Bestyrelsens beretning for foreningsåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2001-2002"

Transkript

1 Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej Årsberetning 2001/2002

2 Ved Mortenstrupvej side 1 Bestyrelsens beretning for foreningsåret I løbet af året har vi set tre nye indflytninger i bebyggelsen. Vi ønsker jer velkommen og håber I vil befinde jer godt her og vil blive tilfredse med området. Vi har en række fælles faciliteter og aktiviteter, som vi håber I vil blive glade for og deltage i. Atter i år har der været megen opmærksomhed om vore huses tilstand og hvilke fælles interesse vi har i at vedligeholde bebyggelsens særlige kvaliteter. Bestyrelsens synspunkter har vi valgt at give skriftligt udtryk for. Derfor indledes dette års beretning med en prolog, der udtrykker det vi ser som karakteristisk for en rækkehusbebyggelse som vor. Generelt På foreningens ordinære generalforsamling den 25 oktober 2001 blev Jens Kirkegaard, K8 indvalgt i bestyrelsen i stedet for Erling Rørdam, der var fraflyttet bebyggelsen i valgperioden. Desuden blev Jette Beck Jørgensen, Fr11 og Elisabeth Landgreen Pedersen, Ge7 genvalgt. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således: Valgperiode Formand: Jens Kirkegaard, K Næstformand og fællesarealer: Sven Hansen, K Kasserer: Niels Bayer, Fr Varme- og vandforsyning: Erik Dohn, F Programforsyning (radio/tv): Ole Steen Seiersen, Ge Sekretær: Elisabeth Landgreen Pedersen, Ge Forsikringsforeningen: Jette Beck Jørgensen, F Der har i det forløbne år været afholdt bestyrelsesmøder den 13 november 2001, og 16 januar, 13 marts, 7 maj, 6 juni, 28 august og 26 september Det forløbne år har været kendetegnet ved følgende større aktiviteter og problemstillinger. Principper for varmeregnskaber. Udarbejdelse af beskrivelse af varmesystemet. Vurdering af forbedringer af målesystemer for vand- og varmeforbrug. Diverse ansøgninger om bygningsændringer. Problemer med indkøbte mursten.. Forbedret vinduesløsning for de små 1.sals vinduer på Fresiavej og Georginevej. Revision af beboervejledning. Forbedring af trafiksikkerheden på Mortenstrupvej. Kloakrenovering på Krokusvej. Overvejelser vedr. Ejendomsvurderinger. Disse aktiviteter er behandlet i de efterfølgende afsnit af beretningen. Vi føler dog anledning til at kommentere følgende: Error! Unknown switch argument./1

3 Ved Mortenstrupvej side 2 Bygningsændringer Ejendommene i vor bebyggelse er pålagt servitutter, der bl.a. skal sikre at bebyggelsens oprindelige karakter fastholdes. Servitutterne bestemmer at husene udvendigt skal fremtræde i henhold til de oprindelige intentioner for så vidt angår materialer og farver. Bestyrelsen ønsker i princippet ikke at gå på kompromis og vil derfor benytte sin ret som påtaleberettiget part i alle sager, der efter bestyrelsens opfattelse strider mod bebyggelsens karakter. Dette kan synes restriktivt, men det er bestyrelsens opfattelse at for mange individuelle ændringer, hvor formålstjenlige de end måtte synes for den enkelte, vil føre til en udvanding af bebyggelsens fælles karakter, der jo for de fleste netop er attraktionen ved denne bebyggelse. Vi ønsker ikke at bevæge os ud på et skråplan. I denne forbindelse skal det slås fast at de påtaleberettigede i henhold til servitutterne er sideordnede. Det er således blevet bekræftet at kommunen ikke er overdommer i sådanne sager. Kommunen kan ikke tilsidesætte en indsigelse fra en anden påtaleberettiget part, f.eks. Grundejerforeningen eller i visse tilfælde en individuel grundejer. Derimod har kommunens tekniske forvaltning ved et møde i juni 2002 klart tilkendegivet at man i sin behandling af sager vil lytte til Grundejerforeningens og beboernes mening. For at undgå at kommunen og Grundejerforeningen føler sig foranlediget til skride ind overfor uacceptable bygningsændringer vil vi derfor henstille til grundejere, der ønsker at fravige fra oprindelige bygningsdetaljer, materialer, farver, vinduer etc., at de henvender sig til Grundejerforeningens bestyrelse med beskrivelse af de ønskede ændringer og formålet hermed. Bestyrelsen har både ret og pligt til at varetage de overordnede interesser for fællesskabet. Bestyrelsen varetager denne opgave på alles vegne og det står selvfølgelig beboerne frit at korrigere bestyrelsens handlinger ved formelle vedtagelser på generalforsamlingen. Forbedring af trafiksikkerheden på Mortenstrupvej Efter beslutningen på sidste Generalforsamling har bestyrelsen skrevet til kommunen med anmodning om etablering af bump på Mortenstrupvej, skiltning om blind vej ved starten af Mortenstrupvej og fortov på den nederste strækning til åen. Kommunen har svaret at man i 2003 vil etablere fortov som foreslået og at Mortenstrupvej er en af de 14 veje i kommunen vil sanere. Mortenstrupvej er nr 9 i rækken af projekter. Der gennemføres et projekt om året og man arbejder i øjeblikket på nr 3. Kommunen ønsker ikke at opsætte skilt med blind vej, da Mortenstrupvej er fordelingsvej for hele området. Skydeskårene - de små vinduer på Fresiavej og Georginevej Bestyrelsen har kontaktet mulige vindue-leverandører for at finde en løsning, der eliminerer kuldebroer ved vinduesrammerne. Det har endnu ikke været muligt at finde et produkt med smal ramme, hvorfor løsningerne enten indebærer et større vindueshul eller en mindre rude, hvilket bestyrelsen ikke finder acceptabelt. Der arbejdes videre med denne sag. Murstensleverancer Bestyrelsen har for to år siden forestået indkøb af mursten af en tilfredsstillende farve og kvalitet og videresolgt disse til medlemmerne. Desværre har det vist sig at en del af de massive sten, der er blevet benyttet til renovering af rulskifter på trappevangerne på Georginevej, har været af dårlig kvalitet. Dette har medført frostsprængninger og behov for fornyet renovering. Grundejerforeningen har opnået erstatning fra leverandøren for arbejderne på to ejendomme og har derved været i stand til at erstatte de pågældende grundejeres tab. Disse sager har medført drøftelser i bestyrelsen om Grundejerforeningen skal påtage sig det ansvar der er forbundet med at anbefale og indkøbe materialer til bygningsvedligeholdelse. Vi er nået til den konklusion at grundejerforeningen også i fremtiden skal gøre sit yderste for at fremskaffe materialer af den nødvendige æstetiske og tekniske kvalitet. Vi vil samtidig gøre opmærksom på at ikke kun materialerne men ofte også den håndværksmæssige udførelse har betydning for holdbarheden af reparationer. Spørgeskemaundersøgelse om byggekomponenter På sidste generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til at lave en undersøgelse om ønsker og problemer med hensyn til byggekomponenter. Bestyrelsen har, som det fremgår af beretningen, beskæftiget sig meget Error! Unknown switch argument./2

4 Ved Mortenstrupvej side 3 med aktuelle problemer om renovering og har koncentreret sig om at få etableret beboervejledningens informationer. Vi mener dermed at behovet for en general undersøgelse er af mindre aktuel. Ejendomsvurdering 2002 Bestyrelsen har set på købspriserne ved de seneste års handler i bebyggelsen og konstateret at de nye vurderinger gennemgående ligger under de handlede priser. Vi har derfor ikke fundet anledning til at foretage generelle indsigelser mod ejendomsvurderingerne. Varme- og vandforsyning Forbruget Energiforbruget i perioden 1. juli 2001 til 30. juni 2002 til varme og varmt vand er baseret på en aktuel energiregistrering ved hjælp af måler. Forbruget blev MWh mod budgetteret MWh. Antallet af graddage var 2449 mod normalårets 2906 (84,3%), hvilket medfører et engeriforbrug på 0,711 MWh/graddag mod 0,689 MWh/graddag i 2000/2001. Energiforbruget fordeler sig med 1.208,9 MWh (73%) til varme og 451 MWh (27%) til opvarmning af brugsvand. Af de MWh udgør ca. 30% varmetab fra beholdere og fordelingsrør. Forbruget af brugsvand udgør m 3 - gennemsnitligt 152 m 3 pr hus - fordelt med m 3 til koldt brugsvand og m 3 til vamt brugsvand. I forhold til sidste år er vandforbruget faldet med ca 3% (6% fald på det kolde vand og 2% stigning på det varme vand). Det generelle vandforbrug i samfundet ligger på m 3 per husstand, så forbruget i bebyggelsen ligger væsentligt over normalen. Kubikmeterprisen for vand er knap 37 kr Gennemsnitligt udgør varmeregnskabets udgifter kr/hus, heraf kr/hus til indkøb af fjernvarme og kr/hus til indkøb af vand. Sidstnævnte to beløb kan anvendes til sammenligning med typisk oplyste forbrug i andre bebyggelser. Beregning af varmeregnskabet følger de tidligere års model. Udgiften til vand fordeles efter varmeandele, dvs efter størrelsen af opvarmet boligareal. Bestyrelsen har drøftet om denne fordelingsmetode er rimelig nu hvor udgiften til vand udgør så stor en del af den samlede varmeregning. Det er bestyrelsens opfattelse, at udgiften snarere bør fordeles lige på alle husene sålænge der ikke foretages individuel måling af forbruget. Dette er baggrunden for fremlæggelse af forslag herom på generalforsamlingen. Drift af anlægget Samarbejdet med entreprenørfirma Ole Wagner omkring pasning af varmecentralen forløber tilfredsstillende Der har ikke i det forgangne år været uforudsete hændelser. Der er blevet foretaget udsyring af vores 2 varmeveksler, hvilke skulle give en bedre udnyttelse af varmeoverføringen fra fjernevarmevand til vores cirkulerende fjernvarmevand. Overvejelser om individuel måling af vandforbrug Installatør O. Wagner vurderer at montering af vandmåler på koldtvandsledning vil koste ca kr pr hus på Krokusvej og Gardeniavej og ca kr pr hus på Fresiavej og Georginevej. og vil blive monteret i kælderen. Begge priser er overslagspriser inkl. vandmåler, excl. Moms. For at vurdere prisen og den tekniske løsning (hvor måleren skal installeres) vil der blive foretaget en prøve-opsætning i to huse, et af hver type. Error! Unknown switch argument./3

5 Ved Mortenstrupvej side 4 Isolering af fordelingsrør i varmekanalen langs Mortenstrupvej Ved en inspektion i sommer har vi konstateret at isoleringen på visse strækninger er meget mangelfuld, hvilket bidrager til stort varmetab. Det er derfor nødvendigt at foretage udbedring af isoleringen på disse strækninger. Montering af strengreguleringsventiler/kaloriemåler Foreningens varmekonsulent har foreslået at der monteres ventiler og målere ved indgangen til hver husrække for at få en bedre cirkulation og mulighed for bedre vurdering af forbruget i de enkelte hustyper. Imidlertid har vi konstateret at det vil være næsten umuligt at foretage installationen ved hver anden husrække, idet der skal laves en såkaldt sløjfe på rørene i hovedkanalen og det er der ikke plads til. Bestyrelsen har derfor besluttet at opgive videre arbejde med dette forslag. Fællesarealer: Veje, pladser og stier Vejbelægningerne Der er i det forløbne år ikke udført reparationer på nogle af vejene. Bestyrelsen har besluttet at påbegynde renoveringen af Krokusvej i Vejtræerne Vejtræerne på Georginevej, Fresiavej og Krokusvej blev beskåret sidste vinter. Stier I juni 2002 blev hele grus-toplaget på mellemsti nr. 2 (Gardeniavej / Krokusvej) renoveret. Eksisterende gruslag blev fjernet i en dybde af ca cm og erstattet af komprimeret stabilgrus og et toplag af 4-7 mm gule majssten. Som forberedelse til ovennævnte arbejde påtog Teledanmark (TDC) sig i efteråret 2001 at forlænge kabelføringsrøret i stiens vestlige side til også at dække de 4 nordligste huse. På foranledning af en henvendelse fra grundejerforeningen Frennehave i foråret 2002 angående pligter og rettigheder i forbindelse med mellemstien øst for Georginevej langs skellet til Frennehave -bebyggelsen blev det ved studier af deklarationer afklaret, at der for denne sti påhviler vor grundejerforening vedligeholdelsen af selve stien medens grundejerforeningen Frennehave skal varetage vedligeholdelsen af trapperne. Beboerne fra Frennehave har endvidere færdselsret på omtalte sti. Efter ønske fra Frennehave blev trappen (den såkaldte Dalgaard-trappe) ved nordenden af stien genetableret ved fælles indsats sidst i maj. Snerydning Vi havde sidste vinter assistance til snerydning af veje og fortove i starten af januar og et par gange omkring 20. februar. Snerydningsaftalen med gartneren havde følgende omfang: Fortovet langs Mortenstrupvej fejes ved alle snefald større end ca. 3-5 cm. De 4 veje ryddes i et bredt spor ved snefald større end ca. 10 cm. Fortovene og parkeringsarealerne på de 4 veje ryddes af respektive grundejere Saltning kun i specielle situationer og efter særlig aftale. Fællesarealer: Grønne friområder Ny beplantning Der er ikke foretaget nyplantninger i det forløbne år. Error! Unknown switch argument./4

6 Ved Mortenstrupvej side 5 Beskæringsindsats De 3 buskadser ved vendeplads Fresiavej blev i det tidlige forår tilbageskåret af gartneren. Der har i det forløbne år været afholdt 2 beskæringsdage med beboerindsats. 11. november blev hegnet i nordvest-hjørnet beskåret på en næsten 70 m lang strækning ved indsats fra ca. 20 beboere. 17. marts blev nordhegnet ved bakketoppen / nordskrænten beskåret på en ca. 35 m lang strækning ved indsats af beboere. Oprydningsdag 2002 Der var rigtig fin tilslutning til arrangementet søndag den 21. april (ca. 35 deltagere) som blev gennemført i solskin og med en behagelig arbejdstemperatur. Følgende aktiviteter fandt sted: Opsamling af affald på hele området Fejning af vendepladser Generel oprensning af sandkasseområdet Opbygning af Skt. Hansbål med vinterens grenhøst Fjernelse af muldvarpeskud Reparation af trådnethegn langs nordstien Oprydning / sanering ved svelleborgen Montage af ny sædeplanke på bænk v. bakketoppen Tilfyldning af et gravet hul i græsaralet Rensning af området ved grillristen Opstamning af udvalgte træer ved grillpladsen Rensning af vejskilte og privatskilte Gartnerarbejdet Gartnerarbejdet er i det forgangne år udført af MTHøjgaard/GrønService. Petanque bane I dagene omkring 1. aug blev der anlagt en petanquebane på området ved bakketoppen. Projekter under forberedelse / overvejelse. Fældning af udgåede træer og enkelte nyplantninger af træer Renovering af nordhegnet ved kælkebakken og vestpå Programforsyningen Den forløbne sæson har været været meget rolig med kun få klager over signalkvaliteten. Det har altså hjulpet at udskifte de gamle antennekabler på Fresiavej og Georginevej. Dog har enkelte beboere bemærket at de tilsyneladende nu modtager et svagere signal end de gjorde før med de gamle kabler. Det skyldes at de gamle kabler medførte en kollosal dæmpning langs kabelstrækningen og at signalforstærkerne, som er placeret for enden af husrækkerne mod Mortenstrupvej, derfor var indstillet til deres maksimale signalniveau for at kompensere for kabeldæmpningen gennem hele husrækken og ned til de sidste huse i "fødekæden". Derved modtog de første huse i denne "fødekæde" et alt for kraftigt signal, og det er disse beboere, som nu oplever et svagere signal. Error! Unknown switch argument./5

7 Ved Mortenstrupvej side 6 Enkelte beboere har tidligere kunnet udnytte dette, alt for kraftige signal, til med held at drive op til 4 TVmodtagere, men må nu, med det korrekte signalniveau, anvende en signalforstæker for at kunne drive alle disse TV-modtagere. Det er forståeligt at dette bliver opfattet som en forringelse af deres signalkvalitet, men reelt er det nu blot det korrekte signalniveau, der er tilstede. Måske er dette lejligheden til at få udryddet en myte om at et TV-apparat kun belaster antennesignalet, hvis det er tændt. Det er ikke korrekt, antennesignalet belastes lige meget, hvadenten TV-apparatet er slukket eller tændt så længe antennekablet er forbundet til apparatets antenneindgang. Denne indgang er nemlig afsluttet med en belastning (en impedans), som er lig med kabelimpedansen (75 Ohm). Det er af samme grund, at signalniveauet bliver mindre, når der tilsluttes flere apparater. I januar måned oplevede vi TDC's kanalomlægninger, nogle beboere som en lidt plagsom oplevelse, men alt i alt gav det en noget forbedret signalkvalitet idet de to mest lavfrekvente kanaler, nemlig kanal 2 og 3 helt blev sløjfet og de tilhørende stationer NRK 1 og TVDanmark blev flyttet til højere liggende kanalet. De to lavfrekvente kanaler var beliggende under FM-båndet og signalerne var især følsomme over for tilslutningskablernes kvalitet, hvor godt de var skærmet, hvor godt skærmene var spændt fast i stikkene og andre tekniske detaljer. Den problematik er vi nu helt sluppet for idet de kanaler, som ligger højere end FMbåndet, og som vi udelukkende anvender nu, ikke er nær så følsomme over for tilslutningskablernes kvalitet. Kanalomlægningerne var TDC's forberedelse til et nyt system kaldet WebSpeed, et system som muliggør bredbånds datatransmission over TDC's kabel TV net og dermed også vores antenneanlæg. Det er dog ikke således, at vi direkte kan anvende dette ny system. Først skal TDC have ombygget hovedfordeleren her i Hørsholm, dernæst skal vi have opgraderet vores anlæg, hvilket involverer udskiftning af de gamle antennekabler på Gardeniavej og Krokusvej samt udskiftning af antenneforstærkere på alle vejene. Der er placeret en antenneforstærker for enden af hver husrække (de grønne skabe) så der er altså i alt otte forstærkere. Der har til dato kun været sporadisk interesse blandt beboerne for dette nye system, nok fordi mange allerede har fået installeret ISDN eller ADSL high-speed opkoblinger til deres PC-ere, og set i lyset af de omfattende ombygninger, der skal foretages for at kunne udnytte denne nye mulighed, har bestyrelsen valgt at "se tiden an". Øvrig beboerservice Containerservice Der har i det forløbne år været opstillet containere til grønt affald i 3 weekends. Containerdage i det kommende år (2002 / 2003) er planlagt som følger: Anden hele weekend i november (9/11 & 10/11) Georginevej + Krokusvej Første weekend efter påske (26/4 & 27/4) Fresiavej + Gardeniavej Rabatordninger Jævnfør Beboervejledning Mursten Jævnfør Beboervejledning 2002 Beboervejledning 2002 Bestyrelsen har ajourført beboervejledningen og den nye Beboervejledning 2002 er blevet omdelt i juni måned. Vejledningen indeholder en oversigt over beboerne pr 1. juni 2002 og grundlæggende oplysninger om foreningen og informationer om forholdet mellem foreningen og beboerne. Et centralt afsnit omhandler den udvendige vedligeholdelse og indeholder udvalgte kopier af vedtægter, deklarationer m.v. Vi opfordrer alle til at orientere sig grundigt i det samlede materiale og informere bestyrelsen når man bliver opmærksom på mangler eller behov for ændringer. Error! Unknown switch argument./6

8 Ved Mortenstrupvej side 7 Bestyrelsen har til hensigt at ajourføre beboervejledningen mindst hvert andet år. Forsikringsforeningen Der er 52 medlemmer af forsikringsforeningen ud af 64 mulige. Mønstret har været at nye boligejere overtager forsikringen ved indflytning. Betalingsformen har været velfungerende, det vil sige med anvendelse af grundejerforeningens girokort, og efterfølgende overførsel af betalingerne til forsikringforeningens konto. Proceduren er, at indbetalingskortene uddeles midt i april, og deadline for modtagelsen af indbetalingerne er medio maj. Den samlede forsikringspræmie skal være indbetalt til forsikringsselskabet TRYG inden d. 1 juni. Når policen er udskrevet, uddeles en kopi til alle medlemmer, idet vi kun får tilsendt en fælles police. Den blev også i år først tilsendt og uddelt hen i august. Såvidt vi er informeret fungerer skadesbehandlingen meget tilfredsstillende. Husk at tilmeldelse og udmeldelse af forsikringsforeningen sker ved direkte kontakt til TRYG. Det gælder også for skadesanmeldelse. Tilmeldelse og udmeldelse bedes dog også meddelt det bestyrelsesmedlem, der varetager administrationen af forsikringsforeningen, idet medlemsændringer medfører en revideret police, der skal kontrolleres med hensyn til korrektheden af medlemsfortegnelsen. Ønskes mere information, se i beboervejledningen Vi måtte i år udsende op til to rykkere. I et enkelt tilfælde var det ikke nok., Det er kedeligt og uønsket. Opstår der gentagelser, hvor medlemmer skal rykkes mere end een gang, vil man kunne regne med at blive overført til individuelt privatkundemedlemskab, på normale betingelser. På sidste års generalforsamling blev der forespurgt om vi ville undersøge muligheden for at få en indboforsikring på samme favorable vilkår. Hovedkontoret hos Tryg har svaret, at det ikke kan lade sig gøre, fordi der vil være forskellige forsikringssummer.og den vil være tung at administrere, som villaforsikringen. De enkelte husstande kan blive omfattet af vores privatkunde koncept der hedder TRYG-FAMILIE- Det betyder at de enkelte husstande vurderes enkeltvis, men det vil selvfølgelig indgå i helheden at de er omfattet af en fællesvillaforsikring Citat fra brev fra assurandør Jan Sigberg. Bemærk at vi nu har en villaforsikring. Error! Unknown switch argument./7

9 Ved Mortenstrupvej side 8 Økonomi Regnskab og budget for grundejerforeningen: 1.0 Indtægter regnskab 99/00 regnskab 00/01 budget 01/02 regnskab 01/02 budget 02/ kontingenter renter ekstraordinære indtægter Subtotal ( ) Fjernv. note: vand antenneafgifter Drift af fællesinstallationer 5.1 tilsyn elforbrug vedl. note: ombygning varmecentral affald Subtotal ( ) Administration 6.1 Porto og gebyrer Revision Clorius Trykning Forsikringer Møder mv Arrangementer Advokatbistand Subtotal ( ) Drift fællesareal 7.1 Vej fortov sti note: Grønne friområder Vejfond Subtotal ( ) Driftsresultat Error! Unknown switch argument./8

10 Grundejerforeningen Årsberetning 2001/2002 Side 9 af 9 Ved Mortenstrupvej note 1: Der er budgetteret med forbruget i et normalår på MWh. Fjernvarmeudgiften er beregnet i nedenstående skema efter det nye takstsystem, der trådte i kraft 1/ Til sammenligning er anført udgiften efter det tidligere takstsystem. Det ses, at der i et normalår kan forventes en besparelse på næstern 182 tkr. eller 19%. Gammelt takstsystem: Nyt takstsystem: Gammelt: Nyt: MWh kr/mwh MWh kr/mwh Energiforbrug Vandforbrug, m Fast afgift, kr Målerafgift, kr Varmeudgift incl. moms, kr Besparelse i kr / % % note 2: Der budgetteres med 60.0 tkr til vedligeholdelse af varmecentral (50.0 tkr) og antenneanlæg (10.0 tkr). note 3: Etablering af Petanquebane 24,8 tkr afholdes over driften i 2002/2003. For budgettet 2002/2003 foreslås fire rater a 7000 kr/kvartal. Error! Unknown switch argument./9

Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej. Referat af Generalforsamling 2014. Referat af møde i Forsikringsforeningen. Grf_Nyhedsbrev_December2014_

Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej. Referat af Generalforsamling 2014. Referat af møde i Forsikringsforeningen. Grf_Nyhedsbrev_December2014_ Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej Referat af Generalforsamling 2014 Referat af møde i Forsikringsforeningen Grf_Nyhedsbrev_December2014_ 1 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Til medlemmerne Hørsholm

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Fællesrengskabet blev fremlagt af Kurt Haase, på vegne af kasseren Thomas Bahnert.

Fællesrengskabet blev fremlagt af Kurt Haase, på vegne af kasseren Thomas Bahnert. Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen, Fløngvænget-Baveåsen, den 16. september 2008 kl. 19,30 på Fløng skole. Formanden bød velkommen og foreslog, at Mogens West, Fløngvænget 55 blev valgt

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme vand og el Marts Normalår Graddag Aflæste forbrug + Besparelse Summeret Aflæste forbrug måned Budget Korr.budget Forbrug pr. VKO- - Merforbrug Korr.budg.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Grundejerforeningen " Fløngvænget - Bavneåsen " Varmeregnskab for året 2004/05 (33. regnskabsår)

Grundejerforeningen  Fløngvænget - Bavneåsen  Varmeregnskab for året 2004/05 (33. regnskabsår) Grundejerforeningen " Fløngvænget - Bavneåsen " Varmeregnskab for året 2004/05 (33. regnskabsår) Kommentar til regnskabet for 2004/05 Driften 2004/05 Efterfølgende resultatopgørelse for 2004/05 omfatter

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Sted: Fællesrummet på Kirke Sonnerup Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 8. april 2002 tirsdag d. 23. april 2002 kl. 19.30. i Kantinen,VUC Nørrebro, Lersø Parkalle 2, 2100 København Ø. DAGSORDEN: 1. Valg af

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Skriftlig beretning 2010-11

Skriftlig beretning 2010-11 Skriftlig beretning 2010-11 Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i fortsat dialog med naboforeningen GF af 11. februar 1931 vedrørende vedligeholdelse af trekanten. En repræsentant for vejudvalget

Læs mere

Grundejerforeningen Ibsgården

Grundejerforeningen Ibsgården Generalforsamling torsdag d. 27. februar 2014 Festsalen, Himmelev Skole, Ollerupvej 5 Siddende bestyrelse Henrik Wissing (178) - formand Gitte Brødsgård (16) - næstformand Carsten Rygner (162) - kasserer

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007 Indhold : Forsikring Side 1 Korrektion af indlæg Problemer med antennesignal i Ørenlyd nr. 132 Side 2 Arbejdsweekend

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Grundejerforeningen Skovholmslund

Grundejerforeningen Skovholmslund Grundejerforeningen Skovholmslund Til generalforsamlingen d. 27. april 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 Grundejerforeningen har nu eksisteret i næsten 2 år, og denne beretning er den første hele

Læs mere

Velkommen til Fasanvænget

Velkommen til Fasanvænget Velkommen til Fasanvænget Bebyggelsen Fasanvænget er ikke blot et sted, hvor du køber hus. Fasanvænget er også et sted, hvor fællesskab med naboer kan udvikles og dermed give en forøget boligværdi og livskvalitet.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse Beboerinformation Måløv Park december 2003 Affald ved varmemesterkontoret I sidste beboerinformation meldte afd.best. ud at der ikke må hensættes affald på den lille plads ved varmemesterkontoret. Ejendomsfunktionærer

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Jim Riel Greve A/S Solrød Strandvej 118 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne,

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EJERLAUGET SLETTEBJERGET 1 20, 3400 Hillerød. -o0o- Medlemskab

VEDTÆGTER. for. EJERLAUGET SLETTEBJERGET 1 20, 3400 Hillerød. -o0o- Medlemskab VEDTÆGTER for EJERLAUGET SLETTEBJERGET 1 20, 3400 Hillerød -o0o- Medlemskab 1 Ret og pligt til medlemskab har de til enhver tid værende ejere af ejendommene matr.nr. 9 aø til og med 9 bt Hammersholt by,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015.

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015. Haraldsvej 66 8960 Randers SØ Til ejere og beboere af ejendomme i Skovparken 8240 Risskov E-mail: Web: Knud Jakobsen Mobil 2465 7805 knud@dapd.dk www.dapd.dk Randers 31. maj 2015 Grundejerforeningen Skovparken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført:

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført: Skriftlig beretning 2012-13 Kørebaner og fortove På generalforsamlingen i april 1999 blev en 15-årig genopretningsplan for kørebaner og fortove vedtaget. På generalforsamlingen i april 2005 blev der fremlagt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007 Godkendt på foreningens generalforsamling den dirigent Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup INDHOLDSFORTEGNELSE Side Formandens

Læs mere

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen. Nærumhave. -------- Generalforsamling d. 25. marts 2015

Grundejerforeningen. Nærumhave. -------- Generalforsamling d. 25. marts 2015 Grundejerforeningen Nærumhave -------- Generalforsamling d. 25. marts 2015 Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej 69 189 www.naerumhave.dk 1 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken

ÅRSREGNSKAB 2012. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken Grundejerforeningen Sømandshvileparken ÅRSREGNSKAB 2012 Regnskab for perioden 1. november 2011 31. oktober 2012 Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån Og o Bestyrelsens budgetforslag

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen.

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. 17. marts 2013 Til beboerne Ved Stampedammen Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Generalforsamlingen afholdes den: 9. april 2013 kl. 19.30 på Usserød

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 2 Ekstraordinær Generalforsamling Dato: Mandag, den 30/01-2012 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Vedtægtsændringer

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Der er opsat 5 skilte med besked om at fjerne hundenes efterladenskaber.

Der er opsat 5 skilte med besked om at fjerne hundenes efterladenskaber. FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag 24. marts 2009 kl. 19.40 i Kedelhuset ved Kulturparken 40 stemmeberettigede husstande repræsenteret, heraf havde 4 husstande

Læs mere

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com Formandens beretning 203/ (Oktober 20) FORMANDENS BERETNING 203/ BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING DET FORLØBNE ÅR BEBOERSAGER EJERLAUGET GRØNNE OMRÅDER ARBEJDSDAGE VEJE KLOAKKER TAGENE I RÆKKEHUSENE ØKONOMI

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Ejerlaugets navn er Sorgenfrivængets Ejerlaug. 1 Medlemmer er ifølge forpligtigelse i deklaration tinglyst 29. februar 1959 ejerne af de parceller, der er udstykket

Læs mere

Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013. Ekstraordinær Generalforsamling. Færdiggørelse af vejprojektet

Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013. Ekstraordinær Generalforsamling. Færdiggørelse af vejprojektet Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013 Den tidligere formand trådte som bekendt tilbage ved sidste GF. Efterfølgende valgte næstformanden, Fritz, ligeledes at trække sig, hvorfor første

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

HOLM Revision. Grundejerforeniilgen Birkelunden. Arsrapport for perioden 1.l 0-2010 - 30.9-2011. Registreret Revisionsvirksornhed

HOLM Revision. Grundejerforeniilgen Birkelunden. Arsrapport for perioden 1.l 0-2010 - 30.9-2011. Registreret Revisionsvirksornhed HOLM Revision Registreret Revisionsvirksornhed MEDLEM AF DANSKE REVISORER Grundejerforeniilgen Birkelunden Arsrapport for perioden 1.l 0-2010 - 30.9-2011 Taastrup Hovedgade 50, 2.sal 2630 Taastrup Tlf.:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals [1] Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals CVR-nr. 22 66 29 10 Telefon 98 25 24 11. Telefax 98 25 05 12 Vagttelefon 40 40 22 66 e-mail : halsfjernvarme@halsfjernvarme.dk Hjemmeside www.halsfjernvarme.dk

Læs mere