Bestyrelsens beretning for foreningsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2001-2002"

Transkript

1 Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej Årsberetning 2001/2002

2 Ved Mortenstrupvej side 1 Bestyrelsens beretning for foreningsåret I løbet af året har vi set tre nye indflytninger i bebyggelsen. Vi ønsker jer velkommen og håber I vil befinde jer godt her og vil blive tilfredse med området. Vi har en række fælles faciliteter og aktiviteter, som vi håber I vil blive glade for og deltage i. Atter i år har der været megen opmærksomhed om vore huses tilstand og hvilke fælles interesse vi har i at vedligeholde bebyggelsens særlige kvaliteter. Bestyrelsens synspunkter har vi valgt at give skriftligt udtryk for. Derfor indledes dette års beretning med en prolog, der udtrykker det vi ser som karakteristisk for en rækkehusbebyggelse som vor. Generelt På foreningens ordinære generalforsamling den 25 oktober 2001 blev Jens Kirkegaard, K8 indvalgt i bestyrelsen i stedet for Erling Rørdam, der var fraflyttet bebyggelsen i valgperioden. Desuden blev Jette Beck Jørgensen, Fr11 og Elisabeth Landgreen Pedersen, Ge7 genvalgt. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således: Valgperiode Formand: Jens Kirkegaard, K Næstformand og fællesarealer: Sven Hansen, K Kasserer: Niels Bayer, Fr Varme- og vandforsyning: Erik Dohn, F Programforsyning (radio/tv): Ole Steen Seiersen, Ge Sekretær: Elisabeth Landgreen Pedersen, Ge Forsikringsforeningen: Jette Beck Jørgensen, F Der har i det forløbne år været afholdt bestyrelsesmøder den 13 november 2001, og 16 januar, 13 marts, 7 maj, 6 juni, 28 august og 26 september Det forløbne år har været kendetegnet ved følgende større aktiviteter og problemstillinger. Principper for varmeregnskaber. Udarbejdelse af beskrivelse af varmesystemet. Vurdering af forbedringer af målesystemer for vand- og varmeforbrug. Diverse ansøgninger om bygningsændringer. Problemer med indkøbte mursten.. Forbedret vinduesløsning for de små 1.sals vinduer på Fresiavej og Georginevej. Revision af beboervejledning. Forbedring af trafiksikkerheden på Mortenstrupvej. Kloakrenovering på Krokusvej. Overvejelser vedr. Ejendomsvurderinger. Disse aktiviteter er behandlet i de efterfølgende afsnit af beretningen. Vi føler dog anledning til at kommentere følgende: Error! Unknown switch argument./1

3 Ved Mortenstrupvej side 2 Bygningsændringer Ejendommene i vor bebyggelse er pålagt servitutter, der bl.a. skal sikre at bebyggelsens oprindelige karakter fastholdes. Servitutterne bestemmer at husene udvendigt skal fremtræde i henhold til de oprindelige intentioner for så vidt angår materialer og farver. Bestyrelsen ønsker i princippet ikke at gå på kompromis og vil derfor benytte sin ret som påtaleberettiget part i alle sager, der efter bestyrelsens opfattelse strider mod bebyggelsens karakter. Dette kan synes restriktivt, men det er bestyrelsens opfattelse at for mange individuelle ændringer, hvor formålstjenlige de end måtte synes for den enkelte, vil føre til en udvanding af bebyggelsens fælles karakter, der jo for de fleste netop er attraktionen ved denne bebyggelse. Vi ønsker ikke at bevæge os ud på et skråplan. I denne forbindelse skal det slås fast at de påtaleberettigede i henhold til servitutterne er sideordnede. Det er således blevet bekræftet at kommunen ikke er overdommer i sådanne sager. Kommunen kan ikke tilsidesætte en indsigelse fra en anden påtaleberettiget part, f.eks. Grundejerforeningen eller i visse tilfælde en individuel grundejer. Derimod har kommunens tekniske forvaltning ved et møde i juni 2002 klart tilkendegivet at man i sin behandling af sager vil lytte til Grundejerforeningens og beboernes mening. For at undgå at kommunen og Grundejerforeningen føler sig foranlediget til skride ind overfor uacceptable bygningsændringer vil vi derfor henstille til grundejere, der ønsker at fravige fra oprindelige bygningsdetaljer, materialer, farver, vinduer etc., at de henvender sig til Grundejerforeningens bestyrelse med beskrivelse af de ønskede ændringer og formålet hermed. Bestyrelsen har både ret og pligt til at varetage de overordnede interesser for fællesskabet. Bestyrelsen varetager denne opgave på alles vegne og det står selvfølgelig beboerne frit at korrigere bestyrelsens handlinger ved formelle vedtagelser på generalforsamlingen. Forbedring af trafiksikkerheden på Mortenstrupvej Efter beslutningen på sidste Generalforsamling har bestyrelsen skrevet til kommunen med anmodning om etablering af bump på Mortenstrupvej, skiltning om blind vej ved starten af Mortenstrupvej og fortov på den nederste strækning til åen. Kommunen har svaret at man i 2003 vil etablere fortov som foreslået og at Mortenstrupvej er en af de 14 veje i kommunen vil sanere. Mortenstrupvej er nr 9 i rækken af projekter. Der gennemføres et projekt om året og man arbejder i øjeblikket på nr 3. Kommunen ønsker ikke at opsætte skilt med blind vej, da Mortenstrupvej er fordelingsvej for hele området. Skydeskårene - de små vinduer på Fresiavej og Georginevej Bestyrelsen har kontaktet mulige vindue-leverandører for at finde en løsning, der eliminerer kuldebroer ved vinduesrammerne. Det har endnu ikke været muligt at finde et produkt med smal ramme, hvorfor løsningerne enten indebærer et større vindueshul eller en mindre rude, hvilket bestyrelsen ikke finder acceptabelt. Der arbejdes videre med denne sag. Murstensleverancer Bestyrelsen har for to år siden forestået indkøb af mursten af en tilfredsstillende farve og kvalitet og videresolgt disse til medlemmerne. Desværre har det vist sig at en del af de massive sten, der er blevet benyttet til renovering af rulskifter på trappevangerne på Georginevej, har været af dårlig kvalitet. Dette har medført frostsprængninger og behov for fornyet renovering. Grundejerforeningen har opnået erstatning fra leverandøren for arbejderne på to ejendomme og har derved været i stand til at erstatte de pågældende grundejeres tab. Disse sager har medført drøftelser i bestyrelsen om Grundejerforeningen skal påtage sig det ansvar der er forbundet med at anbefale og indkøbe materialer til bygningsvedligeholdelse. Vi er nået til den konklusion at grundejerforeningen også i fremtiden skal gøre sit yderste for at fremskaffe materialer af den nødvendige æstetiske og tekniske kvalitet. Vi vil samtidig gøre opmærksom på at ikke kun materialerne men ofte også den håndværksmæssige udførelse har betydning for holdbarheden af reparationer. Spørgeskemaundersøgelse om byggekomponenter På sidste generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til at lave en undersøgelse om ønsker og problemer med hensyn til byggekomponenter. Bestyrelsen har, som det fremgår af beretningen, beskæftiget sig meget Error! Unknown switch argument./2

4 Ved Mortenstrupvej side 3 med aktuelle problemer om renovering og har koncentreret sig om at få etableret beboervejledningens informationer. Vi mener dermed at behovet for en general undersøgelse er af mindre aktuel. Ejendomsvurdering 2002 Bestyrelsen har set på købspriserne ved de seneste års handler i bebyggelsen og konstateret at de nye vurderinger gennemgående ligger under de handlede priser. Vi har derfor ikke fundet anledning til at foretage generelle indsigelser mod ejendomsvurderingerne. Varme- og vandforsyning Forbruget Energiforbruget i perioden 1. juli 2001 til 30. juni 2002 til varme og varmt vand er baseret på en aktuel energiregistrering ved hjælp af måler. Forbruget blev MWh mod budgetteret MWh. Antallet af graddage var 2449 mod normalårets 2906 (84,3%), hvilket medfører et engeriforbrug på 0,711 MWh/graddag mod 0,689 MWh/graddag i 2000/2001. Energiforbruget fordeler sig med 1.208,9 MWh (73%) til varme og 451 MWh (27%) til opvarmning af brugsvand. Af de MWh udgør ca. 30% varmetab fra beholdere og fordelingsrør. Forbruget af brugsvand udgør m 3 - gennemsnitligt 152 m 3 pr hus - fordelt med m 3 til koldt brugsvand og m 3 til vamt brugsvand. I forhold til sidste år er vandforbruget faldet med ca 3% (6% fald på det kolde vand og 2% stigning på det varme vand). Det generelle vandforbrug i samfundet ligger på m 3 per husstand, så forbruget i bebyggelsen ligger væsentligt over normalen. Kubikmeterprisen for vand er knap 37 kr Gennemsnitligt udgør varmeregnskabets udgifter kr/hus, heraf kr/hus til indkøb af fjernvarme og kr/hus til indkøb af vand. Sidstnævnte to beløb kan anvendes til sammenligning med typisk oplyste forbrug i andre bebyggelser. Beregning af varmeregnskabet følger de tidligere års model. Udgiften til vand fordeles efter varmeandele, dvs efter størrelsen af opvarmet boligareal. Bestyrelsen har drøftet om denne fordelingsmetode er rimelig nu hvor udgiften til vand udgør så stor en del af den samlede varmeregning. Det er bestyrelsens opfattelse, at udgiften snarere bør fordeles lige på alle husene sålænge der ikke foretages individuel måling af forbruget. Dette er baggrunden for fremlæggelse af forslag herom på generalforsamlingen. Drift af anlægget Samarbejdet med entreprenørfirma Ole Wagner omkring pasning af varmecentralen forløber tilfredsstillende Der har ikke i det forgangne år været uforudsete hændelser. Der er blevet foretaget udsyring af vores 2 varmeveksler, hvilke skulle give en bedre udnyttelse af varmeoverføringen fra fjernevarmevand til vores cirkulerende fjernvarmevand. Overvejelser om individuel måling af vandforbrug Installatør O. Wagner vurderer at montering af vandmåler på koldtvandsledning vil koste ca kr pr hus på Krokusvej og Gardeniavej og ca kr pr hus på Fresiavej og Georginevej. og vil blive monteret i kælderen. Begge priser er overslagspriser inkl. vandmåler, excl. Moms. For at vurdere prisen og den tekniske løsning (hvor måleren skal installeres) vil der blive foretaget en prøve-opsætning i to huse, et af hver type. Error! Unknown switch argument./3

5 Ved Mortenstrupvej side 4 Isolering af fordelingsrør i varmekanalen langs Mortenstrupvej Ved en inspektion i sommer har vi konstateret at isoleringen på visse strækninger er meget mangelfuld, hvilket bidrager til stort varmetab. Det er derfor nødvendigt at foretage udbedring af isoleringen på disse strækninger. Montering af strengreguleringsventiler/kaloriemåler Foreningens varmekonsulent har foreslået at der monteres ventiler og målere ved indgangen til hver husrække for at få en bedre cirkulation og mulighed for bedre vurdering af forbruget i de enkelte hustyper. Imidlertid har vi konstateret at det vil være næsten umuligt at foretage installationen ved hver anden husrække, idet der skal laves en såkaldt sløjfe på rørene i hovedkanalen og det er der ikke plads til. Bestyrelsen har derfor besluttet at opgive videre arbejde med dette forslag. Fællesarealer: Veje, pladser og stier Vejbelægningerne Der er i det forløbne år ikke udført reparationer på nogle af vejene. Bestyrelsen har besluttet at påbegynde renoveringen af Krokusvej i Vejtræerne Vejtræerne på Georginevej, Fresiavej og Krokusvej blev beskåret sidste vinter. Stier I juni 2002 blev hele grus-toplaget på mellemsti nr. 2 (Gardeniavej / Krokusvej) renoveret. Eksisterende gruslag blev fjernet i en dybde af ca cm og erstattet af komprimeret stabilgrus og et toplag af 4-7 mm gule majssten. Som forberedelse til ovennævnte arbejde påtog Teledanmark (TDC) sig i efteråret 2001 at forlænge kabelføringsrøret i stiens vestlige side til også at dække de 4 nordligste huse. På foranledning af en henvendelse fra grundejerforeningen Frennehave i foråret 2002 angående pligter og rettigheder i forbindelse med mellemstien øst for Georginevej langs skellet til Frennehave -bebyggelsen blev det ved studier af deklarationer afklaret, at der for denne sti påhviler vor grundejerforening vedligeholdelsen af selve stien medens grundejerforeningen Frennehave skal varetage vedligeholdelsen af trapperne. Beboerne fra Frennehave har endvidere færdselsret på omtalte sti. Efter ønske fra Frennehave blev trappen (den såkaldte Dalgaard-trappe) ved nordenden af stien genetableret ved fælles indsats sidst i maj. Snerydning Vi havde sidste vinter assistance til snerydning af veje og fortove i starten af januar og et par gange omkring 20. februar. Snerydningsaftalen med gartneren havde følgende omfang: Fortovet langs Mortenstrupvej fejes ved alle snefald større end ca. 3-5 cm. De 4 veje ryddes i et bredt spor ved snefald større end ca. 10 cm. Fortovene og parkeringsarealerne på de 4 veje ryddes af respektive grundejere Saltning kun i specielle situationer og efter særlig aftale. Fællesarealer: Grønne friområder Ny beplantning Der er ikke foretaget nyplantninger i det forløbne år. Error! Unknown switch argument./4

6 Ved Mortenstrupvej side 5 Beskæringsindsats De 3 buskadser ved vendeplads Fresiavej blev i det tidlige forår tilbageskåret af gartneren. Der har i det forløbne år været afholdt 2 beskæringsdage med beboerindsats. 11. november blev hegnet i nordvest-hjørnet beskåret på en næsten 70 m lang strækning ved indsats fra ca. 20 beboere. 17. marts blev nordhegnet ved bakketoppen / nordskrænten beskåret på en ca. 35 m lang strækning ved indsats af beboere. Oprydningsdag 2002 Der var rigtig fin tilslutning til arrangementet søndag den 21. april (ca. 35 deltagere) som blev gennemført i solskin og med en behagelig arbejdstemperatur. Følgende aktiviteter fandt sted: Opsamling af affald på hele området Fejning af vendepladser Generel oprensning af sandkasseområdet Opbygning af Skt. Hansbål med vinterens grenhøst Fjernelse af muldvarpeskud Reparation af trådnethegn langs nordstien Oprydning / sanering ved svelleborgen Montage af ny sædeplanke på bænk v. bakketoppen Tilfyldning af et gravet hul i græsaralet Rensning af området ved grillristen Opstamning af udvalgte træer ved grillpladsen Rensning af vejskilte og privatskilte Gartnerarbejdet Gartnerarbejdet er i det forgangne år udført af MTHøjgaard/GrønService. Petanque bane I dagene omkring 1. aug blev der anlagt en petanquebane på området ved bakketoppen. Projekter under forberedelse / overvejelse. Fældning af udgåede træer og enkelte nyplantninger af træer Renovering af nordhegnet ved kælkebakken og vestpå Programforsyningen Den forløbne sæson har været været meget rolig med kun få klager over signalkvaliteten. Det har altså hjulpet at udskifte de gamle antennekabler på Fresiavej og Georginevej. Dog har enkelte beboere bemærket at de tilsyneladende nu modtager et svagere signal end de gjorde før med de gamle kabler. Det skyldes at de gamle kabler medførte en kollosal dæmpning langs kabelstrækningen og at signalforstærkerne, som er placeret for enden af husrækkerne mod Mortenstrupvej, derfor var indstillet til deres maksimale signalniveau for at kompensere for kabeldæmpningen gennem hele husrækken og ned til de sidste huse i "fødekæden". Derved modtog de første huse i denne "fødekæde" et alt for kraftigt signal, og det er disse beboere, som nu oplever et svagere signal. Error! Unknown switch argument./5

7 Ved Mortenstrupvej side 6 Enkelte beboere har tidligere kunnet udnytte dette, alt for kraftige signal, til med held at drive op til 4 TVmodtagere, men må nu, med det korrekte signalniveau, anvende en signalforstæker for at kunne drive alle disse TV-modtagere. Det er forståeligt at dette bliver opfattet som en forringelse af deres signalkvalitet, men reelt er det nu blot det korrekte signalniveau, der er tilstede. Måske er dette lejligheden til at få udryddet en myte om at et TV-apparat kun belaster antennesignalet, hvis det er tændt. Det er ikke korrekt, antennesignalet belastes lige meget, hvadenten TV-apparatet er slukket eller tændt så længe antennekablet er forbundet til apparatets antenneindgang. Denne indgang er nemlig afsluttet med en belastning (en impedans), som er lig med kabelimpedansen (75 Ohm). Det er af samme grund, at signalniveauet bliver mindre, når der tilsluttes flere apparater. I januar måned oplevede vi TDC's kanalomlægninger, nogle beboere som en lidt plagsom oplevelse, men alt i alt gav det en noget forbedret signalkvalitet idet de to mest lavfrekvente kanaler, nemlig kanal 2 og 3 helt blev sløjfet og de tilhørende stationer NRK 1 og TVDanmark blev flyttet til højere liggende kanalet. De to lavfrekvente kanaler var beliggende under FM-båndet og signalerne var især følsomme over for tilslutningskablernes kvalitet, hvor godt de var skærmet, hvor godt skærmene var spændt fast i stikkene og andre tekniske detaljer. Den problematik er vi nu helt sluppet for idet de kanaler, som ligger højere end FMbåndet, og som vi udelukkende anvender nu, ikke er nær så følsomme over for tilslutningskablernes kvalitet. Kanalomlægningerne var TDC's forberedelse til et nyt system kaldet WebSpeed, et system som muliggør bredbånds datatransmission over TDC's kabel TV net og dermed også vores antenneanlæg. Det er dog ikke således, at vi direkte kan anvende dette ny system. Først skal TDC have ombygget hovedfordeleren her i Hørsholm, dernæst skal vi have opgraderet vores anlæg, hvilket involverer udskiftning af de gamle antennekabler på Gardeniavej og Krokusvej samt udskiftning af antenneforstærkere på alle vejene. Der er placeret en antenneforstærker for enden af hver husrække (de grønne skabe) så der er altså i alt otte forstærkere. Der har til dato kun været sporadisk interesse blandt beboerne for dette nye system, nok fordi mange allerede har fået installeret ISDN eller ADSL high-speed opkoblinger til deres PC-ere, og set i lyset af de omfattende ombygninger, der skal foretages for at kunne udnytte denne nye mulighed, har bestyrelsen valgt at "se tiden an". Øvrig beboerservice Containerservice Der har i det forløbne år været opstillet containere til grønt affald i 3 weekends. Containerdage i det kommende år (2002 / 2003) er planlagt som følger: Anden hele weekend i november (9/11 & 10/11) Georginevej + Krokusvej Første weekend efter påske (26/4 & 27/4) Fresiavej + Gardeniavej Rabatordninger Jævnfør Beboervejledning Mursten Jævnfør Beboervejledning 2002 Beboervejledning 2002 Bestyrelsen har ajourført beboervejledningen og den nye Beboervejledning 2002 er blevet omdelt i juni måned. Vejledningen indeholder en oversigt over beboerne pr 1. juni 2002 og grundlæggende oplysninger om foreningen og informationer om forholdet mellem foreningen og beboerne. Et centralt afsnit omhandler den udvendige vedligeholdelse og indeholder udvalgte kopier af vedtægter, deklarationer m.v. Vi opfordrer alle til at orientere sig grundigt i det samlede materiale og informere bestyrelsen når man bliver opmærksom på mangler eller behov for ændringer. Error! Unknown switch argument./6

8 Ved Mortenstrupvej side 7 Bestyrelsen har til hensigt at ajourføre beboervejledningen mindst hvert andet år. Forsikringsforeningen Der er 52 medlemmer af forsikringsforeningen ud af 64 mulige. Mønstret har været at nye boligejere overtager forsikringen ved indflytning. Betalingsformen har været velfungerende, det vil sige med anvendelse af grundejerforeningens girokort, og efterfølgende overførsel af betalingerne til forsikringforeningens konto. Proceduren er, at indbetalingskortene uddeles midt i april, og deadline for modtagelsen af indbetalingerne er medio maj. Den samlede forsikringspræmie skal være indbetalt til forsikringsselskabet TRYG inden d. 1 juni. Når policen er udskrevet, uddeles en kopi til alle medlemmer, idet vi kun får tilsendt en fælles police. Den blev også i år først tilsendt og uddelt hen i august. Såvidt vi er informeret fungerer skadesbehandlingen meget tilfredsstillende. Husk at tilmeldelse og udmeldelse af forsikringsforeningen sker ved direkte kontakt til TRYG. Det gælder også for skadesanmeldelse. Tilmeldelse og udmeldelse bedes dog også meddelt det bestyrelsesmedlem, der varetager administrationen af forsikringsforeningen, idet medlemsændringer medfører en revideret police, der skal kontrolleres med hensyn til korrektheden af medlemsfortegnelsen. Ønskes mere information, se i beboervejledningen Vi måtte i år udsende op til to rykkere. I et enkelt tilfælde var det ikke nok., Det er kedeligt og uønsket. Opstår der gentagelser, hvor medlemmer skal rykkes mere end een gang, vil man kunne regne med at blive overført til individuelt privatkundemedlemskab, på normale betingelser. På sidste års generalforsamling blev der forespurgt om vi ville undersøge muligheden for at få en indboforsikring på samme favorable vilkår. Hovedkontoret hos Tryg har svaret, at det ikke kan lade sig gøre, fordi der vil være forskellige forsikringssummer.og den vil være tung at administrere, som villaforsikringen. De enkelte husstande kan blive omfattet af vores privatkunde koncept der hedder TRYG-FAMILIE- Det betyder at de enkelte husstande vurderes enkeltvis, men det vil selvfølgelig indgå i helheden at de er omfattet af en fællesvillaforsikring Citat fra brev fra assurandør Jan Sigberg. Bemærk at vi nu har en villaforsikring. Error! Unknown switch argument./7

9 Ved Mortenstrupvej side 8 Økonomi Regnskab og budget for grundejerforeningen: 1.0 Indtægter regnskab 99/00 regnskab 00/01 budget 01/02 regnskab 01/02 budget 02/ kontingenter renter ekstraordinære indtægter Subtotal ( ) Fjernv. note: vand antenneafgifter Drift af fællesinstallationer 5.1 tilsyn elforbrug vedl. note: ombygning varmecentral affald Subtotal ( ) Administration 6.1 Porto og gebyrer Revision Clorius Trykning Forsikringer Møder mv Arrangementer Advokatbistand Subtotal ( ) Drift fællesareal 7.1 Vej fortov sti note: Grønne friområder Vejfond Subtotal ( ) Driftsresultat Error! Unknown switch argument./8

10 Grundejerforeningen Årsberetning 2001/2002 Side 9 af 9 Ved Mortenstrupvej note 1: Der er budgetteret med forbruget i et normalår på MWh. Fjernvarmeudgiften er beregnet i nedenstående skema efter det nye takstsystem, der trådte i kraft 1/ Til sammenligning er anført udgiften efter det tidligere takstsystem. Det ses, at der i et normalår kan forventes en besparelse på næstern 182 tkr. eller 19%. Gammelt takstsystem: Nyt takstsystem: Gammelt: Nyt: MWh kr/mwh MWh kr/mwh Energiforbrug Vandforbrug, m Fast afgift, kr Målerafgift, kr Varmeudgift incl. moms, kr Besparelse i kr / % % note 2: Der budgetteres med 60.0 tkr til vedligeholdelse af varmecentral (50.0 tkr) og antenneanlæg (10.0 tkr). note 3: Etablering af Petanquebane 24,8 tkr afholdes over driften i 2002/2003. For budgettet 2002/2003 foreslås fire rater a 7000 kr/kvartal. Error! Unknown switch argument./9

Grundejerforeningenved Mortenstrupvej Årsberetning 2002/2003

Grundejerforeningenved Mortenstrupvej Årsberetning 2002/2003 Grundejerforeningenved Mortenstrupvej Årsberetning 2002/2003 Ved Mortenstrupvej side 1 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2002-2003 Generelt Endnu et år er gået og denne gang med en kold vinter og

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2005-2006

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2005-2006 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2005/2006 ved Mortenstrupvej Side 1 af 7 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2005-2006 Generelt At vi bor i et naturskønt område er hævet over enhver

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2003-2004

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2003-2004 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2003/2004 ved Mortenstrupvej Side 1 af 7 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2003-2004 Generelt Det forløbne år er forløbet uden exceptionelle opgaver

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2007-2008

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2007-2008 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2007/2008 ved Mortenstrupvej Side 2 af 9 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2007-2008 Generelt Bebyggelsen kan i det kommende år fejre 40-årsdagen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2014-2015

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2014-2015 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2014/2015 ved Mortenstrupvej Side 2 af 9 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2014-2015 Indledning Foreningsåret 2014/2015 er afsluttet og Grundejerforeningens

Læs mere

Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej. Referat af Generalforsamling 2014. Referat af møde i Forsikringsforeningen. Grf_Nyhedsbrev_December2014_

Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej. Referat af Generalforsamling 2014. Referat af møde i Forsikringsforeningen. Grf_Nyhedsbrev_December2014_ Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej Referat af Generalforsamling 2014 Referat af møde i Forsikringsforeningen Grf_Nyhedsbrev_December2014_ 1 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Til medlemmerne Hørsholm

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2008-2009

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2008-2009 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2008/2009 ved Mortenstrupvej Side 2 af 9 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2008-2009 Generelt I det forløbne år har bestyrelsen hovedsageligt

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret

Bestyrelsens beretning for foreningsåret Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2011/2012 ved Mortenstrupvej Side 2 af 8 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2011-2012 Indledning Tanken om at henlægge forskellige opgaver i bebyggelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret

Bestyrelsens beretning for foreningsåret Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2009/2010 ved Mortenstrupvej Side 2 af 8 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 20092010 Generelt Anlæggets homogene karakter bør fortsat bevares,

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Grundejerforeningen " Fløngvænget - Bavneåsen " Varmeregnskab for året 2004/05 (33. regnskabsår)

Grundejerforeningen  Fløngvænget - Bavneåsen  Varmeregnskab for året 2004/05 (33. regnskabsår) Grundejerforeningen " Fløngvænget - Bavneåsen " Varmeregnskab for året 2004/05 (33. regnskabsår) Kommentar til regnskabet for 2004/05 Driften 2004/05 Efterfølgende resultatopgørelse for 2004/05 omfatter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2014 til 31.05.2015 Regnskab og budget. Året 2014/2015 sluttede med et overskud på kr. 790.139,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 Generalforsamling 2017 Bestyrelsen indkalder herved til Ordinær Generalforsamling. Mandag 20. februar 2017 kl. 19.00 på Lyshøjskolen Grå Aula, indgang G Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

AB Toftevang. Nyhedsbrev

AB Toftevang. Nyhedsbrev AB Toftevang Nr. 3/2012 Nyhedsbrev Kontakt til bestyrelsen: Formand Peter Sørensen, Toftevang 40, 1.th tlf 21727973 Næstformand Rune Svendsen, vacant fra 1. september på grund af flytning Kasserer Olivia

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Formandens beretning 2010

Formandens beretning 2010 Formandens beretning 2010 Velkommen til Varmelaugets 61. ordinære generalforsamling. Bestyrelsen i Fuglebakkens Varmelaug har i den forgangne periode bestået af: Formand Thomas Falk Mogensen Næstformand

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Der var 25 stemmeberettigede til stede. 1. Valg af dirigent. Forsamlingen valgte Niels Sørensen nr. 190, der kunne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 13. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset Søhusene I, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Bestyrelsesberetning 2013. Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig med følgende.

Bestyrelsesberetning 2013. Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig med følgende. GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN Formand: Peter Rasselnberg Heksehøjen 15 4700 Næstved tlf. 2116 96 22 Hjemmeside: www.gf-åsen.dk. E-mail: gf.aasen@ofir.dk CVR-nr. 33027206.Konto: Spar Nord 9380 457 68 10003 Bilag

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Referat af Generalforsamling 2013 Tid: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 19:00 Sted Måløv Sognegård, Liljevangsvej 38A Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da ingen andre meldte sig til at være dirigent, så blev

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Sletten

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Sletten VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Sletten 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Sletten, og dens hjemsted er Trørød By, 2950 Vedbæk. 2. Foreningens medlemmer er ejerne af de parceller fra Ellemosegårds

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 1 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 19. april 2014 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Victor Jørgensen, som derefter blev valgt som

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Bestyrelsesmøder 2008-2009

Bestyrelsesmøder 2008-2009 Bestyrelsesmøder 2008-2009 Bestyrelsesmøde 06-05-2009 kl. 19.00 ved NC l: Godkendelse/opfølgning af referat fra 04. Februar 2009 2: Meddeleser/orientering fra formanden 3: Orientering fra kasserer 4: Orientering

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling mandag den 23. marts 1987, kl. 20.00 på Hotel Fortunen D A G S O R D E N

af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling mandag den 23. marts 1987, kl. 20.00 på Hotel Fortunen D A G S O R D E N Referat af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling mandag den 23. marts 1987, kl. 20.00 på Hotel Fortunen D A G S O R D E N L 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Valg af dirigent Beretning for 1986

Læs mere

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

VESTERBY EJERLAUG REGNSKAB FOR ÅRET 2006

VESTERBY EJERLAUG REGNSKAB FOR ÅRET 2006 VESTERBY EJERLAUG REGNSKAB FOR ÅRET 2006-1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Side Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse 1. januar 31. december

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 I/S HØVELTE VANDVÆRK Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Grundejerlauget Sønderby v/ Dan Sørensen Egekrattet 9 2630 Taastrup

Grundejerlauget Sønderby v/ Dan Sørensen Egekrattet 9 2630 Taastrup Til Medlemmerne Grundejerlauget Sønderby v/ Dan Sørensen Egekrattet 9 2630 Taastrup Taastrup d. 10/3 2010 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag d. 14. april kl. 19.30 i TAB Sønderbys

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2013 til 31.05.2014 Regnskab og budget. Året 2013/2014 sluttede med et overskud på kr. 574.760,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme vand og el Marts Normalår Graddag Aflæste forbrug + Besparelse Summeret Aflæste forbrug måned Budget Korr.budget Forbrug pr. VKO- - Merforbrug Korr.budg.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 2 Ekstraordinær Generalforsamling Dato: Mandag, den 30/01-2012 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle, 8410 Rønde

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle, 8410 Rønde Deltagere Sted: Dato/tid: Grundejerne I Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle, 8410 Rønde Ugelbølle Friskole 30. marts 2016 Kl. 19.00 ca. 21.30 Generalforsamling den 30. marts 2016, Referat af

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 8. april 2002 tirsdag d. 23. april 2002 kl. 19.30. i Kantinen,VUC Nørrebro, Lersø Parkalle 2, 2100 København Ø. DAGSORDEN: 1. Valg af

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Til beboere i H.C. Andersen kvarteret, Mejrup 8. marts 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 31. marts

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Velkommen. Mosede Bypark. til nye beboere i grundejerforeningen. Vesthegnet Blåhegnet Damhaven

Velkommen. Mosede Bypark. til nye beboere i grundejerforeningen. Vesthegnet Blåhegnet Damhaven Velkommen til nye beboere i grundejerforeningen Mosede Bypark Vesthegnet Blåhegnet Damhaven Velkommen til Grundejerforeningen Mosede Bypark. Vi håber at du/i bliver glade for at bo her. Grundejerforeningen:

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lild Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Valg af dirigent: Ib Horsmark - indkaldelse er i henhold til vedtægterne og lovlig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Grundejerforeningen Frugtparken

Grundejerforeningen Frugtparken Grundejerforeningen Frugtparken Formand Per Toft Kjelstrup Nøddevej 41 7800 Skive Tlf: 97 51 01 13 Udskrevet 16. marts 2010 Fejning: Stikvejene vil også i år blive fejet, hvilket vil ske inden konfirmationerne,

Læs mere

Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning

Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning Havedage Fællesbede Vort kvarter Snerydning Parkering / Hastighed Plejeplan for Præstesøen Søgården Kabel TV Afsluttende

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Indkaldelse til generalforsamling Den 18. Juni kl. 20.00 Vallensbæk Bibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Indkaldelse til generalforsamling Den 18. Juni kl. 20.00 Vallensbæk Bibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Indkaldelse til generalforsamling Den 18. Juni kl. 20.00 Vallensbæk Bibliotek Dagsorden er: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007 Indhold : Forsikring Side 1 Korrektion af indlæg Problemer med antennesignal i Ørenlyd nr. 132 Side 2 Arbejdsweekend

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme.

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 17. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere