Evaluering af Jobnet blandt brugere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Jobnet blandt brugere"

Transkript

1 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2007

2 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Af Jeppe Krag

3 Indhold 1 Indledning Sammenfatning Tilfredshed med Jobnet Jobsøgning Brugen af Jobnet Effekten af at bruge Jobnet Brugerundersøgelsen Populationen Brugernes profil Brugerens jobsituation Brugen af Jobnet Jobnets CV-bank Jobsøgning med Jobnet og andre jobbanker Brugerens jobagent Jobnets hjemmeside og support Effekt af at bruge Jobnet Samlet vurdering af Jobnet Undersøgelsens opbygning Undersøgelsesdesign Undersøgelsesmedie Datasikkerhed Tidspunkt for gennemførelsen Præsentation og fortolkning af resultaterne Præsentation af resultaterne Fortolkning af svarprocenten Fortolkningsproblemer grundet korrelation Repræsentativitet Afrundinger i procentfordelinger... 69

4 1 Indledning 1 1 Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har ønsket at foretage en evaluering af Jobnet blandt brugerne med henblik på at kortlægge brugernes brug, tilfredshed og effekt af at benytte Jobnet. Når der i rapporten refereres til Jobnets brugere, menes der de personer, der har besvaret undersøgelsen. Denne rapport gengiver undersøgelsernes resultater, herunder relevante forskelle når der opdeles efter brugernes køn, alder, bopælsregion, uddannelsesniveau og beskæftigelsesstatus. Herudover undersøges forskelle i forhold til om brugeren havde et tilgængeligt eller ikke tilgængeligt CV og forskelle i forhold til, hvornår CV et blev oprettet. En tilsvarende undersøgelse blandt brugere af Jobnet udførte UNI C for Arbejdsmarkedsstyrelsen i Ved resultatgennemgangen sammenlignes med de tilsvarende parametre fra 2004-undersøgelsen i det omfang spørgsmålene er medtaget i begge undersøgelser. Rapporten starter med en kort sammenfatning af de resultater, der efterfølgende bliver præsenteret i rapporten. I et separat hæfte forefindes en detaljeret bilagssamling, som gengiver spørgeskemaet og krydstabeller mellem undersøgelsernes svarfordelinger og baggrundsvariable. Resultaterne fra denne undersøgelse er endvidere gengivet i en sammenfattende udgave, som giver et billede af de væsentligste resultater. UNI C har ikke underkastet fritekstkommentarerne fra undersøgelserne en statistisk kategorisering, og de behandles ikke i rapporten, men de er afleveret til bearbejdning i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

5 2 Sammenfatning 2 2 Sammenfatning Evalueringen er baseret på svar fra i alt brugere af Jobnet, hvilket svarer til 32,3 pct. af de adspurgte brugere. Svarprocenten er højere end undersøgelsen i 2004, hvor den lå på 28,7 pct. 2.1 Tilfredshed med Jobnet 79 pct. af Jobnets brugerne er generelt meget tilfredse eller nogenlunde tilfredse med Jobnet. I forhold til 2004-undersøgelsen svarer det til et fald på 1 procentpoint, da 80 pct. af brugerne i 2004 var meget eller nogenlunde tilfredse. Selvom der opleves et fald i andelen af tilfredse brugere, er andelen af brugere, der er meget tilfredse med Jobnet steget med 4 procentpoint i forhold til undersøgelsen i pct. af Jobnets brugere oplever, at det er let at finde, hvad de søger på Jobnets hjemmeside. Endvidere oplever 86 pct. af Jobnets brugere, at det er let at oprette et CV på Jobnet. 55 pct. af brugerne synes, at brugervenligheden er meget god eller god, mens 12 pct. synes, at den er dårlig eller meget dårlig. Resten vurderer brugervenligheden til middel. I 2004-undersøgelsen svarede 51 pct., at brugervenligheden var meget god eller god, mens 12 pct. mente, at den var meget dårlig eller dårlig. Denne parameter har således udviklet sig med en positiv forskydning på 4 procentpoint. Endvidere er hovedparten af denne stigning havnet i gruppen af brugere, der finder brugervenlighed meget god. Til gengæld er andelen af brugere, der sjældent eller aldrig oplever tekniske problemer faldet til 72 pct. i forhold til undersøgelsen i 2004, hvor den tilsvarende andel lå på 74 pct. Andelen er således faldet med 2 procentpoint. 2.2 Jobsøgning 67 pct. af brugerne oplever, at de ofte eller af og til finder relevante jobannoncer på Jobnet. Til gengæld oplever kun 31 pct. af brugerne, at antallet af relevante jobannoncer er tilpas. 67 pct. mener, at de får for få relevante jobannoncer, mens 2 pct. mener de får for mange. Andelen af brugere, der mener de får tilpas med relevante jobannoncer er faldet med 3 procentpoint i forhold til undersøgelsen i 2004.

6 2 Sammenfatning 3 I forlængelse af dette svarer kun 46 pct. af Jobnets brugere, at de er meget eller overvejende enige i, at de finder flere relevante jobannoncer på Jobnet end på andre jobbanker. I gennemsnit søger Jobnets brugere hver måned 3,2 job, de har fundet på Jobnet. Dette er en væsentlig stigning i forhold til 2004, hvor brugerne i gennemsnit søgte 2,5 job. Det samlede antal job Jobnets brugere søger alt i alt på en typisk måned er 5,2 job. Den traditionelle papiransøgning er den mest anvendte jobsøgningsmetode blandt Jobnets brugere. Denne metode benyttes af 67 pct. Herefter følger jobsøgning via til virksomheden, hvilket 65 pct. af brugerne benytter. Ansøgning pr. telefon, ved personligt fremmøde eller via Jobnets ansøgning trin for trin følger i den nævnte rækkefølge. I forhold til 2004 er metoden med at søge via til virksomheden steget markant med 16 procentpoint, mens søgning med den traditionelle papirsansøgning er faldet med 9 procentpoint. De øvrige ansøgningsmetoder er steget med mindre andele. 2.3 Brugen af Jobnet 64 pct. af Jobnets brugere anvender Jobnet mindst én gang om ugen. Denne andel er steget med 8 procentpoint i forhold til undersøgelsen i Positivt er det også, at de grupper, der anvender Jobnet stort set hver dag og nogle gange om ugen er steget med hhv. 3 og 4 procentpoint. Brugerne kan bruge Jobnet på forskellige måder. For at blive registreret som bruger, skal brugeren oprette et CV, hvilket alle principielt har gjort, da de er udvalgt til undersøgelsen på denne baggrund, skønt kun 98 pct. angiver, at de har oprettet et CV. Også i undersøgelsen fra 2004 angav 98 pct., at de havde oprettet et CV. Herudover kan brugerne søge efter jobannoncer på Jobnet. Det svarer 91 pct. af brugerne, at de har gjort, hvorimod den tilsvarende andel i 2004 var på 90 pct. Andelen af Jobnets brugere, som søger efter jobannoncer i Jobnet, er således steget med 1 procentpoint. Brugeren kan også oprette en jobagent, hvilket 50 pct. svarer, at de har gjort. I 2004 angav 73 pct., at de havde oprettet en jobprofil, som jobagent hed tidligere. Der er således sket et markant fald i antallet af brugere, der har oprettet en jobagent på 23 procentpoint. 28 pct. af brugerne svarer, at de har benyttet Jobnets supportmuligheder. Den tilsvarende andel var i 2004-undersøgelsen 30 pct., hvorfor andelen af brugere, der benytter supporten er faldet med 2 procentpoint. Endelig giver brugere udtryk for en lidt højere grad af loyalitet over for Jobnet end undersøgelsen i pct. eller næsten halvdelen af brugerne svarer, at de

7 2 Sammenfatning 4 kun bruger eller mest bruger Jobnet. I undersøgelsen fra 2004 lå den tilsvarende andel på 43 pct.. Det er en stigning på 6 procentpoint. 2.4 Effekten af at bruge Jobnet Det er en positiv oplevelse for brugeren at modtage en sonderende henvendelse på deres CV. Det har 38 pct. af CV-indehavere oplevet, hvilket er en markant stigning på 14 procentpoint i forhold til 2004-undersøgelsen. 84 pct. af de Jobnetbrugere, der blev kontaktet, besvarede kontakten ved at henvende sig til virksomheden, heraf 21 pct. dog kun i nogle tilfælde. Andelen af brugere, der besvarer virksomhedernes henvendelser er steget med 7 procentpoint i forhold til undersøgelsen i Et effektmål med hensyn til brugen af Jobnet er andelen af brugere, der har været til samtale med en arbejdsgiver. Kontakten kan enten være blevet etableret, ved at virksomheden har reageret på brugerens CV, eller ved at brugeren har reageret på en jobannonce fra virksomheden. Halvdelen af brugerne svarer, at de har været til en eller flere jobsamtaler som følge af jobsøgning med Jobnet. Dette er en markant stigning på 19 procentpoint i forhold til undersøgelsen i Denne proces resulterer i det egentlige effektmål for Jobnet, som er andelen, der får et konkret jobtilbud. Også her er der sket en markant positiv udvikling, idet 28 pct. af Jobnets brugere svarer, at de har fået tilbudt et eller flere job, som følge af søgning efter jobannoncer eller ved at have et CV liggende på Jobnet. Dette er en markant stigning i forhold til undersøgelsen fra 2004, hvor blot 13 pct. tilsvarende svarede, at de havde fået tilbudt et job. Ydermere har brugerne skullet vurdere, hvorvidt de mener, at Jobnet forøger deres jobmuligheder. Hertil svarer 63 pct., at de er meget eller overvejende enige i, at Jobnet forøger deres muligheder for at finde et job.

8 3 Brugerundersøgelsen 5 3 Brugerundersøgelsen I dette kapitel præsenteres resultaterne fra brugernes evaluering af Jobnet. Evalueringen omfatter i alt svar fra brugere af Jobnet. Detaljerede svarfordelinger forefindes i tabelform i bilagsmaterialet. 3.1 Populationen Alle brugere, som 15. juni 2007 havde et aktivt CV på Jobnet, og som endvidere havde en aktiv -adresse, udgør undersøgelsens population. Et CV er aktivt, når brugeren har oprettet CV et på Jobnet. Brugeren kan efterfølgende vælge at gøre aktivt CV tilgængeligt eller ikke tilgængeligt for de virksomheder som leder efter arbejdskraft. Undersøgelsen blev designet som en totalundersøgelse, hvor alle personer i populationen blev inviteret pr. til at besvare et spørgeskema på internettet Svarprocent Bruttolisten bestod af registrerede brugere af Jobnet. Heraf havde brugere ikke angivet nogen -adresse, af mailadresserne på bruttolisten var dubletter, mens 65 -adresser var syntaktisk ugyldige. Herefter bestod udsendelseslisten af gyldige -adresser. I løbet af udsendelsen modtog UNI-C s server besked fra modtagerservere om, at af de gyldige -adresser (svarende til 6,2 pct.) ikke aktuelt eksisterede, og altså enten har været nedlagt eller aldrig eksisteret. Antallet af anbringelige e- mails blev derved Figur 1 Svarregnskab for brugere Antal Bruttoliste adresse ikke angivet Dubletter Syntaktisk ugyldige -adresser 65 Udsendelsesliste Uanbringelige -adresser Anbringelige -adresser Besvaret Svarprocent 32,3 % 1 Spørgeskemaet er gengivet i bilagsmaterialet.

9 3 Brugerundersøgelsen 6 Ved svarfristens udløb havde i alt brugere besvaret spørgeskemaet, hvilket i forhold til de anbringelige s giver en besvarelsesprocent på 32,3 pct. 2 Disse tal er opsummeret i Figur 1. Svarprocenten på 32,3 pct. er pæn, set i forhold til 2004-undersøgelsen, hvor svarprocenten var på 28,7 pct. 3.2 Brugernes profil I dette afsnit belyses brugernes profil mht. baggrundsvariablene køn, alder, bopælsregion, uddannelsesniveau, CV ets tilgængelighed og oprettelse Køn Figuren herunder viser kønsfordelingen i undersøgelsen. Kvinderne udgør 65 pct. af brugerne, mens mændenes andel er 35 pct. I forhold til undersøgelsen fra 2004 er andelen af kvinder steget, idet 59 pct. af brugerne i 2004 var kvinder. Figur 2. Brugernes fordeling efter køn Kvinde 65% 59% Mand 35% 41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Procentfordelingen er baseret på svar En diskussion af svarprocenten og undersøgelsens repræsentativitet forefindes i kapitel 5.

10 3 Brugerundersøgelsen 7 Figur 3 viser kønsfordelingen i undersøgelsen fordelt efter region, og der er stor variation i, hvor stor andelen af kvinder er fra region til region. Den laveste andel af kvinder ses i region Hovedstaden, hvor andelen af kvinder ligger på 60 pct. Den største andel af kvinder ses i Region Nordjylland, hvor 69 pct. af brugerne, der har besvaret skemaet er kvinder, mens andelen af kvinder i de øvrige regioner er 67 pct. For brugerne i udlandet ligger kvindeandelen på 44 pct. Figur 3. Procentdel kvinder blandt brugerne Fordelt efter region Alle 65% Region Nordjylland 69% Region Midtjylland 67% Region Syddanmark 67% Region Sjælland 67% Region Hovedstaden 60% Udlandet 44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Procentfordelingen er baseret på svar. Andelen af kvinder på Arbejdsmarkedsstyrelsens bruttoliste er 59 pct. Kvinderne er med deres andel på 65 pct. således overrepræsenteret blandt brugerne. For de yngste aldersgrupper ligger kvindeandelen højere end for de ældste, således ligger kvindeandelen på mellem 67 pct. og 71 pct. for de yngste grupper, mens kvindeandelen for gruppen på mellem år er 62 pct., og falder yderligere for aldersgruppen 55 år eller derover, hvor kvindeandelen ligger på 55 pct Alder Figur 4 viser fordelingen af respondenter i forhold til alder. Hovedparten af brugerne (26 pct.) er mellem 35 og 44 år. Den næststørste gruppe er respondenter i alderen år (24 pct.), mens de årige og de 55-årige eller ældre hver udgør 23 pct. 5 pct. af brugerne er under 25 år.

11 3 Brugerundersøgelsen 8 I forhold til undersøgelsen i 2004 er der lidt flere respondenter i gruppen på 55 år eller derover, mens der er lidt færre i gruppen fra år og gruppen på 25 år eller derunder, men der er dog ikke tale om markante forskelle. Figur 4. Brugernes fordeling efter alder Under 25 år 5% 6% år år år 55 år eller derover 24% 26% 26% 25% 23% 23% 23% 20% Procentfordelingen er baseret på svar. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% I forhold til Arbejdsmarkedsstyrelsens bruttoliste er der færre respondenter i de to laveste aldersgrupper. Mens der i både gruppen på mellem 45 og 54 år og 55 år eller ældre er flere end der ses på bruttolisten. Det kan derfor konkluderes, at de ældre brugere er overrepræsenteret i undersøgelsen Bopæl Hovedparten af Jobnets brugere har bopæl i Region Hovedstaden, således angiver 28 pct. af brugerne, at de bor i en kommune, der ligger i Region Hovedstaden. 22 pct. af brugerne angiver, at de har bopæl i en kommune i Region Midtjylland, 21 pct. har bopæl i Region Syddanmark, mens 14 pct. angiver, at de har bopæl i enten Region Sjælland eller Region Nordjylland. Endvidere inkluderer bopælskategoriseringen i årets undersøgelse kategorierne Norge, Sverige, Øvrige EU / Vesteuropa og Udlandet uden for EU. Da meget få brugere tilhører disse kategorier, er i de i rapportens figurer slået sammen under betegnelsen Udlandet, som i alt omfatter ca. 1 pct. af brugerne. Hovedparten af disse brugere er bosiddende i Norge eller Sverige.

12 3 Brugerundersøgelsen 9 På grund af den nye kommune- og regionsinddeling har det ikke været muligt at sammenligne med tidligere års undersøgelser. Fordelingen på regioner er repræsentativ i forhold til Arbejdsmarkedsstyrelsens bruttoliste over samtlige brugere med aktive CV er. Figur 5. Brugernes fordeling efter bopælsregion Region Hovedstaden 28% Region Sjælland 14% Region Syddanmark Region Midtjylland 21% 22% Region Nordjylland 14% Udlandet 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Procentfordelingen er baseret på svar Uddannelsesniveau 16 pct. af brugerne angiver, at de har folkeskolen som højeste uddannelse, fordelt med 4 procentpoint, som har 8. klasse og 12 procentpoint som har 9./10. klasse. 2 pct. har Arbejdsmarkedsuddannelser som højeste uddannelse, mens 7 pct. har en gymnasial uddannelse. Flest respondenter (27 pct.) angiver, at de har en erhvervsuddannelse som højeste uddannelsesniveau, mens næstflest respondenter (26 pct.) angiver at de har en videregående uddannelse på op til 4 år som højeste gennemførte uddannelse. Herudover angiver 16 pct., at de har en videregående uddannelse på over 4 år, mens 6 pct. angiver en anden uddannelse.

13 3 Brugerundersøgelsen 10 I forhold til undersøgelsen i 2004 er der ikke de store udsving i uddannelsesniveau. Lidt færre angiver en erhvervsuddannelse som højest gennemførte uddannelse mens lidt flere angiver, at de har folkeskole (9./10. klasse) og en videregående uddannelse på op til 4 år som højest gennemførte uddannelse. Figur 6. Brugernes fordeling efter uddannelsesniveau Folkeskole (indtil 8. klasse) 4% 4% Folkeskole (9./10. klasse) 12% 10% Arb.mark.udd. 2% 3% Gymnasium, HF, HH, HTX 7% 7% Erhvervsuddannelse Videreg. udd. (op til 4 år) 27% 30% 26% 24% Videreg. udd. (mere end 4 år) 16% 15% Andet 6% 6% Procentfordelingen er baseret på svar. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% CV ets tilgængelighed Arbejdsmarkedsstyrelsen tilføjede oplysninger om CV ets tilgængelighed på deres bruttoliste. Hvis et CV er tilgængeligt kan virksomhederne se CV et og kontakte brugeren. Brugeren kan også vælge at have et ikke tilgængeligt CV, som så ikke kan ses af virksomhederne. 81 pct. af de respondenter, der har besvaret skemaet har et tilgængeligt CV, mens 19 pct. har et CV, der ikke er tilgængeligt.

14 3 Brugerundersøgelsen 11 Oplysningen om tilgængelighed var ikke medtaget i 2004-undersøgelsen. I forhold til den samlede bruttoliste fra Arbejdsmarkedsstyrelsen er der flere med et tilgængeligt CV, der besvaret undersøgelsen, således er andelen med et tilgængeligt CV på bruttolisten på 76 pct. Figur 7. Brugernes fordeling efter CV ets tilgængelighed Ikke tilgængeligt 19% Tilgængeligt 81% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Procentfordelingen er baseret på svar CV ets oprettelsesår Arbejdsmarkedsstyrelsen tilføjede også oplysninger om, hvornår CV et er blevet oprettet på deres bruttoliste. Hovedparten af de respondenter, der besvarer undersøgelsen har oprettet deres CV i Det drejer sig om 27 pct., mens 23 pct. har oprettet deres CV i pct. har oprettet CV et i 2003, mens 15 pct. har oprettet CV et i 2005, 12 pct. i 2004 og 2 pct. i Oplysningen om oprettelsesår var ikke med i 2004-undersøgelsen. I forhold til den samlede bruttoliste fra Arbejdsmarkedsstyrelsen er der ikke de store forskelle mellem, hvornår brugerne har oprettet CV et og hvem der besvarer skemaet, dog har lidt færre brugere, der har oprettet deres CV i 2007 besvaret undersøgelsen. Figur 8. Brugernes fordeling efter CV ets oprettelsesår % % % % % % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Procentfordelingen er baseret på svar.

15 3 Brugerundersøgelsen Brugerens jobsituation I dette afsnit belyses jobsituationen for Jobnets brugere. I afsnittet betragtes brugernes beskæftigelsesstatus, ledighedsperioden, for de brugere, som er ledige og brugernes mobilitet Beskæftigelsesstatus 33 pct. af de brugere, der besvarer spørgeskemaet er i et almindeligt job. Yderligere er 9 pct. ansat i en midlertidig stilling, 1 pct. i opsagt stilling, 2 pct. arbejder som selvstændig eller freelance. I alt svarer 45 pct., at de er i job. 3 pct. er under uddannelse. 45 pct. svarer, at de er ledige - fordelt med 27 procentpoint, som er ledige på dagpenge, 8 procentpoint er i job med supplerende dagpenge, 5 procentpoint er i aktivering, 3 procentpoint er ledige på kontanthjælp og 2 procentpoint er ledige dimittender. Endelig svarer 2 pct. af brugerne, at de er på efterløn eller pensionister, mens 6 pct. svarer, at de har en anden beskæftigelsesstatus. I forhold til undersøgelsen i 2004 er der langt flere brugere i et almindeligt job og færre respondenter i gruppen af ledige på dagpenge og i aktivering. Figur 9. Brugernes fordeling efter beskæftigelsesstatus I job 19% 33% I midlertidig stilling Selvstændig, freelance 2% 2% 9% 9% I opsagt stilling Under uddannelse Ledig dimittend 1% 1% 3% 3% 2% 3% Ledig på dagpenge Ledig på kontanthjælp 3% 3% 27% 39% I job med suppl. dagpenge I aktivering 8% 8% 5% 9% Efterløn eller pensionist Andet 2% 1% 6% 4% Procentfordelingen er baseret på svar. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

16 3 Brugerundersøgelsen Ledighedsperiode De brugere, som svarede, at de er ledige, blev spurgt om, hvor lang tid de havde været ledige. Hovedparten af brugerne, der har gået ledige har gået ledige i under 3 måneder. Det drejer sig om 23 pct. Herefter er der en faldende tendens i forhold til ledighedsperioden, således at den næststørste gruppe er de respondenter, der har gået ledige i mellem 3 og 6 måneder. Den mindste andel ses i gruppen, der har gået ledige i over 4 år. Her angiver 6 pct., at det er tilfældet. Tendensen med flest ledige med kortere ledighedsperioder er væsentlig anderledes end undersøgelsen i 2004, hvor hovedparten af brugerne havde ledighedsperioder på mellem 6 og 12 måneder og mellem 1 og 2 år. Gruppen af ledige med en ledighedslængde på over 4 år er dog steget med 2 procentpoint i forhold til undersøgelsen. Grunden til de kortere ledighedsperioder i 2007-undersøgelsen kan bl.a. skyldes den forbedrede beskæftigelsessituation. Figur 10. Ledige respondenters ledighedsperiode Under 3 måneder Mellem 3 og 6 måneder Mellem 6 og 12 måneder Mellem 1 og 2 år Mellem 2 og 4 år Over 4 år 6% 4% 14% 15% 17% 13% 15% 23% 21% 20% 27% 24% Procentfordelingen er baseret på svar. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Det er naturligvis interessant at få belyst forskellene i ledighedsperioden for de forskellige typer af ledige. Figur 11 viser den gennemsnitlige ledighedslængde (målt i måneder) 3 for de forskellige typer af ledige. Ledige på kontanthjælp svarer således gennemsnitligt, at de har været ledige i 26,8 måneder, mens ledige i aktivering ligger næsthøjest med 21,3 måneder. Ledige på dagpenge og ledige i job med supplerende dagpenge ligger på nogenlunde samme gennemsnitlige ledighedslænge på lidt over 13 måneder, mens ledige dimittender har en ledigheds- 3 Den gennemsnitlige ledighedslængde er beregnet ved flg. kodning af svarkategorierne: "Under 3 måneder"=1,5, 3-6 måneder =4,5, 6-12 måneder =9, 1-2 år =18, 2-4 år =36 og "Over 4 år"=72.

17 3 Brugerundersøgelsen 14 længde på 11,7 måneder. Gennemsnittet for alle ledige i undersøgelsen er 15,2 måneder. I forhold til undersøgelsen fra 2004 er den samlede gennemsnitlige ledighedslængde faldet med en måned fra 16,2 til 15,2. Ledige på kontanthjælp har fået en lidt længere gennemsnitlig ledighedsperiode, mens ledighedslængden for de øvrige grupper er faldet. Figur 11. Gennemsnitlig ledighedsperiode (i måneder) Fordelt efter ledighedstype Alle 15,2 Ledig dimittend Ledig på dagpenge 11,7 13,7 Ledig på kontanthjælp 26,8 I job med suppl. dagpenge 13,5 I aktivering 21, Den gennemsnitlige ledighedslængde er beregnet ved flg. kodning af svarkategorierne: "Under 3 måneder"=1,5, 3-6 måneder =4,5, 6-12 måneder =9, 1-2 år =18, 2-4 år =36 og "Over 4 år"=72. Procentfordelingen er baseret på svar. Den gennemsnitlige ledighedsperiode er lavest for brugerne på under 25 år. I gennemsnit går de ledige i 9,1 måned. Ledighedsperioden er stigende med alderen, og mens den gennemsnitlige ledighedsperiode ligger på mellem 10,6-14,7 måneder for de tre midterste aldersgrupper er den 21,6 måneder for brugere på 55 år eller derover. Mellem regionerne er der også forskel i ledighedslængderne, dog ikke så markante, som blev set for de forskellige aldersgrupper. Respondenter i Region Nordjylland har en gennemsnitlig ledighedsperiode på 16,5 måneder, mens brugerne i Region Midtjylland har en gennemsnitlig ledighedslængde på 15,2 måneder, Region Hovedstanden på 15,0 måneder, Region Syddanmark på 14,4 måneder og Region Sjælland på 14,1 måneder Mobilitet I dette afsnit belyses brugernes mobilitet, som kommer til udtryk ved at se på, hvilke og hvor mange kommuner, brugerne søger job i. I dette afsnit sammenlignes ikke med resultaterne fra 2004-undersøgelsen, hvilket skyldes, at kommuneinddelingen er blevet ændret siden sidste rapport, hvor mobiliteten blev vurderet på baggrund af de daværende amter. Brugerne havde først mulighed for at besvare inden for, hvilke regioner, de søgte job. Herefter blev de spurgt om, hvilke konkrete kommuner de ansøgte inden for den enkelte region. Inden for hver enkelt region havde brugeren mulighed for at

18 3 Brugerundersøgelsen 15 afkrydse, at man søgte samtlige kommuner inden for den enkelte region. I gennemgangen af resultaterne i dette afsnit antages det, at svarkategorien alle kommuner i regionen kan udlægges som samtlige kommuner inden for den enkelte region, skønt udsagnet i nogle tilfælde må antages brugt som tilnærmelse 4. I nedenstående figur er vist, hvordan brugerne har søgt i forhold til de enkelte regioner. 31 pct. af brugerne søger job i Region Hovedstanden, som dermed er den region, der har den største søgning. Region Midtjylland søges af 28 pct., mens hhv. 26 pct. og 25 pct. søger Region Sjælland og Region Syddanmark, mens Region Nordjylland har den laveste søgning, idet 19 pct. søger job i denne region. 3 pct. søgte job i Norge/Sverige, mens 4 pct. søgte job i det øvrige EU/Vesteuropa. Endelig søger 4 pct. job i det øvrige udland. Den efterfølgende analyse vil fokusere på jobsøgningen inden for Danmark, og søgningen til udlandet vil ikke blive inddraget i analysen. Figur 12. Hvor søger du job? Region Hovedstaden 31% Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland 26% 25% 28% Region Nordjylland 19% Norge, Sverige Øvrige EU / Vesteuropa Øvrige udland 3% 4% 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Brugerne kunne afgive flere svar. Summen af procentfordelingen i hver række er derfor over 100 pct. Procentfordelingen er baseret på svar. For at undersøge brugernes mobilitet i detaljer, er mobiliteten blevet undersøgt på kommuneniveau. Dette gøres via en grafisk fremstilling af alle landets 98 kommuner og procentvis angivelse af, hvor mange brugere, der har søgt i den enkelte kommune. Ser man på samtlige brugeres jobsøgning, som er vist på figur 10, så ses det, at den kommune, der er størst søgning til er Københavns Kommune (27 pct.). Herefter følger en række sjællandske kommuner i og omkring hovedstadsområdet samt Århus (alle har en søgningsgrad på mellem pct) pct. af brugerne sø- 4 Denne problematik er specielt gældende for Bornholms Kommune, som hører til Region Hovedstaden, Her kan det forventes, at brugerne eventuel har markeret alle kommuner i regioner, selvom de ikke søger job i Bornholms Kommune, som er geografisk isoleret i forhold til de øvrige kommuner i regionen.

19 3 Brugerundersøgelsen 16 ger de resterende sjællandske kommuner med undtagelse af Stevns og Odsherreds Kommune, Bornholms regionskommune, de større jyske kommuner Aalborg, Randers, Viborg, Silkeborg, Skanderborg, Vejle, Kolding, Fredericia, samt de to fynske kommuner Middelfart og Odense. De mindst søgte kommuner Læsø, Morsø, Samsø, Ærø og Fanø, som alle samtidig er småøer. Figur 13. Hvor søger du job? På kommuneniveau, alle brugere

20 3 Brugerundersøgelsen 17 Brugerne i Region Hovedstaden søger mest til Københavns Kommune (76 pct.). Herefter følger Frederiksberg Kommune (65 pct.). Herefter følger flere af hovedstadens kommuner og omegnskommuner, som alle søges af mere end 50 pct. af regionens brugere. Resten af regionens kommuner søges af mellem pct. af regionens brugere. Også kommunerne Roskilde, Køge og Greve søges af mellem pct. af regionens brugere. De øvrige sjællandske kommuner søges af mellem pct. af regionens brugere, mens resten af landets kommuner kun søges af 0-5 pct. af regionens brugere. Figur 14. Hvor søger du job? På kommuneniveau, Region Hovedstaden

21 3 Brugerundersøgelsen 18 Region Sjællands brugere søger hovedsageligt til Roskilde Kommune (53 pct.). Herefter følger regions øvrige kommuner (søges af mellem 25 og 50 pct.), bortset fra Stevns Kommune og Odsherred Kommune. Begge kommuner følger blandt kommunerne der søges af mellem 10 og 25 pct. De øvrige kommuner, der søges i dette interval er kommunerne i region Hovedstaden bortset fra Bornholms Kommune, der søges af mellem 5-10 pct. af regionens brugere. De fynske og jyske kommuner søges af mellem 0-5 pct. Figur 15. Hvor søger du job? På kommuneniveau, Region Sjælland

22 3 Brugerundersøgelsen 19 Flest brugerne i region Syddanmark søger job i Odense Kommune (48 pct.). Hernæst følger kommunerne: Kolding (41 pct.), Middelfart (37 pct.), Fredericia (34 pct.), Svendborg (33 pct.), Vejle (31 pct.), Nyborg (31 pct.), Faaborg-Midtfyn (29 pct.), Nordfyns (27 pct.), Haderslev (25 pct.) og Kerteminde (25 pct.). I næste interval med en jobsøgningsgrad på mellem pct. ligger resten af regionens kommuner. Brugerne fra Region Syddanmark søger i 5-10 pct. af tilfældene til de tættest beliggende kommuner fra region Midtjylland samt Randers Kommune og Århus Kommune. I denne gruppe ligger også Slagelse Kommune. Resten af kommunerne søges kun af 0-5 pct. af brugerne i Region Syddanmark. Figur 16. Hvor søger du job? På kommuneniveau, Region Syddanmark

23 3 Brugerundersøgelsen 20 Brugerne fra Region Midtjylland søger hovedsageligt til Århus Kommune. 59 pct. af regionens brugere angiver, at de søger job i Århus Kommune. Hernæst følger regionens andre store kommuner: Silkeborg (38 pct.), Randers (37 pct.), Skanderborg (36 pct.), Viborg (31 pct.), Horsens (29 pct.), Herning (28 pct.) og Odder (26 pct.). Hernæst følger resten af regionens kommuner, på nær Samsø Kommune, med en søgningsgrad på mellem pct. Også Vejle Kommune og Hedensted Kommune søges af brugerne i Region Midtjylland i intervallet pct. Samsø Kommune søges af 5-10 pct. af regionens brugere, hvilket en række andre kommuner også søges med, herunder de tættest beliggende kommuner i regioner Nordjylland (Thisted, Morsø, Vesthimmerland, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg), samt kommunerne Billund, Kolding, Fredericia, Middelfart og Odense fra Region Syddanmark. Figur 17. Hvor søger du job? På kommuneniveau, Region Midtjylland Brugerne i Region Nordjylland søger hovedsageligt job i Aalborg Kommune (70 pct.). Herefter er der størst søgning mod regionens nordligst beliggende kommuner: Hjørring (43 pct.), Brønderslev (43 pct.) og Frederikshavn (39 pct.). De sydligst beliggende kommuner følger herefter: Rebild (30 pct.), Vesthimmerland (27 pct.) og Mariagerfjord (27 pct.). Regionens to sidste kommuner Læsø Kommune og Thisted Kommune er der en søgning til på mellem pct. I samme interval

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

Bilag: Evaluering af Jobnet blandt Jobnets brugere. Brugerundersøgelse 2009

Bilag: Evaluering af Jobnet blandt Jobnets brugere. Brugerundersøgelse 2009 Bilag: Evaluering af Jobnet blandt Jobnets brugere Brugerundersøgelse 2009 Indhold Samtlige spørgsmål opdelt på baggrundsvariable 1 Spørgeskemaet 41 Fordelt efter alder, bopælsregion, uddannelsesniveau,

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder - måling af brug, tilfredshed og effekt

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Spørgeskema til sagsbehandlere

Spørgeskema til sagsbehandlere Spørgeskema til sagsbehandlere I dette spørgeskema vil du blive bedt om at vurdere en række forhold vedrørende udvalgte borgeres arbejdsmarkedsparathed. Borgeren får et lignende spørgeskema. Tilsammen

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 en telefonbaseret interviewundersøgelse blandt borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb Kontanthjælp Aktuel måling 2 kvartal 201 Forsørgelsesudgift Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp måneder efter afsluttet forløb - aktuel måling 2. kvt 201 01 - samme periode sidste måling 2. kvt 201

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Den økonomiske krise trækker Danmark skævt. Ref. alm Den 30. januar 2009

Den økonomiske krise trækker Danmark skævt. Ref. alm Den 30. januar 2009 1 Ref. alm Den 30. januar 2009 Den økonomiske krise trækker Danmark skævt Ordrebøgerne har gennem noget tid set stadig tyndere ud, og virksomhedernes behov for at ansætte ny arbejdskraft er derfor styrtdykket.

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 telefoninterview af borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar 2013 til 31. august 2014.

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt ,3 3,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt ,3 3,6 - samme periode sidste måling 1. Kontanthjælp Aktuel måling 4 kvartal 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Det går tilbage for den tidlige jobindsats

Det går tilbage for den tidlige jobindsats Organisation for erhvervslivet november 2009 Det går tilbage for den tidlige jobindsats AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK Tempoet i den kommunale beskæftigelsesindsats er faldet. Men hvis alle

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-aug 14 3,3 3,6 - samme periode sidste år Jan-aug 13 4,2 4,4

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-aug 14 3,3 3,6 - samme periode sidste år Jan-aug 13 4,2 4,4 A-Dagpenge Aktuel måling august 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 3. kvt ,2 3,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 3. kvt ,2 3,6 - samme periode sidste måling 1. Kontanthjælp Aktuel måling 3 kvartal 2015 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb A-Dagpenge Aktuel måling 3 kvartal 201 Forsørgelsesudgift Antal fuldtidspersoner på A- Dagpenge Niveau * Udvikling - aktuel måling Aug 201 333 - samme periode sidste år Aug 201 3 Kommunale udgifter pr.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere