Evaluering af Jobnet blandt brugere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Jobnet blandt brugere"

Transkript

1 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2007

2 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Af Jeppe Krag

3 Indhold 1 Indledning Sammenfatning Tilfredshed med Jobnet Jobsøgning Brugen af Jobnet Effekten af at bruge Jobnet Brugerundersøgelsen Populationen Brugernes profil Brugerens jobsituation Brugen af Jobnet Jobnets CV-bank Jobsøgning med Jobnet og andre jobbanker Brugerens jobagent Jobnets hjemmeside og support Effekt af at bruge Jobnet Samlet vurdering af Jobnet Undersøgelsens opbygning Undersøgelsesdesign Undersøgelsesmedie Datasikkerhed Tidspunkt for gennemførelsen Præsentation og fortolkning af resultaterne Præsentation af resultaterne Fortolkning af svarprocenten Fortolkningsproblemer grundet korrelation Repræsentativitet Afrundinger i procentfordelinger... 69

4 1 Indledning 1 1 Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har ønsket at foretage en evaluering af Jobnet blandt brugerne med henblik på at kortlægge brugernes brug, tilfredshed og effekt af at benytte Jobnet. Når der i rapporten refereres til Jobnets brugere, menes der de personer, der har besvaret undersøgelsen. Denne rapport gengiver undersøgelsernes resultater, herunder relevante forskelle når der opdeles efter brugernes køn, alder, bopælsregion, uddannelsesniveau og beskæftigelsesstatus. Herudover undersøges forskelle i forhold til om brugeren havde et tilgængeligt eller ikke tilgængeligt CV og forskelle i forhold til, hvornår CV et blev oprettet. En tilsvarende undersøgelse blandt brugere af Jobnet udførte UNI C for Arbejdsmarkedsstyrelsen i Ved resultatgennemgangen sammenlignes med de tilsvarende parametre fra 2004-undersøgelsen i det omfang spørgsmålene er medtaget i begge undersøgelser. Rapporten starter med en kort sammenfatning af de resultater, der efterfølgende bliver præsenteret i rapporten. I et separat hæfte forefindes en detaljeret bilagssamling, som gengiver spørgeskemaet og krydstabeller mellem undersøgelsernes svarfordelinger og baggrundsvariable. Resultaterne fra denne undersøgelse er endvidere gengivet i en sammenfattende udgave, som giver et billede af de væsentligste resultater. UNI C har ikke underkastet fritekstkommentarerne fra undersøgelserne en statistisk kategorisering, og de behandles ikke i rapporten, men de er afleveret til bearbejdning i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

5 2 Sammenfatning 2 2 Sammenfatning Evalueringen er baseret på svar fra i alt brugere af Jobnet, hvilket svarer til 32,3 pct. af de adspurgte brugere. Svarprocenten er højere end undersøgelsen i 2004, hvor den lå på 28,7 pct. 2.1 Tilfredshed med Jobnet 79 pct. af Jobnets brugerne er generelt meget tilfredse eller nogenlunde tilfredse med Jobnet. I forhold til 2004-undersøgelsen svarer det til et fald på 1 procentpoint, da 80 pct. af brugerne i 2004 var meget eller nogenlunde tilfredse. Selvom der opleves et fald i andelen af tilfredse brugere, er andelen af brugere, der er meget tilfredse med Jobnet steget med 4 procentpoint i forhold til undersøgelsen i pct. af Jobnets brugere oplever, at det er let at finde, hvad de søger på Jobnets hjemmeside. Endvidere oplever 86 pct. af Jobnets brugere, at det er let at oprette et CV på Jobnet. 55 pct. af brugerne synes, at brugervenligheden er meget god eller god, mens 12 pct. synes, at den er dårlig eller meget dårlig. Resten vurderer brugervenligheden til middel. I 2004-undersøgelsen svarede 51 pct., at brugervenligheden var meget god eller god, mens 12 pct. mente, at den var meget dårlig eller dårlig. Denne parameter har således udviklet sig med en positiv forskydning på 4 procentpoint. Endvidere er hovedparten af denne stigning havnet i gruppen af brugere, der finder brugervenlighed meget god. Til gengæld er andelen af brugere, der sjældent eller aldrig oplever tekniske problemer faldet til 72 pct. i forhold til undersøgelsen i 2004, hvor den tilsvarende andel lå på 74 pct. Andelen er således faldet med 2 procentpoint. 2.2 Jobsøgning 67 pct. af brugerne oplever, at de ofte eller af og til finder relevante jobannoncer på Jobnet. Til gengæld oplever kun 31 pct. af brugerne, at antallet af relevante jobannoncer er tilpas. 67 pct. mener, at de får for få relevante jobannoncer, mens 2 pct. mener de får for mange. Andelen af brugere, der mener de får tilpas med relevante jobannoncer er faldet med 3 procentpoint i forhold til undersøgelsen i 2004.

6 2 Sammenfatning 3 I forlængelse af dette svarer kun 46 pct. af Jobnets brugere, at de er meget eller overvejende enige i, at de finder flere relevante jobannoncer på Jobnet end på andre jobbanker. I gennemsnit søger Jobnets brugere hver måned 3,2 job, de har fundet på Jobnet. Dette er en væsentlig stigning i forhold til 2004, hvor brugerne i gennemsnit søgte 2,5 job. Det samlede antal job Jobnets brugere søger alt i alt på en typisk måned er 5,2 job. Den traditionelle papiransøgning er den mest anvendte jobsøgningsmetode blandt Jobnets brugere. Denne metode benyttes af 67 pct. Herefter følger jobsøgning via til virksomheden, hvilket 65 pct. af brugerne benytter. Ansøgning pr. telefon, ved personligt fremmøde eller via Jobnets ansøgning trin for trin følger i den nævnte rækkefølge. I forhold til 2004 er metoden med at søge via til virksomheden steget markant med 16 procentpoint, mens søgning med den traditionelle papirsansøgning er faldet med 9 procentpoint. De øvrige ansøgningsmetoder er steget med mindre andele. 2.3 Brugen af Jobnet 64 pct. af Jobnets brugere anvender Jobnet mindst én gang om ugen. Denne andel er steget med 8 procentpoint i forhold til undersøgelsen i Positivt er det også, at de grupper, der anvender Jobnet stort set hver dag og nogle gange om ugen er steget med hhv. 3 og 4 procentpoint. Brugerne kan bruge Jobnet på forskellige måder. For at blive registreret som bruger, skal brugeren oprette et CV, hvilket alle principielt har gjort, da de er udvalgt til undersøgelsen på denne baggrund, skønt kun 98 pct. angiver, at de har oprettet et CV. Også i undersøgelsen fra 2004 angav 98 pct., at de havde oprettet et CV. Herudover kan brugerne søge efter jobannoncer på Jobnet. Det svarer 91 pct. af brugerne, at de har gjort, hvorimod den tilsvarende andel i 2004 var på 90 pct. Andelen af Jobnets brugere, som søger efter jobannoncer i Jobnet, er således steget med 1 procentpoint. Brugeren kan også oprette en jobagent, hvilket 50 pct. svarer, at de har gjort. I 2004 angav 73 pct., at de havde oprettet en jobprofil, som jobagent hed tidligere. Der er således sket et markant fald i antallet af brugere, der har oprettet en jobagent på 23 procentpoint. 28 pct. af brugerne svarer, at de har benyttet Jobnets supportmuligheder. Den tilsvarende andel var i 2004-undersøgelsen 30 pct., hvorfor andelen af brugere, der benytter supporten er faldet med 2 procentpoint. Endelig giver brugere udtryk for en lidt højere grad af loyalitet over for Jobnet end undersøgelsen i pct. eller næsten halvdelen af brugerne svarer, at de

7 2 Sammenfatning 4 kun bruger eller mest bruger Jobnet. I undersøgelsen fra 2004 lå den tilsvarende andel på 43 pct.. Det er en stigning på 6 procentpoint. 2.4 Effekten af at bruge Jobnet Det er en positiv oplevelse for brugeren at modtage en sonderende henvendelse på deres CV. Det har 38 pct. af CV-indehavere oplevet, hvilket er en markant stigning på 14 procentpoint i forhold til 2004-undersøgelsen. 84 pct. af de Jobnetbrugere, der blev kontaktet, besvarede kontakten ved at henvende sig til virksomheden, heraf 21 pct. dog kun i nogle tilfælde. Andelen af brugere, der besvarer virksomhedernes henvendelser er steget med 7 procentpoint i forhold til undersøgelsen i Et effektmål med hensyn til brugen af Jobnet er andelen af brugere, der har været til samtale med en arbejdsgiver. Kontakten kan enten være blevet etableret, ved at virksomheden har reageret på brugerens CV, eller ved at brugeren har reageret på en jobannonce fra virksomheden. Halvdelen af brugerne svarer, at de har været til en eller flere jobsamtaler som følge af jobsøgning med Jobnet. Dette er en markant stigning på 19 procentpoint i forhold til undersøgelsen i Denne proces resulterer i det egentlige effektmål for Jobnet, som er andelen, der får et konkret jobtilbud. Også her er der sket en markant positiv udvikling, idet 28 pct. af Jobnets brugere svarer, at de har fået tilbudt et eller flere job, som følge af søgning efter jobannoncer eller ved at have et CV liggende på Jobnet. Dette er en markant stigning i forhold til undersøgelsen fra 2004, hvor blot 13 pct. tilsvarende svarede, at de havde fået tilbudt et job. Ydermere har brugerne skullet vurdere, hvorvidt de mener, at Jobnet forøger deres jobmuligheder. Hertil svarer 63 pct., at de er meget eller overvejende enige i, at Jobnet forøger deres muligheder for at finde et job.

8 3 Brugerundersøgelsen 5 3 Brugerundersøgelsen I dette kapitel præsenteres resultaterne fra brugernes evaluering af Jobnet. Evalueringen omfatter i alt svar fra brugere af Jobnet. Detaljerede svarfordelinger forefindes i tabelform i bilagsmaterialet. 3.1 Populationen Alle brugere, som 15. juni 2007 havde et aktivt CV på Jobnet, og som endvidere havde en aktiv -adresse, udgør undersøgelsens population. Et CV er aktivt, når brugeren har oprettet CV et på Jobnet. Brugeren kan efterfølgende vælge at gøre aktivt CV tilgængeligt eller ikke tilgængeligt for de virksomheder som leder efter arbejdskraft. Undersøgelsen blev designet som en totalundersøgelse, hvor alle personer i populationen blev inviteret pr. til at besvare et spørgeskema på internettet Svarprocent Bruttolisten bestod af registrerede brugere af Jobnet. Heraf havde brugere ikke angivet nogen -adresse, af mailadresserne på bruttolisten var dubletter, mens 65 -adresser var syntaktisk ugyldige. Herefter bestod udsendelseslisten af gyldige -adresser. I løbet af udsendelsen modtog UNI-C s server besked fra modtagerservere om, at af de gyldige -adresser (svarende til 6,2 pct.) ikke aktuelt eksisterede, og altså enten har været nedlagt eller aldrig eksisteret. Antallet af anbringelige e- mails blev derved Figur 1 Svarregnskab for brugere Antal Bruttoliste adresse ikke angivet Dubletter Syntaktisk ugyldige -adresser 65 Udsendelsesliste Uanbringelige -adresser Anbringelige -adresser Besvaret Svarprocent 32,3 % 1 Spørgeskemaet er gengivet i bilagsmaterialet.

9 3 Brugerundersøgelsen 6 Ved svarfristens udløb havde i alt brugere besvaret spørgeskemaet, hvilket i forhold til de anbringelige s giver en besvarelsesprocent på 32,3 pct. 2 Disse tal er opsummeret i Figur 1. Svarprocenten på 32,3 pct. er pæn, set i forhold til 2004-undersøgelsen, hvor svarprocenten var på 28,7 pct. 3.2 Brugernes profil I dette afsnit belyses brugernes profil mht. baggrundsvariablene køn, alder, bopælsregion, uddannelsesniveau, CV ets tilgængelighed og oprettelse Køn Figuren herunder viser kønsfordelingen i undersøgelsen. Kvinderne udgør 65 pct. af brugerne, mens mændenes andel er 35 pct. I forhold til undersøgelsen fra 2004 er andelen af kvinder steget, idet 59 pct. af brugerne i 2004 var kvinder. Figur 2. Brugernes fordeling efter køn Kvinde 65% 59% Mand 35% 41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Procentfordelingen er baseret på svar En diskussion af svarprocenten og undersøgelsens repræsentativitet forefindes i kapitel 5.

10 3 Brugerundersøgelsen 7 Figur 3 viser kønsfordelingen i undersøgelsen fordelt efter region, og der er stor variation i, hvor stor andelen af kvinder er fra region til region. Den laveste andel af kvinder ses i region Hovedstaden, hvor andelen af kvinder ligger på 60 pct. Den største andel af kvinder ses i Region Nordjylland, hvor 69 pct. af brugerne, der har besvaret skemaet er kvinder, mens andelen af kvinder i de øvrige regioner er 67 pct. For brugerne i udlandet ligger kvindeandelen på 44 pct. Figur 3. Procentdel kvinder blandt brugerne Fordelt efter region Alle 65% Region Nordjylland 69% Region Midtjylland 67% Region Syddanmark 67% Region Sjælland 67% Region Hovedstaden 60% Udlandet 44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Procentfordelingen er baseret på svar. Andelen af kvinder på Arbejdsmarkedsstyrelsens bruttoliste er 59 pct. Kvinderne er med deres andel på 65 pct. således overrepræsenteret blandt brugerne. For de yngste aldersgrupper ligger kvindeandelen højere end for de ældste, således ligger kvindeandelen på mellem 67 pct. og 71 pct. for de yngste grupper, mens kvindeandelen for gruppen på mellem år er 62 pct., og falder yderligere for aldersgruppen 55 år eller derover, hvor kvindeandelen ligger på 55 pct Alder Figur 4 viser fordelingen af respondenter i forhold til alder. Hovedparten af brugerne (26 pct.) er mellem 35 og 44 år. Den næststørste gruppe er respondenter i alderen år (24 pct.), mens de årige og de 55-årige eller ældre hver udgør 23 pct. 5 pct. af brugerne er under 25 år.

11 3 Brugerundersøgelsen 8 I forhold til undersøgelsen i 2004 er der lidt flere respondenter i gruppen på 55 år eller derover, mens der er lidt færre i gruppen fra år og gruppen på 25 år eller derunder, men der er dog ikke tale om markante forskelle. Figur 4. Brugernes fordeling efter alder Under 25 år 5% 6% år år år 55 år eller derover 24% 26% 26% 25% 23% 23% 23% 20% Procentfordelingen er baseret på svar. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% I forhold til Arbejdsmarkedsstyrelsens bruttoliste er der færre respondenter i de to laveste aldersgrupper. Mens der i både gruppen på mellem 45 og 54 år og 55 år eller ældre er flere end der ses på bruttolisten. Det kan derfor konkluderes, at de ældre brugere er overrepræsenteret i undersøgelsen Bopæl Hovedparten af Jobnets brugere har bopæl i Region Hovedstaden, således angiver 28 pct. af brugerne, at de bor i en kommune, der ligger i Region Hovedstaden. 22 pct. af brugerne angiver, at de har bopæl i en kommune i Region Midtjylland, 21 pct. har bopæl i Region Syddanmark, mens 14 pct. angiver, at de har bopæl i enten Region Sjælland eller Region Nordjylland. Endvidere inkluderer bopælskategoriseringen i årets undersøgelse kategorierne Norge, Sverige, Øvrige EU / Vesteuropa og Udlandet uden for EU. Da meget få brugere tilhører disse kategorier, er i de i rapportens figurer slået sammen under betegnelsen Udlandet, som i alt omfatter ca. 1 pct. af brugerne. Hovedparten af disse brugere er bosiddende i Norge eller Sverige.

12 3 Brugerundersøgelsen 9 På grund af den nye kommune- og regionsinddeling har det ikke været muligt at sammenligne med tidligere års undersøgelser. Fordelingen på regioner er repræsentativ i forhold til Arbejdsmarkedsstyrelsens bruttoliste over samtlige brugere med aktive CV er. Figur 5. Brugernes fordeling efter bopælsregion Region Hovedstaden 28% Region Sjælland 14% Region Syddanmark Region Midtjylland 21% 22% Region Nordjylland 14% Udlandet 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Procentfordelingen er baseret på svar Uddannelsesniveau 16 pct. af brugerne angiver, at de har folkeskolen som højeste uddannelse, fordelt med 4 procentpoint, som har 8. klasse og 12 procentpoint som har 9./10. klasse. 2 pct. har Arbejdsmarkedsuddannelser som højeste uddannelse, mens 7 pct. har en gymnasial uddannelse. Flest respondenter (27 pct.) angiver, at de har en erhvervsuddannelse som højeste uddannelsesniveau, mens næstflest respondenter (26 pct.) angiver at de har en videregående uddannelse på op til 4 år som højeste gennemførte uddannelse. Herudover angiver 16 pct., at de har en videregående uddannelse på over 4 år, mens 6 pct. angiver en anden uddannelse.

13 3 Brugerundersøgelsen 10 I forhold til undersøgelsen i 2004 er der ikke de store udsving i uddannelsesniveau. Lidt færre angiver en erhvervsuddannelse som højest gennemførte uddannelse mens lidt flere angiver, at de har folkeskole (9./10. klasse) og en videregående uddannelse på op til 4 år som højest gennemførte uddannelse. Figur 6. Brugernes fordeling efter uddannelsesniveau Folkeskole (indtil 8. klasse) 4% 4% Folkeskole (9./10. klasse) 12% 10% Arb.mark.udd. 2% 3% Gymnasium, HF, HH, HTX 7% 7% Erhvervsuddannelse Videreg. udd. (op til 4 år) 27% 30% 26% 24% Videreg. udd. (mere end 4 år) 16% 15% Andet 6% 6% Procentfordelingen er baseret på svar. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% CV ets tilgængelighed Arbejdsmarkedsstyrelsen tilføjede oplysninger om CV ets tilgængelighed på deres bruttoliste. Hvis et CV er tilgængeligt kan virksomhederne se CV et og kontakte brugeren. Brugeren kan også vælge at have et ikke tilgængeligt CV, som så ikke kan ses af virksomhederne. 81 pct. af de respondenter, der har besvaret skemaet har et tilgængeligt CV, mens 19 pct. har et CV, der ikke er tilgængeligt.

14 3 Brugerundersøgelsen 11 Oplysningen om tilgængelighed var ikke medtaget i 2004-undersøgelsen. I forhold til den samlede bruttoliste fra Arbejdsmarkedsstyrelsen er der flere med et tilgængeligt CV, der besvaret undersøgelsen, således er andelen med et tilgængeligt CV på bruttolisten på 76 pct. Figur 7. Brugernes fordeling efter CV ets tilgængelighed Ikke tilgængeligt 19% Tilgængeligt 81% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Procentfordelingen er baseret på svar CV ets oprettelsesår Arbejdsmarkedsstyrelsen tilføjede også oplysninger om, hvornår CV et er blevet oprettet på deres bruttoliste. Hovedparten af de respondenter, der besvarer undersøgelsen har oprettet deres CV i Det drejer sig om 27 pct., mens 23 pct. har oprettet deres CV i pct. har oprettet CV et i 2003, mens 15 pct. har oprettet CV et i 2005, 12 pct. i 2004 og 2 pct. i Oplysningen om oprettelsesår var ikke med i 2004-undersøgelsen. I forhold til den samlede bruttoliste fra Arbejdsmarkedsstyrelsen er der ikke de store forskelle mellem, hvornår brugerne har oprettet CV et og hvem der besvarer skemaet, dog har lidt færre brugere, der har oprettet deres CV i 2007 besvaret undersøgelsen. Figur 8. Brugernes fordeling efter CV ets oprettelsesår % % % % % % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Procentfordelingen er baseret på svar.

15 3 Brugerundersøgelsen Brugerens jobsituation I dette afsnit belyses jobsituationen for Jobnets brugere. I afsnittet betragtes brugernes beskæftigelsesstatus, ledighedsperioden, for de brugere, som er ledige og brugernes mobilitet Beskæftigelsesstatus 33 pct. af de brugere, der besvarer spørgeskemaet er i et almindeligt job. Yderligere er 9 pct. ansat i en midlertidig stilling, 1 pct. i opsagt stilling, 2 pct. arbejder som selvstændig eller freelance. I alt svarer 45 pct., at de er i job. 3 pct. er under uddannelse. 45 pct. svarer, at de er ledige - fordelt med 27 procentpoint, som er ledige på dagpenge, 8 procentpoint er i job med supplerende dagpenge, 5 procentpoint er i aktivering, 3 procentpoint er ledige på kontanthjælp og 2 procentpoint er ledige dimittender. Endelig svarer 2 pct. af brugerne, at de er på efterløn eller pensionister, mens 6 pct. svarer, at de har en anden beskæftigelsesstatus. I forhold til undersøgelsen i 2004 er der langt flere brugere i et almindeligt job og færre respondenter i gruppen af ledige på dagpenge og i aktivering. Figur 9. Brugernes fordeling efter beskæftigelsesstatus I job 19% 33% I midlertidig stilling Selvstændig, freelance 2% 2% 9% 9% I opsagt stilling Under uddannelse Ledig dimittend 1% 1% 3% 3% 2% 3% Ledig på dagpenge Ledig på kontanthjælp 3% 3% 27% 39% I job med suppl. dagpenge I aktivering 8% 8% 5% 9% Efterløn eller pensionist Andet 2% 1% 6% 4% Procentfordelingen er baseret på svar. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

16 3 Brugerundersøgelsen Ledighedsperiode De brugere, som svarede, at de er ledige, blev spurgt om, hvor lang tid de havde været ledige. Hovedparten af brugerne, der har gået ledige har gået ledige i under 3 måneder. Det drejer sig om 23 pct. Herefter er der en faldende tendens i forhold til ledighedsperioden, således at den næststørste gruppe er de respondenter, der har gået ledige i mellem 3 og 6 måneder. Den mindste andel ses i gruppen, der har gået ledige i over 4 år. Her angiver 6 pct., at det er tilfældet. Tendensen med flest ledige med kortere ledighedsperioder er væsentlig anderledes end undersøgelsen i 2004, hvor hovedparten af brugerne havde ledighedsperioder på mellem 6 og 12 måneder og mellem 1 og 2 år. Gruppen af ledige med en ledighedslængde på over 4 år er dog steget med 2 procentpoint i forhold til undersøgelsen. Grunden til de kortere ledighedsperioder i 2007-undersøgelsen kan bl.a. skyldes den forbedrede beskæftigelsessituation. Figur 10. Ledige respondenters ledighedsperiode Under 3 måneder Mellem 3 og 6 måneder Mellem 6 og 12 måneder Mellem 1 og 2 år Mellem 2 og 4 år Over 4 år 6% 4% 14% 15% 17% 13% 15% 23% 21% 20% 27% 24% Procentfordelingen er baseret på svar. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Det er naturligvis interessant at få belyst forskellene i ledighedsperioden for de forskellige typer af ledige. Figur 11 viser den gennemsnitlige ledighedslængde (målt i måneder) 3 for de forskellige typer af ledige. Ledige på kontanthjælp svarer således gennemsnitligt, at de har været ledige i 26,8 måneder, mens ledige i aktivering ligger næsthøjest med 21,3 måneder. Ledige på dagpenge og ledige i job med supplerende dagpenge ligger på nogenlunde samme gennemsnitlige ledighedslænge på lidt over 13 måneder, mens ledige dimittender har en ledigheds- 3 Den gennemsnitlige ledighedslængde er beregnet ved flg. kodning af svarkategorierne: "Under 3 måneder"=1,5, 3-6 måneder =4,5, 6-12 måneder =9, 1-2 år =18, 2-4 år =36 og "Over 4 år"=72.

17 3 Brugerundersøgelsen 14 længde på 11,7 måneder. Gennemsnittet for alle ledige i undersøgelsen er 15,2 måneder. I forhold til undersøgelsen fra 2004 er den samlede gennemsnitlige ledighedslængde faldet med en måned fra 16,2 til 15,2. Ledige på kontanthjælp har fået en lidt længere gennemsnitlig ledighedsperiode, mens ledighedslængden for de øvrige grupper er faldet. Figur 11. Gennemsnitlig ledighedsperiode (i måneder) Fordelt efter ledighedstype Alle 15,2 Ledig dimittend Ledig på dagpenge 11,7 13,7 Ledig på kontanthjælp 26,8 I job med suppl. dagpenge 13,5 I aktivering 21, Den gennemsnitlige ledighedslængde er beregnet ved flg. kodning af svarkategorierne: "Under 3 måneder"=1,5, 3-6 måneder =4,5, 6-12 måneder =9, 1-2 år =18, 2-4 år =36 og "Over 4 år"=72. Procentfordelingen er baseret på svar. Den gennemsnitlige ledighedsperiode er lavest for brugerne på under 25 år. I gennemsnit går de ledige i 9,1 måned. Ledighedsperioden er stigende med alderen, og mens den gennemsnitlige ledighedsperiode ligger på mellem 10,6-14,7 måneder for de tre midterste aldersgrupper er den 21,6 måneder for brugere på 55 år eller derover. Mellem regionerne er der også forskel i ledighedslængderne, dog ikke så markante, som blev set for de forskellige aldersgrupper. Respondenter i Region Nordjylland har en gennemsnitlig ledighedsperiode på 16,5 måneder, mens brugerne i Region Midtjylland har en gennemsnitlig ledighedslængde på 15,2 måneder, Region Hovedstanden på 15,0 måneder, Region Syddanmark på 14,4 måneder og Region Sjælland på 14,1 måneder Mobilitet I dette afsnit belyses brugernes mobilitet, som kommer til udtryk ved at se på, hvilke og hvor mange kommuner, brugerne søger job i. I dette afsnit sammenlignes ikke med resultaterne fra 2004-undersøgelsen, hvilket skyldes, at kommuneinddelingen er blevet ændret siden sidste rapport, hvor mobiliteten blev vurderet på baggrund af de daværende amter. Brugerne havde først mulighed for at besvare inden for, hvilke regioner, de søgte job. Herefter blev de spurgt om, hvilke konkrete kommuner de ansøgte inden for den enkelte region. Inden for hver enkelt region havde brugeren mulighed for at

18 3 Brugerundersøgelsen 15 afkrydse, at man søgte samtlige kommuner inden for den enkelte region. I gennemgangen af resultaterne i dette afsnit antages det, at svarkategorien alle kommuner i regionen kan udlægges som samtlige kommuner inden for den enkelte region, skønt udsagnet i nogle tilfælde må antages brugt som tilnærmelse 4. I nedenstående figur er vist, hvordan brugerne har søgt i forhold til de enkelte regioner. 31 pct. af brugerne søger job i Region Hovedstanden, som dermed er den region, der har den største søgning. Region Midtjylland søges af 28 pct., mens hhv. 26 pct. og 25 pct. søger Region Sjælland og Region Syddanmark, mens Region Nordjylland har den laveste søgning, idet 19 pct. søger job i denne region. 3 pct. søgte job i Norge/Sverige, mens 4 pct. søgte job i det øvrige EU/Vesteuropa. Endelig søger 4 pct. job i det øvrige udland. Den efterfølgende analyse vil fokusere på jobsøgningen inden for Danmark, og søgningen til udlandet vil ikke blive inddraget i analysen. Figur 12. Hvor søger du job? Region Hovedstaden 31% Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland 26% 25% 28% Region Nordjylland 19% Norge, Sverige Øvrige EU / Vesteuropa Øvrige udland 3% 4% 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Brugerne kunne afgive flere svar. Summen af procentfordelingen i hver række er derfor over 100 pct. Procentfordelingen er baseret på svar. For at undersøge brugernes mobilitet i detaljer, er mobiliteten blevet undersøgt på kommuneniveau. Dette gøres via en grafisk fremstilling af alle landets 98 kommuner og procentvis angivelse af, hvor mange brugere, der har søgt i den enkelte kommune. Ser man på samtlige brugeres jobsøgning, som er vist på figur 10, så ses det, at den kommune, der er størst søgning til er Københavns Kommune (27 pct.). Herefter følger en række sjællandske kommuner i og omkring hovedstadsområdet samt Århus (alle har en søgningsgrad på mellem pct) pct. af brugerne sø- 4 Denne problematik er specielt gældende for Bornholms Kommune, som hører til Region Hovedstaden, Her kan det forventes, at brugerne eventuel har markeret alle kommuner i regioner, selvom de ikke søger job i Bornholms Kommune, som er geografisk isoleret i forhold til de øvrige kommuner i regionen.

19 3 Brugerundersøgelsen 16 ger de resterende sjællandske kommuner med undtagelse af Stevns og Odsherreds Kommune, Bornholms regionskommune, de større jyske kommuner Aalborg, Randers, Viborg, Silkeborg, Skanderborg, Vejle, Kolding, Fredericia, samt de to fynske kommuner Middelfart og Odense. De mindst søgte kommuner Læsø, Morsø, Samsø, Ærø og Fanø, som alle samtidig er småøer. Figur 13. Hvor søger du job? På kommuneniveau, alle brugere

20 3 Brugerundersøgelsen 17 Brugerne i Region Hovedstaden søger mest til Københavns Kommune (76 pct.). Herefter følger Frederiksberg Kommune (65 pct.). Herefter følger flere af hovedstadens kommuner og omegnskommuner, som alle søges af mere end 50 pct. af regionens brugere. Resten af regionens kommuner søges af mellem pct. af regionens brugere. Også kommunerne Roskilde, Køge og Greve søges af mellem pct. af regionens brugere. De øvrige sjællandske kommuner søges af mellem pct. af regionens brugere, mens resten af landets kommuner kun søges af 0-5 pct. af regionens brugere. Figur 14. Hvor søger du job? På kommuneniveau, Region Hovedstaden

21 3 Brugerundersøgelsen 18 Region Sjællands brugere søger hovedsageligt til Roskilde Kommune (53 pct.). Herefter følger regions øvrige kommuner (søges af mellem 25 og 50 pct.), bortset fra Stevns Kommune og Odsherred Kommune. Begge kommuner følger blandt kommunerne der søges af mellem 10 og 25 pct. De øvrige kommuner, der søges i dette interval er kommunerne i region Hovedstaden bortset fra Bornholms Kommune, der søges af mellem 5-10 pct. af regionens brugere. De fynske og jyske kommuner søges af mellem 0-5 pct. Figur 15. Hvor søger du job? På kommuneniveau, Region Sjælland

22 3 Brugerundersøgelsen 19 Flest brugerne i region Syddanmark søger job i Odense Kommune (48 pct.). Hernæst følger kommunerne: Kolding (41 pct.), Middelfart (37 pct.), Fredericia (34 pct.), Svendborg (33 pct.), Vejle (31 pct.), Nyborg (31 pct.), Faaborg-Midtfyn (29 pct.), Nordfyns (27 pct.), Haderslev (25 pct.) og Kerteminde (25 pct.). I næste interval med en jobsøgningsgrad på mellem pct. ligger resten af regionens kommuner. Brugerne fra Region Syddanmark søger i 5-10 pct. af tilfældene til de tættest beliggende kommuner fra region Midtjylland samt Randers Kommune og Århus Kommune. I denne gruppe ligger også Slagelse Kommune. Resten af kommunerne søges kun af 0-5 pct. af brugerne i Region Syddanmark. Figur 16. Hvor søger du job? På kommuneniveau, Region Syddanmark

23 3 Brugerundersøgelsen 20 Brugerne fra Region Midtjylland søger hovedsageligt til Århus Kommune. 59 pct. af regionens brugere angiver, at de søger job i Århus Kommune. Hernæst følger regionens andre store kommuner: Silkeborg (38 pct.), Randers (37 pct.), Skanderborg (36 pct.), Viborg (31 pct.), Horsens (29 pct.), Herning (28 pct.) og Odder (26 pct.). Hernæst følger resten af regionens kommuner, på nær Samsø Kommune, med en søgningsgrad på mellem pct. Også Vejle Kommune og Hedensted Kommune søges af brugerne i Region Midtjylland i intervallet pct. Samsø Kommune søges af 5-10 pct. af regionens brugere, hvilket en række andre kommuner også søges med, herunder de tættest beliggende kommuner i regioner Nordjylland (Thisted, Morsø, Vesthimmerland, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg), samt kommunerne Billund, Kolding, Fredericia, Middelfart og Odense fra Region Syddanmark. Figur 17. Hvor søger du job? På kommuneniveau, Region Midtjylland Brugerne i Region Nordjylland søger hovedsageligt job i Aalborg Kommune (70 pct.). Herefter er der størst søgning mod regionens nordligst beliggende kommuner: Hjørring (43 pct.), Brønderslev (43 pct.) og Frederikshavn (39 pct.). De sydligst beliggende kommuner følger herefter: Rebild (30 pct.), Vesthimmerland (27 pct.) og Mariagerfjord (27 pct.). Regionens to sidste kommuner Læsø Kommune og Thisted Kommune er der en søgning til på mellem pct. I samme interval

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder - måling af brug, tilfredshed og effekt

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder Tabelrapport, internetundersøgelse Februar 2015 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Ældre Sagen December 2014

Ældre Sagen December 2014 ÆLDRE I TAL 2014 Efterløn Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere