejde i kommunal familiepleje 47469 Udviklet af: Kirsten Pallesgård

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

God sagsbehandlingspraksis. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

God sagsbehandlingspraksis. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger God sagsbehandlingspraksis Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde - Afsluttende rapport Januar 2012 Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier?

Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier? Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier? Introduktion, formål og relevans for uddannelserne Introduktion Hvorfor og hvordan gør tværprofessionelt samarbejde

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 14 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 8. ÅRGANG NR. 14. 2007 uden for [nummer] Uden for nummer, nr. 14, 8.

Læs mere

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011 Tema: Socialt arbejde under nye vilkår Indholdsfortegnelse Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson.

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Kirsten Elisa Petersen, Unni Lind, Jonna Larni Nøttrup, Bent Juhl Knudsen, Martha Møller, Helle Anette Koldegaard, Lars Ladefoged. Titel:

Læs mere

OM TAL OG EFFEKT I SOCIALT ARBEJDE

OM TAL OG EFFEKT I SOCIALT ARBEJDE OM TAL OG EFFEKT I SOCIALT ARBEJDE Et studie af Forandringskompasset på børne-og ungeområdet i Socialforvaltningen, Københavns Kommune SIGNE EMILIE BECH CHRISTENSEN Kandidatafhandling i Politisk Kommunikation

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere